Imeds.pl

Citalopram Bluefish 20 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Citalopram Bluefish, 20 mg, tabletki powlekane Citalopram Bluefish, 40 mg, tabletki powlekane

Citalopramum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet, jeżeli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Citalopram Bluefish i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Citalopram Bluefish

3.    Jak stosować lek Citalopram Bluefish

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Citalopram Bluefish

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK CITALOPRAM BLUEFISH I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Cytalopram należy do grupy leków przeciwdepresyjnych, nazywanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). W mózgu każdego człowieka występuje substancja zwana serotoniną. Mechanizm działania cytalopramu nie jest do końca poznany, ale może on pomóc przez działanie na układ serotoninergiczny w mózgu.

Lek Citalopram Bluefish stosuje się w leczeniu depresji (ciężkich epizodów depresyjnych).

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CITALOPRAM

BLUEFISH

Kiedy nie stosować leku Citalopram Bluefish

-    jeśli pacjent ma uczulenie na cytalopram lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli pacjent przyjmuje lub przyjmował ostatnio leki zwane inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO - inny rodzaj leków stosowanych w leczeniu depresji). Należy powiedzieć o tym lekarzowi, przed rozpoczęciem stosowania leku Citalopram Bluefish, ponieważ może być konieczne odczekanie 14 dni od zakończenia leczenia IMAO. Inhibitor MAO, selegilina (stosowana w leczeniu choroby Parkinsona), może być podawany w tym samym czasie, co cytalopram, jeśli dawka dobowa selegiliny nie jest większa niż 10 mg na dobę. W razie zmiany leczenia z leku Citalopram Bluefish na inhibitor MAO, należy odczekać co najmniej 7 dni;

-    jeśli pacjent przyjmuje linezolid (stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych), chyba, że zapewniona jest uważna kontrola lekarza i monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi;

-    jeśli pacjent przyjmuje pimozyd (lek stosowany w leczeniu niektórych chorób psychicznych);

-    jeśli pacjent ma wrodzony, nieprawidłowy rytm pracy serca lub miał w przeszłości epizod nieprawidłowego rytmu pracy serca (stwierdzony w EKG, badaniu oceniaj ącym czynnośc serca);

-    jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu pracy serca lub mogące wpływać na czynność serca. Patrz także „ Citalopram Bluefish a inne leki ” poniżej.

-    jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, należy powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem leczenia lekiem Citalopram Bluefish.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Citalopram Bluefish należy omówić to z lekarzem lub

farmaceutą.

-    Myśli samobójcze i pogłębienie depresji

-    Osoby, u których występuje depresja i (lub) zaburzenia lękowe, mogą czasami mieć myśli

o samookaleczeniu lub o popełnieniu samobójstwa. Takie objawy czy zachowanie mogą nasilać się na początku stosowania leków przeciwdepresyjnych, ponieważ leki te zaczynaj ą działać zazwyczaj po upływie 2 tygodni, czasami później.

-    Wystąpienie myśli samobójczych, myśli o samookaleczeniu lub popełnieniu samobójstwa jest bardziej prawdopodobne, jeżeli:

-    u pacjenta w przeszłości występowały myśli samobójcze lub chęć samookaleczenia;

-    pacjent jest młodym dorosłym. Dane z badań klinicznych wskazują na zwiększone ryzyko wystąpienia zachowań samobójczych u osób w wieku poniżej 25 lat z zaburzeniami psychicznymi, którzy byli leczeni lekami przeciwdepresyjnymi.

-    Jeśli u pacjenta występują myśli samobójcze lub myśli o samookaleczeniu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala.

-    Pomocne może okazać się poinformowanie krewnych lub przyjaciół o depresji lub zaburzeniach lękowych oraz poproszenie ich o przeczytanie tej ulotki. Pacjent może zwrócić się do krewnych lub przyjaciół z prośbą o informowanie go, jeśli zauważą, że depresja lub lęk nasiliły się lub wystąpiły niepokojące zmiany w zachowaniu.

-    Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli u pacj enta wystąpią takie obj awy, j ak wewnętrzne poczucie niepokoju i niemożność spokojnego stania w miejscu lub siedzenia, zazwyczaj połączone z wyczerpaniem (akatyzja). Jest najbardziej prawdopodobne, że te objawy wystąpią w kilku pierwszych tygodniach leczenia. Zwiększenie dawki leku Citalopram Bluefish może pogorszyć te objawy (patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”).

-    Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli którakolwiek z podanych poniżej sytuacji dotyczy pacjenta, ponieważ może mieć to wpływ na leczenie. Należy powiedzieć lekarzowi jeśli:

-    pacjent zażywa w tym samym czasie inne leki (patrz punkt ” Citalopram Bluefish a inne leki);

-    pacjent ma cukrzycę, ponieważ może być konieczne dostosowanie dawki insuliny lub innych leków zmniejszaj ących stężenie cukru we krwi;

-    pacjent choruje na padaczkę lub gdy u pacjenta wystąpiły drgawki w przeszłości bądź wystąpiły po raz pierwszy w trakcie leczenia lekiem Citalopram Bluefish. Jeśli wystąpią drgawki lub napad padaczki lekarz może zadecydować o przerwaniu stosowania leku Citalopram Bluefish;

-    pacjent jest leczony elektrowstrząsami;

-    pacjent ma epizody manii (nadreaktywne zachowanie lub myśli). Jeśli pacjent wchodzi w fazę manii, lekarz może zadecydować o przerwaniu stosowania leku Citalopram Bluefish;

-    u pacjenta występowały w przeszłości zaburzenia krwawienia lub skłonność do krwawień, bądź jeżeli przyjmuje inne leki, które mogą zwiększyć ryzyko krwawień (patrz punkt ” Lek Citalopram Bluefish a inne leki);

-    pacjent jest podatny na niektóre choroby serca (wydłużenie odcinka QT w elektrokardiogramie), ma wrodzone wydłużenie odcinka QT lub zmniejszone stężenie potasu lub magnezu we krwi;

-    pacjent ma inne choroby psychiczne (psychozę);

-    pacjent ma zaburzenie czynności wątroby lub nerek. Lekarz może zalecić pacjentowi zmniejszenie dawki leku Citalopram Bluefish;

-    jeśli pacjent ma lub miał kiedykolwiek problemy z sercem lub miał w przeszłości zawał serca;

-    jeśli pacjent ma wolny rytm serca w spoczynku i(lub) został poinformowany, że ma zmniejszone stężenie soli mineralnych we krwi w wyniku długotwałej, ciężkiej biegunki lub wymiotów lub stosowania leków moczopędnych (tabletek odwadniających);

-    jeśli u pacjenta występuje szybki lub nieregularny rytm serca, omdlenia, zapaść lub zawroty głowy podczas wstawania, które mogą wskazywać na nieprawidłową czynność serca.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta podczas stosowania leku Citalopram Bluefish wystąpią niektóre z poniższych objawów, ponieważ mogą one świadczyć, że u pacjenta rozwija się stan, zwany zespołem serotoninowym. Objawy obejmują niepokój ruchowy, drżenie, gwałtowne kurcze mięśni i gorączkę. Jeśli wystąpią takie objawy, lekarz przerwie stosowanie leku Citalopram Bluefish.

Rzadko, głównie u pacjentów w podeszłym wieku, lek Citalopram Bluefish może powodować zmniejszenie stężenia sodu we krwi oraz nieprawidłowe wydzielanie w mózgu hormonu reguluj ącego równowagę wodną organizmu (zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH). Należy poinformować lekarza, jeśli podczas leczenia lekiem Citalopram Bluefish pacjent ma nudności i złe samopoczucie, osłabienie mięśni lub jest zdezorientowany.

Objawy odstawienia obserwowane po przerwaniu stosowania leku

W przypadku przerwania stosowania leku występuj ą często objawy odstawienia, zwłaszcza po nagłym przerwaniu stosowania leku Citalopram Bluefish. Ryzyko wystąpienia objawów odstawienia może zależeć od różnych czynników, w tym od długości leczenia, dawki i tempa zmniejszania dawki. Do najczęściej obserwowanych objawów odstawienia należały zawroty głowy, zaburzenia czucia (w tym parestezje i uczucia jak porażenia prądem), zaburzenia snu (w tym bezsenność i intensywne sny), pobudzenie lub lęk, nudności i (lub) wymioty, drżenie, splątanie, pocenie się, ból głowy, biegunka, kołatanie serca, niestabilność emocjonalna, drażliwość i zaburzenia widzenia. Zazwyczaj, objawy te maj ą łagodny do umiarkowanego charakter, jednak u niektórych pacjentów mogą mieć ciężki przebieg. Objawy odstawienia zazwyczaj występuj ą w trakcie kilku pierwszych dni od przerwania stosowania leku, ale odnotowano bardzo rzadkie przypadki ich wystąpienia u pacjentów, którzy przypadkowo pominęli dawkę. Zazwyczaj objawy te ustępują samoistnie w ciągu 2 tygodni, choć u niektórych osób mogą występować dłużej (2-3 miesiące lub dłużej). Dlatego, w razie zakończenia leczenia zaleca się stopniowe zmniejszanie dawek cytalopramu przez okres kilku tygodni lub miesięcy w zależności od odpowiedzi pacjenta.

W razie wystąpienia objawów nietolerowanych przez pacjenta, będących następstwem zmniejszania dawki lub przerwania stosowania leku, należy rozważyć wznowienie stosowania poprzednio przepisanej dawki. Następnie lekarz może kontynuować zmniejszanie dawki w bardziej stopniowy sposób.

Dzieci i młodzież

Lek Citalopram Bluefish nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Należy również podkreślić, że pacjenci w wieku poniżej 18 lat, którzy przyjmuj ą leki z tej grupy narażeni są na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak próby samobójcze, myśli samobójcze oraz wrogość (szczególnie agresja, zachowania buntownicze i przejawy gniewu). Mimo to, lekarz może przepisać lek Citalopram Bluefish pacjentom w wieku poniżej 18 lat, jeżeli uzna, że będzie to dla nich korzystne. Jeśli lekarz przepisał lek Citalopram Bluefish pacjentowi w wieku poniżej 18 lat, w przypadku wszelkich wątpliwości należy ponownie zwrócić się do lekarza, aby to przedyskutować. Należy poinformować lekarza, jeśli którykolwiek z wyżej wymienionych objawów wystąpi lub nasili się u pacjentów w wieku poniżej 18 lat, przyjmuj ących lek Citalopram Bluefish. Dotychczas nie wykazano również długoterminowego bezpieczeństwa dotyczącego wpływu na wzrost, dojrzewanie oraz rozwój funkcji poznawczych i behawioralnych w tej grupie wiekowej.

Citalopram Bluefish a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio lekach, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jeśli pacjent przyjmuje obecnie lub zażywał ostatnio którykolwiek z leków wymienionych poniżej i nie omówił tego z lekarzem, powinien ponownie zwrocić sie do lekarza i poinformować go o tym. Może być konieczna zmiana dawki lub zastosowanie innego leku.

-    inhibitory MAO, linezolid, pimozyd (patrz „Kiedy nie zażywać leku Citalopram Bluefish”);

-    leki zwane trypatanami, takie jak sumatryptan (stosowanymi w leczeniu migreny);

-    tramadol (stosowany w leczeniu silnego bólu);

-    leki przeciwkrzepliwe, dipirydamol, i tyklopidyna (leki rozrzedzające krew);

-    kwas acetylosalicylowy, niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen (leki stosowane w leczeniu zapalenia i bólu);

-    neuroleptyki (fenotiazyny [np. tiorydazyna], tioksantyny, butyrofenony [np. haloperydol]), nietypowe leki przeciwpsychotyczne np. rysperydon (stosowane w leczeniu niektórych zaburzeń psychicznych);

-    trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (stosowane w leczeniu depresji);

-    leki ziołowe zawierające dziurawiec (Hypericum perforatum);

-    cymetydyna, omeprazol, ezomeprazol, lanzoprazol (stosowane w celu zmniejszenia wytwarzania soku żołądkowego);

-    tryptofan, oksytryptan (prekursory serotoniny);

-    lit (lek stosowany w leczeniu manii);

-    imipramina, dezypramina, klomipramina, nortryptylina (leki stosowane w leczeniu depresji);

-    flowoksamina (lek stosowany w leczeniu depresji i zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych);

-    meflochina (lek stosowany w leczeniu malarii);

-    bupropion (lek stosowany w leczeniu depresji oraz wspomagająco podczas rzucania palenia);

-    flekainid, propafenon (leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca);

-    metoprolol (lek stosowany w leczeniu niewydolności serca);

-    produkty lecznicze, które mogą powodować zmiany w elektrokardiogramie (wydłużenie odcinka QT) lub mogą zmniejszać stężenie potasu lub magnezu we krwi. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeśli pacjent stosuje (przyjmuje) jednocześnie z lekiem Citalopram Bluefish produkty lecznicze należące do tych grup leków.

NIE WOLNO STOSOWAĆ leku Citalopram Bluefish jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu pracy serca lub mogące wpływać na czynność serca, takie, jak leki przeciwarytmiczne klasy IA i III, leki przeciwpsychotyczne (np. pochodne fenotiazyny, pimozyd, haloperydol), trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, niektóre leki przeciwbakteryjne (np. sparfloksacyna, moksyfloksacyna, erytromycyna podawana dożylnie, pentamidyna, leki przeciwmalaryczne, szczególnie halofantryna), niektóre leki przeciwhistaminowe (astemizol, mizolastyna). W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza

Citalopram Bluefish z jedzeniem,piciem i alkoholem

Podczas leczenia lekiem Citalopram Bluefish należy unikać spożywania alkoholu.

Lek Citalopram Bluefish można zażywać z pokarmem lub niezależnie od pokarmu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Doświadczenia dotyczące stosowania leku Citalopram Bluefish podczas ciąży są ograniczone. Nie należy zażywać leku Citalopram Bluefish, jeśli kobieta jest w ciąży lub planuje ciążę, chyba, że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.

Nigdy nie należy nagle przerywać stosowania leku Citalopram Bluefish. Jeżeli pacjentka zażywa lek Citalopram Bluefish podczas ostatnich 3 miesięcy ciąży, należy poinformować o tym lekarza, ponieważ u dziecka po urodzeniu mogą wystąpić pewne objawy. Objawy zwykle występuj ą podczas pierwszych 24 godzin po urodzeniu się dziecka. Obejmują one: bezsenność, problemy z pobieraniem pokarmu, problemy z oddychaniem, sine zabarwienie skóry dziecka, zbyt dużą lub za małą temperaturę ciała, wymioty, częsty płacz, sztywność lub zwiotczenie mięśni, letarg, drżenia, drżączkę ze zdenerwowania lub drgawki. Jeśli dziecko po urodzeniu ma którykolwiek z tych objawów, należy skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania porady.

Należy upewnić się, czy położna i (lub) lekarz wie, że pacjentka zażywa lek Citalopram Bluefish. Leki, takie jak Citalopram Bluefish, stosowane podczas ciąży, zwłaszcza przez ostatnie 3 miesiące ciąży, mogą zwiększać ryzyko wystąpienia u dziecka poważnej choroby, zwanej przetrwałym nadciśnieniem płucnym noworodków (ang. PPHN), objawiające się przyspieszeniem oddechu i zasinieniem skóry u dziecka. Objawy zwykle rozpoczynają się w pierwszej dobie po urodzeniu się dziecka. Jeśli dziecko ma którykolwiek z tych objawów, należy niezwłocznie skontaktować się z położną i (lub) lekarzem.

Karmienie piersią

Cytalopram w niewielkich ilościach przenika do mleka matki. W związku z tym istnieje ryzyko działania leku na dziecko. Jeśli pacjentka zażywa lek Citalopram Bluefish, przed rozpoczęciem karmienia piersią powinna skonsultować się z lekarzem.

Wpływ na płodność

W badaniach na zwierzętach wykazano, że cytalopram obniża jakość nasienia. Teoretycznie może to wpływać na płodność, choć jak dotąd nie zaobserwowano oddziaływania na płodność u ludzi.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Citalopram Bluefish może wywierać niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Jednak każdy lek działaj ący w mózgu może ograniczać zdolność do oceny sytuacji oraz reakcję w sytuacji nagłej. Zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdu lub obsługi maszyn może być upośledzona. Nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych, ani obsługiwać maszyn do momentu, aż będzie wiadomo, jak Citalopram Bluefish wpływa na pacjenta. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się po poradę do lekarza lub farmaceuty.

Citalopram Bluefish zawiera laktozę.Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK CITALOPRAM BLUEFISH

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jaką dawkę leku stosować

Zalecana dawka:

Dorośli

Depresja

Zazwyczaj stosowana dawka wynosi 20 mg na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę leku maksymalnie do 40 mg na dobę.

Pacjenci w _podeszłym wieku (w wieku _powyżej 65 lat)

Dawkę początkową należy zmniejszyć do połowy zwykle zalecanej dawki, tj. 10 - 20 mg na dobę. Pacjenci w podeszłym wieku nie powinni zazwyczaj otrzymywać więcej niż 20 mg na dobę.

Szczególne grupy_pacjentów

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby nie powinni otrzymywać więcej niż 20 mg na dobę.

Citalopram Bluefish należy zażywać raz na dobę, rano lub wieczorem. Tabletki można przyjmować z jedzeniem lub niezależnie od jedzenia.

Działanie leku Citalopram Bluefish nie występuje natychmiast po rozpoczęciu leczenia. Pacjent może nie zauważyć poprawy przez co najmniej 2 tygodnie leczenia. Po ustąpieniu objawów, leczenie należy kontynuować jeszcze przez 4-6 miesięcy.

Przerwanie stosowania leku

Lek Citalopram Bluefish należy odstawiać stopniowo, w celu zmniej szenia ryzyka wystąpienia objawów odstawienia. Lekarz będzie stopniowo zmniejszał dawkę przez co najmniej 1-2-tygodnie (patrz „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Citalopram Bluefish”).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Citalopram Bluefish

Jeśli pacjent lub ktoś z jego otoczenia przypadkowo zażył zbyt dużo tabletek, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala.

Mogą wystąpić następujące objawy: senność, śpiączka, niemożność wykonywania ruchów (osłupienie), drgawki, przyspieszenie czynności serca, pocenie się, nudności, wymioty, zasinienie warg, j ęzyka, skóry i błon śluzowych (z powodu niedoboru tlenu we krwi) i przyspieszone oddychanie.

Może również wystąpić zespół serotoninowy (objawy patrz „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Citalopram Bluefish”).

Pominięcie zastosowania leku Citalopram Bluefish

W razie pominięcia zażycia leku Citalopram Bluefish należy przyjąć dawkę natychmiast po uświadomieniu sobie tego faktu, a następnie zażyć kolejną dawkę leku o właściwej porze. Nie należy zażywać podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Citalopram Bluefish

Nie należy przerywać stosowania leku Citalopram Bluefish, dopóki nie zaleci tego lekarz. Lek Citalopram Bluefish należy odstawiać powoli, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki przez co najmniej 1-2-tygodnie. Ważne jest, aby przestrzegać zaleceń lekarza. Jeśli stosowanie leku Citalopram Bluefish jest przerwane nagle, mogą wystąpić reakcje odstawienia (patrz „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Citalopram Bluefish”). Jeśli po przerwaniu stosowania leku Citalopram Bluefish wystąpią objawy odstawienia, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane obserwowane podczas stosowania leku Citalopram Bluefish są zwykle łagodne i przemijające. Są najbardziej widoczne podczas pierwszych tygodni leczenia i zwykle zanikaja, gdy stan depresji ustępuje.

Podane poniżej działania niepożądane cytalopramu przedstawiono według częstości występowania. Częstość występowania działań niepożądanych zdefiniowano w następuj ący sposób:

Bardzo często: mogą wystąpić u więcej niż 1 osoby na 10_

Często: mogą wystąpić u nie więcej niż 1 osoby na 10_

Niezbyt często: mogą wystąpić u nie więcej niż 1 osoby na 100_

Rzadko: mogą wystąpić u nie więcej niż 1 osoby na 1000_

Bardzo rzadko: mogą wystąpić u nie więcej niż 1 osoby na 10 000_

Nie znana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych


Bardzo często

• senność, bezsenność, pobudzenie, nerwowość, ból głowy, drżenie, zawroty głowy

•    trudności w akomodacji wzroku

•    zauważalne bicie serca (kołatanie)

•    nudności, suchość w ustach, zaparcie, biegunka, nasilone pocenie się

•    ogólne osłabienie i zmęczenie (astenia)

Często

•    zmniejszenie lub zwiększenie masy ciała

• zaburzenia snu, trudności z koncentracją, nieprawidłowe sny, utrata pamięci (niepamięć), niepokój

•    zmniejszenie popędu płciowego

•    zwiększenie lub zmniejszenie apetytu

•    apatia

•    dezorientacja

•    migrena

•    uczucie mrowienia lub drętwienia skóry bez widocznej przyczyny (parestezje)

•    zaburzenia widzenia

•    szybkie tętno, spadek ciśnienia tętniczego krwi podczas nagłego wstawania z pozycji siedzącej lub leżącej (niekiedy z towarzyszącymi zawrotami głowy), wysokie lub niskie ciśnienie tętnicze krwi

•    nieżyt nosa, zapalenie zatok obocznych nosa

•    niestrawność, wymioty, ból żołądka, gazy, zwiększone wydzielanie śliny

•    wysypka, świąd

•    problemy w oddawaniu moczu, nadmierne wydalanie moczu

•    zaburzenia wytrysku, opóźnienie lub niemożność osiągnięcia orgazmu u kobiet, nieprawidłowe lub bolesne miesiączki, impotencja

•    zaburzenia smaku

•    uczucie zmęczenia, ziewanie

Niezbyt często

•    uczucie nieuzasadnionego zadowolenia i dobrego samopoczucia (euforia)

•    zwiększenie popędu seksualnego

•    objawy pozapiramidowe (niemożność poruszania się, zesztywnienie, drżenia)

•    drgawki

•    dzwonienie w uszach (szumy uszne)

•    wolniejsze bicie serca

•    kaszel

•    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (wykrywane we krwi)

•    nadwrażliwość na światło

•    reakcje alergiczne

•    nagła utrata przytomności (trwaj ąca od kilku do kilkunastu minut [omdlenie])

•    ogólne złe samopoczucie.

Rzadko

•    krwawienia (np. z dróg rodnych, z przewodu pokarmowego, wybroczyny i inne formy krwawienia w obrębie skóry lub krwawienia z błon śluzowych)

•    nieprzyjemne uczucie niepokoju lub niemożności spokojnego siedzenia lub stania (patrz „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Citalopram Bluefish”)

•    zmniejszenie stężenia sodu we krwi oraz nieprawidłowe wydzielanie w mózgu hormonu reguluj ącego równowagę wodną organizmu (zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH)), głównie u pacjentów w podeszłym wieku

•    zespół serotoninowy

Bardzo rzadko

•    widzenie i słyszenie rzeczy, które nie istniej ą (omamy), nadreaktywne zachowanie lub myśli (mania), utrata poczucia własnej osobowości (depersonalizacja), napady paniki (te objawy mogą być spowodowane chorobą podstawową)

•    zaburzenia rytmu serca

•    obrzęk naczynioruchowy (nagły obrzęk skóry i błon śluzowych spowodowany zatrzymaniem płynów w ustroju [np. gardła i języka], trudności w oddychaniu i (lub) świąd i wysypka

•    ból stawów

•    nieprawidłowe wydzielanie mleka z piersi u mężczyzn i kobiet

•    reakcje rzekomoanafilaktyczne (ciężkie reakcje nadwrażliwości), które mogą powodować wstrząs [znaczne zmniej szenie ciśnienia tętniczego krwi, bladość, pobudzenie, słabo wyczuwalne i szybkie tętno, wilgotna skóra, zaburzenia świadomości] spowodowany nagłym, silnym rozszerzeniem naczyń krwionośnych)

Nie znana

Jeśli wystąpią jakiekolwiek z następujących objawów należy przerwać stosowanie leku Citalopram Bluefish i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    myśli i zachowania samobójcze (patrz „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Citalopram Bluefish”)

•    szybkie, nieregularne bicie serca, omdlenie, które mogą być objawami zagrażającemu życiu stanu chorobowego, zwanego torsade de pointes

Podczas leczenia cytalopramem lub po jego zakończeniu zgłaszano przypadki myśli lub samobójczych i zachowań samobójczych.

U pacjentów leczonych tym rodzajem leków obserwowano zwiększone ryzyko złamań kości.

Objawy odstawienia obserwowane po przerwaniu stosowania leku

Patrz „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Citalopram Bluefish”.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CITALOPRAM BLUEFISH

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze oraz pudełku po skrócie „EXP” (lub „Termin ważności”). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Citalopram Bluefish

Substancją czynną leku jest cytalopram.

Cytalopram Bluefish zawiera bromowodorku cytalopram, odpowiadający 20 mg lub 40 mg cytalopramu w każdej tabletce.

Inne składniki leku to:

Rdzeń tabletki:

Kopowidon

Kroskarmeloza sodowa Glicerol

Laktoza jednowodna Magnezu stearynian Skrobia kukurydziana Celuloza mikrokrystaliczna

Otoczka tabletki:

Hypromeloza

Celuloza mikrokrystaliczna Makrogolu stearynian 40 Tytanu dwutlenek (E 171)

Jak wygląda lek Citalopram Bluefish i co zawiera opakowanie

Lek Citalopram Bluefish dostępny jest w blistrach PVC/PVDC/Aluminium w opakowaniach zawierających 20, 28, 30, 50 lub 100 tabletek w pudełku tekturowym.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Bluefish Pharmaceuticals AB, Torsgatan 11, 111 23 Stockholm, Szwecja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria:

Republika Czeska: Niemcy:

Węgry:

Irlandia:

Polska:

Francja:

Holandia:

Słowacja:

Szwecja:


filmtabletten filmtabletten potahovane tablety filmtabletten filmtabletten filmtabletta filmtabletta film-coated tablets film-coated tablets

comprimes pelicules filmohulde tabletten filmohulde tabletten obalene tablety filmdragerade tabletter filmdragerade tabletter


Citalopram Bluefish 20 mg Citalopram Bluefish 40 mg Citalopram Bluefish 20 mg Citalopram Bluefish 20 mg Citalopram Bluefish 40 mg Citalopram Bluefish 20 mg Citalopram Bluefish 40 mg Citalopram Bluefish 20 mg Citalopram Bluefish 40 mg Citalopram Bluefish Citalopram Bluefish 20 mg Citalopram Bluefish 20 mg Citalopram Bluefish 40 mg Citalopram Bluefish 20 mg Citalopram Bluefish 20 mg Citalopram Bluefish 40 mg

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 11.01.2014

9