+ iMeds.pl

Citrafleet (0,01 g + 3,5 g + 10,97 g)/sasz.Ulotka Citrafleet

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika CitraFleet, (0,01 g + 3,50 g + 10,97 g)/saszetkę, proszek do sporządzania roztworu doustnego

(Sodu pikosiarczan + magnezu tlenek lekki + kwas cytrynowy bezwodny)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek CitraFleet i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku CitraFleet

3.    Jak przyjmować lek CitraFleet

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek CitraFleet

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek CitraFleet i w jakim celu się go    stosuje

Lek CitraFleet jest przyjmowany w celu oczyszczenia jelit i okrężnicy przed badaniami wymagającymi czystych jelit, takimi jak kolonoskopia (procedura obrazowania jelita z wykorzystaniem długiego, elastycznego instrumentu, który lekarz wprowadza przez odbyt pacjenta) lub obrazowanie radiograficzne. Lek CitraFleet ma postać proszku o cytrynowym zapachu i smaku. Proszek ten zawiera dwie substancje przeczyszczające zmieszane w każdej saszetce. Po rozpuszczeniu w wodzie i wypiciu, środki te spowodują oczyszczenie jelit. Ważne jest, aby jelita pacjenta były puste i czyste tak, by lekarz miał jasny obraz w trakcie badania.

Lek CitraFleet jest wskazany do stosowania u osób dorosłych (w tym u osób w podeszłym wieku).

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku CitraFleet Kiedy nie przyjmować leku CitraFleet:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na pikosiarczan sodu, tlenek magnezu, kwas cytrynowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli u pacjenta występuje zastoinowa niewydolność serca (serce nie jest w stanie pompować krwi do całego organizmu);

-    jeśli u pacjenta występuje opóźnione opróżnianie żołądka (żołądek nie opróżnia się prawidłowo);

-    jeśli u pacjenta występują wrzody żołądka lub dwunastnicy;

-    jeśli u pacjenta występuje niedrożność jelit lub zaburzenia wypróżniania;

-    jeśli pacjent został poinformowany przez lekarza o uszkodzeniu ściany jelita (nazywanym również toksycznym zapaleniem okrężnicy);

-    jeśli u pacjenta występuje rozdęcie jelita grubego (nazywane również porażeniem okrężnicy);

-    jeśli    u pacjenta występowały ostatnio nudności lub wymioty;

-    jeśli    pacjent odczuwa silne pragnienie lub może być poważnie odwodniony;

-    jeśli pacjent został poinformowany przez lekarza o wystąpieniu obrzęku w obrębie jamy brzusznej w związku z gromadzeniem się płynów (nazywanym wodobrzuszem);

-    jeśli pacjent przechodził ostatnio zabiegi chirurgiczne w obrębie jamy brzusznej, np. z powodu zapalenia wyrostka robaczkowego;

-    jeśli    u pacjenta mogło dojść do perforacji/uszkodzenia lub niedrożności jelit;

-    jeśli    pacjent został poinformowany przez lekarza o czynnej, zapalnej chorobie jelit (takiej jak

choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie okrężnicy);

-    jeśli pacjent został poinformowany przez lekarza o uszkodzeniu tkanki mięśniowej, przy którym produkty rozpadu przedostają się do krwi (rabdomioliza);

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie schorzenia nerek lub lekarz stwierdził zbyt duże stężenie magnezu we krwi (hipermagnezemia).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania CitraFleet należy omówić z lekarzem:

-    jeśli pacjent niedawno przechodził zabieg chirurgiczny jelit;

-    jeśli u pacjenta występuje schorzenie nerek lub serca;

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej (sodu lub potasu) lub pacjent przyjmuje leki, które mogą wpływać na równowagę wodno-elektrolitową (sodu lub potasu), takie jak diuretyki, kortykosteroidy lub lit;

-    jeśli u pacjenta stwierdzono padaczkę lub drgawki w wywiadzie;

-    jeśli u pacjenta występuje niskie ciśnienie krwi (niedociśnienie);

-    jeśli pacjent odczuwa pragnienie lub przypuszcza, że może być odwodniony w stopniu umiarkowanym;

-    jeśli pacjent jest w podeszłym wieku lub jest słaby fizycznie;

-    jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowało małe stężenie sodu lub potasu we krwi (hiponatremia lub hipokaliemia).

Lek CitraFleet a inne leki

Jednoczesne przyjmowanie leku CitraFleet z innymi lekami może wpływać na ich działanie. Inne leki mogą również wpływać na działanie leku CitraFleet. Jeśli pacjent przyjmuje leki należące do którejkolwiek wymienionej poniżej grupy, lekarz może zdecydować o podaniu innego leku lub dostosowaniu dawki leku. W związku z tym, jeśli pacjent nie rozmawiał jeszcze z lekarzem o wymienionych poniżej lekach, powinien wrócić do lekarza i zapytać jak należy postępować:

-    doustne środki antykoncepcyjne, ponieważ ich działanie może być osłabione;

-    leki stosowane w cukrzycy lub w leczeniu padaczki (drgawki), ponieważ ich działanie może być osłabione;

-    antybiotyki, ponieważ ich działanie może być osłabione;

-    inne środki przeczyszczające, w tym otręby;

-    diuretyki, takie jak furosemid stosowane w kontroli zatrzymania wody w organizmie;

-    kortykosteroidy takie jak prednizon stosowane w chorobach takich jak zapalenie stawów, astma, katar sienny, zapalenie skóry oraz zapalna choroba jelit;

-    digoksyna, stosowana w leczeniu niewydolności serca;

-    niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) takie jak aspiryna i ibuprofen, stosowane w leczeniu bólu i stanów zapalnych;

-    trójcykliczne leki przeciwdepresyjne takie jak imipramina i amitryptylina oraz selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRIs), takie jak fluoksetyna, paroksetyna i citalopram stosowane w leczeniu depresji i lęku;

-    leki przeciwpsychotyczne takie jak haloperidol, klozapina i risperidon stosowane w leczeniu schizofrenii;

-    lit stosowany w leczeniu psychozy maniakalno-depresyjnej (choroba dwubiegunowa);

-    karbamazepina stosowana w leczeniu padaczki;

-    penicylamina stosowana w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów i innych schorzeń.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jeżeli po przyjęciu leku CitraFleet pacjent zaczyna odczuwać zmęczenie lub zawroty głowy, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

CitraFleet zawiera potas

Lek CitraFleet zawiera 5 mmol (albo 195 mg) potasu na saszetkę, co należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość potasu w diecie.

3. Jak przyjmować lek CitraFleet

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza, ponieważ jeżeli jelita nie zostaną całkowicie oczyszczone, konieczne może być powtórzenie badania. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pacjent powinien przygotować się na wystąpienie częstych, luźnych stolców w każdej chwili po przyjęciu dawki leku CitraFleet. Jest to normalne i dowodzi, że lek działa. Pacjent powinien się upewnić, że ma dostęp do toalety aż do czasu ustąpienia wypróżnień.

Aby zapobiec odwodnieniu należy pić duże ilości czystych płynów, np. napojów dla sportowców (stabilizujących gospodarkę wodno-elektrolitową), klarownych zup, herbat ziołowych, herbaty i kawy bez mleka, rozcieńczonych syropów/soków lub wody. Ogólnie, pacjent powinien przyjąć 250 ml płynów (szklanka) na godzinę, do momentu ustąpienia efektu wywołanego przez lek CitraFleet. Po tym okresie należy przyjmować klarowne płyny, aby zaspokoić pragnienie do momentu przeprowadzenia badania, lub zgodnie z zaleceniami lekarza.

Ważne jest, aby od momentu przyjęcia CitraFleet aż do czasu wykonania badania przestrzegać specjalnej diety (ubogoresztkowej). Należy zawsze postępować zgodnie z zaleceniami lekarza dotyczącymi diety. W przypadku pytań należy skontaktować się z lekarzem.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, pacjent w czasie 24 godzin nie powinien przyjmować dawki większej niż zalecana.

Plan leczenia

Pacjent powinien otrzymać dwie saszetki leku CitraFleet. Każda saszetka zawiera pojedynczą dawkę przeznaczoną dla osoby dorosłej. Każda dawka powinna być przyjmowana w odstępie 6-8 godzin w dniu poprzedzającym badanie lub zabieg.

ZALECENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA:

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku) w wieku 18 lat i starsi:

Dawka 1 - należy przyjąć przed 8 rano PRZED ŚNIADANIEM na dzień przed przeprowadzeniem badania lub zabiegu:

-    Krok 1 - Wsypać zawartość 1 saszetki do filiżanki zimnej wody (około 150 ml).

-    Krok 2 - Mieszać przez 2-3 minuty. Jeżeli zawartość rozgrzeje się podczas mieszania, należy odczekać do momentu ochłodzenia przed wypiciem całego roztworu. Zawiesinę należy wypić natychmiast po przygotowaniu. Zawiesina będzie mętna.

Dawka 2 - należy przyjąć pomiędzy godziną 14 a 16 tego samego dnia, co dawkę 1:

- Należy przyjmować zgodnie z zaleceniami przedstawionymi powyżej w krokach 1 i 2. Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku CitraFleet

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku CitraFleet należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Znane objawy niepożądane wynikające z przyjmowania leku CitraFleet zostały opisane poniżej w kolejności zgodnej z częstością występowania:

Bardzo często (u więcej niż 1 pacjenta na 10):

Ból brzucha.

Często (u mniej niż 1 pacjenta na 10, ale u więcej niż 1 pacjenta na 100):

Wzdęcia brzucha, uczucie pragnienia, uczucie dyskomfortu w okolicy odbytu oraz ból w okolicy odbytu, zmęczenie (uczucie zmęczenia), zaburzenia snu, ból głowy, suchość w ustach, nudności.

Niezbyt często (u mniej niż 1 pacjenta na 100, ale u więcej niż u 1 pacjenta na 1 000):

Zawroty głowy, wymioty, niezdolność do kontroli wypróżnień (nietrzymanie kału).

Inne objawy niepożądane, dla których częstość występowania nie jest znana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Reakcja anafilaktyczna lub nadwrażliwość, które są ciężkimi objawami reakcji alergicznej. Jeżeli występują problemy z oddychaniem, zaczerwienienie lub jakiekolwiek objawy wskazujące na ciężką reakcję alergiczną należy natychmiast udać się do szpitala.

Hiponatremia (małe stężenie sodu we krwi), padaczka, drgawki, niedociśnienie ortostatyczne (niskie ciśnienie krwi po wstaniu, co może prowadzić do zawrotów głowy lub niepewności), stan splątania, wysypka w tym pokrzywka, świąd oraz plamica (krwawienie podskórne).

Wzdęcia (wiatry) oraz ból.

Lek jest przeznaczony do wywoływania regularnych, luźnych stolców podobnie jak ma to miejsce przy biegunce. Jednakże, jeżeli po przyjęciu tego leku wypróżnienia stają się kłopotliwe lub stają się niepokojące, należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl .

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek CitraFleet

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na saszetce po EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek CitraFleet

-    Substancjami czynnymi leku są: sodu pikosiarczan 0,01 g, magnezu tlenek lekki 3,50 g, kwas cytrynowy bezwodny 10,97 g.

-    Pozostałe składniki to: potasu wodorowęglan, sacharyna sodowa, aromat cytrynowy (aromat cytrynowy, maltodekstryna, tokoferol E307). Patrz punkt 2.

Jak wygląda lek CitraFleet i co zawiera opakowanie

Lek CitraFleet jest to biały, krystaliczny proszek do sporządzania roztworu doustnego, dostępny w opakowaniach zawierających 2, 50, 50 (25x2), 100, 100 (50x2), 200, 200 (100x2), 500, 500 (250x2) lub 1000 saszetek. Każda saszetka zawiera pojedynczą dawkę dla osoby dorosłej w ilości 15,08 g. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Laboratorios Casen-Fleet, S.L.U. Autovía de Logroňo, Km 13,300 50180 Utebo - Zaragoza Hiszpania


Wytwórca

Casen Recordati S.L.

Autovía de Logroňo, Km 13,300 50180 Utebo - Zaragoza Hiszpania


Więcej informacji na temat leku CitraFleet można uzyskać kontaktując się na adres e-mail:

enquiries@,casenfleet.com lub należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Takeda Pharma Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146 A 02-305 Warszawa tel. 22 608 13 00 fax. 22 608 13 03

NINIEJSZA ULOTKA DOSTĘPNA JEST NA ŻĄDANIE RÓWNIEŻ W WERSJI AUDIO, W POSTACI DUŻEGO WYDRUKU ORAZ W WERSJI NAPISANEJ ALFABETEM BRAILLE’A.

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Nazwa Państwa    Nazwa produktu leczniczego

Członkowskiego

Austria    CitraFleet Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen

Belgia

Czechy

Dania

Finlandia

Francja

Grecja

Hiszpania

Holandia

Islandia

Luksemburg

Niemcy

CitraFleet, poeder voor drank Citrafleet prášek pro perorální roztok Citrafleet

CitraFleet, Jauhe oraaliliuosta varten, annospussissa CitraFleet, Poudre pour solution buvable en sachet-dose CitraFleet, Kóvrg yra nóor^o Srá^u^a os ^aKsMoKo CitraFleet, Polvo para solución oral CitraFleet, poeder voor drank CitraFleet, mixtúruduft, lausn í skammtapoka CitraFleet, poudre pour solution buvable

CitraFleet Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen in einem Beutel

Węgry

Wielka Brytania / Irlandia

Włochy

Norwegia

Polska

Portugalia

Rumunia

Słowacja

Szwecja

CitraFleet, Por belsöleges oldathoz CitraFleet, Powder for oral solution in sachet CitraFleet Polvere per soluzione orale in bustina Citrafleet, pulver til mikstur, oppl0sning i dosepose CitraFleet

CitraFleet, Pó para solufäo oral em saqueta CitraFleet pulbere pentru solutie oralä CitraFleet, prášok na perorálny roztok vo vrecku CitraFleet, Pulver till oral lösning i dospáse

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 03/2015

6

CitraFleet

Charakterystyka Citrafleet

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

CitraFleet, (0,01g + 3,50 g + 10,97 g)/saszetkę, proszek do sporządzania roztworu doustnego

(Natrii picosulfas + Magnesii oxidum leve + Acidum citricum anhydricum)

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda saszetka (15,08 g) zawiera następujące substancje czynne:

Sodu pikosiarczan    0,01    g

Magnezu tlenek, lekki    3,50    g

Kwas cytrynowy bezwodny    10,97 g

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda saszetka zawiera również 5 mmol (lub 195 mg) potasu (patrz punkt 4.4).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu doustnego. Biały, krystaliczny proszek o smaku cytrynowym.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Do stosowania w celu oczyszczenia jelit przed przeprowadzeniem jakichkolwiek badań lub zabiegów diagnostycznych wymagających oczyszczonych jelit, np. kolonoskopia lub obrazowanie radiograficzne.

CitraFleet jest wskazany do stosowania u dorosłych (w tym u osób w podeszłym wieku).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku):

Jedna saszetka zmieszana z wodą, zgodnie z zaleceniami, na dzień przed badaniem lub zabiegiem przed godziną 8 rano. Druga saszetka 6 do 8 godzin później.

Na dzień przed planowanym badaniem lub zabiegiem zaleca się włączenie diety ubogoresztkowej. W trakcie stosowania produktu CitraFleet w celu zapobiegnięciu odwodnienia zaleca się przyjmowanie około 250 ml wody lub innego czystego płynu na godzinę.

Sposób podawania

Droga podania: doustna

Instrukcja dotycząca rekonstytucji produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 zastoinowa niewydolność serca, ciężkie odwodnienie, hipermagnezemia, opóźnione opróżnianie żołądka, choroba wrzodowa żołądka i jelit, toksyczne zapalenie okrężnicy, porażenie okrężnicy, niedrożność jelit, nudności i wymioty, wodobrzusze, ostre stany w obrębie jamy brzusznej wymagające interwencji chirurgicznej, takie jak ostre zapalenie wyrostka robaczkowego lub rozpoznana lub podejrzewana niedrożność lub perforacja jelit.

Nie stosować u pacjentów z rabdomiolizą, ponieważ produkty przeczyszczające mogą indukować rabdomiolizę i tym samym nasilać objawy schorzenia.

Nie stosować u pacjentów z czynną, zapalną chorobą jelit, np. choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie okrężnicy.

U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek może dojść do akumulacji magnezu w osoczu. W takich przypadkach należy stosować inne produkty.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie należy stosować produktu CitraFleet jako środka przeczyszczającego codziennego użycia. Stosowanie produktu CitraFleet w rzadkich przypadkach może prowadzić do ciężkich i potencjalnie śmiertelnych zaburzeń równowagi elektrolitowej u pacjentów wrażliwych lub osób w podeszłym wieku z wyniszczonym organizmem. W związku z tym, przed rozpoczęciem podawania u pacjentów należących do tej grupy ryzyka należy uważnie ocenić stosunek korzyści wynikających ze stosowania produktu CitraFleet do związanego z tym ryzyka.

Podczas zlecania produktu CitraFleet każdemu z pacjentów należy zwrócić szczególną uwagę na znane przeciwwskazania oraz konieczność właściwego nawadniania u pacjentów należących do grupy ryzyka (zgodnie z definicją zamieszczoną poniżej). Należy zwrócić uwagę na konieczność oceny stężenia elektrolitów przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu stosowania.

Szczególną uwagę należy zwrócić na osoby starsze i osoby z wyniszczonym organizmem oraz pacjentów należących do grupy ryzyka wystąpienia hipokalemii lub hiponatremii.

Należy zachować ostrożność przy stosowaniu produktu CitraFleet u pacjentów z zaburzeniami równowagi wodnej i/lub elektrolitowej lub przyjmujących produkty lecznicze mające wpływ na równowagę wodną i/lub elektrolitową, np. diuretyki, kortykosteroidy, lit (patrz punkt 4.5).

Należy zachować ostrożność u pacjentów, u których ostatnio przeprowadzono zabiegi chirurgiczne w obrębie układu pokarmowego, u pacjentów z niewydolnością nerek, z łagodnym lub umiarkowanym odwodnieniem, niedociśnieniem lub chorobą serca.

Czas przeznaczony na oczyszczenie jelit nie powinien przekraczać 24 godzin, ponieważ dłuższy okres przygotowawczy może zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzeń równowagi wodnej i elektrolitowej. Produkt CitraFleet może wpływać na wchłanianie regularnie przyjmowanych doustnych produktów leczniczych i powinien być stosowany z zachowaniem ostrożności. Przykładowo, zgłaszano pojedyncze przypadki wystąpienia drgawek u pacjentów z kontrolowaną padaczką, przyjmujących przeciwpadaczkowe produkty lecznicze (patrz punkty 4.5 i 4.8).

Produkt leczniczy zawiera 5 mmol (albo 195 mg) potasu na saszetkę, co należy wziąć pod uwagę u pacjentów z upośledzoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość potasu w diecie.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jako środek przeczyszczający, produkt CitraFleet zwiększa szybkość pasażu pokarmu w układzie pokarmowym. W związku z tym może wpływać na wchłanianie innych doustnych produktów leczniczych (np. przeciwpadaczkowych, antykoncepcyjnych, przeciwcukrzycowych, antybiotyków) (patrz punkt 4.4). Antybiotyki z grupy tetracyklin i fluorochinolonów oraz penicylaminę należy podawać co najmniej na 2 godziny przed i nie wcześniej niż 6 godzin po podaniu produktu CitraFleet. Ma to na celu zapobieganie ich chelatacji jonami magnezu.

Skuteczność produktu CitraFleet jest zmniejszona podczas stosowania środków przeczyszczających zwiększających objętość mas kałowych.

Należy zachować ostrożność u pacjentów otrzymujących leki, które mogą wywoływać hipokalemię (takich jak diuretyki lub kortykosteroidy), lub leki przy stosowaniu których istnieje szczególnie wysokie ryzyko wystąpienia hipokalemii, tj. glikozydy nasercowe. Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów przyjmujących produkt CitraFleet jednocześnie z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) lub z produktami leczniczymi, które mogą indukować Zespół Schwartza i Barttera, np. trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, leki przeciwpsychotyczne i karbamazepina, ponieważ mogą one zwiększać ryzyko zatrzymania wody i/lub zaburzenia równowagi elektrolitowej.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak danych klinicznych dotyczących wpływu ekspozycji w czasie ciąży oraz toksycznego wpływu na reprodukcję produktu CitaFleet. Z uwagi na przeczyszczające działanie pikosiarczanu, ze względów bezpieczeństwa należy unikać stosowania produktu CitraFleet w okresie ciąży.

Brak danych dotyczących stosowania produktu CitraFleet u kobiet karmiących. Jednakże w związku z właściwościami farmakokinetycznymi substancji czynnych, można rozważyć stosowanie produktu CitraFleet u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt CitraFleet może powodować zmęczenie lub zawroty głowy, prawdopodobnie w wyniku odwodnienia. Może mieć to łagodny lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej obserwowane zdarzenia niepożądane zgłaszane w badaniach klinicznych dotyczących leków złożonych zawierających pikosiarczan sodu oraz cytrynian magnezu były związane z bezpośrednim wpływem na jelita (ból brzucha i nudności) i były konsekwencją biegunki i odwodnienia (zaburzenia snu, suchość w ustach, pragnienie, ból głowy oraz zmęczenie).

Działania niepożądane zostały wykazane poniżej zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA oraz zalecanym nazewnictwem, w kolejności zgodnej z częstością występowania: bardzo często (> 1/10); często (> 1/100, < 1/10); niezbyt często (> 1/1 000, < 1/100). Częstość została oszacowana w oparciu o dane pochodzące z analizy badań klinicznych. Częstość występowania działań niepożądanych, które nie były zgłaszane w czasie przeprowadzania badań klinicznych, określona została, jako ‘częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)’.

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana: reakcje anafilaktoidalne, nadwrażliwość

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Częstość nieznana: hiponatremia

Zaburzenia psychiczne Często: zaburzenia snu

Zaburzenia układu nerwowego

Często: ból głowy

Niezbyt często: zawroty głowy

Częstość nieznana: padaczka, napady grand mal, drgawki, stan splątania

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często: niedociśnienie ortostatyczne

Zaburzenia żołądka i jelit Bardzo często: ból brzucha

Często: suchość w ustach, nudności, rozdęcie jelita grubego, uczucie dyskomfortu w okolicy odbytu, ból w okolicy odbytu

Niezbyt często: wymioty, nietrzymanie kału Częstość nieznana: biegunka*, wzdęcia

* Biegunka jest podstawowym objawem klinicznym związanym ze stosowaniem produktu CitraFleet.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Częstość nieznana: wysypka (włączając w to rumień i wysypkę grudkowo-plamistą), pokrzywka, świąd, plamica

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Często: pragnienie, uczucie zmęczenia Częstość nieznana: ból

Zgłaszano występowanie hiponatremii z lub bez drgawek (patrz punkt 4.4). U pacjentów z padaczką zgłaszano występowanie drgawek/napadów grand mal bez współwystępowania hiponatremii (patrz punkty 4.4 oraz 4.5).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Al. Jerozolimskie 181 C, PL 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Nie zgłaszano przypadków przedawkowania produktu CitraFleet lub produktów podobnych, zawierających połączenie pikosiarczanu sodu i cytrynianu magnezu. Jednakże, ze względu na mechanizm działania oczekuje się, że przedawkowanie produktu CitraFleet powodowałoby biegunkę o dużym nasileniu z odwodnieniem i utratą elektrolitów. Odwodnienie może również prowadzić do niedociśnienia ortostatycznego oraz zawrotów głowy. Odwodnienie oraz zaburzenia równowagi elektrolitów powinny być w razie konieczności korygowane poprzez podawanie płynów lub elektrolitów.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: pikosiarczan sodu w połączeniach, kod ATC: A06A B58

Substancjami czynnymi produktu CitraFleet są pikosiarczan sodu, środek przeczyszczający działający miejscowo w okrężnicy oraz cytrynian magnezu, który działa poprzez wywoływanie biegunki osmotycznej, zatrzymując wodę w okrężnicy. Działanie to wywiera silny ‘efekt wypłukujący’ połączony ze stymulacją ruchów perystaltycznych, co ma na celu oczyszczenie jelit przed badaniem radiograficznym, kolonoskopią lub zabiegami chirurgicznymi. Nie należy stosować produktu CitraFleet jako środka przeczyszczającego codziennego użycia.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Obie substancje czynne działają miejscowo w obrębie okrężnicy i żadna z nich nie ulega wchłanianiu w jakimkolwiek wykrywalnym stężeniu.

U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek może dochodzić do akumulacji magnezu w osoczu.

Badania dotyczące wpływu na rozwój prenatalny przeprowadzone na szczurach i królikach nie wykazały jakiegokolwiek potencjału teratogennego po doustnym podaniu pikosiarczanu sodu w dawce do 100 mg/kg/dobę. Jednakże przy takiej dawce obserwowano działanie embriotoksyczne u obu gatunków zwierząt. U szczurów, podawanie produktu w dawkach do 10 mg/kg na dobę w okresie późnej ciąży (rozwój płodowy) oraz w okresie laktacji, powodowało zmniejszenie masy ciała oraz spadek przeżywalności potomstwa. Dla dawek doustnych pikosiarczanu sodu do 100 mg/kg nie obserwowano wpływu na płodność samców i samic.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Potasu wodorowęglan Sacharyna sodowa

Aromat cytrynowy (aromat cytrynowy, maltodekstryna, tokoferol E307).

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

Saszetki przed otwarciem: 30 miesięcy Stosować natychmiast po przygotowaniu.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Proszek do sporządzania roztworu doustnego dostępny w saszetkach.

Saszetki pakowane są w pudełka tekturowe zawierające 2, 50, 50 (25x2), 100, 100 (50x2), 200, 200 (100x2), 500, 500 (250x2) i 1000 saszetek. Saszetki zawierają pojedynczą dawkę 15,08 g białego krystalicznego proszku. Saszetki wykonane są z zewnętrznej warstwy poliestru, środkowej warstwy aluminium oraz wewnętrznej warstwy z polietylenu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Zarejestrowane w Polsce wielkości opakowań to 2, 50 i 100 saszetek.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Zalecenia dotyczące przygotowania do stosowania:

Wsypać zawartość 1 saszetki do szklanki wody (około 150 ml). Powstała zawiesina będzie mętna. Należy mieszać zawartość szklanki przez 2-3 minuty. Jeżeli zawartość rozgrzeje się podczas mieszania, przed wypiciem należy odczekać do momentu jej ochłodzenia.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Laboratorios Casen-Fleet, S.L.U.

Autovía de Logroño, Km 13,300

50180 Utebo

Zaragoza

Hiszpania

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

21337

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 16 lipca 2013

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

12 grudnia 2014

6/6

CitraFleet