+ iMeds.pl

Cital 20 mgUlotka Cital

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Citai, 20 mg, tabletki powlekane

Citalopramum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza._


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Cital i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cital

3.    Jak stosować lek Cital

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Cital

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK CITAL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Cital należy do grupy leków przeciwdepresyjnych, nazywanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny.

Lek Cital jest wskazany w leczeniu depresji w fazie początkowej oraz w leczeniu podtrzymującym.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CITAL Kiedy nie stosować leku Cital

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na cytalopram lub którykolwiek z pozostałych składników leku Cital. Patrz punkt „Inne informacje”.

•    Jeśli pacjent przyjmuje leki, które należą do grupy nazywanej inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO), np. fenelzyna, iproniazyd, izokarboksazyd, nialamid, tranylcypromina, moklobemid (stosowane w leczeniu depresji), selegilina w dawce większej niż 10 mg na dobę (stosowana w leczeniu choroby Parkinsona).

Stosowanie leku Cital można rozpocząć 14 dni po zakończeniu stosowania leków, takich jak fenelzyna, iproniazyd, izokarboksazyd, nialamid, tranylcypromina. Nie należy również stosować cytalopramu przez określony czas po zakończeniu leczenia moklobemidem (patrz ulotka dla pacjenta tego leku).

Nie należy stosować inhibitorów monoaminooksydazy przez 7 dni po zakończeniu leczenia lekiem Cital.

•    Jeśli pacjent przyjmuje pimozyd.

•    Jeśli pacjent ma wrodzone zaburzenia rytmu serca (kołatanie serca) lub u pacjenta wystąpił epizod zaburzenia rytmu serca (widoczny na EKG, w badaniu oceniającym pracę serca).

•    Jeśli pacjent przyjmuje leki przeciw zaburzeniom rytmu serca lub stosuje leki, które mogą wpływać na rytm serca. (Patrz punkt „Stosowanie leku Cital z innymi lekami”).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Cital

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę przed przyjęciem leku, jeśli:

•    u pacjenta występuje cukrzyca. Stosowanie leku Cital może zmieniać stężenie glukozy we krwi. Konieczne może okazać się dostosowanie dawki insuliny i (lub) doustnych leków przeciwcukrzycowych.

•    u pacjenta występują napady padaczki, ponieważ stosowanie leków przeciwdepresyjnych może zwiększyć ryzyko wystąpienia drgawek. W przypadku wystąpienia napadu padaczki lekarz zadecyduje o dalszym stosowaniu leku Cital.

•    pacj ent leczony jest elektrowstrząsami.

•    u pacjenta występowały epizody manii lub hipomanii (szybko zmieniające się pomysły, przesadnie dobry nastrój lub wzmożona aktywność fizyczna). Lekarz zadecyduje o odstawieniu leku Cital u każdego pacjenta, u którego rozpoczyna się faza maniakalna.

•    u pacjenta występują zaburzenia krzepnięcia krwi. Stosowanie leku Cital może powodować krwawienia.

•    pacjent przyjmuje leki, które wpływają na krzepnięcie krwi.

•    u pacjenta występują objawy tzw. zespołu serotoninowego. Wystąpienie łączne objawów, takich jak: pobudzenie, drżenia, drgawki kloniczne mięśni i wysoka gorączka mogą wskazywać na rozwój tego zespołu. W takim przypadku należy natychmiast przerwać stosowanie leku Cital.

•    u pacjenta występuje psychoza z epizodem depresji.

•    u pacj enta występuj e ciężka choroba wątroby.

•    u pacjenta występuje ciężka choroba nerek.

•    u pacjenta występuje zmniejszone stężenie sodu we krwi.

•    u pacjenta występują lub kiedykolwiek występowały choroby serca lub przebył ostatnio zawał serca.

•    u pacjenta występuje wolne tętno w spoczynku i (lub) niedobór elektrolitów (zmniejszone stężenie potasu i magnezu) po przedłużającej się ostrej biegunce i wymiotach lub stosowaniu leków diuretycznych (leków odwadniających).

•    u pacjenta występuje szybki lub nieregularny rytm serca (kołatanie serca), omdlenia, upadki lub zawroty głowy po zmianie pozycji na stojącą, co może wskazywać na zaburzenia pracy serca.

Uwaga

Tak jak w przypadku innych leków stosowanych w leczeniu depresji, poprawa stanu pacjenta nie następuje natychmiast. Od rozpoczęcia stosowania leku Cital musi upłynąć zazwyczaj kilka tygodni zanim nastąpi poprawa stanu klinicznego pacjenta. Dlatego ważne jest, aby pacjent postępował ściśle według zaleceń lekarza i nie przerywał samowolnie leczenia ani nie zmieniał przepisanej dawki bez konsultacji z lekarzem. Nie należy nagle przerywać leczenia lekiem Cital, gdyż mogą wystąpić objawy odstawienia (patrz punkt „Przerwanie stosowania leku Cital”).

Myśli samobójcze i pogorszenie się depresji lub zaburzeń lękowych

Pacjenci z depresją i (lub) zaburzeniami lękowymi, mogą mieć czasami myśli o samookaleczeniu lub o popełnieniu samobójstwa. Mogą one nasilać się na początku stosowania leków przeciwdepresyjnych, ponieważ leki te zaczynają działać zazwyczaj dopiero po upływie 2 tygodni, czasami później.

Wystąpienie myśli samobójczych, myśli o samookaleczeniu lub popełnieniu samobójstwa jest bardziej prawdopodobne, jeżeli:

•    u pacjenta w przeszłości występowały myśli samobójcze lub o samookaleczeniu.

•    pacjent jest osobą dorosłą w młodym wieku. Informacje z badań klinicznych wskazują na zwiększone ryzyko zachowań samobójczych u osób dorosłych w wieku poniżej 25 lat z zaburzeniami psychicznymi, którzy byli leczeni lekami przeciwdepresyjnymi.

Jeśli u pacjenta występują myśli samobójcze lub o samookaleczeniu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub zgłosić się do szpitala.

Pomocne może okazać się poinformowanie krewnych lub przyjaciół o tym, że pacjent ma depresję lub zaburzenia lękowe oraz poproszenie ich o przeczytanie tej ulotki. Pacjent może poprosić o informowanie go, jeśli zauważą, że objawy depresji lub zaburzenia lękowego nasilają się lub, gdy wystąpiły niepokojące zmiany w zachowaniu.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat

Nie należy stosować leku Cital u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Należy pamiętać, że u pacjentów w wieku poniżej 18 lat podczas przyjmowania leków należących do tej grupy, istnieje większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak: próby samobójcze i myśli samobójcze oraz wrogość (szczególnie agresja, zachowania buntownicze, przejawy gniewu). Mimo to, lekarz może przepisać lek Cital pacjentom w wieku poniżej 18 lat, jeśli zdecyduje, że leży to w najlepiej pojętym interesie pacjenta. Jeśli lekarz przepisał lek Cital pacjentowi w wieku poniżej 18 lat i chcą Państwo to przedyskutować, należy ponownie skonsultować się z lekarzem prowadzącym. Jeśli u pacjenta w wieku poniżej 18 lat przyjmującego lek Cital wyżej wymienione objawy wystąpią lub nasilą się, należy poinformować lekarza prowadzącego. Ponadto, nie wykazano jeszcze długoterminowego bezpieczeństwa stosowania leku Cital dotyczącego wpływu na wzrost, dojrzewanie oraz rozwój poznawczy i rozwój zachowania w tej grupie wiekowej.

Stosowanie leku Cital z innymi lekami

Lek Cital może wpływać na działanie innych stosowanych leków. Inne stosowane leki mogą wpływać na działanie leku Cital.

Należy poinformować lekarza o stosowaniu obecnie lub w przeszłości następujących leków:

•    inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) (patrz punkt „Kiedy nie stosować leku Cital”).

•    sumatryptan (stosowany w leczeniu migreny), inne leki z grupy tryptanów lub tramadol (lek przeciwbólowy). Mogą wystąpić objawy zespołu serotoninowego (patrz punkt „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Cital”).

•    leki wpływające na czynność płytek krwi i krzepliwość krwi, np. warfaryna, kwas acetylosalicylowy, dipirydamol, tyklopidyna, niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), np. ibuprofen, ketoprofen i diklofenak, atypowe leki przeciwpsychotyczne lub pochodne fenotiazyny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne. Mogą zwiększać ryzyko krwotoków.

•    neuroleptyki (stosowane w leczeniu schizofrenii).

•    meflokina (stosowana w leczeniu malarii) lub bupropion (stosowany w leczeniu depresji).

•    leki ziołowe zawierające ziele dziurawca (Hypericum perforatum).

•    cymetydyna (stosowana w leczeniu wrzodów żołądka).

   metoprolol (lek beta-adrenolityczny stosowany w leczeniu migreny, niektórych chorób serca oraz wysokiego ciśnienia krwi).

•    lit (stosowany w leczeniu chorób psychicznych) i tryptofan (stosowany w leczeniu depresji).

•    imipramina i dezypramina (stosowane w leczeniu depresji).

•    propafenon (stosowany w chorobach serca).

•    flukonazol (lek przeciwgrzybiczy). Może powodować wystąpienie zespołu serotoninowego.

NIE NALEŻY STOSOWAĆ leku Cital, jeśli pacjent stosuje leki przeciw zaburzeniom rytmu serca/ kołataniu serca lub leki wpływające na rytm serca, np. tzw. leki przeciwarytmiczne (klasy IA i III), leki przeciwpsychotyczne (np. pochodne fenotiazyny, pimozyd, haloperydol), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, niektóre leki przeciwgrzybicze (np. sparfloksacyna, moksyfloksacyna, erytromycyna podawana dożylnie, pentamidyna, leki stosowane w leczeniu malarii, szczególnie halofantryna), niektóre leki przeciwhistaminowe (astemizol, mizolastyna). W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza prowadzącego.

Należy powiedzieć lekarzowi prowadzącemu lub farmaceucie, jeżeli pacjent przyjmuje którykolwiek z wyżej wymienionych leków lub o wszystkich innych przyjmowanych lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku Cital z jedzeniem i piciem

Lek można przyjmować niezależnie od pokarmu, popijając płynem.

Podczas stosowania leku Cital nie należy pić alkoholu, chociaż nie wykazano, by lek Cital nasilał działanie alkoholu.

Ciąża

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem przyjmowania jakichkolwiek leków.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka jest w ciąży, sądzi, że może być w ciąży lub planuje ciążę. Nie należy stosować leku Cital, jeśli pacjentka jest w ciąży, dopóki lekarz nie omówi wspólnie z pacjentką ryzyka i korzyści wynikających ze stosowania leku.

Należy poinformować lekarza i (lub) położną o stosowaniu leku Cital. Przyjmowanie podczas ciąży leków, takich jak Cital, zwłaszcza w trzech ostatnich miesiącach ciąży, może zwiększać ryzyko wystąpienia u noworodka ciężkich powikłań, zwanych zespołem przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodka (PPHN). Stan ten objawia się przyspieszonym oddechem oraz sinicą i występuje zwykle w pierwszej dobie po porodzie. Jeśli takie objawy wystąpią u noworodka, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem i (lub) położną.

Nie należy nagle przerywać stosowania leku Cital. Jeśli pacjentka przyjmowała lek Cital w okresie trzech ostatnich miesięcy ciąży, powinna powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ u noworodka mogą wystąpić objawy odstawienia. Objawy te zazwyczaj występują w ciągu pierwszej doby po urodzeniu się dziecka. Objawy, które mogą wystąpić to problemy ze snem, trudności w przyjmowaniu pokarmu, senność, trudności w oddychaniu, zasinienie skóry lub wahania temperatury ciała, ciągły płacz, wymioty, niskie stężenie cukru we krwi, sztywność lub zwiotczenie mięśni, drażliwość, letarg, drżenie, wzmożona pobudliwość odruchowa, drżączka lub napady drgawek. Jeżeli u dziecka wystąpi którykolwiek z wyżej wymienionych objawów, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, który udzieli porady.

Karmienie piersią

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem przyjmowania jakichkolwiek leków.

Kobiety stosujące lek Cital nie powinny karmić piersią, ponieważ lek w niewielkich ilościach przenika do mleka ludzkiego.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Cytalopram zwykle nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Zaleca się, aby pacjent nie prowadził samochodu, ani nie obsługiwał maszyn, dopóki nie pozna, jak lek Cital na niego wpływa.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Cital

Lek zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK CITAL

Lek Cital należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego. W razie wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Może upłynąć parę tygodni leczenia, zanim pacjent poczuje się lepiej. Nigdy nie należy przerywać stosowania leku Cital ani zmieniać dawkowania leku bez uzgodnienia z lekarzem. Należy kontynuować przyjmowanie leku tak długo, jak to zalecił lekarz prowadzący, nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej. Jeśli po kilku tygodniach stosowania leku Cital, pacjent nie zauważy poprawy, powinien zgłosić się do lekarza prowadzącego.

Zazwyczaj stosowane dawkowanie leku podano poniżej. Lekarz prowadzący określi, jak długo należy stosować lek Cital. Leczenie może trwać kilka miesięcy lub dłużej.

Lek Cital można przyjmować w trakcie posiłku lub niezależnie od posiłków. Lek należy przyjmować doustnie w pojedynczej dawce 20 mg raz na dobę o dowolnej porze dnia. Należy połknąć tabletkę, popijając wodą.

Dorośli

Zwykle stosowana dawka wynosi 20 mg raz na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę maksymalnie do 40 mg na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku powyżej 65 lat)

Dawkę należy zmniejszyć do połowy dawki zalecanej u dorosłych, np. 10 do 20 mg na dobę. U pacjentów w podeszłym wieku maksymalna dawka wynosi do 20 mg na dobę.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie jest konieczne dostosowanie dawki u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. Lekarz może zalecić stosowanie mniejszej dawki leku u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby zalecana dawka początkowa wynosi 10 mg na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę maksymalnie do 20 mg na dobę. Zaleca się ostrożność u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Dzieci i młodzież (w wieku poniżej 18 lat)

Leku Cital nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat (patrz punkt „Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cital”).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cital

Jeśli pacjent lub ktoś inny zażył większą niż przepisana dawkę leku Cital, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala. Należy wziąć ze sobą opakowanie leku Cital.

Opisano następujące objawy przedawkowania cytalopramu: nudności, wymioty, pocenie się, szybkie bicie serca, senność, śpiączkę, mimowolne ruchy, np. drżenie i tiki; zmiana napięcia mięśni, spowolnienie ruchów, mimowolne i (lub) nieregularne ruchy mięśni w rejonie twarzy, drgawki, przyśpieszenie i pogłębienie oddechu, bardzo wysoka gorączka, stan bliski utraty przytomności, mimowolne ruchy gałek ocznych, szczękościsk, obniżenie temperatury ciała, zaburzenia rytmu serca, zmiany w zapisie EKG, obserwowano również przedłużające się spowolnienie rytmu serca z ciężkim obniżeniem ciśnienia krwi i omdleniem.

Mogą wystąpić objawy zespołu serotoninowego (patrz punkt „Możliwe działania niepożądane”). Pominięcie zastosowania leku Cital

W razie pominięcia dawki leku, należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Cital

Nie należy przerywać stosowania leku Cital, dopóki nie zaleci tego lekarz. W razie kończenia stosowania leku Cital, lekarz zaleci stopniowe zmniejszanie dawki leku przez okres od 1 do 2 tygodni. Taki sposób przerywania stosowania leku Cital zmniejsza ryzyko objawów odstawienia.

Objawy odstawienia obejmują: zawroty głowy, zaburzenia czucia (uczucie mrowienia lub drętwienia, wrażenie porażenia prądem, zdrętwienie), zaburzenia snu (bezsenność, intensywne marzenia senne), pobudzenie, lęk, mdłości lub wymioty, drżenie, dezorientację, pocenie się, ból głowy, biegunkę, przyspieszone bicie serca (kołatanie), chwiejność emocjonalną, drażliwość, zaburzenia widzenia.

U większości pacjentów objawy odstawienia są łagodne i ustępują samoistnie w ciągu 2 tygodni. Jednak u niektórych pacjentów ich przebieg może być ciężki i (lub) mogą utrzymywać się dłużej.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Cital może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U niewielu pacjentów może wystąpić ciężka reakcja alergiczna. Jest to bardzo rzadkie, ale poważne działanie niepożądane. Jeżeli wystąpią którekolwiek z niżej wymienionych objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala:

•    obrzęk warg, twarzy i karku (reakcja alergiczna) powodujący trudności w przełykaniu lub oddychaniu,

•    wstrząs (znaczące obniżenie ciśnienia krwi, bladość, pobudzenie, słaby lub przyśpieszony puls, wilgotna skóra, obniżona świadomość) spowodowany nagłym, silnym rozszerzeniem naczyń krwionośnych wynikający z ciężkiej alergii na pewne substancje (reakcja anafilaktyczna),

•    nietypowe krwawienia, w tym krwawienia z przewodu pokarmowego,

•    szybki, nieregularny rytm serca (kołatanie serca), omdlenia, które mogą być objawem zagrażającej życiu choroby serca (torsade de pointes).

Opisywano też występowanie zespołu serotoninowego. Należy poinformować lekarza, jeśli występuje wysoka gorączka, drżenie, skurcze mięśni i niepokój, ponieważ te objawy mogą wskazywać na rozwój tego zespołu. W takim przypadku należy natychmiast przerwać stosowanie leku Cital.

Zgłoszono następujące działania niepożądane występujące z następującą częstością:

Bardzo częste działania niepożądane (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów) senność, bezsenność, pobudzenie, nerwowość, ból głowy, drżenia, zawroty głowy, zaburzenia w skupieniu wzroku, nieregularne bicie serca, nudności, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zaparcia, biegunka, nadmierne pocenie się, astenia (osłabienie).

Częste działania niepożądane (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów)

zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała, zaburzenia snu, zaburzenia koncentracji, nieprawidłowe sny (nietypowe i intensywne sny), utrata pamięci, lęk, zmniejszenie popędu płciowego, zwiększenie apetytu, utrata apetytu, brak reakcji na bodźce wywołujące emocje i brak zainteresowań (apatia), dezorientacja, migrena, uczucie mrowienia i drętwienia, zaburzenia widzenia, szybkie bicie serca, zawroty głowy po nagłej zmianie pozycji ciała na stojącą, niskie ciśnienie krwi, zapalenie błony śluzowej nosa (katar i swędzenie), zapalenie zatok (ból i uczucie rozpierania na twarzy, które się nasila przy pochylaniu do przodu, zatkany nos, ból gardła, kaszel, ból głowy, gorączka, ból ucha, ból zęba lub ból w górnej szczęce), niestrawność, wymioty, bóle brzucha, wzdęcia z oddawaniem gazów, zwiększone wydzielanie śliny, wysypka, świąd, zaburzenia oddawania moczu, oddawanie moczu w dużej ilości, brak wytrysku, niezdolność do osiągnięcia orgazmu u kobiet, bóle menstruacyjne, impotencja (niezdolność erekcji lub utrzymania erekcji), zaburzenia smaku, uczucie zmęczenia, ziewanie.

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u 1 do 10 na 1 000 pacjentów) nieuzasadniony optymizm, samozadowolenie i dobre samopoczucie (euforia), zwiększenie popędu płciowego, drgawki, ruchy mimowolne, np. drżenie i tiki, zmiana napięcia mięśni, spowolnienie ruchów, mimowolne i (lub) nieregularne ruchy mięśni w rejonie twarzy, szumy w uszach, wolne bicie serca, kaszel, zaburzenia wątroby wykryte na podstawie badań krwi, nadwrażliwość na światło, bóle mięśni, reakcje uczuleniowe, omdlenia, złe samopoczucie.

Rzadkie działania niepożądane (występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów) zmniejszenie stężenia sodu we krwi, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku (powoduje to omamy, zdezorientowanie, napady drgawkowe, brak energii oraz skurcze mięśni i osłabienie),

krwawienie np. z dróg rodnych, z przewodu pokarmowego, wybroczyny lub inne rodzaje krwawienia w obrębie skóry lub błon śluzowych, zespół serotoninowy (wysoka gorączka, drżenie, skurcze mięśni, niepokój).

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów) omamy, zaburzenia nastroju, wrażenie utraty własnej osobowości z uczuciem nierealności i dziwności, napady paniki, nieregularny rytm lub tempo bicia serca, swędzenie, obrzęk warg, twarzy i karku (reakcja alergiczna) powodujący trudności w przełykaniu lub oddychaniu, bóle stawów, nieprawidłowe wydzielanie mleka z gruczołów sutkowych, wstrząs (bardzo duże obniżenie ciśnienia tętniczego, bladość, pobudzenie, słabe i szybkie tętno, lepka skóra, utrata przytomności) spowodowany nagłym i silnym rozszerzeniem naczyń, z powodu uczulenia na pewne substancje (reakcje anafilaktyczne).

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych) przypadki myśli i zachowań związanych z samookaleczeniem i samobójstwem.

U pacjentów stosujących leki z tej grupy, do której należy lek Cital, obserwowano zwiększone ryzyko złamań kości.

Po przerwaniu leczenia mogą wystąpić objawy odstawienia, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki cytalopramu w odstępach od 1 do 2 tygodni. Objawy odstawienia obejmują: zawroty głowy, zaburzenia czucia (uczucie mrowienia lub drętwienia, wrażenie porażenia prądem, zdrętwienie), zaburzenia snu (bezsenność i intensywne marzenia senne), pobudzenie, lęk, nudności i (lub) wymioty, drżenie, dezorientację, pocenie się, ból głowy, biegunkę, kołatanie serca (przyspieszone bicie serca), chwiejność emocjonalną, drażliwość i zaburzenia widzenia. Większość wymienionych objawów jest łagodna i ustępuje samoistnie.

Działania niepożądane są zazwyczaj łagodne i ustępują zwykle po kilku tygodniach leczenia. Należy zdawać sobie sprawę, że wiele działań niepożądanych może być również objawami leczonej choroby i ustąpi, kiedy pacjent poczuje się lepiej.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CITAL

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i blistrze po: „Termin ważności”. Pierwsze dwie cyfry oznaczają miesiąc, a ostatnie cztery oznaczają rok. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze do 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Cital

Substancją czynną leku jest cytalopram

Każda tabletka leku Cital, zawiera 24,98 mg cytalopramu w postaci bromowodorku, co odpowiada 20 mg cytalopramu.

- Ponadto lek zawiera:

Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, glicerol 85%, krospowidon, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian,

Otoczka tabletki: Opadry II: hypromeloza 2910 6cP, makrogol 3000, laktoza jednowodna, triacetyna, tytanu dwutlenek (E171).

Jak wygląda lek Cital i co zawiera opakowanie

Lek Cital, 20 mg: białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z kreską dzielącą.

Dostępne wielkości opakowań:

Lek Cital, 20 mg pakowany jest w blistry umieszczone w pudełku tekturowym zawierającym po 10, 30 lub 60 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Hvézdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska

Wytwórca:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Fibichova 143 566 17 Vysoké Mýto Republika Czeska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o. o. ul. Postępu 6 02-676 Warszawa

Data zatwierdzenia ulotki:

8

Cital

Charakterystyka Cital

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Cital, 20 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 24,98 mg cytalopramu bromowodorku, co odpowiada 20 mg cytalopramu (Citalopramum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

Biała, okrągła, obustronnie wypukła tabletka powlekana z kreską dzielącą.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Cital jest wskazany w leczeniu depresji w fazie początkowej oraz w leczeniu podtrzymuj ącym.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Cytalopram należy przyjmować doustnie w pojedynczej dawce 20 mg, o dowolnej porze dnia.

Tabletki można przyjmować niezależnie od pokarmu, popijając płynem.

Dorośli:

Zalecana początkowa dawka wynosi 20 mg raz na dobę. W zależności od indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie, dawkę można zwiększyć maksymalnie do 40 mg na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku powyżej 65 lat):

U pacjentów w podeszłym wieku dawkę należy zmniejszyć do połowy dawki zalecanej dorosłym, np. 10 do 20 mg na dobę. Maksymalna dawka u pacjentów w podeszłym wieku wynosi 20 mg/dobę.(patrz punkt 5.2).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

Nie jest konieczne dostosowanie dawki u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. Brak informacji dotyczących stosowania produktu leczniczego u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 5.2).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

U pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby zalecana dawka początkowa wynosi 10 mg na dobę przez pierwsze dwa tygodnie leczenia. W zależności od indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie dawkę można zwiększyć maksymalnie do 20 mg na dobę. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby zaleca się ostrożność oraz szczególną uwagę podczas dostosowywania dawki (patrz punkt 5.2).

Pacjenci z wolnym metabolizmem z udziałem cytochromu CYP2C19

U pacjentów, u których stwierdzono wolny metabolizm z udziałem cytochromu CYP2C19, zalecana dawka początkowa wynosi 10 mg na dobę przez pierwsze dwa tygodnie leczenia. W zależności od indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie dawkę można zwiększyć maksymalnie do 20 mg (patrz punkt 5.2).

Dzieci i młodzież (w wieku poniżej 18 lat):

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego u dzieci i młodzieży. Nie należy stosować cytalopramu u dzieci i młodzieży (patrz punkt 4.4).

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na cytalopram lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego (patrz punkt 6.1).

Cytalopram jest przeciwwskazany u pacjentów ze stwierdzonym wydłużonym odstępem QT lub wrodzonym zespołem wydłużonego QT.

Cytalopramu nie należy stosować jednocześnie z produktami leczniczymi o znanym działaniu wpływającym na wydłużenie odstępu QT (patrz punkt 4.5).

Inhibitory monoaminooksydazy (IMAO)

Przypadki ciężkich reakcji, niekiedy powodujących zgon, obserwowano u pacjentów otrzymujących selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI - Selective Serotonin Reuptake Inhibitor) w skojarzeniu z inhibitorem monoaminooksydazy (IMAO), w tym z selektywnym inhibitorem MAO-B - selegiliną oraz odwracalnym inhibitorem MAO, np. moklobemidem, oraz u pacjentów, którzy niedawno zaprzestali stosowania leku z grupy SSRI i rozpoczęli stosowanie inhibitora MAO.

W niektórych przypadkach obserwowano objawy podobne do zespołu serotoninowego.

Cytalopramu nie wolno stosować w skojarzeniu z inhibitorem MAO, w tym z selegiliną w dawce powyżej 10 mg na dobę.

Leczenie cytalopramem można rozpocząć 14 dni po zaprzestaniu podawania nieodwracalnych inhibitorów MAO i w okresie określonym dla odstawienia odwracalnych inhibitorów MAO, podanym w charakterystyce produktu odwracalnego inhibitora MAO.

Leczenie inhibitorami MAO można wprowadzić 7 dni po zaprzestaniu podawania cytalopramu (patrz punkt 4.5).

Cytalopram nie powinien być stosowany jednocześnie z pimozydem.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Samobójstwo, myśli samobójcze lub kliniczne nasilenie choroby

Depresja związana jest ze zwiększonym ryzykiem myśli samobójczych, samookaleczeń i samobójstwa (zdarzeń związanych z samobójstwem). Ryzyko to utrzymuje się, aż do uzyskania istotnej remisji. Ponieważ poprawa może nastąpić dopiero po kilku pierwszych tygodniach leczenia lub później, pacjenci powinni być ściśle monitorowani do czasu jej wystąpienia. Z doświadczeń klinicznych wynika, że ryzyko samobójstwa może zwiększyć się we wczesnym etapie powrotu do zdrowia.

Pacjenci z zachowaniami samobójczymi w wywiadzie lub pacjenci przejawiający przed rozpoczęciem leczenia znacznego stopnia skłonności samobójcze, należą do grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia myśli lub prób samobójczych i powinni być ściśle monitorowani podczas leczenia. Metaanaliza kontrolowanych placebo badań klinicznych z zastosowaniem leków przeciwdepresyjnych u dorosłych pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, wykazała zwiększone ryzyko (w porównaniu do placebo) zachowań samobójczych u pacjentów w wieku poniżej 25 lat, przyjmujących leki przeciwdepresyjne.

Pacjenci, szczególnie z grupy podwyższonego ryzyka, w trakcie stosowania cytalopramu powinni być ściśle monitorowani, zwłaszcza na początku leczenia lub po zmianie dawki. Pacjentów (oraz ich opiekunów) należy uprzedzić o konieczności zwrócenia uwagi na każdy objaw klinicznego nasilenia choroby, wystąpienie zachowań lub myśli samobójczych oraz nietypowych zmian w zachowaniu, a w razie ich wystąpienia, o konieczności niezwłocznego zwrócenia się do lekarza.

Podczas pierwszych kilku tygodni leczenia lub dłużej, objawy poprawy stanu pacjenta nie są widoczne. Z tego powodu pacjenci powinni być w tym czasie ściśle monitorowani. Ryzyko prób samobójczych jest charakterystyczne dla depresji i może utrzymywać się aż do momentu wystąpienia istotnego działania leczniczego cytalopramu. Z doświadczeń klinicznych ze wszystkimi lekami z grupy SSRI wynika, iż ryzyko prób samobójczych może być większe w początkowym okresie leczenia. Z tego powodu, w celu zmniejszenia ryzyka przedawkowania, cytalopram należy przepisywać w jak najmniejszych ilościach.

U pacjentów z cukrzycą cytalopram może wpływać na wydzielanie insuliny i stężenie glukozy we krwi. Może być konieczne dostosowanie dawkowania insuliny i (lub) doustnych leków hipoglikemizujących.

Należy zaprzestać leczenia cytalopramem, gdy u pacjenta wystąpią napady padaczki. Cytalopramu nie należy stosować u pacjentów z niestabilną padaczką, a pacjentów z kontrolowaną padaczką należy monitorować. Należy zaprzestać stosowania cytalopramu w przypadku zwiększenia częstości napadów drgawek.

W przypadku nagłego przerwania leczenia cytalopramem mogą wystąpić reakcje odstawienia.

Reakcje te objawiają się: zawrotami głowy, parestezjami (w tym uczucie jak porażenie prądem), zaburzeniami snu (w tym bezsenności i nasilonych snów), pobudzeniem, lękiem, drżeniami mięśniowymi, nudnościami i (lub) wymiotami, splątaniem, poceniem się, bólem głowy, biegunką, kołataniem serca, chwiejnością emocjonalną, drażliwością i zaburzeniami widzenia (patrz punkt 4.8). Cytalopram należy odstawiać powoli, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki leku przez okres od 1 do 2 tygodni.

Doświadczenie kliniczne dotyczące jednoczesnego stosowania leków z grupy SSRI (w tym cytalopramu) i leczenia elektrowstrząsami są ograniczone i dlatego zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności.

Podczas stosowania cytalopramu u pacjentów z manią lub hipomanią w wywiadzie należy zachować ostrożność. W razie wystąpienia fazy maniakalnej, leczenie cytalopramem należy przerwać.

Podczas leczenia lekami z grupy SSRI opisywano przypadki przedłużonego czasu krwawienia i (lub) zaburzeń krzepnięcia krwi, takich jak: wybroczyny, krwotoki z dróg rodnych, krwawienia z przewodu pokarmowego i inne krwawienia w obrębie skóry lub błon śluzowych (patrz punkt 4.8). Zaleca się ostrożność u pacjentów stosujących leki z grupy SSRI podczas jednoczesnego stosowania leków, które wpływają na czynność płytek krwi lub mogą zwiększać ryzyko krwotoku, jak również u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi w wywiadzie (patrz punkt 4.5).

Rzadko informowano o przypadkach zespołu serotoninowego u pacjentów stosujących leki z grupy SSRI. Jednoczesne wystąpienie objawów, takich jak zaburzenie czynności układu autonomicznego, splątanie, pobudzenie, drżenie mięśni, mioklonie i hipertermia może wskazywać na ten zespół (patrz punkt 4.5). W razie wystąpienia tego zespołu należy natychmiast przerwać stosowanie cytalopramu i zastosować leczenie objawowe.

Podczas leczenia pacjentów z psychozami, u których wystąpi depresja, zastosowanie cytalopramu może nasilić objawy psychotyczne.

Wydłużenie odstępu QT

Wykazano, że cytalopram może powodować zależne od dawki wydłużenie odstępu QT. Po wprowadzeniu produktu do obrotu zgłaszano przypadki wydłużenia odstępu QT i zaburzeń rytmu komorowego, w tym typu torsade de pointes, głównie u kobiet, pacjentów z hipokaliemią lub z współistniejącym wydłużeniem odstępu QT lub innymi chorobami serca (patrz punkty 4.3, 4.5, 4.8, 4.9 i 5.1).

Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów ze znaczną bradykardią, z ostatnio przebytym zawałem lub z niewyrównaną niewydolnością serca.

Zaburzenia elektrolitowe, takie jak hipokaliemia i hipomagnezemia, zwiększają ryzyko złośliwych zaburzeń rytmu serca. Stężenie elektrolitów powinno być wyrównane przed rozpoczęciem leczenia cytalopramem.

Jeśli pacjenci z ustabilizowaną chorobą serca są w trakcie leczenia, przed rozpoczęciem stosowania cytalopramu należy rozważyć wykonanie badania EKG.

Jeśli podczas leczenia cytalopramem pojawią się objawy zaburzeń rytmu serca, leczenie należy przerwać i wykonać badanie EKG.

Rzadko informowano o występowaniu hiponatremii i zespołu nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (wazopresyny, SIADH), głównie u pacjentów w podeszłym wieku. Po odstawieniu produktu leczniczego objawy te zwykle ustępują.

Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat

Nie należy stosować leków przeciwdepresyjnych w leczeniu dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. W badaniach klinicznych zachowania samobójcze (próby samobójcze i myśli samobójcze) oraz wrogość (szczególnie agresję, zachowania buntownicze i przejawy gniewu) częściej obserwowano u dzieci i młodzieży leczonych lekami przeciwdepresyjnymi, niż w grupie otrzymującej placebo. Jeżeli, ze względu na potrzebę kliniczną, zostanie podjęta decyzja o leczeniu, należy uważnie obserwować, czy u pacjenta nie występują objawy samobójcze. Ponadto, brak danych dotyczących bezpieczeństwa długotrwałego stosowania cytalopramu u dzieci i młodzieży, dotyczących wzrostu, dojrzewania oraz rozwoju poznawczego i rozwoju zachowania.

Substancje pomocnicze

Tabletki zawierają laktozę jednowodną. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować tego produktu leczniczego.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Interakcje farmakodynamiczne

Przeciwwskazana terapia skojarzona

Inhibitory MAO [nieselektywne i selektywne IMAO-A (moklobemid)] - ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego (patrz punkt 4.3).

Wydłużenie odstępu QT

Nie prowadzono badań farmakokinetycznych i farmakodynamicznych pomiędzy cytalopramem i innymi lekami wydłużającymi dostęp QT. Nie można jednak wykluczyć efektu addycyjnego działania cytalopramu i tych produktów leczniczych. W związku z tym przeciwwskazane jest jednoczesne podawanie cytalopramu z lekami wydłużającymi odstęp QT, takimi jak leki przeciwarytmiczne klasy IA i III, leki przeciwpsychotyczne (np. pochodne fenotiazyny, pimozyd, haloperydol), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, niektóre leki przeciwgrzybicze (np. sparfloksacyna, moksyfloksacyna, erytromycyna podawana dożylnie, pentamidyna, leki stosowane w leczeniu malarii, szczególnie halofantryna), niektóre leki przeciwhistaminowe (astemizol, mizolastyna).

Pimozyd

Równoczesne podawanie pojedynczej dawki 2 mg pimozydu pacjentom leczonym racemicznym cytalopramem w dawce 40 mg na dobę przez 11 dni powodowało zwiększenie wartości pola pod krzywą stężenie-czas (AUC) oraz Cmax pimozydu, niemniej jednak niekonsekwentnie w całym badaniu. Równoczesne podawanie pimozydu i cytalopramu powodowało średnie wydłużenie odstępu QTc o około 10 ms. W związku z interakcjami odnotowanymi w przypadku zastosowania małych dawek pimozydu, skojarzone podawanie cytalopramu i pimozydu jest przeciwwskazane.

Terapia skojarzona z zachowaniem środków ostrożności podczas stosowania

Selegilina (selektywny inhibitor MAO-B)

Badanie interakcji farmakokinetycznych i farmakodynamicznych, w którym cytalopram (20 mg na dobę) podawano w skojarzeniu z selegiliną, selektywnym inhibitorem MAO-B (10 mg na dobę) nie wykazało klinicznie istotnych interakcji. Pacjenci dobrze tolerowali terapię skojarzoną selegiliną i cytalopramem (patrz punkt 4.3).

Serotoninergiczne produkty lecznicze

Efekt serotoninergiczny sumatryptanu może się nasilać podczas stosowania leków z grupy SSRI. Stosowanie cytalopramu jednocześnie z agonistami receptorów serotoninowych, jak sumatryptan i inne tryptany lub tramadol, nie jest zalecane.

Należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania cytalopramu z lekami przeciwzakrzepowymi, z lekami wpływającymi na czynność płytek krwi (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne, kwas acetylosalicylowy, dipirydamol oraz tyklopidyna) lub innymi lekami (np. nietypowe leki przeciwpsychotyczne, pochodne fenotiazyny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne), które mogą spowodować zwiększenie ryzyka krwotoków (patrz punkt 4.4).

Brak doniesień dotyczących klinicznie istotnych interakcji cytalopramu z neuroleptykami. Jednak, tak jak w przypadku pozostałych leków z grupy SSRI, nie można wykluczyć występowania interakcji farmakodynamicznych.

Podczas jednoczesnego stosowania cytalopramu i preparatów zawierających ziele dziurawca (Hypericumperforatum) częściej mogą występować działania niepożądane.

Nie należy spożywać alkoholu podczas leczenia cytalopramem, pomimo że nie stwierdzono interakcji farmakodynamicznych lub farmakokinetycznych podczas jednoczesnego podawania cytalopramu i alkoholu.

Interakcje farmakokinetyczne

Wpływ innych produktów leczniczych na właściwości farmakokinetyczne cytalopramu Cymetydyna (silnie działający inhibitor CYP2D6, 3A4 i 1A2) powoduje umiarkowane zwiększenie średniego stężenia cytalopramu w stanie stacjonarnym w osoczu. Zaleca się zachowanie ostrożności podczas jednoczesnego stosowania cytalopramu z cymetydyną. Może być konieczne dostosowanie dawki.

Wpływ cytalopramu na właściwości farmakokinetyczne innych produktów leczniczych Cytalopram jest słabym inhibitorem izoenzymu cytochromu CYP2D6. Chociaż klinicznie istotne interakcje z cytalopramem nie są powszechne, nie można ich wykluczyć, gdy cytalopram jest stosowany jednocześnie z innym produktem leczniczym metabolizowanym z udziałem CYP2D6.

Badanie interakcji farmakokinetycznych i farmakodynamicznych, w którym cytalopram podawano w skojarzeniu z metoprololem (substrat CYP2D6), wykazało dwukrotne zwiększenie stężenia metoprololu w osoczu. Nie wykazano statystycznie istotnego zwiększenia działania metoprololu na ciśnienie krwi ani na częstość akcji serca u zdrowych ochotników.

Nie stwierdzono interakcji farmakokinetycznych pomiędzy litem i cytalopramem. Donoszono jednak

0    zwiększonym działaniu serotoninergicznym w czasie jednoczesnego stosowania leków z grupy SSRI

1    litu lub tryptofanu. Należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania cytalopramu z tymi produktami leczniczymi. Należy systematycznie kontrolować stężenie litu w osoczu.

W badaniach farmakokinetycznych nie wykazano interakcji wpływających na stężenie cytalopramu czy imipraminy, chociaż stężenie dezypraminy - głównego metabolitu imipraminy - zwiększyło się. Podczas leczenia skojarzonego cytalopramem i dezypraminą, odnotowano zwiększenie stężenia dezypraminy w osoczu. W takim przypadku konieczne może być zmniejszenie dawki dezypraminy.

Nie stwierdzono interakcji farmakokinetycznych cytalopramu z lewomepromazyną, digoksyną, karbamazepiną oraz jej metabolitem epoksydem karbamazepiny.

Brak doniesień dotyczących wpływu pokarmu na wchłanianie lub inne parametry farmakokinetyczne cytalopramu.

Wykazano prawdopodobną interakcję pomiędzy cytalopramem a propafenonem. U pacjentki w podeszłym wieku obserwowano zawroty głowy i upadki.

Jednoczesne stosowanie cytalopramu i flukonazolu może powodować wystąpienie zespołu serotoninowego.

4.6    Ciąża lub laktacja

Ciąża

Nie przeprowadzono odpowiednio liczebnych i dobrze kontrolowanych badań u kobiet w ciąży, dlatego nie zaleca się stosowania cytalopramu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne cytalopramu, po podaniu dużych dawek, powodujących działanie toksyczne u samic. Ryzyko stosowania cytalopramu u ludzi nie jest znane.

Opisywano przypadki objawów odstawienia u noworodków, których matki stosowały leki z grupy SSRI pod koniec ciąży. Jeśli matka stosowała cytalopram w końcowym okresie ciąży, zwłaszcza w trzecim trymestrze ciąży, należy uważnie obserwować noworodka. Podczas ciąży należy unikać nagłego odstawienia produktu.

Z badań epidemiologicznych wynika, że stosowanie w ciąży leków z grupy SSRI, szczególnie w późnym okresie ciąży, może zwiększać ryzyko przetrwałego nadciśnienia płucnego u noworodka (ang. PPHN - Persistant Pulmonary Hypertension of the Newborn). Zaobserwowane ryzyko wynosi około 5 przypadków na 1000 ciąż. W ogólnej populacji obserwuje się 1 do 2 przypadków PPHN na 1000 ciąż.

Laktacja

Cytalopram przenika do mleka kobiet w nieznacznych ilościach. Nie ustalono wpływu leku na karmione piersią dziecko. Cytalopram nie powinien być podawany kobietom karmiącym piersią, chyba że korzyści z karmienia piersią przeważają ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u dziecka.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Cytalopram wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. W związku z tym, należy uprzedzić pacjentów o możliwości zaburzenia zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8 Działania niepożądane

Działania niepożądane obserwowane podczas stosowania cytalopramu są zazwyczaj łagodne i przemijające. Najczęściej występują w pierwszym i drugim tygodniu leczenia i zwykle ustępują w miarę poprawy stanu pacjenta.

Częstość występowania została określona w następujący sposób: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000) lub częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Bardzo

Często

Niezbyt

Rzadko

Bardzo

Częstość

często

często

rzadko

nieznana

Zaburzenia

zwiększenie

metabolizmu

lub

i odżywiania

zmniejszenie masy ciała

Zaburzenia

senność

zaburzenia snu

euforia

omamy

zdarzenia

psychiczne

bezsenność

zaburzenia

zwiększenie

mania

związane z samobój-

koncentracji

popędu

stwem

pobudzenie

koszmary

płciowego

depersonali

zacja

nerwowość

senne

napady

amnezja

paniki (te objawy mogą

lęk

być związane z chorobą

zmniejszenie

popędu

płciowego

podstawową)

zwiększenie

apetytu

jadłowstręt

psychiczny

apatia

splątanie

Zaburzenia

układu

ból głowy

migrena

drgawki

nerwowego

drżenia

parestezje

zaburzenia

pozapirami-

zawroty

głowy

dowe

Bardzo

często

Często

Niezbyt

często

Rzadko

Bardzo

rzadko

Częstość

nieznana

Zaburzenia

oka

zaburzenia

akomodacji

zaburzenia

widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika

szumy uszne

Zaburzenia

serca

kołatanie

serca

tachykardia

bradykardia

niemiaro-

wość

nadkomo-

rowa

wydłużenie odstępu QT i

zaburzenia

rytmu

komorowego w tym typu

torsade de pointes1

Zaburzenia

naczyniowe

niedociśnienie

ortostatyczne

niedociśnienie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

nieżyt nosa

zapalenie

zatok

kaszel

Zaburzenia żołądka i jelit

nudności

suchość błony śluzowej jamy ustnej

zaparcia

biegunka

niestrawność

wymioty

bóle brzucha

wzdęcia z

oddawaniem

gazów

zwiększone

wydzielanie

śliny

Zaburzenia wątroby i dróg

żółciowych

zwiększenie

aktywności

enzymów

wątrobo

wych

Choroby skóry i tkanki podskórne)

nadmierne pocenie się

wysypka

świąd

nadwrażliwość na światło

obrzęk

naczynioru-

chowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki

bóle mięśni

bóle stawów

Bardzo

często

Często

Niezbyt

często

Rzadko

Bardzo

rzadko

Częstość

nieznana

łącznej

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

zaburzenie

oddawania

moczu

nadmierne

wydzielanie

moczu

hiponatre-mia, zespół nieprawidłowego

wydzielania

hormonu

antydiure-

tycznego

(SIADH)

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

zaburzenia

wytrysku

brak orgazmu u kobiet

bolesne

miesiączkowa

nie

impotencja

mlekotok

Zaburzenia

innych

narządów

zmysłów

zaburzenia

smaku

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

astenia

uczucie

zmęczenia

ziewanie

reakcje

alergiczne

omdlenia

złe

samopoczu

cie

zespół

serotoni-

nowy

reakcje

anafilak-

tyczne

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

krwawienia

(np.

krwotoki z narządów rodnych, z przewodu pokarmowego,

wybroczyny lub inne rodzaje krwotoków lub

krwawień w obrębie skóry lub błon

śluzowych)

1 Po wprowadzeniu produktu do obrotu zgłaszano przypadki wydłużenia odstępu QT i zaburzeń rytmu komorowego w tym typu torsade depointes, głównie u kobiet, z hipokaliemią lub z współistniejącym wydłużeniem odstępu QT lub innymi chorobami serca (patrz punkty 4.3, 4.4, 4.5, 4.9 i 5.1).

Działania niepożądane związane z grupą terapeutyczną

Badania epidemiologiczne prowadzone u pacjentów w wieku 50 lat i starszych, wykazały zwiększone ryzyko złamań kości u pacjentów otrzymujących leki z grupy SSRI oraz trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (TLPD). Mechanizm powodujący to ryzyko nie jest znany.

Objawy odstawienia występujące po przerwaniu leczenia

Przerwanie stosowania leków z grupy SSRI/SNRI (zwłaszcza gwałtowne) często prowadzi do wystąpienia objawów odstawienia. Opisywano występowanie zawrotów głowy, zaburzeń czucia (w tym parestezji i uczucia jak porażenia prądem), zaburzeń snu (w tym bezsenności i nasilonych snów), pobudzenia, lęku, nudności i (lub) wymiotów, drżenia, splątania, pocenia się, bólu głowy, biegunki, kołatania serca, chwiejności emocjonalnej, drażliwości i zaburzeń widzenia. Zazwyczaj objawy te są łagodne do umiarkowanych i ustępują samoistnie, chociaż u niektórych pacjentów mogą mieć ciężkie nasilenie i (lub) utrzymywać się długotrwale. Dlatego, jeśli lekarz planuje odstawienie cytalopramu, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki (patrz punkt 4.4).

4.9 Przedawkowanie

Dawka śmiertelna nie jest znana. Pacjenci przeżyli po przyjęciu dawki do 2 g cytalopramu.

Objawy przedawkowania nasilają się po równoczesnym spożyciu alkoholu.

Możliwe są interakcje z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi i inhibitorami MAO.

Objawy przedawkowania

Opisano następujące objawy przedawkowania cytalopramu: nudności, wymioty, pocenie się, tachykardię, senność, śpiączkę, dystonię, drgawki, hiperwentylację, tachypnoe, bardzo wysoką gorączkę, utratę przytomności, oczopląs, szczękościsk, hipotermię. Obserwowano zaburzenia serca, w tym rytm węzłowy, wydłużenie odstępu QT i wydłużenie QRS.

Odnotowano również przedłużającą się bradykardię z ciężkim niedociśnieniem i omdleniem.

Rzadko, w ciężkim zatruciu mogą wystąpić objawy zespołu serotoninowego. Należą do nich zaburzenia stanu psychicznego, nadczynność nerwowo-mięśniowa i niestabilność układu autonomicznego. Może wystąpić bardzo wysoka gorączka i zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej. Rabdomioliza występuje rzadko.

Leczenie

Nie jest znane antidotum specyficzne dla cytalopramu. Należy zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące czynności życiowe. Należy rozważyć podanie węgla aktywowanego dorosłym i dzieciom, którzy przyjęli więcej niż 5 mg/kg mc. cytalopramu w ciągu godziny oraz osmotycznych środków przeczyszczających (np. siarczanu sodu) i opróżnienie żołądka. Zaleca się monitorowanie zapisu EKG po przedawkowaniu u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca/bradyarytmią, u pacjentów przyjmujących jednocześnie leki wydłużające odstęp QT lub u pacjentów ze zmienionym metabolizmem, np. z zaburzeniami czynności wątroby.

W razie utraty świadomości należy pacjenta zaintubować.

Jeżeli drgawki są częste lub przedłużone, należy podać pacjentowi dożylnie diazepam.

Należy zastosować leczenie objawowe i wspomagające, włącznie z podtrzymywaniem czynności oddechowej i monitorowaniem czynności serca oraz parametrów czynności życiowych, aż do uzyskania poprawy stanu pacjenta.

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwdepresyjne, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny. Kod ATC: N06A B04

Cytalopram jest lekiem przeciwdepresyjnym, silnym i selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego 5-hydroksytryptaminy (5-HT, serotoniny).

Mechanizm działania i właściwości farmakodynamiczne

Cytalopram jest dwupierścieniową pochodną izobenzofuranu, która pod względem budowy chemicznej różni się od trójpierścieniowych i czteropierścieniowych lub innych leków przeciwdepresyjnych. Główne metabolity cytalopramu są również, ale w mniejszym stopniu, selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny. Metabolity nie wpływają na działanie przeciwdepresyjne cytalopramu.

Działanie przeciwdepresyjne jest prawdopodobnie związane z wybiórczym hamowaniem wychwytu zwrotnego serotoniny w neuronach mózgu. Cytalopram prawie nie wpływa na wychwyt przez neurony noradrenaliny, dopaminy i kwasu gamma-aminomasłowego. Cytalopram nie wykazuje lub wykazuje słabe powinowactwo do receptorów cholinergicznych, histaminowych, adrenergicznych, serotoninergicznych i dopaminergicznych.

W badaniu z zastosowaniem ślepej próby i kontrolowanym placebo, dotyczącym pomiaru EKG u zdrowych osób, wykazano zmianę parametru QTc (korekcja metodą Fridericia) w stosunku do wartości wyjściowych o 7,5 ms (90% CI 5,9 - 9,1) po zastosowaniu cytalopramu w dawce 20 mg na dobe oraz o 16,7 ms (90% CI 15,0 - 18,4) po zastosowaniu cytalopramu w dawce 60 mg na dobę (patrz punkty 4.3, 4.4, 4.5, 4.8 i 4.9).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie:

Cytalopram po podaniu doustnym wchłania się szybko i prawie całkowicie. Pokarm nie wpływa na wchłanianie leku. Maksymalne stężenie (Cmax) w osoczu występuje średnio po 4 (od 1 do 7) godzinach. Biodostępność leku po podaniu doustnym wynosi około 80%.

Dystrybucja:

Pozorna objętość dystrybucji (Vć)b wynosi od 12 do 17 l/kg. Cytalopram i jego metabolity wiążą się z białkami osocza w mniej niż 80%.

Metabolizm:

Cytalopram jest metabolizowany do: demetylocytalopramu, didemetylocytalopramu, N-tlenku cytalopramu i deaminowanej pochodnej kwasu propionowego. Pochodna kwasu propionowego nie wykazuje działania farmakologicznego. Pozostałe metabolity są selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny, ale słabszymi od związku macierzystego. Cytalopram jest metabolizowany do demetylocytalopramu przy udziale cytochromu CYP2C19 (około 38%), CYP3A4 (około 31%) i CYP2D6 (około 31%).

Wydalanie:

Okres półtrwania w fazie eliminacji (T/b) wynosi około 36 godzin (1/ doby). Po podaniu ogólnym klirens osoczowy wynosi około 0,3 do 0,4 l/min, a po podaniu doustnym (wartość dotycząca przenikania leku z osocza do śliny) wynosi około 0,4 l/min. Cytalopram jest wydalany głównie z żółcią (85%), a pozostała ilość (15%) z moczem. Ok. 12% dawki dobowej jest wydalane z moczem w postaci niezmienionej. Klirens wątrobowy (resztkowy) wynosi około 0,3 l/min, a klirens nerkowy od 0,05 do 0,08 l/min.

Liniowość:

Kinetyka cytalopramu ma przebieg liniowy. Stężenie w osoczu w stanie stacjonarnym jest osiągane po 1-2 tygodniach. Po podaniu dawki dobowej 40 mg średnie stężenie w osoczu wynosi 300 nmol/l (165405 nmol/l).

Nie wykazano zależności pomiędzy stężeniem cytalopramu w osoczu a odpowiedzią terapeutyczną i występowaniem działań niepożądanych.

Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku powyżej 65 lat):

U pacjentów w podeszłym wieku, stwierdzono wydłużenie okresu półtrwania leku (oraz zmniejszenie klirensu).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby eliminacja cytalopramu jest wolniejsza. Okres półtrwania cytalopramu jest około dwukrotnie dłuższy, a stężenie w stanie stacjonarnym jest około dwukrotnie większe w porównaniu z wartościami u pacjentów z prawidłową czynnością wątroby.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

Cytalopram jest eliminowany wolniej u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek, co nie ma istotnego wpływu na właściwości farmakokinetyczne cytalopramu. Brak danych dotyczących pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min).

Polimorfizm:

U osób o wolnym metabolizmie z udziałem enzymu CYP2C19, stężenie cytalopramu w osoczu było dwukrotnie większe niż u osób o silnym metabolizmie z udziałem tego enzymu. Nie zaobserwowano zmian w ekspozycji u osób o wolnym metabolizmie z udziałem enzymu CYP2D6.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych i badań dotyczących toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności i potencjalnego działania rakotwórczego, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Po podaniu wielokrotnym u szczurów zaobserwowano fosfolipidozę w wielu narządach. Działanie to było przemijające. W długotrwałych przeprowadzonych na zwierzętach badaniach z zastosowaniem wielu amin lipofilnych stwierdzano kumulację fosfolipidów. Znaczenie kliniczne tego działania nie jest wyjaśnione.

Badania toksycznego wpływu na reprodukcję u szczurów, wykazały anomalie w budowie szkieletu u potomstwa, bez zwiększenia częstości występowania wad rozwojowych. Mogło to być spowodowane właściwościami farmakologicznymi leku lub być bezpośrednio związane z toksycznym działaniem u samic.

Podawanie szczurom cytalopramu w dawkach większych niż 24 mg/kg mc. na dobę (4-krotność maksymalnej zalecanej dawki dobowej dla ludzi) w czasie ciąży i laktacji powodowało zmniejszenie przeżywalności młodych i opóźniony wzrost. Ryzyko u ludzi jest nieznane.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Laktoza jednowodna Skrobia kukurydziana

Celuloza mikrokrystaliczna Glicerol 85%

Krospowidon Kroskarmeloza sodowa Magnezu stearynian

Skład otoczki:

Opadry II: hypromeloza 2910 6cP, makrogol 3000, laktoza jednowodna, triacetyna, tytanu dwutlenek (E171).

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze do 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/Aluminium po 10 tabletek powlekanych. W tekturowym pudełku znajduje się 1 blister (10 tabletek powlekanych), 3 blistry (30 tabletek powlekanych) lub 6 blistrów (60 tabletek powlekanych).

6.6 Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Hvezdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 8955

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

11.09.2001

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

14

Cital