+ iMeds.pl

Citropepsin 1 mg/gUlotka Citropepsin

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Citropepsin, 1 mg/g, płyn doustny

Pepsinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Citropepsin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Citropepsin

3.    Jak stosować Citropepsin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Citropepsin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Citropepsin i w jakim celu się go stosuje

Citropepsin jest lekiem zawierającym jako substancję czynną pepsynę - enzym uczestniczący w procesie trawienia białek. W organizmie pepsyna powstaje w żołądku pod wpływem kwasu solnego z pepsynogenu, który jest wytwarzany przez grupę komórek błony śluzowej żołądka. Aktywność pepsyny jest najwyższa w środowisku kwaśnym (takie właśnie środowisko zapewnia kwas solny znajdujący się w żołądku).

Wskazania do stosowania

-    Niedostateczne wydzielanie soku żołądkowego oraz bezkwaśność.

-    Brak łaknienia i dolegliwości dyspeptyczne.

Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Citropepsin Kiedy nie stosować leku Citropepsin

-    jeśli pacjent ma uczulenie na pepsynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli u pacjenta występuje nadkwaśność lub nadmierne wydzielanie soku żołądkowego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Pacjenci przyjmujący Citropepsin nie powinni jednocześnie stosować leków zmniejszających kwaśność treści żołądkowej (m.in. ranitydyny, cymetydyny, mizoprostolu, pirenzepiny), ponieważ lek ten działa właściwie tylko wówczas, gdy zawartość żołądka ma odczyn kwaśny.

Citropepsin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Środki zmniejszające kwaśność zawartości żołądka osłabiają działanie leku (patrz punkt: „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Citropepsin z jedzeniem i piciem

Citropepsin należy przyjmować przed posiłkami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Citropepsin zawiera sacharozę i sorbitol ciekły krystalizujący

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Citropepsin

Zalecana dawka Dorośli i dzieci

Doustnie: zwykle 5 do 10 ml (1 lub 2 łyżeczki do herbaty) na 15-20 minut przed posiłkiem, 3 razy na dobę. Citropepsin można również przyjmować po rozcieńczeniu 15 ml (1 łyżka stołowa) leku w około 125 ml (1/2 szklanki) przegotowanej wody.

5 ml płynu doustnego odpowiada 5,875 g.

Pacjenci w podeszłym wieku Bez zmian dawkowania.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby i nerek Bez zmian dawkowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Citropepsin

Dotychczas nie odnotowano ani jednego przypadku przedawkowania leku Citropepsin. W przypadku przyjęcia znacznie większej dawki leku niż zalecana należy jak najszybciej podjąć próbę usunięcia go z żołądka poprzez sprowokowanie wymiotów i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Citropepsin

W przypadku niezastosowania kolejnej dawki leku w wyznaczonym czasie należy zastosować ją jak najszybciej. Jeśli jednak zbliża się pora zastosowania następnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Citropepsin

Przerwanie stosowania leku Citropepsin może doprowadzić do nasilenia objawów, z powodu których jest stosowany.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Dotychczas nie stwierdzono, by lek Citropepsin wywierał działania niepożądane.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Citropepsin

Przechowywać w temperaturze poniżej 15°C. Nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku po: Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Citropepsin

-    Substancją czynną leku jest pepsyna (1:4000) o aktywności nie mniej niż 1280 Ph. Eur. U./g.

-    Pozostałe składniki to:

kwas cytrynowy bezwodny, sodu diwodorofosforan dwuwodny, sorbitol ciekły krystalizujący, sodu benzoesan, sacharoza, substancja poprawiająca smak i zapach truskawkowa, woda oczyszczona.

Jak wygląda Citropepsin i co zawiera opakowanie

Butelka typu PET oranżowa, zamknięta zakrętką polietylenową z pierścieniem gwarancyjnym, w tekturowym pudełku.

1 butelka zawiera 180 g płynu.

Podmiot odpowiedzialny

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska

Wytwórca

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Citropepsin

Charakterystyka Citropepsin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Citropepsin, 1 mg/g, płyn doustny

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g płynu zawiera 1 mg pepsyny (1:4000) (Pepsinum), o aktywności nie mniej niż 1280 Ph. Eur. U./g.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza 224 mg, sorbitol ciekły krystalizujący 200 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Płyn doustny

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE    KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Bezkwaśność oraz niedostateczne wydzielanie soku żołądkowego.

Brak łaknienia, dolegliwości dyspeptyczne.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i dzieci:

Doustnie: zwykle 5 do 10 ml (1 lub 2 łyżeczki do herbaty) na 15-20 minut przed posiłkiem, 3 razy na dobę. Citropepsin można również przyjmować po rozcieńczeniu 15 ml (1 łyżka stołowa) w około 125 ml (1/2 szklanki) przegotowanej wody.

5 ml płynu doustnego odpowiada 5,875 g.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Bez zmian dawkowania.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby i nerek:

Bez zmian dawkowania.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Nadkwaśność i nadmierne wydzielanie soku żołądkowego.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Pacjenci przyjmujący produkt nie powinni jednocześnie stosować leków zmniejszających kwaśność treści żołądkowej (m.in. ranitydyny, cymetydyny, mizoprostolu, pirenzepiny), gdyż aktywność pepsyny osiąga maksimum w środowisku o pH od 1,6 do 3,2.

Produkt zawiera sacharozę i sorbitol. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Leki zwiększające pH soku żołądkowego osłabiają działanie produktu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Badania na zwierzętach dotyczące wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka i płodu, przebieg porodu i rozwój pourodzeniowy są niewystarczające. Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane.

Produktu Citropepsin nie należy stosować w okresie ciąży jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Z powodu braku odpowiednich badań u ludzi i zwierząt lek może być stosowany w okresie karmienia piersią jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla dziecka.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Citropepsin nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Dotychczas nie stwierdzono, by produkt wywierał działania niepożądane.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania: Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9    Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

Postępowanie w razie przedawkowania obejmuje: bezpośrednio po przedawkowaniu - usuwanie produktu z przewodu pokarmowego (prowokowanie wymiotów, płukanie żołądka), zaś w późniejszym okresie podawanie leków zwiększających pH zawartości żołądka (w celu zmniejszenia aktywności pepsyny).

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki poprawiające trawienie, leki zawierające enzymy i kwasy, kod ATC: A09A A03.

Substancją czynną produktu jest pepsyna, enzym biorący udział w procesie trawienia białek.

Pepsyna powstaje pod wpływem kwasu solnego z pepsynogenu - proenzymu wytwarzanego przez komórki błony śluzowej żołądka. Działanie pepsyny powoduje przerwanie wiązań peptydowych w cząsteczkach białek i rozkład białek do polipeptydów. Aktywność pepsyny osiąga maksimum w środowisku o pH 1,6 do 3,2.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Brak danych.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Kwas cytrynowy bezwodny Sodu diwodorofosforan dwuwodny Sorbitol ciekły krystalizujący Sodu benzoesan Sacharoza

Substancja poprawiająca smak i zapach truskawkowa Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie należy rozcieńczać produktu roztworami o odczynie zasadowym, gdyż zmniejszają siłę działania pepsyny (aktywność pepsyny osiąga maksimum w środowisku o pH od 1,6 do 3,2).

6.3    Okres ważności

18 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 15°C. Nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka typu PET oranżowa, zamknięta zakrętką polietylenową z pierścieniem gwarancyjnym, w tekturowym pudełku.

180 g - 1 butelka po 180 g

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

PharmaSwiss Ćeska republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/2820

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 5 sierpnia 1960 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Citropepsin