Imeds.pl

Citalopram Vitabalans 20 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dla pacjenta: Informacja dla użytkownika

Citalopram Vitabalans, 20 mg, tabletki powlekane Citalopram Vitabalans, 40 mg, tabletki powlekane

Citalopramum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona ważne

informacje dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

•    Jeśli pojawi się jakikolwiek objaw niepożądany, należy zasięgnąć porady lekarza. Obejmuje to także możliwe objawy niepożądane niewymienione w niniejszej ulotce.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Citalopram Vitabalans i w jakim celu się go stosuje

2.    O czym należy wiedzieć przed zastosowaniem leku Citalopram Vitabalans

3.    Jak stosować lek Citalopram Vitabalans

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Citalopram Vitabalans

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Citalopram Vitabalans i w jakim celu się go stosuje

Citalopram Vitabalans zawiera, jako substancję aktywną, cytalopram i należy do grupy leków przeciwdepresyjnych (stosowanych w leczeniu depresji) zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Te leki działają na układ serotoninowy w mózgu. Zakłócenia w układzie serotoninowym są uważane za główny czynnik rozwoju depresji i powiązanych schorzeń.

Citalopram Vitabalans stosowany jest w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych (drgawki z powodu leku) z agorafobią lub bez, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych (obsesyjne myślenie i działanie) i w zapobieganiu nawrotom depresji.

2.    O czym należy wiedzieć przed zastosowaniem leku Citalopram Vitabalans Kiedy nie stosować leku Citalopram Vitabalans

   jeśli u pacjenta stwierdzono alergię na cytalopram lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w części 6).

•    jeśli pacjent jednocześnie przyjmuje lub przyjmował przez ostatnie 14 dni inhibitory MAO (np. mokloblemid (stosowany w leczeniu depresji) lub selegilina (stosowana w leczeniu choroby Parkinsona)). Stosowanie inhibitorów MAO należy zakończyć na co najmniej 14 dni przed zmianą leczenia na Citalopram Vitabalans. Stosowanie leku Citalopram Vitabalans musi być zakończone na co najmniej 7 dni przed zmianą leczenia na inhibitory MAO.

•    jeśli pacjent stosuje linezolid (antybiotyk), chyba że istnieje możliwość ścisłej obserwacji i monitorowania ciśnienia krwi.

   jeśli pacjent stosuje pimozyd (antybiotyk).

   jeśli u pacjenta występują wrodzone zaburzenia rytmu serca lub wystąpił u niego epizod zaburzeń rytmu serca (widoczny w badaniu EKG; w badaniu, które ocenia czynność serca).

   jeśli pacjent przyjmuje leki z powodu zaburzeń rytmu serca lub leki, które mogą wywierać wpływ na rytm serca.

Należy również zapoznać się z częścią „ Stosowanie innych leków z lekiem Citalopram Vitabalans ” poniżej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Citalopram Vitabalans należy zasięgnąć porady lekarza.

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjentawystępują jakiekolwiek inne objawy lub schorzenia. Szczególnie jeśli:

•    pacjent cierpi na cukrzycę (patrz „Stosowanie innych leków z lekiem Citalopram Vitabalans”);

•    pacjent poddawany jest leczeniu elektrowstrząsami;

•    pacjent cierpi na chorobę psychotyczną lub jeśli wcześniej występowały u niego epizody manii (uczucie nieuzasadnionego dobrego nastroju lub nadmiernej ekscytacji skutkujące niezwyczajnym zachowaniem). Należy przerwać stosowanieleku Citalopram Vitabalans, jeśli pacjent wejdzie w fazę manii, co należy skonsultować z lekarzem;

•    u pacjenta występuje niewydolność wątroby lub nerek;

•    u pacjenta łątwo dochodzi do krwawień lub siniaków (patrz „Stosowanie innych leków z lekiem Citalopram Vitabalans”);

•    pacjent cierpi na epilepsję. Należy przerwać stosowanieleku Citalopram Vitabalans, jeśli wystąpią napady drgawkowe lub jeśli zwiększy się ich częstotliwość, co należy skonsultować z lekarzem;

•    u pacjenta występują lub występowały problemy sercowe lub ostatnio przebył zawał serca;

•    u pacjenta występuje wolne tętno spoczynkowe i/lub pacjent wie, że może u niego występować obniżone stężenie soli w wyniku przedłużającej się biegunki i wymiotów (w wyniku choroby) lub w wyniku stosowania leków moczopędnych (tabletek zwiększających ilość oddawanego moczu);

•    u pacjenta występuje szybkie lub nieregularne tętno, osłabienie, omdlenia, zawroty głowy podczas wstawania, co może wskazywać na nieprawidłową czynność serca.

Na początku leczenia niektórzy pacjenci mogą odczuwać zwiększony niepokój, który zanika podczas kontynuacji leczenia. Dlatego pacjent powinien postępować dokładnie zgodnie z zaleceniami lekarza, jak i nie przerywać leczenia ani nie zmieniać dawkowania bez konsultacji lekarskiej.

Myśli samobójcze i pogorszenie objawów depresji lub stany niepokoju

Jeśli u pacjenta występuje depresja i/lub stany niepokoju, może on czasem myśleć o samookaleczeniu lub samobójstwie. Myśli takie mogą pojawiać się częściej na początku stosowania leków przeciwdepresyjnych, poniważ leki te potrzebują czasu, aby zacząć działać, zwykle około 2 tygodni, ale czasem więcej.

Myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie mogą najprawdopodobniej pojawić się:

•    U pacjentów, u których wcześniej występowały myśli samobójcze i o samookaleczeniu;

•    U młodych dorosłych. Dane z badań klinicznych wykazują zwiększone ryzyko zachowań samobójczych u dorosłych poniżej 25 roku życia z objawami psychiatrycznymi, którzy leczeni byli lekami przeciwdepresyjnymi.

Jeśli u pacjenta wystąpią myśli samobójcze lub o samookaleczeniu w jakimkolwiek czasie, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala.

Pomocne może również okazać się poinformowanie krewnych lub bliskich znajomych, że pacjent cierpi na depresję lub stany niepokoju i poprosić o zapoznanie się z treścią tej ulotki. Pacjent może poprosić ich o poinformowanie go, jeśli stwierdzą, że objawy choroby uległy pogorszeniu albo jeśli martwią się zmianami w jego zachowaniu.

Objawy takie jak niepokój lub trudność w siedzeniu lub staniu w miejscu może również wystąpić podczas pierwszych kliku tygodni leczenia. Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli wystąpią powyższe objawy.

Stosowanie u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia

Nie stosować leku Citalopram Vitabalans normalnie u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia. U pacjentów poniżej 18 roku życia wzrasta ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak próby samobójcze, myśli samobójcze i wrogość (głównie agresja, zachowania buntownicze i złość) podczas stosowania tej klasy leków. Pomimo tego lekarz może przepisać lek Citalopram Vitabalans pacjentom poniżej 18 roku życia, stwierdzając, że leży to w ich najlepiej pojętym interesie. Jeżeli lekarz przepisał Citalopram Vitabalans pacjentowi w wieku poniżej 18 lat, w związku z czym mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, prosimy o ponowne skonsultowanie się z lekarzem. Należy poinformować lekarza, jeśli objawy wymienione powyżej pojawią się lub nasilą podczas stosowania leku Citalopram Vitabalans przez pacjentów poniżej 18 roku życia. Ponadto jak do tej pory brak jest danych dotyczących długoterminowego bezpieczeństwa stosowania leku Citalopram Vitabalans w tej grupie wiekowej dotyczących wzrostu, dojrzewania oraz rozwoju poznawczego i rozwoju zachowania.

Stosowanie innych leków z lekiem Citalopram Vitabalans

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach.

Ważne jest, aby poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje następujące produkty lecznicze:

•    Inhibitory MAO (stosowany w leczeniu depresji i choroby Parkinsona) (patrz „Kiedy nie stosować leku Citalopram Vitabalans”)

•    Linezolid (antybiotyk) (patrz „Kiedy nie stosować leku Citalopram Vitabalans”)

•    Pimozyd (antybiotyk) (patrz „Kiedy nie stosować leku Citalopram Vitabalans”)

•    Metoprolol (stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi)

•    Cymetydyna (stosowana w leczeniu nowotworów)

•    Lit i tryptofan (stosowane w leczeniu zaburzeń dwubiegunowych)

•    Imipramina i dezypramina (stosowane w leczeniu depresji)

•    Sumatryptan lub inne tryptany (stosowane w leczeniu migreny)

•    Tramadol (stosowany w leczeniu bólu)

Leczenie Citalopram Vitabalansem może wpływać na kontrolę glikemiczną. Konieczne może być dostosowanie dawki insuliny i (lub) doustnych leków hipoglikemicznych.

Jak w przypadku innych leków przeciwdepresyjnych z grupy SSRI, nie można wykluczyć interakcji leku Citalopram Vitabalans i leków neuroleptycznych.

Citalopram Vitabalans może powodować krwawienia (np. krwawienie skórne i z błon śluzowych). Ryzyko wystąpienia krwawień może być zwiększone przez jednoczesne stosowanie z lekami, które zwiększają ryzyko krwawień, np. leki przeciwkrzepliwe (leki zapobiegające krzepnięciu krwi, np. warfaryna), pochodne kwasu salicylowego (np. kwas acetylosalicylowy), leki z grupy NLPZ (leki stosowane w leczeniu zapaleń i bólu), dipirydamol, tyklopidyna, atypowe leki przeciwpsychotyczne (np. rysperydon), fenotiazyny (np. chlorpromazyna) lub trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (np. imipramina).

Citalopram Vitabalans nie powinien być jednocześnie stosowany z produktami ziołowymi zawierającym dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum), ponieważ połączenie to może zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

NIE NALEŻY STOSOWAĆ leku Citalopram Vitabalans, jeżeli stosuje się leki z powodu zaburzeń rytmu serca lub leki, które mogą wpływać na rytm serca, np. takie jak leki przeciwarytmiczne klasy IA i III, leki przeciwpsychotyczne (np. pochodne fenotiazyny, pimozyd, haloperidol), trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, określone środki przeciwdrobnoustrojowe (np. sparfloksacyna, moksyfloksacyna, preparaty dożylne erytromycyny, pentamidyna, leki przeciwmalaryczne, w szczególności halofantryna), określone leki przeciwhistaminowe (astemizol, mizolastyna). Aby uzyskać więcej informacji, należy zasięgnąć porady lekarza.

Stosowanie leku Citalopram Vitabalans z jedzeniem piciem i alkoholem

Nie przyjmować leku Citalopram Vitabalans jednocześnie z alkoholem, ponieważ alkohol może wzmagać działanie leku Citalopram Vitabalans. Tabletki leku Citalopram Vitabalans mogą być przyjmowane niezależnie od posiłków, ale należy popijać je odpowiednia ilością płynu.

Ciąża, karmienie piersią i płodność

W przypadku ciąży, karmienia piersią, podejrzenia ciąży lub planowanego zajścia w ciążę należy przed zastosowaniem tego leku zasięgnąć porady lekarza.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje ciążę.

Istnieje jedynie ograniczone doświadczenie w stosowaniu leku Citalopram Vitabalans podczas ciąży. Nie należy stosować leku Citalopram Vitabalans podczas ciąży, chyba że jest to wyraźnie wskazane przez lekarza.

U noworodków, których matki przyjmowały produkty lecznicze z tej samej grupy, co Citalopram Vitabalans w późniejszych stadiach ciąży, mogą wystąpić natychmiast lub w niedługim czasie po urodzeniu, następujące objawy: trudności w oddychaniu, sinienie skóry, napady, zmiany temperatury ciała, problemy z karmieiem, wymioty, niski poziom cukru we krwi, sztywnienie lub wiotczenie mięśni, żywe odruchy, drżenie, drżączka, pobudzenie, letarg, ciągły płacz, senność i trudności w zasypianiu.

Jeśli u dziecka wystąpi jakikolwiek z wymienionych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Należy upewnić się, czy położna i (lub) lekarz wiedzą o przyjmowaniu leku Citalopram Vitabalans. Jeśli lek stosowany jest podczas ciąży, szczególnie w ciągu ostatnich 3 miesięcy ciąży, leki takie jak Citalopram Vitabalans mogą zwiększać ryzyko wystąpienia ciężkich powikłań u dzieci, nazwanych przewlekłym nadciśnieniem płucnym noworodków (PPHN), powodującego przyspieszenie oddechu i zasinienie skóry. Objawy takie występują zwykle w ciągu pierwszych 24 godzin po urodzeniu. Jeśli wystąpią takie objawy , należy natychmiast skontaktować się z położną lub lekarzem.

Cytalopram przenika do mleka matki. Istnieje ryzyko wpływu na dziecko. Nie należy stosować leku Citalopram Vitabalans w czasie karmienia piersią, chyba że jest to wyraźnie wskazane przez lekarza.

Badania na zwierzętach wykazały, że lek Citalopram może obniżać jakość spermy. Teoretycznie może mieć to wpływ na płodność, jednak dotychczas nie zaobserwowano wpływu na płodność u ludzi.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Citalopram Vitabalans może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, póki pacjent nie przekona się, jak działa na niego lek Citalopram Vitabalans. Należy zapoznać się ze wszystkimi informacjami w ulotce, aby uzyskać pomoc. Jeśli pacjent ma wątpliwości co do stosowania leku, powinien skonsultować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

3. Jak stosować lek Citalopram Vitabalans

Lek Citalopram Vitabalans należy stosować zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeśli pacjent ma wątpliwości dotyczące stosowania leku, powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Citalopram Vitabalans należy przyjmować raz dzienni, rano lub wieczorem. Lek można stosować z jedzeniem lub bez, popijając wodą. Tabletki mogą być dzielone na dwie równe części.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest zbyt silne lub zbyt słabe, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli

Depresja

Zwykle stosowana dawka dobowa to 20 mg. Dawka może zostać zwiększona przez lekarza maksymalnie do 40 mg na dobę. Przez co najmniej 2 tygodnie od rozpoczęcia leczenia działanie antydepresyjne nie będzie widoczne. Leczenie należy kontynuować dopóki występują objawy, przez 4 do 6 miesięcy.

Zaburzenia lękowe

Dawka początkowa wynosi 10 mg na dobę w pierwszym tygodniu, po czym dawkę można zwiększyć do 20-30 mg na dobę. Początek działania terapeutycznego występuje zwykle po 2 do 4 tygodniach. Dawka może być zwiększona przez lekarza do maksymalnie 40 mg na dobę.

Pełne działanie terapeutyczne może wystąpić po około 3 miesiącach. Konieczne może być kontynuowanie leczenia przez kolejne miesiące.

Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne

Dawka początkowa wynosi 20 mg na dobę. Dawka może być zwiększona przez lekarza maksymalnie do 40 mg na dobę. Początek działania terapeutycznego występuje zwykle po 2-4 tygodniach, a poprawa stanu pacjenta występuje, kiedy leczenie jest kontynuowane.

Leczenie zapobiegające

Czas trwania leczenia zależy od indywidualnego stanu pacjenta i zwykle wynosi kilka lat. Przerwanie leczenia powinno odbywać się pod ścisłą kontrolą, aby uniknąć nawrotów.

Zaburzenia czynności nerek

Lekarz może zdecydować o przepisaniu dawki mniejszej, niż opisana powyżej.

Zaburzenia czynności wątroby

Leczenie pacjentów z ostrą niewydolnością wątroby należy rozpocząć połową normalnej dawki. Pacjenci z dolegliwościami wątrobowymi nie powinni stosować wyższej, dawki niż 20 mg na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku (>65)

Dawkę początkową należy obniżyć do połowy dawki zalecanej, np. 10-20 mg na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku zazwyczaj nie powinni otrzymywać wyższej, dawki niż 20 mg na dobę.

Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia

Citalopram Vitabalans nie powinien być stosowany przez dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia. Więcej informacji znajduje się w punkcie 2.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Citalopram Vitabalans

Jeśli pacjent zastosował zbyt dużą dawkę leku Citalopram Vitabalans, należy skontaktować się z lekarzem.

Objawy przedawkowania to drgawki, szybkie bicie serca, senność, zmiany aktywności elektrycznej serca, utrata przytomności, wymioty, drżenie, zmiany ciśnienia krwi, nieregularne bicie serca, zmiany rytmu serca, uczucie mdłości (nudności), zespół serotoninowy, pobudzenie, zawroty głowy, powiększenie źrenic oczu (rozszerzenie źrenic), zwiększona potliwość, niebieskawy odcień skóry, zbyt szybkie oddychanie.

Pominięcie zastosowania dawki leku Citalopram Vitabalans

Należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Citalopram Vitabalans

Nie należy przerywać stosowania leku Citalopram Vitabalans, jeśli lekarz tego nie zaleci. Zwykle lekarz pomaga pacjentowi w ten sposób, że zaleca zmniejszać dawkę powoli, przez kilka tygodni.

W przypadku przerwania stosowania leku Citalopram Vitabalans, szczególnie jeśli następuje to nagle, pacjent może odczuwać objawy odstawienne. Ryzyko jest większe, kiedy Citalopram Vitabalans stosowany był przez długi czas lub w dużych dawkach lub jeśli dawka zmniejszona została zbyt szybko.

Objawy odstawienie: odczucie zawrotów głowy (niestabilność lub brak równowagi), uczucie kłucia w skórze, odczucie palenia i (rzadziej) odczucie szoku elektrycznego, również w głowie, zaburzenia snu (intensywne sny, koszmary nocne, niezdolność do snu), rozdrażnienie, ból głowy, odczucie bycia chorym(nudności), pocenie się (włączając nocne pocenie się), wymioty, uczucie niepokoju lub pobudzenia, drgawki (wstrząsy), odczucie zmieszania lub dezorientacji, uczuciowość lub rozdrażnienie, biegunka (luźne stolce), zaburzenia widzenia, łomoczące lub uczucie bicia serca (palpitacje).

U większości osób objawy te są łagodne i przemijają samoistnie w ciągu dwóch tygodni.

Jeśli u pacjenta wystąpią ciężkie objawy odstawienne po przerwaniu stosowania leku Citalopram Vitabalans, należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz może zalecić ponowne rozpoczęcie stosowania leku i wolniejsze zmniejszanie dawki.

Jeśli pacjent obawia się objawów odstawiennych po zaprzestaniu stosowania leku Citalopram Vitabalans, powinien skonsultować się z lekarzem.

Jeśli pacjent ma dodatkowe pytania dotyczące stosowania leku, powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, ten lek może wywoływać działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Często występujące działania niepożądane, takie jak nudności, senność, suchość w ustach, pocenie się, są zwykle łagodne i w większości przypadków ustępują w ciągu pierwszych kilku tygodni leczenia.

Należy natychmiast udać się do lekarza lub najbliższego szpitala, jeśli u pacjenta wystąpi jakikolwiek z poniższych objawów:

-    obrzęk skóry, języka, warg lub twarzy lub problemy z oddychaniem lub połykaniem (reakcja alergiczna),

-    wysoka gorączka, drżenia, skurcze mięśni, niepokój; mogą być to objawy rzadko występującej choroby zwanej zespołem serotoninowym,

-    szybka, nieregularna akcja serca, osłabienie, które mogą być objawami stanu zagrażającego życiu określanego jako Torsades de Pointes.

-    zmiany zachowania z powodu odczuwania rozradowania lub zbytniego podekscytowania.

-    zmęczenie, splątanie i skurcze mięśni, co może wskazywać na niski poziom sodu we krwi.

Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Citalopram Vitabalans.

Wystąpić mogą następujące działania niepożądane:

Bardzo często (występuje u więcej niż 1 pacjenta na 10)

Senność, trudności w zasypianiu, , suchość w ustach, mdłości (nudności), zwiększona potliwość.

Często (występuje u 1 do 10 pacjentów na 100)

Zmniejszenie łaknienia, utrata masy ciała, pobudzenie, obniżenie popędu płciowego, lęk, nerwowość, dezorientacja, u kobiet: nieosiąganie orgazmu, nietypowe sny, drżenie, mrowienie skóry, zawroty głowy, zaburzenie koncentracji, dzwonienie w uszach (szumy uszne), ziewanie, biegunka, wymioty, zaparcia, świąd, bóle mięśni i stawów, u mężczyzn: problemy z wytryskiem i erekcją, zmęczenie.

Niezbyt często (występuje u 1 do 10 pacjentów na 1000)

Zwiększenie łaknienia, , zwiększenie masy ciała, , agresja, poczucie utraty tożsamości, omamy, , mania, omdlenia, powiększone źrenice (ciemny środek oka), szybkie bicie serca, wolne bicie serca,, pokrzywka, łysienie, wysypka, czerwon, lub fioletowe przebarwienia na skórze (plamica), wrażliwość na światło, trudności z oddawaniem moczu, krwawienie z pochwy, obrzęk rąk lub nóg.

Rzadko (występuje u 1 do 10 pacjentów na 10000)

Obniżony poziom sodu we krwi, drgawki, ruchy mimowolne, , zaburzenia smaku, krwawienie, zapalenie wątroby, gorączka.

Częstotliwość nieznana (nie może być oszacowana na podstawie posiadanych danych)

Myśli o samookaleczeniu lub myśli samobójcze (patrz „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Citalopram Vitabalans”).

Wzrost krwawień lub siniaków spowodowane zmniejszeniem liczby płytek krwi, wysypka (nadwrażliwość), ciężkie i nagłe reakcje alergiczne (reakcja anafilaktyczna), nieprawidłowe wydzielanie hormonu antydiuretycznego (ADH), zmniejszone stężenie, potasu we krwi (w tym obrzęk skóry i błony śluzowej), napady lęku panicznego, zgrzytanie zębami, zespół serotoninowy, specyficzne zaburzenia ruchowe z powodu zakłóceń w niektórych ścieżkach nerwowych, mimowolne ruchy mięśni (akatyzja), zaburzenia ruchu, zaburzenia widzenia, zmiany elektrycznego cyklu serca (wydłużenie odstępu QT, arytmia komorowa), niskie ciśnienie krwi (np. przy wstawaniu), krwawienie z nosa, krwawienie z przewodu pokarmowego (w tym krwawienie z odbytu), nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby, zaburzenia krzepnięcia, w tym skóry i krwawienie śluzówki (wybroczyny), obrzęk skóry i błon śluzowych, krwawienie poza cyklem (krwawienie między miesiączkami) u kobiet, bolesny/utrzymujący się wzwód u mężczyzn, wydzielanie mleka u mężczyzn.

U osób stosujących ten rodzaj leków obserwowano zwiększone ryzyko złamań kości.

Jeśli pojawi się jakikolwiek objaw niepożądany, należy zasięgnąć porady lekarza. Obejmuje to także możliwe objawy niepożądane niewymienione w niniejszej ulotce.

5.    Jak przechowywać lek Citalopram Vitabalans

Lek ten nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „Termin ważności”. Termin ważności odnosi się do ostatniego dnia wskazanego miesiąca.

Nie stosować tego leku, jeśli widoczne są uszkodzenia tabletek lub jeśli są gorszej jakości.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać tego leku, co zrobić z lekami, których się już nie stosuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Citalopram Vitabalans

Rdzeń tabletki:

-    Substancją czynną jest cytalopram (w postaci bromowodorku). Każda tabletka zawiera 20 mg lub 40 mg cytalopramu (w postaci bromowodorku).

-    Pozostałe składniki leku to celuloza mikrokrystaliczna, mannitol(E421), krzemionka koloidalna bezwodna i magnezu stearynian.

Otoczka tabletki:

polidekstroza, hypromeloza, tytanu dwutlenek i makrogol.

Jak wygląda lek Citalopram Vitabalans i co zawiera opakowanie

Jak wyglądają tabletki Citalopram Vitabalans:

20 mg: białe, okrągłe, wypukłe tabletki z linią podziału na jednej stronie i logo “2”. Średnica 8 mm.

40 mg: białe, okrągłe, wypukłe tabletki z linią podziału na jednej stronie i logo “4”. Średnica 10 mm.

Wielkość opakowania:

20 mg: 10, 14, 20, 30, 60 i 100 tabletek.

40 mg: 10, 14, 20, 30, 60 i 100 tabletek.

Podmiot Odpowiedzialny i Wytwórca

Vitabalans Oy Varastokatu 8 FI-13500 Hameenlinna Finlandia

Tel: +358 (3) 615600 Fax: +358 (3) 6183130

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Citalopram Vitabalans (Czechy, Niemcy, Dania, Estonia, Finlandia, Węgry, Litwa, Łotwa, Norwegia, Polska, Szwecja, Słowenia, Słowacja)

Data zatwierdzenia ulotki 2013-01-09