+ iMeds.pl

Cisplatinum accord 1 mg/mlUlotka Cisplatinum accord

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Cisplatinum Accord, 1 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Cisplatinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Cisplatinum Accord i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cisplatinum Accord

3.    Jak stosować lek Cisplatinum Accord

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Cisplatinum Accord

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Cisplatinum Accord i w jakim celu się go stosuje

Cisplatyna należy do klasy tak zwanych leków cytostatyczny stosowanych w leczeniu raka. Cisplatynę można stosować samodzielnie, ale częściej stosuje się ją w skojarzeniu z innymi lekami cytostatycznymi.

W jakim celu stosuje się lek Cisplatinum Accord

Cisplatyna niszczy w organizmie komórki, które mogą wywoływać niektóre rodzaje raka (raka jąder, guza jajnika, guza pęcherza moczowego, płaskonabłonkowego raka głowy i szyi, raka płuca i raka szyjki macicy w skojarzeniu z radioterapią).

Więcej informacji na ten temat może udzielić lekarz. 1

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    Lekarz przeprowadzi badania krwi, w celu określenia stężenia wapnia, sodu, potasu i magnezu we krwi, a także badanie morfologiczne krwi, czynności wątroby i nerek oraz badania neurologiczne.

- Cisplatynę powinno się podawać wyłącznie pod ścisłym nadzorem lekarza specjalisty doświadczonego w podawaniu chemioterapii przeciwnowotworowej.

-    Przed każdym cyklem leczenia lekiem Cisplatinum Accord pacjent poddany zostanie badaniu słuchu.

-    Jeśli u pacjenta występują zaburzenia układu nerwowego, które nie są spowodowane przez cisplatynę.

-    Jeśli pacjent miał radioterapię głowy.

- Jeśli u pacjenta występuje zakażenie. Należy poradzić się lekarza.

-    Jeśli pacjent planuje posiadanie dzieci (patrz Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność)

- Jeśli któreś z powyższych dotyczy pacjenta należy powiedzieć o tym lekarzowi przed przyjęciem tego leku.

-    W przypadku rozlania cisplatyny, zanieczyszczoną skórę należy natychmiast przemyć wodą z mydłem. Jeśli cisplatyna zostanie wstrzyknięta poza naczynie krwionośne, podawanie leku musi zostać natychmiast wstrzymane. Przenikanie cisplatyny w głąb skóry może prowadzić do uszkodzenia tkanek (zapalenie tkanki łącznej, zwłóknienie i martwica).

Należy poradzić się lekarza nawet, jeśli którakolwiek z sytuacji opisanych powyżej wystąpiła

kiedykolwiek w przeszłości.

Cisplatinum Accord a inne leki

Poniższe uwagi mogą również dotyczyć produktów przyjmowanych w niedalekiej przeszłości lub

przyszłości.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

-    Jednoczesne stosowanie leków hamujących czynność szpiku kostnego lub napromienianie może nasilać działania niepożądane cisplatyny na szpik kostny.

- Toksyczność cisplatyny może zwiększyć się w przypadku jednoczesnego podania innych leków cytostatycznych (leki stosowane w leczeniu nowotworów), takich jak bleomycyna i metotreksat.

-    Leki stosowane w leczeniu podwyższonego ciśnienia krwi (leki przeciwnadciśnieniowe zawierające furosemid, hydralazynę, diazoksyd i propranolol) mogą zwiększać działanie toksyczne leku Cisplatinum Accord na nerki.

-    Toksyczność cisplatyny może poważnie wpływać na nerki po jednoczesnym podaniu ze środkami, które mogą powodować działania niepożądane na nerki, takimi jak leki stosowane w zapobieganiu i (lub) leczeniu niektórych zakażeń (antybiotyki: cefalosporyny, aminoglikozydy i (lub) amfoterycyna B) oraz środki kontrastujące.

- Toksyczność cisplatyny może mieć wpływ na zdolność słyszenia po jednoczesnym podaniu leku Cisplatinum Accord z lekami, które mogą powodować występowanie działań niepożądanych związanych ze zdolnością słyszenia, takimi jak aminoglikozydy.

- Jeśli podczas leczenia cisplatyną pacjent stosuje leki przeciwko dnie moczanowej, konieczna może być modyfikacja ich dawkowania (np. allopurynol, kolchicyna, probenecyd i (lub) sulfinpirazon).

-    Stosowanie leków, które zwiększają stopień wydalania moczu z organizmu (diuretyki pętlowe) w skojarzeniu z cisplatyną (dawka cisplatyny: ponad 60 mg/m1, wydalanie moczu: poniżej 1000 ml w ciągu 24 godzin) może spowodować działanie toksyczne na nerki i na słuch.

-    Pierwsze objawy uszkodzenia słuchu (zawroty głowy i (lub) szum uszny) mogą pozostać ukryte, jeśli podczas leczenia cisplatyną pacjentowi podaje się również leki stosowane w leczeniu nadwrażliwości (leki przeciwhistaminowe, takie jak buklizyna, cyklizyna, loksapina, meklozyna, fenotiazyny, tioksanteny i (lub) trimetobenzamidy).

-    Cisplatyna stosowana w połączeniu z ifosfamidem może prowadzić do zaburzeń słuchu.

-    Skutki leczenia cisplatyną mogą być zmniejszone przez jednoczesne stosowanie pirydoksyny i heksametylmelaminy.

-    Cisplatyna stosowana w połączeniu z bleomycyną i winblastyną może prowadzić do bladości lub zasinienia palców rąk i (lub) stóp (zespół Raynauda).

-    Podanie cisplatyny przed leczeniem paklitakselem lub w skojarzeniu z docetakselem może skutkować ciężkim uszkodzeniem nerwów.

- Połączone stosowanie cisplatyny z bleomycyną i etopozydem może zmniejszać stężenie litu we krwi. Z tego względu, powinno się regularnie kontrolować stężenie litu.

-    Cisplatyna zmniejsza skuteczność fenytoiny w leczeniu padaczki.

-    Penicylamina może zmniejszać skuteczność działania cisplatyny.

- Cisplatyna może mieć niekorzystny wpływ na skuteczność działania leków zapobiegających krzepnięciu krwi (leki przeciwzakrzepowe). Dlatego podczas leczenia skojarzonego należy częściej kontrolować krzepliwość krwi.

-    Jednoczesne stosowanie cisplatyny i cyklosporyny może powodować osłabienie układu immunologicznego, połączone z ryzykiem zwiększonego wytwarzania białych krwinek (limfocytów).

-    Pacjentowi nie wolno przyjmować żadnych szczepionek zawierających żywe wirusy przez trzy miesiące po zakończeniu leczenia cisplatyną.

-    Podczas trwania leczenia cisplatyną, pacjentowi nie wolno przyjmować szczepionek przeciwko żółtej gorączce (patrz również “Kiedy nie stosować leku Cisplatinum Accord”).

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wolno stosować cisplatyny w czasie ciąży, chyba że została ona jednoznacznie zalecona przez lekarza.

Skuteczna antykoncepcja musi być stosowana podczas leczenia cisplatyną i przez co najmniej 6 miesięcy po jego zakończeniu.

Podczas przyjmowania leku Cisplatinum Accord nie wolno karmić piersią.

Mężczyźni

Zaleca się, aby mężczyźni leczeni lekiem Cisplatinum Accord unikali poczęcia dziecka podczas trwania leczenia i przez 6 miesięcy po jego zakończeniu. Ponadto, przed rozpoczęciem leczenia zaleca się, aby mężczyźni zasięgnęli porady w zakresie możliwości przechowywania nasienia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Cisplatinum Accord może wywoływać działania niepożądane, takie jak senność i (lub) wymioty. W razie wystąpienia któregokolwiek z tych objawów nie należy obsługiwać żadnych maszyn, których obsługa wymaga pełnej koncentracji.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Cisplatinum Accord

1 ml leku Cisplatinum Accord zawiera 3,5 mg sodu. Należy wziąć to pod uwagę, jeśli pacjent stosuje dietę ubogosodową. 2

Cisplatyna (monoterapia): zaleca się następujące dawkowanie:

-    pojedyncza dawka 50 do 120 mg/m2 powierzchni ciała, co 3 do 4 tygodni.

-    15 do 20 mg/m2 na dobę przez okres 5 dni, co 3 do 4 tygodni

Cisplatyna w skojarzeniu z innymi lekami chemioterapeutycznymi (chemioterapia skojarzona):

-    20 mg/m2 lub większa dawka, raz na 3 do 4 tygodni.

W leczeniu raka szyjki macicy cisplatynę stosuje się w skojarzeniu z radioterapią.

Typowa dawka to 40 mg/m2 co tydzień przez 6 tygodni.

W celu uniknięcia lub złagodzenia dolegliwości ze strony nerek, zaleca się picie dużych ilości wody w ciągu 24 godzin po zastosowaniu leczenia cisplatyną.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cisplatinum Accord

Lekarz zapewni, aby podana została odpowiednia dawka w zależności od stanu pacjenta. W przypadku przedawkowania u pacjenta może wystąpić nasilenie działań niepożądanych. Lekarz może zastosować leczenia objawowe tych działań niepożądanych. Jeśli pacjent uważa, że otrzymał zbyt dużą dawkę leku Cisplatinum Accord, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli u pacjenta występuje jakiekolwiek działanie niepożądane, ważne jest, aby powiadomić o tym lekarza przed rozpoczęciem kolejnego cyklu leczenia.

Należy niezwłocznie powiadomić lekarza, jeśli wystąpi którykolwiek z poniżej wymienionych objawów:

-    utrzymująca się lub ciężka biegunka albo wymioty

-    zapalenie jamy ustnej i (lub) błon śluzowych (ból warg lub owrzodzenie ust)

-    obrzęk twarzy, warg lub gardła

-    niewyjaśnione objawy ze strony układu oddechowego, takie jak kaszel bez odkrztuszania, trudności w oddychaniu lub trzeszczenie

-    trudności w przełykaniu

-    drętwienie lub mrowienie palców dłoni lub stóp

-    skrajne zmęczenie

-    nieprawidłowe siniaczenie lub krwawienie

-    objawy zakażenia, takie jak ból gardła i wysoka temperatura

-    uczucie dyskomfortu w okolicy miejsca lub w miejscu podania podczas wlewu.

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów)

Krew i układ chłonny: zahamowanie czynności szpiku kostnego prowadzące do zmniejszenia liczby białych krwinek co związane jest z większą skłonnością do zakażeń (leukopenia), zmniejszenie liczby płytek krwi, związane z większym ryzykiem wystąpienia zasinień i większą skłonnością do krwawienia (małopłytkowość), a także zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, co może prowadzić do blednięcia skóry i osłabienia lub duszności (niedokrwistość).

Metabolizm i odżywianie: zmniejszone stężenie sodu w osoczu.

Nerki i przewody moczowe: nadmierne stężenie kwasu moczowego (hiperurykemia) we krwi (np. dna).

Objawy ogólne: gorączka.

Często (mogą wyastąpić u 1 na 10 pacjentów)

Zakażenia: zatrucie krwi (posocznica).

Serce: zaburzenia rytmu serca (arytmia), w tym spowolnienie rytmu serca (bradykardia), przyspieszenie rytmu serca (tachykardia).

Naczynia krwionośne: zapalenie żyły w miejscu wstrzyknięcia

Zaburzenia układu oddechowego: utrudnione oddychanie (duszność), zapalenie płuc i niewydolność oddechowa.

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów)

Układ odpornościowy: reakcje nadwrażliwości, w tym wysypka, wyprysk, z dokuczliwym swędzeniem i tworzeniem się grudek (pokrzywka), zaczerwienienie i zapalenie skóry (rumień) lub swędzenie (świąd), ciężkie reakcje nadwrażliwości (reakcje anafilaktyczne) połączone z obrzękiem twarzy i gorączką, wystąpieniem obniżonego ciśnienia krwi (niedociśnienie tętnicze), przyspieszeniem akcji serca (tachykardia),trudnościami z oddychaniem (duszność), dolegliwościami związanymi ze skurczem mięśni dróg oddechowych (skurcz oskrzeli)

Zaburzenia ucha: uszkodzenie ucha (ototoksyczność)

Metabolizm i odżywianie: zmniejszone stężenie magnezu w osoczu Przewód pokarmowy: metaliczny osad na dziąsłach.

Skóra: wypadanie włosów (łysienie).

Układ rozrodczy i piersi: zaburzenie spermatogenezy (wytwarzania plemników) i owulacji oraz bolesne powiększenie gruczołów piersiowych u mężczyzn (ginekomastia).

Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów)

Układ odpornościowy: ciężkie reakcje nadwrażliwości (reakcje anafilaktyczne) połączone z niskim ciśnieniem tętniczym krwi (niedociśnienie), przyspieszonym rytmem serca (tachykardia), trudnościami w oddychaniu (duszność), niewydolnością w wyniku skurczu mięśni dróg oddechowych (skurcz oskrzeli), opuchlizną twarzy i gorączką; zahamowanie czynności układu odpornościowego (immunosupresja).

Układ nerwowy: utrata niektórych rodzajów czynności mózgu, w tym zaburzenia mózgu charakteryzujące się skurczem i obniżonym poziomem świadomości (encefalopatia) , neuropatia obwodowa nerwów czuciowych (obustronna neuropatia nerwów czuciowych), objawiająca się uczuciem łaskotania, swędzenia lub mrowienia bez jakiejkolwiek przyczyny, czasem charakteryzująca się zaburzeniami smaku, dotyku, wzroku; nagłe, przeszywające bóle promieniujące od szyi poprzez plecy w kierunku nóg podczas pochylania się do przodu, napady padaczkowe.

Słuch: niezdolność do prowadzenia normalnej rozmowy, utrata słuchu (w szczególności wśród dzieci i pacjentów w podeszłym wieku).

Serce: podwyższone ciśnienie tętnicze krwi, choroba wieńcowa i zawały sercaPrzewód pokarmowy: zapalenie błon śluzowych jamy ustnej

Wątroba i drogi żółciowe: zmniejszenie stężenia białka we krwi (albuminy).

Objawy ogólne: tak jak inne, podobne leki, cisplatyna zwiększa ryzyko białaczki (ostra białaczka).

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów)

Odżywianie i metabolizm: zwiększone stężenie żelaza we krwi.

Serce: zatrzymanie serca.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zakażenia: zakażenia

Krew i układ chłonny: niedokrwistość hemolityczna

Hormony: niewystarczające wytwarzanie hormonu wazopresyny przez mózg (zespół Schwartza-Barttera ang. SIADH), zwiększenie stężenia amylazy we krwi

Metabolizm i odżywianie: zmniejszone stężenie elektrolitów (wapnia, fosforanu, potasu) we krwi połączone ze skurczem mięśni i (lub) zmianami w elektrokardiogramie (EKG). Zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi.

Układ nerwowy: zaburzenia mózgowe (splątanie, niewyraźna mowa, czasami ślepota, utrata pamięci i paraliż), udar mózgu, utrata smaku (ageuzja), zamknięcie tętnicy szyjnej Objawy ogólne: osłabienie (astenia), złe samopoczucie, odwodnienie, opuchnięcie (obrzęk), ból w miejscu wstrzyknięcia, zaczerwienienie i stan zapalny skóry (rumień, owrzodzenie skóry) w miejscu wstrzyknięcia.

Nerki i przewody moczowe: zaburzenia czynności nerek, takie jak ograniczenie produkcji moczu (bezmocz) i zatrucie krwi moczem (mocznica)

Układ mięśniowo-szkieletowy: skurcze mięśni Skóra i skóra właściwa: łysienie, wysypka

Wątroba i drogi żółciowe: zaburzenia czynności wątroby, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenia stężenia bilirubiny

Przewód pokarmowy: utrata apetytu (jadłowstręt), nudności, wymioty, biegunka, czkawka Naczynia krwionośne: zaburzenia przepływu krwi, np. w mózgu, ale również w palcach rąk i stóp (zespół Raynauda), mikroangiopatia zakrzepowa połączona z zespołem hemolityczno-mocznicowym Serce: zaburzenia czynności serca

Słuch i równowaga: utrata słuchu połączona z szumem w uszach.

Oczy: niewyraźne widzenie, utrata wzroku (ślepota), trudności w postrzeganiu kolorów i zaburzenia ruchu gałek ocznych, opuchlizna (obrzęk tarczy nerwu wzrokowego), zapalenie nerwu ocznego połączone z bólem i zmniejszeniem czynności nerwu (zapalenie nerwu wzrokowego), ślepota w wyniku zaburzenia czynności mózgu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail ndl@urpl.gov.pl

5. Jak przechowywać lek Cisplatinum Accord Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym (aby uniknąć wystawienia leku Cisplatinum Accord na światło).

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na fiolce i pudełku tekturowym po termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Nie stosować leku Cisplatinum Accord, jeśli zauważy się widoczne oznaki zepsucia.

Wszelkie materiały użyte do przygotowania i podawania lub materiały, które w jakikolwiek sposób weszły w kontakt z cisplatyną należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi postępowania z odpadami cytotoksycznymi.

Jeśli roztwór pozostaje mętny lub osad nie rozpuszcza się, fiolkę należy usunąć.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Cisplatinum Accord

Substancją czynną leku jest cisplatyna.

Każdy mililitr (ml) roztworu zawiera 1 miligram (mg) cisplatyny. Lek znajduje się w fiolkach ze szkła bursztynowego.

Pojemność

10

25

50

100

fiolki

ml

ml

ml

ml

Ilość

10

25

50

100

cisplatyny

mg

mg

mg

mg

Lek jest dostępny w opakowaniach, zawierających pojedyncze fiolki (nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie).

Pozostałe składniki to sodu chlorek, sodu wodorotlenek (do uzyskania odpowiedniego pH), kwas solny stężony (do uzyskania odpowiedniego pH), woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Cisplatinum Accord i co zawiera opakowanie

Lek Cisplatinum Accord jest przezroczystym, bezbarwnym do bladożółtego roztworem, pozbawionym cząstek stałych, w fiolce z oranżowego szkła (typu I) z korkiem z gumy chlorobutylowej i aluminiowym uszczelnieniem typu „flip off”, w tekturowym pudełku.

Każda fiolka o pojemności 10 ml zawiera 10 mg cisplatyny.

Każda fiolka o pojemności 25 ml zawiera 25 mg cisplatyny.

Każda fiolka o pojemności 50 ml zawiera 50 mg cisplatyny.

Każda fiolka o pojemności 100 ml zawiera 100 mg cisplatyny

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Accord Healthcare Limited Sage House, 319 Pinner Road,

North Harrow, Middlesex,

HA1 4HF,

Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Nazwa kraju członkowskiego

Nazwa produktu leczniczego

Austria

Cisplatin Accord 1 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Belgia

Cisplatin Accord Healthcare 1 mg/ml solution à Diluer pour Perfusion / concentraat voor oplossing voor infusie / Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Bułgaria

Cisplatin Accord 1mg/ml Concentrate for Solution for Infusion

Dania

Cisplatin Accord

Estonia

Cisplatin Accord 1 mg/ml

Finlandia

Cisplatin Accord 1 mg/ml infuusiokonsentraatti, Liuosta Varten

Niemcy

Cisplatin Accord 1 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Węgry

Cisplatin Accord 1 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion

Irlandia

Cisplatin 1 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion

Włochy

Cisplatin Accord Healthcare 1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione

Łotwa

Cisplatin Accord

Litwa

Cisplatin Accord 1 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

Holandia


Norwegia

Polska


Portugalia

Rumunia

Słowenia

Hiszpania


Szwecja


Wielka Brytania


Cisplatin Accord 1 mg/ml Concentraat voor Oplossing voor Infusie

Cisplatin Accord 1 mg/ml Konsentrat til infusjonsvæke Cisplatinum Accord Cisplatin Accord

Cisplatinâ Accord 1 mg / ml concentrat pentru solupe perfuzabilâ Cisplatin Accord 1 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje Cisplatino Accord 1 mg/ml concentrado para solución para perfusión

Cisplatin Accord 1 mg/ml Koncentrat till Infusionsvatska, Losning

Cisplatin 1 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion


Data zatwierdzenia ulotki: 03/2014

(Należy pamiętać, że jest to Ulotka dla pacjenta, nie zaś Charakterystyka Produktu Leczniczego. Szczegóły dotyczące produktu leczniczego, patrz ChPL.)

Informacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia Instrukcja dotycząca przygotowywania i postępowania z produktem

Podobnie jak w przypadku innych produktów przeciwnowotworowych, należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z cisplatyną. Rozcieńczenie powinno być wykonane w warunkach jałowych przez wyszkolony personel w miejscu specjalnie do tego wyznaczonym. Należy nosić odpowiednie rękawice ochronne. Należy zastosować środki ostrożności, aby nie dopuścić do kontaktu leku ze skórą i błonami śluzowymi. W przypadku kontaktu roztworu ze skórą, zanieczyszczone miejsce należy natychmiast przemyć wodą z mydłem. W przypadku kontaktu roztworu ze skórą obserwowano mrowienie, pieczenie i zaczerwienienie skóry. W razie kontaktu z błonami śluzowymi należy natychmiast przepłukać je obficie wodą. Po wdychaniu roztworu opisywano duszności, ból w klatce piersiowej, podrażnienie gardła i nudności.

Kobiety w ciąży muszą unikać kontaktu z lekami cytotoksycznymi. Nie należy stosować cisplatyny w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna podjęcie ryzyka związanego z podaniem leku za klinicznie uzasdadnione.

Należy zachować szczególna ostrożność przy usuwaniu wydalin i wymiocin.

Jeśli roztwór pozostaje mętny lub osad nie rozpuszcza się, fiolkę należy usunąć.

Uszkodzoną fiolkę należy traktować z taką samą ostrożnością, jak zanieczyszczone odpady. Zanieczyszczone odpady należy przechowywać we właściwie oznakowanych pojemnikach na odpady. Patrz punkt "Usuwanie pozostałości leku".

Przygotowanie do podawania dożylnego

Należy pobrać z fiolki potrzebną ilość roztworu, po czym rozcieńczyć go w co najmniej 1 litrze następujących roztworów:

-    0,9% chlorku sodu

-    mieszanina 0,9% chlorku sodu i 5% glukozy (1:1) (końcowe stężenia: 0,45% roztwór chlorku sodu, 2,5 % roztwór glukozy)

-    0,9% chlorku sodu i 1,875% mannitolu do wstrzykiwań

-    0,45% chlorku sodu, 2,5% glukozy i 1,875% mannitolu do wstrzykiwań

Przed użyciem roztwór należy zawsze obejrzeć. Należy stosować jedynie przezroczyste roztwory, wolne od cząstek stałych.

NIE DOPUSZCZAĆ do kontaktu z iniekcyjnymi materiałami zawierającymi aluminium.

NIE PODAWAĆ w postaci nierozcieńczonej.

W odniesieniu do mikrobiologicznej, chemicznej i fizycznej stabilności nierozcieńczonych roztworów patrz poniższy punkt “Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania”.

Usuwanie pozostałości leku

Wszelkie materiały użyte do przygotowania i podawania lub materiały, które w jakikolwiek sposób weszły w kontakt z cisplatyną należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi postępowania z odpadami cytotoksycznymi. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Niezgodności farmaceutyczne

Nie dopuszczać do kontaktu z aluminium. Cisplatyna może wchodzić w reakcje z metalem (aluminium) tworząc czarny osad platyny. Nie należy stosować wszelkich materiałów zawierających aluminium, takich jak zestawy infuzyjne, igły, cewniki i strzykawki.

Cisplatyna ulega rozkładowi w roztworze zawierającym niewielką ilość chlorku. Stężenie chlorku powinno odpowiadać co najmniej 0,45% roztworowi chlorku sodu.

Ze względu na brak badań zgodności nie wolno mieszać cisplatyny z innymi produktami leczniczymi.

Przeciwutleniacze (takie jak pirosiarczyn sodu), dwuwęglany (dwuwęglan sodu), siarczany, fluorouracyl i paklitaksel mogą inaktywować cisplatynę w zestawach do wlewu.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Produkt leczniczy w opakowaniu do sprzedaży

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml

Roztwór nierozcieńczony: przechowywać pojemnik w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać. Jeśli roztwór pozostaje mętny lub tworzy się nierozpuszczalny osad, roztworu nie wolno stosować.

Rozcieńczony roztwór

W celu zapoznania się z warunkami przechowywania produktu leczniczego po rozcieńczeniu: patrz poniżej

"Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji po rozcieńczeniu":

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji po rozcieńczeniu

Po rozcieńczeniu

Wykazano stabilność chemiczną i fizyczną leku Cisplatinum Accord po rozcieńczeniu w zalecanych roztworach do wlewu opisanych w punkcie ” Instrukcja dotycząca przygotowania i postępowania z produktem” przez 24 godziny w temperaturze pokojowej 20-25°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia rozcieńczony roztwór należy zużyć natychmiast. Jeżeli lek nie jest zużyty natychmiast, odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania przygotowanego roztworu ponosi osoba podająca lek. Rozcieńczenia należy dokonać w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

1

   Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cisplatinum Accord

KIEDY NIE stosować leku Cisplatinum Accord:

- jeśli pacjent ma uczulenie na cisplatynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na jakikolwiek inny lek zawierający platynę

-    jeśli u pacjenta występują choroby nerek (niewydolność nerek)

-    jeśli u pacjenta występuje odwodnienie

- jeśli u pacjenta występuje ciężkie zahamowanie czynności szpiku kostnego, objawy mogą obejmować: skrajne zmęczenie, większą skłonność do zasinień lub krwawień, występowanie zakażeń

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia słuchu

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia układu nerwowego spowodowane przez cisplatynę

-    jeśli pacjentka karmi piersią

- w skojarzeniu z żywymi szczepionkami, w tym szczepionką przeciwko żółtej gorączce

| - w skojarzeniu z fenytoiną stosowaną profilaktycznie (patrz “ Cisplatinum Accord a inne_leki”, poniżej).

2

Jak stosować lek Cisplatinum Accord Dawkowanie i sposób podawania

Lek Cisplatinum Accord może być podawany wyłącznie przez specjalistę w leczeniu nowotworów. Koncentrat rozcieńcza się roztworem chlorku sodu zawierającym glukozę.

Cisplatyna jest podawana wyłącznie jako wlew dożylny.

W celu kontroli reakcji anafilaktycznych dostępne powinny być urządzenia podtrzymujące funkcje życiowe.

Nie wolno dopuścić do kontaktu cisplatyny z materiałami zawierającymi aluminium.

Zalecana dawka leku Cisplatinum Accord zależy od stanu pacjenta, przewidywanych wyników leczenia oraz od tego czy cisplatynę podaje się samodzielnie (monoterapia) czy w skojarzeniu z innymi lekami (chemioterapia skojarzona).

Cisplatinum Accord

Charakterystyka Cisplatinum accord

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Cisplatinum Accord, 1 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 1 mg cisplatyny.

10 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 10 mg cisplatyny 25 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 25 mg cisplatyny 50 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 50 mg cisplatyny 100 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 100 mg cisplatyny

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każdy ml roztworu zawiera 3,5 mg sodu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Przezroczysty, bezbarwny do bladożółtego roztwór, w fiolce z oranżowego szkła (typu I), zasadniczo wolny od cząstek stałych.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Cisplatyna jest wskazana do stosowania w leczeniu:

•    zaawansowanego lub przerzutowego raka jąder

•    zaawansowanego lub przerzutowego raka jajników

•    zaawansowanego lub przerzutowego raka pęcherza moczowego

•    zaawansowanego lub przerzutowego płaskonabłonkowego raka głowy i szyi

•    zaawansowanego lub przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuca

•    zaawansowanego lub przerzutowego drobnokomórkowego raka płuca.

•    Cisplatyna jest wskazana w leczeniu raka szyjki macicy w skojarzeniu z innymi lekami chemioterapeutycznymi lub radioterapią.

•    Cisplatyna może być stosowana w monoterapii oraz w terapii skojarzonej.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Przed podaniem produkt leczniczy Cisplatinum Accord należy rozcieńczyć. Instrukcja dotycząca rozcieńczania produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

Rozcieńczony roztwór należy podawać wyłącznie dożylnie, drogą wlewu (patrz poniżej). Do podawania leku musi się unikać stosowania jakichkolwiek materiałów zawierających aluminium, które mogą mieć kontakt z cisplatyną (zestawy do wlewu dożylnego, igły, cewniki, strzykawki) (patrz punkt 6.2).

Dorośli i dzieci

Dawka cisplatyny zależy od choroby podstawowej, przewidywanej odpowiedzi na leczenie oraz od tego czy cisplatyna stosowana jest w monoterapii czy jako składnik chemioterapii skojarzonej. Wskazówki dotyczące dawkowania odnoszą się zarówno do dorosłych, jak i dzieci.

W monoterapii, zalecane są dwa następujące schematy dawkowania:

-    pojedyncza dawka od 50 do 120 mg/m2 powierzchni ciała co 3 do 4. tygodni;

-    15 do 20 mg/m2 na dobę przez pięć dni, co 3 do 4. tygodni.

Jeżeli cisplatyna stosowana jest w chemioterapii skojarzonej, dawkę cisplatyny należy zmniejszyć. Typowa dawka wynosi 20 mg/m2 lub więcej, raz na 3 do 4. tygodni.

W leczeniu raka szyjki macicy cisplatynę stosuje się w skojarzeniu z radioterapią. Zazwyczaj stosowana dawka to 40 mg/m2 co tydzień przez 6 tygodni.

Środki ostrożności, które należy wziąć pod uwgę przed rozpoczęciem kolejnego cyklu leczenia, patrz punkt 4.4.

U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek lub zahamowaniem czynności szpiku kostnego, dawkę należy odpowiednio zmniejszyć (patrz punkt 4.3).

Cisplatynę w postaci roztworu do infuzji przygotowanego zgodnie z instrukcjami (patrz punkt 6.6) należy podawać we wlewie dożylnym trwającym 6 do 8 godzin.

Odpowiednie nawodnienie pacjenta musi być utrzymywane począwszy od 2 do 12. godzin przed podaniem leku, do co najmniej 6. godzin po podaniu cisplatyny. Nawodnienie jest konieczne celem zapewnienia odpowiedniej diurezy podczas i po leczeniu cisplatyną. Nawodnienie uzyskuje się podając we wlewie dożylnym jeden z następuj ących roztworów:

0,9% roztwór chlorku sodu;

mieszanina 0,9% roztworu chlorku sodu i 5% roztworu glukozy (1:1).

Nawodnienie przed leczeniem cisplatyną:

wlew dożylny 100 do 200 ml/godzinę przez okres 6 do 12. godzin, całkowita objętość wlewu to co najmniej 1 l.

Nawodnienie po zakończeniu podania cisplatyny:

wlew dożylny kolejnych 2. litrów z szybkością 100 do 200 ml na godzinę przez okres 6 do 12. godzin.

Wymuszona diureza może okazać się konieczna, w przypadku gdy ilość wydalanego moczu jest mniejsza niż 100 do 200 ml/godz. po nawodnieniu. Wymuszoną diurezę można uzyskać podając dożylnie 37,5 g mannitolu w postaci 10% roztworu (375 ml 10% roztworu mannitolu) lub przez podanie leku moczopędnego, jeśli czynność nerek jest prawidłowa.

Podanie mannitolu lub leku moczopędnego jest również konieczne, gdy dawka podanej cisplatyny jest większa niż 60 mg/m2 powierzchni ciała.

Pacjent musi pić duże ilości płynów przez 24 godziny po wlewie dożylnym cisplatyny, aby zapewnić odpowiednie wydzielanie moczu.

4.3 Przeciwwskazania

Cisplatyna jest przeciwwskazana u pacjentów

- z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 ;

-    ze zdiagnozowaną niewydolnością nerek*

-    w stanie odwodnienia (konieczne jest nawodnienie przed i po podaniu leku, aby zapobiec ciężkim zaburzeniom czynności nerek);

-    z zahamowaniem czynności szpiku kostnego;

-    z zaburzeniami słuchu w przeszłości*;

-    z neuropatią spowodowaną cisplatyną;

-    karmiących piersią (patrz punkt 4.6);

-    w skojarzeniu z żywymi szczepionkami, w tym ze szczepionką przeciwko żółtej gorączce (patrz punkt 4.5);

-    w skojarzeniu z fenytoiną stosowaną profilaktycznie (patrz punkt 4.5).

Ze względu na fakt, iż cisplatyna jest nefrotoksyczna i neurotoksyczna (w szczególności ototoksyczna), toksyczności te mogą mieć charakter kumulacyjny jeśli zaburzenia tego typu istniały w przeszłości.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Cisplatyna reaguje z metalicznym aluminium powodując strącenie czarnego osadu platyny. Należy unikać stosowania zawierających aluminium zestawów infuzyjnych, igieł, cewników i strzykawek.

Cisplatyna może być podawana tylko pod nadzorem doświadczonego lekarza onkologa, mającego doświadczenie w stosowaniu chemioterapii przeciwnowotworowej. W celu kontroli reakcji anafilaktycznych dostępne powinny być urządzenia podtrzymujące funkcje życiowe.

Cisplatyna może wchodzić w reakcje z metalem (aluminium) tworząc czarny osad platyny. Nie należy stosować wszelkich materiałów zawierających aluminium, takich jak zestawy infuzyjne, igły, cewniki i strzykawki (patrz punkt 6.2).

Przygotowanego roztworu do infuzji nie wolno mieszać z innymi lekami (patrz punkt 6.2).

Właściwe monitorowanie oraz postępowanie związane ze stosowaniem leku oraz leczeniem powikłań jest możliwe wyłącznie w przypadku postawienia trafnej diagnozy i dostępności wymaganych warunków leczenia. Wykazano, że cisplatyna wykazuje skumulowane działanie ototoksyczne, nefrotoksyczne oraz neurotoksyczne. Toksyczność powodowana przez cisplatynę może być zwiększona poprzez leczenie skojarzone z innymi produktami leczniczymi, które wykazują toksyczne działanie na wymienione narządy i układy.

Przed, w trakcie i po podaniu cisplatyny należy określać następujące parametry czynnościowe poszczególnych narządów:

-    czynność nerek;

-    czynność wątroby;

-    czynność krwiotwórczą (liczba czerwonych i białych krwinek oraz płytek krwi);

-    elektrolity w surowicy (wapń, sód, potas, magnez).

Badania te muszą być powtarzane co tydzień przez cały okres leczenia cisplatyną.

Powtórzenie podania cisplatyny musi być opóźnione aż do osiągnięcia prawidłowych wartości dla następujących parametrów:

-    stężenie kreatyniny w surowicy < 130 pmol/l, co odpowiada 1,5 mg/dl

-    mocznik < 25 mg/dl

-    białe krwinki > 4000/pl, co odpowiada > 4 x 109/l

-    płytki krwi > 100 000/pl, co odpowiada > 100 x 109/l

-    audiogram: wyniki w zakresie wartości prawidłowych.

1.    Nefrotoksyczność

Cisplatyna wykazuje ciężką neurotoksyczność o charakterze kumulacyjnym. Diureza godzinowa na poziomie 100 ml/h lub większa zmniejsza neurotoksyczność wywołaną przez cisplatynę. Można to osiągnąć poprzez nawodnienie pacjenta za pomocą 2 litrów odpowiedniego roztworu podanego dożylnie przed podaniem leku oraz podobne nawodnienie po podaniu cisplatyny (zalecana objętość 2500 ml/m2/dobę). Jeśli stosowane nawodnienie jest niewystarczające dla utrzymania odpowiedniego poziomu diurezy należy podać odpowiednie środki moczopędne (np. mannitol).

Hiperurykemia i hiperalbuminemia mogą predysponować do wystąpienia nefrotoksyczności wywołanej cisplatyną.

2.    Neuropatie

Odnotowano przypadki wystąpienia ciężkiej neuropatii. Tego rodzaju neuropatie mogą mieć charakter nieodwracalny i objawiać się występowaniem parestezji, arefleksji oraz utratą czucia proprioceptywnego i odczuwaniem wibracji. Odnotowano również przypadki utraty funkcji motorycznych. Konieczne jest wykonywanie badań w regularnych odstępach czasowych. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z neuropatią obwodową, która nie jest wywołana cisplatiną. Przed każdym etapem leczenia należy ocenić i potwierdzić brak objawów neuropatii obwodowej.

3.    Ototoksyczność

Do 31% pacjentów przyjmujących pojedynczą dawkę cisplatyny 50 mg/m2 wykazywało objawy ototoksyczności, takie jak szumy uszne i/lub utrata słuchu w zakresie wysokich częstotliwości (4000-8000 Hz). W rzadkich przypadkach może wystąpić utrata słuchu w zakresie dźwięków mowy. Działanie ototoksyczne może być nasilone u dzieci leczonych cisplatyną. Utrata słuchu może być jedno- lub obustronna z tendencją do nasilenia i częstszego występowania podczas podawania dawek wielokrotnych. Niemniej jednak, w rzadkich przypadkach odnotowywano przypadki głuchoty po podaniu dawki początkowej. Ototoksyczność może ulec nasileniu w przypadku wcześniejszego lub jednoczesnego stosowania napromieniania czaszki i może wykazywać związek z maksymalnym stężeniem cisplatyny w osoczu. Nie wyjaśniono, czy ototoksyczne działanie cisplatyny ma charakter odwracalny. Przed rozpoczęciem leczenia cisplatyną oraz przed rozpoczęciem kolejnego cyklu leczenia muszą być wykonane badania audiometryczne. Odnotowano przypadki toksyczności przedsionkowej (patrz punkt Działania niepożądane).

4.    Reakcje alergiczne

Podobnie jak w przypadku innych produktów leczniczych zawieraj ących platynę, w większości przypadków mogą wystąpić reakcji nadwrażliwości, pojawiające się najczęściej w trakcie wlewu i wymagające przerwania wlewu oraz zastosowania odpowiedniego leczenia objawowego. Odnotowywano występowanie reakcji krzyżowych, w niektórych przypadkach zakończonych zgonem w związku ze stosowaniem wszystkich związków platyny.(patrz punkt Działania niepożądane oraz Przeciwwskazania).

Obserwowano przypadki reakcji rzekomoanafilaktycznych na cisplatynę. Reakcje te mogą być kontrolowane poprzez podanie leków przeciwhistaminowych, adrenaliny i (lub) glikokortykosteroidów.

5. Czynność wątroby i morfologia krwi

Czynność wątroby oraz morfologia krwi muszą być kontrolowane w regularnych odstępach czasowych.

6.    Działanie rakotwórcze

W rzadkich przypadkach odnotowywano u ludzi występowanie ostrej białaczki związane ze stosowaniem leku Cisplatinum Accord, któremu zwykle towarzyszyły inne czynniki wywołujące białaczkę. Cispaltinum Accord wykazuje działanie mutagenne u bakterii i wywołuje aberracje chromosomowe w kulturach komórek zwierzęcych. Działanie rakotwórcze jest możliwe, jednak nie zostało dowiedzione. Cisplatinum Accord wykazuje działanie teratogenne oraz toksyczność wobec zarodków myszy.

7.    Reakcje w miejscu wstrzyknięcia

Podczas podawania cisplatyny mogą wystąpić reakcje w miejscu wstrzyknięcia. Ze względu na możliwość wynaczynienia, zalecane jest ścisłe monitorowanie miejsca wlewu pod kątem ewentualnej infiltracji podczas podawania leku. Obecnie nie jest znane swoiste leczenie reakcji wywołanych wynaczynieniem.

OSTRZEŻENIE

Niniejszy środek cytostatyczny charakteryzuje się toksycznością o większym nasileniu, niż zwykle obserwowana podczas chemioterapii przeciwnowotworowej.

Toksyczny wpływ na nerki, o największym nasileniu działania kumulacyjnego, jest ciężki i wymaga szczególnych środków ostrożności dotyczących stosowania (patrz „Działania niepożądane” oraz „Dawkowanie i sposób podawania”).

Nudności i wymioty mogą być intensywne i wymagać stosownego leczenia środkami przeciwwymiotnymi. Ścisły nadzór podczas stosowania leku jest konieczny również ze względu na ryzyko wystąpienia ototoksyczności, mielosupresji oraz reakcji anafilaktycznych (patrz „Działania niepożądane”).

Przygotowanie roztworu do infuzji

Ostrzeżenie

Podobnie jak w przypadku innych produktów o potencjalnej toksyczności, konieczne jest podjęcie środków ostrożności podczas przygotowywania roztworu. Możliwe jest uszkodzenie skóry w wyniku przypadkowej ekspozycji na produkt. Zalecane jest używanie rękawiczek. W przypadku kontaktu roztworu cisplatyny ze skórą lub błonami śluzowymi, należy intensywnie przemyć skórę lub błony śluzowe wodą z mydłem.

Zalecane jest stosowanie się do odpowiednich procedur dotyczących używania cytostatyków i ich usuwania.

Przed podaniem produktu leczniczego pacjentowi, należy skontrolować roztwór pod katem przejrzystości oraz braku zanieczyszczeń.

Zarówno mężczyźni jak i kobiety powinni stosować skuteczną antykoncepcję w trakcie leczenia oraz przez co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu leczenia cisplatyną (patrz punkt 4.6).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie produktów leczniczych o działaniu hamującym czynność szpiku kostnego lub

napromieniania nasila działanie mielosupresyjne cisplatyny.

Jednoczesne stosowanie leków przeciwnadciśnieniowych zawierających furosemid, hydralazynę, diazoksyd i propranolol może nasilać neurotoksyczne działanie cisplatyny.

Substancje nefrotoksyczne:

Jednoczesne stosowanie nefrotoksycznych (np. cefalosporyny, aminoglikozydów, amfoterycyny B, substancji kontrastujących) lub ototoksycznych (np. aminoglikozydów) produktów leczniczych nasila toksyczne działanie cisplatyny na nerki . W trakcie lub po zakończeniu leczenia cisplatyną zaleca się ostrożność w stosowaniu substancji wydalanych głównie przez nerki, np. leków cytostatycznych, takich jak bleomycyna i metotreksat, ze względu na potencjalnie zmniejszone wydalanie przez nerki.

Może być konieczne dostosowanie dawki allopurynolu, kolchicyny, probenecydu lub sulfinpirazonu, jeśli są stosowane razem z cisplatyną, ponieważ cisplatyna powoduje zwiększenie stężenia kwasu moczowego w surowicy.

Toksyczność ifosfamidu wobec nerek może być nasilona w trakcie jednoczesnego podawania cisplatyny lub u pacjentów uprzednio leczonych cisplatyną.

W nielicznych przypadkach obserwowano spadek stężenia litu we krwi wskutek podawania cisplatyny w skojarzeniu z bleomycyną i etopozydem. Z tego względu zaleca się monitorowanie poziomu litu.

Cisplatyna w skojarzeniu z bleomycyną i winblastyną może prowadzić do zespołu Raynauda.

W badaniu obejmującym pacjentów z rakiem przerzutowym lub zaawansowanym, leczenie skojarzone docetakselem i cisplatyną powodowało cięższe działania neurotoksyczne (zależne od dawki i czuciowe) niż każdy z tych leków podawany w monoterapii w podobnych dawkach.

Środki chelatujące, takie jak penicylamina, mogą zmniejszać skuteczność cisplatyny.

Podczas jednoczesnego stosowania cisplatyny i cyklosporyny, należy brać pod uwagę zwiększoną immunosupresję z ryzykiem limfoproliferacji.

Leki ototoksyczne:

Jednoczesne stosowanie leków ototoksycznych (np. aminoglikozydy, diuretyki pętlowe) nasila ototoksyczny wpływ cisplatyny na czynność narządu słuchu.

Z wyjątkiem pacjentów otrzymujących dawki cisplatyny większe niż 60 mg/m2, u których wydalanie moczu jest mniejsze niż 1000 ml na 24 godziny, nie należy stosować wymuszonej diurezy przy użyciu diuretyków pętlowych, ze względu na możliwe uszkodzenie nerkowych dróg moczowych oraz ototoksyczność.

Ifosfamid zwiększa ryzyko utraty słuchu wskutek jednoczesnego stosowania z cisplatyną.

Żywe atenuowane szczepionki:

Szczepienie przeciw żółtej gorączce jest zdecydowanie przeciwwskazane ze względu na ryzyko ogólnoustrojowej choroby poszczepiennej, mogącej zakończyć się zgonem (patrz punkt 4.3).

Ze względu na ryzyko choroby uogólnionej zaleca się stosowanie szczepionek inaktywowanych jeśli takowe są dostępne.

Doustne leki przeciwzakrzepowe:

W przypadku jednoczesnego stosowania cisplatyny i doustnych leków przeciwzakrzepowych zaleca się regularne monitorowanie wartości wskaźnika protrombinowego (ang. INR - International Normalized Ratio)

Leki przeciwhistaminowe, pochodne fenotiazyny i inne:

Jednoczesne stosowanie leków przeciwhistaminowych, buklizyny, cyklizyny, loksapiny, meklozyny, fenotiazyn, pochodnych tioksantenu lub trimetobenzamidów może maskować objawy ototoksyczności (takie jak zawroty głowy i szum uszny).

Leki przeciwdrgawkowe:

Stężenie leków przeciwdrgawkowych w surowicy może pozostawać poniżej wartości terapeutycznych w trakcie leczenia cisplatyną.

Cisplatyna może zmniejszać wchłanianie podawanej jednocześnie fenytoiny prowadząc do zmniejszenia kontroli padaczki. Rozpoczynanie leczenia przeciwdrgawkowego fenytoiną w trakcie terapii cisplatyną jest zdecydowanie przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Pyroksydyna w skojarzeniu z altretaminą:

W randomizowanym badaniudotyczącym leczenia zaawansowanego raka jajnika jednoczesne podanie pirydoksyny i altretaminy (heksametylomelaminy) z cisplatyną miało negatywny wpływ na odpowiedź na leczenie.

Paklitaksel:

Leczenie cisplatyną przed podaniem wlewu paklitakselu może zmniejszać klirens paklitakselu o 33% i dlatego może nasilać jego neurotoksyczność.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Cispaltyna podawana kobietom w ciąży może być toksyczna dla płodu.

Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na rozmnażanie i przezłożyskowy wpływ rakotwórczy (patrz punkt 5.3). Nie należy stosować cisplatyny w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna podjęcie ryzyka związanego z podaniem leku za klinicznie uzasdadnione.

W trakcie trwania leczenia cisplatyną oraz minimum 6. miesięcy po jego zakończeniu należy stosować skuteczne metody antykoncepcji.

Karmienie piersią

Cisplatyna przenika do mleka kobiecego.

Pacjentki leczone cisplatyną nie mogą karmić piersią

Wpływ na płodność

Pacjentom, którzy planują posiadanie dzieci po zakończeniu leczenia cisplatyną zaleca się odbycie uprzedniej konsultacji.

Ponieważ cisplatyna może powodować trwałą niepłodność zaleca się, aby mężczyźni, którzy chcą zostać ojcami w przyszłości poradzili się w sprawie kriokonserwacji nasienia przed rozpoczęciem leczenia.

Antykoncepcja u mężczyzn i kobiet

Zarówno kobiety jak i mężczyźni muszą stosować skuteczne metody antykoncepcji w trakcie leczenia cisplatyną oraz do 6. miesięcy po jego zakończeniu.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jednakże, profile działań niepożądanych (ośrodkowy układ nerwowy i poszczególne narządy zmysłów) mogą w nieznacznym lub umiarkowanym stopniu wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Dlatego pacjenci, u których występują takie działania (np. senność lub wymioty), powinni unikać prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Działania niepożądane zależą od zastosowanej dawki i mogą być skumulowane.

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi (> 10%) cisplatyny były zaburzenia hematologiczne (leukopenia, trombocytopenia i niedokrwistość), żołądkowo-jelitowe (jadłowstręt, nudności, wymioty i biegunka), zaburzenia ucha (uszkodzenie słuchu), zaburzenia czynności nerek (niewydolność nerek, nefrotoksyczność, hiperurykemia) i gorączka.

U około jednej trzeciej pacjentów po podaniu pojedynczej dawki cisplatyny zgłaszano ciężkie toksyczne działania na nerki, szpik kostny i uszy. Działania te są zwykle zależne od dawki i kumulują się. Ototoksyczność może być cięższa u dzieci.

Częstość występowania działań niepożądanych określono według następującej konwencji:

Bardzo często ( >1/10); często ( > 1/100 do < 1/10); niezbyt często ( > 1/1000 do < 1/100); rzadko ( >_1/10 000 do < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000); nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Reakcje nadwrażliwości objawiające się jako wysypka, pokrzywka, rumień lub alergiczny świąd.

Tabela1. Działania niepożądane zgłaszane podczas badań klinicznych oraz po wprowadzeniu leku do obrotu. (klasyfikacja MedRA)

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość działań niepożądanych

Działanie niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Nieznana

Zakażeniaa

Często

Posocznica

Zakażenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często

Zahamowanie czynności szpiku kostnego, trombocytopenia, leukopenia, niedokrwistość

Nieznana

Niedokrwistość hemolityczna z dodatnim odczynem Coombsa

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone

Rzadko

Ostra białaczka

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

Reakcje anafilaktyczneb Reakcje nadwrażliwości objawiające się jako wysypka, pokrzywka, rumień lub alergiczny świąd.

Zaburzenia endokrynologiczne

Nieznana

Zwiększona aktywność amylazy we krwi, zespół nieadekwatnego wydzielania hormonu

antydiuretycznego

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Nieznana

Odwodnienie, hipokaliemia, hipofosfatemia, hipokalcemia, tężyczka, skurcze mięśni i/lub zmiany w elektrokardiogramie występujące jako skutek uszkodzenia nerek przez cisplatynę zmniejszające w ten sposób kanalikową resorpcję kationów, hipercholesterolemia, zwiększona aktywność amylazy we krwi

Niezbyt często

Hipomagnezemia

Bardzo rzadko

Zwiększenie stężenia żelaza we krwi

Bardzo często

Hiponatremia

Zaburzenia układu nerwowego

Nieznana

Udar mózgu, udar krwotoczny, udar niedokrwienny, utrata smaku, zapalenie tętnic mózgowych, objaw Lhermitte’a, mielopatia, neuropatia autonomiczna

Rzadko

Drgawki, neuropatia obwodowa, leukoencefalopatia, zespół odwracalnej tylnej leukoencefalopatii

Zaburzenia oka

Nieznana

Niewyraźne widzenie, daltonizm nabyty, ślepota korowa, zapalenie nerwu wzrokowego, obrzęk tarczy nerwu wzrokowego, pigmentacja siatkówki

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często

Ototoksyczność

Nieznana

Szum w uszach, głuchota

Rzadko

Pacjenci mogą utracić zdolność prowadzenia normalnej konwersacji. Zaburzenia słuchu wywołane cis platyną mogą być ciężkie u dzieci i pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia serca

Nieznana

Zaburzenia serca

Często

Zaburzenia rytmu serca, bradykardia, tachykardia

Rzadko

Zawał mięśnia sercowego

Bardzo rzadko

Zatrzymanie akcji serca

Zaburzenia naczyniowe

Nieznana

Mikroangiopatia zakrzepowa (zespół

hemolityczno-mocznicowy), zespół Raynauda

Często

Zapalenie żyły w miejscu podania

Zaburzenia żołądka i jelit

Nieznana

Wymioty, nudności, jadłowstręt, czkawka, biegunka

Niezbyt często

Metaliczny osad na dziąsłach

Rzadko

Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Nieznana

Zwiększenie aktywności aminotransferaz i bilirubiny we krwi

Rzadko

Zmniejszenie stężenia albumin we krwi

Zaburenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często

Duszność, zapalenie płuc, niewydolność oddechowa

Nieznana

Zator tętnicy płucnej

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Nieznana

Wysypka, łysienie

Zaburzenia

mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości

Nieznana

Skurcze mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Nieznana

Ostra niewydolność nerek, niewydolność nerekc , zaburzenia czynności kanalików nerkowych

Bardzo często

Hiperurykemia

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często

Nieprawidłowa spermatogeneza i owulacja, bolesna ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Nieznana

Gorączka (bardzo często), osłabienie, złe samopoczucie, wynaczynienie w miejscu wkłuciad

*Źródło danych na temat częstości działań niepożądanych: Aktualna Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa Produktów (ang. CCDS - Company Core Data Sheet) , Wydział Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii i Egidemiologii Bristol-Myers Squibb, 2 sierpnia 2010. Dane na temat częstości działań niepożądanych nie ujętych w CCDS zostały przedstawione na podstawie raportu oceniającego.

a: powikłania związane z infekcjami w niektórych przypadkach prowadziły do śmierci pacjenta

b: zgłaszane objawy związane z reakcją anafilaktyczną takie jak obrzęk twarzy, świszczący oddech, skurcz oskrzeli, tachykardia, niedociśnienie zostaną podane w nawiasach w tabeli zdarzeń niepożądanych.

c: Zwiększenie stężenia kreatyniny oraz azotu mocznikowego we krwi, kwasu moczowego w osoczu i/lub zmniejszenie klirensu kreatyniny zostało zaklasyfikowane wspólnie jako upośledzenie czynności/ niewydolność nerek.

d: Miejscowa toksyczność wobec tkanek miękkich w tym zapalenie tkanki łącznej, zwłóknienia i martwica (często), ból (często), obrzęk (często), rumień (często) będące wynikiem wynaczynienia.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie

podejrzewane działania niepożądane do podmiotu odpowiedzialnego lub za pośrednictwem Departamentu

Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedawkowania mają postać wymienionych powyżej działań niepożądanych w nasilonym stopniu. Odpowiednie nawodnienie i diureza osmotyczna mogą pomóc w zmniejszeniu toksyczności cisplatyny, pod warunkiem że zostaną zastosowane natychmiast po przedawkowaniu.

Przedawkowanie ( > 200 mg/m2) może bezpośrednio wpływać na układ oddechowy, co z kolei może spowodować zagrażające życiu zaburzenia oddychania oraz zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej w wyniku przenikania przez barierę krew-mózg.

Ostre przedawkowanie cisplatyny może powodować niewydolność nerek oraz wątroby, głuchotę, toksyczność w stosunku do narządu wzroku (w tym odwarstwienie siatkówki), istotną mielosupresję, nie reagujące na leczenie nudności i wymioty, zapalenie nerwów. Przedawkowanie może być przyczyną zgonu pacjenta.

Nie ma swoistego antidotum na wypadek przedawkowania cisplatyny. Nawet hemodializa przeprowadzona do 4 godzin po przedawkowaniu ma niewielki wpływ na eliminację cisplatyny z organizmu na skutek jej szybkiego i silnego wiązania się z białkami.

W przypadku przedawkowania należy zastosować ogólne środki wspomagające.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki przeciwnowotworowe, związki platyny,

Kod ATC: L01XA01

Cisplatyna jest nieorganicznym związkiem, zawierającym metal ciężki [cis-diaminodichloroplatynę (II)]. Cisplatyna hamuje syntezę DNA, tworząc krzyżowe wiązania. W mniejszym stopniu są hamowane synteza białka i RNA.

Chociaż najważniejszym mechanizmem działania cisplatyny wydaje się hamowanie syntezy DNA, inne mechanizmy mogą również przyczyniać się do aktywności przeciwnowotworowej cisplatyny, w tym zwiększenie immunogenności nowotworu. Onkolityczne właściwości cisplatyny są porównywalne z właściwościami związków alkilujących. Cisplatyna wykazuje także działanie immunosupresyjne, uwrażliwiające na napromienianie i przeciwbakteryjne. Cisplatyna prawdopodobnie działa niezależnie od fazy cyklu komórkowego. Działanie cytotoksyczne cisplatyny jest spowodowane wiązaniem się z wszystkimi zasadami DNA, z preferencją dla pozycji N-7 guaniny i adenozyny.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu dożylnym, cisplatyna ulega szybkiej dystrybucji do tkanek; cisplatyna słabo penetruje ośrodkowy układ nerwowy. Największe stężenie osiąga w wątrobie, nerkach, pęcherzu moczowym, tkankach mięśni, skórze, jądrach, gruczole krokowym, trzustce i śledzionie.

Po podawaniu we wlewie dożylnym eliminacja przesączalnej, niezwiązanej z białkami cisplatyny odbywa się dwufazowo; początkowy i końcowy czas półtrwania wynosi odpowiednio 10-20 minut i 32-53 minut. Całkowita eliminacja całej ilości platyny przebiega trójfazowo, z okresami półtrwania wynoszącymi odpowiednio 14 minut, 274 minuty i 53 dni.

Cisplatyna wiąże się z białkami osocza w 90%.

Wydalanie odbywa się głównie z moczem: 27-43% podanej dawki jest odzyskiwane w moczu w ciągu pierwszych pięciu dni po zakończeniu leczenia. Platyna jest również wydalana z żółcią.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność przewlekła

W badaniach toksyczności po podaniu wielokrotnym obserwowano uszkodzenia nerek, zahamowanie czynności szpiku kostnego, zaburzenia żołądkowo-jelitowe i ototoksyczność.

Mutagenność i rakotwórczość

W licznych badaniach in vitro i in vivo cisplatyna wykazuje właściwości mutagenne (testy bakteryjne, zaburzenia chromosomowe w komórkach zwierzęcych i hodowlach tkankowych). W badaniach długotrwałych wykazano rakotwórcze działanie cisplatyny u myszy i szczurów.

Toksyczny wpływ na rozmnażanie

U myszy obserwowano supresję czynności gonad, prowadzącą do zaniku miesiączkowania lub azoospermii, które mogą być nieodwracalne i prowadzić do niepłodności. U samic myszy cisplatyna wywoływała zmiany morfologiczne w jajnikach, powodując częściową i przemijaj ącą niepłodność.

Badania na szczurach wykazały, że narażenie na działanie cisplatyny podczas ciąży może powodować nowotwory u dorosłego potomstwa.

Cisplatyna jest embriotoksyczna u myszy i szczurów; zniekształcenia zgłaszano u obu gatunków. Cisplatyna przenika do mleka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek

Sodu wodorotlenek (do uzyskania odpowiedniego pH)

Kwas solny stężony (do uzyskania odpowiedniego pH)

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dopuszczać do kontaktu z aluminium. Cisplatyna może wchodzić w reakcje z metalem (aluminium)

tworząc czarny osad platyny. Nie należy stosować wszelkich materiałów zawierających aluminium, takich jak zestawy infuzyjne, igły, cewniki i strzykawki. Cisplatyna rozkłada się po rozpuszczeniu w środowisku

0    małej zawartości chlorku; stężenie chlorku powinno być równoważne do co najmniej 0,45% chlorku sodu.

Ze względu na brak badań zgodności nie wolno mieszać cisplatyny z innymi produktami leczniczymi. Przeciwutleniacze (takie jak pirosiarczyn sodu), dwuwęglany (dwuwęglan sodu), siarczany, fluorouracyl

1    paklitaksel mogą inaktywować cisplatynę w zestawach infuzyjnych.

Cisplatynę powinno się stosować wyłącznie z rozpuszczalnikami podanymi w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

Przed otwarciem 3 lata

Po rozcieńczeniu

Wykazano stabilność chemiczną i fizyczną produktu leczniczego Cisplatinum Accord po rozcieńczeniu w zalecanych roztworach do infuzji opisanych w punkcie 6.6 przez 24 godziny w temperaturze pokojowej 20-25 °C. Rozcieńczony roztwór należy chronić od światła. Nie przechowywać rozcieńczonych roztworów w lodówce ani zamrażarce.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia rozcieńczony roztwór należy zużyć natychmiast. Jeżeli lek nie jest zużyty natychmiast, odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania przygotowanego roztworu ponosi osoba podaj ąca lek. Rozcieńczenia należy dokonać w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Roztwór nierozcieńczony

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania 10 ml

Fiolka o pojemności 10 ml z oranżowego szkła (typu I) z korkiem z gumy chlorobutylowej i aluminiowym uszczelnieniem typu „flip off720 mm przezroczystym uszczelnieniem typu „flip-off”, w tekturowym pudełku.

25 ml

Fiolka o pojemności 30 ml z oranżowego szkła (typu I) z korkiem z gumy chlorobutylowej i aluminiowym uszczelnieniem typu „flip off720 mm przezroczystym uszczelnieniem typu „flip-off”, w tekturowym pudełku.

50 ml

Fiolka o pojemności 50 ml z oranżowego szkła (typu I) z korkiem z gumy chlorobutylowej i aluminiowym

uszczelnieniem typu „flip off720 mm przezroczystym uszczelnieniem typu „flip-off”, w tekturowym pudełku.

100 ml

Fiolka o pojemności 100 ml z oranżowego szkła (typu I) z 20 mm gumowym korkiem typu S127-4432/50 i aluminiowym uszczelnieniem typu „flip-off720 mm przezroczystym uszczelnieniem typu „flip-off”, w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu

leczniczego do stosowania

Instrukcja dotycząca przygotowywania i stosowania produktu

Podobnie jak w przypadku innych produktów przeciwnowotworowych, należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z cisplatyną. Roztwór należy rozcieńczyć przed użyciem. Rozcieńczenie powinno być wykonane w warunkach jałowych przez wyszkolony personel w miejscu specjalnie do tego wyznaczonym. Należy nosić odpowiednie rękawice ochronne. Należy zastosować środki ostrożności, aby nie dopuścić do kontaktu leku ze skórą i błonami śluzowymi. W przypadku kontaktu roztworu ze skórą, zanieczyszczone miejsce należy natychmiast przemyć wodą z mydłem. W przypadku kontaktu roztworu ze skórą obserwowano mrowienie, pieczenie i zaczerwienienie skóry. W razie kontaktu z błonami śluzowymi należy natychmiast przepłukać je obficie wodą. Po wdychaniu roztworu opisywano duszności, ból w klatce piersiowej, podrażnienie gardła i nudności.

Kobiety w ciąży muszą unikać kontaktu z lekami cytotoksycznymi.

Należy zachować szczególna ostrożność przy usuwaniu wydalin i wymiocin.

Jeśli roztwór pozostaje mętny lub osad nie rozpuszcza się, fiolkę należy usunąć.

Uszkodzoną fiolkę należy traktować z taką samą ostrożnością, jak zanieczyszczone odpady. Zanieczyszczone odpady należy przechowywać we właściwie oznakowanych pojemnikach na odpady. Patrz punkt "Usuwanie pozostałości”.

Przygotowanie do podawania dożylnego

Należy pobrać z fiolki potrzebną ilość roztworu, po czym rozcieńczyć go w co najmniej 1 litrze następujących roztworów:

-    0,9% chlorku sodu

-    mieszanina 0,9% chlorku sodu i 5% glukozy (1:1) (końcowe stężenia: 0,45% roztwór chlorku sodu, 2,5% roztwór glukozy)

-    0,9% chlorku sodu i 1,875% mannitolu do wstrzykiwań

-    0,45% chlorku sodu, 2,5% glukozy i 1,875% mannitolu do wstrzykiwań

Przed użyciem roztwór należy zawsze obejrzeć. Jeśli roztwór pozostaje mętny lub tworzy się nierozpuszczalny osad, roztworu nie wolno stosować. Należy stosować jedynie przezroczyste roztwory wolne od cząstek stałych.

NIE DOPUSZCZAĆ do kontaktu z iniekcyjnymi materiałami zawierającymi aluminium.

NIE PODAWAĆ w postaci nierozcieńczonej.

W odniesieniu do mikrobiologicznej, chemicznej i fizycznej stabilności nierozcieńczonych roztworów patrz

punkt 6.3.

Usuwanie pozostałości

Wszelkie materiały użyte do przygotowania i podawania lub materiały, które w jakikolwiek sposób weszły w kontakt z cisplatyną należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi postępowania z odpadami cytotoksycznymi. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE

DO OBROTU

Accord Healthcare Limited Sage House 319, Pinner Road North Harrow Middlesex, HA1 4HF Wielka Brytania

8.    NUMER(Y) POZWOLENIA(N) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17743

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2011-01-20

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 2014-12-12

Cisplatinum Accord