+ iMeds.pl

Cisplatin strides 1 mg/mlUlotka Cisplatin strides

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Cisplatin Mylan, 1 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Cisplatyna

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Cisplatin Mylan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cisplatin Mylan

3.    Jak stosować lek Cisplatin Mylan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Cisplatin Mylan

6.    Inne informacje

Lek Cisplatin Mylan koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji jest podawany wyłącznie przez pracownika ochrony zdrowia, który odpowie na wszelkie pytania, jakie nasuną się pacjentowi po przeczytaniu niniejszej ulotki dołączonej do opakowania.

1. CO TO JEST LEK CISPLATIN MYLAN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Cisplatyna należy do grupy leków określanych mianem cytostatyków, czyli leków stosowanych w leczeniu raka. Choć Cisplatyna może być stosowana jako jedyny lek, częściej jest ona stosowana w połączeniu z innymi cytostatykami.

W jakim celu stosuje się omawiany lek?

Cisplatyna może niszczyć komórki w organizmie, które mogą powodować niektóre rodzaje raka (guzów jądra, guzów jajnika, guzów pęcherza moczowego, guzów okolicy głowy i szyi, raka płuca oraz - w połączeniu z radioterapią - raka szyjki macicy).

Więcej informacji może udzielić pacjentowi lekarz. 1

•    Jeśli pacjent ma choroby układu nerwowego spowodowane cisplatyną.

•    Jeśli pacjentka karmi piersią.

•    W połączeniu ze szczepionką na żółtą gorączkę i fenytoiną (patrz niżej: „Stosowanie leku Cisplatin Mylan z innymi lekami”).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Cisplatin Mylan

•    Lekarz prowadzący zleci badania mające na celu ustalenie stężenia wapnia, sodu, potasu

i magnezu w krwi pacjenta, morfologii krwi obwodowej pacjenta oraz wydolności wątroby i nerek, a także przeprowadzi badanie neurologiczne.

•    Lek Cisplatin Mylan powinien być podawany wyłącznie pod ścisłym nadzorem lekarza specjalisty posiadającego doświadczenie w stosowaniu chemioterapii.

•    Przed każdorazowym podaniem leku Cisplatin Mylan u pacjenta zostanie wykonane badanie słuchu.

•    Jeśli pacjent ma choroby układu nerwowego niespowodowane cisplatyną.

•    Jeśli pacjent ma jakiekolwiek zakażenie. W tym wypadku należy skonsultować się z lekarzem.

•    Jeśli pacjent planuje posiadanie dzieci (patrz „Ciąża, karmienie piersią i planowanie potomstwa”).

•    W przypadku rozlania cisplatyny na skórę, skażoną powierzchnię należy natychmiast przemyć wodą z mydłem. W przypadku wydostania się cisplatyny poza naczynie krwionośne podawanie leku należy natychmiast przerwać. Wyciek cisplatyny w obrębie skóry może prowadzić do uszkodzenia tkanek (zapalenia tkanki podskórnej, włóknienia i martwicy).

Pacjent powinien skonsultować się z lekarzem również wówczas, gdy którakolwiek z opisanych wyżej

sytuacji miała miejsce w dowolnym momencie w przeszłości.

Stosowanie innych leków

Należy zwrócić uwagę na to, że poniższe stwierdzenia mogą dotyczyć też leków stosowanych

u pacjenta w przeszłości lub produktów, które będą u pacjenta stosowane w przyszłości.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio

lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

•    Jednoczesne stosowanie leków hamujących czynność szpiku kostnego lub jednoczesna radioterapia mogą nasilać działania niepożądane cisplatyny na szpik kostny.

•    Działanie toksyczne cisplatyny może się nasilać, kiedy lek ten jest podawany jednocześnie z innymi cytostatykami (czyli lekami stosowanymi w leczeniu raka), np. bleomycyną czy metotreksatem.

•    Leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego (leki hipotensyjne zawierające furosemid, hydralazynę, diazoksyd i propranolol) mogą zwiększać działanie toksyczne leku Cisplatin Mylan na nerki.

•    Działanie toksyczne cisplatyny może mieć bardzo poważny wpływ na nerki, kiedy lek ten jest podawany z lekami mogącymi powodować działania niepożądane na nerki, np. leki stosowane w zapobieganiu lub leczeniu niektórych zakażeń (antybiotyki: cefalosporyny, aminoglikozydy i (lub) amfoterycyna B) oraz leki kontrastuj ące.

•    Działanie toksyczne cisplatyny może wpływać na słuch, kiedy lek ten jest podawany jednocześnie z lekami mogącymi powodować działania niepożądane na słuch,

np. aminoglikozydy.

•    Jeśli pacjent w trakcie leczenia cisplatyną będzie przyjmował leki na dnę moczanową (np. allopurynol, kolchicyna, probenecyd i (lub) sulfinpirazon), wówczas dawkowanie tych leków może wymagać zmiany.

•    Podawanie leków moczopędnych, czyli zwiększających ilość wydalanego moczu (diuretyków pętlowych) w połączeniu z cisplatyną (dawka cisplatyny: ponad 60 mg/m1powierzni ciała, ilość wydalanego moczu: mniej niż 1000 ml na dobę) może prowadzić do toksycznego działania cisplatyny na nerki i słuch.

•    Pierwsze objawy zaburzenia słuchu (zawroty głowy i(lub) szum uszny) mogą nie ujawniać się w trakcie otrzymywania cisplatyny, jeśli pacjent jednocześnie przyjmuje leki stosowane w reakcjach nadwrażliwości (leki przeciwhistaminowe, np. buklizyna, cyklizyna, loksapina, meklozyna, pochodne fenotiazyny, pochodne tioksantenu i (lub) pochodne trimetobenzamidu).

•    Cisplatyna podawana w połączeniu z ifosfamidem może prowadzić do zaburzenia słuchu.

•    Działanie cisplatyny może ulegać osłabieniu wskutek jednoczesnego stosowania pirydoksyny i heksametylomelaminy.

•    Cisplatyna podawana w połączeniu z bleomycyną i winblastyną może wywoływać bladość lub sinienie palców rąk i (lub) stóp (objaw Raynauda).

•    Podawanie cisplatyny przed podaniem paklitakselu lub w połączeniu z docetakselem może prowadzić do ciężkiego uszkodzenia nerwów.

•    Jednoczesne stosowanie cisplatyny z bleomycyną i etopozydem może prowadzić do zmniejszenia stężenia litu we krwi. W związku z tym powinno się regularnie kontrolować stężenie litu we krwi.

•    Cisplatyna osłabia działanie fenytoiny stosowanej w leczeniu padaczki.

   Penicylamina może zmniejszać skuteczność leku Cisplatin Mylan.

•    Cisplatyna może osłabiać skuteczność leków zapobiegających powstawaniu zakrzepów

w naczyniach krwionośnych (czyli leków przeciwzakrzepowych). W związku z tym, w trakcie jednoczesnego stosowania tych leków powinno się regularnie kontrolować parametry układu krzepnięcia krwi.

•    Cisplatyna w połączeniu z cyklosporyną mogą zaburzać odporność i w efekcie zwiększać ryzyko wzmożonego wytwarzania krwinek białych (limfocytów).

•    Pacjent nie powinien otrzymywać szczepionek zawierających żywe wirusy w okresie trzech miesięcy po zakończeniu leczenia cisplatyną.

•    W okresie leczenia cisplatyną pacjent nie powinien otrzymywać szczepionki na żółtą gorączkę (patrz punkt „Kiedy nie stosować leku Cisplatin Mylan”).

Ciąża, karmienie piersią i planowanie potomstwa

Przed rozpoczęciem stosowania lub otrzymywania leku Cisplatin Mylan należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Cisplatyny nie wolno stosować podczas ciąży, chyba że lekarz bezwzględnie to zalecił.

Podczas leczenia lekiem Cisplatin Mylan oraz przez co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu leczenia należy stosować skuteczną antykoncepcję.

Podczas leczenia lekiem Cisplatin Mylan nie należy karmić piersią.

Mężczyznom leczonym lekiem Cisplatin Mylan nie zaleca się płodzenia dzieci podczas leczenia cisplatyną i w okresie do 6 miesięcy po jego zakończeniu. Mężczyznom zaleca się ponadto zasięgnięcie porady na temat możliwości skorzystania z zamrożenia nasienia przed rozpoczęciem leczenia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Cisplatyna może wywoływać działania niepożądane, np. senność i (lub) wymioty. Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, nie powinien on obsługiwać żadnych maszyn wymagających pełnej uwagi.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Cisplatin Mylan

Cisplatin Mylan zawiera 9 mg sodu w 1 ml. Fakt ten powinien być brany pod uwagę u pacjentów, którym zalecono stosowanie diety niskosodowej. 2

Dawkowanie i sposób podawania

Lek Cisplatin Mylan powinien być podawany wyłącznie przez lekarza specjalistę w leczeniu nowotworów. Koncentrat rozcieńcza się roztworem chlorku sodu zawierającym glukozę.

Cisplatynę podaje się wyłącznie dożylnie (w postaci wlewu dożylnego).

Nie należy dopuszczać do kontaktu leku Cisplatin Mylan z jakimikolwiek materiałami zawierającymi aluminium.

Zalecane dawkowanie leku Cisplatin Mylan zależy od samopoczucia pacjenta, spodziewanych efektów leczenia oraz tego, czy cisplatyna jest podawana jako jedyny lek przeciwnowotworowy (monoterapia) czy w połączeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi (chemioterapia wielolekowa, czyli skojarzona).

Cisplatin Mylan w monoterapii:

Zaleca się następujące dawkowanie:

-    dawka pojedyncza od 50 do 120 mg/m2 powierzchni ciała co 3 do 4 tygodni;

-    od 15 do 120 mg/m2 powierzchni ciała na dobę przez 5 dni, co 3 do 4 tygodni.

Cisplatin Mylan w skojarzeniu z innymi cytostatykami (chemioterapia wielolekowa, czyli chemioterapia skojarzona):

-    20 mg/m2 powierzchni ciała lub więcej, co 3 do 4 tygodni.

W leczeniu raka szyjki macicy cisplatyna stosowana jest w połączeniu z radioterapią.

Zwykle stosowana dawka leku to 40 mg/m2 powierzchni ciała raz w tygodniu przez 6 tygodni.

Aby uniknąć problemów z nerkami lub ograniczyć je do minimum, pacjentowi zaleca się picie dużych ilości wody przez okres 24 godzin po otrzymaniu leku Cisplatin Mylan.

Jeśli pacjent sądzi, że została mu podana większa dawka leku Cisplatin Mylan niż powinna

Lekarz dopilnuje, aby pacjentowi została podana dawka leku odpowiednia dla schorzenia, na które cierpi. W przypadku przedawkowania u pacjenta mogą pojawić się nasilone działania niepożądane. Lekarz może wówczas zalecić pacjentowi leczenie objawów tych działań niepożądanych. Jeśli pacjent sądzi, że otrzymał zbyt dużą dawkę leku Cisplatin Mylan, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych pytań związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Cisplatin Mylan może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, lekarz powinien zostać o nich poinformowany zanim pacjent rozpocznie kolejny cykl leczenia.

Jeśli u pacjenta wystąpią wymienione niżej objawy, powinien on natychmiast powiadomić o tym lekarza:

•    uporczywa lub nasilona biegunka lub wymioty,

•    zapalenie błony śluzowej jamy ustnej (ból w okolicy ust lub owrzodzenia jamy ustnej),

•    obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej lub gardła,

•    niewyjaśnione objawy ze strony dróg oddechowych, np. suchy kaszel, duszność lub trzeszczenia,

•    trudności w przełykaniu,

•    drętwienie lub mrowienie palców rąk lub stóp,

•    uczucie skrajnego wyczerpania,

•    zbyt częste występowanie sińców lub krwawień,

•    objawy zakażenia, np. ból gardła i wysoka temperatura,

•    uczucie dyskomfortu w miejscu lub wokół miejsca wkłucia igły podczas otrzymywania wlewu dożylnego leku.

Działania niepożądane mogą występować: bardzo często, czyli częściej niż u 1 na 10 użytkowników, często, czyli z częstością od 1 do 10 na 100 użytkowników, niezbyt często, czyli z częstością od 1 do 10 na 1000 użytkowników, rzadko, czyli z częstością od 1 do 10 na 10 000 użytkowników, bardzo rzadko, czyli rzadziej niż u 1 na 10 000 użytkowników,

z częstością nieznaną: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Poniżej wymieniono działania niepożądane, które mogą wystąpić.

Bardzo często

Krew i układ chłonny: zmniejszenie liczby krwinek białych (leukopenia) zwiększające ryzyko zakażeń, zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość) zwiększające ryzyko nadmiernego siniaczenia i krwawienia, a także zmniejszenie liczby krwinek czerwonych mogące powodować bladość skóry, uczucie osłabienia i duszność (niedokrwistość).

Nerki i drogi moczowe: zaburzenia czynności nerek, np. zaprzestanie wytwarzania moczu (bezmocz) i zatrucie krwi toksynami z moczu (mocznica).

Często

Zakażenia: zakażenie krwi (sepsa).

Układ nerwowy: uszkodzenie układu nerowowego (neurotoksyczność).

Serce: arytmia, w tym zbyt wolne bicie serca (rzadkoskurcz), przyspieszone bicie serca (częstoskurcz).

Naczynia krwionośne: zapalenie żył.

Układ oddechowy: duszność, zapalenie płuc i niewydolność płuc.

Skóra: zaczerwienienie i zapalenie skóry (rumień, owrzodzenie skóry) w miejscu wkłucia igły w celu podania wlewu dożylnego, obrzęk, ból w miejscu wkłucia igły w celu podania wlewu dożylnego.

Niezbyt często

Układ odpornościowy: ciężkie reakcje nadwrażliwości (reakcje anafilaktyczne).

Słuch: utrata słuchu (ototoksyczność).

Układ rozrodczy i piersi: zaburzenia procesu powstawania plemników i zaburzenia jajeczkowania, bolesne powiększenie piersi u mężczyzn (ginekomastia).

Rzadko

Nowotwory: zwiększone ryzyko białaczki (a konkretnie ostrej białaczki).

Układ odpornościowy: zaburzenie czynności układu odpornościowego (immunosupresja).

Odżywianie i metabolizm: zwiększone stężenie cholesterolu we krwi.

Układ nerwowy: obwodowa neuropatia dotycząca nerwów czuciowych (obustronna neuropatia czuciowa) charakteryzuj ąca się uczuciem gilgotania, mrowieniem, swędzeniem bez ewidentnej przyczyny, czasem objawiaj ąca się utratą czucia smaku, dotyku, wzroku, jak również zaburzenia czynności mózgu (dezorientacja, niewyraźna mowa, czasem oślepnięcie, utrata pamięci i paraliż); nagłe przeszywaj ące bóle biegnące od szyi przez plecy do nóg przy pochylaniu się do przodu, choroby rdzenia kręgowego, drgawki, utrata pewnych funkcji mózgu, w tym zaburzenia czynności mózgu objawiające się nagłymi skurczami mięśni i zaburzeniami przytomności (encefalopatia), jak również niedrożność tętnic szyjnych.

Oczy: zapalenie nerwu wzrokowego połączone z bólem i zaburzoną czynnością tego nerwu, zaburzenia ruchu gałek ocznych.

Serce: choroba wieńcowa.

Naczynia krwionośne: zwiększenie ciśnienia tętniczego (nadciśnienie tętnicze).

Przewód pokarmowy: zapalenie błony śluzowej jamy ustnej.

Bardzo rzadko

Odżywianie i metabolizm: zwiększone stężenia żelaza we krwi.

Układ nerwowy: napady drgawek.

Serce: niewydolność serca.

Częstość nieznana

Zakażenia: zakażenia.

Hormony: zwiększenie stężenia pewnego enzymu we krwi o nazwie amylaza.

Odżywianie i metabolizm: zmniejszenie stężenia elektrolitów we krwi (magnezu, wapnia, sodu, fosforanów, potasu) z towarzyszącymi bolesnymi kurczami mięśni i (lub) zmianami w EKG (elektrokardiogramie), odwodnieniem, niekontrolowanymi skurczami mięśni (tężyczka).

Układ nerwowy: udar mózgu (incydent mózgowonaczyniowy).

Oczy: utrata wzroku (ślepota), zaburzenia widzenia kolorów, nieostre widzenie, obrzęk tarczy nerwu wzrokowego.

Słuch i zmysł równowagi: głuchota, szum uszny.

Serce: zaburzenia serca.

Naczynia krwionośne: zaburzenia przepływu krwi, np. w mózgu, ale też w palcach rąk i stóp (zespół Raynauda).

Układ oddechowy: zatorowość płucna.

Przewód pokarmowy: utrata apetytu (jadłowstręt), nudności, wymioty, biegunka, czkawka.

Skóra: wypadanie włosów (łysienie), wysypka.

Objawy ogólne: gorączka, osłabienie, złe samopoczucie.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CISPLATIN MYLAN

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Cisplatin Mylan, 1 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku po „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Fiolkę przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie przechowywać w lodówce i nie zamrażać.

Jeśli roztwór jest mętny lub znajdują się w nim złogi, które nie dają się rozpuścić, fiolkę powinno się usunąć.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Po rozcieńczeniu:

Trwałość chemiczna i fizyczna została oceniona na 14 dni w temperaturze 15-25°C pod warunkiem ochrony przed światłem.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt powinien zostać zużyty natychmiast. Jeśli produkt nie zostanie zużyty natychmiast, odpowiedzialność za czas przechowywania po rozcieńczeniu i warunki przechowywania ponosi użytkownik, przy czym czas przechowywania po otwarciu nie powinien zazwyczaj przekraczać 24 godzin w temperaturze 2-8°C, chyba że produkt został poddany rekonstytucji w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera Cisplatin Mylan

Substancją czynną jest cisplatyna.

1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 1 mg cisplatyny.

Jedna fiolka 50 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 50 mg cisplatyny.

Jedna fiolka 100 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 100 mg cisplatyny.

Inne składniki leku to: sodu chlorek, kwas solny (do dostosowania pH), sodu wodorotlenek (do dostosowania pH) i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Cisplatin Mylan i co zawiera opakowanie

Cisplatin Mylan ma postać przezroczystego, bezbarwnego lub bladożółtego koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji, wolnego od widocznych gołym okiem cząstek.

50 ml koncentratu w 100 ml fiolce z oranżowego szkła (typu I) z korkiem z gumy bromobutylowej i aluminiowym uszczelnieniem w pudełku tekturowym lub

100 ml koncentratu w 100 ml fiolce z oranżowego szkła (typu I) z korkiem z gumy bromobutylowej i aluminiowym uszczelnieniem w pudełku tekturowym.

Opakowanie z jedną fiolką z 50 ml koncentratu; fiolka zawiera 50 mg cisplatyny.

Opakowanie z jedną fiolką z 100 ml koncentratu; fiolka zawiera 100 mg cisplatyny.

Podmiot odpowiedzialny

Mylan S.A.S.

117 Allée des Parcs 69800 Saint-Priest Francja

Importer

Agila Specialties Polska Sp. z o.o. ul. Daniszewska 10 03-230 Warszawa Polska

Mylan S.A.S.

117 Allée des Parcs 69800 Saint-Priest Francja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Holandia:

Austria:

Belgia:

Bułgaria:

Cypr:

Czechy:

Niemcy:

Dania:

Estonia:

Grecja:

Finlandia:

Francja:

Węgry:

Irlandia:

Islandia:

Włochy

Łotwa:

Litwa:

Luksemburg:

Malta:

Norwegia:

Polska:

Portugalia:

Rumunia:

Hiszpania:

Szwecja:

Słowacja:

Słowenia:

Wielka Brytania:


Cisplatin Mylan 1 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie. Cisplatin Mylan 1 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung Cisplatin Mylan 1 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie. Cisplatin Mylan 1 mg/ml KOH^nrpaT 3a HH$y3HOHeH pa3TBop Cisplatin Mylan 1 mg/ml nuKvó Srákupa yra rcapaoKeup Srakńparoę rcpoę éyxuop

Cisplatin Mylan 1 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Cisplatin Mylan 1 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung Cisplatin Mylan 1 mg/ml koncentrat til infusionsvaeske, oplosning Cisplatin Mylan 1 mg/ml, infusioonilahuse kontsentraat Cisplatin Mylan

Cisplatin Mylan 1 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Cisplatin Mylan Arcolab International 1 mg/ml solution a diluer pour perfusion

Cisplatin Mylan 1 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz Cisplatin Mylan 1 mg/ml concentrate for solution for infusion Cisplatin Mylan 1°mg/ml, innrennslis^ykkni, lausn Cisplatin Mylan

Cisplatin Mylan 1 mg/ml koncenträts infuziju škiduma pagatavošanai. Cisplatin Mylan 1 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui Cisplatin Mylan 1 mg/ml solution a diluer pour perfusion Cisplatin Mylan 1 mg/ml koncentrat ghal soluzzjoni ghall-infużjoni Cisplatin Mylan 1 mg/ml konsentrat til infusjonsv^ske Cisplatin Mylan

Cisplatina Mylan 1 mg/ml concentrado para soluęao para perfusäo Cisplatin Mylan Arcolab International 1 mg/ml concentrat pentru solutie perfuzabilä

Cisplatin Mylan 1 mg/ml concentrado para solución para perfusión Cisplatin Mylan 1 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning Cisplatina Mylan 1 mg/ml, infúzny koncentrát

Cisplatin Mylan Arcolab 1 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje Cisplatin 1 mg/ml concentrate for solution for infusion

Data zatwierdzenia ulotki: maj 2015

Informacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników ochrony zdrowia:

Przygotowanie produktu do podania i obchodzenie się z nim

Do jednorazowego użytku.

Należy zapoznać się z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi leków cytostatycznych.

Jak w przypadku wszystkich produktów przeciwnowotworowych, podczas obchodzenia się z cisplatyną konieczne jest zachowanie ostrożności. Rozcieńczenie powinno zostać przeprowadzone w warunkach aseptycznych pod wyciągiem przez odpowiednio przeszkolony personel w pomieszczeniu specjalnie do tego przeznaczonym, przy czym powinno się to wykonywać w ubiorze ochronnym i rękawicach ochronnych. Jeśli nie ma możliwości skorzystania z wyciągu, wówczas należy dodatkowo nałożyć maskę i okulary ochronne. Należy podjąć odpowiednie środki ostrożności mające na celu uniknięcie kontaktu ze skórą i błonami śluzowymi. Jeśli mimo to dojdzie do kontaktu ze skórą, należy ją natychmiast przemyć wodą z mydłem. W przypadku kontaktu ze skórą opisywano mrowienie, oparzenia i zaczerwienienie. W przypadku kontaktu z błonami śluzowymi należy je obficie przepłukać wodą. Wskutek inhalacji opisywano przypadki duszności, bólu w klatce piersiowej, podrażnienia gardła i nudności.

W przypadku rozlania produktu leczniczego osoby mające z nim styczność powinni założyć rękawice ochronne i zebrać rozlany produkt gąbką przechowywaną w pomieszczeniu w tym właśnie celu. Powierzchnię podłogi, na którą został rozlany produkt, należy dwukrotnie spłukać wodą. Całość roztworu oraz zużyte gąbki należy następnie umieścić w worku plastikowym i szczelnie zamknąć.

Kobiety w ciąży powinny unikać kontaktu z lekami cytostatycznymi.

Wszelkie wydzieliny i wymiociny powinno się usuwać z zachowaniem ostrożności.

Jeśli roztwór jest mętny lub znajduj ą się w nim złogi, które nie daj ą się rozpuścić, fiolkę powinno się usunąć.

W przypadku obchodzenia się z uszkodzoną fiolką należy przedsiębrać te same środki ostrożności co w przypadku skażonych odpadów. Skażone odpady należy bezwzględnie przechowywać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach na odpady. Patrz punkt „Usuwanie pozostałości”.

Przygotowanie roztworu do podania dożylnego

Pobrać odpowiednią ilość roztworu z fiolki i rozcieńczyć w co najmniej 1 litrze następujących roztworów:

-    roztworu chlorku sodu o stężeniu 9 mg/ml (0,9%);

-    mieszaniny roztworu chlorku sodu o stężeniu 9 mg/ml (0,9%) i roztworu glukozy o stężeniu 50 mg/ml (5%) w stosunku 1:1 [przez co uzyskuje się następujące stężenia: roztworu chlorku sodu o stężeniu 4,5mg/ml (0,45%), roztworu glukozy o stężeniu 25 mg/ml (2,5%);

-    mieszaniny roztworu chlorku sodu o stężeniu 9 mg/ml (0,9%) i roztworu mannitolu do wstrzykiwań o stężeniu 18,75 mg/ml (1,875%);

-    mieszaniny roztworu chlorku sodu o stężeniu 4,5mg/ml (0,45%), roztworu glukozy o stężeniu 25 mg/dl (2,5%) i roztworu mannitolu do wstrzykiwań o stężeniu 18,75 mg/ml (1,875%).

Przed użyciem roztwór należy zawsze obejrzeć Roztwór należy podawać, tylko jeśli jest przezroczysty i wolny od cząstek stałych.

NIE DOPUSZCZAĆ do kontaktu roztworu z aluminium.

NIE PODAWAĆ nierozcieńczonego produktu.

Informacje na temat trwałości chemicznej i fizycznej nierozcieńczonych roztworów, patrz punkt „Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania - nierozcieńczony roztwór”.

Usuwanie pozostałości

Wszelkie materiały wykorzystane do przygotowania i podania roztworu lub które w jakikolwiek sposób weszły w kontakt z cisplatyną należy usuwać zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi leków cytostatycznych. Pozostałości produktów leczniczych oraz materiały wykorzystane do rozcieńczenia i podania roztworu muszą zostać zniszczone zgodnie z obowiązującymi w danym szpitalu standardowymi procedurami postępowania ze związkami cytostatycznymi oraz zgodnie z lokalnymi wymogami dotyczącymi usuwania niebezpiecznych odpadów.

Niezgodności farmaceutyczne

Nie dopuszczać do kontaktu z aluminium. Cisplatyna reaguje z metalicznym aluminium, tworząc precypitat platyny. W związku z tym powinno się unikać stosowania jakichkolwiek zawierających aluminium zestawów do podawania wlewów dożylnych, cewników i strzykawek. Cisplatyna ulega rozkładowi w roztworach o niskiej zawartości jonów chlorkowych; stężenie jonów chlorkowych powinno być co najmniej takie, jak w 0,45% roztworze chlorku sodu.

Przeciwutleniacze (np. metabisiarczyn sodu), wodorowęglany (wodorowęglan sodu), siarczany, fluorouracyl i paklitaksel mogą inaktywować cisplatynę w zestawach infuzyjnych.

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi oprócz wymienionych w punkcie „Przygotowanie roztworu do podania dożylnego”.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Produkt leczniczy w opakowaniu przeznaczonym do obrotu:

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml.

Roztwór nierozcieńczony: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce i nie zamrażać. Fiolkę przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Jeśli roztwór nie jest przezroczysty lub zawiera nierozpuszczalny precypitat, nie wolno go stosować.

Roztwór rozcieńczony:

Rozcieńczonego roztworu nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Po rozcieńczeniu w płynach infuzyjnych wymienionych powyżej:

Trwałość chemiczna i fizyczna została oceniona na 14 dni w temperaturze 15 do 25°C pod warunkiem ochrony przed światłem.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt powinien zostać zużyty natychmiast.

1

   INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CISPLATIN MYLAN

Kiedy nie stosować leku Cisplatin Mylan

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na cisplatynę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Cisplatin Mylan.

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na jakikolwiek inny lek zawierający związki platyny.

•    Jeśli pacjent ma choroby nerek (zaburzenia czynności nerek).

•    Jeśli pacjent jest odwodniony.

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie zahamowanie czynności szpiku kostnego, co może objawiać się skrajnym zmęczeniem, łatwym siniaczeniem lub krwawieniem, zakażeniami.

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia słuchu.

2

   JAK STOSOWAĆ LEK CISPLATIN MYLAN

Cisplatin Strides

Charakterystyka Cisplatin strides

CHARAKTERYSYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Cisplatin Mylan, 1 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 1 mg cisplatyny.

Jedna fiolka 50 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 50 mg cisplatyny. Jedna fiolka 100 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 100 mg cisplatyny.

Substancja pomocnicza:

Każdy ml roztworu zawiera 9 mg (<1 mmol) sodu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.

Przezroczysty, bezbarwny do bladożółtego roztwór niezawieraj ący cząstek stałych. pH roztworu zawiera się w granicach od 3,5 do 6,5.

Osmolarność roztworu zawiera się w granicach od 262 do 363 mOsm/l.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Cisplatin Mylan jest przeznaczony do stosowania w leczeniu: zaawansowanej lub przerzutowej postaci raka j ąder, zaawansowanej lub przerzutowej postaci raka jajników, zaawansowanej lub przerzutowej postaci raka pęcherza moczowego, zaawansowanej lub przerzutowej postaci płaskonabłonkowego raka głowy i szyi, zaawansowanej lub przerzutowej postaci niedrobnokomórkowego raka płuc, zaawansowanej lub przerzutowej postaci drobnokomórkowego raka płuc.

Cisplatyna jest wskazana do stosowania w skojarzeniu z radioterapią w leczeniu raka szyjki macicy. Cisplatynę można stosować w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Przed podaniem produkt leczniczy Cisplatin Mylan, 1 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji należy rozcieńczyć. Instrukcja dotycząca rozcieńczania produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

Rozcieńczony roztwór należy podawać wyłącznie dożylnie, drogą wlewu (patrz niżej). Do podawania produktu leczniczego należy unikać stosowania jakichkolwiek wyrobów medycznych zawierających aluminium, które mogłyby wchodzić w kontakt z cisplatyną (zestawy infuzyjne, igły, cewniki, strzykawki) (patrz punkt 6.2).

Dorośli i dzieci

Dawkowanie cisplatyny uzależnione jest od choroby podstawowej, przewidywanej odpowiedzi na leczenie oraz od tego, czy cisplatyna stosowana jest w monoterapii czy jako składnik chemioterapii skojarzonej. Wskazówki dotyczące dawkowania dotyczą zarówno pacjentów dorosłych, jak i dzieci.

W monoterapii zalecane są dwa następujące schematy dawkowania:

-    dawka pojedyncza od 50 do 120 mg/m2 powierzchni ciała co 3 do 4 tygodni;

-    od 15 do 120 mg/m2/dobę przez pięć dni, co 3 do 4 tygodni.

Jeśli cisplatyna jest stosowana w chemioterapii skojarzonej, wówczas dawkę należy zmniejszyć. Zwykle stosowana dawka to 20 mg/m2 pc. lub większa podawana raz na 3 do 4 tygodni W leczeniu raka szyjki macicy cisplatyna stosowana jest w skojarzeniu z radioterapią. Zwykle stosowana dawka to 40 mg/m2 pc. raz na tydzień przez 6 tygodni.

Ostrzeżenia i środki ostrożności, które należy brać pod uwagę przed rozpoczynaniem kolejnego cyklu leczenia, patrz punkt 4.4.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub supresją szpiku kostnego dawkę produktu leczniczego należy odpowiednio zmniejszyć.

Cisplatynę w postaci roztworu do infuzji przygotowanego zgodnie z instrukcją (patrz punkt 6.6) należy podawać we wlewie dożylnym trwającym od 6 do 8 godzin.

Należy utrzymywać odpowiedni poziom nawodnienia pacjenta począwszy od 2 do 12 godzin przed podaniem cisplatyny do co najmniej 6 godzin po podaniu cisplatyny. Nawadnianie pacjenta jest konieczne do zapewnienia odpowiedniego poziomu diurezy w trakcie oraz po zakończeniu podawania cisplatyny. Cel ten osiąga się poprzez podawanie we wlewie dożylnym jednego z następujących roztworów:

0,9% roztworu chlorku sodu;

mieszaniny 0,9% roztworu chlorku sodu i 5% roztworu glukozy w stosunku 1:1.

Nawadnianie przed podaniem cisplatyny:

Wlew dożylny z szybkością od 100 do 200 ml/h przez okres od 6 do 12 godzin, przy czym całkowita obj ętość wlewu powinna wynosić co najmniej 1 l.

Nawadnianie po zakończeniu podawania cisplatyny:

Podanie kolejnych 2 l we wlewie dożylnym z szybkością od 100 do 200 ml/h przez okres od 6 do 12 godzin.

Jeśli po nawodnieniu ilość wydalanego moczu będzie mniejsze niż 100 do 200 ml/h, wówczas konieczne może okazać się zastosowanie wymuszonej diurezy. Wymuszoną diurezę można uzyskać, podając dożylnie 37,5 g mannitolu w postaci 10% roztworu (375 ml 10% roztworu mannitolu) lub -jeśli czynność nerek jest prawidłowa - podając lek moczopędny. Stosowanie mannitolu lub leku moczopędnego jest ponadto konieczne, jeśli podawana dawka cisplatyny jest większa niż 60 mg/mpowierzchni ciała.

Aby zapewnić odpowiedni poziom wydalania moczu, pacjent musi pić duże ilości płynów w okresie 24 godzin po zakończeniu wlewu cisplatyny.

Przygotowanie roztworu dożylnego - ostrzeżenie

Jak w przypadku wszystkich potencjalnie toksycznych produktów, bardzo ważne jest zachowanie środków ostrożności podczas obchodzenia się z roztworem cisplatyny. Przypadkowe narażenie na bezpośrednie działanie produktu może powodować powstawanie zmian skórnych. Zaleca się w związku z tym stosowanie rękawic. Jeśli dojdzie do kontaktu roztworu cisplatyny ze skórą lub błonami śluzowymi, skórę lub błony śluzowe należy energicznie opłukać wodą z mydłem.

Zaleca się postępowanie zgodne z procedurami dotyczącymi obchodzenia się z cytostatykami i ich

Przed podaniem roztworu pacjentowi należy sprawdzić, czy jest on przezroczysty i czy nie zawiera cząstek stałych.

4.3    Przeciwwskazania

Cisplatyna jest przeciwwskazana u pacjentów:

—    z nadwrażliwością na cisplatynę lub inne związki zawierające platynę, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,

—    z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <60 ml/min) - cisplatyna jest nefrotoksyczna,

—    odwodnionych (aby zapobiec poważnym zaburzeniom czynności nerek, konieczne jest nawadnianie przed i po podaniu cisplatyny),

—    z zahamowaniem czynności szpiku kostnego,

—    z zaburzeniami słuchu - cisplatyna jest neurotoksyczna (w szczególności ototoksyczna),

—    z neuropatią spowodowaną przez cisplatynę,

—    karmiących piersią (patrz punkt 4.6),

—    w skojarzeniu z żywymi szczepionkami, w tym szczepionką przeciwko żółtej gorączce (patrz punkt 4.5),

—    w skojarzeniu ze stosowaną profilaktycznie fenytoiną (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Cisplatyna reaguje z metalicznym aluminium, tworząc czarny precypitat platyny. W związku z tym należy unikać stosowania jakichkolwiek zawierających aluminium zestawów do podawania wlewów dożylnych, cewników i strzykawek.

Cisplatynę należy podawać pod ścisłym nadzorem odpowiednio wykwalifikowanego lekarza wyspecjalizowanego w stosowaniu leków przeciwnowotworowych.

Odpowiednie monitorowanie leczenia i leczenie jego powikłań jest możliwe tylko w warunkach umożliwiających odpowiednią diagnostykę i leczenie.

Przed rozpoczęciem podawania cisplatyny, w trakcie jej podawania oraz po zakończeniu jej podawania konieczne jest oznaczanie następujących parametrów czynnościowych dotyczących poszczególnych narządów wewnętrznych:

—    parametrów czynnościowych nerek,

—    parametrów czynnościowych wątroby,

—    parametrów czynnościowych układu krwiotwórczego (liczba krwinek białych, krwinek czerwonych i płytek krwi),

—    stężenia elektrolitów w surowicy (wapnia, sodu, potasu, magnezu).

Oznaczenia te należy powtarzać co tydzień przez cały okres leczenia cisplatyną.

Kolejne podanie cisplatyny należy odroczyć do momentu stwierdzenia prawidłowych wartości następujących parametrów:

— stężenia kreatyniny w surowicy <130 pmol/l, czyli <1,5 mg/dl,

—    stężenia mocznika <25 mg/dl,

—    liczby krwinek białych >4000/pl, czyli >4 x 109/l,

—    liczby płytek krwi >100 000/pl, czyli >100 x 109/l,

—    audiogramu (jego wyniki muszą mieścić się w zakresach norm).

Nefrotoksyczność

Cisplatyna wykazuje ciężkie kumulacyjne działanie nefrotoksyczne. Ryzyko działania nefrotoksycznego zmniejsza wymuszona diureza wskutek nawadniania bądź wskutek nawadniania i stosowania odpowiednich leków moczopędnych przed i po podaniu cisplatyny. Utrzymanie diurezy na poziomie co najmniej 100 ml/h minimalizuje działanie nefrotoksyczne cisplatyny. Osiągnąć to można poprzez nawodnienie pacjenta 2 litrami odpowiedniego roztworu dożylnego przed rozpoczęciem podawania cisplatyny oraz podobnym nawodnieniem po zakończeniu podawania cisplatyny (zaleca się podawanie 2500 ml/m2/dobę). Jeśli intensywne nawadnianie nie wystarcza do utrzymania diurezy na odpowiednim poziomie, można podać osmotyczny lek moczopędny (np. mannitol).

Hiperurykemia i hiperalbuminemia mogą predysponować do wystąpienia nefrotoksyczności wywoływanej przez cisplatynę.

Neurotoksyczność

Opisywano przypadki ciężkich neuropatii.

Neuropatie te mogą być odwracalne i objawiać się parestezjami, arefleksją, utratą czucia proprioreceptywnego i czucia wibracji. Opisywano też utratę motoryki. Należy przeprowadzać w regularnych odstępach czasu badania neurologicznego.

Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku pacjentów z neuropatią obwodową niewywołaną przez cisplatynę.

Ototoksyczność

Działania ototoksyczne stwierdzano nawet u 31% pacjentów otrzymujących pojedynczą dawkę cisplatyny wynoszącą 50 mg/m2 pc.; objawiają się one szumem usznym i (lub) utratą słuchu w zakresie wysokich częstotliwości (od 4000 do 8000 Hz). Sporadycznie może też dochodzić do utraty zdolności słyszenia dźwięków konwersacyjnych. Działanie ototoksyczne może być bardziej wyrażone u dzieci otrzymujących cisplatynę. Utrata słuchu może być jedno- lub obustronna i zwykle jest częstsza i bardziej nasilona przy dawkach wielokrotnych, choć rzadko opisywano całkowitą utratę słuchu już po pierwszej dawce cisplatyny. Działanie ototoksyczne może być bardziej nasilone u pacjentów poddawanych uprzednio napromienianiu głowy i może być związane z maksymalnym stężeniem cisplatyny w osoczu. Nie wiadomo, czy ototoksyczność wywoływana przez cisplatynę jest odwracalna. Przed rozpoczęciem leczenia cisplatyną oraz przed każdym następnym podaniem tego leku powinno się wykonać staranną audiometrię. Opisywano też toksyczny wpływ na błędnik (patrz punkt 4.8).

Pacjent powinien mieć wykonany audiogram przed rozpoczęciem leczenia cisplatyną oraz przed każdym kolejnym cyklem leczenia (patrz punkt 4.8).

Reakcje alergiczne

Jak w przypadku innych produktów zawierających platynę, mogą wystąpić - w większości przypadków podczas wlewu - reakcje nadwrażliwości (reakcje anafilaktoidalne), które wymagają przerwania wlewu i zastosowania odpowiedniego leczenia objawowego (leków przeciwhistaminowych, adrenaliny i (lub) glikokortykosteroidów). W przypadku wszystkich związków platyny opisywano reakcje krzyżowe, które w niektórych przypadkach prowadziły do zgonu (patrz punkty 4.8 i 4.3).

Parametry czynnościowe wątroby i układu krwiotwórczego

Parametry czynnościowe układu krwiotwórczego i wątroby muszą być monitorowane w regularnych odstępach czasu.

Działanie rakotwórcze

U ludzi stwierdzono rzadką koincydencj ę rozwoju ostrej białaczki i stosowania cisplatyny, co generalnie wiązano ze stosowaniem innych leków o właściwościach leukemogennych.

Cisplatyna jest mutagenem bakteryjnym i wywołuje aberracje chromosomowe w hodowlach

komórek zwierzęcych. Możliwe, że związek ten ma działanie rakotwórcze, jednak działania tego dotychczas nie wykazano. Cisplatyna wykazuje działanie teratogenne i embriotoksyczne u myszy.

Reakcje w miejscu podania

Podczas stosowania cisplatyny mogą wystąpić reakcje w miejscu podania. Ze względu na ryzyko wynaczynienia zaleca się uważne monitorowanie miejsca podawania wlewu w kierunku ewentualnego nacieku podczas podawania leku. Nie opracowano dotychczas żadnego swoistego sposobu postępowania w przypadku reakcji wskutek wynaczynienia.

U pacjentów z ostrymi zakażeniami bakteryjnymi lub wirusowymi konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności.

W przypadku wynaczynienia:

-    natychmiast przerwać podawanie wlewu cisplatyny,

-    nie zmieniać położenia igły, zaaspirować wynaczyniony roztwór z tkanek i przepłukać 0,9% roztworem chlorku sodu (jeśli zastosowano roztwór cisplatyny o stężeniu większym niż zalecane, patrz punkt 6.6).

OSTRZEŻENIE

Ten produkt cytostatyczny charakteryzuje się znacznie większą toksycznością niż inne zazwyczaj stosowane leki w chemioterapii nowotworów.

Działanie toksyczne cisplatyny może być nasilane przez jednoczesne stosowanie innych produktów leczniczych działających toksycznie na dane narządy lub układy narządów.

Nudności i wymioty mogą być bardzo nasilone i wymagają odpowiedniego leczenia przeciwwymiotnego.

Nudności, wymioty i biegunka często występują po podaniu cisplatyny (patrz punkt 4.8). U większości pacjentów objawy te ustępują po 24 godzinach. Mniej nasilone nudności i jadłowstręt mogą utrzymywać się jeszcze przez siedem dni po zakończeniu podawania leku.

W łagodzeniu lub zapobieganiu nudnościom i wymiotom może być skuteczne profilaktyczne podawanie leków przeciwwymiotnych.

Należy wyrównywać utratę płynów wywołaną przez wymioty i biegunkę.

Konieczne jest też ścisłe monitorowanie w kierunku ototoksyczności, mielosupresji i reakcji anafilaktycznych (patrz punkt 4.8).

Wykazano właściwości mutagenne cisplatyny. Może ona też powodować bezpłodność. Wykazano, że inne związki przeciwnowotworowe mogą działać rakotwórczo, i ryzyko to powinno się brać pod uwagę przy długotrwałym stosowaniu cisplatyny.

Mężczyźni i kobiety powinni stosować skuteczną antykoncepcję podczas stosowania cisplatyny oraz przez co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu leczenia (patrz punkt 4.6).

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Cisplatin Mylan

Cisplatin Mylan zawiera 9 mg sodu w 1 ml. Fakt ten powinien być brany pod uwagę u pacjentów, którym zalecono stosowanie diety niskosodowej.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Substancje nefrotoksyczne

Jednoczesne stosowanie produktów leczniczych wykazujących działanie nefrotoksyczne (np. cefalosporyn, aminoglikozydów, amfoterycyny B, środków kontrastujących) lub ototoksyczne (np. aminoglikozydów) nasila działanie toksyczne cisplatyny na nerki. W trakcie lub po zakończeniu stosowania cisplatyny zaleca się zachowanie ostrożności przy stosowaniu substancji eliminowanych głownie przez nerki, np. cytostatyków, takich jak bleomycyna czy metotreksat, ze względu na ryzyko ograniczonego wydalania ich przez nerki.

Toksyczny wpływ ifosfamidu na nerki może być bardziej nasilony, kiedy jest on stosowany jednocześnie z cisplatyną bądź kiedy jest on stosowany u pacjentów, którzy otrzymywali wcześniej cisplatynę.

Odnotowano kilka przypadków zmniejszenia stężenia litu we krwi po leczeniu cisplatyną stosowaną w skojarzeniu z bleomycyną i etopozydem. W związku z tym zaleca się monitorowanie stężenia litu.

Działanie nefrotoksyczne cisplatyny może być nasilane przez jednoczesne stosowanie leków hipotensyjnych, w których skład wchodzi furosemid, hydralazyna, diazoksyd lub propranolol.

Może być konieczne dostosowanie dawki allopurynolu, kolchicyny, probenecydu lub sulfinpirazonu, jeśli leki te stosowane są jednocześnie z cisplatyną, ponieważ cisplatyna powoduje zwiększenie stężenia kwasu moczowego w surowicy.

Z wyjątkiem pacjentów otrzymujących cisplatynę w dawkach większych niż 60 mg/m2 pc., u których ilość wydalanego moczu jest mniejsza od 1000 ml/dobę, nie należy stosować wymuszonej diurezy za pomocą diuretyków pętlowych ze względu na ryzyko uszkodzenia dróg moczowych i ototoksyczności.

Jednoczesne stosowanie ifosfamidu powoduje zwiększone wydalanie białka z moczem.

Substancje ototoksyczne

Jednoczesne stosowanie produktów leczniczych wykazuj ących działanie ototoksyczne (np. aminoglikozydów, diuretyków pętlowych) nasila działanie toksyczne cisplatyny na czynność narządu słuchu. Z wyj ątkiem pacjentów otrzymuj ących cisplatynę w dawkach większych niż 60 mg/m2 pc., u których ilość wydalanego moczu jest mniejsza niż 1000 ml/dobę, nie należy stosować wymuszonej diurezy za pomocą diuretyków pętlowych ze względu na ryzyko uszkodzenia nerkowych dróg moczowych i ototoksyczności.

Ifosfamid może nasilać utratę słuchu spowodowaną przez cisplatynę.

Żywe szczepionki atenuowane

Podawanie szczepionki przeciw żółtej gorączce jest sciśle przeciwwskazane ze względu na ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowej choroby poszczepiennej prowadzącej do zgonu (patrz punkt 4.3). Ze względu na ryzyko uogólnionego odczynu zaleca się stosowanie szczepionki inaktywowanej, jeśli takowa jest dostępna.

Nie zaleca się podawania żywych szczepionek przeciwwirusowych w okresie trzech miesięcy po zakończeniu leczenia cisplatyną.

Doustne leki przeciwzakrzepowe

W przypadku jednoczesnego stosowania doustnych leków przeciwzakrzepowych zaleca się regularne kontrolowanie INR.

Leki przeciwhistaminowe, pochodne fenotiazyny i inne produkty lecznicze

Jednoczesne stosowanie leków przeciwhistaminowych, buklizyny, cyklizyny, loksapiny, meklozyny, pochodnych fenotiazyny, pochodnych tioksantenu lub pochodnych trimetobenzamidu może maskować objawy ototoksyczności (np. zawroty głowy i szum uszny).

Substancje przeciwdrgawkowe

Podczas stosowania cisplatyny stężenie leków przeciwdrgawkowych w surowicy może pozostawać na subterapeutycznym poziomie.

Cisplatyna może zmniejszać wchłanianie jednocześnie stosowanej fenytoiny, prowadząc do zmniejszenia kontroli padaczki. Podczas leczenia cisplatyną ściśle przeciwwskazane jest rozpoczynanie leczenia przeciwdrgawkowego fenytoiną (patrz punkt 4.3).

Leczenie skojarzone piroksydyną i altretaminą

W randomizowanym badaniu klinicznym dotyczącym leczenia zaawansowanego raka jajnika stwierdzono niekorzystny wpływ na czas odpowiedzi na leczenie, kiedy pirydoksyna była stosowana w skojarzeniu z altretaminą (heksametylomelaminą) i cisplatyną.

Paklitaksel

Uzyskano dowody naukowe na to, że podanie cisplatyny przed wlewem dożylnym paklitakselu może zmniejszać klirens tego drugiego o 70 do 75% i w związku z tym zwiększać działanie neurotoksyczne (u co najmniej 70% pacjentów).

Inne

Jednoczesne stosowanie leków mielosupresyjnych lub napromieniania zwiększa działanie mielosupresyjne cisplatyny.

Cisplatyna podawana w skojarzeniu z bleomycyną i winblastyną może prowadzić do pojawienia się objawu Raynauda.

W badaniu z udziałem pacjentów z przerzutowymi lub zaawansowanymi nowotworami złośliwymi stosowanie docetakselu w skojarzeniu z cisplatyną prowadziło do bardziej nasilonych działań neurotoksycznych (zależnych od dawki i o charakterze czuciowym) niż każdy z tych leków stosowany w monoterapii w podobnych dawkach.

Związki chelatujące, np. penicylamina, mogą zmniejszać skuteczność cisplatyny.

Podczas jednoczesnego stosowania cisplatyny i cyklosporyny należy brać pod uwagę możliwość nadmiernej immunosupresji z ryzykiem limfoproliferacji.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Kobiety w wieku rozrodczym / antykoncepcja u mężczyzn i kobiet

Kobiety potomstwa wieku rozrodczym oraz mężczyźni muszą stosować skuteczną antykoncepcję podczas leczenia oraz w okresie 6 miesięcy po zakończeniu leczenia.

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania cisplatyny u kobiet w ciąży. Jednakże na podstawie właściwości farmakologicznych cisplatyny należy spodziewać się, że będzie ona wywierała toksyczny wpływ na płód. Badania na zwierzętach wykazały toksyczne działanie na rozrodczość i przezłożyskowe działanie rakotwórcze (patrz punkt 5.3). Cisplatyny nie powinno się stosować podczas ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Cisplatyna przenika do mleka kobiecego. Karmienie piersią jest przeciwwskazane podczas leczenia cisplatyną.

Płodność

Pacjentom planującym posiadanie potomstwa po zakończeniu leczenia cisplatyną, zaleca się zasięgnięcie porady genetycznej. Cisplatyna może powodować przemijającą lub trwałą bezpłodność. Należy rozważyć możliwość zamrożenia nasienia (patrz punkt 4.4).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono żadnych badań dotyczących zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Z profilu działań niepożądanych (np. nefrotoksyczności) wynika jednak, że mogą one wpływać na zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Pacjenci, u których występują te działania (np. senność lub wymioty) muszą zatem unikać prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane zależą od zastosowanej dawki i mogą mieć charakter kumulacyjny.

Najczęściej zgłaszanymi zdarzeniami niepożądanymi (>10%) cisplatyny były zaburzenia hematologiczne (leukopenia, małopłytkowość i niedokrwistość), zaburzenia układu pokarmowego (jadłowstręt, nudności, wymioty i biegunka), zaburzenia ucha (zaburzenia słuchu), zaburzenia nerek (niewydolność nerek, działania nefrotoksyczne, hiperurykemia) oraz gorączka.

Nawet u jednej trzeciej pacjentów otrzymujących pojedynczą dawkę cisplatyny stwierdzano poważne działania toksyczne na nerki, szpik kostny i uszy; działania te zwykle zależą od podanej dawki i mają charakter kumulacyjny. Działanie ototoksyczne może być cięższe u dzieci.

Częstość występowania działań niepożądanych określono według następującej konwencji: bardzo często (>1/10); często (od >1/100 do <1/10); niezbyt często (od >1/1000 do <1/100); rzadko (od >1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000); częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Tabela działań niepożądanych stwierdzanych podczas badań klinicznych i w okresie

porejestracyjnym (określenia wg słownika MedDRA)

Klasyfikacja układowo-narządowa

Częstość

występowania

Określenie wg słownika MedDRA

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często

Sepsa

Częstość nieznana

Zakażenia3

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Rzadko

Ostra białaczka

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często

Niewydolność szpiku kostnego, małopłytkowość, leukopenia, niedokrwistość

Bardzo rzadko

Mikroangiopatia zakrzepowa połączona z zespołem hemolityczno-mocznicowym

Częstość nieznana

Niedokrwistość hemolityczna z dodatnim odczynem Coombsa

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

Reakcja anafilaktoidalnab

Rzadko

Immunosupresja

Zaburzenia endokrynologiczne

Częstość nieznana

Zwiększenie aktywności amylazy, zespół nieadekwatnego wydzielania hormonu

antydiuretycznego

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo często

Hiponatremia

Niezbyt często

Hipomagnezemia

Rzadko

Hipercholesterolemia

Bardzo rzadko

Zwiększenie stężenia żelaza we krwi

Częstość nieznana

Odwodnienie, hipokaliemia, hipofosfatemia, hiperurykemia, hipokalcemia, tężyczka

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Objawy neurotoksyczności

Rzadko

Drgawki, neuropatia obwodowa, leukoencefalopatia, zespół odwracalnej leukoencefalopatii tylnej

Bardzo rzadko

Napady drgawek

Częstość nieznana

Incydent mózgowonaczyniowy, udar mózgu krwotoczny, udar mózgu niedokrwienny, utrata smaku, zapalenie tętnic mózgowych, objaw Lhermitte'a, mielopatia, neuropatia autonomiczna

Zaburzenia oka

Rzadko

Pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego, zaburzenia ruchów gałki ocznej

Częstość nieznana

Nieostre widzenie, nabyty daltonizm, ślepota korowa, zapalenie nerwu wzrokowego, obrzęk tarczy nerwu wzrokowego, pigmentacja siatkówki

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często

Objawy ototoksyczności

Częstość nieznana

Szum uszny, głuchota

Zaburzenia serca

Często

Zaburzenia rytmu serca, rzadkoskurcz, częstoskurcz

Rzadko

Zawał mięśnia sercowego, ciężka choroba wieńcowa

Bardzo rzadko

Zatrzymanie akcji serca

Częstość nieznana

Zaburzenia pracy serca

Zaburzenia naczyniowe

Często

Zapalenie żył

Rzadko

Nadciśnienie tętnicze

Częstość nieznana

Mikroangiopatia zakrzepowa (zespół hemolityczno-mocznicowy), objaw Raynauda

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często

Duszność, zapalenie płuc i niewydolność oddechowa

Częstość nieznana

Zatorowość płucna

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzadko

Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej

Częstość nieznana

Wymioty, nudności, jadłowstręt, czkawka, biegunka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Częstość nieznana

Wzrost aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężęnia bilirubiny we krwi

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Rumień, owrzodzenia skóry, miejscowy obrzęk i ból

Częstość nieznana

Wysypka, łysienie

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości

Częstość nieznana

Kurcze mięśniowe

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo często

Ostra niewydolność nerek, niewydolność nerekc, zaburzenia cewek nerkowych

Zaburzenia układ rozrodczego i piersi

Niezbyt często

Zaburzenia spermatogenezy i j aj eczkowania, ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Częstość nieznana

Gorączka (bardzo często), osłabienie, złe samopoczucie, wynaczynienie w miejscu podaniad

Badania diagnostyczne

Rzadko

Zmniejszenie stężenia albumin we krwi

a: U części pacjentów powikłania zakaźne prowadziły do zgonu.

b: Objawy opisywane przy reakcjach anafilaktoidalnych, takie jak obrzęk twarzy, świszczący oddech, skurcz oskrzeli, częstoskurcz i niedociśnienie, podano w nawiasach przy reakcji anafilaktoidalnej w tabeli częstości występowania zdarzeń niepożądanych.

c: Zwiększenie stężenia BUN i kreatyniny, kwasu moczowego w surowicy i (lub) zmniejszenie klirensu kreatyniny mieszczą się w zakresie określenia ‘niewydolność nerek’. d: Miejscowe działania toksyczne na tkankę miękką obejmujące zapalenie tkanki podskórnej, włóknienie i martwicę (często), ból (często), obrzęk (często) i rumień (często) w wyniku wynaczynienia produktu leczniczego.

4.9 Przedawkowanie

Ostre przedawkowanie cisplatyny może prowadzić do niewydolności nerek, niewydolności wątroby, głuchoty, działań toksycznych w obrębie narządu wzroku (w tym odklejenie siatkówki), znacznej mielosupresji, niepoddających się leczeniu nudności i wymiotów i (lub) zapalenia nerwów. Przedawkowanie może prowadzić do zgonu.

Nie ma swoistej odtrutki, którą można by stosować w przedawkowaniu cisplatyny. Nawet jeśli rozpocznie się hemodializę 4 godziny po przedawkowaniu, nie wpływa ona znacząco na eliminację cisplatyny z organizmu, gdyż ulega ona szybkiemu i silnemu związaniu z białkami.

Leczenie przedawkowania ma charakter ogólnego leczenia objawowego.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki przeciwnowotworowe, związki platyny; kod ATC: L01XA01

Cisplatyna jest związkiem nieorganicznym zawierającym metal ciężki [cis-diaminodichloroplatyna (II)]. Hamuje ona syntezę DNA poprzez tworzenie wiązań krzyżowych. W mniejszym stopniu hamowana jest synteza białek i RNA.

Choć najważniejszym mechanizmem działania cisplatyny wydaje się hamowanie syntezy DNA, do aktywności przeciwnowotworowej tego związku mogą przyczyniać się też inne mechanizmy, w tym zwiększanie immunogenności nowotworu. Właściwości onkolityczne cisplatyny są porównywalne z aktywnością onkolityczną związków alkilujących. Cisplatyna wykazuje też właściwości immunosupresyjne, radiosensytyzujące i przeciwbakteryjne. Cisplatyna wydaje się działać niezależnie od fazy cyklu komórkowego. Za działanie cytotoksyczne cisplatyny odpowiedzialne jest wiązanie ze wszystkimi zasadami DNA z preferencją w stosunku do pozycji N7 guaniny i adenozyny.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu dożylnym cisplatyna ulega szybkiemu rozmieszczeniu we wszystkich tkankach; cisplatyna słabo penetruje ośrodkowy układ nerwowy. Największe stężenie osiąga w wątrobie, nerkach, pęcherzu moczowym, tkance mięśniowej, skórze, jądrach, gruczole krokowym, trzustce i śledzionie.

Po podaniu dożylnym eliminacja przesączalnej, niezwiązanej z białkami frakcji cisplatyny przebiega

dwufazowo - początkowym okres półtrwania wynosi 10-20 minut, a końcowy - 32-53 minut. Eliminacja całości podanej platyny przebiega trójfazowo z okresami półtrwania wynoszącymi odpowiednio: 14 minut, 274 minut i 53 dni.

Cisplatyna w 90% wiąże się z białkami osocza.

Wydalanie cisplatyny odbywa się głównie z moczem: 27-43% podanej dawki przechodzi do moczu w pierwszych pięciu dniach po zastosowaniu. Platyna jest też wydalana z żółcią.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność przewlekła

W badaniach z użyciem modeli doświadczalnych toksyczności przewlekłej stwierdzono cechy wskazujące na uszkodzenie nerek, supresję szpiku kostnego, zaburzenia układu pokarmowego i ototoksyczność.

Mutagenność i rakotwórczość

Cisplatyna wykazuje właściwości mutagenne w licznych badaniach in vitro i in vivo (testy bakteryjne, zaburzenia chromosomowe i komórkach zwierzęcych i w hodowlach tkankowych). W badaniach długookresowych wykazano, że cisplatyna wykazuje właściwości rakotwórcze u myszy i szczurów.

Toksyczny wpływ na rozrodczość

U myszy stwierdzano zahamowanie czynności gonad prowadzące do braku miesiączki u samic i azoospermii u samców, które mogą być nieodwracalne i prowadzić do bezpłodności. U samic szczura cisplatyna wywoływała zmiany morfologiczne w jajnikach, powoduj ąc częściową i odwracalną bezpłodność.

Badania na szczurach wykazały, że narażenie na cisplatynę w okresie ciąży może prowadzić do rozwoju nowotworów u dorosłego potomstwa.

Cisplatyna wykazuje właściwości embriotoksyczne u myszy i szczurów, a u obu gatunków zwierząt obserwowano różnego rodzaju deformacje. Cisplatyna przechodzi do mleka kobiet.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Woda do wstrzykiwań Sodu chlorek

Kwas solny do dostosowania pH Sodu wodorotlenek do dostosowania pH

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dopuszczać do kontaktu z aluminium. Cisplatyna reaguje z metalicznym aluminium, tworząc precypitat platyny. W związku z tym powinno się unikać stosowania jakichkolwiek zawierających aluminium zestawów do podawania wlewów dożylnych, cewników i strzykawek. Cisplatyna ulega rozkładowi w roztworach o niskiej zawartości jonów chlorkowych; stężenie jonów chlorkowych powinno być co najmniej takie, jak w 0,45% roztworze chlorku sodu.

Przeciwutleniacze (np. metabisiarczyn sodu), wodorowęglany (wodorowęglan sodu), siarczany, fluorouracyl i paklitaksel mogą inaktywować cisplatynę w zestawach infuzyjnych.

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

6.3 Okres ważności

Przed otwarciem: 2 lata.

Po rozcieńczeniu w płynach infuzyjnych opisanych w punkcie 6.6:

Trwałość chemiczna i fizyczna została oceniona na 14 dni w temperaturze 15 do 25°C pod warunkiem ochrony przed światłem.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt powinien zostać zużyty natychmiast.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce i nie zamrażać. Fiolkę przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Jeśli roztwór nie jest przezroczysty lub zawiera nierozpuszczalny precypitat, wówczas nie wolno go stosować.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

Rozcieńczonego roztworu nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Jedna fiolka zawiera 50 ml, lub 100 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji.

Fiolka zawierająca 50 ml koncentratu ma postać fiolki o pojemności 100 ml ze szkła oranżowego typu I zamkniętej szarym korkiem wykonanym z gumy bromobutylowej i aluminiowym uszczelnieniem w pudełku tekturowym.

Fiolka zawierająca 100 ml koncentratu ma postać fiolki o pojemności 100 ml wykonanej ze szkła oranżowego typu I zamkniętej niebieskim korkiem wykonanym z gumy bromobutylowej i aluminiowym uszczelnieniem w pudełku tekturowym.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Przygotowanie produktu do podania i obchodzenie się z nim

Należy zapoznać się z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi leków cytostatycznych.

Jak w przypadku wszystkich produktów przeciwnowotworowych, podczas obchodzenia się z cisplatyną konieczne jest zachowanie ostrożności. Rozcieńczenie powinno zostać przeprowadzone w warunkach aseptycznych pod wyciągiem przez odpowiednio przeszkolony personel w pomieszczeniu specjalnie do tego przeznaczonym, przy czym powinno się to wykonywać w ubiorze ochronnym i rękawicach ochronnych. Jeśli nie ma możliwości skorzystania z wyciągu, wówczas należy dodatkowo nałożyć maskę i okulary ochronne. Należy podjąć odpowiednie środki ostrożności mające na celu uniknięcie kontaktu ze skórą i błonami śluzowymi. Jeśli mimo to dojdzie do kontaktu ze skórą, należy j ą natychmiast przemyć wodą z mydłem. W przypadku kontaktu ze skórą opisywano mrowienie, oparzenia i zaczerwienienie. W przypadku kontaktu z błonami śluzowymi należy je obficie przepłukać wodą. Wskutek inhalacji opisywano przypadki duszności, bólu w klatce piersiowej, podrażnienia gardła i nudności.

W przypadku rozlania produktu leczniczego osoby mające z nim styczność powinni założyć rękawice ochronne i zebrać rozlany produkt gąbką przechowywaną w pomieszczeniu w tym właśnie celu. Powierzchnię podłogi, na którą został rozlany produkt, należy dwukrotnie spłukać wodą. Całość roztworu oraz zużyte gąbki należy następnie umieścić w worku plastikowym i szczelnie zamknąć.

Kobiety w ciąży powinny unikać kontaktu z lekami cytostatycznymi.

Wszelkie wydzieliny i wymiociny powinno się usuwać z zachowaniem ostrożności.

Jeśli roztwór jest mętny lub znajdują się w nim złogi, które nie dają się rozpuścić, fiolkę powinno się usunąć.

W przypadku obchodzenia się z uszkodzoną fiolką należy przedsiębrać te same środki ostrożności co w przypadku skażonych odpadów. Skażone odpady należy bezwzględnie przechowywać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach na odpady. Patrz punkt „Usuwanie pozostałości”.

Przygotowanie roztworu do podania dożylnego

Pobrać odpowiednią ilość roztworu z fiolki i rozcieńczyć w co najmniej 1 litrze następujących roztworów:

-    roztworu chlorku sodu o stężeniu 9 mg/ml (0,9%);

-    mieszaniny roztworu chlorku sodu o stężeniu 9 mg/ml (0,9%) i roztworu glukozy

o stężeniu 50 mg/ml (5%) w stosunku 1:1 [przez co uzyskuje się następujące stężenia:

4,5 mg/ml (0,45%) w przypadku roztworu chlorku sodu i 25 mg/ml (2,5%) w przypadku roztworu glukozy];

-    mieszaniny roztworu chlorku sodu o stężeniu 9 mg/ml (0,9%) i roztworu mannitolu do wstrzykiwań o stężeniu 18,75 mg/ml (1,875%);

-    mieszaniny roztworu chlorku sodu o stężeniu 4,5 mg/ml (0,45%), roztworu glukozy

o stężeniu 25 mg/dl (2,5%) i roztworu mannitolu do wstrzykiwań o stężeniu 18,75 mg/ml (1,875%).

Zgodność z wymienionymi wyżej roztworami wykazano przy stężeniu 0,1 mg/ml.

Przed użyciem roztwór należy zawsze obejrzeć. Roztwór należy podawać, tylko jeśli jest przezroczysty i wolny od cząstek stałych.

NIE DOPUSZCZAĆ do kontaktu roztworu z aluminium.

NIE PODAWAĆ nierozcieńczonego produktu.

Informacje na temat trwałości chemicznej i fizycznej nierozcieńczonych roztworów, patrz punkt 6.3.

Do jednorazowego użytku. Wszelkie pozostałości usunąć zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi leków cytostatycznych.

Usuwanie pozostałości

Wszelkie materiały wykorzystane do przygotowania i podania roztworu lub które w jakikolwiek sposób weszły w kontakt z cisplatyną należy usuwać zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi leków cytostatycznych. Pozostałości produktów leczniczych oraz materiały wykorzystane do rozcieńczenia i podania roztworu muszą zostać zniszczone zgodnie z obowiązującymi w danym szpitalu standardowymi procedurami postępowania ze związkami cytostatycznymi oraz zgodnie z lokalnymi wymogami dotyczącymi usuwania niebezpiecznych odpadów.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Mylan S.A.S 117 Allée des Parcs 69800 Saint-Priest Francja

8.    NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 20382

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

11/07/2012

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Maj 2015

Cisplatin Strides