+ iMeds.pl

Cisplatin caduceus 1 mg/mlUlotka Cisplatin caduceus

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Cisplatin Caduceus, 1 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Cisplatinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Cisplatin Caduceus i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cisplatin Caduceus

3.    Jak stosować lek Cisplatin Caduceus

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Cisplatin Caduceus

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Cisplatin Caduceus, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji podawany jest wyłącznie przez personel medyczny, który udzieli odpowiedzi na pytania, jakie pacjent może mieć po przeczytaniu tej ulotki.

1. Co to jest lek Cisplatin Caduceus i w jakim celu się go stosuje

Substancja czynna cisplatyna należy do grupy leków zwanych lekami cytostatycznymi, stosowanymi w leczeniu raka. Cisplatyna może być stosowana jako jedyny lek, ale częściej podawana jest w skojarzeniu z innymi lekami cytostatycznymi.

Cisplatyna stosowana jest w leczeniu raka jądra, raka jajnika, raka pęcherza moczowego, raka głowy i szyi, oraz raka płuc.

Cisplatyna stosowana jest w leczeniu raka szyjki macicy w skojarzeniu z radioterapią.

Więcej informacji można uzyskać od lekarza prowadzącego. 1

-    w przypadku jednoczesnego stosowania żywych szczepionek, w tym szczepionki przeciwko żółtej febrze

-    w przypadku jednoczesnego profilaktycznego stosowania fenytoiny (patrz punkt poniżej „Lek Cisplatin Caduceus a inne leki).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    Lekarz przeprowadzi badania, aby ustalić stężenie wapnia, sodu, potasu i magnezu we krwi pacjenta, jak również morfologię krwi, czynność wątroby i nerek oraz badanie neurologiczne.

-    Lek Cisplatin Caduceus powinien być podawany wyłącznie pod nadzorem wykwalifikowanego lekarza mającego doświadczenie w podawaniu chemioterapii przeciwnowotworowej.

-    Przed każdym cyklem leczenia lekiem Cisplatin Caduceus pacjent poddany zostanie badaniu słuchu.

Należy zachować ostrożność stosując lek Cisplatin Caduceus:

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia neurologiczne, które nie są spowodowane przez lek Cisplatin Caduceus.

-    jeśli u pacjenta występują zakażenia. Należy poradzić się z lekarza.

-    jeśli pacjent planuje posiadanie dzieci (patrz punkt „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność”).

W przypadku rozlania cisplatyny, zanieczyszczoną skórę należy niezwłocznie przemyć wodą z mydłem. Jeśli cisplatyna zostanie wstrzyknięta poza naczynie krwionośne, podawanie leku musi zostać natychmiast przerwane. Wniknięcie cisplatyny do skóry może powodować uszkodzenie tkanek (zapalenie tkanki łącznej, zwłóknienia, martwicę).

Należy poradzić się lekarza prowadzącego nawet, jeśli którakolwiek z sytuacji opisanych powyżej wystąpiła kiedykolwiek w przeszłości.

Lek Cisplatin Caduceus a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

-    Jednoczesne podawanie leków hamujących czynność szpiku kostnego lub stosowanie radioterapii może nasilić niepożądane działanie cisplatyny na szpik kostny. Przed każdym cyklem leczenia lekiem Cisplatin Caduceus pacjent poddany zostanie badaniu słuchu.

-    Toksyczność cisplatyny może nasilić się w przypadku jednoczesnego podawania innych leków cytostatycznych (leków stosowanych w leczeniu raka), takich jak bleomycyna i metotreksat.

-    Jednoczesne przyjmowanie leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (leki przeciwnadciśnieniowe zawierające furosemid, hydralyzynę, diazoksyd i propranolol) może nasilić szkodliwe działanie leku Cisplatin Caduceus na nerki.

-    Ciężkie toksyczne działanie cisplatyny na nerki może wystąpić w przypadku jednoczesnego podawania leków o działaniu szkodliwym na nerki, stosowanych w profilaktyce i leczeniu niektórych zakażeń (antybiotyki: cefalosporyna, aminoglikozydy i (lub) amfoterycyna B) oraz środków kontrastujących.

-    Toksyczne działanie cisplatyny może doprowadzić do zaburzenia słuchu w przypadku jednoczesnego podawania innych leków niekorzystnie wpływających na słuch np. aminoglikozydów.

-    U pacjentów przyjmujących jednocześnie z cisplatyną, leki stosowane w dnie moczanowej (np. allopurynol, kolchicyna, probenecyd i (lub) sulfinpirazon), konieczna może okazać się modyfikacja ich dawkowania.

-    Podawanie leków zwiększających wydalanie moczu (pętlowych leków moczopędnych) w skojarzeniu z cisplatyną (dawka cisplatyny: powyżej 60 mg/m1 pc., ilość wydalanego moczu: poniżej 1000 ml na 24 godziny) może spowodować toksyczne działanie na nerki oraz słuch.

-    Pierwsze objawy uszkodzenia słuchu (takie jak zawroty głowy czy szumy uszne) mogą pozostać ukryte, kiedy w trakcie leczenia cisplatyną, pacjent otrzymuje jednocześnie leki na nadwrażliwość, (leki przeciwhistaminowe, takie jak buklizyna, cyklizyna, loksapina, meklozyna, fenotiazyny, tioksanteny i (lub) trimetobenzamidy).

-    Ciplatyna podawana jednocześnie z ifosfamidem może spowodować zaburzenie słuchu.

-    Skuteczność leczenia cisplatyną może być zmniejszona na skutek jednoczesnego podawania pirydoksyny i heksametylomelaminy.

-    Cisplatyna podawana w skojarzeniu z bleomycyną oraz winblastyną może prowadzić do bladości lub zasinienia palców rąk i (lub) nóg (zespół Raynauda).

-    Podanie cisplatyny przed podaniem paklitakselu lub w skojarzeniu z docetakselem może powodować ciężkie uszkodzenie nerwów.

-    U pacjentów leczonych cisplatyną w skojarzeniu z bleomycyną i etoposydem może wystąpić zmniejszenie stężenia litu we krwi. W związku z tym zaleca się regularne monitorowanie stężenia litu.

-    Cisplatyna może osłabiać skuteczność fenytoiny w leczeniu padaczki.

-    Penicylamina może zmniejszać skuteczność leku Cisplatin Caduceus.

-    Cisplatyna może niekorzystnie wpływać na skuteczność leków zapobiegających tworzeniu się zakrzepów (leki przeciwzakrzepowe).W związku z tym, podczas jednoczesnego stosowania tych leków należy częściej monitorować wskaźniki krzepnięcia.

-    Podczas jednoczesnego stosowania cisplatyny i cyklosporyny może dojść do zahamowania czynności układu odpornościowego, połączonego z ryzykiem zwiększonego wytwarzania białych krwinek (limfocytów).

-    Przez trzy miesiące po zakończeniu leczenia cisplatyną, pacjenci nie powinni przyjmować żadnych szczepionek zawierajacych żywe wirusy.

-    Podczas stosowania cisplatyny nie należy przyjmować szczepionek przeciwko żółtej febrze (patrz również „Kiedy nie stosować leku Cisplatin Caduceus”).

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Cisplatyny nie wolno przyjmować w ciąży, chyba że została ona jednoznacznie zalecona przez lekarza. W trakcie przyjmowania leku Cisplatin Caduceus oraz co najmniej przez 6 miesięcy po zakończeniu leczenia należy stosować skuteczną antykoncepcję.

Podczas leczenia lekiem Cisplatin Caduceus nie wolno karmić piersią.

Mężczyznom leczonym lekiem Cisplatin Caduceus zaleca się, aby unikali poczęcia dziecka w okresie leczenia oraz przez 6 miesięcy po jego zakończeniu. Ponadto, przed rozpoczęciem leczenia zaleca się, aby mężczyźni zasięgnęli porady w zakresie możliwości przechowywania nasienia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Cisplatin Caduceus może powodować działania niepożądane, takie jak senność i (lub) wymioty. Pacjentom, u których wystąpią takie objawy nie zaleca się obsługiwania żadnych maszyn wymagających pełnej koncentracji.

Lek Cisplatin Caduceus zawiera sód

Lek Cisplatin Caduceus zawiera 9 mg sodu w 1 ml.

Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3. Jak stosować lek Cisplatin Caduceus Dawkowanie i sposób podawania

Lek Cisplatin Caduceus powinien być podawany wyłącznie przez lekarza specjalistę w leczeniu chorób nowotworowych.

Koncentrat jest rozcieńczany roztworem chlorku sodu lub roztworem zawierającym glukozę.

Lek Cisplatin Caduceus może być podawany wyłącznie jako wstrzyknięcie do żyły (wlew dożylny). Lek Cisplatin Caduceus nie powinien mieć styczności z żadnym sprzętem zawierającym aluminium.

Zalecana dawka leku Cisplatin Caduceus uzależniona jest od stanu pacjenta, przewidywanej odpowiedzi na leczenie oraz od tego czy cisplatyna jest czy nie jest stosowana jako jedyny lek (monoterapia), czy w skojarzeniu z innymi lekami (chemioterapia skojarzona).

Cisplatin Caduceus (monoterapia):

Zalecane są następujące schematy dawkowania:

-    pojedyncza dawka 50 do 120 mg/m2 powierzchni ciała, co 3 do 4 tygodni

-    15 do 20 mg/m2 powierzchni ciała na dobę przez okres pięciu dni, co 3 do 4 tygodni.

Cisplatin Caduceus w skojarzeniu z innymi chemioterapeutykami (chemioterapia skojarzona):

-    20 mg/m2 powierzchni ciała lub większa dawka podawana raz na 3 do 4 tygodni.

W leczeniu raka szyjki macicy cisplatyna jest podawana w skojarzeniu z radioterapią:

Standardowa dawka to 40 mg/m2 powierzchni ciała co tydzień przez 6 tygodni.

Aby zapobiec wystąpieniu zaburzeń czynności nerek lub złagodzić je, należy pić duże ilości wody przez 24 godziny po podaniu leku Cisplatin Caduceus.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cisplatin Caduceus

Prawidłową dawkę, która jest potrzebna do leczenia pacjenta ustali lekarz prowadzący. W przypadku przedawkowania, mogą wystąpić nasilone działania niepożądane. Lekarz może zalecić leczenie objawowe tych działań niepożądanych. Jeśli pacjent uważa, że otrzymał zbyt dużą dawkę leku Cisplatin Caduceus, powinien natychmiast poinformować o tym lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, ważne jest, aby poinformować o nich lekarza przed rozpoczęciem kolejnego cyklu leczenia.

Jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów należy natychmiast poinformować lekarza:

-    ciężkie reakcje alergiczne - u pacjenta może nagle wystąpić swędząca wysypka (pokrzywka), obrzęk dłoni, stóp, twarzy, warg, jamy ustnej lub gardła (które mogą powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu) oraz pacjent może mieć wrażenie, że zemdleje

-    silne bóle w klatce piersiowej, które promieniują do żuchwy lub ramienia z nasilonym poceniem, dusznością i nudnościami (zawał serca)

-    uporczywa lub silna biegunka i wymioty

-    ból warg lub jamy ustnej (zapalenie jamy ustnej lub błony śluzowej)

-    niewyjaśnione objawy ze strony układu oddechowego, takie jak nieproduktywny kaszel, trudności w oddychaniu lub trzeszczący odgłos

-    mrowienie lub drętwienie palców u rąk lub stóp

-    bardzo silne zmęczenie

-    zbyt częste występowanie sińców lub krwawień

-    objawy zakażenia, takie jak ból gardła i wysoka temperatura

-    uczucie dyskomfortu w miejscu podawania leku lub jego okolicach podczas wlewu.

Działania niepożądane mogą występować

Bardzo często (może dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów)

-    zahamowanie czynności szpiku kostnego (co może wpływać na tworzenie się krwinek)

-    zmniejszenie liczby białych krwinek, co zwiększa ryzyko zakażeń (leukopenia)

-    zmniejszenie liczby płytek krwi, co zwiększa ryzyko powstawania siniaków i krwawienia)

-    zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, co może powodować osłabienie i bladość skóry pacjenta (niedokrwistość)

-    zmniejszenie stężenia sodu we krwi

-    wysoka temperatura

-    zaburzenia czynności nerek lub oddawania moczu.

Często (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentów)

-    szybkie, nieregularne lub wolne bicie    serca

-    posocznica (zatrucie krwi)

-    zapalenie żyły

-    trudności w oddychaniu (duszność)

-    zapalenie płuc

-    niewydolność oddechowa

-    zaczerwienienie i zapalenie skóry (rumień, owrzodzenie skóry) w miejscu wstrzyknięcia

-    obrzęk

-    ból w miejscu wstrzyknięcia

-    uszkodzenie układu nerwowego (neurotoksyczność).

Niezbyt często (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 100pacjentów):

-    ciężkie reakcje alergiczne (patrz powyżej)

-    zaburzenia słuchu (ototoksyczność)

-    zmniejszone stężenie magnezu we krwi

-    zaburzenia powstawania i dojrzewania plemników oraz zaburzenia owulacji

-    bolesne powiększenie gruczołów piersiowych u mężczyzn (ginekomastia).

Rzadko (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 1000pacjentów):

-    zwiększone ryzyko ostrej białaczki

-    drgawki

-    omdlenie, ból głowy, dezorientacja i utrata widzenia

-    utrata niektórych rodzajów czynności mózgu, w tym zaburzenia mózgu charakteryzujące się skurczem i zmniejszonym poziomem świadomości

-    zawał serca

-    zapalenie błony śluzowej jamy ustnej

-    obwodowa neuropatia nerwów czuciowych, objawiająca się uczuciem łaskotania, swędzenia lub mrowienia bez jakiejkolwiek przyczyny, czasem charakteryzująca się zaburzeniami smaku, dotyku, wzroku, nagłe, przeszywające bóle promieniujące od szyi poprzez plecy w kierunku nóg podczas pochylania się do przodu

-    problem z układem odpornościowym (immunosupresja)

-    zwiększone stężenie cholesterolu we krwi

-    zapalenie nerwu wzrokowego połączone z bólem i zmniejszoną czynnością nerwu wzrokowego (zapalenie nerwu wzrokowego)

-    zaburzenia ruchu gałek ocznych

-    choroba wieńcowa serca

-    wysokie ciśnienie tętnicze krwi

-    zmniejszone stężenie albumin we krwi.

Bardzo rzadko (może dotyczyć mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)

-    zatrzymanie krążenia

-    drgawki.

Częstość nieznana (częstość nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych)

-    objawy zakażenia, takie jak gorączka lub ból gardła

-    niedokrwistość hemolityczna

-    nieprawidłowe wytwarzanie hormonu wazopresyny (hormonu antydiuretycznego), co może prowadzić do małego stężenia sodu we krwi i zatrzymania płynów w organizmie

-    zwiększenie stężenia amylazy (enzymu)    we    krwi

-    odwodnienie

-    zmniejszenie stężenia wapnia, fosforanów, potasu we krwi

-    zwiększone stężenia kwasu moczowego    we    krwi

-    skurcze mięśni

-    choroba rdzenia kręgowego, która może powodować uczucie porażenia prądem, przemieszczające się do kończyn

-    zaburzenia mózgowe (splątanie, niewyraźna mowa, czasami ślepota, utrata pamięci i paraliż)

-    udar mózgu

-    utrata smaku

-    zaburzenia widzenia (niewyraźne widzenie, ślepota barw, utrata widzenia lub ból oka)

-    dzwonienie w uszach lub głuchota

-    problemy z sercem

-    nietypowo chłodne i blade dłonie i stopy

-    mrowienie, drętwienie lub drżenie rąk, stóp, ramion lub nóg

-    zakrzepy krwi w płucach

-    uporczywy ból głowy

-    nudności lub wymioty

-    utrata apetytu, jadłowstręt

-    czkawka

-    biegunka

-    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia bilirubiny

-    utrata włosów

-    wysypka

-    skrajne zmęczenie lub osłabienie

-    obrzęk lub ból w miejscu wstrzyknięcia

-    skurcze mięśni

-    uczucie pieczenia lub kłucia

-    zbyt częste występowanie sińców lub krwawień

-    zespół hemolityczno-mocznicowy, który może powodować zmiany w nerkach i we krwi. Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C,

02 222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Cisplatin Caduceus

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na fiolce i opakowaniu zewnętrznym po ‘EXP’. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie przechowywać w lodówce, ani nie zamrażać.

Jeżeli roztwór jest mętny lub zauważy się nierozpuszczone cząsteczki, butelka powinna zostać usunięta.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Po rozcieńczeniu:

Trwałość chemiczna i fizyczna została wykazana przez 24 godziny w temperaturze od 15°C do 25°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Cisplatin Caduceus Substancją czynną jest cisplatyna.

1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 1 mg cisplatyny (Cisplatinum).

1 fiolka o pojemności 10 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 10 mg cisplatyny.

I    fiolka o pojemności 50 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 50 mg cisplatyny.

Pozostałe składniki to: sodu chlorek, kwas solny (do ustalenia pH) i woda do wstrzykiwań. Jak wygląda lek Cisplatin Caduceus i co zawiera opakowanie

Lek Cisplatin Caduceus jest przejrzystym, jasnożółtym koncentratem do sporządzania roztworu do infuzji, bez widocznych cząstek stałych, w szklanych fiolkach.

Opakowanie zawierające 1 fiolkę z 10 ml koncentratu, fiolka zawiera 10 mg cisplatyny. Opakowanie zawierające 1 fiolkę z 50 ml koncentratu, fiolka zawiera 50 mg cisplatyny.

Fiolka może być zapakowana w plastikowe opakowanie zabezpieczające.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Caduceus Pharma Ltd.

6th Floor 94 Wigmore Street London W1U3RF Wielka Brytania

Wytwórca

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.

II    Ion Mihalache Blvd.

011171 Bucharest Rumunia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria:

Niemcy:

Węgry:

Irlandia:

Włochy:

Polska:

Wielka Brytania: Rumunia:


Cisplatin Caduceus 1 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Cisplatin Caduceus 1 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Cisplatin Caduceus 1 mg/ml koncentratum oldatos infuziohoz

Cisplatin 1 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion

Cisplatino Caduceus

Cisplatin Caduceus

Cisplatin 1mg/ml Concentrate for Solution for Infusion Cisplatin Caduceus 1 mg/ml concentrat pentru solutie perfuzabila

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia.

Przygotowanie produktu do podania i dalszego postępowania z produktem

Do jednorazowego użytku.

Należy zapoznać się z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi leków cytostatycznych.

Jak w przypadku wszystkich produktów przeciwnowotworowych, podczas obchodzenia się z cisplatyną konieczne jest zachowanie ostrożności. Rozcieńczenie powinno zostać przeprowadzone w warunkach aseptycznych pod wyciągiem, w pomieszczeniu specjalnie do tego przeznaczonym, przez odpowiednio przeszkolony personel w ubiorze ochronnym i rękawicach ochronnych. Jeśli nie ma możliwości skorzystania z wyciągu, wówczas należy dodatkowo nałożyć maskę i okulary ochronne. Należy podjąć odpowiednie środki ostrożności mające na celu uniknięcie kontaktu ze skórą i błonami śluzowymi. W przypadku kontaktu ze skórą, należy ją natychmiast przemyć wodą z mydłem.

W przypadku kontaktu ze skórą opisywano mrowienie, oparzenia i zaczerwienienie. W przypadku kontaktu z błonami śluzowymi należy je obficie przepłukać wodą. Wskutek inhalacji opisywano przypadki duszności, bólu w klatce piersiowej, podrażnienia gardła i nudności.

W przypadku rozlania produktu leczniczego osoby mające z nim styczność powinny założyć rękawice ochronne i zebrać rozlany produkt gąbką przechowywaną w pomieszczeniu w tym celu. Powierzchnię podłogi, na którą został rozlany produkt, należy dwukrotnie spłukać wodą. Całość roztworu oraz zużyte gąbki należy następnie umieścić w worku plastikowym i szczelnie zamknąć.

Kobiety w ciąży muszą unikać kontaktu z lekami cytostatycznymi.

Wszelkie wydzieliny i wymiociny powinno się usuwać z zachowaniem ostrożności.

Jeśli roztwór jest mętny lub znajduje się w nim osad, którego nie można rozpuścić, butelkę należy usunąć.

Uszkodzoną butelkę należy traktować z takimi samymi środkami ostrożności jak odpady skażone. Odpady skażone muszą być przechowywane w specjalnie oznaczonych pojemnikach na odpady. Patrz punkt „Usuwanie”.

Przygotowanie produktu do podania dożylnego

Pobrać odpowiednią ilość roztworu z fiolki i rozcieńczyć w co najmniej 1 litrze następujących roztworów:

-    9 mg/ml (0,9%) roztwór chlorku sodu

-    mieszanina 0,9% roztworu chlorku sodu i 5% roztworu glukozy w stosunku 1:1 (uzyskując końcowe stężenia: 0,45% roztwór chlorku sodu i 2,5% roztwór glukozy)

-    0,9% roztwór chlorku sodu do infuzji i roztworu mannitolu do wstrzykiwań o stężeniu 1,875% (stężenia końcowe)

-    0,45% roztwór chlorku sodu, 2,5% roztwór glukozy i 1,875% roztwór mannitolu do wstrzykiwań (stężenia końcowe).

Przed zastosowaniem należy zawsze obejrzeć roztwór. Roztwór należy podawać, tylko jeśli jest przezroczysty i nie zawiera cząstek stałych.

NIE DOPUSZCZAĆ do kontaktu roztworu z materiałami zawierającymi aluminium.

NIE PODAWAĆ nierozcieńczonego produktu.

Informacje na temat stabilności mikrobiologicznej, chemicznej i fizycznej nierozcieńczonych roztworów, patrz punkt „Specjalne ostrzeżenia podczas przechowywania - nierozcieńczony roztwór”.

Usuwanie

Wszystkie materiały użyte do przygotowania i podawania leku, które miały jakikolwiek kontakt z cisplatyną należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi preparatów cytotoksycznych. Pozostałości produktów leczniczych oraz wszystkie materiały użyte do rozcieńczania i podawania leku muszą zostać zniszczone zgodnie ze standardowymi procedurami szpitalnymi dla preparatów cytotoksycznych oraz z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania niebezpiecznych odpadów.

Niezgodności

Nie dopuszczać do kontaktu z aluminium. Cisplatyna reaguje z metalicznym aluminium, tworząc czarny osad platyny. Dlatego nie należy stosować zestawów do podawania wlewów dożylnych, igieł, cewników i strzykawek zawierających aluminium.

Cisplatyna ulega rozkładowi w roztworach o niskiej zawartości jonów chlorkowych; stężenie jonów chlorkowych powinno być co najmniej takie, jak w 0,45% roztworze chlorku sodu.

Przeciwutleniacze (np. dwusiarczyn sodu), wodorowęglany (wodorowęglan sodu), siarczany, fluorouracyl i paklitaksel mogą inaktywować cisplatynę w zestawach infuzyjnych.

Nie wolno mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi oprócz wymienionych w punkcie „Przygotowanie produktu do podania dożylnego”.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Produkt leczniczy w opakowaniu do sprzedaży:

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml

Nierozcieńczony roztwór:

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce, ani nie zamrażać. Fiolkę przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Jeśli roztwór nie jest przezroczysty lub zawiera nierozpuszczalny osad, wówczas nie wolno go stosować.

Rozcieńczony roztwór:

Nie przechowywać roztworu w lodówce, ani nie zamrażać.

Po rozcieńczeniu w płynach infuzyjnych opisanych powyżej:

Trwałość chemiczna i fizyczna została wykazana przez 24 godziny w temperaturze od 15°C do 25°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia, produkt należy zużyć natychmiast.

9

1

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cisplatin Caduceus

Kiedy nie stosować leku Cisplatin Caduceus

-    jeśli pacjent ma uczulenie na cisplatynę lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

-    jeśli pacjent ma uczulenia na inne leki zawierające związki platyny

-    jeśli    pacjent ma zaburzenia czynności nerek

-    jeśli    pacjent jest odwodniony

-    jeśli u pacjenta występuje ciężkie zahamowanie czynności szpiku kostnego, którego objawem może być bardzo silne zmęczenie, łatwe powstawanie siniaków lub krwawień, występowanie zakażeń

-    jeśli    pacjent ma zaburzenia słuchu

-    jeśli    u pacjenta występują zaburzenia układu nerwowego spowodowane przez cisplatynę

-    jeśli    pacjentka karmi piersią

Cisplatin Caduceus

Charakterystyka Cisplatin caduceus

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Cisplatin Caduceus, 1 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 1 mg cisplatyny (Cisplatinum). 1 fiolka o pojemności 10 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 10 mg cisplatyny.

1 fiolka o pojemności 50 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 50 mg cisplatyny.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Każdy 1 ml roztworu zawiera 9 mg (<1mmola) sodu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji. Przejrzysty, jasnożółty roztwór bez widocznych cząstek.

pH roztworu wynosi od 3,5 do 6,5.

Osmolalność wynosi 287 mOsmol/l.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt Cisplatin Caduceus jest przeznaczony do stosowania w leczeniu:

-    zaawansowanego lub z przerzutami raka jądra

-    zaawansowanego lub z przerzutami raka jajnika

-    zaawansowanego lub z przerzutami raka pęcherza moczowego

-    zaawansowanego lub z przerzutami płaskonabłonkowego raka głowy i szyi

-    zaawansowanego lub z przerzutami niedrobnokomórkowego raka płuc

-    zaawansowanego lub z przerzutami drobnokomórkowego raka płuc.

Cisplatyna jest wskazana do stosowania w skojarzeniu z radioterapią w leczeniu raka szyjki macicy. Cisplatyna może być stosowana w monoterapii oraz w terapii skojarzonej.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt Cisplatin Caduceus, 1 mg/ml, koncentrat do przygotowania roztworu do infuzji należy rozcieńczyć przed podaniem. Instrukcja przygotowania produktu przed zastosowaniem, patrz punkt 6.6.

Rozcieńczony roztwór należy podawać wyłącznie w infuzji dożylnej (patrz niżej).

Podczas podawania nie należy stosować urządzeń zawierających aluminium (zestawy do infuzji dożylnej, igły, cewniki, strzykawki), które mogłyby mieć kontakt z cisplatyną (patrz punkt 6.2).

Dorośli i dzieci:

Dawka cisplatyny uzależniona jest od choroby podstawowej, przewidywanej odpowiedzi na leczenie oraz od tego czy cisplatyna jest stosowana w monoterapii, czy jako składnik chemioterapii skojarzonej. Wskazówki dotyczące dawkowania odnoszą się zarówno do pacjentów dorosłych jak i dzieci.

W mononterapii zalecane są następujące schematy dawkowania:

-    pojedyncza dawka od 50 mg/m2 pc. do 120 mg/m2 pc., co 3 do 4 tygodni;

-    dawka 15 mg/m2 pc. do 20 mg/m2 pc. na dobę, codziennie przez 5 dni, co 3 do 4 tygodni.

Jeśli cisplatyna stosowana jest w chemioterapii skojarzonej, dawkę cisplatyny należy zmniejszyć. Dawka wynosi zazwyczaj co najmniej 20 mg/m2 pc., co 3 do 4 tygodnie.

W leczeniu raka szyjki macicy cisplatyna jest stosowana w skojarzeniu z radioterapią. Dawka standardowa to 40 mg/m2 pc., co tydzień przez 6 tygodni.

Ostrzeżenia i środki ostrożności, jakie należy wziąć pod uwagę przed rozpoczęciem kolejnego cyklu leczenia, patrz punkt 4.4.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub zahamowaną czynnością szpiku kostnego, konieczne jest odpowiednie dostosowanie dawki.

Cisplatynę przygotowaną zgodnie z instrukcjami (patrz punkt 6.6) należy podawać w infuzji dożylnej trwającej 6 do 8 godzin.

Konieczne jest utrzymywanie odpowiedniego nawodnienia poprzez podanie infuzji dożylnej, w czasie od 2 do 12 godzin przed podaniem i przez co najmniej 6 godzin po podaniu cisplatyny. Nawodnienie jest niezbędne w celu wywołania wystarczającej diurezy w czasie i po zastosowaniu cisplatyny.

Można to uzyskać, podając w infuzji dożylnej jeden z poniższych roztworów:

-    0,9% roztwór chlorku sodu

-    mieszanina 0,9% roztworu chlorku sodu z 5% roztworem glukozy (1:1).

Nawodnienie przed podaniem cisplatyny:

-    infuzja dożylna podawana z szybkością od 100 ml do 200 ml na godzinę przez 6 do 12 godzin, z całkowitą objętością co najmniej 1 litra.

Nawodnienie po zakończeniu podawania cisplatyny:

-    infuzja dożylna kolejnych 2 litrów podawana z szybkością od 100 ml do 200 ml na godzinę przez 6 do 12 godzin.

Jeżeli wydalanie moczu po nawodnieniu jest mniejsze niż 100 do 200 ml na godzinę, może być konieczne zastosowanie wymuszonej diurezy. Wymuszoną diurezę można wywołać przez dożylne podanie 37,5 g mannitolu w postaci 10% roztworu (375 ml roztworu mannitolu o stężeniu 10%) lub przez podanie leku moczopędnego, jeśli czynność nerek jest prawidłowa. Podanie mannitolu lub leku moczopędnego jest również zalecane wtedy, gdy stosowana dawka cisplatyny jest większa niż 60 mg/

m2 pc.

W celu zapewnienia wydalania odpowiednich ilości moczu pacjent powinien wypijać duże ilości płynów w czasie 24 godzin po zakończeniu infuzji cisplatyny.

4.3 Przeciwwskazania

Cisplatyna jest przeciwwskazana u pacjentów:

-    z nadwrażliwością na cisplatynę lub na inne produkty lecznicze zawierające platynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

-    z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <60 ml/min) - cisplatyna jest nefrotoksyczna

-    odwodnionych (wymagane jest nawodnienie przed i po podaniu produktu, aby zapobiec ciężkim zaburzeniom czynności nerek)

-    z zahamowaniem czynności szpiku kostnego

-    z zaburzeniami słuchu - cisplatyna jest neurotoksyczna (głównie ototoksyczna)

-    z neutropatią spowodowaną przez cisplatynę

-    karmiących piersią (patrz punkt 4.6)

-    którzy przyjmują jednocześnie żywe szczepionki, w tym szczepionkę przeciwko żółtej febrze

-    którzy przyjmują jednocześnie fenytoinę (stosowaną profilaktycznie) (patrz punkt 4.5).

Nefrotoksyczność, neurotoksyczność i ototoksyczność mają charakter kumulacyjny i należy brać to pod uwagę, jeśli schorzenia te istniały wcześniej.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Cisplatyna reaguje z aluminium powodując wytrącanie się czarnego osadu platyny. Nie należy stosować zestawów do wlewów dożylnych, igieł, cewników i strzykawek zawierających aluminium.

Cisplatyna musi być podawana wyłącznie pod ścisłym nadzorem wykwalifikowanego lekarza doświadczonego w stosowaniu chemioterapii przeciwnowotworowej.

Właściwe monitorowanie stanu pacjenta i postępowanie w razie powikłań możliwe jest tylko wtedy, gdy ustalone zostało odpowiednie rozpoznanie i dostępne są określone warunki leczenia.

Przed podaniem i po zakończeni podawania cisplatyny konieczne jest wykonanie badań oceniających:

-    czynność nerek

-    czynność wątroby

-    liczbę krwinek

-    stężenie elektrolitów w surowicy (wapnia, sodu, potasu, magnezu).

Powtórne podanie cisplatyny należy opóźnić aż do uzyskania wartości prawidłowych dla następujących parametrów:

-    stężenia kreatyniny w surowicy <130 ąmol/l lub 1,5 mg/dl

-    stężenia mocznika w surowicy <25 mg/dl

-    liczby krwinek białych >4 000/ąl lub >4,0 x 109/l

-    liczby płytek krwi >100 000/ąl lub 100 x 109/1

-    audiogram: wyniki w zakresie wartości prawidłowych.

Nefrotoksyczność

Cisplatyna powoduje ciężką nefrotoksyczność o charakterze kumulacyjnym. Działanie nefrotoksyczne cisplatyny można zminimalizować zapewniając wydalanie moczu w ilości 100 ml na godzinę lub większej. Można to osiągnąć poprzez nawodnienie pacjenta przed podaniem cisplatyny stosując dożylnie 2 litry odpowiednich roztworów do infuzji dożylnej i podobnie po podaniu cisplatyny (zaleca się podanie 2 500 ml/m2 pc. przez 24 godziny). Jeśli nawodnienie nie jest wystarczające do utrzymania odpowiedniej diurezy, można podać osmotyczny lek moczopędny (taki jak mannitol).

Hiperurykemia i hiperalbuminemia mogą predestynować do nefrotoksyczności spowodowanej cisplatyną.

Neurotoksyczność

Obserwowano ciężkie przypadki neuropatii.

Neuropatie te mogą być nieodwracalne i mogą mieć one postać parestezji, arefleksji i utraty czucia proprioceptywnego oraz czucia wibracji. Donoszono także o utracie czynności motorycznych. Konieczne jest regularne badanie neurologiczne.

Specjalną ostrożność należy zachować wobec pacjentów z neuropatia obwodową niespowodowaną cisplatyną.

Ototoksyczność

U 31% pacjentów, którzy otrzymywali cisplatynę w dawce pojedynczej 50 mg/m2 pc. obserwowano szumy uszne i utratę słuchu w zakresie wysokich częstotliwości (od 4 000 do 8 000 Hz). Czasami

występuje zmniejszona zdolność słyszenia normalnych tonów rozmowy. Działania ototoksyczne mogą być bardziej nasilone u dzieci, które przyjmują cisplatynę. Utrata słuchu może być jedno- lub obustronna oraz występuje częściej i z większym nasileniem wraz z kolejnymi dawkami, niemniej jednak głuchota jest rzadko obserwowana po podaniu początkowej dawki cisplatyny. Ototoksyczność może być nasilona przez napromieniowanie czaszki i może wykazywać związek z maksymalnym stężeniem cisplatyny w osoczu. Nie wiadomo czy ototoksyczność spowodowana cisplatyną jest odwracalna. Przed rozpoczęciem stosowania cisplatyny i przed każdym kolejnym cyklem leczenia należy wykonać badanie audiometryczne. Istnieją doniesienia o toksyczności wobec narządu przedsionkowego (patrz punkt 4.8).

Audiogramy muszą być wykonane przed rozpoczęciem leczenia cisplatyną oraz zawsze przed rozpoczęciem kolejnego cyklu leczenia (patrz punkt 4.8).

Reakcje alergiczne

Podobnie jak podczas stosowania innych produktów leczniczych zawierających związki platyny, większość reakcji nadwrażliwości (reakcja rzekomoanafilatyczna) obserwowano podczas perfuzji i jeśli wystąpi reakcja nadwrażliwości, należy przerwać wlew i rozpocząć leczenie objawowe (leki przeciwhistaminowe, adrenalina i (lub) glikokortykosteroidy). Reakcje krzyżowe obserwowano w przypadku wszystkich związków platyny, czasami zakończone zgonem (patrz punkty 4.8 i 4.3).

Czynność wątroby i morfologia krwi

Konieczne jest regularne monitorowanie morfologii krwi obwodowej i czynności wątroby.

Działanie rakotwórcze

W rzadkich przypadkach wystąpienie ostrej białaczki u ludzi towarzyszyło stosowaniu cisplatyny, co na ogół było związane z występowaniem innych czynników wywołujących białaczkę.

Cisplatyna wykazuje działanie mutagenne u bakterii i wywołuje aberracje chromosomowe w kulturach komórek zwierzęcych. Działanie rakotwórcze jest możliwe, ale nie ma na to dowodów. Cisplatyna wykazuje działanie teratogenne i embriotoksyczne u myszy.

Reakcje w miejscu podania

Podczas podawania cisplatyny mogą wystąpić reakcje w miejscu podania. W związku z możliwością wynaczynienia, podczas podawania produktu leczniczego koniecznie jest uważne kontrolowanie czy w miejscu wkłucia nie nastąpiło przesączanie. Obecnie nie jest znane swoiste leczenie reakcji wywołanych wynaczynieniem.

Zaleca się specjalną ostrożność u pacjentów z ostrymi zakażeniami bakteryjnymi lub wirusowymi.

W przypadku wynaczynienia:

-    należy niezwłocznie zakończyć wlew z cisplatyną

-    nie należy usuwać igły, należy usunąć z tkanki wynaczyniony roztwór cisplatyny przez aspirację i przepłukać 0,9% roztworem chlorku sodu (jeśli zastosowano roztwór cisplatyny o stężeniu większym niż zalecane; patrz punkt 6.6).

OSTRZEŻENIE

Toksyczność tego produktu cytostatycznego jest znacznie większa niż zwykle obserwowana toksyczność podczas chemioterapii przeciwnowotworowej.

Toksyczne działanie spowodowane cisplatyną ma charakter kumulacyjny, w przypadku stosowania innych produktów leczniczych, które mają toksyczne działanie na narządy i układy.

Nudności i wymioty mogą być silne i wymagać odpowiedniego leczenia przeciwwymiotnego.

Po podaniu cisplatyny zwykle występują nudności, wymioty i biegunka (patrz punkt 4.8). U większości pacjentów objawy te ustępują po 24 godzinach. Mniej poważne nudności i jadłowstręt mogą się utrzymywać przez 7 dni po leczeniu.

Profilaktyczne podawanie leków przeciwwymiotnych może być skuteczne w zmniejszeniu lub

4

zapobieganiu nudnościom i wymiotom. Utrata płynów spowodowana wymiotami i biegunką musi być wyrównana.

Staranna obserwacja jest konieczna z powodu ototoksyczności, mielosupresji i reakcji rzekomoanafilaktycznych (patrz pnukt 4.8).

Potwierdzono mutagenne działanie cisplatyny. Produkt może wykazywać również szkodliwy wpływ na płodność. Stwierdzono działanie rakotwórcze innych leków przeciwnowotworowych, co należy wziąć pod uwagę w przypadku długotrwałego stosowania cisplatyny.

Pacjenci i pacjentki powinni stosować skuteczną antykoncepcję podczas leczenia i co najmniej przez 6 miesięcy po zakończeniu leczenia cisplatyną (patrz punkt 4.6).

Ważne informacje o niektórych składnikach produktu leczniczego Cisplatin Caduceus

Ciplatin Caduceus zawiera 9 mg sodu w 1 ml. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów kontrolujących

zawartość sodu w diecie.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Produkty lecznicze o działaniu nefrotoksycznym:

Jednoczesne podawanie produktów leczniczych o działaniu nefrotoksycznym (np. cefalosporyny, antybiotyki aminoglikozydowe, amfoterycyna B lub środki kontrastujące) lub ototoksycznym (np. antybiotyki aminoglikozydowe) nasila działanie toksyczne cisplatyny na nerki. Zarówno podczas, jak i po leczeniu cisplatyną zalecane jest zachowanie ostrożności, jeśli podaje się inne cytostatyki, które są wydalane głównie przez nerki, tj. bleomycyna i metotreksat, ze względu na potencjalnie zmniejszoną ich eliminację przez nerki.

Toksyczne działanie ifosfamidu na nerki może się zwiększyć w przypadku jednoczesnego stosowania z cisplatyną lub u pacjentów uprzednio przyjmujących cisplatynę.

W kilku przypadkach stwierdzono zmniejszenie stężenia litu we krwi po zastosowaniu cisplatyny w leczeniu skojarzonym z bleomycyną i etopozydem. Z tego względu zalecane jest monitorowanie stężenia litu.

Nefrotoksyczność wywołana podawaniem cisplatyny może ulec nasileniu w przypadku jednoczesnego stosowania leków przeciwnadciśnieniowych zawierających furosemid, hydralazynę, diazoksyd oraz propranolol.

Dawkowanie allopurynolu, kolchicyny, probenecydu lub sulfinpyrazonu może wymagać modyfikacji w przypadku stosowania w skojarzeniu z cisplatyną, ponieważ cisplatyna zwiększa stężenie kwasu moczowego w osoczu.

Z wyjątkiem pacjentów przyjmujących dawki cisplatyny przekraczające 60 mg/m2, u których objętość wydalanego moczu wynosi poniżej 1000 ml na 24 godziny, nie należy stosować pętlowych leków moczopędnych w celu wymuszenia diurezy, ze względu na możliwość uszkodzenia układu moczowego i ototoksyczność.

Jednoczesne stosowanie ifosfamidu powoduje zwiększenie ilości wydalanego białka.

Produkty lecznicze o działaniu ototoksycznym:

Jednoczesne podawanie ototoksycznych produktów leczniczych (np. antybiotyków aminoglikozydowych i pętlowych leków moczopędnych) może nasilać toksyczne działanie cisplatyny na narząd słuchu. Z wyjątkiem pacjentów przyjmujących dawki cisplatyny przekraczające 60 mg/mpc., u których objętość wydalanego moczu wynosi poniżej 1000 ml na 24 godziny, ze względu na możliwe ryzyko uszkodzenia układu moczowego i działanie ototoksyczne nie należy stosować pętlowych leków moczopędnych, w celu wymuszenia diurezy.

Żywe atenuowane szczepionki:

Jednoczesne stosowanie cisplatyny i szczepionki przeciw żółtej febrze jest przeciwwskazane ze względu na ryzyko wystąpienia zakończonego zgonem układowego odczynu poszczepiennego (patrz punkt 4.3). Z uwagi na ryzyko wystąpienia choroby o charakterze uogólnionym, zalecane jest zastosowanie szczepionki inaktywowanej, jeśli jest dostępna.

Nie jest zalecane stosowanie żywych szczepionek wirusowych w okresie trzech miesięcy po zakończeniu leczenia cisplatyną.

Doustne leki przeciwzakrzepowe:

W przypadku jednoczesnego stosowania doustnych leków przeciwzakrzepowych wskazane jest regularne monitorowanie wskaźnika INR (wskaźnik protrombinowy).

Leki przeciwhistaminowe, fenotiazyny i inne:

Jednoczesne stosowanie leków przeciwhistaminowych, buklizyny, cyklizyny, loksapiny, meklozyny, fenotiazyn, tioksantenów lub trimetobenzamidów może maskować objawy ototoksyczności (takie jak zawroty głowy i szumy uszne).

Leki przeciwdrgawkowe:

Stężenia leków przeciwdrgawkowych w osoczu podczas jednoczesnego leczenia cisplatyną mogą utrzymywać się poniżej zakresu terapeutycznego.

Cisplatyna może zmniejszać wchłanianie fenytoiny, co skutkuje niedostateczną kontrolą padaczki w przypadku trwającego leczenia fenytoiną. Rozpoczęcie nowego leczenia produktami przeciwdrgawkowymi podczas stosowania cisplatyny jest bezwzględnie przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Skojarzenie piroksydyny z altretaminą:

W randomizowanym badaniu dotyczącym leczenia zaawansowanego raka jajnika, ustalono, że jednoczesne stosowanie pirydoksyny z altretaminą (heksametylomelaminą) i cisplatyną wywierało niekorzystny wpływ na czas odpowiedzi na leczenie.

Paklitaksel:

Wykazano, że leczenie cisplatyną poprzedzające wlew paklitakselu może zmniejszać klirens paklitakselu o 70-75% i w ten sposób nasilać neurotoksyczność (u 70% lub więcej pacjentów).

Inne:

Jednoczesne podawanie produktów leczniczych o działaniu hamującym szpik kostny lub stosowanie radioterapii nasila działanie mielosupresyjne cisplatyny.

Cisplatyna podawana w skojarzeniu z bleomycyną oraz winblastyną może prowadzić do zespołu Raynauda.

W badaniu obejmującym pacjentów z rakiem z przerzutami lub zaawansowanym, leczenie skojarzone z docetakselem i cisplatyną powodowało cięższe działania neurotoksyczne (zależne od dawki i czuciowe) niż każdy z tych leków podawanych w monoterapii w podobnych dawkach.

Substancje chelatujące, takie jak penicylamina, mogą zmniejszać skuteczność cisplatyny.

Podczas jednoczesnego stosowania cisplatyny i cyklosporyny, należy brać pod uwagę zwiększoną immunosupresję, połączoną z ryzykiem limfoproliferacji.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Dane dotyczące stosowania cisplatyny u kobiet w ciąży są niewystarczające. Jednak biorąc pod uwagę właściwości farmakologiczne, istnieje podejrzenie, że cisplatyna wywołuje ciężkie wady płodu. W badaniach na zwierzętach wykazano toksyczny wpływ na reprodukcję oraz przezłożyskowe działanie rakotwórcze (patrz punkt 5.3). Cisplatyna może być stosowana u kobiet w ciąży wyłącznie w przypadku bezwzględnej konieczności.

Karmienie piersią

Cisplatyna przenika do mleka kobiecego. Karmienie piersią podczas leczenia cisplatyną jest przeciwwskazane.

Zaburzenie płodności

Cisplatyna może powodować czasową lub trwałą niepłodność. Jeżeli pacjenci planuje potomstwo po zakończeniu leczenia cisplatyną, wskazana jest konsultacja genetyczna. Można rozważyć możliwość zamrożenia nasienia (patrz punkt 4.4).

Antykoncepcja u mężczyzn i kobiet

Podczas leczenia cisplatyną oraz w okresie co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu leczenia, u kobiet w wieku rozrodczym i mężczyzn należy stosować skuteczne metody antykoncepcji.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono żadnych badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Niemniej jednak, zgłaszane działania niepożądane (takie jak nefrotoksyczność) mogą wywierać wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Pacjenci, u których występują te działania niepożądane (np. senność lub wymioty) muszą unikać prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane zależą od zastosowanej dawki i mogą być skumulowane.

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi (>10%), obserwowanymi po podaniu cisplatyny były: zaburzenia krwi i układu chłonnego (leukopenia, małopłytkowość i niedokrwistość), zaburzenia żołądka i jelit (jadłowstręt, nudności, wymioty i biegunka), zaburzenia ucha (zaburzenia słuchu), zaburzenia nerek (niewydolność nerek, nefrotoksyczność, hiperurykemia) i gorączka.

U około jednej trzeciej pacjentów, którzy otrzymali pojedynczą dawkę cisplatyny, zgłaszano występowanie ciężkiego działania toksycznego na nerki, szpik kostny i narząd słuchu a działania te były zazwyczaj zależne od podanej dawki i nasilały się wraz z dawką skumulowaną. Ototoksyczność może być cięższa u dzieci.

Częstość występowania określono używając następującej konwencji:

bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Tabela działań niepożądanych stwierdzanych podczas badań klinicznych i w okresie po wprowadzeniu produktu do obrotu (określenia wg słownika MedDRA)

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Terminologia wg MedDRA

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często

Posocznica

Nieznana

Zakażenie3

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Rzadko

Ostra białaczka

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często

Niewydolność szpiku kostnego, małopłytkowość, leukopenia, niedokrwistość

Bardzo rzadko

Mikroangiopatia zakrzepowa połączona z zespołem hemolityczno-mocznicowym

Nieznana

Niedokrwistość hemolityczna z dodatnim odczynem Coombsa

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

Reakcja rzekomoanafilaktycznab

Rzadko

Immunosupresja

Zaburzenia

endokrynologiczne

Nieznana

Zwiększenie aktywności amylazy, zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo często

Hiponatremia

Niezbyt często

Hipomagnezemia

Rzadko

Hipercholesterolemia

Bardzo rzadko

Zwiększenie stężenia żelaza we krwi

Nieznana

Odwodnienie, hipokalemia, hipofosfatemia, hiperurykemia, hipokalcemia, tężyczka

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Neurotoksyczność

Rzadko

Drgawki, neuropatia obwodowa, leukoencefalopatia, zespół odwracalnej leukoencefalopatii tylnej

Bardzo rzadko

Drgawki

Nieznana

Incydent mózgowo-naczyniowy, krwotoczny udar mózgu, niedokrwienny udar mózgu, utrata smaku, zapalenie tętnic mózgowych, objaw Lhermitte’a, mielopatia, neuropatia autonomiczna

Zaburzenia oka

Rzadko

Pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego, zaburzenia ruchów gałki ocznej

Nieznana

Nieostre widzenie, nabyty daltonizm, ślepota korowa, zapalenie nerwu wzrokowego, obrzęk tarczy nerwu wzrokowego, pigmentacja siatkówki

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często

Ototoksyczność

Nieznana

Szumy uszne, głuchota

Zaburzenia serca

Często

Zaburzenia rytmu serca, bradykardia, tachykardia

Rzadko

Zawał mięśnia sercowego, ciężka choroba wieńcowa

Bardzo rzadko

Zatrzymanie czynności serca

Nieznana

Zaburzenia czynności serca

Zaburzenia naczyniowe

Często

Zapalenie żył

Rzadko

Nadciśnienie

Nieznana

Mikroangiopatia zakrzepowa (zespół hemolityczno-mocznicowy), objaw Raynauda

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często

Duszność, zapalenie płuc i niewydolność oddechowa

Nieznana

Zatorowość płucna

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzadko

Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej

Nieznana

Nudności, wymioty, jadłowstręt, czkawka, biegunka

Zaburzenia dróg żółciowych i wątroby

Nieznana

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Rumień, owrzodzenia skóry, miejscowy obrzęk i ból

Nieznana

Wysypka, łysienie

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Nieznana

Skurcze mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo często

Ostra niewydolność nerek, niewydolność nerekc, zaburzenia kanalików nerkowych

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często

Zaburzenia spermatogenezy i owulacji, ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Nieznana

Gorączka (bardzo często), osłabienie, złe samopoczucie, wynaczynienie w miejscu podaniad

Badania diagnostyczne

Rzadko

Zmniejszenie stężenia albumin we krwi

a: Powikłania zakaźne, u niektórych pacjentów zakończone zgonem.

b: Objawy związane z reakcjami rzekomoanafilaktycznymi, takie jak: obrzęk twarzy, świszczący oddech, skurcz oskrzeli, tachykardia i niedociśnienie, podano w nawiasach przy reakcji rzekomoanafilaktycznej w tabeli częstości występowania działań niepożądanych.

c: Zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi i kreatyniny, kwasu moczowego w surowicy i (lub) zmniejszenie klirensu kreatyniny mieszczą się w określeniu ‘niewydolność nerek’.

d: Miejscowe działanie toksyczne na tkankę miękką spowodowane wynaczynieniem obejmuje: zapalenie tkanki podskórnej, zwłóknienie i martwicę (często), ból (często), obrzęk (często) i rumień (często).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02 222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Ostre przedawkowanie cisplatyny może prowadzić do niewydolności nerek, niewydolności wątroby, głuchoty, toksycznego wpływu na oczy (w tym odwarstwienie siatkówki), znaczącego zahamowania czynności szpiku kostnego, nudności i wymiotów opornych na leczenie i (lub) zapalenia nerwów. Przedawkowanie może zakończyć się zgonem.

Nie ma swoistej odtrutki. Nawet w przypadku rozpoczęcia hemodializy po 4 godzinach od przedawkowania, zabieg ten wykazuje niewielki wpływ na eliminację cisplatyny z organizmu, ze względu na szybkie i silne związanie cisplatyny z białkami.

Postępowanie po przedawkowaniu obejmuje ogólne leczenie podtrzymujące. Skuteczne nawodnienie i diureza osmotyczna może pomóc w zmniejszeniu toksyczności, pod warunkiem, że środki te zostaną zastosowane bezpośrednio po przedawkowaniu.

Drgawki mogą być leczone odpowiednimi lekami przeciwdrgawkowymi. Czynność nerek, układu sercowo-naczyniowego oraz liczba krwinek powinny być codziennie monitorowane, aby ocenić potencjalne ryzyko toksycznego wpływu na te układy. Stężenia magnezu i wapnia w surowicy powinny być dokładnie monitorowane, ponieważ mogą one stanowić objawy podmiotowe i przedmiotowe podrażnienia mięśni. Jeśli rozwinie się objawowa tężyczka, należy uzupełnić elektrolity. Po ostrym przedawkowaniu należy także codzienne kontrolować aktywność enzymów wątrobowych i stężenie kwasu moczowego w surowicy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki przeciwnowotworowe, związki platyny.

Kod ATC: L01XA01

Cisplatyna jest związkiem nieorganicznym zawierającym metal ciężki [cis-diaminodichloroplatyna (II)]. Cisplatyna hamuje syntezę DNA przez tworzenie wiązań krzyżowych spirali DNA. W mniejszym stopniu hamuje syntezę białka i RNA.

Mimo że najbardziej prawdopodobnym, podstawowym działaniem cisplatyny jest zahamowanie syntezy DNA, na aktywność przeciwnowotworową składają się również inne działania leku, takie jak wzmocnienie immunogenności nowotworu. Cisplatyna ma działanie onkolityczne podobne do działania czynników alkilujących. Cisplatyna posiada także właściwości immunosupresyjne, uwrażliwiające na napromienianie i działanie przeciwbakteryjne. Wydaje się, że działanie cisplatyny nie zależy od cyklu komórkowego. Cytotoksyczne działanie cisplatyny wynika z wiązania ze wszystkimi zasadami DNA, z przewagą wiązań w pozycji N-7 guaniny i adenozyny.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Dystrybucja

Po podaniu dożylnym cisplatyna ulega szybkiej dystrybucji do wszystkich tkankach; cisplatyna słabo penetruje ośrodkowy układ nerwowy. Największe stężenie osiąga w wątrobie, nerkach, pęcherzu moczowym, tkance mięśniowej, skórze, jądrach, gruczole krokowym, trzustce i śledzionie.

Eliminacja.

Po podaniu dożylnym eliminacja przesączalnej, niezwiązanej z białkami frakcji cisplatyny przebiega dwufazowo, z początkowym okresem półtrwania wynoszącym 10-20 minut i końcowym - 32-53 minut. Eliminacja całości podanej platyny przebiega trójfazowo z okresami półtrwania wynoszącymi odpowiednio: 14 minut, 274 minut i 53 dni.

Cisplatyna w 90% wiąże się z białkami osocza.

Wydalanie cisplatyny odbywa się głównie z moczem: 27-43% podanej dawki przenika do moczu w pierwszych pięciu dniach po zastosowaniu. Platyna jest też wydalana z żółcią.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność przewlekła

W badaniach z użyciem modeli doświadczalnych toksyczności przewlekłej stwierdzono cechy wskazujące na uszkodzenie nerek, supresję szpiku kostnego, zaburzenia układu pokarmowego i ototoksyczność.

Mutagenność i rakotwórczość

Cisplatyna wykazuje właściwości mutagenne w licznych badaniach in vitro i in vivo (testy bakteryjne, zaburzenia chromosomowe w komórkach zwierzęcych i w hodowlach tkankowych). W badaniach długookresowych wykazano, że cisplatyna wykazuje właściwości rakotwórcze u myszy i szczurów.

Toksyczny wpływ na rozrodczość

U myszy stwierdzano zahamowanie czynności gonad prowadzące do braku miesiączki u samic i azoospermii u samców, które mogą być nieodwracalne i prowadzić do bezpłodności. U samic szczura cisplatyna wywoływała zmiany morfologiczne w jajnikach, powodując częściową i odwracalną bezpłodność.

Badania na szczurach wykazały, że narażenie na cisplatynę w okresie ciąży może prowadzić do rozwoju nowotworów u dorosłego potomstwa.

Cisplatyna wykazuje właściwości embriotoksyczne u myszy i szczurów, a u obu gatunków zwierząt obserwowano różnego rodzaju deformacje.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Woda do wstrzykiwań Sodu chlorek

Kwas solny (do ustalenia pH)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dopuszczać do kontaktu z aluminium. Cisplatyna reaguje z metalicznym aluminium, tworząc czarny osad platyny. Dlatego nie należy stosować zestawów do podawania wlewów dożylnych, igieł, cewników i strzykawek zawierających aluminium. Cisplatyna ulega rozkładowi w roztworach o niskiej zawartości jonów chlorkowych; stężenie jonów chlorkowych powinno być co najmniej takie, jak w 0,45% roztworze chlorku sodu.

Przeciwutleniacze (np. metabisiarczyn sodu), wodorowęglany (wodorowęglan sodu), siarczany, fluorouracyl i paklitaksel mogą inaktywować cisplatynę w zestawach infuzyjnych.

Nie wolno mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

Przed otwarciem: 18 miesięcy, w maksymalnej temperaturze 25°C, w oryginalnym opakowaniu.

Po rozcieńczeniu w płynach infuzyjnych opisanych w punkcie 6.6:

Trwałość chemiczna i fizyczna została wykazana przez 24 godziny w temperaturze od 15°C do 25°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia, o ile otwarcie nie wyklucza ryzyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego, produkt należy zużyć natychmiast.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce, ani nie zamrażać. Fiolkę przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Jeśli roztwór nie jest przezroczysty lub zawiera nierozpuszczalny osad, nie wolno go stosować.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

Rozcieńczonego roztworu nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka zawierająca 10 ml lub 50 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji.

Fiolka zawierająca 10 ml koncentratu to fiolka z brązowego szkła typu I z korkiem z gumy bromobutylowej, zamknięta aluminiowym wieczkiem typu flip-off.

Fiolka może być pakowana w plastikowe opakowanie zabezpieczające.

Fiolka zawierająca 50 ml koncentratu to fiolka z brązowego szkła typu I z korkiem z gumy bromobutylowej, zamknięta aluminiowym wieczkiem typu flip-off.

Fiolka może być pakowana w plastikowe opakowanie zabezpieczające.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Przygotowanie produktu do podania i dalszego postępowania z produktem

Należy zapoznać się z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi leków cytostatycznych.

Jak w przypadku wszystkich produktów przeciwnowotworowych, podczas obchodzenia się z cisplatyną konieczne jest zachowanie ostrożności. Rozcieńczenie powinno zostać przeprowadzone w warunkach aseptycznych pod wyciągiem, w pomieszczeniu specjalnie do tego przeznaczonym, przez odpowiednio przeszkolony personel w ubiorze ochronnym i rękawicach ochronnych. Jeśli nie ma możliwości skorzystania z wyciągu, wówczas należy dodatkowo nałożyć maskę i okulary ochronne.

Należy podjąć odpowiednie środki ostrożności mające na celu uniknięcie kontaktu ze skórą i błonami śluzowymi. Jeśli mimo to dojdzie do kontaktu ze skórą, należy ją natychmiast przemyć wodą z mydłem. W przypadku kontaktu ze skórą opisywano mrowienie, oparzenia i zaczerwienienie. W przypadku kontaktu z błonami śluzowymi należy je obficie przepłukać wodą. Wskutek inhalacji opisywano przypadki duszności, bólu w klatce piersiowej, podrażnienia gardła i nudności.

W przypadku rozlania produktu leczniczego osoby mające z nim styczność powinni założyć rękawice ochronne i zebrać rozlany produkt gąbką przechowywaną w pomieszczeniu w tym celu. Powierzchnię podłogi, na którą został rozlany produkt, należy dwukrotnie spłukać wodą. Całość roztworu oraz zużyte gąbki należy następnie umieścić w worku plastikowym i szczelnie zamknąć.

Kobiety w ciąży muszą unikać kontaktu z lekami cytostatycznymi.

Wszelkie wydzieliny i wymiociny powinno się usuwać z zachowaniem ostrożności.

Jeśli roztwór jest mętny lub znajduje się w nim osad, którego nie można rozpuścić, butelkę należy usunąć.

Przygotowanie produktu do podania dożylnego

Pobrać odpowiednią ilość roztworu z fiolki i rozcieńczyć w co najmniej 1 litrze następujących roztworów:

-    9 mg/ml (0,9%) roztwór chlorku sodu

-    mieszanina 0,9% roztworu chlorku sodu i 5% roztworu glukozy w stosunku 1:1 (uzyskując końcowe stężenia: 0,45% roztwór chlorku sodu i 2,5% roztwór glukozy)

-    0,9% roztwór chlorku sodu do infuzji i roztworu mannitolu do wstrzykiwań o stężeniu 1,875% (stężenia końcowe)

-    0,45% roztwór chlorku sodu, 2,5% roztwór glukozy i 1,875% roztwór mannitolu do

wstrzykiwań (stężenia końcowe).

Przed zastosowaniem należy zawsze obejrzeć roztwór. Roztwór należy podawać, tylko jeśli jest przezroczysty i nie zawiera cząstek stałych.

NIE DOPUSZCZAĆ do kontaktu roztworu z materiałami zawierającymi aluminium.

NIE PODAWAĆ nierozcieńczonego produktu.

Podobnie jak w przypadku innych środków cytotoksycznych, podczas postępowania z cisplatyną konieczne jest zachowanie największej ostrożności. W przypadku nieoczekiwanej ekspozycji na produkt mogą wystąpić zmiany skórne. Wskazane jest używanie rękawiczek.

W przypadku kontaktu roztworu cisplatyny ze skórą lub błonami śluzowymi należy energicznie umyć skórę wodą z mydłem.

Zaleca się postępowanie zgodnie z procedurami właściwymi dla obchodzenia się lekami cytostatycznymi i usuwania ich pozostałości.

Przed podaniem roztworu leku pacjentowi, należy sprawdzić czy roztwór jest przejrzysty i nie zawiera stałych cząsteczek.

Informacje na temat stabilności mikrobiologicznej, chemicznej i fizycznej nierozcieńczonych roztworów, patrz punkt 6.3.

Do jednokrotnego użytku. Wszelkie pozostałości usunąć zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi leków cytostatycznych.

Usuwanie

Wszystkie materiały użyte do przygotowania i podawania leku, które miały jakikolwiek kontakt z cisplatyną należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi preparatów cytotoksycznych. Pozostałości produktów leczniczych oraz wszystkie materiały użyte do rozcieńczania i podawania leku muszą zostać zniszczone zgodnie ze standardowymi procedurami szpitalnymi dla preparatów cytotoksycznych oraz z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania niebezpiecznych odpadów.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Caduceus Pharma Ltd.

6th Floor 94 Wigmore Street London W1U3RF Wielka Brytania

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

13

Cisplatin Caduceus