+ iMeds.pl

Cisplatin actavis 1 mg/mlUlotka Cisplatin actavis

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Cisplatin Actavis, 1 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Cisplatinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Cisplatin Actavis i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cisplatin Actavis

3.    Jak stosować lek Cisplatin Actavis

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Cisplatin Actavis

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Cisplatin Actavis, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji podawany jest wyłącznie przez personel medyczny, który udzieli odpowiedzi na pytania, jakie pacjent może mieć po przeczytaniu tej ulotki.

1. Co to jest lek Cisplatin Actavis i w jakim celu się go stosuje

Lek Cisplatin Actavis zawiera substancje czynną cisplatynę, która należy do grupy leków cytostatycznych i stosowana jest w celu niszczenia komórek nowotworowych. Cisplatyna może być stosowana samodzielnie, ale częściej podawana jest w skojarzeniu z innymi lekami cytostatycznymi.

Kiedy stosuje się lek Cisplatin Actavis

Cisplatyna stosowana jest w leczeniu raka jąder, raka jajników, raka pęcherza moczowego, płaskonabłonkowego raka głowy i szyi, raka płuc oraz raka szyjki macicy w skojarzeniu z radioterapią.

Więcej informacji można uzyskać od lekarza prowadzącego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cisplatin Actavis Kiedy nie stosować leku Cisplatin Actavis

-    jeśli pacjent ma uczulenie na cisplatynę, jakiekolwiek inne leki zawierające platynę lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

-    jeśli pacjent ma zahamowaną lub zaburzoną czynność szpiku kostnego

-    jeśli pacjent jest odwodniony (w następstwie ciągłych wymiotów lub biegunki albo przyjmowania niewystarczającej ilości płynów)

-    jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek

-    jeśli pacj ent ma zaburzenia słuchu

-    jeśli pacjentka karmi piersią

-    w tym samym czasie ze szczepionką przeciwko żółtej febrze.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    Cisplatyna powoduje toksyczne działanie na nerki o charakterze kumulacyjnym, które może być nasilone przez antybiotyki aminoglikozydowe. Przed leczeniem cisplatyną i przed każdym nowym cyklem leczenia, należy przeprowadzić badania kreatyniny i azotu mocznikowego we krwi, razem z badaniem klirensu kreatyniny i stężenia magnezu, sodu, potasu i wapnia w osoczu krwi.

-    Leczenie cisplatyną powinno być prowadzone jedynie przez wykwalifikowanych specjalistów doświadczonych w stosowaniu leków cytostatycznych (leków przeciwnowotworowych), gdy dostępne jest właściwe wyposażenie diagnostyczne i terapeutyczne, potrzebne do prowadzenia postępowania w przypadku wystąpienia możliwych komplikacji.

-    Podawanie cisplatyny może prowadzić do ciężkiego zaburzenia układu nerwowego, które może być odwracalne. Może ono ujawniać się poprzez występowanie drętwienia i mrowienia, utratę refleksu, utratę czucia, utratę czucia wibracji i czasami utratę funkcji motorycznych. Przed każdym nowym cyklem leczenia należy przeprowadzić badanie neurologiczne, ponieważ objawy neurologiczne mogą prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia. Toksycznemu działaniu na układ nerwowy można zapobiegać utrzymując odpowiednie nawodnienie przed i po podaniu cisplatyny.

-    Ponieważ podawanie cisplatyny może prowadzić do toksycznego działania na słuch o charakterze kumulacyjnym (częściej u dzieci), przed rozpoczęciem podawania cisplatyny i przed każdym nowym cyklem leczenia konieczne jest przeprowadzenie badania audiometrycznego, w celu ustalenia jakichkolwiek zmian dotyczących słuchu. Najczęściej po podaniu pojedynczej dawki leku, zaburzenia słuchu, objawiają się dzwonieniem w uszach, na które skarżą się pacjenci i utratą słuchu w zakresie wysokich częstotliwości. Czasami występuje zmniejszona zdolność słyszenia normalnych tonów rozmowy. Utrata słuchu może być jednostronna lub obustronna i może być związana z napromieniowaniem czaszki i podawaniem maksymalnych dawek leku. Możliwe jest zaburzenie narządu przedsionkowego.

-    W następstwie stosowania cisplatyny, donoszono o ciężkich reakcjach alergicznych charakterystycznych dla wszystkich produktów leczniczych opartych na platynie. Reakcje te zwykle występują w ciągu kilku minut od rozpoczęcia wlewu dożylnego.

-    Zaleca się ostrożność w przypadku pacjentów z ostrymi zakażeniami wirusowymi i bakteryjnymi.

-    Po podaniu cisplatyny często obserwowano nudności, wymioty i biegunkę. Profilaktyczne leczenie przeciwwymiotne (hamujące wymioty) może łagodzić lub zapobiegać nudnościom i wymiotom. Utrata płynów spowodowana biegunką i wymiotami powinna być uzupełniania.

W przypadku rozlania cisplatyny, zanieczyszczoną skórę należy niezwłocznie przemyć wodą z mydłem. Jeśli cisplatyna zostanie wstrzyknięta poza naczynie krwionośne, podawanie leku musi zostać natychmiast przerwane. Wniknięcie cisplatyny do skóry może powodować uszkodzenie tkanek (zapalenie tkanki łącznej, zwłóknienia, martwicę).

Cisplatin Actavis a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

-    Jednoczesne podawanie produktów leczniczych toksycznie działających na nerki (cefalosporyny, antybiotyki aminoglikozydowe, amfoterycyna B lub środki kontrastowe)

lub toksycznie działających na słuch (np. antybiotyki aminoglikozydowe) nasila działanie toksyczne cisplatyny na te organy.

-    Zalecane jest zachowanie ostrożności, jeśli jednocześnie podaje się inne cytostatyki, które są wydalane głównie przez nerki, takie jak bleomycyna i metotreksat, ze względu na potencjalnie zmniejszoną eliminację z organizmu i zwiększenie ich toksyczności.

-    Jednoczesne podawanie cisplatyny z ifosfamid powoduje wydalanie białka i może nasilać toksyczne działanie na słuch indukowane przez cisplatynę.

-    Jednoczesne podawanie antybiotyków aminoglikozydowych (gentamycyny, amikacyny) oraz leków moczopędnych (pętlowe leki moczopędne takie jak furosemid) może prowadzić do zaburzenia słuchu zwłaszcza w przypadku współistniejących zaburzeń czynności nerek.

-    Jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwzakrzepowe, lekarz może zalecić regularne monitorowanie wskaźników krzepnięcia krwi.

-    Jednoczesne stosowanie leków przeciwhistaminowych, buklizyny, cyklizyny, loksapiny, meklozyny, fenotiazyn (stosowanych w leczeniu chorób psychicznych), tioksantenów (o działaniu uspokajającym) lub trimetobenzamidów, może maskować objawy toksycznego działania na słuch (takich jak zawroty głowy i szumy uszne).

-    Jednoczesne stosowanie cisplatyny z produktami leczniczymi hamującymi czynność szpiku kostnego lub z radioterapią może zwiększyć toksyczne działanie cisplatyny na szpik kostny.

-    Działanie leków przeciwdrgawkowych (stosowanych w leczeniu padaczki) może być zmniejszone, jeżeli leki te podaje się jednocześnie z cisplatyną.

-    W przypadku zaawansowanego raka jajnika, jednoczesne podawanie cisplatyny i połączenia pirydoksyny i altretaminy (heksametylomelaminy) może zmniejszyć odpowiedź na leczenie.

-    Cisplatyna zmniejsza klirens paklitakselu i zwiększa neurotoksyczność.

-    W przypadku jednoczesnego stosowania z cisplatyną kolchicyny, probenecydu sulfinpyrazonu może być konieczne dostosowanie dawek tych leków, ponieważ cisplatyna zwiększa stężenia kwasu moczowego we krwi.

Cisplatin Actavis z jedzeniem i piciem

Podczas leczenia tym lekiem nie ma potrzeby stosowania specjalnej diety.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Zaburzenie płodności

Cisplatyna może powodować uszkodzenie ludzkich plemników. Zaleca się, aby pacjenci w wieku rozrodczym stosowali skuteczną antykoncepcję w czasie leczenia cisplatyną oraz przez co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu leczenia.

Jeśli pacjenci planują potomstwo, to po zakończeniu leczenia wskazana jest konsultacja genetyczna. Przed rozpoczęciem leczenia mężczyźni planujący potomstwo powinni zasięgnąć porady dotyczącej możliwości zamrożenia nasienia z powodu ryzyka nieodwracalnej niepłodności u mężczyzn po leczeniu cisplatyną.

Ciąża

Dane uzyskane z badań na zwierzętach sugerują, że cisplatyna stosowana podczas ciąży może uszkadzać płód. Cisplatyna może być stosowana podczas ciąży tylko w przypadku, gdy korzyści wynikające z leczenia przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią

Cisplatyna przenika do mleka kobiecego. Karmienie piersią podczas leczenia cisplatyną jest przeciwwskazane.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ten lek nie wykazuje żadnego szczególnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Niemniej jednak, niektóre działania niepożądane, które wpływają na układ nerwowy i narządy zmysłów mogą czasowo wywierać wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Cisplatin Actavis zawiera sód

Każda fiolka 10 ml zawiera 1,54 mmola (35,38 mg) sodu.

Każda fiolka 50 ml zawiera 7,69 mmola (176,9 mg) sodu.

Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3. Jak stosować lek Cisplatin Actavis

Lek Cisplatin Actavis powinien być podawany wyłącznie przez lekarza specjalistę w leczeniu chorób nowotworowych

Lek Cisplatin Actavis nie powinien mieć styczności z żadnym sprzętem zawierającym aluminium. Aluminium reaguje z lekiem, co powoduje tworzenie się osadu i utratę działania.

Zalecana dawka leku Cisplatin Actavis uzależniona jest od stanu pacjenta, przewidywanej odpowiedzi na leczenie oraz od tego czy cisplatyna jest czy nie jest stosowana jako jedyny lek (monoterapia), czy w skojarzeniu z innymi lekami (chemioterapia skojarzona).

Wskazówki dotyczące dawkowania odnoszą się zarówno do pacjentów dorosłych jak i dzieci. Cisplatin Actavis (monoterapia)

Cisplatynę podaje się w monoterapii jeden raz co 3 do 4 tygodni. Przed podaniem, lek zostanie rozcieńczony w 0,9% roztworze chlorku sodu (sól fizjologiczna). Lek podaje się powoli, przy użyciu zestawu do wlewu dożylnego, przez 1 do 2 godzin, chociaż możliwe jest podawanie przez 6 do 8 godzin. Przed i po leczeniu cisplatyną podane zostaną dożylnie płyny, aby zwiększyć wydalanie moczu.

W leczeniu raka szyjki macicy cisplatyna jest podawana w skojarzeniu z radioterapią:

Standardowa dawka to 40 mg/m2 pc. co tydzień przez 6 tygodni.

Aby zapobiec wystąpieniu zaburzeń czynności nerek lub złagodzić je, należy pić duże ilości wody przez 24 godziny po podaniu leku Cisplatin Actavis.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cisplatin Actavis

Prawidłową dawkę, która jest potrzebna do leczenia pacjenta ustali lekarz prowadzący. W przypadku przedawkowania, mogą wystąpić nasilone działania niepożądane. Lekarz może zalecić leczenie objawowe tych działań niepożądanych. Jeśli pacjent uważa, że otrzymał zbyt dużą dawkę leku Cisplatin Actavis, powinien natychmiast poinformować o tym lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów należy natychmiast poinformować lekarza:

Najczęściej obserwowane działania niepożądane (ponad 10%), które występują po podaniu cisplatyny to:

-    zaburzenia krwi (zmniejszenie liczby białych krwinek, zmniejszenie liczby płytek krwi i niedokrwistość)

-    zaburzenia żołądka i jelit (utrata apetytu, nudności, wymioty i biegunka),

-    zaburzenia słuchu,

-    zaburzenia czynności nerek (niewydolność nerek, toksyczny wpływ na nerki, zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi)

-    gorączka.

Poważny toksyczny wpływ na nerki, szpik kostny i słuch obserwowano u 1/3 pacjentów leczonych pojedynczą dawką cisplatyny. Działania te są zależne od dawki i mają charakter kumulacyjny. Toksyczny wpływ na słuch jest poważniejszy u dzieci.

Następujące działania niepożądane określone przez częstość występowania, mogą być obserwowane u pacjentów leczonych cisplatyną:

Bardzo często (dotyczy więcej niż 1 na 10pacjentów):

-    zahamowanie czynności szpiku kostnego,

-    zmniejszenie liczby płytek krwi (zwiększone ryzyko krwawienia i powstawania siniaków) i białych krwinek (zwiększone ryzyko zakażenia),

-    niedokrwistość (zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, co objawia się bladością, osłabieniem lub dusznością),

-    zmniejszenie stężenia sodu we krwi (może prowadzić do zmęczenia i dezorientacji, mimowolnych ruchów mięśni, drgawek i śpiączki).

Często (dotyczy 1 do 10 na 100 pacjentów):

-    posocznica,

-    zaburzenia rytmu serca,

-    wolne bicie serca,

-    szybkie bicie serca.

Niezbyt często (dotyczy 1 do 10 na 1 000pacjentów):

-    reakcje alergiczne (objawiające się wysypką, pokrzywką, zaczerwienieniem lub świądem skóry, obrzękiem twarzy, świszczącym oddechem, szybkim biciem serca lub niskim ciśnieniem tętniczym krwi, występują rzadko w ciągu kilku minut po podaniu cisplatyny),

-    zmniejszone stężenie magnezu we krwi,

-    zaburzenia słuchu,

-    zaburzenia powstawania i dojrzewania plemników.

Rzadko (dotyczy 1 do 10 na 10 000pacjentów):

-    ostra białaczka,

-    drgawki,

-    zaburzenia układu nerwowego obwodowego,

-    leukoencefalopatia,

-    zespół odwracalnej leukoencefalopatii tylnej,

-    zawał mięśnia sercowego,

-    zapalenie jamy ustnej (zapalenie błony śluzowej jamy ustnej).

Bardzo rzadko (dotyczy mniej niż 1 na 10 000pacjentów):

-    czasowe zatrzymanie krążenia.

Nieznana (nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych):

-    zakażenia (czasami zakończone zgonem),

-    niedokrwistość hemolityczna (zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, co objawia się bladością, osłabieniem lub dusznością),

-    zwiększenie stężenia amylazy we krwi,

-    nieprawidłowe wydzielanie hormonu antydiuretycznego,

-    odwodnienie,

-    zmniejszenie stężenia potasu, fosforanów i wapnia we krwi,

-    zwiększone stężenia kwasu moczowego,

-    tężyczka (drgawki),

-    incydenty mózgowo-naczyniowe,

-    udar krwotoczny,

-    utrata smaku w wyniku udaru krwotocznego,

-    objaw Lhermitte’a (uczucie prądu elektrycznego, pieczenia i mrowienia przemieszczającego się w dół pleców podczas zginania głowy do przodu),

-    mielopatia (przewlekły uraz rdzenia kręgowego),

-    neuropatia autonomiczna (wpływa na neurony autonomicznego układu nerwowego),

-    niewyraźne widzenie,

-    nabyta ślepota barw,

-    ślepota mózgowa,

-    zapalenie nerwu wzrokowego,

-    obrzęk i pigmentacja siatkówki,

-    dzwonienie w uszach,

-    głuchota,

-    zaburzenia serca,

-    zespół hemolityczno-mocznicowy,

-    zespół Raynauda (okresowo zmniejszony dopływ krwi do palców, powodujący ich bladość i drętwienie),

-    nudności,

-    wymioty,

-    jadłowstręt (brak apetytu),

-    czkawka,

-    biegunka,

-    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych,

-    zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi,

-    zatorowość płucna,

-    wysypka,

-    łysienie,

-    skurcz mięśni,

-    ostra niewydolność nerek,

-    zaburzenia kanalików nerkowych,

-    gorączka,

-    zmęczenie,

-    złe samopoczucie,

-    toksyczne działanie w miejscu podania leku, kiedy lek wypłynie poza naczynie krwionośne (objawia się to bólem, zaczerwienieniem i możliwym zapaleniem, zwłóknieniem i martwicą tkanki łącznej).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Cisplatin Actavis

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na fiolce i pudełku po ‘EXP’. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie przechowywać w lodówce, ani nie zamrażać.

Po rozcieńczeniu:

Gotowy roztwór zużyć w ciągu 24 godzin. Roztwór przechowywać w temperaturze 15°C25°C. Chronić przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

6.


Co zawiera lek Cisplatin Actavis

Substancją czynną jest cisplatyna.

Każda fiolka 10 ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, zawiera 10 mg cisplatyny (cisplatyna 1 mg/ml).

Każda fiolka 50 ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, zawiera 50 mg cisplatyny (cisplatyna 1 mg/ml).

Pozostałe składniki to: sodu chlorek, kwas solny 0,1 mol/l, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Cisplatin Actavis i co zawiera opakowanie

Lek Cispalin Actavis jest przejrzystym, jasnożółtym koncentratem do sporządzania roztworu, bez widocznych cząstek stałych w szklanych fiolkach.

Fiolka 10 ml w pudełku tekturowym, zawierająca 10 mg cisplatyny (1 mg/ml cisplatyny), koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.

Fiolka 50 ml w pudełku tekturowym, zawierająca 50 mg cisplatyny (1 mg/ml cisplatyny), koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjöröur Islandia

Wytwórca

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.

11th Ion Mihalache Blvd.

011171 Bukareszt Rumunia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Actavis Export International Limited, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, ZTN3000, Zejtun, Malta. Kontakt w Polsce: tel. (+48 22) 512 29 00.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: czerwiec 2014

Informacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia.

Zalecane są następujące środki ostrożności dotyczące wszystkich produktów przeciwnowotworowych:

-    Cisplatynę może podawać jedynie odpowiednio wyszkolony personel medyczny lekarz z doświadczeniem w stosowaniu przeciwnowotworowych produktów leczniczych.

-    Kobiety w ciąży powinny być zwolnione z takich obowiązków.

-    Personel medyczny, który ma kontakt z produktem leczniczym powinien nosić ubranie ochronne takie jak jednorazowe okulary ochronne, fartuchy ochronne, maski i rękawiczki.

-    Wszystkie przedmioty stosowane podczas podawania produktu leczniczego i używane do sprzątania, włączając rękawice ochronne, powinny zostać wyrzucone w specjalnym worku na odpady wysokiego ryzyka, przeznaczonym do spalenia w wysokiej temperaturze.

-    Jeśli skóra lub oczy będą miały przypadkowy kontakt z roztworem, konieczne jest spłukanie skóry przy użyciu dużej ilości mydła i wody, podczas gdy oczy należy wypłukać roztworem wodorowęglanu sodu.

-    W przypadku zanieczyszczenia lekiem, wszystkie przedmioty muszą być zanurzone w 1% roztworze wybielacza i następnie spłukane wodą.

Specjalne zalecenia dotyczące przygotowania i dalszego postępowania z roztworem do infuzji Cisplatin Actavis można dodatkowo rozcieńczyć z następującymi płynami infuzyjnymi i jest on stabilny przez 6 do 8 godzin w temperaturze pokojowej:

-    0,9% roztwór chlorku sodu

-    0,9% roztwór chlorku sodu z 5% roztworem glukozy (w stosunku 1:1)

-    0,9% roztwór chlorku sodu z 5% roztworem mannitolu (w stosunku 1:1).

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy natychmiast zużyć. Jeśli nie został od razu zużyty, za czas i warunki przechowywania produktu przed zużyciem odpowiedzialność ponosi użytkownik. Czas ten zasadniczo nie powinien przekroczyć 24 godzin w temperaturze 15°C do 25°C.

Cisplatynę przygotowaną zgodnie z instrukcjami należy podawać w infuzji dożylnej przez 6 do 8 godzin.

Konieczne jest utrzymywanie odpowiedniego nawodnienia płynem w infuzji dożylnej, w okresie od 2 do 12 godzin przed podaniem i przez co najmniej 6 godzin po podaniu cisplatyny. Nawodnienie jest niezbędne w celu wywołania wystarczającej diurezy w czasie i po zastosowaniu cisplatyny. Można to uzyskać, podając w infuzji dożylnej jeden z poniższych roztworów:

-    0,9% roztwór chlorku sodu

-    0,9% roztworu chlorku sodu z 5% roztworem glukozy (1:1).

Nawodnienie przed podaniem cisplatyny:

-    infuzja dożylna podawana z szybkością od 100 ml do 200 ml na godzinę przez 6 do 12 godzin, z całkowitą objętością co najmniej 1 litr.

Nawodnienie po zakończeniu podawania cisplatyny:

-    infuzja dożylna kolejnych 2 litrów podawana z szybkością 100 do 200 ml na godzinę przez 6 do 12 godzin.

Konieczne może być zastosowanie wymuszonej diurezy, jeśli wydalanie moczu po nawodnieniu jest mniejsze niż 100 do 200 ml na godzinę. Wymuszoną diurezę można wywołać przez dożylne podanie 37,5 g mannitolu w postaci 10% roztworu lub przez podanie leku moczopędnego, jeśli czynność nerek jest prawidłowa.

Podanie mannitolu lub leku moczopędnego jest również zalecane wtedy, gdy stosowana dawka cisplatyny jest większa niż 60 mg/m2 pc.

W celu zapewnienia wydalania odpowiednich ilości moczu pacjent powinien wypijać duże ilości płynów w czasie 24 godzin po zakończeniu infuzji cisplatyny.

Niezgodności

Cisplatyna reaguje z aluminium powodując wytrącanie się czarnego osadu platyny. Należy unikać stosowania jakiegokolwiek zestawu do wlewu dożylnego, igieł, cewników i strzykawek zawierających aluminium.

Nie należy mieszać roztworu do infuzji z innymi produktami leczniczymi.

Koncentratu cisplatyny 1 mg/ml nie należy rozcieńczać samym tylko 5% roztworem glukozy lub samym 5% roztworem mannitolu, ale z roztworami zawierającymi dodatkowo chlorek sodu.

Przeciwutleniacze, takie jak sodu pirosiarczyn, wodorowęglany (sodu wodorowęglan), siarczany, fluorouracyl i paklitaksel mogą inaktywować cisplatynę w zestawach do infuzji.

8

Cisplatin Actavis

Charakterystyka Cisplatin actavis

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Cisplatin Actavis, 1 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 1 mg cisplatyny (Cisplatinum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji. Przejrzysty, jasnożółty roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt Cisplatin Actavis jest przeznaczony do stosowania w leczeniu:

-    zaawansowanego lub przerzutowego raka jąder

-    zaawansowanego lub przerzutowego raka jajników

-    zaawansowanego lub przerzutowego raka pęcherza moczowego

-    zaawansowanego lub przerzutowego płaskonabłonkowego raka głowy i szyi

-    zaawansowanego lub przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuc

-    zaawansowanego lub przerzutowego drobnokomórkowego raka płuc.

Cisplatyna jest wskazana do stosowania w skojarzeniu z radioterapią w leczeniu raka szyjki macicy. Cisplatyna może być stosowana w monoterapii oraz w terapii skojarzonej.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Cisplatynę stosuje się w monoterapii lub skojarzeniu z innymi chemioterapeutykami tylko pod ścisłym nadzorem wykwalifikowanego personelu medycznego, doświadczonego z leczeniu cytostatykami.

Istotne jest, aby unikać jakiegokolwiek kontaktu cisplatyny z igłami lub zestawami do infuzji dożylnej, które zawierają części aluminiowe. Aluminium reaguje z produktem leczniczym, co powoduje tworzenie się osadu i utratę działania (patrz punkt 6.2).

Dorośli i dzieci:

Dawka cisplatyny uzależniona jest od choroby podstawowej, przewidywanej odpowiedzi na leczenie oraz od tego czy cisplatyna jest stosowana w monoterapii, czy jako składnik chemioterapii skojarzonej. Wskazówki dotyczące dawkowania odnoszą się zarówno do pacjentów dorosłych jak i dzieci.

Monoterapia

Zazwyczaj stosowana dawka w monoterapii, podawana dożylnie to 50 mg/m2 pc. do 120 mg/m2 pc. jeden raz, co 3 do 4 tygodni lub 15 mg/m2 pc. do 20 mg/m2 pc. codziennie przez 5 dni, co 3 do 4 tygodni.

Leczenie skojarzone

Kiedy produkt leczniczy jest stosowany w skojarzeniu z innymi cytostatykami, może to wymagać dostosowania dawki. Zazwyczaj stosowana dawka cisplatyny w skojarzeniu z innymi chemioterapeutykami wynosi 20 mg/m2 pc. podawana jeden raz, co 3 do 4 tygodni.

W leczeniu raka szyjki macicy cisplatyna jest stosowana w skojarzeniu z radioterapią. Dawka standardowa to 40 mg/m2 pc. co tydzień przez 6 tygodni.

Ostrzeżenia i środki ostrożności jakie należy wziąć pod uwagę przed rozpoczęciem kolejnego cyklu leczenia, patrz punkt 4.4.

Nie należy powtarzać cyklu leczenia do czasu aż czynność nerek będzie w zakresie wartości prawidłowych (stężenie kreatyniny w surowicy <130 ^mol/l, odpowiednio 1,5 mg/100 ml i (lub) stężenie azotu mocznikowego we krwi <25 mg/100 ml). Nie należy powtarzać cyklu leczenia do czasu aż liczba komórek krwi nie osiągnie wartości akceptowalnych (płytki krwi >100 000/mm3, krwinki białe >4 000/mm3). Przed rozpoczęciem leczenia i każdym nowym cyklem leczenia, konieczne jest przeprowadzenie badań audiometrycznych w celu wykrycia każdej zmiany słuchu.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub zahamowaną czynnością szpiku kostnego konieczne jest dostosowanie dawki.

Cisplatynę przygotowaną zgodnie z instrukcjami (patrz punkt 6.6) należy podawać w infuzji dożylnej trwającej przez 6 do 8 godzin.

Konieczne jest utrzymywanie odpowiedniego nawodnienia poprzez podanie infuzji dożylnej, w czasie od 2 do 12 godzin przed podaniem i przez co najmniej 6 godzin po podaniu cisplatyny. Nawodnienie jest niezbędne w celu wywołania wystarczającej diurezy w czasie i po zastosowaniu cisplatyny.

Można to uzyskać, podając w infuzji dożylnej jeden z poniższych roztworów:

-    0,9% roztwór chlorku sodu

-    skojarzenie 0,9% roztworu chlorku sodu z 5% roztworem glukozy (1:1).

Nawodnienie przed podaniem cisplatyny:

-    infuzja dożylna podawana z szybkością od 100 ml do 200 ml na godzinę przez 6 do 12 godzin, z całkowitą objętością co najmniej 1 l.

Nawodnienie po zakończeniu podawania cisplatyny:

-    infuzja dożylna kolejnych 2 litrów podawana z szybkością od 100 ml do 200 ml na godzinę przez 6 do 12 godzin.

Jeżeli wydalanie moczu po nawodnieniu jest mniejsze niż 100 do 200 ml na godzinę, może być konieczne zastosowanie wymuszonej diurezy. Wymuszoną diurezę można wywołać przez dożylne podanie 37,5 g mannitolu w postaci 10% roztworu lub przez podanie leku moczopędnego, jeśli czynność nerek jest prawidłowa.

Podanie mannitolu lub leku moczopędnego jest również zalecane wtedy, gdy stosowana dawka cisplatyny jest większa niż 60 mg/m2 pc.

W celu zapewnienia wydalania odpowiednich ilości moczu pacjent powinien wypijać duże ilości płynów w czasie 24 godzin po zakończeniu infuzji cisplatyny.

4.3 Przeciwwskazania

Cisplatyna jest przeciwwskazana w przypadku nadwrażliwości na cisplatynę lub na inne produkty lecznicze zawierające platynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. Cisplatyna ma znane działanie nefrotoksyczne i neurotoksyczne (głównie ototoksyczne), z tego względu jest przeciwwskazana u pacjentów z zahamowaniem czynności szpiku kostnego, pacjentów odwodnionych oraz pacjentów z zaburzeniem czynności nerek lub słuchu. Powyższe działania toksyczne mogą mieć charakter kumulacyjny jeżeli zaburzenia tego typu występowały wcześniej. Stosowanie cisplatyny podczas karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Jednoczesne podawanie cisplatyny i szczepionki przeciwko żółtej febrze jest przeciwwskazane.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Cisplatyna reaguje z aluminium powodując wytrącanie się czarnego osadu platyny. Należy unikać stosowania jakiegokolwiek zestawu do wlewu dożylnego, igieł, cewników i strzykawek zawierających aluminium.

Cisplatynę należy podawać jedynie pod ścisłym nadzorem wykwalifikowanego lekarza z doświadczeniem w stosowaniu chemioterapii przeciwnowotworowej.

Właściwe monitorowanie stanu pacjenta, leczenie choroby i postępowanie w razie powikłań możliwe jest tylko wtedy, gdy ustalone zostało odpowiednie rozpoznanie i dostępne są określone warunki leczenia.

1.    Nefrotoksyczność

Cisplatyna powoduje ciężką nefrotoksyczność o charakterze kumulacyjnym. Działanie nefrotoksyczne cisplatyny można zminimalizować zapewniając wydalanie moczu w ilości co najmniej 100 ml na godzinę lub więcej. Przed i po podaniu cisplatyny należy zapewnić odpowiednią diurezę. Można to osiągnąć poprzez nawodnienie pacjenta przed podaniem cisplatyny stosując dożylnie 2 litry odpowiednich roztworów do infuzji dożylnej, podczas gdy w ciągu kolejnych 24 godzin po podaniu cisplatyny w celu nawodnienia zaleca się podanie 2 500 ml/ m2 pc. Jeśli nawodnienie nie jest wystarczające do utrzymania odpowiedniej diurezy, można podać osmotyczny lek moczopędny (taki jak mannitol).

2.    Neuropatie

Obserwowano ciężkie neuropatie, które mogą być odwracalne. Mogą mieć one postać parestezji, arefleksji i utraty czucia proprioceptywnego oraz czucia wibracji. Donoszono także o utracie czynności motorycznych. Konieczne jest regularne badanie neurologiczne.

3.    Ototoksyczność

U 31% pacjentów, którzy otrzymywali cisplatynę w dawce pojedynczej 50 mg/m2 pc. obserwowano pojawiające się szumy uszne i utratę słuchu w zakresie wysokich częstotliwości (od 4 000 do 8 000 Hz). Czasami występuje zmniejszona zdolność słyszenia normalnych tonów rozmowy. Działania ototoksyczne są bardziej nasilone u dzieci, które przyjmują cisplatynę. Utrata słuchu może być jednostronna lub obustronna oraz występuje częściej i z większym nasileniem wraz z kolejnymi dawkami. Głuchota jest rzadko obserwowana po podaniu początkowej dawki cisplatyny. Ototoksyczność może być nasilona przez napromieniowanie czaszki i może wykazywać związek z maksymalnym stężeniem cisplatyny w osoczu. Nie wiadomo czy ototoksyczność spowodowana cisplatyną jest odwracalna. Przed rozpoczęciem stosowania cisplatyny i przed każdym kolejnym cyklem leczenia należy wykonać badanie audiometryczne. Istnieją doniesienia o toksyczności wobec narządu przedsionkowego (patrz punkt 4.8).

4.    Reakcje alergiczne

Podobnie jak podczas stosowania innych produktów leczniczych zawierających związki platyny, większość reakcji nadwrażliwości obserwowano podczas perfuzji. Jeśli wystąpi reakcja nadwrażliwości, należy przerwać wlew i rozpocząć leczenie objawowe. Reakcje krzyżowe obserwowano w przypadku wszystkich związków platyny, czasami zakończone zgonem (patrz punkty 4.8 i 4.3).

5.    Czynność wątroby i morfologia krwi

Wymagane jest regularne monitorowanie morfologii krwi obwodowej i czynności wątroby.

6.    Działanie rakotwórcze

W rzadkich przypadkach wystąpienie ostrej białaczki u ludzi zbiegało się ze stosowaniem cisplatyny, co na ogół wiązało się z wystąpieniem innych czynników wywołujących białaczkę. Cisplatyna wykazuje działanie mutagenne u bakterii i wywołuje aberracje chromosomowe w kulturach komórek zwierzęcych. Działanie rakotwórcze jest możliwe, ale nie ma na to dowodów. Cisplatyna wykazuje działanie teratogenne i embriotoksyczne u myszy.

7.    Reakcj e w miej scu podania

Mogą wystąpić reakcje w miejscu podania cisplatyny. Podczas podawania produktu leczniczego koniecznie jest uważne kontrolowanie czy w miejscu wkłucia nie nastąpiło przesączanie, w związku z możliwością wynaczynienia. Specyficzne leczenie reakcji wynaczynienia krwi nie jest znane w tym czasie.

Ostrzeżenie

Toksyczność tego cytostatycznego produktu leczniczego jest znacznie większa niż zwykle obserwowana toksyczność podczas chemioterapii przeciwnowotworowej. Nefrotoksyczność

0    charakterze kumulacyjnym jest ciężka i wymaga ostrożności podczas podawania (patrz punkty 4.8

1    4.2).

Nudności i wymioty mogą być silne i wymagać odpowiedniego leczenia przeciwwymiotnego. Staranna obserwacja jest konieczna z powodu ototoksyczności, mielosupresji i reakcji rzekomoanafilaktycznych.

Przygotowanie roztworu do podania dożylnego Ostrzeżenie

Podobnie jak w przypadku innych potencjalnie toksycznych produktów, podczas postępowania z roztworem cisplatyny konieczne jest zachowanie środków ostrożności. Mogą wystąpić zmiany skórne w wyniku przypadkowej ekspozycji na produkt leczniczy. Zalecane jest używanie rękawiczek ochronnych. W przypadku kontaktu roztworu cisplatyny ze skórą lub błoną śluzową, zagrożoną powierzchnię należy ostrożnie przemyć wodą i mydłem.

Zalecane jest przestrzeganie zasad postępowania z lekami cytotoksycznymi podczas przygotowywania, podawania i usuwania produktu leczniczego.

Nie należy stosować roztworu, jeżeli jest nieprzezroczysty i (lub) zawiera osad albo wytrąca się. Substancje pomocnicze:

Każda fiolka 10 ml zawiera 1,54 mmola (35,38 mg) sodu.

Każda fiolka 50 ml zawiera 7,69 mmola (176,9 mg) sodu.

Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Z produktami leczniczymi o działaniu nefrotoksycznym

Jednoczesne podawanie produktów leczniczych o działaniu nefrotoksycznym (np. cefalosporyny, antybiotyki aminoglikozydowe, amfoterycyna B lub środki kontrastowe) lub ototoksycznym (np. antybiotyki aminoglikozydowe) nasila działanie toksyczne cisplatyny na nerki. Zarówno podczas, jak i po leczeniu cisplatyną zalecane jest zachowanie ostrożności, jeśli podaje się inne cytostatyki (tj. bleomycyna i metotreksat), które są wydalane głównie przez nerki, ze względu na potencjalnie zmniejszoną ich eliminację przez nerki. Toksyczne działanie ifosfamidu na nerki może się zwiększyć w przypadku jednoczesnego stosowania z cisplatyną lub u pacjentów uprzednio przyjmujących cisplatynę.

W kilku przypadkach stwierdzono zmniejszenie stężenia litu we krwi po zastosowaniu cisplatyny w leczeniu skojarzonym z bleomycyną i etopozydem. Z tego względu zalecane jest monitorowanie stężenia litu.

Produkty lecznicze o działaniu ototoksycznym

Jednoczesne podawanie antybiotyków aminoglikozydowych i pętlowych leków moczopędnych może powodować toksyczne działanie cisplatyny na narząd słuchu, zwłaszcza jeśli wcześniej istniały zaburzenia czynności nerek.

Z wyjątkiem pacjentów przyjmujących dawki cisplatyny przekraczające 60 mg/m2 pc., u których objętość wydalanego moczu wynosi poniżej 1 000 ml na 24 godziny, ze względu na ryzyko działania nefrotoksycznego i ototoksycznego nie należy stosować pętlowych leków moczopędnych, w celu wymuszenia diurezy. Ifosfamid może zwiększać ryzyko utraty słuchu ze względu na cisplatynę.

Żywe atenuowane szczepionki

Jednoczesne stosowanie cisplatyny i szczepionki przeciw żółtej febrze jest przeciwwskazane ze względu na ryzyko wystąpienia zakończonego zgonem układowego odczynu poszczepiennego (patrz punkt 4.3). Z uwagi na ryzyko wystąpienia choroby o charakterze uogólnionym, zalecane jest zastosowanie szczepionki nieaktywnej (zabitej), jeśli jest dostępna.

Doustne leki przeciwzakrzepowe

W przypadku jednoczesnego stosowania doustnych leków przeciwzakrzepowych wskazane jest regularne monitorowanie wskaźnika protrombinowego (ang. INR - International Normalized Ratio).

Leki przeciwhistaminowe, fenotiazyny i inne

Jednoczesne stosowanie leków przeciwhistaminowych, buklizyny, cyklizyny, loksapiny, meklozyny, fenotiazyn, tioksantenów lub trimetobenzamidów może maskować objawy ototoksyczności (takie jak zawroty głowy i szumy uszne).

Leki przeciwdrgawkowe

Stężenia leków przeciwdrgawkowych w osoczu podczas jednoczesnego leczenia cisplatyną mogą utrzymywać się poniżej zakresu terapeutycznego.

Połączenie z piroksydyną i altretaminą

W randomizowanym badaniu dotyczącym leczenia zaawansowanego raka jajnika, ustalono, że jednoczesne stosowanie pirydoksyny w połączeniu z altretaminą (heksametylomelaminą) i cisplatyną wywierało niekorzystny wpływ na czas odpowiedzi na leczenie.

Paklitaksel

Leczenie cisplatyną poprzedzające wlew paklitakselu wykazało, że klirens paklitakselu zmniejszył się o 33% i w ten sposób zwiększyła się neurotoksyczność.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Zaburzenie płodności

Cisplatyna może powodować aberrację chromosomową w ludzkich plemnikach. Mężczyźni poddani leczeniu cisplatyną powinni stosować skuteczne metody antykoncepcji i rozważyć możliwość zamrożenia nasienia przed rozpoczęciem leczenia, z powodu możliwej nieodwracalnej bezpłodności.

Ciąża

Cisplatyna stosowana w czasie ciąży wykazuje toksyczne działanie na płód. Nie ma danych z odpowiednich badań dotyczących kobiet w ciąży. Cisplatyna może być stosowana podczas ciąży tylko w przypadku, gdy korzyści wynikające z leczenia przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu.

Podczas leczenia cisplatyną oraz w okresie co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu leczenia, należy stosować skuteczne metody antykoncepcji. Dotyczy to pacjentów obu płci. Jeżeli pacjent planuje potomstwo po zakończeniu leczenia, wskazana jest konsultacja genetyczna.

Karmienie piersią

Cisplatyna przenika do mleka kobiecego. Karmienie piersią podczas leczenia cisplatyną jest przeciwwskazane.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono żadnych badań dotyczących zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Niemniej jednak, zgłaszane działania niepożądane (np. zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego i narządów zmysłów) mogą czasowo wywierać wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Działania niepożądane zależą od zastosowanej dawki i mogą się nasilać wraz z kumulacją dawki. Najczęściej (>10%) zgłaszanymi działaniami niepożądanymi obserwowanymi po podaniu cisplatyny były: zaburzenia krwi i układu chłonnego (leukopenia, małopłytkowość i niedokrwistość), zaburzenia żołądka i jelit (jadłowstręt, nudności, wymioty i biegunka), zaburzenia ucha (zaburzenia słuchu), zaburzenia nerek (niewydolność nerek, nefrotoksyczność, hiperurykemia) i gorączka.

U około 1/3 pacjentów, którzy otrzymali pojedynczą dawkę cisplatyny, zgłaszano występowanie ciężkiego działania toksycznego na nerki, szpik kostny i narząd słuchu. Działania te były zazwyczaj zależne od podanej dawki i nasilały się wraz z dawką skumulowaną. Ototoksyczność może być cięższa u dzieci.

Częstość występowania określono używając następującej konwencji:

bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000); częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Tabela działań niepożądanych stwierdzanych podczas badań klinicznych i w okresie po wprowadzeniu produktu do obrotu (określenia wg słownika MedDRA)

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Terminologia wg MedDRA

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często

Posocznica

Nieznana

Zakażenia3

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często

Niewydolność szpiku kostnego, małopłytkowość, leukopenia, niedokrwistość

Nieznana

Niedokrwistość hemolityczna z dodatnim odczynem Coombsa

Nowotwory łagodne, złośliwe i

Rzadko

Ostra białaczka

nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Zaburzenia układu

Niezbyt często

Reakcje rzekomoanafilaktyczneb

immunologicznego

Zaburzenia endokrynologiczne

Nieznana

Zwiększenie aktywności amylazy, zespół nieadekwatnego wydzielania hormonu antydiuretycznego

Zaburzenia metabolizmu i

Bardzo często

Hiponatremia

odżywiania

Niezbyt często

Hipomagnezemia

Nieznana

Odwodnienie, hipokalemia, hipofosfatemia, hiperurykemia, hipokalcemia, tężyczka

Zaburzenia układu nerwowego

Nieznana

Incydent mózgowo-naczyniowy,

krwotoczny udar mózgu, brak smaku na skutek krwotocznego udaru mózgu. Niedokrwienny udar mózgu, zapalenie tętnic mózgowych, objaw Lhermitte’a, mielopatia, neuropatia autonomiczna

Rzadko

Drgawki, neuropatia obwodowa, leukoencefalopatia, zespół odwracalnej leukoencefalopatii tylnej

Zaburzenia oka

Nieznana

Nieostre widzenie, nabyty daltonizm, ślepota korowa, zapalenie nerwu wzrokowego, obrzęk tarczy nerwu wzrokowego, pigmentacja siatkówki

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często

Ototoksyczność

Nieznana

Szumy uszne, głuchota

Zaburzenia serca

Często

Zaburzenia rytmu serca, bradykardia, tachykardia

Rzadko

Zawał mięśnia sercowego

Bardzo rzadko

Zatrzymanie czynności serca

Nieznana

Zaburzenia czynności serca

Zaburzenia naczyniowe

Nieznana

Mikroangiopatia zakrzepowa (zespół hemolityczno-mocznicowy), objaw Raynauda

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzadko

Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej

Nieznana

Nudności, wymioty, jadłowstręt, czkawka, biegunka

Zaburzenia dróg żółciowych i

Nieznana

Zwiększenie aktywności enzymów

wątroby

wątrobowych, zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi

Zaburzenia układu oddechowego,

Nieznana

Zatorowość płucna

klatki piersiowej i śródpiersia

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Nieznana

Wysypka, łysienie

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i

Nieznana

Skurcze mięśni

tkanki łącznej

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Nieznana

Ostra niewydolność nerek, niewydolność nerekc, zaburzenia cewek nerkowych

Zaburzenia układu rozrodczego i

Niezbyt często

Zaburzenia spermatogenezy

piersi

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu

Nieznana

Gorączka (bardzo często), osłabienie, złe

podania

samopoczucie, wynaczynienie w miejscu podaniad

* Żrodła częstości: Cisplatin Injection Company Core Data Sheet (CCDS), BMS Pharmacovigilance & Epidemiology, 02 August 2010. Częstość nie jest opisana w CCDS; jest uzupełniona przez raport oceniający (ang. Assessment Report).

a: powikłania zakaźne, u niektórych pacjentów zakończone zgonem

b: objawy związane z reakcjami anafilaktoidalnymi, takie jak: obrzęk twarzy, świszczący oddech, skurcz oskrzeli, tachykardia i niedociśnienie, podano w nawiasach przy reakcji anafilaktoidalnej w tabeli częstości występowania działań niepożądanych

c: zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi i kreatyniny, kwasu moczowego w surowicy i (lub) zmniejszenie klirensu kreatyniny mieszczą się w określeniu ‘niewydolność nerek’

d: miejscowe działanie toksyczne na tkankę miękką spowodowane wynaczynieniem obejmuje: zapalenie tkanki podskórnej, zwłóknienie i martwicę (często), ból (często), obrzęk (często) i rumień (często)

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309. e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Konieczne jest zachowanie ostrożności w celu zapobiegania przedawkowaniu.

Ostre przedawkowanie cisplatyny może prowadzić do niewydolności nerek, niewydolności wątroby, głuchoty, toksycznego wpływu na oczy (w tym odwarstwienie siatkówki), istotną mielosupresję, nudności i wymioty oporne na leczenie i (lub) zapalenia nerwów.

Przedawkowanie może zakończyć się zgonem.

Znaczne przedawkowanie (>200 mg/m2 pc.) może wpływać bezpośrednio na ośrodek oddechowy, powodując ciężkie zaburzenia oddychania oraz prowadzi

do zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej w wyniku przenikania przez barierę krew-mózg.

Nie ma swoistego antidotum. Nawet w przypadku rozpoczęcia hemodializy po 4 godzinach od przedawkowania, wydaje się, że zabieg ten wykazuje niewielki wpływ na eliminację cisplatyny z organizmu, po szybkim i silnym związaniu się leku z białkami.

Postępowanie w przedawkowaniu obejmuje ogólne leczenie podtrzymujące.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwnowotworowe, związki platyny Kod ATC: L01XA01

Cisplatyna [cis-diaminodichloroplatyna] jest związkiem nieorganicznym zawierającym metal ciężki. Mechanizm działania: hamowanie syntezy DNA przez tworzenie wiązań krzyżowych spirali DNA. W mniejszym stopniu hamuje syntezę białka i RNA.

Mimo że najbardziej prawdopodobnym, podstawowym działaniem cisplatyny jest zahamowanie syntezy DNA, na aktywność przeciwnowotworową składają się również inne działania leku, takie jak wzmocnienie immunogenności nowotworu. Cisplatyna ma działanie onkolityczne podobne do działania czynników alkilujących. Cisplatyna posiada także właściwości immunosupresyjne, uwrażliwiające na napromienianie i działanie przeciwbakteryjne. Wydaje się, że działanie cisplatyny nie zależy od cyklu komórkowego. Cytotoksyczne działanie cisplatyny wynika z wiązania ze wszystkimi zasadami DNA, z przewagą wiązań w pozycji N-7 guaniny i adenozyny.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Okres półtrwania w osoczu w fazie eliminacji wynosi około 30 minut po podaniu produktu leczniczego w postaci bolusa lub wlewu. Stosunek stężeń cisplatyny w osoczu do całkowitych stężeń wolnej platyny waha się od 0,5 do 1,1.

Dystrybucja

Cisplatyna wiąże się w osoczu z białkami w 90%. Zarówno u ludzi, jak i u zwierząt, po podaniu dożylnym pojedynczej dawki, cisplatyna kumuluje się w wątrobie, nerkach, jelicie cienkim, jelicie grubym.

Nieznaczne ilości cisplatyny przechodzą do ośrodkowego układu nerwowego.

Eliminacja.

Około 10-40% podanej platyny jest wydalane z moczem w ciągu pierwszych 24 godzin po podaniu cisplatyny. Podobne ilości platyny mogą być wykrywane także w moczu po podawaniu cisplatyny codziennie przez kolejnych 5 dni.

Większość platyny, eliminowana z moczem w godzinę po podaniu, występowała w postaci niezmienionej cisplatyny. Klirens nerkowy cisplatyny wydłuża klirens kreatyniny. Klirens nerkowy wolnej platyny także wydłuża klirens kreatyniny, a zależność ta jest nieliniowa i zależy od dawki, szybkości produkcji moczu, indywidualnego wydalania przez kanaliki nerkowe i ponownego wchłaniania.

Nie ma ścisłego związku pomiędzy dawką i klirensem nerkowym lub klirensem nerkowym wolnej platyny i klirensem kreatyniny.

Eliminacja platyny z kałem jest nieznaczna.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność przewlekła

W badaniach toksyczności przewlekłej obserwowano zaburzenia czynności nerek, zahamowanie czynności szpiku kostnego, zaburzenia żołądka i jelit oraz ototoksyczność.

Działanie mutagenne i rakotwórcze

Cisplatyna wykazuje działanie mutagenne w szeregu badań in vitro i in vivo (testy z zastosowaniem uszkodzenia chromosomów w hodowlach komórek i tkanek zwierzęcych i bakterii). Długotrwałe badania na myszach i szczurach dowiodły działania rakotwórczego cisplatyny.

Toksyczny wpływ na reprodukcję

Płodność: zahamowanie czynności gruczołów płciowych prowadzące do braku miesiączki lub azoospermii, może czasami powodować nieodwracalne uszkodzenie (całkowita niepłodność).

Ciąża i laktacja: cisplatyna ma działanie embriotoksyczne i teratogenne u myszy i szczurów (dostępne są raporty opisujące wady rozwojowe w przypadku obu gatunków). Cisplatynę wykryto w mleku badanych zwierząt.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek Kwas solny 0,1 mol/l Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Cisplatyna reaguje z aluminium powodując wytrącanie się czarnego osadu platyny. Należy unikać stosowania jakiegokolwiek zestawu do wlewu dożylnego, igieł, cewników i strzykawek zawierających aluminium.

Nie należy mieszać roztworu do infuzji z innymi produktami leczniczymi oprócz tych wymienionych w punkcie 6.6.

Koncentratu cisplatyny 1 mg/ml nie należy rozcieńczać samym tylko 5% roztworem glukozy lub samym 5% roztworem mannitolu, ale tylko roztworami zawierającymi dodatkowo chlorek sodu, jak podano w punkcie 6.6.

Przeciwutleniacze, takie jak sodu pirosiarczyn, wodorowęglany (sodu wodorowęglan), siarczany, fluorouracyl i paklitaksel mogą inaktywować cisplatynę w zestawach do infuzji.

6.3    Okres ważności

18 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu zewnętrznym.

Nie przechowywać w lodówce, ani nie zamrażać.

Gotowy roztwór zużyć w ciągu 24 godzin. Roztwór przechowywać w temperaturze 15°C25°C. Chronić przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka 10 ml w pudełku tekturowym, zawierająca 10 mg cisplatyny (1 mg/ml cisplatyny), koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.

Fiolka 50 ml w pudełku tekturowym, zawierająca 50 mg cisplatyny (1 mg/ml cisplatyny), koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.

Fiolka z brunatnego szkła typu I z korkiem z gumy bromobutylowej pokrytym silikonem z aluminiowym wieczkiem oraz nakładką z PP, w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Specjalne zalecenia dotyczące przygotowania i dalszego postępowania z roztworem do infuzji Produkt Cisplatin Actavis można dodatkowo rozcieńczyć z następującymi płynami infuzyjnymi i jest on stabilny przez 6 do 8 godzin w temperaturze pokojowej:

-    0,9% roztwór chlorku sodu

-    0,9% roztwór chlorku sodu z 5% roztworem glukozy (w stosunku 1:1)

-    0,9% roztwór chlorku sodu z 5% roztworem mannitolu (w stosunku 1:1).

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy natychmiast zużyć. Jeśli nie został od razu zużyty, za czas i warunki przechowywania produktu przed zużyciem odpowiedzialność ponosi użytkownik. Czas ten nie powinien zasadniczo przekroczyć 24 godzin w temperaturze 15°C do 25°C.

Zalecane są następujące środki ostrożności dotyczące wszystkich produktów przeciwnowotworowych:

-    Cisplatynę może podawać jedynie odpowiednio wyszkolony personel medyczny z doświadczeniem w stosowaniu przeciwnowotworowych produktów leczniczych.

-    Kobiety w ciąży powinny być zwolnione z takich obowiązków.

-    Personel medyczny, który ma kontakt z produktem leczniczym powinien nosić ubranie ochronne takie jak jednorazowe okulary ochronne, fartuchy ochronne, maski i rękawiczki.

-    Wszystkie przedmioty stosowane podczas podawania produktu leczniczego i używane do sprzątania, włączając rękawice ochronne, powinny zostać wyrzucone w specjalnym worku na odpady wysokiego ryzyka, przeznaczonym do spalenia w wysokiej temperaturze.

-    Jeśli skóra lub oczy będą miały przypadkowy kontakt z roztworem, konieczne jest spłukanie skóry przy użyciu dużej ilości mydła i wody, podczas gdy oczy należy wypłukać roztworem wodorowęglanu sodu.

- W przypadku zanieczyszczenia lekiem, wszystkie przedmioty muszą być zanurzone w 1% roztworze wybielacza i następnie spłukane wodą.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjöröur Islandia

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 21274

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 20 czerwiec 2013

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

29 czerwiec 2014

11

Cisplatin Actavis