+ iMeds.pl

Cisplatin teva 1 mg/mlUlotka Cisplatin teva

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Cisplatin Teva, 1 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Cisplatinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Cisplatin Teva i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cisplatin Teva

3.    Jak stosować lek Cisplatin Teva

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Cisplatin Teva

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK CISPLATIN TEVA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Cisplatyna należy do klasy tak zwanych leków cytostatyczny stosowanych w leczeniu raka. Cisplatyna może być stosowana samodzielnie, ale częściej podawana jest w skojarzeniu z innymi lekami cytostatycznymi.

Kiedy stosuje się lek Cisplatin Teva?

Cisplatyna niszczy w organizmie komórki, które mogą wywoływać pewne rodzaje raka (rak jąder, rak jajników, rak pęcherza moczowego, płaskonabłonkowy rak głowy i szyi, rak płuc oraz rak szyjki macicy w skojarzeniu z radioterapią).

Więcej informacji można uzyskać od lekarza prowadzącego.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CISPLATIN TEVA Kiedy nie stosować leku Cisplatin Teva

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na cisplatynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Cisplatin Teva;

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na jakikolwiek inny lek zawierający związki platyny;

-    jeśli u pacjenta występuje choroba nerek (zaburzenia czynności nerek);

-    jeśli u pacjenta występuje odwodnienie;

-    jeśli u pacjenta występuje ciężkie zahamowanie czynności szpiku kostnego, którego objawem może być bardzo silne zmęczenie, łatwe powstawanie siniaków lub krwawień, zakażenia;

-    jeśli u pacj enta występuj ą zaburzenia słuchu;

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia układu nerwowego spowodowane przez cisplatynę;

-    jeśli pacjentka karmi piersią;

-    w skojarzeniu ze szczepionką przeciw żółtej gorączce lub fenytoiną (patrz punkt „Stosowanie leku Cisplatin Teva z innymi lekami” poniżej).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Cisplatin Teva

-    Lekarz przeprowadzi badania, aby ustalić stężenie wapnia, sodu, potasu i magnezu we krwi pacjenta, jak również morfologię krwi, czynność wątroby i nerek oraz badania neurologiczne.

- Lek Cisplatin Teva powinien być podawany wyłącznie pod nadzorem wykwalifikowanego lekarza mającego doświadczenie w podawaniu chemioterapii przeciwnowotworowej.

-    Przed każdym cyklem leczenia lekiem Cisplatin Teva pacjent poddany zostanie badaniu słuchu.

-    Jeśli u pacjenta występują zaburzenia neurologiczne nie spowodowane przez cisplatynę.

-    Jeśli u pacjenta występują zakażenia. Należy poradzić się z lekarza.

-    Jeśli pacjent planuje posiadanie dzieci (patrz punkt „Ciąża, karmienie piersią i planowanie potomstwa”).

-    W przypadku rozlania cisplatyny, zanieczyszczoną skórę należy niezwłocznie przemyć wodą z mydłem. Jeśli cisplatyna zostanie wstrzyknięta poza naczynie krwionośne, podawanie leku musi zostać natychmiast wstrzymane. Infiltracja cisplatyny do skóry może powodować uszkodzenie tkanek (zapalenie tkanki łącznej, zwłóknienia, martwicę).

Należy poradzić się lekarza prowadzącego nawet, jeśli którakolwiek z sytuacji opisanych powyżej

wystąpiła kiedykolwiek w przeszłości.

Stosowanie leku Cisplatin Teva z innymi lekami

Należy zwrócić uwagę, że poniższe informacje mogą dotyczyć również leków stosowanych ostatnio

lub w najbliższej przyszłości.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również

tych, które wydawane są bez recepty.

-    Jednoczesne podawanie leków hamujących czynność szpiku kostnego lub stosowanie radioterapii może nasilić niepożądane działanie cisplatyny na szpik kostny.

-    Toksyczność cisplatyny może nasilić się w przypadku jednoczesnego podawania innych leków cytostatycznych (przeciwnowotworowych), takich jak bleomycyna czy metotreksat.

-    Jednoczesne przyjmowanie leków przeciwko nadciśnieniu (leki przeciwnadciśnieniowe zawierające furosemid, hydralyzynę, diazoksyd i propranolol) może nasilić szkodliwe działanie leku Cisplatin Teva na nerki.

-    Ciężkie toksyczne działanie leku Cisplatin Teva na nerki może wystąpić w przypadku jednoczesnego podawania środków o działaniu szkodliwym na nerki, stosowanych w profilaktyce i leczeniu niektórych zakażeń (antybiotyki: cefalosporyna, aminoglikozydy i (lub) amfoterycyna B) oraz środki kontrastujące.

-    Toksyczne działanie leku Cisplatin Teva może doprowadzić do upośledzenia słuchu w przypadku jednoczesnego podawania innych leków niekorzystnie wpływających na słuch np. aminoglikozydów.

-    U pacjentów stosujących leki przeciwko dnie moczanowej (np. allopurynol, kolchicyna, probenecyd i (lub) sulfinpirazon) w trakcie terapii cisplatyną, konieczna może okazać się modyfikacja ich dawki.

-    Podawanie leków zwiększających wydalanie moczu (diuretyków pętlowych) w skojarzeniu z cisplatyną (dawka cisplatyny: powyżej 60 mg/m2, ilość wydalanego moczu: poniżej 1000 ml na 24 godziny) może spowodować toksyczne działanie na nerki oraz słuch.

-    Pierwsze objawy uszkodzenia słuchu (takie jak zawroty głowy czy szum w uszach) mogą pozostać ukryte, kiedy w trakcie leczenia cisplatyną, pacjent otrzymuje jednocześnie leki przeciwnadciśnieniowe, (leki przeciwhistaminowe, takie jak buklizyna, cyklizyna, loksapina, meklozyna, fenotiazyny, tioksanteny i (lub) trimetobenzamidy).

- Lek Cisplatin Teva podawany jednocześnie z ifosfamidem może spowodować zaburzenie słuchu lub mieć toksyczny wpływ na nerki.

-    Skuteczność leczenia cisplatyną może być zmniej szona na skutek jednoczesnego podawania pirydoksyny i heksametylomelaminy.

- Lek Cisplatin Teva podawany w połączeniu z bleomycyną oraz winblastyną może prowadzić do bladości lub zasinienia palców rąk i (lub) nóg (zespół Raynauda).

-    Podanie cisplatyny przed podaniem paklitakselu lub w skojarzeniu z docetakselem może skutkować ciężkim uszkodzeniem nerwów.

-    U pacjentów leczonych cisplatyną w połączeniu z bleomycyną i etoposydem może wystąpić zmniejszenie stężenia litu we krwi. W związku z tym zaleca się regularne monitorowanie stężenia litu.

-    Lek Cisplatin Teva może osłabiać skuteczność fenytoiny w leczeniu padaczki.

-    Penicylamina może zmniejszać skuteczność leku Cisplatin Teva.

-    Lek Cisplatin Teva może niekorzystnie wpływać na skuteczność środków przeciwzakrzepowych. W związku z tym, podczas jednoczesnego stosowania tych leków należy częściej monitorować wskaźniki krzepnięcia.

-    Podczas jednoczesnego stosowania cisplatyny i cyklosporyny może dojść do zahamowania czynności układu odpornościowego, połączonego z ryzykiem zwiększonego wytwarzania białych krwinek (limfocytów).

-    W okresie leczenia cisplatyną oraz przez trzy miesiące po jego zakończeniu pacjenci nie powinni przyjmować szczepionek z żywym wirusem.

-    Podczas stosowania cisplatyny nie należy przyjmować szczepionek przeciwko żółtej gorączce (patrz również „Kiedy nie stosować leku Cisplatin Teva”).

Ciąża, karmienie piersią i planowanie dzieci

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Cisplatin Teva należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku Cisplatin Teva nie wolno przyjmować w ciąży, chyba że został on jednoznacznie zalecony przez lekarza. W trakcie przyjmowania leku Cisplatin Teva oraz co najmniej przez 6 miesięcy po zakończeniu leczenia należy stosować skuteczną antykoncepcję.

W trakcie terapii lekiem Cisplatin Teva nie wolno karmić piersią.

Mężczyznom leczonym lekiem Cisplatin Teva zaleca się unikanie poczęcia dziecka w okresie leczenia oraz przez 6 miesięcy po jego zakończeniu. Ponadto, przed rozpoczęciem leczenia zaleca się, aby mężczyźni zasięgnęli porady w zakresie możliwości przechowywania nasienia.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Cisplatin Teva może powodować działania niepożądane, takie jak senność i (lub) wymioty. Pacjentom, u których wystąpią takie objawy nie zaleca się obsługiwania żadnych urządzeń mechanicznych wymagających pełnej koncentracji.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Cisplatin Teva

Lek Cisplatin Teva zawiera 3,5 mg sodu na ml. Należy to wziąć pod uwagę, jeśli pacjent jest na diecie ubogosodowej.

3. JAK STOSOWAĆ LEK CISPLATIN TEVA Dawkowanie i sposób podawania

Lek Cisplatin Teva powinien być podawany wyłącznie przez lekarza specjalistę w leczeniu chorób nowotworowych. Koncentrat jest rozcieńczany roztworem chlorku sodu zawierającym glukozę.

Lek Cisplatin Teva może być podawany wyłącznie jako zastrzyk do żyły (wlew dożylny).

Lek Cisplatin Teva nie może mieć styczności z żadnym sprzętem zawierającym aluminium.

Zalecana dawka leku Cisplatin Teva uzależniona jest od stanu pacjenta, przewidywanej odpowiedzi na leczenie oraz od tego czy cisplatyna jest stosowana samodzielnie (monoterapia), czy w połączeniu z innymi lekami (chemioterapia skojarzona).

Cisplatin Teva (monoterapia):

Zalecane są następujące schematy dawkowania:

-    pojedyncza dawka 50 do 120 mg/m2 powierzchni ciała co 3 do 4 tygodni;

-    15 do 20 mg/m2 na dobę przez okres pięciu dni, co 3 do 4 tygodni.

Cisplatin Teva w skojarzeniu z innymi lekami chemioterapeutycznymi (chemioterapia skojarzona):

-    20 mg/m2 lub większa dawka podawana raz na 3 do 4 tygodni.

W leczeniu raka szyjki macicy cisplatyna jest podawana w skojarzeniu z radioterapią:

Standardowa dawka to 40 mg/m2 co tydzień przez 6 tygodni.

Aby zapobiec wystąpieniu problemów z nerkami lub złagodzić je, należy pić duże ilości wody przez 24 godziny po podaniu leku Cisplatin Teva.

W przypadku wrażenia, że pacjent otrzymał większą dawkę leku Cisplatin Teva niż zalecana

Lekarz dopilnuje, aby podana została właściwa dawka leku w odniesieniu do stanu pacjenta. W przypadku przedawkowania, mogą wystąpić nasilone działania niepożądane. Lekarz może zalecić leczenie objawowe działań niepożądanych. Jeśli pacjent uważa, że otrzymał zbyt dużą dawkę leku Cisplatin Teva, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Cisplatin Teva może powodować działania niepożądane.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, ważne jest, aby poinformować o nich lekarza przed rozpoczęciem kolejnego cyklu leczenia.

Jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów należy niezwłocznie poinformować lekarza:

•    uporczywe lub ciężkie biegunki lub wymioty

•    zapalenie jamy ustnej/błony śluzowej (bolesne owrzodzenie warg lub jamy ustnej)

•    obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej lub gardła

•    niewyjaśnione objawy ze strony układu oddechowego, takie jak kaszel bez odkrztuszania, trudności w oddychaniu, trzeszczący odgłos

•    trudności w połykaniu

•    drętwienie lub mrowienie w    palcach rąk lub    nóg

•    bardzo silne zmęczenie

•    zbyt częste występowanie sińców    lub krwawień

•    obj awy zakażenia, takie j ak ból gardła i wysoka temperatura

•    uczucie dyskomfortu w miejscu podawania leku lub jego okolicach podczas wlewu.

Działania niepożądane mogą występować bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób);

często (częściej niż u 1 na 100 osób, ale rzadziej niż u 1 na 10 osób); niezbyt często (częściej niż u 1 na 1000 osób, ale rzadziej niż u 1 na 100 osób); rzadko (częściej niż u 1 na 10 000 osób, ale rzadziej niż u 1 na 1000 osób); bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób);

nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często:    Zakażenia i zatrucie krwi (posocznica)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często:    zmniejszenie liczby białych krwinek, zwiększające ryzyko zakażeń (leukopenia),

zmniejszenie liczby płytek krwi, zwiększające ryzyko powstawania zasinień i krwawień (trombocytopenia) oraz zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, mogące skutkować bladością skóry, osłabieniem i dusznością (anemia). Wytwarzanie niedostatecznej ilości lub brak wytwarzania komórek krwi przez szpik kostny (niewydolność szpiku kostnego).

Często:    zmniejszenie liczby białych krwinek (leukopenia; ok. 14 dni po zastosowaniu

leku), zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia; ok. 21 dni po zastosowaniu leku) oraz zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (rozwija się później niż leukopenia i trombocytopenia).

Rzadko:    niedokrwistość hemolityczna, zahamowanie czynności szpiku kostnego

charakteryzujące się znacznym zmniejszeniem liczby białych krwinek z towarzyszącą gorączką, nasilonym bólem gardła oraz owrzodzeniem jamy ustnej (agranulocytoza), a także niedokrwistością będącą wynikiem zmniejszonej produkcji komórek krwi.

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często:    reakcje nadwrażliwości, w tym wysypka, wyprysk z nasilonym świądem i

powstawaniem grudek (pokrzywka), zaczerwienienie i zapalenie skóry (rumień) lub świąd.

Rzadko:    ciężkie reakcje nadwrażliwości (reakcje anafilaktyczne) z wystąpieniem

obniżonego ciśnienia krwi (niedociśnienie tętnicze), przyspieszenia akcji serca (tachykardia), trudności z oddychaniem (duszność), dolegliwości związanych ze skurczem mięśni dróg oddechowych (skurcz oskrzeli), obrzęku twarzy oraz gorączki; zahamowanie czynności układu immunologicznego (immunosupresja).

Zaburzenia endokrynologiczne

Rzadko:    zwiększone stężenie amylazy (enzymu) we krwi.

Bardzo rzadko:    niedostateczna produkcja hormonu wazopresyny przez mózg (zespół

nieadekwatnego wydzielania wazopresyny - SIADH).

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo często: Niezbyt często: Rzadko:


Bardzo rzadko: Nieznana:


zmniejszone stężenie sodu w osoczu. zmniejszone stężenie magnezu w osoczu.

zmniejszone stężenie elektrolitów (wapnia, fosforanów, potasu) we krwi z towarzyszącymi skurczami mięśni i/lub zmianami w elektrokardiogramie (EKG). Nadmierne stężenie cholesterolu we krwi. zwiększone stężenie żelaza we krwi.

odwodnienie, zwiększone stężenie kwasu moczowego (hiperurykemia), zespół objawiający się skurczami mięśni (tężyczka)

Zaburzenia układu

Często:


Rzadko:


Bardzo rzadko: Nieznana:


nerwowego

neuropatia obwodowych nerwów czuciowych (obustronna neuropatia nerwów czuciowych), objawiająca się uczuciem łaskotania, swędzenia lub mrowienia bez jakiejkolwiek przyczyny, czasem charakteryzująca się zaburzeniami smaku, dotyku, wzroku oraz zaburzeniami czynności mózgu (splątanie, mowa zamazana, czasem ślepota, utrata pamięci oraz paraliż); nagłe, przeszywające bóle promieniujące od szyi poprzez plecy w kierunku nóg podczas pochylania się do przodu, dolegliwości kręgosłupa).

utrata niektórych typów czynności mózgu, w tym zaburzenia czynności mózgu objawiające się drgawkami i obniżonym poziomem świadomości (encefalopatia), a także zamknięciem tętnicy szyjnej. stany napadowe (drgawki).

udar (krwotoczny lub niedokrwienny), udar naczyniowy mózgu, utrata smaku (ageuzja).


Zaburzenia oka

Rzadko:

Bardzo rzadko: Nieznana:


utrata wzroku (ślepota), trudności w rozpoznawaniu barw i zaburzenia ruchów oczu.

obrzęk (tarcza zastoinowa), zapalenie nerwu wzrokowego z towarzyszącym bólem i zahamowaną czynnością nerwu, ślepota w wyniku zaburzeń czynności mózgu. niewyraźne widzenie, ślepota na barwy, zaburzenia siatkówki.

Zaburzenia ucha i błędnika

Bardzo często:    utrata słuchu z towarzyszącymi szumami usznymi.

Często:    głuchota i zawroty głowy.

Rzadko:    zaburzenia uniemożliwiające normalną rozmowę, utrata słuchu (szczególnie u

dzieci i pacjentów w podeszłym wieku).

arytmia, w tym zwolnienie akcji serca (bradykardia), przyspieszenie akcji serca (tachykardia).

Zaburzenia serca

Często:

Rzadko:

Bardzo rzadko: Nieznana:


podwyższone ciśnienie krwi, choroba wieńcowa oraz zawał serca. zatrzymanie akcji serca. zaburzenia czynności serca.

Zaburzenia naczyniowe Często:    zapalenie żył.

Bardzo rzadko:    zaburzenia przepływu krwi, np. w naczyniach mózgowych, a także w palcach dłoni

i stóp (zespół Raynauda).

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Często:    duszność, zapalenie płuc oraz niewydolność oddechowa.

Nieznana:    zakrzep krwi w płucach powodujący ból w klatce piersiowej i duszność

(zatorowość płucna)

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często:    brak łaknienia (anoreksja), nudności, wymioty, biegunka.

Niezbyt często:    metaliczny osad na dziąsłach

Rzadko:    zapalenie błon śluzowych w jamie ustnej (zapalenie jamy ustnej), biegunka.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Często:    zaburzenia czynności wątroby.

Rzadko:    zmniejszone stężenie białka (albuminy) we krwi.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często:    zaczerwienienie i zapalenie skóry (rumień, owrzodzenie skóry) w obszarze

wstrzyknięcia.

Niezbyt często:    łysienie (alopecja).

Bardzo rzadko:    utrata włosów w wyniku ich wypadania.

Nieznana:    wysypka.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Nieznana:    skurcze mięśni.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo często:    zaburzenia czynności nerek, takie jak upośledzenie wytwarzania moczu (bezmocz)

oraz zatrucie krwi produktami przemiany materii (mocznica), a także nadmierne stężenie kwasu moczowego (hiperurykemia) we krwi (np. dna).

Nieznana:    ostre upośledzenie czynności nerek.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często:    zaburzenia spermatogenezy i owulacji, a także bolesny rozrost piersi u mężczyzn

(ginekomastia).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często: Często:

Niezbyt często: Rzadko:


gorączka.

obrzęk, ból w obszarze wstrzyknięcia.

czkawka, osłabienie (astenia), złe samopoczucie.

choroba nowotworowa komórek krwiotwórczych szpiku kostnego,

charakteryzująca się szybkim wzrostem nieprawidłowych białych krwinek (ostra

białaczka). Cisplatyna, tak jak inne podobne leki, zwiększa ryzyko białaczki

(białaczka wtórna).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CISPLATIN TEVA

Lek Cisplatin Teva należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać fiolki w opakowaniu zewnętrznym (w celu ochrony przed światłem).

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 1 mg/ml

Przechowywać w temperaturze od 15 do 25°C. W przypadku przechowywania w temperaturze poniżej 15°C może dojść do wytrącenia osadu.

Nie stosować leku Cisplatin Teva po upływie terminu ważności zamieszczonego na fiolce i opakowaniu zewnętrznym po „Termin ważności (EXP):” lub „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie stosować leku Cisplatin Teva w przypadku widocznych oznak pogorszenia jakości.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Cisplatin Teva

Substancją czynną jest cisplatyna.

Lek Cisplatin Teva, 1 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 1 mg cisplatyny na 1 ml.

Inne składniki leku to: sodu chlorek, rozcieńczony kwas solny (do regulacji pH), rozcieńczony wodorotlenek sodu (do regulacji pH) oraz woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Cisplatin Teva i co zawiera opakowanie

Cisplatin Teva to przezroczysty, jasnożółty koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, wolny od widocznych cząstek, w szklanych fiolkach.

Cisplatin Teva 1 mg/ml:

Opakowanie zawierające 1 fiolkę o objętości 10 ml, zawierającą 10 mg cisplatyny. Opakowanie zawierające 1 fiolkę o objętości 50 ml, zawierającą 50 mg cisplatyny Opakowanie zawierające 1 fiolkę o objętości 100 ml, zawierającą 100 mg cisplatyny.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Wytwórca i podmiot odpowiedzialny

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

Wytwórca

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5 Postbus 552 2003 RN Haarle Holandia

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80 31-546 Kraków Polska

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Tancsics M. ut 82 H-2100 GodoUo Węgry

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Kraj

Nazwa

Holandia

Cisplatin 1 mg/ml PCH, concentraat voor oplossing voor infusie

Austria

Cisplatin TEVA 1 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Belgia

Cisplatine Teva 1 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie

Cypr

Cisplatin-Teva 1 mg/ml

Republika Czeska

Cisplatin Teva 1 mg/ml, koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

Niemcy

Cisplatin Teva 1 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Grecja

Platosin 0.1%

Hiszpania

Cisplatino Teva 1 mg/ml concentrado para solución para perfusión EFG

Irlandia

Cisplatin Teva 1 mg/ml, concentrate for solution for infusion

Litwa

Cisplatin Teva 1 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

Luksemburg

Cisplatine Teva 1 mg/ml solution a diluer pour perfusion

Malta

Cisplatin 1 mg/ml - Concentrate for solution for infusion

Polska

Cisplatin Teva

Portugalia

Cisplatina Teva

Rumunia

Platosin 1 mg/ml, concentrat pentru solutie perfuzabilá

Słowenia

Cisplatin Hospira 1 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje

Słowacja

Cisplatin-Teva 1 mg/ml

Wielka Brytania

Cisplatin 1 mg/ml concentrate for solution for infusion

Data zatwierdzenia ulotki: maj 2013

Poniższe informacje są przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Przygotowanie i obchodzenie się z produktem

Podobnie jak w przypadku wszystkich preparatów przeciwnowotworowych, należy zachować ostrożność przy obchodzeniu się z cisplatyną. Rozcieńczanie powinno być prowadzone w warunkach aseptycznych przez przeszkolony personel, w pomieszczeniu specjalnie wyznaczonym do tego celu. Należy stosować rękawice ochronne. Należy unikać kontaktu ze skórą i błonami śluzowymi. W przypadku, gdy doszło do kontaktu ze skórą, należy niezwłocznie przemyć zanieczyszczoną skórę wodą z mydłem. Przy kontakcie ze skórą obserwowano mrowienie, pieczenie i zaczerwienienie. W razie kontaktu z błonami śluzowymi, należy przepłukać je bardzo dużą ilością wody. Wdychanie leku może prowadzić do duszności, bólu w klatce piersiowej, podrażnienia gardła i nudności.

Kobiety w ciąży muszą unikać kontaktu z lekami cytostatycznymi.

Należy zachować ostrożność przy sprzątaniu wydalin i wymiocin pacjentów.

Jeżeli roztwór jest mętny lub zawiera osad, który nie rozpuszcza się, fiolkę należy wyrzucić.

Uszkodzona fiolka musi być traktowana z taką samą ostrożnością jak skażone odpady. Skażone odpady należy przechowywać w specjalnie oznakowanych, przeznaczonych do tego celu pojemnikach. Patrz punkt „Usuwanie”.

Przygotowanie do podania drogą dożylną

Odmierzyć pożądaną ilość roztworu z fiolki i rozcieńczyć ją co najmniej 1 litrem następujących roztworów:

-    chlorku sodu 0,9%

-    mieszaniny chlorku sodu 0,9% i glukozy 5% (1:1), (docelowe stężenia: chlorek sodu 0,45%, glukoza 2,5%)

-    chlorku sodu 0,9% i mannitolu do wstrzykiwań 1,875%

-    chlorku sodu 0,45%, glukozy 2,5% i mannitolu do wstrzykiwań 1,875%

Przed użyciem należy zawsze przyjrzeć się roztworowi. Do podania nadaje się wyłącznie przezroczysty roztwór, wolny od cząstek.

NIE DOPUSZCZAĆ do kontaktu z injekcyjnymi materiałami zawierającymi aluminium.

NIE PODAWAĆ bez uprzedniego rozcieńczenia.

Informacje na temat stabilności mikrobiologicznej, chemicznej i fizycznej nierozcieńczonych roztworów

-    patrz punkt 6.3 Charakterystyki Produktu Leczniczego.

Usuwanie

Wszystkie materiały użyte do przygotowania i podawania leku, które miały jakikolwiek kontakt z cisplatyną należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi preparatów cytotoksycznych. Pozostałości produktów leczniczych oraz wszystkie materiały użyte do rozcieńczania i podawania leku muszą zostać zniszczone zgodnie ze standardowymi procedurami szpitalnymi dla preparatów cytotoksycznych oraz z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania niebezpiecznych odpadów.

Niezgodności

Nie dopuszczać do kontaktu z aluminium. Cisplatyna reaguje z metalicznym aluminium powodując strącenie czarnego osadu platyny. Nie należy stosować zawierających aluminium zestawów infuzyjnych, igieł, cewników oraz strzykawek.

Cisplatyna rozkłada się po rozpuszczeniu w środowisku o małej zawartości chlorku; stężenie chlorku powinno być równoważne co najmniej 0,45% chlorku sodu.

Ze względu na brak badań zgodności nie należy mieszać cisplatyny z innymi produktami leczniczymi.

Przeciwutleniacze (np. dwusiarczyn sodu), dwuwęglany (dwuwęglan sodu), siarczany, fluorouracyl i paklitaksel mogą spowodować dezaktywację cisplatyny w zestawach infuzyjnych.

Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Produkt leczniczy w opakowaniu do sprzedaży:

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 0,5 mg/ml:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Fiolki przechowywać w opakowaniu zewnętrznym.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać nierozcieńczonego ani rozcieńczonego roztworu. Warunki przechowywania rozcieńczonego produktu, patrz punkt 6.3 Charakterystyki Produktu Leczniczego.

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml:

Roztwór nierozcieńczony: Przechowywać w temperaturze od 15 do 25°C. Fiolki przechowywać w opakowaniu zewnętrznym. W przypadku przechowywania nierozcieńczonego roztworu w temperaturze poniżej 15°C może dojść do wytrącenia osadu. Jeśli roztwór nie jest przezroczysty lub doszło do wytrącenia nierozpuszczalnego osadu, roztwór nie nadaje się do użytku.

Roztwór rozcieńczony:

Warunki przechowywania rozcieńczonego produktu, patrz punkt 6.3 Charakterystyki Produktu Leczniczego.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji po rozcieńczeniu:

Po rozcieńczeniu

Po rozcieńczeniu w płynach infuzyjnych, produkt może być przechowywany maksymalnie 14 dni w temperaturze pokojowej (od 15 do 25°C), chroniony przed światłem.

Wyeksponowanie na światło dzienne należy ograniczyć do maksymalnie 6 godzin. Jeśli okres ten jest dłuższy niż 6 godzin, worki należy starannie owinąć folią aluminiową, aby ochronić ich zawartość przed światłem dziennym.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, produkt powinien zostać użyty niezwłocznie.

Jeżeli nie zostanie od razu zużyty, odpowiedzialność za warunki przechowywania i czas poprzedzający użycie ponosi użytkownik. Czas ten nie powinien zasadniczo być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze 2 do 8°C, chyba że przygotowanie roztworu odbywało się w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

10

Cisplatin Teva

Charakterystyka Cisplatin teva

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Cisplatin Teva, 1 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

2. SKŁAD ILOŚCIOWY I JAKOŚCIOWY

Cisplatin Teva, 1 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 1 mg/ml cisplatyny. Każdy ml roztworu zawiera 3,5 mg sodu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.

Przezroczysty, jasnożółty roztwór, pozbawiony widocznych cząstek.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt Cisplatin Teva jest przeznaczony do stosowania w leczeniu: zaawansowanego lub przerzutowego raka jąder zaawansowanego lub przerzutowego raka jajników zaawansowanego lub przerzutowego raka pęcherza moczowego zaawansowanego lub przerzutowego płaskonabłonkowego raka głowy i szyi zaawansowanego lub przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuc zaawansowanego lub przerzutowego drobnokomórkowego raka płuc.

Cisplatyna jest wskazana do stosowania w skojarzeniu z radioterapią w leczeniu raka szyjki macicy. Cisplatyna może być stosowana w monoterapii oraz w terapii skojarzonej.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt Cisplatin Teva, 1 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji należy rozcieńczyć przed podaniem. Instrukcje dotyczące rozcieńczania produktu przed podaniem, patrz punkt 6.6.

Rozcieńczony roztwór przeznaczony jest wyłącznie do podawania dożylnego, drogą wlewu (patrz poniżej). Do podawania leku nie należy używać żadnych komponentów zawierających aluminium (zestawów infuzyjnych, igieł, cewników, strzykawek), które mogą mieć kontakt z cisplatyną (patrz punkt 6.2).

Dorośli i dzieci:

Dawka cisplatyny uzależniona jest od choroby podstawowej, przewidywanej odpowiedzi na leczenie oraz od tego czy cisplatyna jest stosowana w monoterapii, czy jako składnik chemioterapii skojarzonej. Wskazówki dotyczące dawkowania odnoszą się zarówno do pacjentów dorosłych jak i dzieci.

W monoterapii, zalecane są następujące dwa schematy dawkowania:

-    Pojedyncza dawka 50 do 120 mg/m2 powierzchni ciała co 3 do 4 tygodni;

-    15 do 20 mg/m2/dobę przez pięć dni, co 3 do 4 tygodni.

Jeżeli cisplatyna stosowana jest w chemioterapii skojarzonej, dawka cisplatyny musi zostać zmniejszona. Standardowo stosuje się dawkę 20 mg/m2 lub większą podawaną raz na 3 do 4 tygodni. W leczeniu raka szyjki macicy cisplatyna jest stosowana w skojarzeniu z radioterapią. Dawka standardowa to 40 mg/m2 co tydzień przez 6 tygodni.

Ostrzeżenia i środki ostrożności jakie należy wziąć pod uwagę przed rozpoczęciem kolejnego cyklu leczenia, patrz punkt 4.4.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub zahamowaniem czynności szpiku kostnego dawkę leku należy odpowiednio zmniejszyć.

Cisplatynę w postaci roztworu do infuzji przygotowanego zgodnie z instrukcjami (patrz punkt 6.6) należy podawać we wlewie dożylnym trwającym 6 do 8 godzin.

Odpowiednie nawodnienie pacjenta musi być utrzymywane począwszy od 2 do 12 godzin przed podaniem leku, do co najmniej 6 godzin po podaniu cisplatyny. Nawodnienie jest konieczne, aby utrzymać właściwą diurezę podczas podawania cisplatyny i po jego zakończeniu. W tym celu należy podać we wlewie dożylnym jeden z następujących roztworów: chlorek sodu 0,9%;

mieszanina chlorku sodu 0,9% i roztworu glukozy 5% (1:1).

Nawodnienie przed rozpoczęciem podawania cisplatyny:

Wlew dożylny 100 do 200 ml/godz. przez okres 6 do 12 godzin, całkowita objętość wlewu to co najmniej 1 l.

Nawodnienie po rozpoczęciu podawania cisplatyny:

Wlew dożylny kolejnych 2 litrów z szybkością 100 do 200 ml/godz. przez okres 6 do 12 godzin.

Wymuszona diureza może okazać się konieczna, w przypadku gdy ilość wydalanego moczu jest mniejsza niż 100 do 200 ml/godz. po nawodnieniu. Diurezę wymuszoną można osiągnąć podając dożylnie 37,5 g mannitolu w postaci 10% roztworu (375 ml 10% roztworu mannitolu) lub poprzez podanie leku moczopędnego, jeśli czynność nerek jest prawidłowa. Podanie mannitolu lub leku moczopędnego jest również wymagane, gdy stosowana dawka cisplatyny jest większa niż 60 mg/m2 powierzchni ciała.

Pacjent musi pić duże ilości płynów przez 24 godziny po wlewie dożylnym cisplatyny, aby zapewnić odpowiednie wydalanie moczu.

4.3    Przeciwwskazania

Cisplatin Teva jest przeciwwskazany u pacjentów z obecnymi w wywiadzie reakcjami alergicznymi na lek Cisplatin Teva lub inne związki zawierające platynę, bądź którykolwiek inny składnik produktu leczniczego.

Cisplatin Teva jest przeciwwskazany u pacjentów z mielosupresją, z neuropatią wywołaną stosowaniem cisplatyny, u pacjentów odwodnionych (istnieje konieczność nawodnienia pacjenta przed i po podaniu leku w celu uniknięcia poważnych zaburzeń czynności nerek), a także u pacjentów z istniejącymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <60 ml/min.), bądź zaburzeniami słuchu wynikajacymi z nefrotoksyczności lub neurotoksyczności (szczególnie ototoksyczności) produktu leczniczego Cisplatin Teva. Powyższe działania toksyczne mogą mieć charakter kumulacyjny jeżeli tego typu zaburzenia występowały wcześniej.

Pacjentki przyjmujące cisplatynę nie powinny karmić piersią.

Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie szczepionki przeciw żółtej gorączce.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Cisplatyna reaguje z metalicznym aluminium powodując strącenie czarnego osadu platyny. Nie należy stosować zawierających aluminium zestawów infuzyjnych, igieł, cewników oraz strzykawek.

Cisplatyna powinna być podawana wyłącznie pod nadzorem wykwalifikowanego lekarza onkologa mającego doświadczenie w podawaniu leków przeciwnowotworowych.

Właściwe monitorowanie oraz postępowanie związane ze stosowaniem leku oraz leczeniem powikłań jest możliwe wyłącznie w przypadku postawienia trafnej diagnozy i dostępności wymaganych warunków leczenia.

Przed, w trakcie oraz po podaniu cisplatyny należy dokonać oceny następujących parametrów, względnie czynności narządów:

-    czynność nerek;

-    czynność wątroby;

-    czynności krwiotwórcze (liczba erytrocytów, leukocytów i płytek krwi);

-    stężenia elektrolitów w osoczu (wapń, sód, potas, magnez).

Powyższe badania należy powtarzać co tydzień, przez cały okres stosowania cisplatyny.

Wielokrotne podawanie cisplatyny musi być wstrzymane do momentu uzyskania prawidłowych wartości poniższych parametrów:

-    Stężenie kreatyniny w osoczu <130 pmol/l lub 1,5 mg/dl;

-    Stężenie mocznika <25    mg/dl;

-    Leukocyty >4 000/pl lub >4,0 x 109/l;

-    Płytki krwi >100 000/pl lub >100 x 109/l;

-    Audiogram: wynik w prawidłowym zakresie.

Nefrotoksyczność

Cisplatin Teva wywołuje ciężką nefrotoksyczność o charakterze kumulacyjnym. Wydalanie moczu w objętości 100 ml/godz. lub większej zmniejsza działanie nefrotoksyczne cisplatyny. Takie parametry można uzyskać nawadniając pacjenta za pomocą 2 litrów odpowiedniego roztworu dożylnego przed podaniem leku oraz podobne nawodnienie po podaniu cisplatyny (zalecana objętość 2500 ml/ m2/24 godz.). Jeżeli intensywne nawadnianie nie wystarczy do utrzymania wymaganej objętości wydalanego moczu, można podać osmotyczne leki moczopędne (np. mannitol). Diureza wymuszona przez nawodnienie bądź nawodnienie i zastosowanie odpowiednich środków moczopędnych przed i po podaniu cisplatyny, zmniejsza ryzyko nefrotoksyczności. Hiperurykemia i hiperalbuminemia mogą predysponować do wystąpienia nefrotoksyczności wywołanej stosowaniem cisplatyny.

Neuropatie

Odnotowano przypadki wystąpienia ciężkiej neuropatii.

Tego rodzaju neuropatie mogą mieć charakter nieodwracalny i objawiać się występowaniem parestezji, arefleksji oraz utratą czucia proprioceptywnego i odczuwaniem wibracji. Odnotowano również przypadki utraty funkcji motorycznych. Konieczne jest wykonywanie badań neurologicznych w regularnych odstępach czasowych.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z neuropatią obwodową nie wywołaną stosowaniem cisplatyny.

Ototoksyczność

Do 31% pacjentów przyjmujących pojedynczą dawkę cisplatyny 50 mg/m2 wykazywało objawy ototoksyczności, takie jak szumy uszne i (lub) ubytek słuchu w zakresie wysokich częstotliwości (40008000 Hz). W rzadkich przypadkach może wystąpić utrata słuchu w zakresie dźwięków mowy. Działanie ototoksyczne może być nasilone u dzieci przyjmujących cisplatynę. Utrata słuchu może być jednostronna lub obustronna, a jej częstość występowania oraz nasilenie wzrastają w przypadku wielokrotnego podawania leku. Niemniej jednak, w rzadkich przypadkach odnotowano utratę słuchu po podaniu dawki początkowej cisplatyny. Ototoksyczność może ulec nasileniu w przypadku wcześniejszego lub jednoczesnego stosowania napromieniania czaszki i może wykazywać związek ze szczytową wartością stężenia cisplatyny w osoczu. Nie wyjaśniono, czy ototoksyczne działanie cisplatyny ma charakter odwracalny. Przed rozpoczęciem leczenia cisplatyną oraz podawaniem kolejnych dawek zalecane jest monitorowanie słuchu za pomocą audiometrii. Odnotowano również przypadki toksyczności wobec narządu przedsionkowego (patrz „Działania niepożądane”).

Przed rozpoczęciem leczenia cisplatyną oraz w każdym przypadku rozpoczęcia kolejnego cyklu leczenia,

konieczne jest wykonanie audiogramu (patrz punkt 4.8).

Reakcje alergiczne

Podobnie jak podczas stosowania innych produktów zawierających platynę, w większości przypadków mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, pojawiające się najczęściej w trakcie wlewu i wymagające przerwania wlewu oraz zastosowania odpowiedniego leczenia objawowego. Reakcje krzyżowe, w niektórych przypadkach śmiertelne, odnotowywano w przypadku stosowania wszystkich związków platyny (patrz „Działania niepożądane” oraz „Przeciwwskazania”).

Odnotowano reakcje anafilaktoidalne wywołane stosowaniem cisplatyny. Postępowanie w przypadku wystąpienia takich reakcji może obejmować podanie leków przeciwhistaminowych, adrenaliny i (lub) glikokortykosteroidów.

Czynność wątroby i morfologia krwi

Konieczne jest monitorowanie morfologii krwi oraz czynności wątroby w regularnych odstępach czasowych.

Działanie rakotwórcze

W rzadkich przypadkach odnotowywano u ludzi występowanie ostrej białaczki związane ze stosowaniem leku Cisplatin Teva, któremu zwykle towarzyszyły inne czynniki wywołujące białaczkę. Cisplatin Teva wykazuje działanie mutagenne u bakterii i wywołuje aberracje chromosomowe w kulturach komórek zwierzęcych. Działanie rakotwórcze jest możliwe, jednak nie zostało dowiedzione. Cisplatin Teva wykazuje działanie teratogenne oraz toksyczność wobec zarodków u myszy.

Reakcje w miejscu wstrzyknięcia

Podczas podawania cisplatyny mogą wystąpić reakcje w miejscu wstrzyknięcia. Ze względu na możliwość wynaczynienia, zalecane jest ścisłe monitorowanie miejsca wlewu pod kątem ewentualnej infiltracji podczas podawania leku. Obecnie nie jest znane swoiste leczenie reakcji wywołanych wynaczynieniem.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas leczenia pacjentów z ostrymi zakażeniami bakteryjnymi lub wirusowymi.

Ostrzeżenie

Niniejszy środek cytostatyczny charakteryzuje się toksycznością o większym nasileniu, niż zwykle obserwowana podczas chemioterapii przeciwnowotworowej.

Cisplatyna charakteryzuje się potwierdzonym działaniem ototoksycznym, nefrotoksycznym i neurotoksycznym. Toksyczność cisplatyny może ulec wzmocnieniu w przypadku stosowania leku w połączeniu z innymi produktami leczniczymi wykazującymi toksyczność wobec wspomnianych narządów lub układów.

Toksyczny wpływ na nerki, o największym nasileniu działania kumulacyjnego, jest ciężki i wymaga szczególnych środków ostrożności dotyczących stosowania (patrz „Działania niepożądane” oraz „Podawanie”).

Po podaniu cisplatyny często występują nudności, wymioty i biegunka (patrz punkt 4.8). U większości pacjentów objawy ustępują po 24 godzinach. Nudności o mniejszym nasileniu oraz anoreksja mogą trwać do siedmiu dni od zastosowania leku.

Nudności i wymioty mogą być intensywne i wymagać stosownego leczenia środkami przeciwwymiotnymi.

Profilaktyczne podanie środków przeciwwymiotnych może skutecznie łagodzić lub zapobiegać nudnościom i wymiotom.

Należy koniecznie uzupełnić płyny utracone wskutek wymiotów i biegunki.

Ścisły nadzór podczas stosowania leku jest konieczny również ze względu na ryzyko wystąpienia ototoksyczności, mielosupresji oraz reakcji anafilaktycznych, (patrz „Działania niepożądane”).

Potwierdzono mutagenne działanie cisplatyny. Lek może wykazywać również szkodliwy wpływ na płodność. Stwierdzono działanie rakotwórcze innych środków przeciwnowotworowych, co należy wziąć pod uwagę w przypadku długotrwałego stosowania cisplatyny.

Przygotowanie roztworu do infuzji

Ostrzeżenie

Podobnie jak w przypadku innych produktów o potencjalnej toksyczności, konieczne jest podjęcie środków ostrożności podczas przygotowywania roztworu Cisplatin Teva. Możliwe jest uszkodzenie skóry w wyniku przypadkowej ekspozycji na produkt. Zalecane jest używanie rękawiczek. W wypadku kontaktu roztworu cisplatyny (Cisplatin Teva) ze skórą lub błonami śluzowymi, należy intensywnie przemyć skórę lub błony śluzowe wodą z mydłem.

Zalecane jest stosowanie się do odpowiednich procedur dotyczących używania cytostatyków i ich usuwania.

Przed podaniem produktu leczniczego pacjentowi, należy skontrolować roztwór pod kątem przejrzystości oraz braku zanieczyszczeń.

Produkt leczniczy zawiera 3,5 mg sodu w 1 ml roztworu do wstrzykiwań lub wlewów. Należy to wziąć pod uwagę w przypadku podawania leku pacjentom stosującym dietę z kontrolowaną zawartością sodu.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Substancje nefrotoksyczne

Jednoczesne podawanie produktów leczniczych o działaniu nefrotoksycznym (np. cefalosporyny, antybiotyków aminoglikozydowych, amfoterycyny B lub środków kontrastowych) bądź ototoksycznym (np. antybiotyków aminoglikozydowych) wzmaga działanie toksyczne cisplatyny na nerki. W trakcie i po leczeniu cisplatyną zalecane jest zachowanie ostrożności podczas stosowania substancji wydalanych głównie przez nerki, np. cytostatyków, takich jak bleomycyna i metotreksat, ze względu na potencjalnie zmniejszoną eliminację przez nerki.

Toksyczność ifosfamidu wobec nerek może ulec wzmożeniu w przypadku stosowania w połączeniu z cisplatyną lub u pacjentów uprzednio przyjmujących cisplatynę.

W nielicznych przypadkach stwierdzono zmniejszenie stężenia litu we krwi po zastosowaniu cisplatyny w połączeniu z bleomycyną i etopozydem. Z tego powodu zalecane jest monitorowanie stężenia litu.

Nefrotoksyczność wywołana podawaniem cisplatyny może ulec nasileniu w przypadku jednoczesnego stosowania leków przeciwnadciśnieniowych zawierających furosemid, hydralazynę, diazoksyd oraz propranolol.

Dawkowanie allopurinolu, kolchicyny, probenecydu lub sulfinpyrazonu może wymagać modyfikacji w przypadku stosowania w połączeniu z cisplatyną, ponieważ cisplatyna zwiększa stężenie kwasu moczowego w osoczu.

Z wyjątkiem pacjentów przyjmujących dawki cisplatyny przekraczające 60 mg/m2, u których objętość wydalanego moczu wynosi poniżej 1000 ml na 24 godz., nie należy stosować pętlowych leków moczopędnych w celu wymuszenia diurezy, ze względu na możliwość uszkodzenia dróg moczowych. Jednoczesne stosowanie ifosfamidu powoduje zwiększenie ilości białka wydalanego z moczem.

Substancje ototoksyczne

Jednoczesne podawanie produktów leczniczych o właściwościach ototoksycznych (np. antybiotyki aminoglikozydowe, pętlowe leki moczopędne) powoduje wzmożenie toksycznego działania cisplatyny na czynność narządu słuchu. Z wyjątkiem pacjentów przyjmujących dawki cisplatyny przekraczające 60 mg/m2, u których objętość wydalanego moczu wynosi poniżej 1000 ml na 24 godz., nie należy stosować pętlowych leków moczopędnych w celu wymuszenia diurezy, ze względu na możliwość uszkodzenia dróg moczowych i ototoksyczność.

Ifosfamid może nasilać ubytek słuchu związany ze stosowaniem cisplatyny.

Żywe atenuowane szczepionki

Istnieją ścisłe przeciwwskazania dotyczące stosowania szczepionki przeciw żółtej gorączce ze względu na ryzyko wystąpienia układowego odczynu poszczepiennego ze skutkiem śmiertelnym (patrz punkt 4.3). Z uwagi na ryzyko wystąpienia uogólnionej choroby, zalecane jest zastosowanie, w miarę możliwości, szczepionki nieaktywnej.

Nie jest zalecane stosowanie żywych szczepionek wirusowych w okresie trzech miesięcy po zakończeniu leczenia cisplatyną.

Doustne leki przeciwzakrzepowe

W przypadku jednoczesnego stosowania doustnych leków przeciwzakrzepowych wskazane jest regularne badanie INR.

Leki przeciwhistaminowe, pochodne fenotiazyny i inne

Jednoczesne stosowanie leków przeciwhistaminowych, buklizyny, cyklizyny, loksapiny, meklozyny, pochodnych fenotiazyny, pochodnych tioksantenu lub pochodnych trimetobenzamidu może maskować objawy ototoksyczności (takie jak zawroty głowy i szumy uszne).

Leki przeciwdrgawkowe

Stężenia leków przeciwdrgawkowych w osoczu podczas leczenia cisplatyną mogą utrzymywać się na poziomie subterapeutycznym.

Cisplatyna może zmniejszać wchłanianie fenytoiny, co skutkuje niedostateczną kontrolą padaczki w przypadku trwającego leczenia fenytoiną. Rozpoczęcie nowego leczenia środkami przeciwdrgawkowymi podczas stosowania cisplatyny jest bezwzględnie przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Połączenie zpiroksydyną i altretaminą

W randomizowanym badaniu dotyczącym leczenia zaawansowanego raka jajnika, stosowanie pirydoksyny w połączeniu z altretaminą (heksametylomelaminą) i preparatem Cisplatin Teva wywierało niekorzystny wpływ na czas odpowiedzi.

Paklitaksel

Leczenie cisplatyną poprzedzające wlew paklitakselu może zmniejszać klirens paklitakselu o 33% i w ten sposób nasilać neurotoksyczność.

Inne

Jednoczesne podawanie produktów leczniczych o działaniu hamującym szpik kostny lub stosowanie radioterapii nasila działanie mielosupresyjne cisplatyny.

Cisplatyna w skojarzeniu z bleomycyną oraz winblastyną może prowadzić do zespołu Raynauda.

W badaniu obejmującym pacjentów z rakiem przerzutowym lub zaawansowanym, leczenie skojarzone docetakselem i cisplatyną powodowało cięższe działania neurotoksyczne (zależne od dawki i czuciowe) niż każdy z tych leków podwanych w monoterapii w podobnych dawkach.

Substancje chelatujące, takie jak penicylamina, mogą zmniejszać skuteczność cisplatyny.

Podczas jednoczesnego stosowania cisplatyny i cyklosporyny, należy brać pod uwagę zwiększoną immunosupresję, połączoną z ryzykiem limfoproliferacji.

4.6 Ciąża i laktacja

Ciąża

Dane dotyczące stosowania produktu leczniczego u kobiet w ciąży są niewystarczające. Jednak biorąc pod uwagę właściwości farmakologiczne, istnieje podejrzenie, że cisplatyna wywołuje poważne wady płodu. W badaniach na zwierzętach wykazano toksyczny wpływ na reprodukcję oraz przezłożyskowe działanie rakotwórcze (patrz punkt 5.3). Cisplatin Teva może wykazywać toksyczność wobec płodu w przypadku stosowania u kobiet w ciąży.

Cisplatyna może być stosowana u kobiet w ciąży wyłącznie w przypadku bezwzględnej konieczności.

Podczas leczenia produktem leczniczym Cisplatin Teva oraz w okresie co najmniej 6 miesięcy po jego zakończeniu należy stosować skuteczne metody antykoncepcji. Dotyczy to pacjentów obu płci.

Jeżeli pacjent planuje posiadanie dzieci po zakończeniu leczenia, zalecana jest konsultacja w poradni genetycznej.

Jeżeli pacjenci planują posiadanie dzieci po zakończeniu leczenia cisplatyną, zalecana jest konsultacja w poradni prekoncepcyjnej.

Ponieważ leczenie cisplatyną może powodować nieodwracalną bezpłodność, zalecane jest, by mężczyźni, którzy w przyszłości zamierzają zostać ojcami, zwrócili się o poradę dotyczącą kriokonserwacji nasienia przed rozpoczęciem leczenia.

Laktacja

Cisplatyna przenika do mleka kobiecego. Pacjentki leczone cisplatyną nie mogą karmić piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Niemniej jednak, profil działań niepożądanych (np. neurotoksyczność, zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego i narządów zmysłów) może wywierać wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Pacjenci, u których występują tego typu objawy (np. senność lub wymioty) powinni unikać prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane uzależnione są od zastosowanej dawki i mogą być skumulowane.

Najczęściej zgłaszane działania niepożądane cisplatyny (>10%) to zaburzenia hematologiczne (leukopenia, trombocytopenia i niedokrwistość), żołądkowo-jelitowe (jadłowstręt, nudności, wymioty i biegunka), zaburzenia ucha (upośledzenie słuchu), zaburzenia czynności nerek (niewydolność nerek, nefrotoksyczność, hiperurykemia) i gorączka.

Ciężkie działania toksyczne na nerki, szpik kostny i słuch zaobserwowano u około jednej trzeciej pacjentów po podaniu pojedynczej dawki cisplatyny. Działania te są zazwyczaj zależne od dawki i skumulowane. Ototoksyczność może być cięższa u dzieci.-

Częstość występowania określona jest według następującej konwencji:

Bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do £1/1000); bardzo rzadko (£1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze Często:    Zakażenia3, posocznica.

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Rzadko:    Ostra białaczka. Cisplatyna zwiększa ryzyko wtórnej białaczki. Ryzyko wtórnej białaczki

jest zależne od dawki i nie związane z wiekiem ani płcią. Działanie rakotwórcze jest teoretycznie możliwe (na podstawie mechanizmu działania cisplatyny).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często:    Zależne od dawki, skumulowane i najczęściej przemijające zaburzenia takie jak

leukopenia, trombocytopenia i niedokrwistość obserwowane są u 25-30% pacjentów leczonych cisplatyną. Niewydolność szpiku kostnego.

Często:    Znaczny spadek liczby białych krwinek występuje często około 14 dni po podaniu leku

(poniżej 1,5 * 109/l u 5 % pacjentów). Zmniejszenie liczby płytek krwi jest obserwowane po około 21 dniach (u mniej niż 10% pacjentów całkowita liczba wyniosła poniżej 50 * 109/l) (powrót do normy zajmuje około 39 dni). Niedokrwistość (zmniejszenie o ponad 2 g hemoglobiny) występuje z mniej więcej taką samą częstością, ale na ogół później niż leukopenia i trombocytopenia.

Rzadko:    Odnotowano przypadki niedokrwistości hemolitycznej z dodatnim odczynem Coombsa,

która miała charakter przemijający i ustąpiła po przerwaniu leczenia cisplatyną. W piśmiennictwie dostępne są publikacje dotyczące hemolizy potencjalnie wywołanej przez cisplatynę. Ciężkie zahamowanie czynności szpiku kostnego (w tym agranulocytoza i (lub) niedokrwistość aplastyczna) może wystąpić po dużych dawkach cisplatyny.

Bardzo rzadko:    Mikroangiopatia zakrzepowa z zespołem hemolityczno-mocznicowym.

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko:    Opisywano reakcje anafilaktyczne. Wśród obserwowanych objawów wymieniano obniżenie

ciśnienia krwi, tachykardię, duszność, skurcz oskrzeli, obrzęk twarzy i gorączkę. Konieczne może być leczenie z zastosowaniem leków przeciwhistaminowych, epinefTyny (adrenaliny) i kortykosteroidów. Wykazano działanie immunosupresyjne.

Niezbyt często:    Reakcje nadwrażliwości objawiające się jako wysypka, pokrzywka, rumień i świąd.

Zaburzenia endokrynologiczne

Rzadko:    Zwiększona aktywność amylazy we krwi.

Bardzo rzadko:    Zespół nieadekwatnego wydzielania hormonu antydiuretycznego (ang. SIADH -

syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion).

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo często:    Hiponatremia.

Niezbyt często:    Hipomagnezemia.

Rzadko:    Hipokalcemia, hipofosfatemia i hipokaliemia ze skurczami mięśni i (lub) zmiany w

elektrokardiogramie występują jako skutek uszkodzenia nerek przez cisplatynę, zmniejszając w ten sposób resorpcję kationów. Hipercholesterolemia.

Bardzo rzadko:    Zwiększone stężenie żelaza we krwi.

Nieznana:    Odwodnienie, hiperurycemia, tężyczka.

Zaburzenia układu nerwowego

Często:    Neurotoksyczność powodowana przez cisplatynę charakteryzuje się neuropatią obwodową

(najczęściej dwustronną i czuciową) oraz w rzadkich przypadkach utratą smaku, ograniczonym odczuwaniem dotyku lub pozagałkowym zapaleniem nerwu wzrokowego z ograniczoną ostrością widzenia i zaburzeniami czynności mózgu (splątanie, zaburzenia mowy, pojedyncze przypadki ślepoty korowej, utrata pamięci, porażenie). Ponadto opisywano objaw Lhermitte’a, neuropatię autonomiczną i mielopatię rdzenia kręgowego.

Rzadko:    Zaburzenia czynności mózgu (z uwzględnieniem ostrych powikłań mózgowo-

naczyniowych, zapalenia tętnic mózgowych, niedrożności tętnicy szyjnej i encefalopatii), drgawki, leukoencefalopatia, zespół odwracalnej tylnej leukoencefalopatii.

Bardzo rzadko:    Napady drgawkowe.

Nieznana:    Udar mózgu, udar krwotoczny, udar niedokrwienny, brak smaku.

Jeśli wystąpi jeden z opisanych powyżej symptomów mózgowych, podawanie cisplatyny musi być niezwłocznie zakończone. Działanie neurotoksyczne powodowane przez cisplatynę może być przemijające, jednakże proces ten jest nieodwracalny w przypadku 30 do 50% pacjentów nawet po przerwaniu leczenia. Neurotoksyczność może wystąpić po podaniu pierwszej dawki cisplatyny lub po długotrwałej terapii. Ciężkie działanie neurotoksyczne może wystąpić u pacjentów otrzymujących cisplatynę w dużych stężeniach lub leczonych przez długi okres czasu.

Zaburzenia oka

Rzadko:    W trakcie leczenia skojarzonego z udziałem cisplatyny obserwowano ślepotę. Po dużych

dawkach cisplatyny opisywano zaburzenia widzenia kolorów i ruchu gałek ocznych. Bardzo rzadko:    Po leczeniu cisplatyną donoszono o przypadkach obrzęku tarczy, zapalenia nerwu

wzrokowego i ślepoty korowej. Odnotowany został jeden przypadek jednostronnego zapalenia nerwu pozagałkowego z utratą ostrości widzenia po chemioterapii skojarzonej, po której zastosowano leczenie cisplatyną.

Nieznana:    Zamazane widzenie, ślepota barw nabyta, obrzęk tarczy nerwu wzrokowego, pigmentacja

siatkówki.

Zaburzenia ucha i błędnika

Bardzo często:    Zaburzenia słuchu udokumentowano u około 31% pacjentów otrzymujących 50 mg/

m2 cisplatyny. Uszkodzenie słuchu kumuluje się, może być nieodwracalne i czasami jest jednostronne. Ototoksyczność objawia się jako szum w uszach i (lub) osłabienie słuchu, zwłaszcza w zakresie wyższych częstotliwości (4000 do 8000 Hz). Upośledzenie słuchu w zakresie częstotliwości 250 do 2000 Hz (normalny zakres) zaobserwowano u 10-15% pacjentów.

Często:    Możliwe jest wystąpienie głuchoty i toksyczności przedsionkowej w połączeniu z zawrotami

głowy pochodzenia obwodowego (błędnikowego). Wcześniejsze lub jednoczesne napromienianie czaszki zwiększa ryzyko utraty słuchu.

Rzadko:    Pacjenci mogą utracić zdolność prowadzenia normalnej rozmowy. Działanie ototoksyczne

cisplatyny może być szczególnie ciężkie u dzieci i pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia serca

Często:    Obserwowano zaburzenia czynności serca z uwzględnieniem bradykardii, tachykardii i

innych zmian w EKG np. zmiany w odcinku ST, oznaki niedokrwienia mięśnia sercowego, szczególnie w skojarzeniu z innymi lekami cytotoksycznymi.

Rzadko:    Mogą wystąpić nadciśnienie i zawał serca, nawet kilka lat po zakończeniu chemioterapii.

Ciężka choroba naczyń wieńcowych.

Bardzo rzadko:    Donoszono o przypadku zatrzymania czynności serca po leczeniu cisplatyną w

skojarzeniu z innymi lekami cytotoksycznymi.

Nieznana:    Zaburzenia akcji serca.

Zaburzenia naczyniowe

Często:    Zapalenie żyły może wystąpić w okolicy miejsca wstrzyknięcia po dożylnym podaniu leku.

Bardzo rzadko:    Zaburzenia naczyniowe (niedokrwienie mózgu lub mięśnia sercowego, zaburzenia

krążenia obwodowego związane z zespołem Raynauda) były wiązane z chemioterapią cisplatyną.

Nieznana:    Zakrzepica mikroangiopatyczna (zespół hemolityczno-mocznicowy).

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często:    Duszność, zapalenie płuc i niewydolność oddechowa.

Nieznana:    Zatorowość płucna.

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często:    Jadłowstręt, nudności, wymioty i biegunka występują od 1 do 4 godzin po podaniu

cisplatyny (patrz punkt 4.4).

Niezbyt często:    Metaliczny osad na dziąsłach.

Rzadko:    Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, biegunka.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często:    Przemijające zaburzenia czynności wątroby z podwyższoną aktywnością aminotransferaz

oraz stężeniem bilirubiny we krwi.

Rzadko:    Zaobserwowano zmniejszone stężenie albumin we krwi, które może mieć związek z

leczeniem cisplatyną.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często:    Rumień i owrzodzenie skóry może wystąpić w okolicy wstrzyknięcia po podaniu

dożylnym.

Niezbyt często:    Łysienie.

Nieznana:    Wysypka.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Nieznana:    Skurcze mięśni.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo często:    Niewydolność nerekb po jednokrotnym lub wielokrotnym podaniu cisplatyny.

Łagodne, przemijające zaburzenia czynności nerek mogą wystąpić po podaniu jednej, pośredniej dawki cisplatyny (20 mg/m2 do <50 mg/m2). Podanie jednej dużej dawki cisplatyny (50 do 120 mg/m2) lub wielokrotne, codzienne dawki cisplatyny mogą powodować niewydolność nerek z martwicą kanalikową objawiającą się jako mocznica lub bezmocz. Niewydolność nerek może być nieodwracalna.

Działanie nefrotoksyczne podlega kumulacji i może wystąpić od 2 do 3 dni lub dwa tygodnie po pierwszej dawce cisplatyny. Stężenia kreatyniny i mocznika w surowicy mogą się zwiększyć. Nefrotoksyczność została zaobserwowana u 28 od 36% pacjentów bez odpowiedniego nawodnienia po jednej dawce 50 mg/m2 cisplatyny (patrz punkt 4.4).

Hiperurykemia występuje w postaci bezobjawowej lub jako dna moczanowa i została

zaobserwowana u 25 do 30% pacjentów w połączeniu z nefrotoksycznością. Hiperurykemia i hiperalbuminemia mogą zwiększać prawdopodobieństwo nefrotoksyczności wywołanej przez cisplatynę.

Nieznana:    Ostra niewydolność nerek.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często:    Zaburzenia w spermatogenezie i owulacji; bolesna ginekomastia.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często:    Gorączka.

Często:    Wynaczynienie w miejscu wstrzyknięcia0.

Niezbyt często:    Czkawka, osłabienie, złe samopoczucie.

a U niektórych pacjentów powikłania infekcyjne mogą być przyczyną zgonu. b Zwiększenie stężenia azotu mocznikowego (BUN) oraz kreatyniny, kwasu moczowego w osoczu i (lub) zmniejszenie klirensu kreatyniny sklasyfikowano wspólnie jako upośledzenie czynności/ niewydolność nerek.

c Miejscowa toksyczność wobec tkanek miękkich, w tym zapalenie tkanki łącznej, zwłóknienie i martwica (często), ból (często), obrzęk (często) oraz rumień (często) będące wynikiem wynaczynienia.

4.9 Przedawkowanie

Konieczne jest zachowanie ostrożności w celu zapobieżenia nieumyślnemu przedawkowaniu.

Ostre przedawkowanie cisplatyny może powodować niewydolność nerek, niewydolność wątroby, głuchotę, toksyczność w stosunku do narządu wzroku (włączając odwarstwienie siatkówki), istotną mielosupresję, nie reagujące na leczenie nudności i wymioty i (lub) zapalenia nerwów.

W przypadku przedawkowania (>200 mg/m2), możliwe jest bezpośrednie oddziaływanie leku na ośrodek oddechowy, mogące skutkować wystąpieniem zagrażających życiu zaburzeń oddychania oraz zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej w wyniku przenikania przez barierę krew-mózg. Przedawkowanie może być przyczyną zgonu pacjenta.

Nie ma swoistego antidotum na wypadek przedawkowania cisplatyny. Nawet w przypadku rozpoczęcia hemodializy po 4 godzinach od przedawkowania, zabieg ten wykazuje niewielki wpływ na eliminację cisplatyny z organizmu po silnym i szybkim związaniu się leku z białkami.

Skuteczne nawadnianie oraz diureza osmotyczna mogą pomóc w zmniejszeniu toksyczności pod warunkiem zastosowania bezpośrednio po przedawkowaniu.

W przypadku przedawkowania należy zastosować ogólne środki wspomagające.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki przeciwnowotworowe, związki platyny Kod ATC: L01XA01

Cisplatyna to związek nieorganiczny zawierający metal ciężki [cis-diaminadichloroplatyna(n)]. Hamuje syntezę DNA poprzez tworzenie krzyżowych wiązań. W mniejszym stopniu są hamowane synetza białka i RNA.

Chociaż najważniejszym mechanizmem działania cisplatyny wydaje się hamowanie syntezy DNA, inne mechanizmy mogą również przyczyniać się do aktywności przeciwnowotworowej cisplatyny, w tym zwiększenie immunogenności nowotworu. Onkolityczne właściwości cisplatyny są porównywalne z właściwościami związków alkilujących. Cisplatyna wykazuje również działanie immunosupresyjne, uwrażliwiające na promieniowanie i przeciwbakteryjne. Cisplatyna jest niespecyficzna fazowo dla cyklu komórkowego. Jej cytotoksyczne działanie polega na wiązaniu ze wszystkimi zasadami DNA, z preferencją dla atomu N-7 guaniny i adenozyny.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu dożylnym, cisplatyna ulega szybkiej dystrybucji do tkanek. Cisplatyna słabo penetruje ośrodkowy układ nerwowy. Największe stężenia osiąga w wątrobie, nerkach, pęcherzu moczowym, tkance mięśniowej, skórze, jądrach, prostacie, trzustce i śledzionie.

Po podaniu dożylnym, wydalanie filtrowanej, nie związanej z białkami cisplatyny przebiega dwufazowo, a początkowy i końcowy okres półtrwania wynosi odpowiednio 10-20 minut i 32-53 minuty. Wydalanie całej dawki platyny przebiega trójfazowo, a okresy półtrwania wynoszą odpowiednio 14 minut, 274 minuty i 53 dni.

Cisplatyna wiąże się z białkami osocza w 90%.

Wydalanie następuje głównie z moczem: 27-43% podanej dawki wydalane jest z moczem w ciągu pierwszych pięciu dni po kuracji. Platyna jest również wydalana z żółcią.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność po podaniu wielokrotnym

W modelach toksyczności po podaniu wielokrotnym zaobserwowano objawy uszkodzenia nerek, zahamowania czynności szpiku kostnego, zaburzenia układu pokarmowego oraz działanie ototoksyczne.

Działanie mutagenne i rakotwórcze

Mutagenne działanie cisplatyny zostało stwierdzone w licznych badaniach in vitro oraz in vivo (testy bakteryjne, zaburzenia chromosomowe w komórkach zwierzęcych i kulturach tkankowych). W badaniach długotrwałych na myszach i szczurach wykazano rakotwórcze działanie cisplatyny.

Toksyczny wpływ na rozmnażanie

U myszy zaobserwowano zahamowanie czynności gonad prowadzące do zaniku miesiączkowania lub azoospermii, które może być nieodwracalne i powodować bezpłodność. U samic szczurów cisplatyna wywoływała zmiany morfologiczne w jajnikach powodując częściową i przemijającą bezpłodność. Badania na szczurach wykazały, iż narażenie na działanie leku w okresie ciąży może powodować nowotwory u dorosłego potomstwa.

Cisplatyna ma działanie embriotoksyczne u myszy i szczurów. U obu gatunków obserwowano wady rozwojowe. Cisplatyna przenika do mleka kobiecego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Woda do wstrzykiwań Sodu chlorek

Kwas solny 1N w celu regulacji pH Sodu wodorotlenek 1N w celu regulacji pH

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dopuszczać do kontaktu z aluminium. Cisplatyna reaguje z metalicznym aluminium powodując strącenie czarnego osadu platyny. Nie należy stosować zawierających aluminium zestawów infuzyjnych, igieł, cewników oraz strzykawek. Cisplatyna rozkłada się po rozpuszczeniu w środowisku o małej zawartości chlorku; stężenie chlorku powinno być równoważne do co najmniej 0,45% chlorku sodu.

Ze względu na brak badań zgodności nie należy mieszać cisplatyny z innymi produktami leczniczymi.

Przeciwutleniacze (np. dwusiarczyn sodu), wodorowęglany (wodorowęglan sodu), siarczany, fluorouracyl i paklitaksel mogą spowodować dezaktywację cisplatyny w zestawach infuzyjnych.

6.3    Okres ważności

Przed otwarciem

-    10 ml: 18 miesięcy

-    50 ml: 3 lata

-    100 ml: 3 lata

Po rozcieńczeniu

Po rozcieńczeniu w płynach infuzyjnych w sposób opisany w punkcie 6.6, produkt może być przechowywany maksymalnie 14 dni w temperaturze pokojowej (od 15 do 25°C), chroniony przed światłem.

Wyeksponowanie na światło dzienne należy ograniczyć do maksymalnie 6 godzin. Jeśli okres ten jest dłuższy niż 6 godzin, worki należy starannie owinąć folią aluminiową, aby ochronić ich zawartość przed światłem dziennym.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, produkt powinien zostać użyty niezwłocznie. Jeżeli nie zostanie od razu zużyty, odpowiedzialność za warunki przechowywania i czas poprzedzający użycie ponosi użytkownik. Czas ten nie powinien zasadniczo być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze 2 do 8°C, chyba że przygotowanie roztworu odbywało się w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Roztwór nierozcieńczony: Przechowywać w temperaturze od 15 do 25°C. Przechowywać pojemnik w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Jeśli roztwór nie jest przezroczysty lub doszło do wytrącenia nierozpuszczalnego osadu, roztwór nie nadaje się do użytku.

Informacje o warunkach przechowywania rozcieńczonego produktu leczniczego: patrz punkt 6.3.

Nie przechowywać rozcieńczonych roztworów w lodówce ani zamrażarce.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolki z brunatnego szkła typu I o pojemności 10, 50 i 100 ml z korkiem z gumy bromobutylowej, aluminiowym pierścieniem i plastikową nakładką.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Przygotowanie i obchodzenie się z produktem

Podobnie jak w przypadku wszystkich preparatów przeciwnowotworowych, należy zachować ostrożność przy obchodzeniu się z cisplatyną. Rozcieńczanie powinno być prowadzone w warunkach aseptycznych przez przeszkolony personel, w pomieszczeniu specjalnie wyznaczonym do tego celu. Należy stosować rękawice ochronne. Należy unikać kontaktu ze skórą i błonami śluzowymi. W przypadku, gdy doszło do kontaktu ze skórą, należy niezwłocznie przemyć zanieczyszczoną skórę wodą z mydłem. Przy kontakcie ze skórą obserwowano mrowienie, pieczenie i zaczerwienienie. W razie kontaktu z błonami śluzowymi, należy przepłukać je bardzo dużą ilością wody. Wdychanie leku może prowadzić do duszności, bólu w klatce piersiowej, podrażnienia gardła i nudności.

Kobiety w ciąży muszą unikać kontaktu z lekami cytostatycznymi.

Należy zachować ostrożność przy sprzątaniu wydalin i wymiocin pacjentów.

Jeżeli roztwór jest mętny lub zawiera osad, który nie rozpuszcza się, fiolkę należy wyrzucić.

Uszkodzona fiolka musi być traktowana z taką samą ostrożnością jak skażone odpady. Skażone odpady należy przechowywać w specjalnie oznakowanych, przeznaczonych do tego celu pojemnikach. Patrz punkt „Usuwanie”.

Przygotowanie do podania drogą dożylną

Odmierzyć potrzebną ilość roztworu z fiolki i rozcieńczyć ją co najmniej 1 litrem następujących roztworów:

-    chlorku sodu 0,9%

-    mieszaniny chlorku sodu 0,9% i glukozy 5% (1:1), (docelowe stężenia: chlorek sodu 0,45%, glukoza 2,5%)

-    chlorku sodu 0,9% i mannitolu do wstrzykiwań 1,875%

-    chlorku sodu 0,45%, glukozy 2,5% i mannitolu do wstrzykiwań 1,875%

Przed użyciem należy zawsze przyjrzeć się roztworowi. Do podania nadaje się wyłącznie przezroczysty roztwór, wolny od cząstek.

NIE DOPUSZCZAĆ do kontaktu z injekcyjnymi materiałami zawierającymi aluminium.

NIE PODAWAĆ bez uprzedniego rozcieńczenia.

Informacje na temat stabilności mikrobiologicznej, chemicznej i fizycznej nierozcieńczonych roztworów

-    patrz punkt 6.3.

Usuwanie

Wszystkie materiały użyte do przygotowania i podawania leku, które miały jakikolwiek kontakt z cisplatyną należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi preparatów cytotoksycznych. Pozostałości produktów leczniczych oraz wszystkie materiały użyte do rozcieńczania i podawania leku muszą zostać zniszczone zgodnie ze standardowymi procedurami szpitalnymi dla

preparatów cytotoksycznych oraz z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania niebezpiecznych odpadów.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 15853

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

30.07.2009 r./21.12.2010 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Lipiec 2011r.

14

Cisplatin Teva