+ iMeds.pl

Cisplatin kabi 1 mg/mlUlotka Cisplatin kabi

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Cisplatin Kabi, 1 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Cisplatinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Cisplatin Kabi i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cisplatin Kabi

3.    Jak stosować lek Cisplatin Kabi

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Cisplatin Kabi

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Cisplatin Kabi w jakim celu się go stosuje

Cisplatyna należy do grupy leków zwanych cytostatykami, stosowanych w leczeniu raka. Cisplatynę można stosować samodzielnie, ale częściej stosuje się ją w skojarzeniu z innymi lekami cytostatycznymi.

W jakim celu stosuje się Cisplatin Kabi

Cisplatynę stosuje się w leczeniu raka jąder, jajnika, pęcherza moczowego, płaskonabłonkowego raka głowy i szyi, raka płuca. Cisplatynę stosuje się w leczeniu raka szyjki macicy w skojarzeniu z radioterapią.

Więcej informacji na ten temat może udzielić lekarz. 1

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Cisplatin Kabi należy omówić z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką

poniższe kryteria.

•    Lekarz przeprowadzi badania krwi, w celu określenia poziomu wapnia, sodu, potasu i magnezu we krwi, a także badanie morfologiczne krwi, czynności wątroby i nerek oraz badania neurologiczne.

•    Cisplatynę podaje się wyłącznie pod ścisłym nadzorem lekarza specjalisty doświadczonego w podawaniu chemioterapii przeciwnowotworowej.

•    Przed każdym cyklem leczenia lekiem Cisplatin Kabi pacjent poddany zostanie badaniu słuchu.

•    Jeśli u pacjenta występują zaburzenia układu nerwowego, które nie są spowodowane przez cisplatynę.

•    Jeśli u pacjenta występuje zakażenie. Należy poradzić się lekarza.

•    Jeśli pacjent planuje posiadanie dzieci (patrz „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność).

•    W przypadku rozlania cisplatyny, zanieczyszczoną skórę należy natychmiast przemyć wodą

z mydłem. Jeśli cisplatyna zostanie wstrzyknięta poza naczynie krwionośne, podawanie leku musi zostać natychmiast wstrzymane. Przenikanie cisplatyny w głąb skóry może prowadzić do uszkodzenia tkanek (zapalenie tkanki łącznej, zwłóknienie i martwica).

Należy poradzić się lekarza nawet, jeśli którakolwiek z sytuacji opisanych powyżej wystąpiła kiedykolwiek

w przeszłości.

Cisplatin Kabi a inne leki

Poniższe uwagi mogą również dotyczyć leków przyjmowanych w niedalekiej przeszłości lub przyszłości.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio,

a także o lekach, które planuje się przyjmować, również tych, które wydawane są bez recepty.

•    Jednoczesne stosowanie leków hamujących czynność szpiku kostnego lub napromienianie może nasilać działania niepożądane cisplatyny na szpik kostny.

•    Toksyczność cisplatyny może zwiększyć się w przypadku jednoczesnego podania innych leków cytostatycznych (leki stosowane w leczeniu nowotworów), takich jak bleomycyna i metotreksat.

•    Leki stosowane w leczeniu podwyższonego ciśnienia krwi (leki przeciwnadciśnieniowe zawierające furosemid, hydralazynę, diazoksyd i propranolol) mogą zwiększać działanie toksyczne leku Cisplatin Kabi na nerki.

•    Toksyczność cisplatyny może poważnie wpływać na nerki po jednoczesnym podaniu ze środkami, które mogą powodować działania niepożądane na nerki, takimi jak leki stosowane w zapobieganiu

i (lub) leczeniu niektórych zakażeń (antybiotyki: cefalosporyny, aminoglikozydy i (lub) amfoterycyna B) oraz środki kontrastujące.

•    Toksyczność cisplatyny może mieć wpływ na zdolność słyszenia po jednoczesnym podaniu z lekami, które mogą powodować występowanie działań niepożądanych związanych ze zdolnością słyszenia, takimi jak aminoglikozydy.

•    Jeśli podczas leczenia cisplatyną pacjent stosuje leki przeciwko dnie moczanowej, konieczna może być modyfikacja ich dawkowania (np. allopurynol, kolchicyna, probenecyd i (lub) sulfinpirazon).

•    Stosowanie leków, które zwiększają stopień wydalania moczu z organizmu (diuretyki pętlowe)

w skojarzeniu z cisplatyną (dawka cisplatyny: ponad 60 mg/m1, wydalanie moczu: poniżej 1000 ml w ciągu 24 godzin) może spowodować działanie toksyczne na nerki i na słuch.

•    Pierwsze objawy uszkodzenia słuchu (zawroty głowy i (lub) szum uszny) mogą pozostać ukryte, jeśli podczas leczenia cisplatyną pacjentowi podaje się również leki stosowane w leczeniu nadwrażliwości (leki przeciwhistaminowe, takie jak buklizyna, cyklizyna, loksapina, meklozyna, fenotiazyny, tioksanteny i (lub) trimetobenzamidy).

•    Cisplatyna stosowana w połączeniu z ifosfamidem może prowadzić do zaburzeń słuchu.

•    Skutki leczenia cisplatyną mogą być zmniejszone przez jednoczesne stosowanie pirydoksyny i heksametylmelaminy.

•    Cisplatyna stosowana w połączeniu z bleomycyną i winblastyną może prowadzić do bladości lub zasinienia palców rąk i (lub) stóp (zespół Raynauda).

•    Podanie cisplatyny przed leczeniem paklitakselem lub w skojarzeniu z docetakselem może skutkować ciężkim uszkodzeniem nerwów.

•    Połączone stosowanie cisplatyny z bleomycyną i etopozydem może zmniejszać stężenie litu we krwi. Z tego względu, powinno się regularnie kontrolować stężenie litu.

•    Cisplatyna zmniejsza skuteczność fenytoiny w leczeniu padaczki.

   Penicylamina i inne leki chelatujace mogą zmniejszać skuteczność działania cisplatyny.

•    Cisplatyna może mieć niekorzystny wpływ na skuteczność działania leków zapobiegających krzepnięciu krwi (leki przeciwzakrzepowe). Dlatego podczas leczenia skojarzonego należy częściej kontrolować krzepliwość krwi.

•    Jednoczesne stosowanie cisplatyny i cyklosporyny może powodować osłabienie układu immunologicznego, połączone z ryzykiem zwiększonego wytwarzania białych krwinek (limfocytów).

•    Pacjentowi nie wolno przyjmować żadnych szczepionek zawierających żywe wirusy przez trzy miesiące po zakończeniu leczenia cisplatyną.

•    Podczas trwania leczenia cisplatyną, pacjentowi nie wolno przyjmować szczepionek przeciw żółtej febrze (patrz również “Kiedy nie stosować leku Cisplatin Kabi).

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża

Przed rozpoczęciem stosowania cisplatyny należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie wolno stosować cisplatyny w okresie ciąży, chyba że została ona jednoznacznie zalecona przez lekarza. Należy stosować skuteczną antykoncepcję podczas leczenia cisplatyną i przez co najmniej 6 miesięcy po jego zakończeniu.

Karmienie piersią

Podczas przyjmowania leku Cisplatin Kabi nie wolno karmić piersią.

Płodność

Zaleca się, aby mężczyźni leczeni lekiem Cisplatin Kabi unikali poczęcia dziecka podczas trwania leczenia i przez 6 miesięcy po jego zakończeniu. Ponadto, przed rozpoczęciem leczenia zaleca się, aby mężczyźni zasięgnęli porady w zakresie możliwości przechowywania nasienia.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Cisplatin Kabi może wywoływać działania niepożądane, takie jak senność i (lub) wymioty.

W razie wystąpienia któregokolwiek z tych objawów nie należy prowadzić pojazdów oraz obsługiwać żadnych maszyn, których obsługa wymaga pełnej koncentracji.

Cisplatin Kabi zawiera sód

1 ml leku Cisplatin Kabi zawiera mniej niż 1 mmol sodu (9 mg) na ml. To znaczy, że lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Należy wziąć to pod uwagę, jeśli pacjent stosuje dietę ubogosodową. 2

Zalecana dawka leku Cisplatin Kabi zależy od stanu pacjenta, przewidywanych wyników leczenia oraz od tego czy cisplatynę podaje się samodzielnie (monoterapia) czy w skojarzeniu z innymi lekami (chemioterapia skojarzona).

Cisplatyna (monoterapia):

zaleca się następujące dawkowanie:

-    Pojedyncza dawka 50 do 120 mg/m2 powierzchni ciała, co 3 do 4 tygodni.

-    15 do 20 mg/m2 na dobę przez okres 5 dni, co 3 do 4 tygodni.

Cisplatyna w skojarzeniu z innymi lekami chemioterapeutycznymi (chemioterapia skojarzona):

-    20 mg/m2 lub większa dawka, raz na 3 do 4 tygodni.

W leczeniu raka szyjki macicy cisplatynę stosuje się w skojarzeniu z radioterapią.

-    Typowa dawka to 40 mg/m2 co tydzień przez 6 tygodni.

W celu uniknięcia lub złagodzenia dolegliwości ze strony nerek, zaleca się picie dużych ilości wody w ciągu 24 godzin po zastosowaniu leczenia cisplatyną.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cisplatin Kabi

Lekarz zapewni, aby podana została odpowiednia dawka w zależności od stanu pacjenta. W przypadku przedawkowania u pacjenta może wystąpić nasilenie działań niepożądanych. Lekarz może zastosować leczenie objawowe tych działań niepożądanych. Jeśli pacjent uważa, że otrzymał zbyt dużą dawkę leku Cisplatin Kabi, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta występuje jakiekolwiek działanie niepożądane, ważne jest, aby powiadomić o tym lekarza przed rozpoczęciem kolejnego cyklu leczenia.

Należy niezwłocznie powiadomić lekarza, jeśli wystąpi którykolwiek z poniżej wymienionych objawów:

-    utrzymująca się lub ciężka biegunka albo wymioty;

-    zapalenie jamy ustnej i (lub) błon śluzowych (ból warg lub owrzodzenie ust);

-    obrzęk twarzy, warg lub gardła;

-    niewyjaśnione objawy ze strony układu oddechowego, takie jak kaszel bez odkrztuszania, trudności w oddychaniu lub trzeszczenie;

-    trudności w przełykaniu;

-    drętwienie lub mrowienie palców dłoni    lub stóp;

-    skrajne zmęczenie;

-    nieprawidłowe siniaczenie lub krwawienie;

-    obj awy zakażenia, takie jak ból gardła i wysoka temperatura;

-    uczucie dyskomfortu w okolicy miejsca lub w miejscu podania podczas infuzji.

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż u 1 na 10 pacjentów):

•    zmniejszenie liczby białych krwinek, co związane jest z większą skłonnością do zakażeń (leukopenia), zmniejszenie liczby płytek krwi, związane z większym ryzykiem wystąpienia zasinień i większą skłonnością do krwawienia (małopłytkowość);

•    zmniej szenie liczby krwinek czerwonych, co może prowadzić do blednięcia skóry i osłabienia lub duszności (niedokrwistość);

•    zaburzenia czynności nerek, takich jak niewydolność w produkcji moczu (bezmocz);

•    mocznica;

•    obniżony poziom elektrolitów (sodu).

Często (mogą wystąpić u do 1 na 10 pacjentów):

•    zatrucie krwi (sepsa);

•    uszkodzenie układu nerwowego (neurotoksyczność);

•    arytmia, w tym spowolnienie rytmu serca (bradykardia), przyspieszenie rytmu serca (tachykardia);

•    zapalenie żyły w miejscu wstrzyknięcia;

•    utrudnione oddychanie (duszność), zapalenie płuc i niewydolność oddechowa;

•    zaczerwienienie i zapalenie skóry (rumień, owrzodzenie) w miejscu podania, obrzęk, ból w miejscu podania.

Niezbyt często (mogą wystąpić u do 1 na 100 pacjentów):

•    ciężkie reakcje nadwrażliwości, w tym wysypka, wyprysk, z dokuczliwym swędzeniem i tworzeniem się grudek (pokrzywka), zaczerwienienie i zapalenie skóry (rumień) lub swędzenie (świąd), ciężkie reakcje nadwrażliwości (reakcje anafilaktyczne) połączone z obrzękiem twarzy i gorączką, wystąpieniem obniżonego ciśnienia krwi (niedociśnienie tętnicze), przyspieszeniem akcji serca (tachykardia), trudnościami z oddychaniem (duszność), dolegliwościami związanymi ze skurczem mięśni dróg oddechowych (skurcz oskrzeli);

•    zmniejszony poziom elektrolitów( magnezu);

•    utrata słuchu (ototoksyczność);

•    zaburzenie spermatogenezy (wytwarzania plemników) i owulacji oraz bolesne powiększenie gruczołów piersiowych u mężczyzn (ginekomastia).

Rzadko (mogą wystąpić u do 1 na 1000 pacjentów):

•    zwiększone ryzyko wystąpienia białaczki (ostrej białaczki);

•    zahamowanie czynności szpiku kostnego (immunosupresja);

•    wysoki poziom cholesterolu we krwi (hipercholesterolemia);

•    neuropatia obwodowa nerwów czuciowych (obustronna neuropatia nerwów czuciowych), objawiająca się uczuciem łaskotania, swędzenia lub mrowienia bez jakiejkolwiek przyczyny, czasem charakteryzująca się zaburzeniami smaku, dotyku, wzroku; oraz dysfunkcji mózgu (splątanie, zaburzenia mowy, czasami ślepota, utrata pamięci i paraliż), nagłe, przeszywające bóle promieniujące od szyi poprzez plecy w kierunku nóg podczas pochylania się do przodu, choroby kręgosłupa, drgawki, utrata niektórych czynności mózgu, w tym zaburzeń czynności mózgu, charakteryzującego się skurczami i zaburzenia świadomości (encefalopatia), a także zamknięcie tętnicy szyjnej;

•    zapalenie nerwu wzrokowego w połączeniu z bólem i ograniczonym funkcjonowaniem nerwu

wzrokowego, zaburzenia ruchów gałek    ocznych;

•    choroba wieńcowa, atak serca;

•    podwyższone ciśnienie krwi (nadciśnienie);

•    zapalenie błon śluzowych (jamy ustnej);

•    zmniejszenie poziomu albuminy (białka) we krwi.

Bardzo rzadko (może wystąpić u mniej niż 1 na 10000 pacjentów):

•    napady (drgawki).

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    zwiększony poziom amylazy (enzymu)    we krwi;

•    zmniej szony poziom elektrolitów (magnezu, wapnia, sodu, fosforu i potasu) we krwi ze skurczami mięśni i/lub zmianami w elektrokardiogramie (EKG), odwodnienie, mimowolne skurcze mięśni (tężyczka);

•    udar (choroba naczyniowa mózgu);

•    utrata wzroku (ślepota), trudności w percepcji kolorów, niewyraźne widzenie, obrzęk (obrzęk tarczy nerwu wzrokowego);

•    głuchota, szumy uszne;

•    zaburzenia serca;

•    zaburzenia przepływu krwi, np. w mózgu, lecz również w palcach rąk i stóp (zespół Raynauda);

•    zatorowość płucna;

•    utrata apetytu (jadłowstręt), nudności, wymioty,    biegunka, czkawka;

•    utrata włosów (łysienie), wysypka;

•    gorączka, osłabienie (astenia), złe samopoczucie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można

zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Cisplatin Kabi

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku tekturowym po termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce. Nie zamrażać. Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Po rozcieńczeniu

Chemiczna i fizyczna stabilność została wykazana przez 8 godzin w temperaturze 15-25°C i przez 14 dni w temperaturze 15-25°C przy ochronie przed światłem.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, o ile metoda otwierania/rozcieńczania nie wyklucza ryzyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego, lek należy zużyć natychmiast. Jeśli nie zostanie zużyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania odpowiedzialność ponosi użytkownik. Rozcieńczony roztwór należy chronić przed światłem. Nie przechowywać rozcieńczonych roztworów w lodówce lub zamrażarce.

Jeśli roztwór pozostaje mętny lub osad nie rozpuszcza się, fiolkę należy usunąć.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Cisplatin Kabi

Substancją czynną leku jest cisplatyna. Każdy mililitr (ml) roztworu zawiera 1 miligram (mg) cisplatyny.

Jedna fiolka z    10 ml koncentratu do sporządzania    roztworu    do infuzji    zawiera    10 mg    cisplatyny.

Jedna fiolka z    20 ml koncentratu do sporządzania    roztworu    do infuzji    zawiera    20 mg    cisplatyny.

Jedna fiolka z    50 ml koncentratu do sporządzania    roztworu    do infuzji    zawiera    50 mg    cisplatyny.

Jedna fiolka z    100 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 100 mg cisplatyny.

Pozostałe składniki to: sodu chlorek, kwas solny stężony (do ustalenia pH), sodu wodorotlenek (do ustalenia pH) woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Cisplatin Kabi co zawiera opakowanie

Lek jest koncentratem do sporządzania roztworu do infuzji.

Cisplatin Kabi jest przezroczystym, bezbarwnym do bladożółtego koncentratem do sporządzania roztworu do infuzji bez widocznych cząstek w szklanej fiolce.

10 ml koncentratu w fiolce o pojemności 20 ml z oranżowego szkła (typu I) z korkiem z gumy chlorobutylowej z aluminiowym uszczelnieniem i zieloną nakładką z PP typu „flip-off’, w tekturowym pudełku.

20 ml koncentratu w fiolce o pojemności 20 ml z oranżowego szkła (typu I) z korkiem z gumy chlorobutylowej z aluminiowym uszczelnieniem i niebieską nakładką z PP typu „flip-off’, w tekturowym pudełku.

50 ml koncentratu w fiolce o pojemności 50 ml z oranżowego szkła (typu I) z korkiem z gumy chlorobutylowej z aluminiowym uszczelnieniem i żółtą nakładką z PP typu „flip-off’, w tekturowym pudełku.

100 ml koncentratu w fiolce o pojemności 100 ml z oranżowego szkła (typu I) z korkiem z gumy chlorobutylowej z aluminiowym uszczelnieniem i fioletową nakładką z PP typu „flip-off’, w tekturowym pudełku.

Dostępne opakowania:

1 x 10 ml fiolka 1 x 20 ml fiolka 1 x 50 ml fiolka 1 x 100 ml fiolka

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Fresenius Kabi Oncology Plc.

Lion Court, Farnham Road, Bordon Hampshire, GU350NF Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Cisplatin Kabi 1 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Belgia

Cisplatine Fresenius Kabi 1 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie

Cypr

Cisplatin/Kabi 1 mg/ml nuKvó Srákupa yra napaoKeup Srakùpaxoç npoç sy^uop

Czechy

Cisplatin Kabi 1 mg/ml

Dania

Cisplatin Fresenius Kabi

Estonia

Cisplatin Kabi 1 mg/ml

Francja

Cisplatine Kabi 1 mg/ml, solution à diluer pour perfusion

Grecja

Cisplatin/Kabi 1 mg/ml nuKvó Srákuga yra napaoKeup Srakùpaxoq npoq syyuop

Hiszpania

Cisplatino Kabi 1mg/ml concentrado para solución para perfusión EFG

Holandia

Cisplatine Fresenius Kabi 1 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie

Irelandia

Cisplatin 1 mg/ml concentrate for solution for infusion

Litwa

Cisplatin Kabi 1 mg/ml koncentratas infoziniam tirpalui

Luksemburg

Cisplatin Kabi 1 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Łotwa

Cisplatin Kabi 1 mg/ml koncenträts infuziju skïduma pagatavosanai

Malta

Cisplatin 1 mg/ml concentrate for solution for infusion

Niemcy

Cisplatin Kabi 1 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Norwegia

Cisplatin Fresenius Kabi

Portugalia

Cisplatina Kabi

Rumunia

Cisplatina Kabi 1 mg/ml concentrât pentru solupe perfuzabilä

Słowacja

Cisplatin Kabi 1 mg/ml

Słowenia

Cisplatin Kabi 1 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje

Węgry

Cisplatin Kabi 1 mg/ml koncentratum oldatos infuzióhoz

Wielka Brytania

Cisplatin 1 mg/ml concentrate for solution for infusion

Włochy

Cisplatino Kabi

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Instrukcja dotycząca przygotowywania i postępowania z lekiem

Należy przestrzegać lokalnych zaleceń dotyczących postępowania z lekami cytotoksycznymi.

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwnowotworowych, należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z cisplatyną.

Rozcieńczenie należy wykonywać w warunkach jałowych w komorze ochronnej , przez wyszkolony personel, w miejscu specjalnie do tego wyznaczonym. Należy nosić ubranie i rękawice ochronne. Jeżeli komora ochronna nie jest dostępna, odzież ochronna powinna zostać uzupełniona o maskę na twarz i okulary ochronne. Należy zastosować środki ostrożności, aby nie dopuścić do kontaktu leku ze skórą i błonami śluzowymi. W przypadku kontaktu roztworu ze skórą, zanieczyszczone miejsce należy natychmiast przemyć wodą z mydłem. W przypadku kontaktu roztworu ze skórą obserwowano mrowienie, pieczenie i zaczerwienienie skóry. W razie kontaktu z błonami śluzowymi należy natychmiast przepłukać je obficie wodą. Po wdychaniu roztworu opisywano duszności, ból w klatce piersiowej, podrażnienie gardła i nudności.

W przypadku rozlania, użytkownicy powinni założyć rękawice i zebrać rozlany materiał gąbką przeznaczoną do tego celu. Zanieczyszczoną powierzchnię przemyć dwukrotnie wodą. Umieścić wszystkie roztwory i gąbki w plastikowej torbie i szczelnie ją zamknąć.

Kobiety w ciąży muszą unikać kontaktu z lekami cytotoksycznymi.

Należy zachować szczególną ostrożność przy usuwaniu wydalin i wymiocin.

Jeśli roztwór pozostaje mętny lub osad nie rozpuszcza się, fiolkę należy usunąć.

Uszkodzoną fiolkę należy traktować z taką samą ostrożnością, jak zanieczyszczone odpady.

Zanieczyszczone odpady należy przechowywać we właściwie oznakowanych pojemnikach na odpady.

Patrz punkt "Usuwanie pozostałości leku".

Przygotowanie do podawania dożylnego

Należy pobrać z fiolki potrzebną ilość roztworu, po czym rozcieńczyć go w co najmniej 1 litrze następujących roztworów:

•    0,9% (9 mg/ml) roztworze chlorku sodu,

•    mieszaninie 0,9% (9 mg/ml) roztworu chlorku sodu i 5% (50 mg/ml) roztworu glukozy (1:1)

(końcowe stężenia: 0,45% (4,5 mg/ml) roztworu chlorku sodu, 2,5% (25 mg/ml ) roztworu glukozy).

Przed użyciem roztwór należy zawsze obejrzeć. Należy stosować jedynie przezroczyste roztwory, wolne od cząstek stałych.

NIE DOPUSZCZAĆ do kontaktu z iniekcyjnymi materiałami zawierającymi aluminium.

NIE PODAWAĆ w postaci nierozcieńczonej.

W odniesieniu do chemicznej i fizycznej stabilności nierozcieńczonych roztworów, patrz punkt “Jak przechowywać Cisplatin Kabi”.

Do jednorazowego użytku. Należy usunąć wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów cytotoksycznych.

Przygotowanie roztworu dożylnego - Ostrzeżenie

Tak jak w przypadku wszystkich innych leków potencjalnie toksycznych, niezbędne są środki ostrożności przy przygotowywaniu i podawaniu roztworu cisplatyny. Możliwe są zmiany skórne w razie przypadkowego narażenia na działanie leku. Wskazane jest, aby nosić rękawiczki ochronne.

W przypadku kontaktu cisplatyny ze skórą lub błonami śluzowymi należy przemyć skórę lub błony śluzowe wodą i mydłem.

Należy przestrzegać procedur właściwego przygotowania i usuwania pozostałości leków przeciwnowotworowych.

Przed podaniem pacjentowi należy sprawdzić czy roztwór jest przezroczysty i czy nie zawiera zanieczyszczeń.

Usuwanie pozostałości leku

Wszelkie materiały użyte do przygotowania i podawania lub materiały, które w jakikolwiek sposób weszły w kontakt z cisplatyną należy usunąć zgodnie z lokalnymi zaleceniami dotyczącymi postępowania z odpadami cytotoksycznymi. Pozostałości leków jak również wszystkie materiały użyte do rozcieńczenia i podania muszą zostać zniszczone zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.

UK/H/5324/001/IAin/001 10

1

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cisplatin Kabi

Kiedy nie stosować leku Cisplatin Kabi:

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na cisplatynę lub jakikolwiek inny lek zawierający platynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

•    jeśli u pacjenta występują choroby nerek (niewydolność nerek);

•    jeśli u pacjenta występuje odwodnienie;

•    jeśli u pacjenta występuje ciężkie zahamowanie czynności szpiku kostnego, objawy mogą obejmować skrajne zmęczenie, większą skłonność do zasinień lub krwawień, występowanie zakażeń;

•    jeśli u pacjenta występują zaburzenia słuchu;

•    jeśli u pacjenta występują zaburzenia układu nerwowego spowodowane przez cisplatynę;

•    jeśli pacjentka karmi piersią;

•    w skojarzeniu ze szczepionką przeciw żółtej febrze i z fenytoiną (patrz “Cisplatin Kabi a inne leki”, poniżej).

2

Jak stosować Cisplatin Kabi Dawkowanie i sposób podawania

Cisplatin Kabi może być podawany wyłącznie przez specjalistę w leczeniu nowotworów. Koncentrat rozcieńcza się roztworem chlorku sodu lub roztworem chlorku sodu zawierającym glukozę.

Cisplatyna jest podawana wyłącznie jako infuzja dożylna.

Nie wolno dopuścić do kontaktu cisplatyny z materiałami zawierającymi aluminium.

Cisplatin Kabi

Charakterystyka Cisplatin kabi

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Cisplatin Kabi, 1 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 1 mg cisplatyny. Jedna fiolka z 10 ml koncentratu zawiera 10 mg cisplatyny.

Jedna fiolka z 20 ml koncentratu zawiera 20 mg cisplatyny.

Jedna fiolka z 50 ml koncentratu zawiera 50 mg cisplatyny.

Jedna fiolka z 100 ml koncentratu zawiera 100 mg cisplatyny.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Każdy ml roztworu zawiera od 0,1 do 0,2 mmol sodu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji. Przezroczysty, bezbarwny do bladożółtego roztwór. pH pomiędzy 3,5 a 6,5.

Osmolarność pomiędzy 250 a 400 mOsmol/l.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Cisplatyna jest wskazana do stosowania w leczeniu:

•    zaawansowanego lub przerzutowego raka jąder;

•    zaawansowanego lub przerzutowego raka jajników;

•    zaawansowanego lub przerzutowego raka pęcherza moczowego;

•    zaawansowanego lub przerzutowego płaskonabłonkowego raka głowy i szyi;

•    zaawansowanego lub przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuca;

•    zaawansowanego lub przerzutowego drobnokomórkowego raka płuca.

W leczeniu raka szyjki macicy cisplatyna jest wskazana w skojarzeniu z radioterapią. Cisplatyna może być stosowana w monoterapii oraz w terapii skojarzonej.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Pacjenci dorośli i dzieci

Dawka cisplatyny zależy od choroby podstawowej, przewidywanej odpowiedzi na leczenie oraz od tego, czy cisplatyna stosowana jest w monoterapii, czy jako składnik chemioterapii skojarzonej. Wskazówki dotyczące dawkowania odnoszą się zarówno do dorosłych, jak i dzieci.

W monoterapii, zalecane są dwa następujące schematy dawkowania:

•    pojedyncza dawka od 50 do 120 mg/m2 powierzchni ciała co 3 do 4 tygodni;

•    15 do 20 mg/m2 na dobę przez pięć dni, co 3 do 4 tygodni.

Jeżeli cisplatyna stosowana jest w chemioterapii skojarzonej, dawkę cisplatyny należy zmniejszyć. Typowa dawka wynosi 20 mg/m2 lub wyższa, raz na 3 do 4 tygodni.

W leczeniu raka szyjki macicy cisplatynę stosuje się w skojarzeniu z radioterapią. Zazwyczaj stosowana dawka to 40 mg/m2 co tydzień przez 6 tygodni.

Środki ostrożności, które należy wziąć pod uwagę przed rozpoczęciem kolejnego cyklu leczenia, patrz punkt 4.4.

U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek lub zahamowaniem czynności szpiku kostnego dawkę należy odpowiednio zmniejszyć.

Cisplatynę w postaci roztworu do infuzji przygotowanego zgodnie z instrukcją (patrz punkt 6.6) należy podawać w infuzji dożylnej trwającej 6 do 8 godzin.

Należy zapewnić odpowiednie nawodnienie pacjenta od 2 do 12 godzin przed podaniem cisplatyny i co najmniej przez 6 godzin po podaniu. Nawodnienie jest konieczne do zapewnienia odpowiedniej diurezy podczas i po leczeniu cisplatyną. Nawodnienie uzyskuje się podając we wlewie dożylnym z jednym z następujących roztworów:

•    0,9% roztwór chlorku sodu;

•    mieszanina 0,9% roztworu chlorku sodu i 5% roztworu glukozy (1:1).

Nawodnienie przed leczeniem cisplatyną:

infuzja dożylna 100 do 200 ml/godz. przez okres 6 do 12 godzin, całkowita objętość infuzji to co najmniej 1 litr.

Nawodnienie po zakończeniu podawania cisplatyny:

infuzja dożylna kolejnych 2 litrów z szybkością infuzji 100 do 200 ml na godzinę przez okres 6 do 12 godzin.

Wymuszona diureza może okazać się konieczna, jeśli ilość wydalanego moczu jest mniejsza niż 100 do 200 ml/godz. po nawodnieniu. Wymuszoną diurezę można uzyskać podając dożylnie 37,5 g mannitolu w postaci 10% roztworu (375 ml 10% roztworu mannitolu) lub przez podanie leku moczopędnego, jeśli czynność nerek jest prawidłowa.

Należy podać mannitol lub lek moczopędny, gdy dawka podanej cisplatyny jest wyższa niż 60 mg/m2 powierzchni ciała.

Pacjent powinien pić duże ilości płynów przez 24 godziny po infuzji dożylnej cisplatyny, aby zapewnić odpowiednie wydalanie moczu.

Sposób podawania

Cisplatin Kabi, 1 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji należy rozcieńczyć przed podaniem. Instrukcja dotycząca rozcieńczenia produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

Rozcieńczony roztwór powinien być podawany tylko w infuzji dożylnej (patrz poniżej). Przy podawaniu należy unikać wszystkich wyrobów zawierających aluminium, które mogą wejść w kontakt z cisplatyną (zestawy do infuzji, igły, cewniki, strzykawki), (patrz punkt 6.2).

4.3    Przeciwwskazania

Cisplatyna jest przeciwwskazana u pacjentów:

•    z nadwrażliwością na cisplatynę lub na inne związki zawierające platynę, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (patrz punkt 6.1),

•    ze zdiagnozowaną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <60 ml/min). Cisplatyna jest nefrotoksyczna.

•    w stanie odwodnienia (konieczne jest nawodnienie przed i po podaniu leku, aby zapobiec ciężkim zaburzeniom czynności nerek),

•    z zahamowaniem czynności szpiku kostnego,

•    z zaburzeniami słuchu. Cisplatyna jest neurotoksyczna (w szczególności ototoksyczna).

•    z neuropatią spowodowaną cisplatyną,

•    karmiących piersią (patrz punkt 4.6),

•    w skojarzeniu z żywymi szczepionkami, w tym ze szczepionką przeciw żółtej febrze (patrz punkt 4.5),

•    w skojarzeniu z fenytoiną stosowaną profilaktycznie (patrz punkt 4.5),

•    u których występowały zaburzenia związane z nefrotoksycznością, neurotoksycznością i ototoksycznością, ponieważ mogą się one kumulować.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Cisplatyna reaguje z metalicznym aluminium powodując strącenie czarnego osadu platyny. Należy unikać stosowania zestawów infuzyjnych, igieł, cewników i strzykawek zawierających aluminium.

Cisplatyna może być podawana tylko pod nadzorem doświadczonego lekarza onkologa, mającego doświadczenie w stosowaniu chemioterapii przeciwnowotworowej.

Właściwe monitorowanie oraz postępowanie związane ze stosowaniem produktu leczniczego oraz leczeniem powikłań jest możliwe wyłącznie w przypadku postawienia trafnej diagnozy i dostępności wymaganych warunków leczenia.

Przed i po podaniu cisplatyny należy przeprowadzić badania krwi w celu monitorowania poniższych parametrów:

•    czynności nerek,

•    czynności wątroby,

•    morfologia,

•    elektrolity w surowicy (wapń, sód, potas, magnez).

Ponowne podawanie cisplatyny musi zostać odroczone aż do uzyskania normalnych wartości następujących parametrów:

•    kreatyniny w surowicy <130 pmol/1 lub 1,5 mg/dl,

•    mocznika <25 mg/dl,

•    białych krwinek >4,000/pl lub >4,0 x 109/l,

•    płytek krwi >100,000/ pl lub >100 x 109/l,

•    audiogramu: wynik w zakresie wartości prawidłowych.

Reakcje alergiczne

Podobnie jak w przypadku innych produktów leczniczych zawierających platynę, mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (podobne do reakcji anafilaktycznych), w większości przypadków w trakcie infuzji, wymagające przerwania infuzji oraz zastosowania odpowiedniego leczenia objawowego (leki przeciwhistaminowe, adrenalina i/lub glikokortykosteroidy). Odnotowywano występowanie reakcji krzyżowych, w niektórych przypadkach zakończonych zgonem w związku ze stosowaniem wszystkich związków platyny (patrz punkt 4.8 i 4.3).

Nefrotoksyczność

Cisplatyna wykazuje ciężką nefrotoksyczność o charakterze kumulacyjnym. Diureza godzinowa na poziomie 100 ml/godz. lub większa zmniejsza nefrotoksyczność wywołaną przez cisplatynę. Można to osiągnąć poprzez nawodnienie pacjenta za pomocą 2 litrów odpowiedniego roztworu podanego dożylnie przed podaniem produktu leczniczego oraz podobne nawodnienie po podaniu cisplatyny (zalecana objętość 2500 ml/m2/24 godz.). Jeśli stosowane nawodnienie jest niewystarczające do utrzymania odpowiedniego poziomu diurezy, należy podać odpowiednie leki moczopędne (np. mannitol). Hiperurykemia i hiperalbuminemia mogą predysponować do wystąpienia nefrotoksyczności wywołanej cisplatyną.

Neurotoksyczność

Odnotowano przypadki wystąpienia ciężkiej neuropatii.

Tego rodzaju neuropatie mogą mieć charakter nieodwracalny i objawiać się występowaniem parestezji, arefleksji oraz utratą czucia proprioceptywnego i odczuwaniem wibracji. Odnotowano również przypadki utraty funkcji motorycznych. Konieczne jest wykonywanie badań w regularnych odstępach czasowych. Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania u pacjentów z neuropatią obwodową, która nie jest wywołana cisplatyną.

Ototoksyczność

Do 31% pacjentów przyjmujących pojedynczą dawkę cisplatyny 50 mg/m2 doznawało objawów ototoksyczności, takie jak szumy uszne i/lub utrata słuchu w zakresie wysokich częstotliwości (4000-8000 Hz). W rzadkich przypadkach może wystąpić utrata słuchu w zakresie dźwięków mowy. Działanie ototoksyczne może być nasilone u dzieci leczonych cisplatyną. Utrata słuchu może być jedno-lub obustronna z tendencją do nasilenia i częstszego występowania podczas podawania dawek wielokrotnych. Niemniej jednak, w rzadkich przypadkach odnotowywano przypadki głuchoty po podaniu dawki początkowej. Ototoksyczność może ulec nasileniu w przypadku wcześniejszego lub jednoczesnego stosowania napromieniania czaszki i może wykazywać związek z maksymalnym stężeniem cisplatyny w osoczu. Nie wyjaśniono, czy ototoksyczne działanie cisplatyny ma charakter odwracalny. Przed rozpoczęciem leczenia cisplatyną oraz przed rozpoczęciem kolejnego cyklu leczenia należy wykonać badania audiometryczne. Odnotowano przypadki toksyczności przedsionkowej (patrz punkt 4.8.).

Czynność wątroby i morfologia krwi

Należy kontrolować czynność wątroby oraz morfologię krwi w regularnych odstępach czasowych.

Potencjalne działanie rakotwórcze

W rzadkich przypadkach odnotowywano u ludzi występowanie ostrej białaczki związane ze stosowaniem cisplatyny, któremu zwykle towarzyszyły inne czynniki wywołujące białaczkę.

Cisplatyna wykazuje działanie mutagenne u bakterii i wywołuje aberracje chromosomowe w kulturach komórek zwierzęcych. Działanie rakotwórcze jest możliwe, jednak nie zostało dowiedzione. Cisplatyna wykazuje działanie teratogenne oraz toksyczne wobec zarodków myszy.

Reakcje w miejscu wstrzyknięcia

Podczas podawania cisplatyny mogą wystąpić reakcje w miejscu wstrzyknięcia. Ze względu na możliwość wynaczynienia, zalecane jest ścisłe monitorowanie miejsca infuzji pod kątem ewentualnej infiltracji podczas podawania produktu leczniczego. Obecnie nie jest znane swoiste leczenie reakcji wywołanych wynaczynieniem. Należy zachować szczególną ostrożność podczas podawania u pacjentów z ostrymi infekcjami bakteryjnymi lub wirusowymi.

W przypadku wynaczynienia:

•    natychmiast zakończyć infuzję cisplatyny,

•    nie usuwać igły, aspirować wynaczynienie z tkanki i przemyć 0,9% roztworem chlorku sodu (jeśli zastosowano roztwór cisplatyny o stężeniu wyższym niż zalecane, patrz punkt 6.6).

OSTRZEŻENIE

Niniejszy lek cytostatyczny charakteryzuje się większą toksycznością, niż zwykle obserwowana podczas chemioterapii przeciwnowotworowej.

Toksyczność spowodowana cisplatyną może być wzmocniona przez skojarzone stosowanie z innymi produktami leczniczymi, które są toksyczne dla wymienionych organów i układów.

Nudności i wymioty mogą być intensywne i wymagać stosownego leczenia lekami przeciwwymiotnymi.

Nudności, wymioty i biegunka występują często po podaniu cisplatyny (patrz punkt 4.8). Te objawy ustępują u większości pacjentów po 24 godzinach. Mniej nasilone wymioty i anoreksja mogą trwać do siedmiu dni po zakończeniu leczenia.

Profilaktyczne podawanie leków przeciwwymiotnych może być skuteczne w łagodzeniu objawów lub zapobieganiu nudnościom i wymiotom. Utrata płynów spowodowana wymiotami i biegunką, musi być wyrównana.

Należy ściśle monitorować pacjenta w zakresie reakcji ototoksyczności, zahamowania czynności szpiku i reakcji anafilaktycznej (patrz punkt 4.8).

Wykazano działanie mutagenne cisplatyny. Może mieć również negatywny wpływ na płodność. Inne leki przeciwnowotworowe okazały się rakotwórcze i możliwość tą powinno się mieć na uwadze, podczas długotrwałego stosowania cisplatyny.

Antykoncepcja

Zarówno mężczyźni jak i kobiety powinni stosować skuteczną metodę antykoncepcji w trakcie i co najmniej przez 6 miesięcy po leczeniu cisplatyną (patrz punkt 4.6).

Ważne informacje o niektórych składnikach Cisplatin Kabi

Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (9 mg) na ml, czyli przyjmuje się, że jest "wolny od sodu".

Należy to rozważyć w przypadku konieczności stosowania diety z niską zawartością sodu.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Substancje nefrotoksyczne:

Jednoczesne stosowanie leków nefrotoksycznych (np. cefalosporyn, aminoglikozydów, amfoterycyny B, substancji kontrastujących) lub ototoksycznych (np. aminoglikozydów) nasila toksyczne działanie cisplatyny na nerki. W trakcie lub po zakończeniu leczenia cisplatyną zaleca się ostrożność w stosowaniu substancji wydalanych głównie przez nerki, np. leków cytostatycznych, takich jak bleomycyna i metotreksat, ze względu na potencjalnie zmniejszoną czynność nerek.

Toksyczność nerkowa ifosfamidu może być większa, gdy jest stosowany z cisplatyną oraz u pacjentów, którzy wcześniej otrzymywali cisplatynę.

Redukcj ę poziomu litu we krwi odnotowano w kilku przypadkach po leczeniu cisplatyną w połączeniu z bleomycyną i etopozydem. Dlatego zaleca się monitorowanie poziomu litu.

Jednoczesne stosowanie leków przeciwnadciśnieniowych zawierających furosemid, hydralazynę, diazoksyd i propranolol może nasilać nefrotoksyczne działanie cisplatyny.

Może być konieczne dostosowanie dawki allopurynolu, kolchicyny, probenecydu lub sulfinpirazonu, jeśli są stosowane razem z cisplatyną, ponieważ cisplatyna powoduje zwiększenie stężenia kwasu moczowego w surowicy.

Z wyjątkiem pacjentów otrzymujących dawki cisplatyny wyższe niż 60 mg/m2, u których wydalanie moczu jest mniejsze niż 1000 ml na 24 godziny, nie należy stosować wymuszonej diurezy przy użyciu diuretyków pętlowych, ze względu na możliwe uszkodzenie układu moczowego oraz ototoksyczność.

Jednoczesne stosowanie ifosfamidu powoduje wzrost wydalania białka.

Leki ototoksyczne:

Jednoczesne stosowanie leków ototoksycznych (np. aminoglikozydy, diuretyki pętlowe) nasila ototoksyczny wpływ cisplatyny na czynność narządu słuchu. Z wyjątkiem pacjentów otrzymujących dawki cisplatyny wyższe niż 60 mg/m2, u których wydalanie moczu jest mniejsze niż 1000 ml na 24 godziny, nie należy stosować wymuszonej diurezy przy użyciu diuretyków pętlowych, ze względu na możliwe uszkodzenie układu moczowego oraz ototoksyczność.

Ifosfamid zwiększa ryzyko utraty słuchu wskutek jednoczesnego stosowania z cisplatyną.

Żywe atenuowane szczepionki:

Szczepienie przeciw żółtej febrze jest bezwzględnie przeciwwskazane ze względu na ryzyko ogólnoustrojowej choroby poszczepiennej, mogącej zakończyć się zgonem (patrz punkt 4.3). Ze względu na ryzyko choroby uogólnionej zaleca się stosowanie szczepionek inaktywowanych, jeśli są dostępne.

Nie zaleca się podawania żywych szczepionek przeciwwirusowych w ciągu 3 miesięcy od zakończenia leczenia cisplatyną.

Doustne leki przeciwzakrzepowe:

W przypadku jednoczesnego stosowania cisplatyny i doustnych leków przeciwzakrzepowych zaleca się regularne monitorowanie wartości wskaźnika protrombinowego (ang. INR).

Leki przeciwhistaminowe, pochodne fenotiazyny i inne:

Jednoczesne stosowanie leków przeciwhistaminowych, buklizyny, cyklizyny, loksapiny, meklozyny, fenotiazyn, pochodnych tioksantenu lub trimetobenzamidów może maskować objawy ototoksyczności (takie jak zawroty głowy i szum uszny).

Leki przeciwdrgawkowe:

Stężenie leków przeciwdrgawkowych w surowicy może pozostawać poniżej wartości terapeutycznych w trakcie leczenia cisplatyną.

Cisplatyna może zmniejszać wchłanianie podawanej jednocześnie fenytoiny prowadząc do zmniejszenia kontroli padaczki. Rozpoczynanie leczenia przeciwdrgawkowego fenytoiną w trakcie terapii cisplatyną jest zdecydowanie przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Pirydoksyna w skojarzeniu z altretaminą:

W randomizowanym badaniu dotyczącym leczenia zaawansowanego raka jajnika jednoczesne podanie pirydoksyny i altretaminy (heksametylomelaminy) z cisplatyną miało negatywny wpływ na odpowiedź na leczenie.

Paklitaksel:

Leczenie cisplatyną przed podaniem infuzji paklitakselu może zmniejszać klirens paklitakselu o 33% i dlatego może nasilać jego neurotoksyczność (u 70% lub więcej pacjentów).

Inne:

Jednoczesne stosowanie mielosupresantów lub radioterapii zwiększy działanie mielosupresyjne cisplatyny.

Cisplatyna w skojarzeniu z bleomycyną i winblastyną może prowadzić do zespołu Raynauda.

W badaniu obejmującym pacjentów z rakiem przerzutowym lub zaawansowanym, leczenie skojarzone docetakselem i cisplatyną powodowało cięższe działania neurotoksyczne (zależne od dawki i przeważnie typu neuropatii czuciowej), niż każdy z tych leków podawany w monoterapii, w podobnych dawkach.

Środki chelatujące, takie jak penicylamina, mogą zmniejszać skuteczność cisplatyny.

Podczas jednoczesnego stosowania cisplatyny i cyklosporyny, należy brać pod uwagę zwiększoną immunosupresję z ryzykiem limfoproliferacji.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Kobiety w wieku rozrodczym/antykoncepcja u kobiet i mężczyzn

Kobiety w wieku rozrodczym i mężczyźni muszą stosować skuteczne metody antykoncepcji w trakcie trwania lecenia i do 6 miesięcy po jego zakończeniu.

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania cisplatyny u kobiet w okresie ciąży. Jednakże w oparciu o farmakologiczne właściwości, podejrzewa się toksyczne działanie cisplatyny na płód. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na rozmnażanie i przezłożyskowy wpływ rakotwórczy (patrz punkt 5.3). Nie należy podawać cisplatyny kobietom w okresie ciąży chyba, że jest to konieczne.

Karmienie piersią

Cisplatyna przenika do mleka kobiecego. Pacjentki leczone cisplatyną nie mogą karmić piersią.

Płodność

Pacjentom, którzy planują posiadanie dzieci po zakończeniu leczenia cisplatyną zaleca się konsultację genetyczną. Cisplatyna może powodować czasową lub trwałą niepłodność. Należy rozważyć kriokonserwację nasienia przed rozpoczęciem leczenia.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże, profile działań niepożądanych (jak nefrotoksyczność) mogą w nieznacznym lub umiarkowanym stopniu wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Dlatego pacjenci, u których występują takie działania (np. senność lub wymioty), powinni unikać prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane zależą od zastosowanej dawki i mogą być skumulowane.

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi (>10%) po zastosowaniu cisplatyny były zaburzenia hematologiczne (leukopenia, trombocytopenia i niedokrwistość), żołądkowo-jelitowe (jadłowstręt, nudności, wymioty i biegunka), zaburzenia ucha (uszkodzenie słuchu), zaburzenia czynności nerek (niewydolność nerek, nefrotoksyczność, hiperurykemia) i gorączka.

U około jednej trzeciej pacjentów po podaniu pojedynczej dawki cisplatyny zgłaszano ciężkie toksyczne działania na nerki, szpik kostny i uszy. Działania te są zwykle zależne od dawki i kumulują się. Ototoksyczność może być cięższa u dzieci.

Częstość występowania działań niepożądanych określono według następującej konwencji:

Bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (> 1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000); nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Działania niepożądane zgłoszone podczas badań klinicznych oraz po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu (klasyfikacja MedRA).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość działań niepożądanych

Działanie niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często

Posocznica

Nieznana

Zakażenia3

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (włączając cysty i polipy)

Rzadko

Ostra białaczka

Zakażenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często

Zahamowanie czynności szpiku kostnego, trombocytopenia, leukopenia, niedokrwistość

Nieznana

Niedokrwistość hemolityczna z dodatnim odczynem Coombsa

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

Reakcje anafilaktyczneb

Rzadko

Immunosupresja

Zaburzenia endokrynologiczne

Nieznana

Zwiększona aktywność amylazy we krwi, zespół nieadekwatnego wydzielania hormonu antydiuretycznego

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo często

Hiponatremia

Niezbyt często

Hipomagnezemia

Rzadko

Hipercholesterolemia

Nieznana

Odwodnienie, hipokaliemia, hipofosfatemia, hiperurykemia, hipokalcemia, tężyczka

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość działań niepożądanych

Działanie niepożądane

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Neurotoksyczność

Rzadko

Konwulsje, neuropatia obwodowa, leukoencefalopatia, zespół odwracalnej tylnej leukoencefalopatii

Bardzo rzadko

Drgawki

Nieznana

Udar mózgu, udar krwotoczny, udar niedokrwienny, utrata smaku, zapalenie tętnic mózgowych, objaw Lhermitte’a, mielopatia, neuropatia autonomiczna

Zaburzenia oka

Rzadko

Pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego, zaburzenia ruchów gałek ocznych

Nieznana

Niewyraźne widzenie, daltonizm nabyty, ślepota korowa, zapalenie nerwu wzrokowego, obrzęk tarczy nerwu wzrokowego, pigmentacja siatkówki

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często

Ototoksyczność

Nieznana

Szum w uszach, głuchota

Zaburzenia serca

Często

Arytmia, bradykardia, tachykardia

Rzadko

Zawał mięśnia sercowego, ciężka choroba wieńcowa

Bardzo rzadko

Zatrzymanie akcji serca

Nieznana

Zaburzenia serca

Zaburzenia naczyniowe

Często

Zapalenie żył

Rzadko

Nadciśnienie

Nieznana

Mikroangiopatia zakrzepowa (zespół hemolityczno-mocznicowy), zespół Raynauda

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często

Duszność, zapalenie płuc, niewydolność oddechowa

Nieznana

Zator tętnicy płucnej

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzadko

Zapalenie jamy ustnej

Nieznana

Wymioty, nudności, jadłowstręt, czkawka, biegunka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Nieznana

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i bilirubiny we krwi

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Rumień, owrzodzenie skóry, miejscowy obrzęk i ból

Nieznana

Wysypka, łysienie

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości

Nieznana

Skurcz mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo często

Ostra niewydolność nerek, niewydolność nerekc, zaburzenia czynności kanalików nerkowych

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Nieznana

Nieprawidłowa spermatogeneza i owulacja, ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Nieznana

Gorączka (bardzo często), osłabienie, złe samopoczucie, wynaczynienie w miej scu wkłuciad

Badania diagnostyczne

Rzadko

Obniżony poziom albumin we krwi

a Powikłania związane z infekcjami w niektórych przypadkach prowadziły do śmierci pacjenta. b Zgłaszane objawy związane z reakcją anafilaktyczną takie jak obrzęk twarzy, świszczący oddech, skurcz oskrzeli, tachykardia, niedociśnienie zostaną podane w nawiasach w tabeli zdarzeń niepożądanych. c Zwiększenie stężenia kreatyniny oraz azotu mocznikowego we krwi, kwasu moczowego w osoczu i/lub zmniejszenie klirensu kreatyniny zostało zaklasyfikowane wspólnie jako upośledzenie czynności/niewydolność nerek.

d Miejscowa toksyczność wobec tkanek miękkich w tym zapalenie tkanki łącznej, zwłóknienia i martwica (często), ból (często), obrzęk (często), rumień (często) będące wynikiem wynaczynienia.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych.

Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego.

Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania

niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Skuteczne nawodnienie i diureza osmotyczna mogą pomóc w zmniejszeniu toksyczności, pod warunkiem, że zostaną zastosowane natychmiast po przedawkowaniu.

Ostre przedawkowanie cisplatyny może spowodować niewydolność nerek, niewydolność wątroby, głuchotę, toksyczność w stosunku do narządu wzroku (w tym odwarstwienie siatkówki), istotną mielosupresję, niereagujące na leczenie nudności i wymioty, zapalenie nerwów. Przedawkowanie może być przyczyną zgonu pacjenta.

Nie ma swoistego antidotum w przypadku przedawkowania cisplatyny. Nawet hemodializa przeprowadzona do 4 godzin po przedawkowaniu ma niewielki wpływ na eliminację cisplatyny z organizmu na skutek jej szybkiego i silnego wiązania się z białkami.

W przypadku przedawkowania należy zastosować ogólne środki wspomagające.

Napady drgawkowe mogą być leczone z zastosowaniem odpowiednich leków przeciwdrgawkowych. Należy codziennie monitorować czynność nerek, układu krążenia i morfologię krwi w celu oceny potencjalnej toksyczności dla tych układów i narządów. Należy uważnie kontrolować również poziom magnezu i wapnia w surowicy oraz objawy nadwrażliwości mięśni. W przypadku nasilenia objawów tężyczki należy podać dodatkowe elektrolity. Należy monitorować poziom enzymów wątrobowych oraz kwasu moczowego w surowicy po przedawkowaniu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki przeciwnowotworowe, związki platyny, kod ATC: L01XA01. Mechanizm działania

Cisplatyna jest nieorganicznym związkiem, zawierającym metal ciężki [cis-diaminodichloroplatynę (II)].

Cisplatyna hamuje syntezę DNA, tworząc krzyżowe wiązania. W mniejszym stopniu są hamowane syntezy białka i RNA.

Chociaż najważniejszym mechanizmem działania cisplatyny wydaje się hamowanie syntezy DNA, inne mechanizmy mogą również przyczyniać się do aktywności przeciwnowotworowej cisplatyny, w tym zwiększenie immunogenności nowotworu. Onkolityczne właściwości cisplatyny są porównywalne z właściwościami związków alkilujących. Cisplatyna wykazuje także działanie immunosupresyjne, uwrażliwiające na napromienianie i przeciwbakteryjne. Cisplatyna prawdopodobnie działa niezależnie od fazy cyklu komórkowego. Działanie cytotoksyczne cisplatyny jest spowodowane wiązaniem się ze wszystkimi zasadami DNA, z preferencją dla pozycji N-7 guaniny i adenozyny.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Dystrybucja

Po podaniu dożylnym, cisplatyna ulega szybkiej dystrybucji do tkanek; cisplatyna słabo penetruje ośrodkowy układ nerwowy. Największe stężenia osiąga w wątrobie, nerkach, pęcherzu moczowym, tkankach mięśni, skórze, jądrach, gruczole krokowym, trzustce i śledzionie.

Eliminacja

Po podaniu w infuzji dożylnej eliminacja przesączalnej, niezwiązanej z białkami cisplatyny odbywa się dwufazowo, początkowy i końcowy czas półtrwania wynosi odpowiednio 10-20 minut i 32-53 minut. Całkowita eliminacja całej ilości platyny przebiega trójfazowo, z okresami półtrwania wynoszącymi odpowiednio 14 minut, 274 minuty i 53 dni.

Cisplatyna wiąże się z białkami osocza w 90%.

Wydalanie odbywa się głównie z moczem: 27- 43% podanej dawki jest odzyskiwane w moczu w ciągu pierwszych pięciu dni po zakończeniu leczenia. Platyna jest również wydalana z żółcią.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność przewlekła

W badaniach toksyczności po podaniu wielokrotnym obserwowano uszkodzenia nerek, zahamowanie czynności szpiku kostnego, zaburzenia żołądkowo-jelitowe i ototoksyczność.

Mutagenność i rakotwórczość

W licznych badaniach in vitro i in vivo cisplatyna wykazuje właściwości mutagenne (testy bakteryjne, zaburzenia chromosomowe w komórkach zwierzęcych i hodowlach tkankowych). W badaniach długotrwałych wykazano rakotwórcze działanie cisplatyny u myszy i szczurów.

Toksyczny wpływ na rozmnażanie

U myszy obserwowano supresję czynności gonad, prowadzącą do zaniku miesiączkowania lub azoospermii, które mogą być nieodwracalne i prowadzić do niepłodności. U samic myszy cisplatyna wywoływała zmiany morfologiczne w jajnikach, powodując częściową i przemijającą niepłodność.

Badania na szczurach wykazały, że narażenie na działanie cisplatyny podczas ciąży może powodować nowotwory u dorosłego potomstwa.

Cisplatyna jest embriotoksyczna u myszy i szczurów, zniekształcenia zgłaszano u obu gatunków. Cisplatyna przenika do mleka.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.


6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Woda do wstrzykiwań Sodu chlorek

Kwas solny stężony (do ustalenia pH)

Sodu wodorotlenek (do ustalenia pH)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dopuszczać do kontaktu z aluminium. Cisplatyna może wchodzić w reakcje z metalem (aluminium) tworząc czarny osad platyny. Nie należy stosować wszelkich materiałów zawierających aluminium, takich jak zestawy infuzyjne, igły, cewniki i strzykawki. Cisplatyna rozkłada się po rozpuszczeniu w środowisku o małej zawartości chlorku; stężenie chlorku powinno być równoważne do co najmniej 0,45% chlorku sodu.

Przeciwutleniacze (takie jak pirosiarczyn sodu), dwuwęglany (dwuwęglan sodu), siarczany, fluorouracyl i paklitaksel mogą inaktywować cisplatynę w zestawach infuzyjnych.

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

Przed otwarciem: 2 lata

Po rozcieńczeniu

Wykazano stabilność chemiczną i fizyczną w ciągu 8 godzin w temperaturze 15-25°C i przez 14 dni w temperaturze 15-25°C, chroniąc od światła

Z mikrobiologicznego punktu widzenia rozcieńczony roztwór należy zużyć natychmiast. Jeżeli produkt leczniczy nie jest zużyty natychmiast, odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania przygotowanego roztworu ponosi osoba podająca lek. Rozcieńczony roztwór należy chronić od światła. Nie przechowywać rozcieńczonych roztworów w lodówce ani zamrażarce.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce. Nie zamrażać.

Przechowywać fiolki w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Jeśli roztwór nie jest przejrzysty lub zawiera nierozpuszczone cząstki nie należy go podawać.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka zawierająca 10 ml, 20 ml, 50 ml lub 100 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji

10 ml koncentratu w fiolce o pojemności 20 ml z oranżowego szkła (typu I) z korkiem z gumy chlorobutylowej z aluminiowym uszczelnieniem i zieloną nakładką z PP typu „flip-off’, w tekturowym pudełku.

20 ml koncentratu w fiolce o pojemności 20 ml z oranżowego szkła (typu I) z korkiem z gumy chlorobutylowej z aluminiowym uszczelnieniem i niebieską nakładką z PP typu „flip-off’, w tekturowym pudełku.

50 ml koncentratu w fiolce o pojemności 50 ml z oranżowego szkła (typu I) z korkiem z gumy chlorobutylowej z aluminiowym uszczelnieniem i żółtą nakładką z PP typu „flip-off", w tekturowym pudełku.

100 ml koncentratu w fiolce o pojemności 100 ml z oranżowego szkła (typu I) z korkiem z gumy chlorobutylowej z aluminiowym uszczelnieniem i fioletową nakładką z PP typu „flip-off’, w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań:

1 x 10 ml fiolka 1 x 20 ml fiolka 1 x 50 ml fiolka 1 x 100 ml fiolka

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Instrukcja dotycząca przygotowywania i postępowania z produktem leczniczym

Należy przestrzegać lokalnych zaleceń dotyczących postępowania z lekami cytotoksycznymi.

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwnowotworowych, należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z cisplatyną.

Rozcieńczenie należy wykonywać w warunkach jałowych w komorze ochronnej, przez wyszkolony personel, w miejscu specjalnie do tego wyznaczonym. Należy nosić ubranie i rękawice ochronne. Jeżeli komora ochronna nie jest dostępna, odzież ochronna powinna zostać uzupełniona o maskę na twarz i okulary ochronne. Należy zastosować środki ostrożności, aby nie dopuścić do kontaktu produktu leczniczego ze skórą i błonami śluzowymi. W przypadku kontaktu roztworu ze skórą, zanieczyszczone miejsce należy natychmiast przemyć wodą z mydłem. W przypadku kontaktu roztworu ze skórą obserwowano mrowienie, pieczenie i zaczerwienienie skóry. W razie kontaktu z błonami śluzowymi należy natychmiast przepłukać je obficie wodą. Po wdychaniu roztworu opisywano duszności, ból w klatce piersiowej, podrażnienie gardła i nudności.

W przypadku rozlania, użytkownicy powinni założyć rękawice i zebrać rozlany materiał przeznaczoną do tego celu gąbką. Zanieczyszczoną powierzchnię należy dwukrotnie przemyć wodą. Umieścić wszystkie roztwory i gąbki w plastikowej torbie i szczelnie ją zamknąć.

Kobiety w ciąży muszą unikać kontaktu z lekami cytotoksycznymi.

Należy zachować szczególną ostrożność przy usuwaniu wydalin i wymiocin.

Jeśli roztwór pozostaje mętny lub osad nie rozpuszcza się, fiolkę należy usunąć.

Uszkodzoną fiolkę należy traktować z taką samą ostrożnością, jak zanieczyszczone odpady. Zanieczyszczone odpady należy przechowywać we właściwie oznakowanych pojemnikach na odpady. Patrz punkt "Usuwanie pozostałości".

Przygotowanie do podawania dożylnego

Należy pobrać z fiolki potrzebną ilością roztworu, po czym rozcieńczyć go w co najmniej 1 litrze następujących roztworów:

•    0,9% (9 mg/ml) roztworze chlorku sodu,

•    mieszaninie 0,9% (9 mg/ml) roztworu chlorku sodu i 5% (50 mg/ml) roztworu glukozy (1:1)

(końcowe stężenia: 0,45% (4,5 mg/ml) roztwór chlorku sodu, 2,5% (25 mg/ml) roztwór glukozy).

Przed użyciem roztwór należy zawsze obejrzeć. Należy stosować jedynie przezroczyste roztwory, wolne od cząstek stałych.

NIE DOPUSZCZAĆ do kontaktu z materiałami do iniekcji zawierającymi aluminium.

NIE PODAWAĆ w postaci nierozcieńczonej.

W odniesieniu do chemicznej i fizycznej stabilności nierozcieńczonych roztworów, patrz punkt 6.3.

Do jednorazowego użytku. Należy usunąć wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów cytotoksycznych.

Przygotowanie roztworów do wstrzykiwań dożylnych - Ostrzeżenia

Tak jak w przypadku wszystkich innych leków potencjalnie toksycznych, niezbędne są środki ostrożności przy przygotowywaniu i podawaniu roztworu cisplatyny. Możliwe są zmiany skórne w razie przypadkowego narażenia na działanie produktu leczniczego. Wskazane jest, aby nosić rękawiczki ochronne. W przypadku kontaktu cisplatyny ze skórą lub błonami śluzowymi, należy przemyć skórę lub błonę śluzową wodą i mydłem.

Należy przestrzegać procedur właściwego przygotowania i usuwania pozostałości leków przeciwnowotworowych.

Przed podaniem pacjentowi należy sprawdzić czy roztwór jest przezroczysty i czy nie zawiera zanieczyszczeń.

Usuwanie pozostałości

Wszelkie materiały użyte do przygotowania i podawania lub materiały, które w jakikolwiek sposób weszły w kontakt z cisplatyną należy usunąć zgodnie z lokalnymi zaleceniami dotyczącymi postępowania z odpadami cytotoksycznymi. Pozostałości produktów leczniczych jak również wszystkie materiały użyte do rozcieńczenia i podania muszą zostać zniszczone zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Fresenius Kabi Oncology Plc.

Lion Court, Farnham Road, Bordon Hampshire, GU35 0NF Wielka Brytania

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

UK/H/5324/001/IAin/001 15

Cisplatin Kabi