+ iMeds.pl

Citalopram bluefish 20 mgUlotka Citalopram bluefish

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Citalopram Bluefish, 20 mg, tabletki powlekane Citalopram Bluefish, 40 mg, tabletki powlekane

Citalopramum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet, jeżeli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Citalopram Bluefish i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Citalopram Bluefish

3.    Jak stosować lek Citalopram Bluefish

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Citalopram Bluefish

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK CITALOPRAM BLUEFISH I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Cytalopram należy do grupy leków przeciwdepresyjnych, nazywanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). W mózgu każdego człowieka występuje substancja zwana serotoniną. Mechanizm działania cytalopramu nie jest do końca poznany, ale może on pomóc przez działanie na układ serotoninergiczny w mózgu.

Lek Citalopram Bluefish stosuje się w leczeniu depresji (ciężkich epizodów depresyjnych).

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CITALOPRAM

BLUEFISH

Kiedy nie stosować leku Citalopram Bluefish

-    jeśli pacjent ma uczulenie na cytalopram lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli pacjent przyjmuje lub przyjmował ostatnio leki zwane inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO - inny rodzaj leków stosowanych w leczeniu depresji). Należy powiedzieć o tym lekarzowi, przed rozpoczęciem stosowania leku Citalopram Bluefish, ponieważ może być konieczne odczekanie 14 dni od zakończenia leczenia IMAO. Inhibitor MAO, selegilina (stosowana w leczeniu choroby Parkinsona), może być podawany w tym samym czasie, co cytalopram, jeśli dawka dobowa selegiliny nie jest większa niż 10 mg na dobę. W razie zmiany leczenia z leku Citalopram Bluefish na inhibitor MAO, należy odczekać co najmniej 7 dni;

-    jeśli pacjent przyjmuje linezolid (stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych), chyba, że zapewniona jest uważna kontrola lekarza i monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi;

-    jeśli pacjent przyjmuje pimozyd (lek stosowany w leczeniu niektórych chorób psychicznych);

-    jeśli pacjent ma wrodzony, nieprawidłowy rytm pracy serca lub miał w przeszłości epizod nieprawidłowego rytmu pracy serca (stwierdzony w EKG, badaniu oceniającym czynnośc serca);

-    jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu pracy serca lub mogące wpływać na czynność serca. Patrz także „ Citalopram Bluefish a inne leki ” poniżej.

-    jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, należy powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem leczenia lekiem Citalopram Bluefish.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Citalopram Bluefish należy omówić to z lekarzem lub

farmaceutą.

-    Myśli samobójcze i pogłębienie depresji

-    Osoby, u których występuje depresja i (lub) zaburzenia lękowe, mogą czasami mieć myśli

o samookaleczeniu lub o popełnieniu samobójstwa. Takie objawy czy zachowanie mogą nasilać się na początku stosowania leków przeciwdepresyjnych, ponieważ leki te zaczynaj ą działać zazwyczaj po upływie 2 tygodni, czasami później.

-    Wystąpienie myśli samobójczych, myśli o samookaleczeniu lub popełnieniu samobójstwa jest bardziej prawdopodobne, jeżeli:

-    u pacjenta w przeszłości występowały myśli samobójcze lub chęć samookaleczenia;

-    pacjent jest młodym dorosłym. Dane z badań klinicznych wskazują na zwiększone ryzyko wystąpienia zachowań samobójczych u osób w wieku poniżej 25 lat z zaburzeniami psychicznymi, którzy byli leczeni lekami przeciwdepresyjnymi.

-    Jeśli u pacjenta występują myśli samobójcze lub myśli o samookaleczeniu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala.

-    Pomocne może okazać się poinformowanie krewnych lub przyjaciół o depresji lub zaburzeniach lękowych oraz poproszenie ich o przeczytanie tej ulotki. Pacjent może zwrócić się do krewnych lub przyjaciół z prośbą o informowanie go, jeśli zauważą, że depresja lub lęk nasiliły się lub wystąpiły niepokojące zmiany w zachowaniu.

-    Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli u pacj enta wystąpią takie obj awy, j ak wewnętrzne poczucie niepokoju i niemożność spokojnego stania w miejscu lub siedzenia, zazwyczaj połączone z wyczerpaniem (akatyzja). Jest najbardziej prawdopodobne, że te objawy wystąpią w kilku pierwszych tygodniach leczenia. Zwiększenie dawki leku Citalopram Bluefish może pogorszyć te objawy (patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”).

-    Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli którakolwiek z podanych poniżej sytuacji dotyczy pacjenta, ponieważ może mieć to wpływ na leczenie. Należy powiedzieć lekarzowi jeśli:

-    pacjent zażywa w tym samym czasie inne leki (patrz punkt ” Citalopram Bluefish a inne leki);

-    pacjent ma cukrzycę, ponieważ może być konieczne dostosowanie dawki insuliny lub innych leków zmniejszaj ących stężenie cukru we krwi;

-    pacjent choruje na padaczkę lub gdy u pacjenta wystąpiły drgawki w przeszłości bądź wystąpiły po raz pierwszy w trakcie leczenia lekiem Citalopram Bluefish. Jeśli wystąpią drgawki lub napad padaczki lekarz może zadecydować o przerwaniu stosowania leku Citalopram Bluefish;

-    pacjent jest leczony elektrowstrząsami;

-    pacjent ma epizody manii (nadreaktywne zachowanie lub myśli). Jeśli pacjent wchodzi w fazę manii, lekarz może zadecydować o przerwaniu stosowania leku Citalopram Bluefish;

-    u pacjenta występowały w przeszłości zaburzenia krwawienia lub skłonność do krwawień, bądź jeżeli przyjmuje inne leki, które mogą zwiększyć ryzyko krwawień (patrz punkt ” Lek Citalopram Bluefish a inne leki);

-    pacjent jest podatny na niektóre choroby serca (wydłużenie odcinka QT w elektrokardiogramie), ma wrodzone wydłużenie odcinka QT lub zmniejszone stężenie potasu lub magnezu we krwi;

-    pacjent ma inne choroby psychiczne (psychozę);

-    pacjent ma zaburzenie czynności wątroby lub nerek. Lekarz może zalecić pacjentowi zmniejszenie dawki leku Citalopram Bluefish;

-    jeśli pacjent ma lub miał kiedykolwiek problemy z sercem lub miał w przeszłości zawał serca;

-    jeśli pacjent ma wolny rytm serca w spoczynku i(lub) został poinformowany, że ma zmniejszone stężenie soli mineralnych we krwi w wyniku długotwałej, ciężkiej biegunki lub wymiotów lub stosowania leków moczopędnych (tabletek odwadniaj ących);

-    jeśli u pacjenta występuje szybki lub nieregularny rytm serca, omdlenia, zapaść lub zawroty głowy podczas wstawania, które mogą wskazywać na nieprawidłową czynność serca.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta podczas stosowania leku Citalopram Bluefish wystąpią niektóre z poniższych objawów, ponieważ mogą one świadczyć, że u pacjenta rozwija się stan, zwany zespołem serotoninowym. Objawy obejmują niepokój ruchowy, drżenie, gwałtowne kurcze mięśni i gorączkę. Jeśli wystąpią takie objawy, lekarz przerwie stosowanie leku Citalopram Bluefish.

Rzadko, głównie u pacjentów w podeszłym wieku, lek Citalopram Bluefish może powodować zmniejszenie stężenia sodu we krwi oraz nieprawidłowe wydzielanie w mózgu hormonu reguluj ącego równowagę wodną organizmu (zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH). Należy poinformować lekarza, jeśli podczas leczenia lekiem Citalopram Bluefish pacjent ma nudności i złe samopoczucie, osłabienie mięśni lub jest zdezorientowany.

Objawy odstawienia obserwowane po przerwaniu stosowania leku

W przypadku przerwania stosowania leku występuj ą często objawy odstawienia, zwłaszcza po nagłym przerwaniu stosowania leku Citalopram Bluefish. Ryzyko wystąpienia objawów odstawienia może zależeć od różnych czynników, w tym od długości leczenia, dawki i tempa zmniejszania dawki. Do najczęściej obserwowanych objawów odstawienia należały zawroty głowy, zaburzenia czucia (w tym parestezje i uczucia jak porażenia prądem), zaburzenia snu (w tym bezsenność i intensywne sny), pobudzenie lub lęk, nudności i (lub) wymioty, drżenie, splątanie, pocenie się, ból głowy, biegunka, kołatanie serca, niestabilność emocjonalna, drażliwość i zaburzenia widzenia. Zazwyczaj, objawy te maj ą łagodny do umiarkowanego charakter, jednak u niektórych pacjentów mogą mieć ciężki przebieg. Objawy odstawienia zazwyczaj występuj ą w trakcie kilku pierwszych dni od przerwania stosowania leku, ale odnotowano bardzo rzadkie przypadki ich wystąpienia u pacjentów, którzy przypadkowo pominęli dawkę. Zazwyczaj objawy te ustępują samoistnie w ciągu 2 tygodni, choć u niektórych osób mogą występować dłużej (2-3 miesiące lub dłużej). Dlatego, w razie zakończenia leczenia zaleca się stopniowe zmniejszanie dawek cytalopramu przez okres kilku tygodni lub miesięcy w zależności od odpowiedzi pacjenta.

W razie wystąpienia objawów nietolerowanych przez pacjenta, będących następstwem zmniejszania dawki lub przerwania stosowania leku, należy rozważyć wznowienie stosowania poprzednio przepisanej dawki. Następnie lekarz może kontynuować zmniejszanie dawki w bardziej stopniowy sposób.

Dzieci i młodzież

Lek Citalopram Bluefish nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Należy również podkreślić, że pacjenci w wieku poniżej 18 lat, którzy przyjmuj ą leki z tej grupy narażeni są na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak próby samobójcze, myśli samobójcze oraz wrogość (szczególnie agresja, zachowania buntownicze i przejawy gniewu). Mimo to, lekarz może przepisać lek Citalopram Bluefish pacjentom w wieku poniżej 18 lat, jeżeli uzna, że będzie to dla nich korzystne. Jeśli lekarz przepisał lek Citalopram Bluefish pacjentowi w wieku poniżej 18 lat, w przypadku wszelkich wątpliwości należy ponownie zwrócić się do lekarza, aby to przedyskutować. Należy poinformować lekarza, jeśli którykolwiek z wyżej wymienionych objawów wystąpi lub nasili się u pacjentów w wieku poniżej 18 lat, przyjmuj ących lek Citalopram Bluefish. Dotychczas nie wykazano również długoterminowego bezpieczeństwa dotyczącego wpływu na wzrost, dojrzewanie oraz rozwój funkcji poznawczych i behawioralnych w tej grupie wiekowej.

Citalopram Bluefish a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio lekach, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jeśli pacjent przyjmuje obecnie lub zażywał ostatnio którykolwiek z leków wymienionych poniżej i nie omówił tego z lekarzem, powinien ponownie zwrocić sie do lekarza i poinformować go o tym. Może być konieczna zmiana dawki lub zastosowanie innego leku.

-    inhibitory MAO, linezolid, pimozyd (patrz „Kiedy nie zażywać leku Citalopram Bluefish”);

-    leki zwane trypatanami, takie jak sumatryptan (stosowanymi w leczeniu migreny);

-    tramadol (stosowany w leczeniu silnego bólu);

-    leki przeciwkrzepliwe, dipirydamol, i tyklopidyna (leki rozrzedzające krew);

-    kwas acetylosalicylowy, niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen (leki stosowane w leczeniu zapalenia i bólu);

-    neuroleptyki (fenotiazyny [np. tiorydazyna], tioksantyny, butyrofenony [np. haloperydol]), nietypowe leki przeciwpsychotyczne np. rysperydon (stosowane w leczeniu niektórych zaburzeń psychicznych);

-    trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (stosowane w leczeniu depresji);

-    leki ziołowe zawierające dziurawiec (Hypericum perforatum);

-    cymetydyna, omeprazol, ezomeprazol, lanzoprazol (stosowane w celu zmniejszenia wytwarzania soku żołądkowego);

-    tryptofan, oksytryptan (prekursory serotoniny);

-    lit (lek stosowany w leczeniu manii);

-    imipramina, dezypramina, klomipramina, nortryptylina (leki stosowane w leczeniu depresji);

-    flowoksamina (lek stosowany w leczeniu depresji i zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych);

-    meflochina (lek stosowany w leczeniu malarii);

-    bupropion (lek stosowany w leczeniu depresji oraz wspomagająco podczas rzucania palenia);

-    flekainid, propafenon (leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca);

-    metoprolol (lek stosowany w leczeniu niewydolności serca);

-    produkty lecznicze, które mogą powodować zmiany w elektrokardiogramie (wydłużenie odcinka QT) lub mogą zmniejszać stężenie potasu lub magnezu we krwi. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeśli pacjent stosuje (przyjmuje) jednocześnie z lekiem Citalopram Bluefish produkty lecznicze należące do tych grup leków.

NIE WOLNO STOSOWAĆ leku Citalopram Bluefish jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu pracy serca lub mogące wpływać na czynność serca, takie, jak leki przeciwarytmiczne klasy IA i III, leki przeciwpsychotyczne (np. pochodne fenotiazyny, pimozyd, haloperydol), trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, niektóre leki przeciwbakteryjne (np. sparfloksacyna, moksyfloksacyna, erytromycyna podawana dożylnie, pentamidyna, leki przeciwmalaryczne, szczególnie halofantryna), niektóre leki przeciwhistaminowe (astemizol, mizolastyna). W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza

Citalopram Bluefish z jedzeniem,piciem i alkoholem

Podczas leczenia lekiem Citalopram Bluefish należy unikać spożywania alkoholu.

Lek Citalopram Bluefish można zażywać z pokarmem lub niezależnie od pokarmu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Doświadczenia dotyczące stosowania leku Citalopram Bluefish podczas ciąży są ograniczone. Nie należy zażywać leku Citalopram Bluefish, jeśli kobieta jest w ciąży lub planuje ciążę, chyba, że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.

Nigdy nie należy nagle przerywać stosowania leku Citalopram Bluefish. Jeżeli pacjentka zażywa lek Citalopram Bluefish podczas ostatnich 3 miesięcy ciąży, należy poinformować o tym lekarza, ponieważ u dziecka po urodzeniu mogą wystąpić pewne objawy. Objawy zwykle występuj ą podczas pierwszych 24 godzin po urodzeniu się dziecka. Obejmują one: bezsenność, problemy z pobieraniem pokarmu, problemy z oddychaniem, sine zabarwienie skóry dziecka, zbyt dużą lub za małą temperaturę ciała, wymioty, częsty płacz, sztywność lub zwiotczenie mięśni, letarg, drżenia, drżączkę ze zdenerwowania lub drgawki. Jeśli dziecko po urodzeniu ma którykolwiek z tych objawów, należy skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania porady.

Należy upewnić się, czy położna i (lub) lekarz wie, że pacjentka zażywa lek Citalopram Bluefish. Leki, takie jak Citalopram Bluefish, stosowane podczas ciąży, zwłaszcza przez ostatnie 3 miesiące ciąży, mogą zwiększać ryzyko wystąpienia u dziecka poważnej choroby, zwanej przetrwałym nadciśnieniem płucnym noworodków (ang. PPHN), objawiające się przyspieszeniem oddechu i zasinieniem skóry u dziecka. Objawy zwykle rozpoczynają się w pierwszej dobie po urodzeniu się dziecka. Jeśli dziecko ma którykolwiek z tych objawów, należy niezwłocznie skontaktować się z położną i (lub) lekarzem.

Karmienie piersią

Cytalopram w niewielkich ilościach przenika do mleka matki. W związku z tym istnieje ryzyko działania leku na dziecko. Jeśli pacjentka zażywa lek Citalopram Bluefish, przed rozpoczęciem karmienia piersią powinna skonsultować się z lekarzem.

Wpływ na płodność

W badaniach na zwierzętach wykazano, że cytalopram obniża jakość nasienia. Teoretycznie może to wpływać na płodność, choć jak dotąd nie zaobserwowano oddziaływania na płodność u ludzi.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Citalopram Bluefish może wywierać niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Jednak każdy lek działający w mózgu może ograniczać zdolność do oceny sytuacji oraz reakcję w sytuacji nagłej. Zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdu lub obsługi maszyn może być upośledzona. Nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych, ani obsługiwać maszyn do momentu, aż będzie wiadomo, jak Citalopram Bluefish wpływa na pacjenta. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się po poradę do lekarza lub farmaceuty.

Citalopram Bluefish zawiera laktozę Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK CITALOPRAM BLUEFISH

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jaką dawkę leku stosować

Zalecana dawka:

Dorośli

Depresja

Zazwyczaj stosowana dawka wynosi 20 mg na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę leku maksymalnie do 40 mg na dobę.

Pacjenci w _podeszłym wieku (w wieku _powyżej 65 lat)

Dawkę początkową należy zmniejszyć do połowy zwykle zalecanej dawki, tj. 10 - 20 mg na dobę. Pacjenci w podeszłym wieku nie powinni zazwyczaj otrzymywać więcej niż 20 mg na dobę.

Szczególne grupy_pacjentów

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby nie powinni otrzymywać więcej niż 20 mg na dobę.

Citalopram Bluefish należy zażywać raz na dobę, rano lub wieczorem. Tabletki można przyjmować z jedzeniem lub niezależnie od jedzenia.

Działanie leku Citalopram Bluefish nie występuje natychmiast po rozpoczęciu leczenia. Pacjent może nie zauważyć poprawy przez co najmniej 2 tygodnie leczenia. Po ustąpieniu objawów, leczenie należy kontynuować jeszcze przez 4-6 miesięcy.

Przerwanie stosowania leku

Lek Citalopram Bluefish należy odstawiać stopniowo, w celu zmniej szenia ryzyka wystąpienia objawów odstawienia. Lekarz będzie stopniowo zmniejszał dawkę przez co najmniej 1-2-tygodnie (patrz „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Citalopram Bluefish”).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Citalopram Bluefish

Jeśli pacjent lub ktoś z jego otoczenia przypadkowo zażył zbyt dużo tabletek, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala.

Mogą wystąpić następujące objawy: senność, śpiączka, niemożność wykonywania ruchów (osłupienie), drgawki, przyspieszenie czynności serca, pocenie się, nudności, wymioty, zasinienie warg, języka, skóry i błon śluzowych (z powodu niedoboru tlenu we krwi) i przyspieszone oddychanie.

Może również wystąpić zespół serotoninowy (objawy patrz „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Citalopram Bluefish”).

Pominięcie zastosowania leku Citalopram Bluefish

W razie pominięcia zażycia leku Citalopram Bluefish należy przyjąć dawkę natychmiast po uświadomieniu sobie tego faktu, a następnie zażyć kolejną dawkę leku o właściwej porze. Nie należy zażywać podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Citalopram Bluefish

Nie należy przerywać stosowania leku Citalopram Bluefish, dopóki nie zaleci tego lekarz. Lek Citalopram Bluefish należy odstawiać powoli, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki przez co najmniej 1-2-tygodnie. Ważne jest, aby przestrzegać zaleceń lekarza. Jeśli stosowanie leku Citalopram Bluefish jest przerwane nagle, mogą wystąpić reakcje odstawienia (patrz „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Citalopram Bluefish”). Jeśli po przerwaniu stosowania leku Citalopram Bluefish wystąpią objawy odstawienia, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane obserwowane podczas stosowania leku Citalopram Bluefish są zwykle łagodne i przemijające. Są najbardziej widoczne podczas pierwszych tygodni leczenia i zwykle zanikaja, gdy stan depresji ustępuje.

Podane poniżej działania niepożądane cytalopramu przedstawiono według częstości występowania. Częstość występowania działań niepożądanych zdefiniowano w następujący sposób:

Bardzo często: mogą wystąpić u więcej niż 1 osoby na 10_

Często: mogą wystąpić u nie więcej niż 1 osoby na 10_

Niezbyt często: mogą wystąpić u nie więcej niż 1 osoby na 100_

Rzadko: mogą wystąpić u nie więcej niż 1 osoby na 1000_

Bardzo rzadko: mogą wystąpić u nie więcej niż 1 osoby na 10 000_

Nie znana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych


Bardzo często

• senność, bezsenność, pobudzenie, nerwowość, ból głowy, drżenie, zawroty głowy

•    trudności w akomodacji wzroku

•    zauważalne bicie serca (kołatanie)

•    nudności, suchość w ustach, zaparcie, biegunka, nasilone pocenie się

•    ogólne osłabienie i zmęczenie (astenia)

Często

•    zmniejszenie lub zwiększenie masy ciała

• zaburzenia snu, trudności z koncentracją, nieprawidłowe sny, utrata pamięci (niepamięć), niepokój

•    zmniejszenie popędu płciowego

•    zwiększenie lub zmniejszenie apetytu

•    apatia

•    dezorientacja

•    migrena

•    uczucie mrowienia lub drętwienia skóry bez widocznej przyczyny (parestezje)

•    zaburzenia widzenia

•    szybkie tętno, spadek ciśnienia tętniczego krwi podczas nagłego wstawania z pozycji siedzącej lub leżącej (niekiedy z towarzyszącymi zawrotami głowy), wysokie lub niskie ciśnienie tętnicze krwi

•    nieżyt nosa, zapalenie zatok obocznych nosa

•    niestrawność, wymioty, ból żołądka, gazy, zwiększone wydzielanie śliny

•    wysypka, świąd

•    problemy w oddawaniu moczu, nadmierne wydalanie moczu

•    zaburzenia wytrysku, opóźnienie lub niemożność osiągnięcia orgazmu u kobiet, nieprawidłowe lub bolesne miesiączki, impotencja

•    zaburzenia smaku

•    uczucie zmęczenia, ziewanie

Niezbyt często

•    uczucie nieuzasadnionego zadowolenia i dobrego samopoczucia (euforia)

•    zwiększenie popędu seksualnego

•    objawy pozapiramidowe (niemożność poruszania się, zesztywnienie, drżenia)

•    drgawki

•    dzwonienie w uszach (szumy uszne)

•    wolniejsze bicie serca

•    kaszel

•    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (wykrywane we krwi)

•    nadwrażliwość na światło

•    reakcje alergiczne

•    nagła utrata przytomności (trwaj ąca od kilku do kilkunastu minut [omdlenie])

•    ogólne złe samopoczucie.

Rzadko

•    krwawienia (np. z dróg rodnych, z przewodu pokarmowego, wybroczyny i inne formy krwawienia w obrębie skóry lub krwawienia z błon śluzowych)

•    nieprzyjemne uczucie niepokoju lub niemożności spokojnego siedzenia lub stania (patrz „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Citalopram Bluefish”)

•    zmniejszenie stężenia sodu we krwi oraz nieprawidłowe wydzielanie w mózgu hormonu reguluj ącego równowagę wodną organizmu (zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH)), głównie u pacjentów w podeszłym wieku

•    zespół serotoninowy

Bardzo rzadko

•    widzenie i słyszenie rzeczy, które nie istniej ą (omamy), nadreaktywne zachowanie lub myśli (mania), utrata poczucia własnej osobowości (depersonalizacja), napady paniki (te objawy mogą być spowodowane chorobą podstawową)

•    zaburzenia rytmu serca

•    obrzęk naczynioruchowy (nagły obrzęk skóry i błon śluzowych spowodowany zatrzymaniem płynów w ustroju [np. gardła i języka], trudności w oddychaniu i (lub) świąd i wysypka

•    ból stawów

•    nieprawidłowe wydzielanie mleka z piersi u mężczyzn i kobiet

•    reakcje rzekomoanafilaktyczne (ciężkie reakcje nadwrażliwości), które mogą powodować wstrząs [znaczne zmniej szenie ciśnienia tętniczego krwi, bladość, pobudzenie, słabo wyczuwalne i szybkie tętno, wilgotna skóra, zaburzenia świadomości] spowodowany nagłym, silnym rozszerzeniem naczyń krwionośnych)

Nie znana

Jeśli wystąpią jakiekolwiek z następuj ących objawów należy przerwać stosowanie leku Citalopram Bluefish i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    myśli i zachowania samobójcze (patrz „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Citalopram Bluefish”)

•    szybkie, nieregularne bicie serca, omdlenie, które mogą być objawami zagrażającemu życiu stanu chorobowego, zwanego torsade de pointes

Podczas leczenia cytalopramem lub po jego zakończeniu zgłaszano przypadki myśli lub samobójczych i zachowań samobójczych.

U pacjentów leczonych tym rodzajem leków obserwowano zwiększone ryzyko złamań kości.

Objawy odstawienia obserwowane po przerwaniu stosowania leku

Patrz „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Citalopram Bluefish”.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CITALOPRAM BLUEFISH

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze oraz pudełku po skrócie „EXP” (lub „Termin ważności”). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Citalopram Bluefish

Substancją czynną leku jest cytalopram.

Cytalopram Bluefish zawiera bromowodorku cytalopram, odpowiadający 20 mg lub 40 mg cytalopramu w każdej tabletce.

Inne składniki leku to:

Rdzeń tabletki:

Kopowidon

Kroskarmeloza sodowa Glicerol

Laktoza jednowodna Magnezu stearynian Skrobia kukurydziana Celuloza mikrokrystaliczna

Otoczka tabletki:

Hypromeloza

Celuloza mikrokrystaliczna Makrogolu stearynian 40 Tytanu dwutlenek (E 171)

Jak wygląda lek Citalopram Bluefish i co zawiera opakowanie

Lek Citalopram Bluefish dostępny jest w blistrach PVC/PVDC/Aluminium w opakowaniach zawierających 20, 28, 30, 50 lub 100 tabletek w pudełku tekturowym.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Bluefish Pharmaceuticals AB, Torsgatan 11, 111 23 Stockholm, Szwecja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria:

Republika Czeska:

Niemcy:

Węgry:

Irlandia:

Polska:

Francja:

Holandia:

Słowacja:

Szwecja:


filmtabletten filmtabletten potahované tablety filmtabletten filmtabletten filmtabletta filmtabletta film-coated tablets film-coated tablets

comprimés peliculés filmohulde tabletten filmohulde tabletten obalené tablety filmdragerade tabletter filmdragerade tabletter


Citalopram Bluefish 20 mg Citalopram Bluefish 40 mg Citalopram Bluefish 20 mg Citalopram Bluefish 20 mg Citalopram Bluefish 40 mg Citalopram Bluefish 20 mg Citalopram Bluefish 40 mg Citalopram Bluefish 20 mg Citalopram Bluefish 40 mg Citalopram Bluefish Citalopram Bluefish 20 mg Citalopram Bluefish 20 mg Citalopram Bluefish 40 mg Citalopram Bluefish 20 mg Citalopram Bluefish 20 mg Citalopram Bluefish 40 mg

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 11.01.2014

9

Citalopram Bluefish

Charakterystyka Citalopram bluefish

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Citalopram Bluefish, 20 mg, tabletki powlekane Citalopram Bluefish, 40 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Citalopram Bluefish, 20 mg:

Każda tabletka powlekana zawiera 24,98 mg bromowodorku cytalopramu, co odpowiada 20 mg cytalopramu (Citalopramum).

Citalopram Bluefish, 40 mg:

Każda tabletka powlekana zawiera 49,96 mg bromowodorku cytalopramu, co odpowiada 40 mg cytalopramu (Citalopramum).

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna.

Citalopram Bluefish, 20 mg: Każda tabletka powlekana zawiera 25,330 mg laktozy (bezwodnej). Citalopram Bluefish, 40 mg: Każda tabletka powlekana zawiera 50,659 mg laktozy (bezwodnej).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Citalopram Bluefish, 20 mg: Owalne, białe tabletki o średnicy 8 mm z rowkiem dzielącym. Citalopram Bluefish, 40 mg: Owalne, białe tabletki o średnicy 11 mm z rowkiem dzielącym.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie ciężkich epizodów depresyjnych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Działanie przeciwdepresyjne wystąpi nie wcześniej niż po 2 tygodniach leczenia. Leczenie należy kontynuować przez okres od 4 do 6 miesięcy, po ustąpieniu objawów.

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować produktu Citalopram Bluefish u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat (patrz punkt 4.4).

Leczenie depresji Dorośli:

Cytalopram należy podawać w pojedynczej dawce doustnej 20 mg na dobę.

W zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie, dawkę można zwiększyć maksymalnie do 40 mg na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku powyżej 65 lat)

U pacjentów w podeszłym wieku dawkę należy zmniejszyć do połowy zwykle zalecanej dawki, tj. 10-20 mg na dobę. Maksymalna, zalecana dawka u pacjentów w podeszłym wieku wynosi 20 mg na dobę.

Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek nie jest wymagane dostosowanie dawkowania. Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min, patrz punkt 5.2), ponieważ brak danych klinicznych dotyczących stosowania u tych pacjentów.

Zmniejszenie czynności wątroby

U pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby, podczas pierwszych dwóch tygodni leczenia zalecane jest stosowanie początkowej dawki 10 mg na dobę. Dawkę można następnie zwiększać do 20 mg na dobę, w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta. Zaleca się uwagę i ostrożność podczas dostosowywania dawki u pacjentów z poważnym zaburzeniem czynności wątroby (patrz punkt 5.2).

Pacjenci wolno metabolizujący leki z udziałem izoenzymu CYP2C19 U pacjentów z rozpoznanym słabym metabolizmem z udziałem CYP2C19 zalecana dawka początkowa wynosi 10 mg na dobę przez pierwsze 2 tygodnie leczenia. W razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 20 mg na dobę, w zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta (patrz punkt 5.2).

Objawy odstawienia obserwowane po przerwaniu stosowania produktu Należy unikać nagłego przerywania stosowania produktu. W przypadku decyzji o zakończeniu leczenia cytalopramem dawkę należy stopniowo zmniejszać przez okres co najmniej 1-2 tygodni, aby zmniejszyć ryzyko objawów odstawienia (patrz punkt 4.4 i 4.8). Jeśli wystąpią objawy nietolerowane przez pacjenta, będące następstwem zmniejszania dawki lub przerwania stosowania produktu, należy rozważyć wznowienie stosowania poprzednio przepisanej dawki. Następnie lekarz może kontynuować zmniejszanie dawki w bardziej stopniowy sposób.

Sposób podawania

Cytalopram należy podawać w pojedynczej dawce doustnej, rano lub wieczorem.

Tabletkę można przyjmować z pokarmem lub bez pokarmu, ale należy j ą popić płynem.

4.3 Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na cytalopram lub na którąkolwiek substancj ę pomocniczą, wymienioną w punkcie 6.1 .

-    Nie należy stosować cytalopramu u pacjentów otrzymuj ących inhibitory monoaminooksydazy (MAOI), w tym selegilinę w dawce dobowej większej niż 10 mg. Nie należy stosować cytalopramu w ciągu 14 dni po odstawieniu nieodwracalnych inhibitorów monoaminooksydazy ani w okresie określonym dla przerwania stosowania odwracalnych inhibitorów MAO, opisanym w monografii dla tej grupy produktów. Inhibitorów MAO nie należy wprowadzać do leczenia przed upływem 7 dni po zakończeniu leczenia cytalopramem.

-    Leczenie skojarzone cytalopramem i linezolidem jest przeciwwskazane, jeśli nie jest zapewniona uważna obserwacja i monitorowanie ciśnienia tętniczego (patrz punkt 4.5).

-    Cytalopram jest przeciwskazany u pacjentów z rozpoznanym wydłużeniem odstępu QT lub z wrodzonym zespołem wydłużonego odstępu QT.

-    Leczenie skojarzone cytalopramem z innymi produktami leczniczymi powodującymi wydłużenie odstępu QT jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.5)

-    Leczenie skojarzone z pimozydem (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Dzieci i młodzież

Citalopram Bluefish nie powinien być stosowany w leczeniu dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat (patrz punkt 4.4). W badaniach klinicznych u dzieci i młodzieży zachowania samobójcze (próby samobójcze i myśli samobójcze) oraz wrogość (głównie agresja, zachowania buntownicze i gniew) obserwowano częściej w grupie otrzymującej leki przeciwdepresyjne, niż w grupie otrzymującej placebo. Jeśli, mimo to, ze względu na wskazania kliniczne podjęta zostanie decyzja o leczeniu, pacjent powinien być uważnie obserwowany pod kątem wystąpienia objawów samobójczych.

Ponadto, brak długoterminowych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania u dzieci i młodzieży w odniesieniu do wzrostu, dojrzewania oraz rozwoju poznawczego i behawioralnego.

Samobójstwo/myśli samobójcze lub kliniczne nasilenie choroby

Depresja związana jest ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia myśli samobójczych, samookaleczenia oraz samobójstwa (zachowania samobójcze). Ryzyko to utrzymuje się do czasu uzyskania pełnej remisji. Ponieważ poprawa może nie nastąpić w ciągu kilku pierwszych tygodni leczenia lub dłużej, pacjentów należy poddać ścisłej obserwacji do czasu wystąpienia poprawy. Z doświadczeń klinicznych wynika, że ryzyko samobójstwa może zwiększyć się we wczesnym etapie powrotu do zdrowia.

Pacjenci z zachowaniami samobójczymi w wywiadzie lub pacjenci przejawiaj ący przed rozpoczęciem leczenia znacznego stopnia skłonności samobójcze, należą do grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia myśli samobójczych lub prób samobójczych i należy ich poddać ścisłej obserwacji w trakcie leczenia. Meta-analiza kontrolowanych placebo badań klinicznych dotyczących leków przeciwdepresyjnych stosowanych u dorosłych pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, wykazała zwiększone (w porównaniu z placebo) ryzyko zachowań samobójczych u pacjentów w wieku poniżej 25 lat stosuj ących leki przeciwdepresyjne.

W trakcie leczenia, zwłaszcza na początku i w przypadku zmiany dawki, należy ściśle obserwować pacjentów, szczególnie z grupy podwyższonego ryzyka. Pacjentów (oraz ich opiekunów) należy uprzedzić o konieczności zwrócenia uwagi na każdy objaw klinicznego nasilenia choroby, wystąpienie zachowań lub myśli samobójczych oraz nietypowych zmian w zachowaniu, a w razie ich wystąpienia, o konieczności niezwłocznego zwrócenia się do lekarza.

Akatyzja/niepokój psychoruchowy

Stosowanie cytalopramu związane jest z wystąpieniem akatyzji charakteryzującej się subiektywnie nieprzyjemnym lub wyczerpuj ącym niepokojem oraz potrzebą ruchu powiązaną często z niezdolnością do siedzenia lub stania w miejscu. Stan ten najczęściej występuje podczas kilku pierwszych tygodni leczenia. U pacjentów, u których pojawiły się takie objawy, zwiększenie dawki może być szkodliwe.

Cukrzyca

Stosowanie selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny może zaburzać kontrolę glikemii u chorych na cukrzycę. Może być konieczne dostosowanie dawkowania insuliny i (lub) doustnych produktów przeciwcukrzycowych.

Drgawki

Potencjalnym ryzykiem związanym z lekami przeciwdepresyjnymi są drgawki.

U każdego pacjenta, u którego wystąpią drgawki, należy przerwać leczenie cytalopramem. Należy unikać stosowania cytalopramu u pacjentów z niestabilną padaczką, a pacjentów z kontrolowaną padaczką należy uważnie obserwować. Jeśli zwiększy się częstość występowania napadów drgawek, należy przerwać leczenie cytalopramem.

Leczenie elektrowstrząsami

Doświadczenia kliniczne dotyczące stosowania cytalopramu u pacjentów leczonych elektrowstrząsami są ograniczone, w związku z powyższym zaleca się ostrożność.

Mania

U pacjentów z manią lub hipomanią w wywiadzie cytalopram należy stosować z ostrożnością.

Należy przerwać stosowanie cytalopramu, jeśli choroba przechodzi w fazę manii.

Krwawienia

Podczas leczenia niektórymi SSRI opisywano przypadki przedłużonego czasu krwawienia i (lub) nieprawidłowych krwawień, takich jak wybroczyny krwawe, krwotoki z dróg rodnych, krwawienia z przewodu pokarmowego i inne krwawienia w obrębie skóry i błon śluzowych (patrz punkt 4.8). Zaleca się ostrożność u pacjentów stosuj ących selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, szczególnie podczas jednoczesnego stosowania innych substancji czynnych, które wpływaj ą na czynność płytek krwi lub zwiększaj ą ryzyko wystąpienia krwotoku, jak również u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia w wywiadzie (patrz punkt 4.5).

Zespół serotoninowy

W rzadkich przypadkach, u pacjentów przyjmujących SSRI, opisywano zespół serotoninowy. Występowanie łączne objawów, takich jak: pobudzenie, drżenie, drgawki kloniczne mięśni i hipertermia może wskazywać na rozwój zespołu serotoninowego. Należy natychmiast przerwać stosowanie cytalopramu i zastosować leczenie objawowe.

Produkty o działaniu serotoninergicznym

Cytalopramu nie należy stosować jednocześnie z produktami leczniczymi o działaniu serotoninergicznym, takimi jak: sumatryptan lub inne tryptany, tramadol, oksytryptan i tryptofan.

Psychozy

Leczenie pacjentów z psychozami i epizodami depresji możne nasilać objawy psychotyczne.

Zaburzenie czynności nerek

Nie zaleca się stosowania cytalopramu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min), ponieważ brak danych dotyczących stosowania u tych pacjentów (patrz punkt 4.2).

Zaburzenie czynności wątroby

W razie zaburzeń czynności wątroby zaleca się zmniejszenie dawki i uważne kontrolowanie czynności wątroby (patrz punkt 4.2).

Ziele dziurawca

Działania niepożądane mogą występować częściej, jeśli cytalopram jest stosowany jednocześnie z preparatami ziołowymi zawierającymi ziele dziurawca (Hypericumperforatum). W związku z tym nie należy jednocześnie stosować cytalopramu i preparatów zawieraj ących ziele dziurawca (patrz punkt 4.5).

Dostosowanie dawki

W początkowym etapie leczenia może występować bezsenność i pobudzenie. W takim przypadku może być pomocne dostosowanie dawki produktu.

Wydłużenie odstępu QT

Stwierdzono, że cytalopram powoduje zależne od dawki wydłużenie odstępu QT. Po wprowadzeniu produktu do obrotu stwierdzono występowanie przypadków arytmii komorowych, w tym zaburzeń typu torsades de pointes, głównie u pacjentów płci żeńskiej, u osób z hipokaliemią oraz u pacjentów z wydłużeniem odstępu QT lub innymi chorobami serca (patrz punkty 4.3, 4.5, 4.8, 4.9 i 5.1).

Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów ze znaczną bradykardią lub u pacjentów po świeżo przebytym zawale mięśnia sercowego lub z niewyrównaną niewydolnością serca.

Zaburzenia elektrolitowe, takie jak hipokaliemia lub hipomagnezemia zwiększaj ą ryzyko powstawania złośliwych zaburzeń rytmu, w związku z tym należy wyrównać te zaburzenia przed rozpoczęciem leczenia cytalopramem.

U pacjentów ze stabilną chorobą serca należy rozważyć wykonanie badania EKG przed rozpoczęciem leczenia cytalopramem.

W razie wystąpienia zaburzeń rytmu serca podczas leczenia, należy przerwać stosowanie cytalopramu oraz wykonać badanie EKG.

Objawy odstawienia obserwowane po przerwaniu stosowania produktu

Po przerwaniu stosowania produktu występują często objawy odstawienia zwłaszcza jeśli stosowanie produktu przerwano nagle (patrz punkt 4.8). Ryzyko wystąpienia objawów odstawienia może zależeć od różnych czynników, w tym od długości leczenia, dawki i stopnia zmniejszania dawki. Do najczęściej obserwowanych objawów odstawienia należały zawroty głowy, zaburzenia czucia (w tym parestezje i uczucia jak porażenia prądem), zaburzenia snu (w tym bezsenność i intensywne sny), pobudzenie lub lęk, nudności i (lub) wymioty, drżenie, splątanie, pocenie się, ból głowy, biegunka, kołatanie serca, niestabilność emocjonalna, drażliwość i zaburzenia widzenia. Zazwyczaj, objawy te maj ą łagodny do umiarkowanego charakter, jednak u niektórych pacjentów mogą mieć ciężki przebieg. Objawy odstawienia zazwyczaj występuj ą w trakcie kilku pierwszych dni od przerwania stosowania produktu, ale odnotowano bardzo rzadkie przypadki ich wystąpienia u pacjentów, którzy przypadkowo pominęli dawkę. Zazwyczaj objawy te ustępują samoistnie w ciągu 2 tygodni, jednakże u niektórych osób mogą występować dłużej (2-3 miesiące lub dłużej). Dlatego, w przypadku kończenia leczenia zaleca się stopniowe zmniejszanie dawek cytalopramu przez okres kilku tygodni lub miesięcy w zależności od odpowiedzi pacjenta (patrz „Zespół odstawienny obserwowany po przerwaniu stosowania SSRI”, punkt 4.2).

Ten produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Interakcje farmakodynamiczne

Inhibitory monoaminooksydazy (MAOI)

-    Równoczesne stosowanie cytalopramu i inhibitorów MAO może powodować ciężkie działania niepożądane, w tym zespół serotoninowy (patrz punkt 4.3 „Przeciwwskazania”).

-    U pacjentów otrzymujących SSRI w skojarzeniu z inhibitorami monoaminooksydazy (MAOI), w tym z selektywnym inhibitorem MAO - selegiliną i odwracalnym MAOI - linezolidem (nieselektywny) i moklobemidem, a także u pacjentów, u których ostatnio zakończono leczenie produktami z grupy SSRI i zastosowano MAOI, zgłaszano ciężkie, czasami zakończone zgonem reakcje.

-    W niektórych przypadkach opisywano objawy przypominające zespół serotoninowy. Objawy interakcji substancji czynnej z MAOI to: hipertermia, drgawki kloniczne mięśni, sztywność mięśni, zaburzenia czynności układu autonomicznego z możliwym gwałtownym pogorszeniem parametrów czynności życiowych, zmiany stanu emocjonalnego, obejmuj ące splątanie, drażliwość i skrajne pobudzenie prowadzące do delirium i śpiączki (patrz punkt 4.3).

Pimozyd

Jednoczesne podanie jednorazowej dawki 2 mg pimozydu zdrowym ochotnikom, którzy otrzymywali 40 mg/dobę cytalopramu przez 11 dni, powodowało niewielkie zwiększenie AUC oraz Cmax pimozydu o około 10%, co nie było znaczące statystycznie. Poza niewielkim zwiększeniem stężenia pimozydu w osoczu, odcinek QT był bardziej wydłużony, jeśli cytalopram i pimozyd były podawane jednocześnie (średnio o 10 ms), w porównaniu do podania jednorazowej dawki samego pimozydu (średnio o 2 ms). Ponieważ obserwowano interakcje już po podaniu jednorazowej dawki pimozydu, leczenie skojarzone cytalopramem i pimozydem jest przeciwwskazane.

Agoniści receptora 5-HT

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) mogą nasilać działanie serotoninergiczne sumatryptanu. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania cytalopramu i agonistów receptora 5-HT, np. sumatryptanu i innych tryptanów, tramadolu, oksytryptanu i tryptofanu, dopóki nie będą dostępne dodatkowe dane (patrz 4.4).

Krwotok

Należy zachować ostrożność u pacjentów leczonych jednocześnie lekami przeciwkrzepliwymi, produktami leczniczymi wpływającymi na czynność płytek krwi, takimi jak niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), kwas acetylosalicylowy, dipirydamol, tyklopidyna i inne produkty lecznicze (np. nietypowe leki przeciwpsychotyczne, fenotiazyny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne), które zwiększają ryzyko krwotoku (patrz 4.4).

Produkty lecznicze wydłużające odcinek QT lub indukujące hipokaliemię / hipomasnezemię Zaleca się ostrożność podczas jednoczesnego stosowania innych produktów leczniczych wydłużaj ących odcinek QT lub indukuj ących hipokaliemię / hipomagnezemię, ponieważ te leki, tak jak cytalopram, powoduj ą także wydłużenie odcinka QT.

Skojarzenia leków przeciwwskazane:

Wydłużenie odstępu QT

Nie przeprowadzono badań interakcji farmakodynamicznych i farmakokinetycznych między cytalopramem a innymi produktami leczniczymi powoduj ącymi wydłużenie odstępu QT. Nie można wykluczyć możliwości wystąpienia działania addytywnego cytalopramu i tych produktów. Z tego względu przeciwskazane jest leczenie skojarzone cytalopramem i produktami leczniczymi, które powoduj ą wydłużenie odstępu QT, takimi jak, leki przeciwarytmiczne klasy IA i III, leki przeciwpsychotyczne (np. pochodne fenotiazyny, pimozyd, haloperydol), trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, niektóre leki przeciwbakteryjne (np. sparfloksacyna, moksyfloksacyna, erytromycyna podawana dożylnie, pentamidyna, leki przeciwmalaryczne, szczególnie halofantryna), niektóre leki przeciwhistaminowe (astemizol, mizolastyna), itp.

Produkty lecznicze obniżające pros drgawkowy

SSRI mogą obniżać próg drgawkowy. Zaleca się ostrożność podczas jednoczesnego stosowania innych produktów leczniczych, które mogą obniżać próg drgawkowy (np. leki przeciwdepresyjne [trójpierścieniowe SSRI], neuroleptyki [fenotiazyny, tioksantyny i butyrofenony], meflochina, bupropion i tramadol).

Neuroleptyki

Doświadczenia wynikaj ące ze stosowania cytalopramu i neuroleptyków nie wskazuj ą na występowanie klinicznie znaczących interakcji. Niemniej jednak, tak jak w przypadku innych SSRI, nie można wykluczyć możliwości wystąpienia interakcji farmakodynamicznych.

Dziurawiec (Hypericum _perforatum)

Działania niepodane mogą występować częściej podczas jednoczesnego stosowania preparatów roślinnych zawierających dziurawiec (Hypericumperforatum) (patrz punkt 4.4).

Alkohol

Nie obserwowano interakcji farmakodynamicznych i farmakokinetycznych między cytalopramem i alkoholem. Niemniej jednak nie należy jednocześnie stosować cytalopramu i alkoholu.

Interakcje farmakokinetyczne

Izoenzymy układu cytochromu P450 (CYP)

- Escytalopram (czynny enancjomer cytalopramu) jest inhibitorem enzymu CYP2D6. Zaleca się ostrożność, jeśli escytalopram jest podawany razem z produktami leczniczymi, które są metabolizowane głównie przez ten enzym, oraz produktami o wąskim indeksie terapeutycznym, np. flekanidem, propafenonem i metoprololem (stosowanymi w niewydolności serca), lub niektórymi produktami leczniczymi działaj ącymi na OUN, które są metabolizowane przede wszystkim przez CYP2D6, np. leki przeciwdepresyjne, jak dezypramina, klomipramina i nortryptylina lub leki przeciwpsychotyczne, jak rysperydon, tiorydazyna i haloperydol. Może być konieczne dostosowanie dawek. Jednoczesne podawanie z metoprololem powodowało dwukrotne zwiększenie stężenia metoprololu w osoczu.

-    Metabolizm escytalopramu odbywa się głównie za pośrednictwem CYP2C19. CYP3A4 i CYP2D6 mogą brać również udział w metabolizmie, ale w mniejszym zakresie. Jak się wydaje, przemiana głównego metabolitu S-DCT (demetylowanego escytalopramu) jest w części katalizowana przez CYP2D6.

Wpływ innych produktów leczniczych na farmakokinetykę cytalopramu

-    Cymetydyna (silny inhibitor enzymu CYP2D6, 3A4 i 1A2) powodowała umiarkowane zwiększenie średniego stężenia cytalopramu w fazie stacjonarnej. Zaleca się ostrożność podczas jednoczesnego stosowania cytalopramu i cymetydyny. Może się okazać konieczne dostosowanie dawki cytalopramu. Jednoczesne podawanie escytalopramu i omeprazolu (inhibitor CYP2C19) w dawce 30 mg raz na dobę powodowało umiarkowane (o około 50%) zwiększenie stężenia escytalopramu w osoczu. W związku z powyższym należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania inhibitorów CYP2C19 (np. omeprazol, ezomeprazol, fluwoksamina, lanzoprazol, tyklopidyna) lub cymetydyny. Na podstawie monitorowania objawów niepożądanych występuj ących podczas leczenia skojarzonego może się okazać konieczne zmniejszenie dawki cytalopramu.

Dezypramina, imipramina

Podczas badań farmakokinetycznych nie stwierdzono zmian stężenia cytalopramu lub imipraminy, niemniej jednak zaobserwowano zwiększenie stężenia dezypraminy, głównego metabolitu imipraminy. Jeśli podawano dezypraminę w skojarzeniu z cytalopramem, obserwowano zwiększenie stężenia dezypraminy w osoczu. Może być konieczne zmniejszenie dawki dezypraminy.

Lit, tryptofan

Nie stwierdzono interakcji farmakokinetycznych między cytalopramem i litem. Niemniej jednak opisano nasilenie objawów serotoninergicznych, jeśli leki z grupy SSRI były stosowane jednocześnie z litem lub tryptofanem. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania cytalopramu z tymi substancjami czynnymi. Należy kontynuować rutynową kontrolę stężenia litu według zwykłego schematu.

Lewomepromazyna, digoksyna, karbamazepina

Nie obserwowano interakcji farmakokinetycznych między cytalopramem i lewomepromazyną, digoksyną lub karbamazepiną i jej metabolitem - epoksykarbamazepiną.

Pokarm

Pokarm nie wpływa na wchłanianie ani na inne właściwości farmakokinetyczne cytalopramu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża:

Dane dotyczące stosowania cytalopramu u kobiet w ciąży są ograniczone. Badania przeprowadzone u zwierząt wykazały toksyczność rozrodczą (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko u ludzi nie jest znane. Cytalopram należy stosować podczas ciąży tylko wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne. Opisywano przypadki objawów odstawienia u noworodków, których matki stosowały pod koniec ciąży selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny. Jeśli matka stosowała cytalopram w późniejszym okresie ciąży, należy obserwować noworodki. Należy unikać nagłego przerywania stosowania produktu podczas ciąży.

Jeśli matka stosowała leki z grupy SSRI/SNRI w późniejszym okresie ciąży, u noworodka mogą wystąpić następujące objawy: zespół zaburzeń oddechowych, sinica, bezdech, drgawki, niestabilność ciepłoty ciała, trudności w pobieraniu pokarmu, wymioty, hipoglikemia, wzmożone lub zmniejszone napięcie mięśni, hiperrefleksja, drżenia, drżączka ze zdenerwowania, drażliwość, letarg, nieustanny płacz, senność i zaburzenia snu. Te objawy mogą być spowodowane działaniem serotoninergicznym lub objawami odstawienia. W większości przypadków powikłania występuj ą natychmiast lub wkrótce po porodzie (<24 godzin).

Wyniki badań epidemiologicznych wskazują, że stosowanie inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny u kobiet w ciąży, zwłaszcza w trzecim trymestrze, może zwiększać ryzyko występowania zespołu przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodka (ang. persistent pulmonary hypertension of the newborn PPHN). Zaobserwowano 5 takich przypadków na 1000 ciąż. W populacji ogólnej stwierdza się 1 do 2 przypadków zespołu przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodka na 1000 ciąż.

Karmienie piersią:

Cytalopram przenika do mleka w niewielkich ilościach. Korzyści wynikające z karmienia piersią powinny przeważać potencjalne działania niepożądane u dziecka.

Wpływ na płodność:

Dane z badań przeprowadzonych u zwierząt wykazały, że cytalopram może upośledzać jakość nasienia (patrz punkt 5.3).

Przypadki zgłaszane podczas stosowania niektórych SSRI u ludzi wykazały, że wpływ na jakość nasienia jest odwracalny.

Dotychczas nie obserwowano wpływu na płodność u ludzi.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Cytalopram wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Produkty lecznicze o działaniu psychotropowym mogą zmniejszać zdolność oceny sytuacji i reagowania w stanach nagłych. Należy poinformować pacjenta o takim działaniu oraz możliwości wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane obserwowane podczas stosowania cytalopramu są zwykle łagodne i przemijające. Najsilniej są wyrażone w pierwszych tygodniach leczenia i zwykle zanikają, gdy stan depresji ustępuje.

Działania niepożądane występuj ące podczas leczenia, zgłoszone w czasie badań klinicznych: Obserwowane działania niepożądane wykazywały następuj ącą częstość występowania:

Bardzo często

(>1/10)

Często

(>1/100 do <1/10)

Niezbyt często

(>1/1000 do <1/100)

Rzadko

(>1/10 000 do <1/1000)

Bardzo rzadko

(<1/10 000)

Nieznane

nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane wymieniono zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko:    krwotok (np. z narządu rodnego, z przewodu pokarmowego, siniaki lub inne

postaci krwawienia do skóry lub krwawienie z błon śluzowych)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często:    zmniejszenie masy ciała, zwiększenie masy ciała,

Zaburzenia psychiczne

Bardzo często:    senność, bezsenność, pobudzenie, nerwowość

Często:


Niezbyt często: Rzadko:

Bardzo rzadko:

Nieznane:


zaburzenia snu, zaburzenia koncentracji, nietypowe marzenia senne, niepamięć, lęk, zmniejszenie popędu płciowego, zwiększenie apetytu, jadłowstręt, apatia, splątanie

euforia, zwiększenie popędu płciowego

niepokój psychoruchowy/akatyzja (patrz punkt 4.4)

omamy, mania, depersonalizacja, napady lęku (te objawy mogą być

spowodowane chorobą podstawową)

myśli samobójcze i zachowania samobójcze (przypadki myśli i zachowań samobójczych zgłaszano podczas leczenia cytalopramem lub wkrótce po zakończeniu leczenia [patrz punkt 4.4]).


Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często:    ból głowy, drżenia, zawroty głowy

Często:    migrena, parestezje

Niezbyt często:    zaburzenia pozapiramidowe, drgawki


Zaburzenia oka

Bardzo często:    nieprawidłowa akomodacja

Często:    zaburzenia widzenia


Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często:    szumy uszne


Zaburzenia serca

Bardzo często: Często

Niezbyt często: Bardzo rzadko: Nieznane:


palpitacje

tachykardia

bradykardia

nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu komorowe zaburzenia rytmu, w tym torsades de pointes


Zaburzenia naczyniowe

Bardzo często:    niedociśnienie ortostatyczne, niedociśnienie tętnicze, nadciśnienie tętnicze


Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia Często    nieżyt nosa, zapalenie zatok

Niezbyt często:    kaszel


Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często:    nudności, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zaparcia, biegunka

Często:    niestrawność, wymioty, bóle brzucha, wzdęcia z oddawaniem gazów,

zwiększone wydzielanie śliny


Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często:    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych


Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Bardzo często:    zwiększone pocenie się

Często:    wysypka, świąd

Niezbyt często:    nadwrażliwość na światło

Bardzo rzadko:    obrzęk naczynioruchowy


Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości

Niezbyt często:    ból mięśni

Bardzo rzadko:    ból stawów


Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często:    zaburzenia w oddawaniu moczu, wielomocz


hiponatremia i zespół nieadekwatnego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH), zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku (patrz 4.4).

Rzadko:


Zaburzenia układu rozrodczego i piersi


Często:


Bardzo rzadko:


zaburzenia ejakulacji, anorgazmia u kobiet, zaburzenia miesiączkowania,

impotencja

mlekotok


Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania


Bardzo często: Często:


Niezbyt często Rzadko:


Bardzo rzadko:


astenia

zmęczenie, ziewanie, zaburzenia smaku reakcje uczuleniowe, omdlenie, złe samopoczucie

u pacjentów stosujących leki z grupy SSRI opisywano zespół serotoninowy reakcje anafilaktyczne


Po wprowadzeniu produktu do obrotu zgłaszano przypadki wydłużenia odcinka QT i arytmii komorowych, w tym zaburzeń typu torsades de pointes, zwłaszcza u pacjentów płci żeńskiej z hipokaliemią oraz u pacjentów z wydłużeniem odstępu QT lub z istniejącą wcześniej chorobą serca (patrz punkty 4.3, .4.4, 4.5, 4.9 i 5.1).

Objawy odstawienia po przerwaniu stosowania produktu

Przerwanie stosowania cytalopramem (zwłaszcza nagłe) często powoduje wystąpienie objawów odstawienia. Zgłaszano występowanie zawrotów głowy, zaburzeń czucia (w tym parestezji i uczucia jak porażenia prądem), zaburzeń snu (w tym bezsenności i nasilonych snów), pobudzenia lub lęku, nudności i (lub) wymiotów, drżenia, splątania, pocenia się, bólu głowy, biegunki, kołatania serca, niestabilności emocjonalnej, drażliwości i zaburzeń widzenia. Na ogół, wymienione objawy są łagodne do umiarkowanych i ustępują samoistnie, chociaż u niektórych pacjentów mogą mieć ciężkie nasilenie i mogą być przedłużone. W związku z powyższym, jeśli leczenie cytalopramem nie jest dłużej wymagane, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki (patrz punkt 4.2 oraz punkt 4.4).

Działania niepożądane klasy leków

Badania epidemiologiczne, przeprowadzone głównie u pacjentów w wieku 50 lat i starszych wykazują zwiększone ryzyko złamań kości u pacjentów otrzymujących leki z grupy SSRI i trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (ang. TCA). Mechanizm prowadzący do tego zwiększonego ryzyka jest nieznany.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy :

Senność, śpiączka, drgawki, zmiany w EKG (np. wydłużenie odstępu QT), niemiarowość przedsionkowa i komorowa, nudności, wymioty, pocenie się, sinica, hiperwentylacja i rabdomioliza. Mogą wystąpić objawy zespołu serotoninowego, zwłaszcza w przypadku równoczesnego zażycia innych substancji.

Leczenie:

Nie jest znane specyficzne antidotum dla cytalopramu. Należy zastosować leczenie objawowe i wspomagające. Należy rozważyć podanie węgla aktywowanego, leków przeczyszczających czynnych osmotycznie (np. siarczanu sodu) i opróżnienie żołądka. Jeśli pacjent jest nieprzytomny, należy go zaintubować. Należy monitorować EKG i inne czynności życiowe.

Zaleca się monitorowanie EKG w przypadku przedawkowania u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca/bradyarytmią, u pacjentów otrzymujących jednocześnie leki powodujące wydłużenie odstępu QT lub u pacjentów, u których występują zaburzenia metabolizmu np. zaburzenie czynności wątroby.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwdepresyjne. selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny;

Kod ATC: N06A B04

Mechanizm działania i właściwości farmakodynamiczne

Podczas długotrwałego leczenia nie występuje tolerancja na działanie cytalopramu hamujące wychwyt 5-HT. Działanie przeciwdepresyjne jest prawdopodobnie spowodowane swoistym hamowaniem wychwytu serotoniny w neuronach mózgu.

Cytalopram prawie nie wpływa na neuronalny wychwyt noradrenaliny, dopaminy i kwasu gamma-aminomasłowego. Cytalopram nie wykazuje lub wykazuje bardzo słabe powinowactwo do receptorów cholinergicznych, histaminergicznych oraz różnych receptorów adrenergicznych, serotoninergicznych i dopaminergicznych.

Cytalopram jest dwupierścieniową pochodną izobenzofuranu, która pod względem budowy chemicznej różni się od trój- lub czteropierścieniowych leków przeciwdepresyjnych lub innych dostępnych leków przeciwdepresyjnych.

Główne metabolity cytalopramu są również, chociaż w mniejszym stopniu, selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny. Nie opisywano, aby metabolity wpływały na całkowite działanie przeciwdepresyjne produktu.

W badaniu dotyczącym zmian w EKG prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby z grupa kontrolną z zastosowaniem placebo, z udziałem zdrowych osób, zmiana odstępu QT w stosunku do stanu wyjściowego (oceniona na podstawie korekty metodą Fridericia) wynosiła 7,5 (90% CI 5,9-9,1) ms po dawce 20 mg na dobę i 16,7 (90% CI 15-18,4) ms po dawce 60 mg na dobę (patrz punkty 4.3, 4.4, 4.5, 4.8 i 4.9).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Ogólna charakterystyka substancji czynnej:

Wchłanianie:

Cytalopram wchłania się szybko po podaniu doustnym: maksymalne stężenie w osoczu występuje po około 4 godzinach (od 1 do 7 godzin). Pokarm nie wpływa na wchłanianie leku. Biodostępność po podaniu doustnym wynosi około 80%.

Dystrybucja:

Pozorna objętość dystrybucji wynosi od 12 do 17 l/kg. Cytalopram i jego metabolity wiążą się z białkami osocza w mniej niż 80%.

Biotransformacja:

Cytalopram jest metabolizowany do: demetylocytalopramu, didemetylocytalopramu, N-tlenku cytalopramu i deaminowanej pochodnej kwasu propionowego. Pochodna kwasu propionowego nie wykazuje działania farmakologicznego. Demetylocytalopram, didemetylocytalopram i N-tlenek cytalopramu są selektywnymi inhibitorami wychwytu serotoniny, choć słabszymi niż substancja macierzysta. Głównym enzymem biorącym udział w metabolizmie jest CYP2C19. Możliwy jest również niewielki udział CYP3A4 oraz CYP2D6.

Wydalanie:

Okres półtrwania w osoczu wynosi około 36 godzin (od 28 do 42 godzin). Po podaniu ogólnym produktu klirens osoczowy wynosi około 0,3 do 0,4 l/min, a po podaniu doustnym - około 0,4 l/min. Cytalopram jest wydalany głównie przez wątrobę (85%), ale również częściowo przez nerki (15%). Około 12-23% podanej dawki cytalopramu jest wydalane z moczem w niezmienionej postaci. Klirens wątrobowy wynosi około 0,3 l/min, a klirens nerkowy - od 0,05 do 0,08 l/min.

Stężenie w osoczu w stanie stacjonarnym jest osiągane po 1 do 2 tygodniach. Wykazano liniową zależność między podaną dawką produktu i stężeniem w stanie stacjonarnym. Po podaniu dawki dobowej 40 mg średnie stężenie w osoczu wynosi około 300 nmol/l. Brak wyraźnej zależności między stężeniem cytalopramu w osoczu a działaniem terapeutycznym lub działaniami niepożądanymi.

Charakterystyka grup pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku (>65 lat):

U pacjentów w podeszłym wieku, w wyniku zmniejszonego metabolizmu, opisywano wydłużenie okresu półtrwania produktu w osoczu oraz zmniejszenie klirensu.

Zaburzenia czynności wątroby:

U pacjentów ze zmniejszoną czynnością wątroby eliminacja cytalopramu jest wolniejsza. Okres półtrwania cytalopramu w osoczu i stężenie w stanie stacjonarnym są około dwukrotnie większe niż u pacjentów z prawidłową czynnością wątroby.

Zaburzenia czynności nerek:

U pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek opisywano wydłużenie okresu półtrwania produktu w osoczu oraz niewielkie zwiększenie ekspozycji na cytalopram. Eliminacja cytalopramu jest wolniejsza, bez znaczącego wpływu na farmakokinetykę cytalopramu.

Do chwili obecnej brak jest danych dotyczących leczenia pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na rozród, nie ujawniaj ą występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Po podaniu wielokrotnym obserwowano fosfolipidozę w wielu narządach u szczurów. Ten objaw był przemijaj ący po przerwaniu podawaniu produktu. Podczas długotrwałych badań u zwierząt obserwowano kumulację fosfolipidów po podaniu wielu kationowych amin lipofilnych. Znaczenie kliniczne tego działania nie jest wyjaśnione.

Badania toksyczności rozrodczej u szczurów wykazały wady rozwojowe szkieletu u potomstwa, ale nie stwierdzono zwiększenia częstości występowania wad rozwojowych. To działanie może być związane z właściwościami farmakologicznymi lub może być wynikiem działania toksycznego na samice. Badania dotyczące rozwoju około- i pourodzeniowego wykazały zmniejszoną przeżywalność młodych podczas karmienia mlekiem matki. Potencjalne ryzyko dla ludzi nie jest znane.

Dane dotyczące zwierząt wykazały, że cytalopram wywołuje zmniejszenie wskaźników płodności i ciążowego, redukcję liczby implantacji oraz powstawanie nieprawidłowego nasienia po narażeniu znacznie przekraczającym ekspozycję uzyskiwaną u ludzi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Kopowidon

Kroskarmeloza sodowa Glicerol

Laktoza jednowodna Magnezu stearynian Skrobia kukurydziana Celuloza mikrokrystaliczna Otoczka tabletki:

Sepifilm 725 White:

Hypromeloza

Celuloza mikrokrystaliczna Makrogolu stearynian 40 Tytanu dwutlenek (E 171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

4 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania Blister PVC/PVDC/Aluminium.

Wielkość opakowań: 20, 28, 30, 50 lub 100 tabletek w pudełku tekturowym.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Bluefish Pharmaceuticals AB, Torsgatan 11, 111 23 Stockholm, Szwecja

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Citalopram Bluefish 20 mg: Pozwolenie Nr: 16792 Citalopram Bluefish 40 mg: Pozwolenie Nr: 16793

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 12.05.2010

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11.01.2014

14

Citalopram Bluefish