+ iMeds.pl

Citrolyt (46,4 g + 39,1 g + 14,5 g)/100 gUlotka Citrolyt

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

CITROLYT

(46,4 g + 39,1 g + 14,5 g)/100 g granulat do sporządzania roztworu doustnego

(Kalii citras + Natrii citras + Acidum citricum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Citrolyt i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Citrolyt

3.    Jak stosować lek Citrolyt

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Citrolyt

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Citrolyt i w jakim celu się go stosuje

Powstawaniu złogów moczanowych w drogach moczowych sprzyja kwaśny odczyn moczu. W środowisku kwaśnym kwas moczowy wytrąca się w trudno rozpuszczalnej postaci, natomiast w środowisku oboj ętnym przechodzi w łatwo rozpuszczalny moczan jednosodowy. Lek Citrolyt dzięki własnościom buforującym umożliwia doprowadzenie pH moczu w granicach od 6,4 do 6,8 (czyli bliskie oboj ętnego). W środowisku o pH od 6,4 do 6,8 kwas moczowy i jego sole nie wykazuj ą zdolności krystalizacji, powstałe w drogach moczowych złogi ulegaj ą wtórnemu rozpuszczeniu.

Wskazania do stosowania

Lek Citrolyt stosuje się w:

-    kamicy dróg moczowych złożonej z kwasu moczowego i moczanów

-    dnie moczanowej

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Citrolyt Kiedy nie stosować leku Citrolyt:

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek składnik leku,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono kamicę dróg moczowych o mieszanym składzie (np. fosforanowo-amonowo-magnezowa),

-    jeśli u pacjenta występuj ą zaburzenia czynności wątroby,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono hiperkaliemię (hiperpotasemię) i współistniejącą z nią przewlekłą niewydolność nerek przebiegającą z azotemią lub oligurią (wartość GFR<0,7 ml/min.). U chorych z zaburzoną czynnością nerek lek Citrolyt należy stosować w warunkach szpitalnych. Podczas leczenia lekarz zaleci kontrolę stężenia potasu i sodu w osoczu.

-    jeśli u pacjenta stwierdzono ostre odwodnienie,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono oligurię (skąpomocz), anurię (bezmocz),

-    jeśli u pacjenta występuje zakażenie dróg moczowych, alkaloza metaboliczna,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono czynną chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy jak również stany zapalne żołądka i dwunastnicy,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono zatrucie glinem,

-    jeśli u pacjenta występuje niewyrównana cukrzyca,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono niewydolność serca po przebytym zawale serca, chorobę niedokrwienną serca,

-    jeśli u pacjenta występuje niekontrolowane nadciśnienie tętnicze,

-    jeśli u pacjenta występują miejscowe lub uogólnione zaburzenia hemostazy (m.in. zaburzenia krzepnięcia krwi, skazy naczyniowe),

-    jeśli u pacjenta występuj ą choroby, w których wskazane jest ograniczenie podawania sodu,

- jeśli pacjent stosuje leki zawierające potas i leki moczopędne oszczędzające potas,

-    jeśli pacjent poddany jest terapii lekami zmniejszającymi perystaltykę jelit lub kiedy zwolniony jest pasaż jelitowy,

-    jeśli pacjentka jest w ciąży lub jeśli pacjentka karmi piersią.

Lek może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności do suplementacji cytrynianem sodu, cytrynianem potasu i kwasem cytrynowym, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Podczas leczenia należy przestrzegać, aby dobowa ilość spożywanych płynów wynosiła co najmniej od 2 do 2,5 litra. Lekarz zaleci dodatkowe uzupełnienie płynów w przypadku utraty wody w wyniku silnego pocenia się, wymiotów itp.

Lek może powodować reakcje alergiczne.

Okres trwania terapii uzależniony jest od wyników badania urograficznego i trwa od 6 do 12 miesięcy. Lekarz zaleci wykonanie odpowiednich badań.

Ponieważ w kamicach moczanowych występuje skłonność do wznowy, okresową terapię profilaktyczną należy przeprowadzać, gdy pojawią się zmiany w moczu w postaci zwiększonej ilości erytrocytów i kryształów kwasu moczowego. Terapia profilaktyczna winna być prowadzona przez okres od 1 do 3 miesięcy.

Lek powinien być przyjmowany pod stałą kontrolą lekarza.

Podczas stosowania lekarz zaleci w miarę potrzeby oznaczenie stężenia elektrolitów i parametrów równowagi kwasowo-zasadowej.

Zwiększenie stężenia potasu może prowadzić do zaburzeń czynności serca, a nawet do uszkodzenia mięśnia sercowego.

U pacjentów z niewydolnością serca leczonych lekiem Citrolyt oraz lekami z grupy glikozydów naparstnicy należy pamiętać, że 10 g leku Citrolyt zawiera ok. 1,7 g potasu.

Sole potasu mogą prowadzić do owrzodzeń przewodu pokarmowego.

Nadmiar sodu sprzyja zatrzymaniu wody i powstawaniu obrzęków, dlatego u pacjentów z niewydolnością krążenia z obrzękami spowodowanymi zatrzymaniem jonów sodowych lek Citrolyt powinien być bardzo ostrożnie stosowany.

W przypadku konieczności stosowania przez pacjentów diety ubogosodowej należy pamiętać, że 10 g leku Citrolyt zawiera ok. 1,0 g sodu. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lek Citrolyt powinien być bardzo ostrożnie stosowany.

Należy zwrócić się do lekarza, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występuj ących w przeszłości.

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 12 lat i dlatego nie należy go stosować w tej grupie wiekowej.

Citrolyt a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jednoczesne podawanie doustnych leków zawierających jony żelaza (II) zmniejsza wchłanianie składników leku Citrolyt. Leku nie należy stosować jednocześnie z solami litu, chlorpropramidem, metotreksatem, kwasem acetylosalicylowym, doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, tetracyklinami, cyprofloksacyną, norfloksacyną, ofloksacyną i metenaminą (urotropina). Podawanie leków moczopędnych oszczędzających potas lub leków zawierających potas jednocześnie z lekiem Citrolyt może doprowadzić do hiperkaliemii. Nie należy stosować leku Citrolyt jednocześnie z lekami zawierającymi sód lub ze środkami przeczyszczającymi. Glikozydy naparstnicy stosowane w połączeniu z potasem mogą prowadzić do zaburzeń rytmu serca. Inhibitory ACE (kaptopryl i enalapryl) powodują wzrost stężenia potasu we krwi. Leku Citrolyt nie należy stosować z: efedryną, pseudoefedryną, chinidyną, ze środkami zoboj ętniaj ącymi sok żołądkowy (w szczególności zawieraj ącymi glin lub wodorowęglan glinu), cyklosporyną i heparyną.

Lek Citrolyt z jedzeniem, piciem i alkoholem

Patrz punkt 3.

Nie należy pić alkoholu podczas stosowania leku Citrolyt, ponieważ może nasilać działania niepożądane leku dotyczące układu nerwowego.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Citrolyt

Lek Citrolyt zawiera żółcień pomarańczową i dlatego lek może powodować reakcje alergiczne.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Brak wystarczających danych klinicznych dotyczących stosowania leku u kobiet w ciąży i dlatego nie należy stosować leku u tych pacjentek.

Lek może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności do suplementacji cytrynianem sodu, cytrynianem potasu i kwasem cytrynowym, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących działań niepożądanych cytrynianu sodu, cytrynianu potasu i kwasu cytrynowego, które mogłyby wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. Jak stosować lek Citrolyt

Ten lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Nie stosować leku na czczo. Lek należy przyjmować najlepiej bezpośrednio po spożyciu posiłku.

Ustaloną dawkę granulatu należy rozpuścić w pół szklanki wody i wypić. W czasie leczenia należy przestrzegać, aby dobowa ilość spożywanych płynów wynosiła co najmniej od 2 do 2,5 litra. Lekarz zaleci dodatkowe uzupełnienie płynów w przypadku utraty wody w wyniku silnego pocenia się, wymiotów itp.

Do odmierzania prawidłowej dawki leku należy używać łyżki miarowej podwójnej (o objętości 2,5 ml z jednej strony łyżki oraz objętości 5,0 ml z drugiej strony) załączonej do opakowania jednostkowego. Po odmierzeniu odpowiedniej dawki leku, należy szczelnie zamknąć pojemnik.

Zwykle lek jest stosowany jak opisano poniżej.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Dawkowanie leku wymaga indywidualnego ustalenia na podstawie pomiaru odczynu pH moczu pacjenta za pomocą papierka wskaźnikowego. Pomiaru dokonuje się przez uchwycenie papierka wskaźnikowego załączoną klamerką i zanurzenia go w moczu oraz natychmiastowe porównanie powstałego zabarwienia ze skalą barw umieszczoną w książeczce zawierającej papierki wskaźnikowe. Pomiaru dokonuje się trzy razy na dobę przed każdorazowym użyciem leku. Dawkowanie leku należy tak ustalić, aby odczyn moczu wykazywał pH w granicach od 6,4 do 6,8. W przypadku stwierdzenia w poszczególnych pomiarach, że odczyn moczu wykazuje pH poniżej 6,4 należy dawkę zwiększyć, zaś przy pH powyżej 6,8 dawkę należy zmniejszyć. Ponieważ każdy pomiar dotyczy dawki użytej poprzednio, korektę dawki dokonuje się w następuj ący sposób: podczas porannego badania moczu stwierdzono pH poniżej 6,4 świadczy to, że wieczorem dnia poprzedniego dawka leku była zbyt mała. Poranną dawkę należy zwiększyć. To samo dotyczy dawki popołudniowej i wieczornej. Za skuteczną dobową dawkę przyjmuje się ilość 10 g granulatu podzielonego na trzy porcje wg poniższego schematu:

- rano, ok. godziny 700 - 800    objętość na 2,5 ml łyżki miarowej (czubatej) załączonej do opakowania (co odpowiada 2,5 g granulatu)

- po obiedzie, ok. godziny 1400 - 1500 objętość na 2,5 ml łyżki miarowej (czubatej) załączonej do opakowania (co odpowiada 2,5 g granulatu)

- wieczorem, ok. godziny 2200    objętość na 5,0 ml łyżki miarowej (czubatej) załączonej do opakowania (co odpowiada 5,0 g granulatu).

Schemat ten wymaga jednak każdorazowego indywidualnego sprawdzenia na podstawie kilkakrotnych pomiarów odczynu pH moczu i ewentualnego skorygowania.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Stosowanie leku Citrolyt u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby jest przeciwwskazane.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma konieczności modyfikowania sposobu podawania i dawkowania leku u pacjentów w podeszłym wieku.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Citrolyt jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Citrolyt

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy natychmiast zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Objawy _ przedawkowania:

kołatanie serca, obrzęk kończyn, zmniejszenie lub zwiększenie tętna, zaburzenia równowagi.

Leczenie: nie ma specyficznej odtrutki, lekarz zastosuje leczenie objawowe.

Pominięcie zastosowania leku Citrolyt

Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Citrolyt

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Citrolyt może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one występują.

Bardzo rzadko (objawy występują rzadziej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów):

zawroty głowy, zaburzenia równowagi szczególnie u pacjentów ze skłonnością do hiperwentylacji.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

nudności, wymioty, biegunka, szczególnie u osób z nadkwaśnym nieżytem żołądka,

zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego (kołatanie serca, ból zamostkowy) i obrzęk

kończyn dolnych, osłabienie mięśniowe, hiperkaliemia, zmiany nastroju, bezsenność, nadmierne pocenie

się, kwasica metaboliczna, zaburzenia smaku, zmęczenie, zaczerwienienie skóry.

Podczas długotrwałego stosowania leku może dojść do uszkodzenia wątroby i (lub) nerek.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel: + 48 22 49 21 301; Fax: + 48 22 49 21 309; e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Citrolyt

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Citrolyt jak również papierków wskaźnikowych po upływie terminu ważności zamieszczonym na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 250C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Citrolyt

Substancje czynne leku to: cytrynian potasu, cytrynian sodu, kwas cytrynowy.

100 g granulatu zawiera:

substancje czynne:    potasu    cytrynian    jednowodny (Kalii citras)........................................... 46,4    g

sodu cytrynian dwuwodny (Natrii citras)............................................... 39,1 g

kwas cytrynowy jednowodny (Acidum citricum)......................................14,5 g

2,5 g granulatu zawiera:

substancje czynne:    potasu    cytrynian    jednowodny (Kalii citras).......................................... 1,16    g

sodu cytrynian dwuwodny (Natrii citras)............................................ 0,98 g

kwas cytrynowy jednowodny (Acidum citricum)...................................0,36 g

5,0 g granulatu zawiera:

substancje czynne:    potasu    cytrynian    jednowodny (Kalii citras).......................................... 2,32    g

sodu cytrynian dwuwodny (Natrii citras)............................................ 1,96 g

kwas cytrynowy jednowodny (Acidum citricum)...................................0,72 g

Substancje pomocnicze: żółcień pomarańczowa (E-110), esencja pomarańczowa, etylowanilina, etanol 96%.

Jak wygląda lek Citrolyt i co zawiera opakowanie

Lek Citrolyt to granulat do sporządzania roztworu doustnego.

Opakowanie

W tekturowym pudełku znajduje się 1 pojemnik oraz podwójna łyżka miarowa, klamerka i papierki wskaźnikowe.

Jeden pojemnik zawiera 220 g granulatu do sporządzania roztworu doustnego.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM ul. Pułaskiego 39; 85-619 Bydgoszcz.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM ul. Pułaskiego 39; 85-619 Bydgoszcz Tel.: (52) 342 67 88

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6

Citrolyt

Charakterystyka Citrolyt

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

CITROLYT, (46,4 g + 39,1 g + 14,5 g)/100 g, granulat do sporządzania roztworu doustnego

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH 100 g granulatu zawiera:

potasu cytrynian jednowodny (Kalii citras)..................................... 46,4 g

sodu cytrynian dwuwodny (Natrii citras)....................................... 39,1 g

kwas cytrynowy jednowodny (Acidum citricum)............................. 14,5 g

2,5 g granulatu zawiera:

potasu cytrynian jednowodny (Kalii citras)..................................... 1,16 g

sodu cytrynian dwuwodny (Natrii citras)...................................... 0,98 g

kwas cytrynowy jednowodny (Acidum citricum) ........................... 0,36 g

5,0 g granulatu zawiera:

potasu cytrynian jednowodny (Kalii citras)..................................... 2,32 g

sodu cytrynian dwuwodny (Natrii citras)...................................... 1,96 g

kwas cytrynowy jednowodny (Acidum citricum) ........................... 0,72 g

oraz substancje pomocnicze w tym żółcień pomarańczową. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Granulat do sporządzenia roztworu doustnego.

Granulat barwy pomarańczowej o waniliowo-cytrynowym zapachu.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

-    Kamica dróg moczowych złożona z kwasu moczowego i moczanów

-    Dna moczanowa

4.2.    Dawkowanie i sposób stosowania

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Dawkowanie produktu leczniczego wymaga indywidualnego ustalenia na podstawie pomiaru odczynu pH moczu pacjenta za pomocą papierka wskaźnikowego. Pomiaru dokonuje się trzy razy na dobę przed każdorazowym użyciem produktu leczniczego. Dawkowanie produktu leczniczego należy tak ustalić, aby odczyn moczu wykazywał pH w granicach od 6,4 do 6,8. W przypadku stwierdzenia w poszczególnych pomiarach, że odczyn moczu wykazuje pH poniżej 6,4 należy dawkę zwiększyć, zaś przy pH powyżej 6,8 dawkę należy zmniejszyć. Ponieważ każdy pomiar dotyczy dawki użytej poprzednio, korektę dawki dokonuje się w następuj ący sposób: jeżeli podczas porannego badania moczu stwierdzono pH poniżej 6,4 świadczy to, że wieczorem dnia poprzedniego dawka produktu leczniczego była zbyt mała. Poranną dawkę należy zwiększyć. To samo dotyczy dawki popołudniowej i wieczornej. Odpowiednią ilość granulatu odmierza się za pomocą łyżki miarowej podwójnej (o objętości 2,5 ml z jednej strony łyżki oraz objętości 5,0 ml z drugiej strony). Za skuteczną dobową dawkę przyjmuje się ilość 10 g granulatu podzielonego na trzy porcje wg poniższego schematu:

- rano, do około godziny 700 - 800    objętość na 2,5 ml łyżki miarowej (czubatej) załączonej do opakowania (co odpowiada 2,5 g granulatu)

- po obiedzie, ok. godziny 1400 - 1500 objętość na 2,5 ml łyżki miarowej (czubatej) załączonej do opakowania (co odpowiada 2,5 g granulatu)

- wieczorem, ok. godziny 2200    objętość na 5,0 ml łyżki miarowej (czubatej) załączonej do opakowania (co odpowiada 5,0 g granulatu).

Schemat ten wymaga jednak każdorazowego indywidualnego sprawdzenia na podstawie kilkukrotnych pomiarów odczynu moczu. Ustaloną dawkę granulatu należy rozpuścić w pół szklanki wody i wypić, najlepiej bezpośrednio po spożyciu posiłku.

Dzieci:

Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek lub wątroby

z zaburzoną czynnością


Nie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. U chorych nerek produkt leczniczy Citrolyt należy stosować w warunkach szpitalnych.

Podczas leczenia należy kontrolować stężenie potasu i sodu w osoczu.

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku

produktu leczniczego u


Nie ma konieczności modyfikowania sposobu podawania i dawkowania pacjentów powyżej 65 lat.

4.3.    Przeciwwskazania

-    nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą (patrz pkt 6.1),

-    kamica dróg moczowych o mieszanym składzie (np. fosforanowo-amonowo-magnezowa),

-    hiperkaliemia (hiperpotasemia) i współistniejąca z nią przewlekła niewydolność nerek przebiegająca z azotemią lub oligurią (wartość GFR<0,7 ml/min.),

-    ostre odwodnienie,

-    oliguria, anuria,

-    zakażenia dróg moczowych, alkaloza metaboliczna,

-    czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy jak również stany zapalne żołądka i dwunastnicy,

-    zaburzenia czynności wątroby,

-    zatrucie glinem,

-    niewyrównana cukrzyca,

-    niewydolność serca po przebytym zawale serca, choroba niedokrwienna serca,

-    niekontrolowane nadciśnienie tętnicze,

-    miejscowe lub uogólnione zaburzenia hemostazy (m.in. zaburzenia krzepnięcia krwi, skazy naczyniowe),

-    choroby, w których wskazane jest ograniczenie podawania sodu,

-    ciąża i okres karmienia piersią.

Produkt leczniczy może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności do suplementacji cytrynianem sodu, cytrynianem potasu i kwasem cytrynowym, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Stosowanie preparatów zawierających potas i produktów leczniczych moczopędnych oszczędzaj ących potas.

Nie należy stosować u pacjentów, u których prowadzona jest terapia lekami zmniejszającymi perystaltykę jelit lub kiedy zwolniony jest pasaż jelitowy.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podczas stosowania produktu leczniczego Citrolyt należy przestrzegać, aby dobowa ilość spożywanych płynów wynosiła co najmniej od 2 do 2,5 litra. Utrata wody w wyniku zwiększonego pocenia się, wymiotów itp. winna być dodatkowo uzupełniona.

Produkt leczniczy zawiera żółcień pomarańczową i dlatego może powodować reakcje alergiczne. Okres trwania terapii jest uzależniony od wyników badania urograficznego i trwa od 6 do 12 miesięcy. Ponieważ u pacjentów z kamicą moczanową występuje skłonność do wznowy choroby, okresową terapię profilaktyczną należy przeprowadzać, gdy pojawią się zmiany w moczu, w postaci zwiększonej ilości erytrocytów i kryształów kwasu moczowego. Terapia profilaktyczna winna być prowadzona przez okres od 1 do 3 miesięcy.

Produkt leczniczy powinien być przyjmowany pod stałą kontrolą lekarza.

Podczas leczenia należy kontrolować stężenie potasu i sodu w osoczu. Podczas stosowania należy obserwować stan kliniczny pacjenta i w miarę potrzeby oznaczać stężenie elektrolitów i parametry równowagi kwasowo-zasadowej.

U pacjentów z niewydolnością serca leczonych produktem leczniczym Citrolyt oraz lekami z grupy glikozydów naparstnicy należy pamiętać, że 10 g produktu leczniczego Citrolyt zawiera około 1,7 g potasu. Zwiększenie stężenia potasu może prowadzić do zaburzeń czynności serca, a nawet do uszkodzenia mięśnia sercowego.

Sole potasu mogą prowadzić do owrzodzeń przewodu pokarmowego.

W przypadku konieczności stosowania u pacjentów diety ubogosodowej należy pamiętać, że 10 g produktu leczniczego Citrolyt zawiera około 1,0 g sodu. Należy stosować bardzo ostrożnie zwłaszcza u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Ze względu na występujące w składzie produktu leczniczego Citrolyt jony sodowe, preparat należy stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością krążenia z obrzękami spowodowanymi zatrzymaniem jonów sodowych. Nadmiar sodu sprzyja zatrzymaniu wody i powstawaniu obrzęków.

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

•    Wchłanianie składników produktu leczniczego jest zmniej szone przy jednoczesnym podawaniu doustnych leków zawierających jony żelaza (II)

•    Produktu leczniczego nie należy stosować jednocześnie z solami litu, chlorpropramidem, metotreksatem, kwasem acetylosalicylowym, doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, tetracyklinami, cyprofloksacyną, norfloksacyną, ofloksacyną i metenaminą (urotropina)

•    Podawanie preparatów moczopędnych oszczędzających potas lub preparatów zawierających potas jednocześnie z produktem leczniczym Citrolyt może doprowadzić do hiperkaliemii

•    Produktu leczniczego Citrolyt nie należy stosować jednocześnie z preparatami zawierającymi sód lub ze środkami przeczyszczaj ącymi

•    Glikozydy naparstnicy stosowane w połączeniu z potasem mogą prowadzić do zaburzeń rytmu serca

•    Inhibitory ACE (kaptopryl i enalapryl) powodują wzrost stężenia potasu we krwi

•    Produktu leczniczego Citrolyt nie należy stosować z: efedryną, pseudoefedryną, chinidyną, ze środkami zoboj ętniaj ącymi sok żołądkowy (w szczególności zawieraj ącymi glin lub wodorowęglan glinu), cyklosporyną i heparyną

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie oceniono wpływu na reprodukcj ę ani działania teratogennego produktu leczniczego Citrolyt (patrz punkt 5.3). Brak wystarczających danych klinicznych dotyczących stosowania produktu leczniczego u kobiet w ciąży.

Nie wiadomo czy produkt leczniczy przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Dlatego nie należy stosować produktu leczniczego u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Produkt leczniczy może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności do suplementacji cytrynianem sodu, cytrynianem potasu i kwasem cytrynowym, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy Citrolyt nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

Częstość występowania ustalono jako: bardzo rzadko (< 1/10 000), w tym pojedyncze przypadki oraz częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów wg MedDRA

Częstość

Działania niepożądane

Zaburzenia psychiczne

Częstość

nieznana

zmiany nastroju, bezsenność

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo

rzadko

zawroty głowy, zaburzenia równowagi szczególnie u pacjentów ze skłonnością do hiperwentylacji

Zaburzenia serca

Częstość

nieznana

zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego (kołatanie serca, ból zamostkowy) i obrzęk kończyn dolnych

Zaburzenia naczyń

Częstość

nieznana

zaczerwienienie skóry

Zaburzenia żołądka i jelit

Częstość

nieznana

nudności, wymioty, biegunka, szczególnie u osób z nadkwaśnym nieżytem żołądka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Częstość

nieznana

nadmierne pocenie się

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Częstość

nieznana

osłabienie mięśniowe

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Częstość

nieznana

hiperkaliemia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Częstość

nieznana

kwasica metaboliczna, zaburzenia smaku, zmęczenie

Podczas długotrwałego stosowania produktu leczniczego może wystąpić uszkodzenie wątroby i (lub) nerek.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel: + 48 22 49 21 301; Fax: + 48 22 49 21 309; e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9. Przedawkowanie

Objawy ostrego przedawkowania: kołatanie serca, obrzęk kończyn, zmniejszenie lub zwiększenie tętna, zaburzenia równowagi.

Leczenie

Nie ma specyficznej odtrutki, należy stosować leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Kod ATC: brak kodu nadanego przez WHO Mechanizm działania

Powstawaniu złogów moczanowych w drogach moczowych sprzyja kwaśny odczyn moczu. W środowisku kwaśnym kwas moczowy wytrąca się w trudno rozpuszczalnej postaci, natomiast w środowisku obojętnym tworzy łatwo rozpuszczalny moczan jednosodowy. Citrolyt dzięki własnościom buforującym umożliwia doprowadzenie pH moczu do zakresu od 6,4 do 6,8 (czyli bliskie oboj ętnego). W środowisku o pH od 6,4 do 6,8 kwas moczowy i jego sole nie wykazuj ą krystalizacji, powstałe w drogach moczowych złogi ulegaj ą wtórnemu rozpuszczeniu.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Produkt leczniczy jest mieszaniną związków chemicznych bardzo łatwo rozpuszczalnych w wodzie.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych:

Żółcień pomarańczowa (E-110)

Esencja pomarańczowa Etylowanilina Etanol 96%

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3.    Okres ważności

3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 250C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Pojemnik HDPE zamykany wieczkiem z LDPE z zabezpieczeniem gwarancyjnym w tekturowym pudełku oraz podwójna łyżka miarowa z PE, klamerka i papierki wskaźnikowe. Każdy pojemnik zawiera 220 g granulatu do sporządzania roztworu doustnego.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania pozostałości produktu leczniczego

Brak specjalnych wymagań. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7.PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM ul. Pułaskiego 39 85-619 Bydgoszcz

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/2108

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 26 lipiec 1973r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6

Citrolyt