+ iMeds.pl

Citalopram vitabalans 20 mgUlotka Citalopram vitabalans

Ulotka dla pacjenta: Informacja dla użytkownika

Citalopram Vitabalans, 20 mg, tabletki powlekane Citalopram Vitabalans, 40 mg, tabletki powlekane

Citalopramum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona ważne

informacje dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

•    Jeśli pojawi się jakikolwiek objaw niepożądany, należy zasięgnąć porady lekarza. Obejmuje to także możliwe objawy niepożądane niewymienione w niniejszej ulotce.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Citalopram Vitabalans i w jakim celu się go stosuje

2.    O czym należy wiedzieć przed zastosowaniem leku Citalopram Vitabalans

3.    Jak stosować lek Citalopram Vitabalans

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Citalopram Vitabalans

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Citalopram Vitabalans i w jakim celu się go stosuje

Citalopram Vitabalans zawiera, jako substancję aktywną, cytalopram i należy do grupy leków przeciwdepresyjnych (stosowanych w leczeniu depresji) zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Te leki działają na układ serotoninowy w mózgu. Zakłócenia w układzie serotoninowym są uważane za główny czynnik rozwoju depresji i powiązanych schorzeń.

Citalopram Vitabalans stosowany jest w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych (drgawki z powodu leku) z agorafobią lub bez, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych (obsesyjne myślenie i działanie) i w zapobieganiu nawrotom depresji.

2.    O czym należy wiedzieć przed zastosowaniem leku Citalopram Vitabalans Kiedy nie stosować leku Citalopram Vitabalans

   jeśli u pacjenta stwierdzono alergię na cytalopram lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w części 6).

•    jeśli pacjent jednocześnie przyjmuje lub przyjmował przez ostatnie 14 dni inhibitory MAO (np. mokloblemid (stosowany w leczeniu depresji) lub selegilina (stosowana w leczeniu choroby Parkinsona)). Stosowanie inhibitorów MAO należy zakończyć na co najmniej 14 dni przed zmianą leczenia na Citalopram Vitabalans. Stosowanie leku Citalopram Vitabalans musi być zakończone na co najmniej 7 dni przed zmianą leczenia na inhibitory MAO.

•    jeśli pacjent stosuje linezolid (antybiotyk), chyba że istnieje możliwość ścisłej obserwacji i monitorowania ciśnienia krwi.

   jeśli pacjent stosuje pimozyd (antybiotyk).

   jeśli u pacjenta występują wrodzone zaburzenia rytmu serca lub wystąpił u niego epizod zaburzeń rytmu serca (widoczny w badaniu EKG; w badaniu, które ocenia czynność serca).

   jeśli pacjent przyjmuje leki z powodu zaburzeń rytmu serca lub leki, które mogą wywierać wpływ na rytm serca.

Należy również zapoznać się z częścią „ Stosowanie innych leków z lekiem Citalopram Vitabalans ” poniżej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Citalopram Vitabalans należy zasięgnąć porady lekarza.

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjentawystępują jakiekolwiek inne objawy lub schorzenia. Szczególnie jeśli:

•    pacjent cierpi na cukrzycę (patrz „Stosowanie innych leków z lekiem Citalopram Vitabalans”);

•    pacjent poddawany jest leczeniu elektrowstrząsami;

•    pacjent cierpi na chorobę psychotyczną lub jeśli wcześniej występowały u niego epizody manii (uczucie nieuzasadnionego dobrego nastroju lub nadmiernej ekscytacji skutkujące niezwyczajnym zachowaniem). Należy przerwać stosowanieleku Citalopram Vitabalans, jeśli pacjent wejdzie w fazę manii, co należy skonsultować z lekarzem;

•    u pacjenta występuje niewydolność wątroby lub nerek;

•    u pacjenta łątwo dochodzi do krwawień lub siniaków (patrz „Stosowanie innych leków z lekiem Citalopram Vitabalans”);

•    pacjent cierpi na epilepsję. Należy przerwać stosowanieleku Citalopram Vitabalans, jeśli wystąpią napady drgawkowe lub jeśli zwiększy się ich częstotliwość, co należy skonsultować z lekarzem;

•    u pacjenta występują lub występowały problemy sercowe lub ostatnio przebył zawał serca;

•    u pacjenta występuje wolne tętno spoczynkowe i/lub pacjent wie, że może u niego występować obniżone stężenie soli w wyniku przedłużającej się biegunki i wymiotów (w wyniku choroby) lub w wyniku stosowania leków moczopędnych (tabletek zwiększających ilość oddawanego moczu);

•    u pacjenta występuje szybkie lub nieregularne tętno, osłabienie, omdlenia, zawroty głowy podczas wstawania, co może wskazywać na nieprawidłową czynność serca.

Na początku leczenia niektórzy pacjenci mogą odczuwać zwiększony niepokój, który zanika podczas kontynuacji leczenia. Dlatego pacjent powinien postępować dokładnie zgodnie z zaleceniami lekarza, jak i nie przerywać leczenia ani nie zmieniać dawkowania bez konsultacji lekarskiej.

Myśli samobójcze i pogorszenie objawów depresji lub stany niepokoju

Jeśli u pacjenta występuje depresja i/lub stany niepokoju, może on czasem myśleć o samookaleczeniu lub samobójstwie. Myśli takie mogą pojawiać się częściej na początku stosowania leków przeciwdepresyjnych, poniważ leki te potrzebują czasu, aby zacząć działać, zwykle około 2 tygodni, ale czasem więcej.

Myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie mogą najprawdopodobniej pojawić się:

•    U pacjentów, u których wcześniej występowały myśli samobójcze i o samookaleczeniu;

•    U młodych dorosłych. Dane z badań klinicznych wykazują zwiększone ryzyko zachowań samobójczych u dorosłych poniżej 25 roku życia z objawami psychiatrycznymi, którzy leczeni byli lekami przeciwdepresyjnymi.

Jeśli u pacjenta wystąpią myśli samobójcze lub o samookaleczeniu w jakimkolwiek czasie, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala.

Pomocne może również okazać się poinformowanie krewnych lub bliskich znajomych, że pacjent cierpi na depresję lub stany niepokoju i poprosić o zapoznanie się z treścią tej ulotki. Pacjent może poprosić ich o poinformowanie go, jeśli stwierdzą, że objawy choroby uległy pogorszeniu albo jeśli martwią się zmianami w jego zachowaniu.

Objawy takie jak niepokój lub trudność w siedzeniu lub staniu w miejscu może również wystąpić podczas pierwszych kliku tygodni leczenia. Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli wystąpią powyższe objawy.

Stosowanie u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia

Nie stosować leku Citalopram Vitabalans normalnie u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia. U pacjentów poniżej 18 roku życia wzrasta ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak próby samobójcze, myśli samobójcze i wrogość (głównie agresja, zachowania buntownicze i złość) podczas stosowania tej klasy leków. Pomimo tego lekarz może przepisać lek Citalopram Vitabalans pacjentom poniżej 18 roku życia, stwierdzając, że leży to w ich najlepiej pojętym interesie. Jeżeli lekarz przepisał Citalopram Vitabalans pacjentowi w wieku poniżej 18 lat, w związku z czym mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, prosimy o ponowne skonsultowanie się z lekarzem. Należy poinformować lekarza, jeśli objawy wymienione powyżej pojawią się lub nasilą podczas stosowania leku Citalopram Vitabalans przez pacjentów poniżej 18 roku życia. Ponadto jak do tej pory brak jest danych dotyczących długoterminowego bezpieczeństwa stosowania leku Citalopram Vitabalans w tej grupie wiekowej dotyczących wzrostu, dojrzewania oraz rozwoju poznawczego i rozwoju zachowania.

Stosowanie innych leków z lekiem Citalopram Vitabalans

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach.

Ważne jest, aby poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje następujące produkty lecznicze:

•    Inhibitory MAO (stosowany w leczeniu depresji i choroby Parkinsona) (patrz „Kiedy nie stosować leku Citalopram Vitabalans”)

•    Linezolid (antybiotyk) (patrz „Kiedy nie stosować leku Citalopram Vitabalans”)

•    Pimozyd (antybiotyk) (patrz „Kiedy nie stosować leku Citalopram Vitabalans”)

•    Metoprolol (stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi)

•    Cymetydyna (stosowana w leczeniu nowotworów)

•    Lit i tryptofan (stosowane w leczeniu zaburzeń dwubiegunowych)

•    Imipramina i dezypramina (stosowane w leczeniu depresji)

•    Sumatryptan lub inne tryptany (stosowane w leczeniu migreny)

•    Tramadol (stosowany w leczeniu bólu)

Leczenie Citalopram Vitabalansem może wpływać na kontrolę glikemiczną. Konieczne może być dostosowanie dawki insuliny i (lub) doustnych leków hipoglikemicznych.

Jak w przypadku innych leków przeciwdepresyjnych z grupy SSRI, nie można wykluczyć interakcji leku Citalopram Vitabalans i leków neuroleptycznych.

Citalopram Vitabalans może powodować krwawienia (np. krwawienie skórne i z błon śluzowych). Ryzyko wystąpienia krwawień może być zwiększone przez jednoczesne stosowanie z lekami, które zwiększają ryzyko krwawień, np. leki przeciwkrzepliwe (leki zapobiegające krzepnięciu krwi, np. warfaryna), pochodne kwasu salicylowego (np. kwas acetylosalicylowy), leki z grupy NLPZ (leki stosowane w leczeniu zapaleń i bólu), dipirydamol, tyklopidyna, atypowe leki przeciwpsychotyczne (np. rysperydon), fenotiazyny (np. chlorpromazyna) lub trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (np. imipramina).

Citalopram Vitabalans nie powinien być jednocześnie stosowany z produktami ziołowymi zawierającym dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum), ponieważ połączenie to może zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

NIE NALEŻY STOSOWAĆ leku Citalopram Vitabalans, jeżeli stosuje się leki z powodu zaburzeń rytmu serca lub leki, które mogą wpływać na rytm serca, np. takie jak leki przeciwarytmiczne klasy IA i III, leki przeciwpsychotyczne (np. pochodne fenotiazyny, pimozyd, haloperidol), trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, określone środki przeciwdrobnoustrojowe (np. sparfloksacyna, moksyfloksacyna, preparaty dożylne erytromycyny, pentamidyna, leki przeciwmalaryczne, w szczególności halofantryna), określone leki przeciwhistaminowe (astemizol, mizolastyna). Aby uzyskać więcej informacji, należy zasięgnąć porady lekarza.

Stosowanie leku Citalopram Vitabalans z jedzeniem piciem i alkoholem

Nie przyjmować leku Citalopram Vitabalans jednocześnie z alkoholem, ponieważ alkohol może wzmagać działanie leku Citalopram Vitabalans. Tabletki leku Citalopram Vitabalans mogą być przyjmowane niezależnie od posiłków, ale należy popijać je odpowiednia ilością płynu.

Ciąża, karmienie piersią i płodność

W przypadku ciąży, karmienia piersią, podejrzenia ciąży lub planowanego zajścia w ciążę należy przed zastosowaniem tego leku zasięgnąć porady lekarza.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje ciążę.

Istnieje jedynie ograniczone doświadczenie w stosowaniu leku Citalopram Vitabalans podczas ciąży. Nie należy stosować leku Citalopram Vitabalans podczas ciąży, chyba że jest to wyraźnie wskazane przez lekarza.

U noworodków, których matki przyjmowały produkty lecznicze z tej samej grupy, co Citalopram Vitabalans w późniejszych stadiach ciąży, mogą wystąpić natychmiast lub w niedługim czasie po urodzeniu, następujące objawy: trudności w oddychaniu, sinienie skóry, napady, zmiany temperatury ciała, problemy z karmieiem, wymioty, niski poziom cukru we krwi, sztywnienie lub wiotczenie mięśni, żywe odruchy, drżenie, drżączka, pobudzenie, letarg, ciągły płacz, senność i trudności w zasypianiu.

Jeśli u dziecka wystąpi jakikolwiek z wymienionych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Należy upewnić się, czy położna i (lub) lekarz wiedzą o przyjmowaniu leku Citalopram Vitabalans. Jeśli lek stosowany jest podczas ciąży, szczególnie w ciągu ostatnich 3 miesięcy ciąży, leki takie jak Citalopram Vitabalans mogą zwiększać ryzyko wystąpienia ciężkich powikłań u dzieci, nazwanych przewlekłym nadciśnieniem płucnym noworodków (PPHN), powodującego przyspieszenie oddechu i zasinienie skóry. Objawy takie występują zwykle w ciągu pierwszych 24 godzin po urodzeniu. Jeśli wystąpią takie objawy , należy natychmiast skontaktować się z położną lub lekarzem.

Cytalopram przenika do mleka matki. Istnieje ryzyko wpływu na dziecko. Nie należy stosować leku Citalopram Vitabalans w czasie karmienia piersią, chyba że jest to wyraźnie wskazane przez lekarza.

Badania na zwierzętach wykazały, że lek Citalopram może obniżać jakość spermy. Teoretycznie może mieć to wpływ na płodność, jednak dotychczas nie zaobserwowano wpływu na płodność u ludzi.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Citalopram Vitabalans może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, póki pacjent nie przekona się, jak działa na niego lek Citalopram Vitabalans. Należy zapoznać się ze wszystkimi informacjami w ulotce, aby uzyskać pomoc. Jeśli pacjent ma wątpliwości co do stosowania leku, powinien skonsultować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

3. Jak stosować lek Citalopram Vitabalans

Lek Citalopram Vitabalans należy stosować zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeśli pacjent ma wątpliwości dotyczące stosowania leku, powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Citalopram Vitabalans należy przyjmować raz dzienni, rano lub wieczorem. Lek można stosować z jedzeniem lub bez, popijając wodą. Tabletki mogą być dzielone na dwie równe części.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest zbyt silne lub zbyt słabe, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli

Depresja

Zwykle stosowana dawka dobowa to 20 mg. Dawka może zostać zwiększona przez lekarza maksymalnie do 40 mg na dobę. Przez co najmniej 2 tygodnie od rozpoczęcia leczenia działanie antydepresyjne nie będzie widoczne. Leczenie należy kontynuować dopóki występują objawy, przez 4 do 6 miesięcy.

Zaburzenia lękowe

Dawka początkowa wynosi 10 mg na dobę w pierwszym tygodniu, po czym dawkę można zwiększyć do 20-30 mg na dobę. Początek działania terapeutycznego występuje zwykle po 2 do 4 tygodniach. Dawka może być zwiększona przez lekarza do maksymalnie 40 mg na dobę.

Pełne działanie terapeutyczne może wystąpić po około 3 miesiącach. Konieczne może być kontynuowanie leczenia przez kolejne miesiące.

Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne

Dawka początkowa wynosi 20 mg na dobę. Dawka może być zwiększona przez lekarza maksymalnie do 40 mg na dobę. Początek działania terapeutycznego występuje zwykle po 2-4 tygodniach, a poprawa stanu pacjenta występuje, kiedy leczenie jest kontynuowane.

Leczenie zapobiegające

Czas trwania leczenia zależy od indywidualnego stanu pacjenta i zwykle wynosi kilka lat. Przerwanie leczenia powinno odbywać się pod ścisłą kontrolą, aby uniknąć nawrotów.

Zaburzenia czynności nerek

Lekarz może zdecydować o przepisaniu dawki mniejszej, niż opisana powyżej.

Zaburzenia czynności wątroby

Leczenie pacjentów z ostrą niewydolnością wątroby należy rozpocząć połową normalnej dawki. Pacjenci z dolegliwościami wątrobowymi nie powinni stosować wyższej, dawki niż 20 mg na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku (>65)

Dawkę początkową należy obniżyć do połowy dawki zalecanej, np. 10-20 mg na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku zazwyczaj nie powinni otrzymywać wyższej, dawki niż 20 mg na dobę.

Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia

Citalopram Vitabalans nie powinien być stosowany przez dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia. Więcej informacji znajduje się w punkcie 2.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Citalopram Vitabalans

Jeśli pacjent zastosował zbyt dużą dawkę leku Citalopram Vitabalans, należy skontaktować się z lekarzem.

Objawy przedawkowania to drgawki, szybkie bicie serca, senność, zmiany aktywności elektrycznej serca, utrata przytomności, wymioty, drżenie, zmiany ciśnienia krwi, nieregularne bicie serca, zmiany rytmu serca, uczucie mdłości (nudności), zespół serotoninowy, pobudzenie, zawroty głowy, powiększenie źrenic oczu (rozszerzenie źrenic), zwiększona potliwość, niebieskawy odcień skóry, zbyt szybkie oddychanie.

Pominięcie zastosowania dawki leku Citalopram Vitabalans

Należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Citalopram Vitabalans

Nie należy przerywać stosowania leku Citalopram Vitabalans, jeśli lekarz tego nie zaleci. Zwykle lekarz pomaga pacjentowi w ten sposób, że zaleca zmniejszać dawkę powoli, przez kilka tygodni.

W przypadku przerwania stosowania leku Citalopram Vitabalans, szczególnie jeśli następuje to nagle, pacjent może odczuwać objawy odstawienne. Ryzyko jest większe, kiedy Citalopram Vitabalans stosowany był przez długi czas lub w dużych dawkach lub jeśli dawka zmniejszona została zbyt szybko.

Objawy odstawienie: odczucie zawrotów głowy (niestabilność lub brak równowagi), uczucie kłucia w skórze, odczucie palenia i (rzadziej) odczucie szoku elektrycznego, również w głowie, zaburzenia snu (intensywne sny, koszmary nocne, niezdolność do snu), rozdrażnienie, ból głowy, odczucie bycia chorym(nudności), pocenie się (włączając nocne pocenie się), wymioty, uczucie niepokoju lub pobudzenia, drgawki (wstrząsy), odczucie zmieszania lub dezorientacji, uczuciowość lub rozdrażnienie, biegunka (luźne stolce), zaburzenia widzenia, łomoczące lub uczucie bicia serca (palpitacje).

U większości osób objawy te są łagodne i przemijają samoistnie w ciągu dwóch tygodni.

Jeśli u pacjenta wystąpią ciężkie objawy odstawienne po przerwaniu stosowania leku Citalopram Vitabalans, należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz może zalecić ponowne rozpoczęcie stosowania leku i wolniejsze zmniejszanie dawki.

Jeśli pacjent obawia się objawów odstawiennych po zaprzestaniu stosowania leku Citalopram Vitabalans, powinien skonsultować się z lekarzem.

Jeśli pacjent ma dodatkowe pytania dotyczące stosowania leku, powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, ten lek może wywoływać działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Często występujące działania niepożądane, takie jak nudności, senność, suchość w ustach, pocenie się, są zwykle łagodne i w większości przypadków ustępują w ciągu pierwszych kilku tygodni leczenia.

Należy natychmiast udać się do lekarza lub najbliższego szpitala, jeśli u pacjenta wystąpi jakikolwiek z poniższych objawów:

-    obrzęk skóry, języka, warg lub twarzy lub problemy z oddychaniem lub połykaniem (reakcja alergiczna),

-    wysoka gorączka, drżenia, skurcze mięśni, niepokój; mogą być to objawy rzadko występującej choroby zwanej zespołem serotoninowym,

-    szybka, nieregularna akcja serca, osłabienie, które mogą być objawami stanu zagrażającego życiu określanego jako Torsades de Pointes.

-    zmiany zachowania z powodu odczuwania rozradowania lub zbytniego podekscytowania.

-    zmęczenie, splątanie i skurcze mięśni, co może wskazywać na niski poziom sodu we krwi.

Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Citalopram Vitabalans.

Wystąpić mogą następujące działania niepożądane:

Bardzo często (występuje u więcej niż 1 pacjenta na 10)

Senność, trudności w zasypianiu, , suchość w ustach, mdłości (nudności), zwiększona potliwość.

Często (występuje u 1 do 10 pacjentów na 100)

Zmniejszenie łaknienia, utrata masy ciała, pobudzenie, obniżenie popędu płciowego, lęk, nerwowość, dezorientacja, u kobiet: nieosiąganie orgazmu, nietypowe sny, drżenie, mrowienie skóry, zawroty głowy, zaburzenie koncentracji, dzwonienie w uszach (szumy uszne), ziewanie, biegunka, wymioty, zaparcia, świąd, bóle mięśni i stawów, u mężczyzn: problemy z wytryskiem i erekcją, zmęczenie.

Niezbyt często (występuje u 1 do 10 pacjentów na 1000)

Zwiększenie łaknienia, , zwiększenie masy ciała, , agresja, poczucie utraty tożsamości, omamy, , mania, omdlenia, powiększone źrenice (ciemny środek oka), szybkie bicie serca, wolne bicie serca,, pokrzywka, łysienie, wysypka, czerwon, lub fioletowe przebarwienia na skórze (plamica), wrażliwość na światło, trudności z oddawaniem moczu, krwawienie z pochwy, obrzęk rąk lub nóg.

Rzadko (występuje u 1 do 10 pacjentów na 10000)

Obniżony poziom sodu we krwi, drgawki, ruchy mimowolne, , zaburzenia smaku, krwawienie, zapalenie wątroby, gorączka.

Częstotliwość nieznana (nie może być oszacowana na podstawie posiadanych danych)

Myśli o samookaleczeniu lub myśli samobójcze (patrz „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Citalopram Vitabalans”).

Wzrost krwawień lub siniaków spowodowane zmniejszeniem liczby płytek krwi, wysypka (nadwrażliwość), ciężkie i nagłe reakcje alergiczne (reakcja anafilaktyczna), nieprawidłowe wydzielanie hormonu antydiuretycznego (ADH), zmniejszone stężenie, potasu we krwi (w tym obrzęk skóry i błony śluzowej), napady lęku panicznego, zgrzytanie zębami, zespół serotoninowy, specyficzne zaburzenia ruchowe z powodu zakłóceń w niektórych ścieżkach nerwowych, mimowolne ruchy mięśni (akatyzja), zaburzenia ruchu, zaburzenia widzenia, zmiany elektrycznego cyklu serca (wydłużenie odstępu QT, arytmia komorowa), niskie ciśnienie krwi (np. przy wstawaniu), krwawienie z nosa, krwawienie z przewodu pokarmowego (w tym krwawienie z odbytu), nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby, zaburzenia krzepnięcia, w tym skóry i krwawienie śluzówki (wybroczyny), obrzęk skóry i błon śluzowych, krwawienie poza cyklem (krwawienie między miesiączkami) u kobiet, bolesny/utrzymujący się wzwód u mężczyzn, wydzielanie mleka u mężczyzn.

U osób stosujących ten rodzaj leków obserwowano zwiększone ryzyko złamań kości.

Jeśli pojawi się jakikolwiek objaw niepożądany, należy zasięgnąć porady lekarza. Obejmuje to także możliwe objawy niepożądane niewymienione w niniejszej ulotce.

5.    Jak przechowywać lek Citalopram Vitabalans

Lek ten nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „Termin ważności”. Termin ważności odnosi się do ostatniego dnia wskazanego miesiąca.

Nie stosować tego leku, jeśli widoczne są uszkodzenia tabletek lub jeśli są gorszej jakości.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać tego leku, co zrobić z lekami, których się już nie stosuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Citalopram Vitabalans

Rdzeń tabletki:

-    Substancją czynną jest cytalopram (w postaci bromowodorku). Każda tabletka zawiera 20 mg lub 40 mg cytalopramu (w postaci bromowodorku).

-    Pozostałe składniki leku to celuloza mikrokrystaliczna, mannitol(E421), krzemionka koloidalna bezwodna i magnezu stearynian.

Otoczka tabletki:

polidekstroza, hypromeloza, tytanu dwutlenek i makrogol.

Jak wygląda lek Citalopram Vitabalans i co zawiera opakowanie

Jak wyglądają tabletki Citalopram Vitabalans:

20 mg: białe, okrągłe, wypukłe tabletki z linią podziału na jednej stronie i logo “2”. Średnica 8 mm.

40 mg: białe, okrągłe, wypukłe tabletki z linią podziału na jednej stronie i logo “4”. Średnica 10 mm.

Wielkość opakowania:

20 mg: 10, 14, 20, 30, 60 i 100 tabletek.

40 mg: 10, 14, 20, 30, 60 i 100 tabletek.

Podmiot Odpowiedzialny i Wytwórca

Vitabalans Oy Varastokatu 8 FI-13500 Hameenlinna Finlandia

Tel: +358 (3) 615600 Fax: +358 (3) 6183130

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Citalopram Vitabalans (Czechy, Niemcy, Dania, Estonia, Finlandia, Węgry, Litwa, Łotwa, Norwegia, Polska, Szwecja, Słowenia, Słowacja)

Data zatwierdzenia ulotki 2013-01-09

Citalopram Vitabalans

Charakterystyka Citalopram vitabalans

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Citalopram Vitabalans, 20 mg, tabletki powlekane Citalopram Vitabalans, 40 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 20 mg lub 40 mg cytalopramu (w postaci bromowodorku). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Mannitol (E421)

Pełen wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane.

20 mg: Biała, okrągła, wypukła tabletka z linią podziału na jednej stronie i logo “2”. Średnica 8 mm. 40 mg: Biała, okrągła, wypukła tabletka z linią podziału na jednej stronie i logo “4”. Średnica 10 mm.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie depresji. Zaburzenia lękowe z napadami lęku z lub bez agorafobii. Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Leczenie zapobiegające nawrotom depresji.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Cytalopram powinien być stosowany jako pojedyncza doustna dawka, przyjmowana rano lub wieczorem. Tabletki mogą być przyjmowane w trakcie lub między posiłkami, ale popijane wodą.

Dorośli

Depresja

Citalopram należy podawać doustnie, w postaci pojedynczej dawki, wynoszącej 20 mg na dobę. W zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie dawkę można zwiększyć maksymalnie do 40 mg na dobę.

Przez co najmniej 2 tygodnie od rozpoczęcia leczenie działanie antydepresyjne nie będzie widoczne. Leczenie należy kontynuować dopóki występują objawy, przez 4 do 6 miesięcy.

Zaburzenia lękowe

Przez pierwszy tydzień leczenia zalecane jest stosowanie pojedynczej dawki doustnej, wynoszącej 10 mg na dobę, która może być następnie zwiększona do 20 mg na dobę. W zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie dawkę można zwiększyć maksymalnie do 40 mg na dobę. Początek działania terapeutycznego występuje zwykle po 2-4 tygodniach. Okres potrzebny do uzyskania pełnej odpowiedzi terapeutycznej może wynieść do 3 miesięcy. Konieczne może być kontynuowanie leczenia przez kolejne miesiące. Dokumentacja z badań skuteczności klinicznej powyżej 6 miesięcy jest niewystarczająca.

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyje

Zalecane jest stosowanie dawki początkowej 20 mg na dobę. W zależności od indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie dawkę można zwiększyć maksymalnie do 40 mg na dobę. Początek działania terapeutycznego występuje zwykle po 2-4 tygodniach, a poprawa stanu pacjenta następuje podczas kontynuowania terapii.

Leczenie zapobiegające

Czas trwania leczenia zależy od indywidualnego stanu pacjenta i zwykle zajmuje kilka lat. Przerwanie leczenia powinno odbywać się pod ścisłą kontrolą, aby uniknąć nawrotów.

Pacjenci w podeszłym wieku (>65)

Leczenie ciężkich epizodów depresyjnych

W przypadku pacjentów w podeszłym wieku dawkę początkową należy obniżyć do połowy dawki zalecanej, np. 10-20 mg na dobę. Zalecana dawka maksymalna u osób w podeszłym wieku wynosi 20 mg na dobę.

Leczenie zaburzeń lękowych

Dawka początkowa to 10 mg raz na dobę. Po tygodniu dawka może być zwiększona do 20 mg na dobę. W zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta dawka może być zwiększona maksymalnie do 40 mg na dobę. Dawki powyżej 30 mg mogą być stosowane jedynie po dokładnym przemyśleniu.

Populacja pediatryczna

Nie stosować cytalopramu u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia, czynności nerek

Nie ma potrzeby dostosowania dawki u pacjentów z lekką do umiarkowanej niewydolnością nerek. Ostrożność zalecana jest u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min, patrz punkt 5.2).

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niedoczynnością wątroby, przez pierwsze dwa tygodnie leczenia zalecana jest dawka początkowa, wynosząca 10 mg na dobę. W zależności od indywidualnej reakcji pacjenta, dawkę można zwiększyć maksymalnie do 20 mg na dobę. Przy zwiększaniu dawki u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby zaleca się zachowanie uwagi i szczególnej ostrożności (patrz część 5.2).

Pacjenci powinni być klinicznie monitorowani.

Osoby wolno metabolizujące przy udziale CYP2C19

Dla pacjentów, o których wiadomo, że wolno metabolizują leki z udziałem CYP2C19 zaleca się dawkę początkową 10 mg na dobę przez pierwsze dwa tygodnie leczenia. W zależności od reakcji na leczenie dawkę można zwiększyć maksymalnie do 20 mg na dobę (patrz punkt 5.2).

Objawy odstawienne obserwowane po odstawieniu SSRI

Należy unikać nagłego odstawienia leku. Aby zakończyć leczenie cylatopramem, dawkę należy stopniowo zmniejszać przez okres co najmniej 1 do 2 tygodni w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia reakcji odstawiennych (patrz punkt 4.4 i 4.8). W przypadku wystąpienia objawów nietolerowanych przez pacjenta, będących następstwem zmniejszenia dawki lub odstawienia leku, należy rozważyć wznowienie stosowania poprzednio przepisanej dawki. Następnie lekarz może kontynuować zmniejszanie dawki, ale w bardziej stopniowy sposób.

Dla różnych sposobów dawkowania przepisywany powinien być lek o odpowiedniej mocy.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na cytalopram lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. MAO (inhibitory monoaminooksydazy).

W niektórych przypadkach obserwowano podobne objawy jak w zespole serotoninowym.

Nie podawać cytalopramu pacjentom stosującym inhibitory MAO, w tym selegilinę w dawce dobowej większej niż 10 mg.

Nie stosować cytalopram przez okres 14 dni po zaprzestaniu podawania nieodwracalnych inhibitorów MAO, ani w określonym czasie po zakończeniu leczenia odwracalnymi inhibitorami MAO (Odwracalne Inhibitory Monoaminooksydazy typ A, RIMA), co omówiono w ulotce dla produktu zawierającego RIMA. Nie rozpoczynać leczenia inhibitorami MAO przed upływem 7 dni po zaprzestaniu terapii cytalopramem (patrz punkt 4.5).

Cytalopram jest przeciwwskazany w skojarzeniu z linezolidem, chyba że istnieje możliwość ścisłej obserwacji i monitorowania ciśnienia krwi (patrz punkt 4.5).

Cytalopram jest przeciwwskazany u pacjentów ze stwierdzonym wydłużeniem odstępu QT lub wrodzonym zespołem długiego QT.

Cytalopram jest przeciwwskazany z produktami leczniczymi, o których wiadomo, że prowadzą do wydłużenia odstępu QT (patrz punkt 4.5).

Nie stosować cytalopramu jednocześnie z pimozydem (patrz punkt 4.5).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Leczenie pacjentów w podeszłym wieku oraz pacjentów z niewydolnością nerek i wątroby, patrz punkt 4.2.

Samobójstwo , myśli samobójcze lub pogorszenie objawów klinicznych

Depresji towarzyszy zwiększone ryzyko występowania myśli samobójczych, samookaleczenia i samobójstw (zdarzeń związanych z samobójstwem). Ryzyko to utrzymuje się aż do istotnej remisji. Poprawa może nie nastąpić w ciągu pierwszych kilku tygodni lub przez dłuższy okres leczenia i pacjentów należy ściśle monitorować aż do wystąpienia poprawy. Ogólne doświadczenie kliniczne wykazuje, iż ryzyko samobójstwa może zwiększyć się we wczesnym okresie ustępowania objawów choroby.

Inne zaburzenia psychiczne, w których stosuje się cytalopram, również mogą wiązać się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zdarzeń związanych z samobójstwem. Dodatkowo, objawy te mogą współwystępować z dużym zaburzeniem depresyjnym. Podczas leczenia pacjentów z innymi zaburzeniami psychicznymi należy zachować te same środki ostrożności, co podczas leczenia pacjentów z dużym zaburzeniem depresyjnym.

Pacjenci ze zdarzeniami związanymi z samobójstwem w wywiadzie lub wykazujący w znacznym stopniu myśli samobójcze przed rozpoczęciem leczenia wykazują większe ryzyko wystąpienia myśli samobójczych i prób samobójczych, i dlatego powinni być dokładnie monitorowani podczas leczenia. Meta analizy kontrolowanych placebo badań klinicznych leków przeciwdepresyjnych u osób dorosłych z zaburzeniami psychiatrycznymi wykazują zwiększone ryzyko zachowań samobójczych podczas stosowania leków antydepresyjnych, w porównaniu z placebo, u pacjentów poniżej 25 roku życia.

Należy ściśle kontrolować pacjentów podczas terapii, głównie tych z grupy wysokiego ryzyka, szczególnie we wczesnym etapie leczenia i po zmianie dawkowania. Pacjentów (i ich opiekunów) należy poinformować o potrzebie monitorowania jakiegokolwiek pogorszenia klinicznego, zachowań lub myśli samobójczych i nietypowych zmian w zachowaniu i natychmiastowego zwrócenia się o poradę lekarską, gdy tylko pojawią się takie objawy.

Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia

Nie stosować cytalopramu w leczeniu dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia. Zachowania związane z samobójstwem (próby samobójcze i myśli samobójcze) i wrogość (przeważnie agresja, zachowania buntownicze, złość) były częściej obserwowane w badaniach klinicznych przeprowadzonych wśród dzieci i młodzieży leczonych środkami przeciwdepresyjnymi w porównaniu do tych leczonych placebo. Jeśli, ze względów klinicznych, podjęta zostanie jednak decyzja o leczeniu, pacjent powinien być dokładnie monitorowany, czy nie wystąpią u niego objawy samobójcze. Ponadto, brak jest długoterminowych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania u dzieci i młodzieży dotyczących wzrostu, dojrzewania oraz rozwoju poznawczego i zachowawczego.

Objawy odstawienne po przerwaniu leczenia selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI)

Objawy odstawienne po przerwaniu leczenia są częste, zwłaszcza jeśli odstawienie leku jest nagłe (patrz punkt 4.8). W badaniu klinicznym z użyciem leku Citalopram, dotyczącym zapobiegania nawrotom, zdarzenia niepożądane obserwowane po przerwaniu aktywnej terapii wystąpiły u 40% pacjentów w porównaniu do 20% pacjentów przyjmujących nadal Citalopram.

Ryzyko wystąpienia objawów odstawiennych może zależeć od wielu czynników, w tym od czasu trwania leczenia i dawki oraz szybkości zmniejszania dawki. Najczęściej zgłaszanymi reakcjami są zawroty głowy, zaburzenia czucia (w tym parestezje i wrażenie porażenia prądem), zaburzenia snu (w tym bezsenność i intensywne sny), pobudzenie lub niepokój, nudności i/lub wymioty, drżenie, splątanie, pocenie się, ból głowy, biegunka, kołatanie serca, niestabilność emocjonalna, drażliwość oraz zaburzenia widzenia. Na ogół objawy te mają łagodne i umiarkowane nasilenie, choć u niektórych pacjentów mogą być ciężkie. Zazwyczaj objawy występują w ciągu kilku pierwszych dni po odstawieniu leku, choć raportowano bardzo rzadko o takich objawach u pacjentów, którzy przypadkowo pominęli dawkę leku. Na ogół objawy te ustępują samoistnie, zazwyczaj w ciągu 2 tygodni, choć u niektórych osób mogą utrzymywać się dłużej (2-3 miesiące lub dłużej). W przypadku odstawiania leku zaleca się zatem stopniowe zmniejszanie dawki cytalopramu przez okres kilku tygodni lub miesięcy, w zależności od potrzeb pacjenta (patrz „Objawy odstawienne obserwowane po odstawianiu”, patrz punkt 4.2).

Akatyzja (niepokój psychoruchowy)

Stosowanie cytalopramu wiąże się z rozwojem akatyzji, charakteryzującej się nieprzyjemn ym lub przykrym stanem niepokoju ruchowego i potrzebą poruszania się, któremu zwykle towarzyszy niezdolność siedzenia lub stania bez ruchu. Bardzo prawdopodobne jest wystąpienie tych objawów w ciągu pierwszych kilku tygodni leczenia. Zwiększenie dawki może być szkodliwe u pacjentów, u których wystąpią te objawy te się rozwijają.

Wydłużenie odstępu QT

Dowiedziono, że lek cytalopram wywołuje zależne od dawki wydłużenie odstępu QT. Przypadki wydłużenia odstępu QT i arytmii komorowej, obejmują wystąpienie torsade de pointes, co było raportowane po dopuszczeniu leku do obrotu, głównie u pacjentów płci żeńskiej, z hipokaliemią, oraz z istniejącym wcześniej wydłużeniem QT lub z innymi chorobami serca (patrz punkty 4.3, 4.5, 4.8, 4.9 i 5.1).

Zaleca się ostrożność u pacjentów ze znaczną bradykardią lub u pacjentów ze świeżo przebytym zawałem mięśnia sercowego lub niewyrównaną niewydolnością serca.

Zaburzenia elektrolitowe takie, jak hipokaliemia i hipomagnezemia, podwyższają ryzyko wystąpienia złośliwych arytmii i powinny być korygowane przed rozpoczęciem leczenia za pomocą cytalopramu.

W przypadku leczenia pacjentów ze stabilną chorobą serca, przed rozpoczęciem leczenia należy rozważyć wykonanie badania ECG.

W przypadku, gdy objawy arytmii serca wystąpią w czasie leczenia citalopramem, należy odstawić leczenie i wykonać badanie EKG.

Mania

U pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym dojść może do wystąpienia fazy maniakalnej. W razie wystąpienia u pacjenta fazy maniakalnej należy zaprzestać podawania leku Citalopram.

Napady padaczkowe

Napady padaczkowe stanowią potencjalne ryzyko przyjmowania leków przeciwdepresyjnych. Citalopram należy odstawić u każdego pacjenta, u którego wystąpią napady. Stosowania leku Citalopram należy unikać u pacjentów z niestabilną padaczką, a pacjenci z kontrolowaną padaczką powinni być dokładnie monitorowani. Przyjmowanie leku Citalopram należy przerwać, jeżeli dojdzie do wzrostu częstości napadów.

Cukrzyca

U pacjentów z cukrzycą, stosowanie SSRI może modyfikować kontrolę glikemii. Konieczne może być dostawanie dawkowania insuliny i (lub) doustnych środków hipoglikemicznych.

Krwotoki

Istnieją doniesienia o wydłużonym czasie krwawienia i (lub) występowaniu nienormalnych krwawienia, takich jak wybroczyny, krwotoki ginekologiczne, krwawienia do przewodu pokarmowego i inne krwawienia skóry i błon śluzowych podczas stosowania leków z grupy SSRI (patrz punkt 4.8). Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów przyjmujących leki z grupy SSRI, szczególnie w przypadku jednoczesnego stosowania substancji aktywnych o znanym działaniu na czynność płytek krwi lub innych substancji aktywnych, które mogą zwiększać ryzyko krwotoków, jak również u pacjentów z zaburzeniami krwawienia w wywiadzie (patrz punkt 4.5).

Zespół serotoninowy

Rzadko donoszono o przypadkach występowania zespołu serotoninowego u pacjentów przyjmujących leki z grupy SSRI. Jednoczesne wystąpienie objawów, takich jak pobudzenie, drżenie, mioklonie i hipertermia mogą wskazywać na rozwój tego zespołu.

Stosowanie cytalopramu powinno zostać zakończone natychmiast i podjęte odpowiednie leczenie objawowe.

Leki serotoninergiczne

Leku Citalopram nie należy stosować jednocześnie z lekami o działaniu serotoninergicznym, takimi jak sumatryptan lub inne tryptany, tramadol, oksytryptan i tryptofan.

Odwracalne, selektywne inhibitory MAO-A

Na ogół nie zaleca się skojarzonego leczenia lekiem Citalopram i inhibitorami MAO-A ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego (patrz punkt 4.5).

Równoczesne leczenie nieselektywnymi, nieodwracalnymi inhibitorami MAO - patrz punkt 4.5. Dziurawiec zwyczajny

Działania niepożądane mogą występować częściej podczas jednoczesnego stosowania leku Citalopram i preparatów ziołowych zawierających dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum). Z tego względu nie należy jednocześnie przyjmować leku Citalopram i preparatów z dziurawcem (patrz punkt 4.5).

Paradoksalne objawy lekowe

Niektórzy pacjenci z zespołem lęku napadowego mogą odczuwać nasilone objawy lękowe w początkowym okresie przyjmowania leków przeciwdepresyjnych. Ta paradoksalna reakcja zazwyczaj ustępuje po dwóch tygodniach nieprzerwanego leczenia. Zaleca się małą dawkę początkową w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa paradoksalnego działania wywołującego stany lękowe (patrz punkt 4.2).

Psychoza

Stosowanie leku u pacjentów psychotycznych z epizodami depresyjnymi może spowodować nasilenie objawów psychotycznych.

Hiponatremia

Istnieją doniesienia o występowaniu hiponatremii (zmniejszenie stężenia sodu w osoczu krwi), najprawdopodobniej w wyniku nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (wazopresyny), jako rzadkim działaniu niepożądanym leków z grupy SSRI, które zazwyczaj ustępuje po przerwaniu leczenia. Szczególną grupę ryzyka stanowią pacjentki w podeszłym wieku.

Leczenie elektrowstrząsami

Doświadczenia kliniczne w równoczesnym stosowaniu leków z grupy SSRI i leczenia elektrowstrząsami są ograniczone i dlatego zaleca się zachowanie ostrożności.

Inne ostrzeżenia i środki ostrożności

Citalopram należy przepisywać w najmniejszej skutecznej ilości, aby zminimalizować ryzyko przedawkowania.

W początkowej fazie leczenia wystąpić mogą bezsenność i pobudzenie. Pomocne może być miareczkowanie dawki.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Wydłużenie odstępu QT

Nie przeprowadzono badań farmakokinetyki i farmakodynamiki cytalopramu z innymi produktami leczniczymi, które przedłużają odstęp QT. Nie można wykluczyć działania addytywnego cytalopramu i tych produktów leczniczych. Zatem skojarzone podawanie cytalopramu z produktami leczniczymi, które wydłużają odstęp QT, takie jak leki przeciwarytmiczne klasy IA i III, leki przeciwpsychotyczne (np. pochodne fenotiazyny, pimozyd, haloperidol), trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, określone środki przeciwdrobnoustrojowe (np. sparfloksacyna, moksyfloksacyna, preparaty dożylne erytromycyny, pentamidyna, leki przeciwmalaryczne w szczególności halofantryna), określone leki przeciwhistaminowe (astemizol, mizolastyna), itp., jest przeciwwskazane.

Reakcje farmakodynamiczne

Pod względem farmakodynamicznym odnotowano przypadki wystąpienia zespołu serotoninowego podczas stosowania leku Citalopram z moklobemidem i buspironem.

Przeciwwskazane terapie skojarzone

Inhibitory MAO

Jednoczesne przyjmowanie leku Citalopram i inhibitorów MAO może prowadzić do wystąpienia działań niepożądanych, w tym zespołu serotoninowego (patrz punkt 4.3).

Zgłaszano przypadki ciężkich, czasem śmiertelnych, reakcji u pacjentów stosujących leki z grupy SSRI w połączeniu z inhibitorami MAO, w tym nieodwracalnym inhibitorem MAO - selegininą i odwracalnymi inhibitorami MAO - linezolidem (nieselektywny) i moklobemidem (selektywny dla typu A), jak również u pacjentów, którzy ostatnio zakończyli leczenie lekami SSRI i rozpoczęli stosowanie inhibitorów MAO.

W niektórych przypadkach występowały objawy przypominające zespół serotoninowy. Objawy interakcji substancji czynnej z inhibitorem MAO obejmują: pobudzenie, drżenie, mioklonie i hipertermię. Nasilające się objawy, bez interwencji lekarskiej, mogą prowadzić do śmierci z powodu rozpadu mięśni poprzecznie prążkowanych, ośrodkowej hipertermii z ciężką niewydolnością wieloorganową, ostry zespół mózgowy i śpiączkę (patrz punkt 4.3).

Pimozyd

Jednoczesne zastosowanie pojedynczej dawki 2 mg pimozydu u pacjentów leczonych recemiczną mieszaniną cytalopramu w dawce 40 mg/doba przez 11 dni spowodowało wzrost AUC i Cmax pimozydu, chociaż nie konsekwentnie przez całe badanie. Jednoczesne zastosowanie pimozydu i cytalopramu spowodowało średnie wydłużenie odstępu QT średnio o 10 milisekund. Ponieważ interakcje obserwowano przy podaniu pimozydu w niskich dawkach, jednoczesne stosowanie cytalopramu i pimozydu jest przeciwwskazane.

Terapie skojarzone wymagające zachowania środków ostrożności podczas stosowania Selegilina (selektywny inhibitor MAO-B)

Badanie interakcji farmakokinetycznych i farmakodynamicznych, w którym Citalopram (20 mg na dobę) podawano w skojarzeniu z selegiliną (selektywnym inhibitorem MAO-B) (10 mg na dobę) nie wykazało klinicznie istotnych interakcji. Jednoczesne stosowanie leku Citalopram i selegiliny (w dawkach powyżej 10 mg na dobę) nie jest zalecane.

Serotoninergiczne produkty lecznicze Lit i tryptofan

Interakcji farmakodynamicznych nie stwierdzono w badaniach klinicznych, gdy Citalopram podawano w skojarzeniu z litem. Istnieją jednak doniesienia o nasileniu działania, gdy leki z grupy SSRI podawano z litem lub tryptofanem, i dlatego skojarzoną terapię tymi produktami leczniczymi należy stosować z zachowaniem ostrożności. Należy kontynuować prowadzenie rutynowej kontroli poziomu litu.

Jednoczesne stosowanie z lekami serotonergicznymi (takimi jak tramadol, sumatryptan i inne tryptany, oksytryptan i tryptofan) może prowadzić do nasilenia działania związanego z przekażnictwem 5-HT. Do czasu zdobycia dalszych informacji w tym zakresie jednoczesne stosowanie leku Citalopram i agonistów 5-HT, takich jak sumatryptan i inne tryptany, nie jest zalecane (patrz punkt 4.4).

Dziurawiec zwyczajny

Mogą wystąpić dynamiczne interakcje leków z grupy SSRI z dziurawcem zwyczajnym (Hypericum perforatum), powodując nasilenie działań niepożądanych (patrz punkt 4.4). Interakcje farmakokinetyczne nie były badane.

Krwotoki

Wskazana jest ostrożność u pacjentów leczonych jednocześnie lekami przeciwzakrzepowymi (takimi jak warfaryna), lekami wpływającymi na czynność płytek krwi takimi jak niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), kwas acetylosalicylowy, dipirydamol, tyklopydyna lub innymi lekami (np. atypowe leki przeciwpsychotyczne, fenotiazyny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne), które mogą zwiększać ryzyko krwotoków (patrz punkt 4.4).

Terapia elektrowstrząsowa

Brak badań klinicznych ustalających zagrożenia lub korzyści związane ze skojarzonym stosowaniem terapii elektrowstrząsowej i leku Citalopram (patrz punkt 4.4).

Alkohol

Nie wykazano żadnych interakcji farmakodynamicznych lub farmakokinetycznych pomiędzy cytalopramem i alkoholem. Jednakże nie zaleca się łączenia cytalopramu i alkoholu.

Leki powodujące wydłużenie odstępu QT lub wystąpienie hipokaliemii/hipomagnezemii

Należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania innych leków wydłużających odstęp QT lub zwiększających ryzyko wystąpienia hipokaliemii/hipomagnezemii, gdyż leki te, tak jak Citalopram, mogą wydłużać odstęp QT.

Leki obniżające próg drgawkowy

Leki z grupy SSRI mogą obniżać próg drgawkowy. Wskazana jest ostrożność podczas jednoczesnego stosowania innych leków obniżających próg drgawkowy (np. leki przeciwdepresyjne (trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, SSRI), neuroleptyki (fenotiazyny, tioksanteny i butyrofenony), meflokina, bupropiony i tramadol).

Leki przeciwpsychotyczne (neuroleptyki)

Doświadczenie w stosowaniu leku Citalopram nie wykazało żadnych klinicznie istotnych interakcji z lekami neuroleptycznymi. Jednakże, jak w przypadku innych leków z grupy SSRI, nie można wykluczyć możliwości wystąpienia interakcji farmakodynamicznych.

Interakcje farmakokinetyczne

Biotransformacja Citalopramu do demetylocytalopramu dokonuje się za pośrednictwem izoenzymów cytochromu P-450: CYP2C19 (ok. 38%), CYP3A4 (ok. 31%) i CYP2D6 (ok. 31%). Fakt, że Citalopram jest metabolizowany przez więcej niż jeden izoenzym CYP oznacza, że hamowanie jego biotransformacji jest mniej prawdopodobne, ponieważ hamowanie jednego enzymu może być kompensowane przez drugi. Dlatego też istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, że jednoczesne podawanie Citalopramu z innymi produktami leczniczymi w praktyce klinicznej wywoła reakcje farmakokinetyczne produktów leczniczych.

Przyjmowanie pokarmów

Nie wykazano wpływu pożywienia na wchłanianie ani inne właściwości farmakokinetyczne Citalopramu.

Wpływ innych produktów leczniczych na farmakokinetykę Citalopramu

Podawanie w skojarzeniu z ketokonazolem (silnym inhibitorem CYP3A4) nie spowodowało zmiany właściwości farmakokinetycznych Citalopramu.

Badanie interakcji farmakokinetycznych litu i Citalopramu nie wykazało żadnych interakcji farmakokinetycznych (patrz również wyżej).

Cymetydyna - inhibitor enzymów - wywołała niewielkie zwiększenie średniego stężenia Citalopramu w stanie stacjonarnym. Zaleca się zatem zachowanie ostrożności podczas podawania dużych dawek Citalopramu w skojarzeniu z dużymi dawkami cymetydyny.

Jednoczesne podawanie escytalopramu (czynnego enancjomeru Citalopramu) z omeprazolem w dawce 30 mg raz na dobę (inhibitor CYP2C19) spowodowało umiarkowany (około 50%) wzrost stężenia escytalopramu w osoczu. Z tego względu zaleca się zachowanie ostrożności przy jednoczesnym stosowaniu z inhibitorami CYP2C19 (np. omeprazolem, ezomeprazolem, fluwoksaminą, lanzoprazolem, tyklopidyną) lub cymetydyną. W oparciu o monitorowanie działań niepożądanych w trakcie leczenia skojarzonego, konieczne może być zmniejszenie dawki Citalopramu.

Wpływ cvtalopramu na inne produkty lecznicze

Escytalopram (czynny enancjomer Citalopramu) jest inhibitorem enzymu CYP2D6. Ostrożność jest zalecana, kiedy escytalopram jest stosowany jednocześnie z lekami metabolizowanymi głownie przez ten enzym i lekami mającymi wąski indeks terapeutyczny, np. flekainid, propafenon i metoprolol (kiedy stosowany w zaburzeniach serca), innymi lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy, które są głównie metabolizowane przez CYP2D6, np. leki przeciwdepresyjne takie jak dezypramina, klomypramina i nortryptylina lub antypsychotyczne jak rysperydon, tiorydazyna i haloperydol. Wskazane może być dostosowanie dawkowania. Jednoczesne stosowanie z metoprololem skutkuje dwukrotnym zwiększeniem stężenia metoprololu w osoczu, ale nie spowodowało statystycznie znaczącego wzrostu wpływu metoprololu na ciśnienie krwi i częstość akcji serca.

Dezypramina, imipramina

W badaniach farmakokinetycznych nie wykazano żadnego wpływu na poziom Citalopramu lub imipraminy, chociaż poziom dezypraminy, głównego metabolitu imipraminy, uległ zwiększeniu. W przypadku skojarzenia dezypraminy z Citalopramem zaobserwowano wzrost stężenia dezypraminy w osoczu. Konieczne może być zmniejszenie dawki dezypraminy.

W porównaniu z innymi lekami z grupy SSRI, będącymi znaczącymi inhibitorami enzymów, citalopram i demetylocitalopram nie odgrywają właściwie roli jako inhibitory CYP2C9, CYP2E1 i CYP3A4 i są jedynie słabymi inhibitorami CYP1A2 i CYP2C19.

Lewomepromazyna, digoksyna, karbamazepina

Nie obserwowano zmian właściwości farmakokinetycznych lub jedynie bardzo małe zmiany, nie mające znaczenia klinicznego, gdy Citalopram podawano w skojarzeniu z substratami CYP1A2 (klozapiną i teofiliną), CYP2C9 (warfaryną), CYP2C19 (imipraminą i mefenytoiną), CYP2D6 (sparteiną, imipraminą, amitryptyliną, rysperydonem), oraz z substratami CYP3A4 (warfaryną, karbamazepiną (i jej metabolitem - epoksydem karbamazepiny) i triazolamem).

Nie obserwowano interakcji farmakokinetycznych pomiędzy cytalopramem i lewomepromazyną, digoksyną (co oznacza, że Citalopram nie indukuje ani nie hamuje glikoproteiny P) lub karbamazepiną i jej metabolitem epoksydem karbamazepiny.

4.6 Płodność, ciąża i laktacja

Ciąża

Duża ilość danych dotyczących kobiet w ciąży (ponad 2500 przypadków stosowania leku) wskazuje na brak toksycznego wpływu, powodującego deformację płodu/noworodka. Jeżeli istnieją wskazania kliniczne, Citalopram może być stosowany w okresie ciąży, biorąc pod uwagę poniższe aspekty.

Noworodki należy obserwować, jeśli matki kontynuowały stosowanie cytalopramu w późnych stadiach ciąży, szczególnie w trzecim trymestrze. W czasie ciąży należy unikać nagłego odstawienia leku.

U noworodków, których matki przyjmowały produkty lecznicze z grupy SSRI/SNRI w późniejszych stadiach ciąży, mogą wystąpić następujące objawy: wyczerpanie oddechowe, sinica, bezdech, napady drgawkowe, wahania temperatury ciała, trudności w karmieniu, wymioty, hipoglikemia, hipertonia, hipotonia, hiperrefleksja, drżenie, drżączka, drażliwość, letarg, ciągły płacz, senność i trudności w zasypianiu. Objawy te mogą być zarówno wynikiem działania serotonergicznego, jak i objawami odstawiennymi. W większości przypadków komplikacje pojawiają się natychmiast lub wkrótce (<24 godziny) po porodzie.

Dane z badań epidemiologicznych sugerują, iż stosowanie leków z grupy SSRI w ciąży, szczególnie w późnym etapie ciąży, może zwiększać ryzyko wystąpienia przewlekłego nadciśnienia płucnego u noworodków (PPHN). Obserwowanie ryzyko wystąpienia dotyczy 5 przypadków na 1000 ciąż. W populacji ogólnej wystąpić może 1-2 przypadki PPHN na 1000 ciąż.

Karmienie piersiąCitalopram przenika do mleka matki. Ocenia się, że karmione piersią niemowlę otrzyma około 5% dawki przeznaczonej dla matki w przeliczeniu na masę ciała (mg/kg mc). U niemowląt nie obserwowano żadnych objawów lub obserwowano jedynie objawy o małym znaczeniu. Dostępne dane nie wystarczają jednak do oceny zagrożenia dla dziecka. Zaleca się zachowanie ostrożności.

Płodność

Dane otrzymane na zwierzętach wykazały, że lek Citalopram może obniżać jakość spermy (patrz punkt 5.3). Doniesienia dotyczące oddziaływania niektórych leków z grupy SSRI na ludzi wykazały, że wpływ na jakość spermy jest odwracalny. Dotychczas nie zaobserwowano wpływu na płodność u ludzi.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Cytalopram ma niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Psychoaktywne produkty lecznicze mogą ograniczać zdolność wydawania osądów i reagowania na zagrożenia. Pacjentów należy poinformować o możliwości wystąpienia takich objawów i ostrzec o możliwości zaburzenia zdolności do prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane obserwowane podczas stosowania Citalopramu na ogół są łagodne i przejściowe. Najczęściej występują podczas pierwszych 1 do 2 tygodni leczenia i zwykle ich nasilenie następnie zmniejsza się.

Zależność od dawki stwierdzono dla następujących działań niepożądanych: nadmierna potliwość, suchość błon śluzowych jamy ustnej, bezsenność, biegunka, nudności i zmęczenie.

Poniżej przedstawiono wg klasyfikacji MedDRA odsetek reakcji niepożądanych związanych ze stosowaniem leków z grupy SSRI i (lub) Citalopramu, obserwowanych u > 1% pacjentów w kontrolowanych placebo badaniach klinicznych z zastosowaniem podwójnie ślepej próby lub po wprowadzeniu leku do obrotu.

Klasyfikacja częstości występowania działań niepożądanych jest następująca:

•    Bardzo często (> 1/10),

•    Często (> 1/100 do < 1/10),

•    Niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100),

•    Rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000),

•    Bardzo rzadko (< 1/10 000),

•    Nie znana (nie może być oszacowana na podstawie dostępnych danych)

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Częstotliwość

Preferowany termin

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Nieznana

Małopłytkowość

Zaburzenia układu immunologicznego

Nieznana

Nadwrażliwość, reakcja anafilaktyczna

Zaburzenia

endokrynologiczne

Nieznana

Nieprawidłowe wydzielanie hormonu antydiuretycznego (ADH)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

Zmniejszenie łaknienia, zmniejszenie masy ciała

Niezbyt często

Zwiększenie łaknienia, zwiększenie masy ciała

Rzadko

Hiponatremia (patrz punkt 4.4.)

Nieznana

Hipokaliemia

Zaburzenia psychiczne

Często

Pobudzenie, obniżone libido, niepokój, nerwowość, stany splątania, zaburzenia orgazmu u kobiet, nietypowe sny

Niezbyt często

Agresja, depersonalizacja, omamy, mania

Nieznana

Napad lęku panicznego, bruksizm, niepokój psychoruchowy, myśli samobójcze, zachowania samobójcze2

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

Senność, bezsenność

Często

Drżenie, parestezje, zawroty głowy, zaburzenia uwagi

Niezbyt często

Omdlenia

Rzadko

Napady padaczkowe, dyskineza, zaburzenia smaku

Nieznana

Drgawki, zespół serotoninowy, zaburzenia pozapiramidowe, akatyzja, zaburzenia ruchowe

Zaburzenia oka

Niezbyt często

Rozszerzenie źrenic

Nieznana

Zaburzenia widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika

Często

Szumy uszne

Zaburzenia serca

Niezbyt często

Bradykardia, tachykardia

Nieznana

Wydłużenie odstępu QT', arytmia komorowa włącznie z torsade de pointes

Zaburzenia naczyniowe

Rzadko

Krwotoki

Nieznana

Niedociśnienie ortostatyczne

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często

Ziewanie

Nieznana

Krwawienie z nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

Suchość w ustach, nudności

Często

Wymioty, biegunka, zaparcia

Nieznana

Krwawienie z przewodu pokarmowego (w tym krwawienie z odbytu)

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko

Zapalenie wątroby

Nieznana

Nieprawidłowe wyniki badania czynności wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często

Nasilone pocenie się

Często

Świąd

Niezbyt często

Pokrzywka, łysienie, wysypka, plamica, wrażliwość na światło

Nieznana

Wybroczyny, obrzęki naczynioruchowe

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często

Bóle mięśni, bóle stawów

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często

Zatrzymanie moczu

Zaburzenia układu

Często

Impotencja, zaburzenia wytrysku, brak wytrysku

rozrodczego i piersi

Niezbyt często

Nadmierne krwawienie miesięczne (obfite krwawienia) u kobiet

Nieznana

Krwawienie poza cyklem (krwawienie między miesiączkami) u kobiet, priapizm i mlekotok u mężczyzn

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Przemęczenie

Niezbyt często

Obrzęk

Rzadko

Gorączka

Liczba pacjentów: Citalopram / placebo = 1346 / 545

1    Przypadki wydłużenia odstępu QT były zgłaszane po wprowadzeniu preparatu do obrotu, w przeważającej mierze u pacjentów z istniejącą wcześniej chorobą serca

2    Przypadki myśli i zachowań samobójczych zgłaszane były podczas terapii cytalopramem lub zaraz po zakończeniu leczenia (patrz punkt 4.4) .

Przypadki wydłużenia odstępu QT i arytmii komorowej, włącznie z torsade de pointes, były zgłaszane po dopuszczeniu preparatu do obrotu, w przeważającej mierze u pacjentów płci żeńskiej, z hipokaliemią lub z wcześniej istniejącym wydłużeniem odstępu QT lub innymi chorobami serca (patrz punkty 4.3, 4.4, 4.5, 4.9 i 5.1).

Wyniki badań epidemiologicznych przeprowadzonych głównie wśród pacjentów powyżej 50 lat wskazują na zwiększone ryzyko złamań kości u pacjentówotrzymujących leki z grupy SSRI i TCA. Mechanizm takiego działania jest nieznany.

Objawy odstawienne obserwowane po przerwaniu terapii lekami z grupy SSRI Odsatwienie cytalopramu (zwłaszcza nagłe) często prowadzi do objawów odstawiennych. Najczęściej zgłaszanymi reakcjami są zawroty głowy, zaburzenia czuciowe (w tym parestezje), zaburzenia snu (w tym bezsenność i wyraziste sny), pobudzenie lub niepokój, nudności i (lub) wymioty, drżenia, splątanie, pocenie się, ból głowy, biegunka, kołatanie serca, niestabilność emocjonalna, drażliwość i zaburzenia widzenia. Na ogól objawy te mają łagodne lub umiarkowane nasilenie i ustępują samoistnie, choć u niektórych pacjentów mogą być ciężkie i (lub) utrzymywać się dłużej. W przypadku, gdy stosowanie cytalopramu nie jest już wymagane, zaleca się stopniowe odstawienie leku przez zmniejszanie dawki (patrz punkt 4.2 Dawkowanie i sposób podawania oraz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

4.9 Przedawkowanie

Toksyczność

Dane kliniczne dotyczące przedawkowania cytalopramu są ograniczone i w wielu przypadkach odnoszą się do jednoczesnego przedawkowania innych leków i (lub) alkoholu. Informowano o przypadkach śmiertelnych po przedawkowaniu samego Citalopramu; jednak w większości przypadków zgon nastąpił na skutek przedawkowania jednocześnie stosowanych leków.

Objawy przedawkowania

W przypadkach przedawkowania Citalopramu zgłaszano następujące objawy: drgawki, tachykardię, senność, wydłużenie odstępu QT, śpiączkę, wymioty, drżenia, niedociśnienie, zatrzymanie akcji serca, nudności, zespół serotoninowy, pobudzenie, bradykardię, zawroty głowy, blok odnogi pęczka Hisa, poszerzenie zespołu QRS, nadciśnienie tętnicze, rozszerzenie źrenic, wielokształtny częstoskurcz komorowy (torsade de pointes), stupor, pocenie się, sinicę, hiperwentylację oraz arytmię przedsionkową i komorową, .

Leczenie przedawkowania

Nie ma swoistego antidotum dla Citalopramu. Leczenie jest objawowe i podtrzymujące czynności życiowe. Należy rozważyć podanie węgla aktywowanego, leków przeczyszczających działających osmotycznie (takich jak siarczan sodu) oraz płukanie żołądka. W razie zaburzeń przytomności pacjenta należy intubować. Zaleca się monitorowanie EKG i czynności życiowych.

W przypadku przedawkowania u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca/bradyarytmią, u pacjentów leczonych preparatami wydłużającymi odstęp QT, lub u pacjentów z zaburzeniami metabolicznymi, np. z niedoczynnością wątroby, zaleca się monitoring EKG.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakokinetyczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny Kod ATC: N06AB04

Cytalopram jest lekiem przeciwdepresyjnym o silnym i selektywnym działaniu hamującym wychwyt zwrotny 5-hydroksytryptaminy (5-HT, serotonina).

Mechanizm działania i efekt farmakodynamiczny

Odporność na działanie hamujące cytalopramu na wychwyt zwrotny 5-HT nie występuje podczas długotrwałego leczenia. Działanie przeciwdepresyjne jest prawdopodobnie związane ze swoistym hamowaniem wychwytu zwrotnego serotoniny w neuronach mózgowych.

Cytalopram nie wywołuje prawie żadnego efektu na neuronowy wychwyt zwrotny noradrenaliny, dopaminy i kwasu gammaaminobutanowy. Cytalopram nie wykazuje lub wykazuje bardzo niewielkie powinowactwo do receptorów cholinergicznych, hisaminergicznych oraz różnych adrenergicznych, serotonergicznych i dopaminergicznych.

Cytalopram jest dwupierścieniową pochodną izobenzofurany, która nie jest chemicznie związana z trójpierścieniowymi lub czteropierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi lub innymi dostępnymi środkami przeciwdepresyjnymi. Główne metabolity cytalopramu są również selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny, jednakże w mniejszym stopniu. Metabolity nie przyczyniają się do ogólnego działania przeciwdepresyjnego.

Kontrolowane placebo badanie EKG z zastosowaniem podwójnie ślepej próby przeprowadzone na zdrowych osobach badanych, wykazało zmianę w porównaniu z punktem wyjściowym w zakresie QTc (korekta wzorem Fridericia) wynoszącą 7,5 (90%CI 5,9-9,1) ms przy dawce wynoszącej 20 mg/dobę i 16,7 (90%CI 15,0-18,4) ms przy dawce wynoszącej 60 mg dobę/dawkę (patrz punkty 4.3, 4.4, 4.5, 4.8 i 4.9).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Ogólne właściwości substancji aktywnej Wchłanianie

Cytalopram jest szybko wchłaniany po podaniu doustnym: maksymalne stężenie w osoczu osiągane jest po około 4 (1 do 7) godzinach. Wchłanianie jest niezależne od przyjmowanych pokarmów. Biodostępność po podaniu doustnym wynosi około 80 %.

Dystrybucja

Pozorna objętość dystrybucji wynosi około 12 do 17 l/kg. Cytalopram i jego metabolity wiążą się z białkami osocza w mniej niż 80 %.

Biotransformacja

Cytalopram metabolizowany jest do demetylocytalopramu, didmetylocytalopramu, N-tlenku cytalopramu i deaminowej pochodnej kwasu propionowego. Pochodna kwau propionowego jest farmakologicznie nieaktywna. Demetylocytalopram, didmetylocytalopram i N-tlenek cytalopramu są selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny, jednakże słabszymi niż macierzysty składnik.

Głównym enzymem metabolizującym jest CYP2C19. Możliwy jest również niewielki udział CYP3A4 i CYP2D6 w metabolizmie.

Eliminacja

Okres półtrwania w osoczu wynosi około 36 godzin (28 do 42 godzin). Po systematycznym stosowaniu, klirens w osoczu wynosi około 0,3-0,4 l/min. i po podaniu doustnym klirens w osoczu wynosi około 0,4 l/min. Cytalopram jest głównie wydalany przez wątrobę (85 %), ale także częściowo (15 %) przez nerki. 12-23 % dawki dobowej wydalane jest z moczem w postaci niezmienionej.

Klirens wątrobowy wynosi około 0,3 l/min, a klirens nerkowy około 0,05-0,08 l/min.

Stężenie w osoczu w stanie stacjonarnym osiągane jest po 1 do 2 tygodniach. Wykazano zależność liniową pomiędzy poziomem w osoczu w stanie stacjonarnym i stosowaną dawką. Średnie stężenie w osoczu wynoszące 300 nmol/l osiągane jest po dawce 40 mg na dobę. Nie ma oczywistego związku między stężeniem cytalopramu w osoczu a odpowiedzią terapeutyczną lub działaniami niepożądanymi.

Właściwości w zależności od różnych grup pacjentów

Osoby w podeszłym wieku (>65 lat)

U pacjentów w podeszłym wieku obserwowano dłuższy okres półtrwania oraz zmniejszenie wartości klirensu spowodowane wolniejszym metabolizmem. Ogólnoustrojowa ekspozycja escytalopramu jest około 50 % wyższa u osób w podeszłym wieku w porównaniu do zdrowych młodych ochotników (patrz 4.2).

Zaburzenia czynności wątroby

Eliminacja cytalopramu przebiega wolniej u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby. Okres półtrwania cytalopramu w osoczu jest około dwa razy dłuższy a stężenie w stanie stacjonarnym około dwa razy większe niż u pacjentów z prawidłową czynnością wątroby.

Zaburzenia czynności nerek

Cytalopram jest eliminowany wolniej u pacjentów z lekkim i umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek, co nie wpływa istotnie na farmakokinetykę cytalopramu. Obecnie brak danych odnośnie leczenia pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) (patrz punkt 4.2).

Polimorfizm

U osób wolniej metabolizujących przy udziale enzymu CYP2C19 obserwowano dwukrotnie wyższe stężenie escytalopramu w osoczu w porównaniu do osób właściwie metabolizujących. Nie obserwowano znaczących zmian w ekspozycji u osób wolniej metabolizujących przy udziale enzymu CYP2D6 (patrz punkt 4.2).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania, farmakologii, genotoksyczności i potencjalnego działania rakotwórczego wykazały brak szczególnego ryzyka dla ludzi. Po podaniu wielokrotnym obserwowano fosfolipidozę w wielu narządach u szczurów. Objaw ten jest odwracalny po przerwaniu stosowania produktu. Podczas długoterminowych badań na zwierzętach obserwowano kumulację fosfolipidów po podaniu wielu kationowych amin litofilnych. Znaczenie kliniczne nie jest znane.

Badania toksyczności reprodukcyjnej u szczurów wykazały wady rozwojowe szkieletu u potomstwa, ale nie obserwowano zwiększenia częstości występowania wad rozwojowych. Działanie takie może być związane aktywnością farmakologiczną lub może być wynikiem działania toksycznego na samicę.

Badania przed- i pourodzeniowe wykazały zmniejszony odsetek przeżywalności potomstwa podczas okresu karmienia.

Potencjalne ryzyko dla ludzi jest nieznane.

Dane otrzymane na zwierzętach wykazały, że Citalopram wywołuje zmniejszenie wskaźnika płodności i wskaźnika ciąż, zmniejszenie liczby implantacji oraz plemniki o nieprawidłowej budowie w przypadku ekspozycji na lek znacznie przekraczającej ekspozycję mającą miejsce u ludzi.

6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna Mannitol (E421)

Krzemionka koloidalna bezwodna

Magnezu stearynian

Polidekstroza

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek

Makrogol

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

4 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Ten produkt leczniczy nie wymaga żadnych specjalnych warunków przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

20 mg: 10, 14, 20, 30, 60 i 100 tabletek w blistrze (PVC/PVDC/Aluminium).

40 mg: 10, 14, 20, 30, 60 i 100 tabletek w blistrze (PVC/PVDC/Aluminium).

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak specjalnych wymagań dotyczących usuwania.

Niewykorzystany produkt leczniczy lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZILANY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Vitabalans Oy Varastokatu 8 FI-13500 Hämeenlinna Finlandia

Tel: +358 (3) 615600 Fax: +358 (3) 6183130

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

20322;20323

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

26/06/2012

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2013-01-09

Citalopram Vitabalans