+ iMeds.pl

Cladribine agila 1 mg/mlUlotka Cladribine agila

nUlotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

CladribineAgila, 1mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Kladrybina

W dalszej części niniejszej ulotki Cladribine Agila, 1 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji będzie określany mianem Cladribine Agila.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Cladribine Agila i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cladribine Agila

3.    Jak stosować lek Cladribine Agila

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Cladribine Agila

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Cladribine Agila i w jakim celu się go stosuje

Lek Cladribine Agila zawiera substancję czynną o nazwie kladrybina. Kladrybina należy do grupy leków przeciwnowotworowych (zwanych cytostatykami).

Lek Cladribine Agila jest wskazany do stosowania w leczeniu choroby spowodowanej nieprawidłowym namnażaniem krwinek białych. Choroba ta nosi nazwę białaczki włochatokomórkowej (HCL, ang. hairy cell leukaemia).

Mechanizm działania leku Cladribine Agila polega na zabijaniu nieprawidłowych krwinek białych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cladribine Agila Kiedy nie stosować leku Cladribine Agila:

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na kladrybinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

•    Jeśli pacjentka karmi piersią.

•    Jeśli pacjent ma umiarkowaną lub ciężką niewydolność wątroby lub nerek.

•    Jeśli u pacjenta występuje zakażenie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent ma lub miał:

-    zaburzenia czynności wątroby lub nerek;

-    zakażenia:

•    jeśli u pacjenta występuje zakażenie, wówczas przed rozpoczęciem stosowania leku Cladribine Agila zostanie przeprowadzone leczenie tego zakażenia,

•    w przypadku zauważenia jakichkolwiek objawów zakażenia (takich jak objawy grypopodobne lub gorączka) w trakcie leczenia lekiem Cladribine Agila lub po jego zakończeniu należy natychmiast powiadomić o tym lekarza;

-    gorączkę.

Przed rozpoczęciem oraz w trakcie leczenia lekiem Cladribine Agila pacjent będzie miał regularnie pobieraną krew na badania pozwalające stwierdzić, czy dalsze stosowanie tego leku jest bezpieczne. Lekarz może uznać, że pacjent powinien otrzymywać transfuzje krwi w celu zwiększenia liczby krwinek we krwi. U pacjenta będą ponadto wykonywane badania kontrolne czynności wątroby i nerek.

Pacjenci, którzy planują mieć dziecko, powinni o tym powiedzieć lekarzowi przed rozpoczęciem leczenia lekiem Cladribine Agila. W trakcie oraz przez okres do 6 miesięcy po zakończeniu leczenia lekiem Cladribine Agila pacjenci nie powinni spowodować poczęcia dziecka.

Dzieci i młodzież

Lek Cladribine Agila nie został w pełni przebadany pod kątem stosowania u dzieci.

Lek Cladribine Agila a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Dotyczy to również leków dostępnych bez recepty i preparatów ziołowych.

W szczególności należy poinformować lekarza, jeśli pacjent aktualnie przyjmuje lub ma otrzymać:

•    żywą szczepionkę w okresie leczenia lekiem Cladribine Agila,

•    leki stosowane w leczeniu zakażeń wirusowych, w tym w zakażeniu HIV (np. dydanozyna, tenofowir, adefowir),

•    kortykosteroidy — często stosowane leki w chorobach zapalnych.

Nie wolno stosować leku Cladribine Agila z innymi lekami negatywnie wpływającymi na wytwarzanie krwinek w szpiku kostnym (czyli powodującymi mielosupresję).

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, nie wolno jej stosować tego leku. Przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Lek ten może bowiem negatywnie wpłynąć na nienarodzone dziecko.

Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w okresie leczenia tym lekiem, musi ona natychmiast powiadomić o tym lekarza.

Podczas leczenia lekiem Cladribine Agila ani przez 6 miesięcy po zakończeniu leczenia pacjentce nie wolno karmić piersią.

W okresie co najmniej 6 miesięcy od otrzymania ostatniej dawki leku Cladribine Agila mężczyźni nie powinni spowodować poczęcia dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Cladribine Agila wywiera znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, jeśli czuje się senny — co może być wywołane małą liczbą krwinek czerwonych spowodowaną leczeniem lekiem Cladribine Agila — lub ma zawroty głowy.

Cladribine Agila zawiera sód

Jeśli pacjent musi kontrolować ilość spożywanej soli (dieta o kontrolowanej zawartości sodu), wówczas powinien on mieć świadomość, że:

•    Jedna fiolka leku Cladribine Agila zawiera około 1,55 mmol sodu (35,4 mg).

•    Przed podaniem pacjentowi zawartość fiolki rozcieńcza się w roztworze soli (zwanym roztworem soli fizjologicznej). Roztwór soli fizjologicznej również zawiera sód.

3. Jak stosować lek Cladribine Agila W jaki sposób lek ten jest podawany

Lek Cladribine Agila podawany powoli, w kroplówce do żyły. Zwykle lek ten jest najpierw rozcieńczany w roztworze soli (zwanym roztworem soli fizjologicznej).

Lek ten nie jest przeznaczony do samodzielnego stosowania przez pacjenta. Lek ten będzie podawany pacjentowi przez lekarza posiadającego doświadczenie w stosowaniu tego rodzaju leków. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i osoby w podeszłym wieku

Dawka leku Cladribine Agila uzależniona jest od masy ciała pacjenta wyrażonej w kilogramach.

W leczeniu białaczki włochatokomórkowej (HCL):

•    Dawka zwykle stosowana wynosi 0,09 mg na kilogram masy ciała na dobę.

•    Dawka ta jest podawana przez 24 godziny codziennie przez 7 dni bez przerwy.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Lek Cladribine Agila nie został w pełni przebadany pod kątem stosowania u dzieci.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cladribine Agila

Jeśli pacjent sądzi, że podano mu za dużą dawkę leku Cladribine Agila, powinien o tym natychmiast powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Niektóre działania niepożądane mogą być identyczne z objawami choroby, na którą lek ten jest stosowany. Jeśli u pacjenta pojawią się działania niepożądane, lekarz może zadecydować o odroczeniu lub zaprzestaniu podawania leku Cladribine Agila.

Jeśli pacjent zauważy u siebie którekolwiek z wymienionych poniżej ciężkich działań niepożądanych, powinien natychmiast powiadomić o tym lekarza lub pielęgniarkę. Pacjent może bowiem wymagać pilnego leczenia.

•    Nagłe pojawienie się wysypki, świądu, pokrzywki, obrzęku twarzy lub warg bądź duszności. Objawy te mogą być objawami reakcji alergicznej.

•    Gorączka i dreszcze (występują częściej niż u 1 na 10 osób). Objawy te mogą być pierwszymi objawami zakażenia. Do zakażeń może dochodzić z powodu zmniejszenia liczby krwinek białych we krwi (zwanego neutropenią). Niektóre rodzaje zakażeń występują częściej niż inne. Zakażenie może rozwinąć się w dowolnej części ciała, np.:

o w układzie oddechowym (kaszel, duszność, trudności w oddychaniu, zapalenie płuc), o w układzie moczowym (ból lub dyskomfort podczas oddawania moczu), w skórze (zakażenia bakteryjne, grzybicze lub wirusowe mogące objawiać się bolesnością skóry, zwiększeniem jej ucieplenia lub jej zaczerwienieniem), o w jamie ustnej (zakażenie grzybicze zwane drożdżycą), o w przewodzie pokarmowym (zakażenie lub zapalenie jelit), o we krwi (posocznica).

•    Tendencja do siniaczenia i podskórnych wylewów krwi (małopłytkowość) lub czerwone lub purpurowe punktowe zmiany podskórne (zwane wybroczynami). Wymienione objawy mogą być wywołane przez zmniejszenie liczby pewnego rodzaju krwinek zwanych płytkami krwi (występuje częściej niż u 1 na 10 osób) lub przez zaburzenia krzepnięcia krwi.

•    Osłabienie lub duszność. Objawy te mogą być spowodowane przez zmniejszenie liczby krwinek czerwonych we krwi (niedokrwistość). Nasilenie niedokrwistości może być duże (występuje częściej niż u 1 na 10 osób).

•    Obrzęki (występują częściej niż u 1 na 10 osób).

•    Obrzęk i zakrzep w żyle określane mianem zakrzepowego zapalenia żyły (występuje rzadziej niż u 1 na 10 osób).

•    Zespół Stevensa-Johnsona (ciężka choroba, w przebiegu której dochodzi do powstania pęcherzy w obrębie skóry, jamy ustnej, oczu i narządów płciowych) (występuje rzadziej niż u 1 na 100 osób).

•    Zespół rozpadu nowotworu (ciężki stan chorobowy spowodowany rozpadem komórek nowotworowych). Może prowadzić do zaburzeń czynności serca i nerek, osłabienia siły mięśniowej i napadów drgawek (występuje rzadziej niż u 1 na 100 osób).

•    Nie można wykluczyć, że w przyszłości nie wystąpi u pacjenta ponownie nowotwór złośliwy. Oznacza to, że ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy w przyszłości jest nieco większe niż w przypadku zdrowych osób. To nieznacznie zwiększone ryzyko wynika z obecnej choroby nowotworowej lub ze stosowanego z jej powodu leczenia, w tym leczenia lekiem Cladribine Agila.

Jeśli pacjent zauważy u siebie którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych, powinien powiadomić o tym lekarza przy następnej wizycie:

Bardzo często występujące działania niepożądane (występują częściej niż u 1 na 10 osób)

•    Zawroty głowy lub zmęczenie

•    Ból głowy

•    Wysypka, nasilone pocenie

•    Nudności, wymioty

•    Zaczerwienienie, obrzęk lub ból w miejscu podawania kroplówki

Bardzo często występujące działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 10 osób)

•    Przyspieszone bicie serca

•    Ból brzucha lub wzdęcia

•    Zmniejszony apetyt

•    Zaparcia lub biegunka

•    Bóle stawowe, bóle mięśniowe lub osłabienie siły mięśniowej

•    Uogólnione dolegliwości bólowe

•    Lęk lub zaburzenia snu (bezsenność)

•    Świąd skóry

•    Zapalenie spojówek

•    Ogólne złe samopoczucie

Niezbyt często występujące działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 100 osób)

•    Zaburzenie wytwarzania przez organizm krwinek białych, krwinek czerwonych i płytek krwi. Może to wymagać dodatkowego leczenia.

•    Zwiększona liczba określonego rodzaju białych krwinek (granulocytów kwasochłonnych, czyli eozynofilów)

•    Zmniejszenie zdolności nerek do oczyszczania krwi z produktów przemiany materii oraz zmniejszenie ilości wytwarzanego moczu

•    Ciężkie uszkodzenie nerwów. Może prowadzić do częściowego lub całkowitego porażenia mięśni i może być trwałe.

•    Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (stwierdzane w badaniach krwi)

•    Dezorientacja, zaburzenia świadomości, zaburzenia koordynacji ruchów (ataksja, czyli niezborność)

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

5. Jak przechowywać lek Cladribine Agila

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie, pudełku po skrócie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w lodówce.

Po rozcieńczeniu:

Trwałość chemiczna i fizyczna została wykazana dla okresu 24 godzin w temperaturze 25°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast. Jeśli produkt nie zostanie zużyty natychmiast, odpowiedzialność za czas przechowywania po rozcieńczeniu i warunki przechowywania ponosi użytkownik, przy czym czas przechowywania po otwarciu nie powinien zazwyczaj przekraczać 24 godzin w temperaturze od 2°C do 8°C, chyba że produkt został rozcieńczony w kontrolowanych i potwierdzonych warunkach aseptycznych.

Nie stosować produktu, jeśli:

•    plomba jest przerwana lub z fiolki pobrano już jakąś dawkę leku,

•    widoczna jest zmiana barwy leku lub pływające w nim cząstki stałe,

•    został rozcieńczony i jest przechowywany od ponad 8 godzin,

• został rozcieńczony w 5% roztworze glukozy.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Cladribine Agila

Substancją czynną leku jest kladrybina.

Każdy ml leku Cladribine Agila zawiera 1 mg kladrybiny. Jedna fiolka zawiera 10 mg kladrybina (w 10 ml płynu).

Pozostałe składniki to:sodu chlorek, kwas fosforowy, disodufosforan bezwodny, woda do wstrzykiwań. Jak wygląda lek Cladribine Agila i co zawiera opakowanie

Lek dostępny jest w fiolkach ze szkła (typ I) z szarym korkiem z szarej gumy bromobutylowej, pokrytym omniflex-plus oraz aluminiowym uszczelnieniem zawierających przezroczysty bezbarwny roztwór.

Lek dostępny jest w fiolkach o pojemności20 ml, w tekturowych pudełkach po 1 fiolce albo po 7 fiolek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Agila Specialties UK Limited New Bridge Street House 30-34 New Bridge Street Londyn EC4V 6BJ Wielka Brytania

Wytwórca

Agila Specialties Polska Sp. z o.o ul. Daniszewska 10 03-230 Warszawa

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Holandia (RMS) - CladribineAgila 1mg/ml concentraatvooroplossingvoorinfosie Niemcy    - CladribinAgila 1 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Polska- CladribineAgila1 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji WielkaBrytania-    Cladribine 1 mg/ml concentrate for solution for infusion

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

INFORMACJE DLA FACHOWEGO PERSONELU MEDYCZNEGO

Więcej informacji - patrz Charakterystyka Produktu Leczniczego

Przygotowanie i podawanie roztworów dożylnych:

Przed podaniem produkt leczniczy Cladribine Agila musi zostać rozcieńczony w odpowiednim rozcieńczalniku. Ponieważ produkt leczniczy Cladribine Agila nie zawiera żadnych przeciwdrobnoustrojowych ani bakteriostatycznych środków konserwujących, podczas przygotowywania jego roztworu konieczne jest przestrzeganie zasad aseptyki i odpowiednich środowiskowych środków ostrożności.

Przed podaniem, o ile pozwala na to charakter roztworu i pojemnika, produkty lecznicze przeznaczone do podawania pozajelitowego należy dokładnie obejrzeć pod kątem obecności w nich cząstek stałych i zmiany zabarwienia. W wyniku ekspozycji produktu leczniczego Cladribine Agila na niskie temperatury może dojść do wytrącenia się precypitatów, które można ponownie rozpuścić poprzez pozostawienie roztworu w temperaturze pokojowej do chwili naturalnego wyrównania temperatur pomiędzy roztworem a otoczeniem, a następnie energiczne wytrząsanie. NIE PODGRZEWAĆRÓWNIEŻ W KUCHENCE MIKROFALOWEJ

Należy podjąć odpowiednie kroki zapewniające jałowość przygotowywanych do podania roztworów. Po rozcieńczeniu roztwór produktu leczniczego Cladribine Agila należy niezwłocznie podać albo przechować w lodówce (w temperaturze od 2°C do 8°C) przez maksymalnie 8 godzin przed rozpoczęciem podawania. Fiolki leku Cladribine Agila są przeznaczone do jednorazowego użycia. Wszelkie pozostałości należy usunąć w sposób odpowiedni.

Potencjale niebezpieczeństwa związane z cytostatykami są dobrze poznane, w związku z czym przy każdym kontakcie z produktem leczniczym Cladribine Agila, w tym podczas jego przygotowywania i podczas podawania, należy przestrzegać stosownych środków ostrożności. Zaleca się używanie jednorazowych rękawic i odzieży ochronnej. W przypadku kontaktu produktu leczniczego Cladribine Agila ze skórą lub śluzówką, należy natychmiast spłukać dużą ilością wody.

Przygotowanie pojedynczej dawki dobowej:

Wyliczoną na okres 24 godzin dawkę produktu leczniczego Cladribine Agila (0,09 mg/kg mc. albo 0,09 ml/kg mc., albo 3,6 mg/m2) dodać do worka infuzyjnego zawierającego od 100 ml do 500 ml 0,9% roztworu chlorku sodu do wstrzykiwań (Ph. Eur.). Podawać we wlewie dożylnym ciągłym przez 24 godziny. Powtarzać codziennie przez 7 kolejnych dni.

Nie zaleca się stosowania 5% roztworu glukozy jako rozcieńczalnika ze względu na zwiększony rozpad kladrybiny. Domieszki leku Cladribine Agila wykazują chemiczną i fizyczną trwałość przez co najmniej 24 godziny w temperaturze pokojowej i przy zwykłym pokojowym oświetleniu fluorescencyjnym w większości z dostępnych pojemników infuzyjnych wykonanych z PVC._

DAWKA PRODUKTU LECZNICZEGO CLADRIBINE AGILA

ZALECANY

ROZCIEŃCZALNIK

ILOŚĆ

ROZCIEŃCZALNIKA

HCL: Wlew 24-

0,09 mg/kg mc./dobę

0,9% roztwór chlorku sodu do

100 ml do 500 ml

godzinny

wstrzykiwań (Ph. Eur.)

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Jak przechowywać lek Cladribine Agila

Przechowywać w lodówce.

Po rozcieńczeniu:

Trwałość chemiczna i fizyczna została wykazana dla okresu 24 godzin w temperaturze 25°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast. Jeśli produkt nie zostanie zużyty natychmiast, odpowiedzialność za czas przechowywania po rozcieńczeniu i warunki przechowywania ponosi użytkownik, przy czym czas przechowywania po otwarciu nie powinien zazwyczaj przekraczać 24 godzin w temperaturze od 2°C do 8°C, chyba że produkt został rozcieńczony w kontrolowanych i potwierdzonych warunkach aseptycznych.

Dawkowanie

Zwykle stosowana dawka:

Dorośli i osoby starsze:

Zalecanym sposobem leczenia białaczki włochatokomórkowej jest jednorazowe podanie produktu leczniczego Cladribine Agila w ciągłym wlewie dożylnym przez 7 kolejnych dni w dawce 0,09 mg/kg mc./dobę (3,6 mg/m2/dobę). Odstępowanie od tego schematu dawkowania jest niezalecane. W przypadku stwierdzenia objawów neuro- lub nefrotoksyczności lekarz powinien rozważyć odroczenie lub przerwanie podawania produktu leczniczego.

Jeśli pacjent z HCL nie zareaguje na pierwszy cykl leczenia kladrybiną, to istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, żeby dodatkowe cykle przyniosły pacjentowi jakiekolwiek korzyści.

Dzieci:

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności u dzieci.

Nie ustalono specyficznych czynników ryzyka predysponujących do zwiększonej toksyczności produktu leczniczego Cladribine Agila. Uwzględniając poznane dotychczas działania toksyczne innych substancji czynnych należących do tej samej grupy farmakologicznej co kladrybina, roztropność nakazuje zachowanie ostrożności w przypadku pacjentów ze stwierdzoną lub podejrzewaną niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością szpiku kostnego o dowolnej etiologii. Pacjentów należy ściśle monitorować pod kątem objawów hemato-, nefro- i hepatotoksyczności.

Przedawkowanie

Objawy przedawkowania mogą obejmować nudności, wymioty, biegunkę, ciężką mielosupresję (w tym niedokrwistość, małopłytkowość, leukopenię i agranulocytozę), ostrą niewydolność nerek, a także nieodwracalne objawy neurotoksyczności (niedowład kończyn dolnych / niedowład czterokończynowy), zespół Guillaina-Barrego i zespół Browna-Sequarda. Ostre, nieodwracalne objawy neuro- i nefrotoksyczności opisywano u pojedynczych pacjentów leczonych dawkami, które przekraczały dawkę zalecaną do stosowania w leczeniu białaczki włochatokomórkowej o 4 razy.

Nie jest znana swoista odtrutka. W postępowaniu w przypadku przedawkowania kladrybiny zaleca się natychmiastowe przerwanie jej podawania, uważną obserwację stanu pacjenta i wdrożenie odpowiedniego leczenia objawowego (przetoczenia krwi, dializa, hemofiltracja, leki przeciwzakaźne itp.). U pacjentów, u których doszło do przedawkowania, należy kontrolować czynność układu krwiotwórczego.

Cladribine Agila

Charakterystyka Cladribine agila

^CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Cladribine Agila, 1mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy ml zawiera 1 mg kladrybiny.

Jedna fiolka o pojemności 10 ml zawiera 10 mg kladrybiny.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Przezroczysty, bezbarwny roztwór niezawierający widocznych cząstek stałych. pH roztworu wynosi 5,5-8,0, a jego osmolarność — 250-370 mOsm/kg.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Cladribine Agila jest wskazany do stosowania w leczeniu pacjentów z białaczką włochatokomórkową (HCL, ang. hairy cell leukaemia).

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Zwykle stosowana dawka:

Dorośli i osoby w podeszłym wieku:

Zalecanym sposobem leczenia białaczki włochatokomórkowej jest pojedyncze podanie produktu leczniczego Cladribine Agila w ciągłym wlewie dożylnym przez 7 kolejnych dni w dawce 0,09 mg/kg mc./dobę (3,6 mg/m2 pc./dobę). Odstępowanie od tego schematu dawkowania jest niezalecane. W przypadku stwierdzenia objawów neuro- lub nefrotoksyczności lekarz powinien rozważyć odroczenie lub przerwanie podawania produktu leczniczego.

Jeśli pacjent z HCL nie zareaguje na pierwszy cykl leczenia kladrybiną to istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, żeby dodatkowe cykle przyniosły pacjentowi jakiekolwiek korzyści.

Dzieci:

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności u dzieci.

Nie ustalono konkretnych czynników ryzyka predysponujących do zwiększonej toksyczności produktu leczniczego Cladribine Agila. Uwzględniając poznane dotychczas działania toksyczne innych substancji czynnych należących do tej samej grupy farmakologicznej co kladrybina, roztropność nakazuje zachowanie ostrożności w przypadku pacjentów ze stwierdzoną lub podejrzewaną

niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością szpiku kostnego o dowolnej etiologii. Pacjentów należy ściśle monitorować pod kątem objawów hemato-, nefro- i hepatotoksyczności.

Przygotowanie i podawanie roztworów dożylnych:

Produkt leczniczy Cladribine Agila musi przed podaniem zostać rozcieńczony w odpowiednim rozcieńczalniku. Ponieważ produkt leczniczy Cladribine Agila nie zawiera żadnych przeciwdrobnoustrojowych środków konserwujących ani środków bakteriostatycznych, podczas przygotowywania jego roztworu konieczne jest przestrzeganie zasad aseptyki i odpowiednich środowiskowych środków ostrożności.

Pełne informacje na temat przygotowania roztworu do infuzji podano w punkcie 6.6.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną

w punkcie 6.1.

-    Umiarkowane lub ciężkie zaburzenie czynności nerek (klirens kreatyniny <50 ml/min).

-    Umiarkowane lub ciężkie zaburzenie czynności wątroby (>6 punktów wg klasyfikacji Childa-Pugh).

-    Czynne zakażenie.

-    Okres karmienia piersią.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Cladribine Agila to silnie działający przeciwnowotworowy produkt leczniczy mogący wywoływać istotne toksyczne działania niepożądane. Należy go podawać pod nadzorem odpowiednio wykwalifikowanego lekarza posiadającego doświadczenie w stosowaniu przeciwnowotworowych produktów leczniczych.

•    Opisywano ciężkie przypadki zakażeń (np. zakażenia dróg oddechowych, zapalenie płuc i wirusowe zakażenia skóry), w tym zakażeń zakończonych zgonem (np. posocznica) (patrz punkt 4.8).

•    Jeśli u pacjenta występuje czynne zakażenie, to przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym Cladribine Agila powinno ono zostać wyleczone. Pacjenci, u których stwierdza się lub stwierdzi się dodatni wynik odczynu Coombsa, powinni być uważnie monitorowani pod kątem ewentualnej hemolizy.

•    Pacjenci powinni być uważnie monitorowani pod kątem zakażeń. Pacjenci z zakażeniami wywołanymi przez herpeswirusy powinni być leczeni acyklowirem.

•    Jedna fiolka omawianego produktu leczniczego zawiera około 35,4 mg sodu; fakt ten należy wziąć pod uwagę u pacjentów u pacjentów stosujących dietę bezsodową.

•    Pacjenci w podeszłym wieku powinni być leczeni w oparciu o indywidualną ocenę i poddawani uważnemu monitorowaniu morfologii krwi obwodowej i parametrów czynnościowych nerek i wątroby. Ze względu na ryzyko konieczna jest ocena indywidualna.

•    U pacjentów z dużą liczbą komórek nowotworowych lub narażonych na zwiększone ryzyko rozwoju hiperurykemii wskutek rozpadu komórek nowotworowych należy stosować odpowiednie leczenie profilaktyczne. U pacjentów z wyjściowo dużą liczbą krwinek białych należy rozważyć stosowanie allopurynolu i odpowiednie nawadnianie w celuzmniejszenia, mogących wystąpić działań niepożądanych związanych z zespołem lizy komórek nowotworowych.

•    Zaleca się, aby bezterminowo pacjentom leczonym kladrybiną przetaczano tylko takie składniki krwi/produkty krwiopochodne, które zostały uprzednio napromienione — w celu zapobieżenia poprzetoczeniowej chorobie przeszczep przeciwko gospodarzowi (Ta-GvHD, transfusion-associated graft-versus-host disease).

4.4.1    Zahamowanie czynności szpiku kostnego

W wyniku stosowania omawianego produktu leczniczego należy spodziewać się wystąpienia zahamowania czynności szpiku kostnego. Jest ono zwykle odwracalne, a jego nasilenie wydaje się być proporcjonalne do dawki. U pacjentów leczonych produktem leczniczym Cladribine Agila, szczególnie w dużych dawkach, często dochodzi do ciężkiego zahamowania czynności szpiku kostnego, objawiającego się neutropenią, niedokrwistością i małopłytkowością. W momencie rozpoczynania leczenia u większości pacjentów biorących udział w badaniach klinicznych stwierdzano, jako objaw czynnej białaczki włochatokomórkowej, zaburzenie czynności układu krwiotwórczego. Po zakończeniu leczenia produktem leczniczym Cladribine Agila, zanim liczba krwinek we krwi obwodowej zaczęła zwiększać się, jeszcze przez jakiś czas nadal postępowało pogarszanie czynności układu krwiotwórczego. Należy zachować ostrożność u pacjentów z ciężkim zaburzeniemczynności szpiku kostnego o dowolnej etiologii, gdyż w wyniku stosowania omawianego produktu leczniczego należy spodziewać się dalszego zahamowania czynności szpiku kostnego (patrz punkty 4.4.5 i 4.8).

Ze względu na długotrwałą immunosupresję związaną ze stosowaniem analogów nukleozydów, takich jak produkt leczniczy Cladribine Agila, potencjalnym zagrożeniem jest rozwój wtórnych nowotworów złośliwych. Pierwotne nowotwory złośliwe układu krwiotwórczego również stanowią czynnik ryzyka rozwoju wtórnych nowotworów złośliwych.

W pierwszych dwóch tygodniach po rozpoczęciu leczenia średnia liczba płytek krwi, bezwzględna liczba neutrofili i stężenie hemoglobiny uległy zmniejszeniu, a następnie zwiększeniu i normalizacji średnich wartości do 15. dnia w przypadku płytek krwi, 5. tygodnia w przypadku neutrofili i 8. tygodnia w przypadku hemoglobiny. Działanie mielosupresyjne kladrybiny było najsilniej wyrażone w pierwszym miesiącu po zakończeniu leczeniu. W pierwszym miesiącu 43% pacjentom przetaczano krwinki czerwone, a 13% pacjentom — płytki krwi. Zaleca się uważne monitorowanie parametrów hematologicznych, szczególnie w okresie pierwszych 4-8 tygodni po zakończeniu leczenia produktem leczniczym Cladribine Agila (patrz punkt 4.8).

4.4.2    Działanie neurotoksyczne

Ciężkie działania neurotoksyczne (w tym nieodwracalny niedowład kończyn dolnych i niedowład czterokończynowy) opisywano u pacjentów, którzy otrzymywali kladrybinę we wlewie ciągłym w dużych dawkach (4 do 9 razy przekraczających dawkę zalecaną w przypadku białaczki włochatokomórkowej). Choć neurotoksyczność wydaje się wykazywać zależność od dawki, to w przypadku stosowania dawki zalecanej rzadko opisywano występowanie ciężkich działań toksycznych. W przypadku stwierdzenia objawów neurotoksyczności lekarz powinien rozważyć odroczenie lub przerwanie podawania produktu leczniczego.

4.4.3    Gorączka/zakażenia

U około 72% (89/124) pacjentów ze stosowaniem kladrybiny związana była gorączka (temperatura ciała wynosząca 37,8°C lub więcej). Większość epizodów gorączkowych występowało w pierwszym miesiącu. Choć 70% pacjentów leczono empirycznie antybiotykami podawanymi pozajelitowo, to niecała jedna trzecia epizodów gorączkowych związana była z udokumentowanym zakażeniem.

Ponieważ większość przypadków gorączki występowało u pacjentów z neutropenią, w pierwszym miesiącu leczenia pacjenci powinni być ściśle monitorowani, a antybiotykoterapia empiryczna powinna być włączana w przypadku pojawienia się wskazań klinicznych. Ze względu na mielosupresyjne działanie produktu leczniczego Cladribine Agila lekarz powinien uważnie ocenić zagrożenia i korzyści związane z podawaniem tego produktu leczniczego pacjentom z czynnymi zakażeniami. Ponieważ gorączce może towarzyszyć wzmożona utrata płynów z organizmu, należy utrzymywać odpowiednie nawodnienie pacjenta (patrz punkt 4.8).

4.4.4    U pacjentów z nowotworami złośliwymi układu krwiotwórczego przebiegającymi z dużą liczbą komórek nowotworowych opisywano rzadkie przypadki zespołu lizy komórek nowotworowych.

4.4.5    Wpływ na czynność nerek i wątroby

U części pacjentów otrzymujących duże dawki kladrybiny opisywano przypadki ostrej niewydolności nerek. Brak do tego wystarczających danych dotyczących dawkowania omawianego produktu leczniczego u pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby. Do chwili uzyskania większej ilości informacji na ten temat zaleca się zachowanie ostrożności przy podawaniu omawianego produktu leczniczego pacjentom ze stwierdzoną lub podejrzewaną łagodną niewydolnością nerek lub wątroby. Kladrybina jest przeciwwskazana u pacjentów z umiarkowanym lub ciężkim zaburzeniem czynności nerek i/lub wątroby (patrz punkt 4.3). Jak w przypadku innych silnie działających cytostatyków, monitorowanie czynności nerek i wątroby należy prowadzić w uzasadnionych klinicznie przypadkach, szczególnie zaś u pacjentów ze stwierdzonym zaburzeniem czynności nerek lub wątroby. W przypadku stwierdzenia objawów nefrotoksyczności lekarz powinien rozważyć odroczenie lub przerwanie podawania produktu leczniczego (patrz punkty 4.8 i 4.9).

Produkt leczniczy Cladribine Agila musi przed podaniem zostać rozcieńczony w przeznaczonym do tego celu roztworze dożylnym (pełne informacje dotyczące przygotowania roztworu do infuzji, patrz punkt 6.6).

4.4.6    Badania laboratoryjne

Podczas i po zakończeniu stosowania omawianego produktu leczniczego należy regularnie kontrolować profil hematologiczny pacjenta w celu ustalenia stopnia zahamowania czynności układu krwiotwórczego. U pacjentów z HCL, po uzyskaniu normalizacji liczby krwinek we krwi obwodowej, należy wykonać biopsję aspiracyjną i gruboigłową szpiku kostnego w celu potwierdzenia odpowiedzi na leczenie produktem leczniczym Cladribine Agila. W przypadku stwierdzenia epizodu gorączkowego należy przeprowadzić odpowiednią diagnostykę laboratoryjną i radiologiczną.

4.4.7    Rakotwórczość/mutagenność

Nie przeprowadzono żadnych badań rakotwórczości kladrybiny na zwierzętach. Ze względu na wykazaną genotoksyczność kladrybiny nie można jednak wykluczyć jej właściwości rakotwórczych. [W hodowlach komórek ssaków kladrybina prowadzi do powstania nierównowagi pomiędzy wewnątrzkomórkowymi pulami deoksyrybonukleotydotrifosforanów. Nierównowaga ta prowadzi do zahamowania syntezy i naprawy DNA i w efekcie do pęknięć nici DNA i śmierci komórek. Stopień hamowania wbudowywania tymidyny w ludzkich komórkach limfoblastycznych wynosił 90% przy stężeniu wynoszącym 0,3 mM. Kladrybina była również wbudowywana do DNA w tych komórkach.] Kladrybina indukowała aberracje chromosomalne zarówno in vivo w teście mikrojąderkowym na szpiku kostnym myszy, jak i w teście in vitro na komórkach CHO-WBL. Kladrybina nie wywierała działania mutagennego na bakterie ani nie indukowała nieplanowej syntezy DNA w pierwotnych hodowlach hepatocytów szczurzych.

4.4.8    Zaburzenie płodności

Kiedy kladrybinę podawano dożylnie makakom jawajskim, powodowała ona zahamowanie szybko dzielących się komórek, w tym komórek jąder. Wpływ na płodność u człowieka nie jest znany. Mężczyznom leczonym produktem leczniczym Cladribine Agila należy zalecić, aby nie spowodowali ciąży w okresie do 6 miesięcy po otrzymaniu ostatniej dawki tego produktu (patrz punkt 4.6).

4.4.9    Wynaczynienie

W przypadku wynaczynienia prawdopodobieństwo tego, że dojdzie do uszkodzenia otaczających tkanek, jest niewielkie. Jeśli dojdzie do wynaczynienia, podawanie omawianego produktu leczniczego należy natychmiast przerwać i wznowić je przez inną żyłę. Z innych zalecanych czynności miejscowych należy wymienić uniesienie kończyny górnej i zastosowanie okładu z lodu w celu zmniejszenia obrzęku.

4.4.10    Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności u dzieci.

W badaniu I fazy z udziałem pacjentów z białaczką w wieku od 1 do 21 lat kladrybinę podawano w ciągłym wlewie dożylnym w dawkach w zakresie od 3,0 do 10,7 mg/m2 pc./dobę przez 5 dni (czyli w zakresie od połowy do dwukrotności dawki zalecanej w przypadku białaczki włochatokomórkowej). Działaniem toksycznym ograniczającym wielkość dawki było ciężkie zahamowanie czynności szpiku kostnego z głęboką neutropenią i małopłytkowością. Po największej dawce u 3 z 7 pacjentów doszło do rozwoju nieodwracalnego zahamowania szpiku kostnego i zakończonych zgonem ogólnoustrojowych zakażeń bakteryjnych lub grzybicznych. Nie odnotowano żadnych wyjątkowych działań toksycznych.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Należy zachować ostrożność przy podawaniu produktu leczniczego Cladribine Agila podczas lub po zakończeniu podawania innych produktów leczniczych wywołujących zahamowanie czynności szpiku kostnego (patrz punkty 4.4.1 i 4.8.1.2).

Ze względu na zwiększone ryzyko zakażenia podczas immunosupresji wywołanej przez chemioterapię, w tym przez chemioterapię produktem leczniczym Cladribine Agila, nie zaleca się podawania żywych szczepionek atenuowanych ani kortykosteroidów chorym otrzymującym produkt leczniczy Cladribine Agila. Ze względu na podobny metabolizm wewnątrzkomórkowy może dochodzić do oporności krzyżowej w przypadku innych analogów nukleozydowych, takich jak fludarabina czy 2'-deoksykoformycyna. Jednoczesne podawanie analogów nukleozydowych z kladrybiną nie jest zatem zalecane.

Ze względu na spodziewane interakcje z produktami leczniczymi ulegającymi fosforylacji wewnątrzkomórkowej (np. przeciwwirusowymi produktami leczniczymi) lub z inhibitorami wychwytu adenozyny (np. dydanozyny, tenofowiru, adefowiru), ich jednoczesne stosowanie z kladrybiną nie jest zalecane.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Kobiety w wieku rozrodczym /antykoncepcja

Kladrybina może wykazywać działanie genotoksyczne. Mężczyznom leczonym produktem leczniczym Cladribine Agila zaleca się, aby nie spowodowali ciąży podczas otrzymywania tego produktu oraz w okresie do 6 miesięcy po otrzymaniu ostatniej jego dawki (patrz punkt 4.4). Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną antykoncepcję w okresie leczenia kladrybiną oraz przez 6 miesięcy po otrzymaniu ostatniej jej dawki. W stosownych przypadkach należy omówić z pacjentami ich plany rodzinne.

Ciąża

Nie przeprowadzono odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań u kobiet w ciąży. W badaniach na zwierzętach wykazano szkodliwy wpływ na rozrodczość (patrz punkt 5.3).

Produktu leczniczego Cladribine Agila nie należy w związku z tym stosować podczas ciąży. Jeśli produkt leczniczy Cladribine Agila zostanie użyty podczas ciąży lub jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas otrzymywania tego produktu leczniczego, wówczas powinna ona zostać przebadana pod kątem potencjalnego zagrożenia dla płodu.

Karmienie piersią

Ze względu na możliwość przenikania kladrybiny do mleka kobiecego i możliwość wystąpienia ciężkich działań niepożądanych u niemowląt karmionych piersią przeciwwskazane jest karmienie piersią w okresie leczenia produktem leczniczym Cladribine Agila oraz w okresie 6 miesięcy po otrzymaniu ostatniej dawki tego produktu.

Płodność

Wpływ na płodność u człowieka nie jest znany. W przypadku leków przeciwnowotworowych, takich jak kladrybina, które wpływają na syntezę DNA, RNA i białek, należy spodziewać się niekorzystnego wpływu na gametogenezę u ludzi (patrz punkt 5.3).

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Zważywszy na chorobę podstawową pacjenta i profil bezpieczeństwa produktu leczniczego Cladribine Agila, pacjent powinien zachować ostrożność przy wykonywaniu czynności wymagających znacznej sprawności psychofizycznej (patrz punkt 4.8).

8. Działania niepożądane

4.8.1 Białaczka włochatokomówkowa (HCL)

Bezpieczeństwo stosowania kladrybiny oceniano u 576 leczonych kladrybiną pacjentów z białaczką włochatokomórkową (HCL) (badania K90091 i L91048, n = 576). U pacjentów tych zastosowano co najmniej 1 wstrzyknięcie kladrybiny i uzyskano dane dotyczące bezpieczeństwa. Opierając się na połączonych w jedną pulę danych dotyczących bezpieczeństwa z badań klinicznych dotyczących HCL, stwierdzono, że najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi (czyli występującymi z częstością wynoszącą 10%) były: gorączka (33%), zmęczenie (31%), nudności (22%), wysypka (16%), ból głowy (14%) oraz reakcje w miejscu podania (11%).

Uwzględniając wymienione powyżej działania niepożądane, w tabeli A wymieniono działania niepożądane zgłaszane w przypadku stosowania kladrybiny u pacjentów leczonych z powodu HCL w badaniach klinicznych oraz zestawieniach zbiorczych (bez podawania wskazania) z okresu po dopuszczeniu do obrotu.

Zastosowano następującą konwencję kategorii częstości: bardzo często (1/10); często (1/100 do <1/10); niezbyt często (1/1000 do <1/100).

Tabela A: Działania niepożądane zgłoszone w badaniach klinicznych dotyczących HCL oraz w okresie po dopuszczeniu do obrotu

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często:

Wstrząs septycznya

Niezbyt często:

Zakażenia oportunistycznea

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Często:

Wtórne nowotwory złośliwe1, pierwotne nowotwory złośliwe układu krwiotwórczego1

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Często:

Niedokrwistość hemolitycznaa,b, niedokrwistość, gorączka neutropeniczna

Niezbyt często:

Zahamowanie czynności szpiku kostnego z długotrwałą pancytopeniąa, niedokrwistość aplastycznaa, hipereozynofiliaa, zespół mielodysplastycznya

Zaburzenia układu immunologicznego

Często:

Nadwrażliwośća

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Niezbyt często:

Zespół lizy komórek nowotworowycha

Zaburzenia psychiczne

Często:

Splątaniea,c, lęk, bezsenność

Zaburzenia układu

nerwowego

Bardzo często:

Ból głowy

Często:

Zaburzenia równowagi

Niezbyt często:

Zaburzenia świadomości3, działania neurotoksycznea,d

Zaburzenia oka

Często:

Zapalenie spojóweka

Choroby serca

Często:

Częstoskurcz

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często:

Nacieki śródmiąższowe w płucachae, Nieprawidłowe szmery oddechowe, kaszel, dusznośćf, rzężenia

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często:

Nudności

Często:

Ból brzucha®, zaparcia, biegunka, wzdęcia, wymioty

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często:

Zwiększone stężenie bilirubinya, zwiększona aktywność aminotransferaza

Zaburzenia skóry i

tkanki podskórnej

Bardzo często:

Wysypka11

Często:

Pokrzywkaa, wybroczyny, wzmożonepocenie, petocje, świąd

Niezbyt często:

Zespół Stevensa-Johnsonaa

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często:

Bóle stawowe, bóle mięśniowe, dolegliwości bólowei

Zaburzenia nerek i

dróg moczowych

Często:

Niewydolność nerekaj

Zaburzenia ogólne

i stany w miejscu podania

Bardzo często:

Reakcje w miejscu podaniak, zmęczenie, gorączka

Często:

Osłabienie, dreszcze, zmniejszenie łaknienia, złe samopoczucie, osłabienie siły mięśniowej, obrzęki obwodowe

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Często:

Urazy

a Zdarzenia zgłaszane jako działania niepożądane w okresie po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu.

b Kategoria „niedokrwistość hemolityczna” obejmuje też niedokrwistość autoimmunohemolityczną. c Kategoria „splątanie” obejmuje dezorientację.

d Kategoria „działania neurotoksyczne” obejmuje obwodową neuropatię czuciową, neuropatię ruchową (porażenie), polineuropatię i niedowład kończyn dolnych.

e Kategoria „nacieki śródmiąższowe w płucach” obejmuje nacieki płucne, śródmiąższową chorobę płuc, zapalenie płuc i włóknienie płuc.

f Kategoria „duszność” obejmuje duszność, duszność wysiłkową oraz świszczący oddech. g Kategoria „ból brzucha” obejmuje dyskomfort w jamie brzusznej, ból brzucha oraz ból (górnej i dolnej części) brzucha.

h Kategoria „wysypka” obejmuje rumień, wysypkę oraz wysypkę (plamistą, plamisto-grudkową, grudkową, swędzącą, krostkową i rumieniową).

1 Kategoria „dolegliwości bólowe” obejmuje ból, ból pleców, ból w klatce piersiowej, dolegliwości w przebiegu zapalenia stawów, bóle kostne oraz ból kończyny.

j Kategoria „niewydolność nerek” obejmuje ostrą niewydolność nerek i zaburzenie czynności nerek. k Kategoria „reakcje w miejscu podania” obejmuje reakcje w miejscu podania, reakcje w miejscu założenia cewnika naczyniowego (zapalenie tkanki podskórnej, rumień, krwawienie i ból) oraz reakcje w miejscu podania wlewu (rumień, obrzęk i ból).

l Ze względu na długotrwałą immunosupresję związaną ze stosowaniem analogów nukleozydów, takich jak produkt leczniczy Cladribine Agila, potencjalnym zagrożeniem jest rozwój wtórnych nowotworów złośliwych. Pierwotne nowotwory złośliwe układu krwiotwórczego również stanowią czynnik ryzyka rozwoju wtórnych nowotworów złośliwych.

Następujące dane dotyczące bezpieczeństwa oparto na podgrupie 124 pacjentów z HCL włączonych do badania kluczowego (K90091). W pierwszym miesiącu ciężką neutropenię stwierdzono u 70% pacjentów, a zakażenie u 31% pacjentów. Gorączkę stwierdzono u 72% pacjentów. Większość niehematologicznych zdarzeń niepożądanych cechowała się nasileniem małym do umiarkowanego.

Większość epizodów nudności cechowało się małym nasileniem, nie towarzyszyły im wymioty i nie wymagały one leczenia przeciwwymiotnego. U pacjentów wymagających stosowania przeciwwymiotnych produktów leczniczych nudności łatwo poddawały się leczeniu, najczęściej za pomocą chloropromazyny.

Większość przypadków wysypki cechowała się małym nasileniem.

Zahamowanie czynności szpiku kostnego

HCL (dane oparte na podgrupie 124 pacjentów włączonych do badania K90-091)

Zahamowanie czynności szpiku kostnego często stwierdzano w pierwszym miesiącu po rozpoczęciu leczenia kladrybiną. Neutropenię (bezwzględną liczbę neutrofili poniżej 500 x 106/l) stwierdzano u 69% pacjentów, przy czym była ona obecna już na początku leczenia u 25% z nich.Ciężką niedokrwistość (stężenie hemoglobiny poniżej 8,5 g/dl) stwierdzano u 41% pacjentów, przy czym była ona obecna już na początku leczenia u 12% z nich, a małopłytkowość (liczbę płytek poniżej 20 x 109/l) — u 15% pacjentów, przy czym była ona obecna już na początku leczenia u 5% z nich. W pierwszym miesiącu 43% pacjentom przetaczano krwinki czerwone, a 13% pacjentom — płytki krwi.

Leczenie kladrybiną wiązało się z przedłużającym się zmniejszeniem liczby limfocytów CD4 i przemijającym zmniejszeniem liczby limfocytów CD8. W obserwacji 78 ze 124 pacjentów włączonych do badań klinicznych, liczba limfocytów CD4 przed rozpoczęciem leczenia wynosiła 766/ pl. Nadir średniej liczby limfocytów CD, który stwierdzano między 4. a 6. miesiącem po zakończeniu leczenia, wyniósł 272/pl. Średnia liczba limfocytów CD4 15 miesięcy po zakończeniu leczenia utrzymywała się poniżej 500/pl. Choć początkowo doszło do zmniejszenia liczby limfocytów CD8, to po 9 miesiącach stwierdzono zwiększanie się wartości tego parametru. Znaczenie kliniczne przedłużającej sie limfopenii w zakresie limfocytów CD4 nie jest jednak znane.

Stwierdzano też przedłużającą się ubogokomórkowość (<35%) szpiku kostnego. Nie wiadomo, czy wspomniana ubogokomórkowość szpiku kostnego to efekt jego włóknienia w przebiegu choroby podstawowej czy też efekt działania toksycznego kladrybiny.

Gorączka/zakażen ia

HCL (dane oparte na podgrupie 124 pacjentów włączonych do badania K90-091)

Gorączka była często stwierdzanym zdarzeniem niepożądanym w pierwszym miesiącu badania.

W pierwszym miesiącu u 12% pacjentów stwierdzano ciężką gorączkę (tzn. temperaturę wynoszącą co najmniej 40°C). U 11 spośród 124 leczonych pacjentów stwierdzono udokumentowane zakażenie w okresie miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie leczenia. W okresie miesiąca po zakończeniu leczenia u 31% pacjentów stwierdzono udokumentowane zakażenie: u 13,7% pacjentów było to zakażenie bakteryjne, u 6,5% — wirusowe, a u 6,5% — grzybicze. Wśród tych pacjentów, u 70% zastosowano antybiotykoterapię empiryczną.

W pierwszym miesiącu ciężkie zakażenia (np. posocznica, zapalenie płuc), w tym zakażenia zakończone zgonem, zgłoszono w przypadku 7% pacjentów; pozostałe zakażenia miały charakter łagodnych lub umiarkowanych. W drugim miesiącu całkowita częstość występowania udokumentowanych zakażeń wyniosła 8%, przy czym zakażenia te miały charakter łagodnych lub umiarkowanych i nie stwierdzono ani jednego przypadku nasilonego zakażenia ogólnoustrojowego.

Po trzecim miesiącu miesięczna częstość występowania zakażeń była albo mniejsza, albo taka sama co miesięczna częstość występowania zakażeń w miesiącach bezpośrednio poprzedzających początek leczenia kladrybiną. Wśród 124 pacjentów z białaczką włochatokomórkową włączonych do wspomnianych dwóch badań klinicznych doszło do 6 zgonów po zakończeniu leczenia; w jednym przypadku przyczyną zgonu było zakażenie, w dwóch przypadkach — występująca przed leczeniem choroba serca, a w kolejnych dwóch — utrzymująca się białaczka włochatokomórkowa z powikłaniami zakaźnymi. Szósty pacjent zmarł z powodu progresji choroby po otrzymaniu dodatkowego leczenia innym cytostatykiem.

4.8.2    Wpływ dużych dawek

W badaniu I fazy z udziałem 31 pacjentów, u których kladrybina podawana była w dużych dawkach (przekraczających od 4 do 9 razy dawkę zalecaną w białaczce włochatokomórkowej) przez 7-14 dni w połączeniu z cyklofosfamidem i napromienianiem całego ciała w ramach przygotowania do przeszczepienia szpiku kostnego, stwierdzono ostrą nefrotoksyczność, opóźnioną neurotoksyczność, ciężkie zahamowanie czynności szpiku kostnego z neutropienią, niedokrwistością i małopłytkowością oraz objawy ze strony przewodu pokarmowego.

4.8.3    Działanie nefrotoksyczne

U sześciu (19%) pacjentów doszło do rozwoju objawów ostrego zaburzenia czynności/niewydolności nerek (np. kwasica, bezmocz, zwiększone stężenie kreatyniny w surowicy) w okresie od 7 do 13 dni po rozpoczęciu leczenia kladrybiną, przy czym u 5 pacjentów konieczne było zastosowanie dializoterapii. U 2 z tych pacjentów niewydolność nerek okazała się odwracalna. Cechy uszkodzenia kanalikównerkowych stwierdzono w badaniu pośmiertnym u 2 (z 4) pacjentów, u których za życia nie udało się przywrócić prawidłowej czynności nerek. Część tych pacjentów było dodatkowo leczonych innymi produktami leczniczymi wykazującymi działanie nefrotoksyczne.

4.8.4    Działanie neurotoksyczne

U 11 (35%) pacjentów stwierdzono opóźnioną neurotoksyczność. U większości tych pacjentów cechowała się ona postępującym i nieodwracalnym osłabieniem siły mięśniowej w obrębie kończyn górnych i/lub dolnych kończyn (porażenie kończyn dolnych / porażenie czterokończynowe) stwierdzonym w okresie od 35 do 84 dni po rozpoczęciu leczenia dużymi dawkami.

Wyniki nieinwazyjnych badań neurologicznych odpowiadały demielinizacji.

4.8.5    Bezpieczeństwo stosowania omawianego produktu leczniczego w przypadku podawania dożylnego lub podskórnego pacjentom ze stwardnieniem rozsianym

Choć nie można zalecić stosowania kladrybiny we wskazaniach innych aniżeli białaczka włochatokomórkowa ani też stosowania jej drogą podskórną, to dostępne są dane z omówionych niżej badań, których celem była ocena potencjalnej skuteczności tego związku w leczeniu stwardnienia rozsianego.

W dwóch badaniach, w których stosowano drogę dożylną, kladrybina podawana była we wlewie dożylnym w dawkach w zakresie od 0,087 do 0,100 mg/kg mc./dobę przez 7 dni, przy czym schemat ten powtarzano przez łącznie 4-6 miesięcy. Dawka skumulowana wahała się zatem w zakresie od 2,80 do 3,65 mg/kg mc. Dodatkowo, w trzech badaniach, w których stosowano drogę podskórną, kladrybina podawana była w dawkach w zakresie od 0,07 do 0,14 mg/kg mc./dobę przez 5 dni, przy czym schemat ten powtarzano przez łącznie 2-6 miesięcy. Całkowita dawka skumulowana wahała się zatem w zakresie od 0,7 do 2,1 mg/kg mc.

Ustalony na podstawie tych badań profil bezpieczeństwa odzwierciedla spodziewane działanie limfotoksyczne i mielosupresyjne i pokrywa się z profilem bezpieczeństwa przypisywanemu dożylnej drodze podawania w aktualnie zalecanym wskazaniu, czyli w HCL.

We wspomnianych wyżej badaniach większość często zgłaszanych zdarzeń niepożądanych, w tym ciężkich zdarzeń niepożądanych, najczęściej wiązała się z chorobą podstawową. Większość występowała bowiem z porównywalną częstością u pacjentów otrzymujących placebo i pacjentów otrzymujących kladrybinę. Reakcje zapalne i/lub dolegliwości bólowe w miejscu podania obserwowano w przypadku podskórnego podawania badanego leku. U pacjentów leczonych kladrybiną stwierdzano większą częstość występowania zakażeń górnych dróg oddechowych, plamicy, nadciśnienia tętniczego i osłabienia siły mięśniowej niż u pacjentów otrzymujących placebo, przy czym różnica międzygrupowa w częstości występowania osłabienia siły mięśniowej spowodowana była głównie wynikami uzyskanymi przez jednego badacza. Z wyjątkiem większej częstości występowania małopłytkowości po ponownym zastosowaniu badanego leku (8%) w porównaniu z pierwszorazowym zastosowaniem badanego leku (4%) nie stwierdzono żadnych istotniejszych różnic w profilu zdarzeń niepożądanych między pierwszorazowym leczeniem kladrybiną a ponownym leczeniem kladrybiną wśród 78 pacjentów, którzy poddani byli więcej niż jednemu cyklowi leczenia kladrybiną.

Mniej częste, lecz klinicznie istotne zdarzenia niepożądane obejmowały zdarzenia niepożądane związane z zahamowaniem czynności szpiku kostnego i zaburzeniem czynności układu immunologicznego (zapalenie płuc, niedokrwistość aplastyczna, pancytopenia, małopłytkowość, opryszczka i półpasiec) oraz zdarzenia występujące albo wyłącznie, albo ze zwiększoną częstością i nasileniem u pacjentów otrzymujących skumulowaną dawkę kladrybiny wynoszącą co najmniej

2,8 mg/kg mc., szczególnie jeśli dawka całkowita była podawana w ciągu jedynie czterech miesięcy.

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedawkowania mogą obejmować nudności, wymioty, biegunkę, ciężkie zahamowanie czynności szpiku kostnego (w tym niedokrwistość, małopłytkowość, leukopenię i agranulocytozę), ostrą niewydolność nerek, a także nieodwracalne objawy neurotoksyczności (niedowład kończyn dolnych / niedowład czterokończynowy), zespół Guillaina-Barrego i zespół Browna-Sequarda. Ostre, nieodwracalne objawy neuro- i nefrotoksyczności opisywano u pojedynczych pacjentów leczonych dawkami, które przekraczały dawkę zalecaną do stosowania w leczeniu białaczki włochatokomórkowej o 4 razy.

Nie jest znana swoista odtrutka. W postępowaniu w przypadku przedawkowania kladrybiny zaleca się natychmiastowe przerwanie jej podawania, uważną obserwację stanu pacjenta i wdrożenie odpowiedniego leczenia objawowego (przetoczenia krwi, dializa, hemofiltracja, leki przeciwzakaźne itp.). U pacjentów, u których doszło do przedawkowania, należy kontrolować czynność układu krwiotwórczego.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: analogi nukleozydów purynowych, kod ATC: L01BB04 Kladrybina to syntetyczny związek przeciwnowotworowy.

Oporność i wrażliwość komórkowa: Wybiórczy wpływ toksyczny kladrybiny na określone populacje prawidłowych i zmienionych nowotworowo limfocytów i monocytów wynika ze względnej aktywności kinazy deoksycytydynowej, deoksynukleotydazy i deaminazy adenozynowej. Zakłada się, że komórki wykazujące dużą aktywność kinazy deoksycytydynowej i małą aktywność deoksynukleotydazy będą wybiórczo zabijane przez kladrybinę wskutek wewnątrzkomórkowego kumulowania się toksycznych deoksynukleotydów.

Komórki o dużym stężeniu deoksynukleotydów nie są w stanie prawidłowo naprawić pęknięcia w jednoniciowym DNA. Kladrybina tym się różni od innych cytostatyków wpływających na metabolizm puryn, że wykazuje działanie cytotoksycznie zarówno wobec aktywnie dzielących się, jak i uśpionych limfocytów i monocytów, hamując w nich zarówno syntezę, jak i naprawę DNA.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne Wchłanianie

Kiedy kladrybina była podawana w ciągłym wlewie dożylnym przez 7 dni, średnie stężenie w surowicy w stanie stacjonarnym oszacowano na 5,7 ng/ml. Nie stwierdzono kumulacji kladrybiny we wspomnianym okresie siedmiu dni leczenia.

Dystrybucja

Generalnie, pozorna objętość dystrybucji kladrybiny jest bardzo duża (średnio około 9 l/kg mc.), co wskazuje na szerokie rozmieszczenie kladrybiny w tkankach organizmu. Kladrybina przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego. Z jednego doniesienia wynika, że stężenie kladrybiny w płynie mózgowo-rdzeniowym wynosi około 25% stężenia kladrybiny w osoczu.

Metabolizm

Kladrybina, która jest prolekiem, metabolizowna jest wewnątrzkomórkowo, głównie za pośrednictwem kinazy deoksycytydyny, do 2chlorodeoksyadenozyno-5'monofosforanu, który ulega dalszej fosforylacji do difosforanu pod wpływem kinazy nukleozydomonofosforanowej, a następnie do metabolitu czynnego — 2chlorodeoksyadenozyno-5'trifosforanu (CdATP) pod wpływem kinazy nukleozydodifosforanu.

Eliminacja

Szacunkowy ogólnoustrojowy klirens kladrybiny wynosi 663,5 ml/h/kg mc. Po wlewach dożylnych stężenie kladrybiny w osoczu ulega spadkowi w sposób wielowykładniczy przy okresach półtrwania w końcowej fazie eliminacji wahających się od około 3 do 22 godzin. Średni okres półtrwania kladrybiny w komórkach białaczkowych wynosi 23 godziny.

U pacjentów z nowotworami litymi stwierdzono, że podczas 5dniowego ciągłego wlewu dożylnego kladrybiny z szybkością wynoszącą 3,5—8,1 mg/m2 pc./dobę średnio 18% podanej dawki ulega wydaleniu z moczem.

Szczególne grupy pacjentów Zaburzenie czynności nerek i wątroby

Wpływu zaburzenia czynności nerek i wątroby na eliminację kladrybiny nie badano u ludzi.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Stosowania kladrybiny u dzieci nie badano.

Pacjenci w podeszłym wieku

Doświadczenia ze stosowaniem omawianego produktu leczniczego u pacjentów w wieku powyżej 65 lat są ograniczone. Pacjenci w podeszłym wieku powinni być leczeni w oparciu o indywidualną ocenę i poddawani uważnemu monitorowaniu morfologii krwi obwodowej i parametrów czynnościowych nerek i wątroby.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Rakotwórczość/mutagenność: Nie przeprowadzono żadnych badań rakotwórczości kladrybiny na zwierzętach. Ze względu na wykazaną genotoksyczność kladrybiny nie można jednak wykluczyć jej właściwości rakotwórczych. Kladrybina indukowała aberracje chromosomalne zarówno in vivo w teście mikrojąderkowym na szpiku kostnym myszy, jak i w teście in vitro na komórkach CHO-WBL. Kladrybina wykazuje mutagenność w hodowlach komórek ssaków. Kladrybina nie wywierała działania mutagennego na bakterie ani nie indukowała nieplanowej syntezy DNA w pierwotnych hodowlach hepatocytów szczurzych.

Toksyczny wpływ na rozrodczość Kladrybina wykazuje działanie teratogenne u myszy i królików. Znamienne zwiększenie zmienności wśród płodów stwierdzono u myszy otrzymujących dawkę

1,5 mg/kg mc./dobę (4,5 mg/m2 pc. — dawka w przybliżeniu równoważna dawce zalecanej u ludzi wynoszącej 3,6 mg/m2 pc.). U myszy otrzymujących dawkę 3,0 mg/kg mc./dobę (9 mg/m2 pc.) stwierdzano zwiększenie częstości występowania resorpcji płodów, zmniejszenie wielkości ciała w miotach oraz zwiększenie częstości występowania deformacji płodów. Obumarcie i deformacje płodów stwierdzano u królików, które otrzymywały dawkę 3,0 mg/kg mc./dobę (33,0 mg/m2 pc.).Nie stwierdzono żadnych działań niepożądanych u płodów u myszy przy dawce 0,5 mg/kg mc./dobę (1,5 mg/m2 pc.) ani u królików przy dawce 1,0 mg/kg mc./dobę (11,0 mg/m2 pc.).

Płodność Wpływu kladrybiny na płodność nie badano na zwierzętach. Kiedy kladrybinę podawano dożylnie makakom jawajskim, powodowała ona zahamowanie szybko dzielących się komórek, w tym komórek jąder. Wpływ na płodność u człowieka nie jest znany. W przypadku leków przeciwnowotworowych, takich jak kladrybina, które wpływają na syntezę DNA, RNA i białek, należy spodziewać się niekorzystnego wpływu na gametogenezę u ludzi (patrz punkty 4.4 i 4.6).

Pozostałe przedkliniczne dane dotyczące bezpieczeństwa podano w odpowiednich punktach ChPL.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek Kwas fosforowy Disodu fosforan bezwodny Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Omawianego produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi z wyjątkiem produktów wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

2 lata

Po rozcieńczeniu:

Trwałość chemiczna i fizyczna została wykazana dla okresu 24 godzin w temperaturze 25°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast. Jeśli produkt nie zostanie zużyty natychmiast, odpowiedzialność za czas przechowywania po rozcieńczeniu i warunki przechowywania ponosi użytkownik, przy czym czas przechowywania po otwarciu nie powinien zazwyczaj przekraczać 24 godzin w temperaturze od 2°C do 8°C, chyba że produkt został rozcieńczony w kontrolowanych i potwierdzonych warunkach aseptycznych.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

5. Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka o pojemności 20ml wykonana ze szkła (typ I) z szarym korkiem z szarej gumy bromobutylowej, pokrytym omniflex-plus i z aluminiowym uszczelnieniem w tekturowym pudełku.

Fiolki pakowane są po lszt.lub 7 szt. w pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Ze względu na dostępność ograniczonych jedynie danych na temat zgodności farmaceutycznej zaleca się stosowanie wyłącznie zaleconych rozcieńczalników i systemów infuzyjnych.

Roztworów zawierających produkt leczniczy Cladribine Agila nie należy mieszać z innymi dożylnymi produktami leczniczymi ani dodatkami; nie należy ich też podawać przez tę samą linię dożylną, gdyż nie przeprowadzono badań zgodności.

Jeśli do sekwencyjnego podania we wlewie kilku różnych produktów leczniczych użyta zostanie ta sama linia dożylna, powinna ona zostać przepłukana zgodnym rozcieńczalnikiem przed i po wlewie produktu leczniczego Cladribine Agila (patrz punkt 4.2).

Przygotowanie i podawanie roztworów dożylnych:

Produkt leczniczy Cladribine Agila musi przed podaniem zostać rozcieńczony w odpowiednim rozcieńczalniku.Ponieważ produkt leczniczy Cladribine Agila nie zawiera żadnych przeciwdrobnoustrojowych ani bakteriostatycznych środków konserwujących, podczas przygotowywania jego roztworu konieczne jest przestrzeganie zasad aseptyki i odpowiednich środowiskowych środków ostrożności.

Przed podaniem, o ile pozwala na to charakter roztworu i pojemnika, produkty lecznicze przeznaczone do podawania pozajelitowego należy obejrzećczy nie występują w nich w nich cząstki stałe i zmiany zabarwienia. W wyniku ekspozycji produktu leczniczego Cladribine Agila na niskie temperatury może dojść do wytrącenia się precypitatów, które można ponownie rozpuścić poprzez pozostawienie roztworu w temperaturze pokojowej do chwili naturalnego wyrównania temperatur pomiędzy roztworem a otoczeniem, a następnie energiczne wytrząsanie. NIE PODGRZEWAĆRÓWNIEŻ W KUCHENCE MIKROFALOWEJ

Należy podjąć odpowiednie kroki zapewniające jałowość przygotowywanych do podania roztworów. Po rozcieńczeniu roztwór produktu leczniczego Cladribine Agila należy niezwłocznie podać albo przechować w lodówce (w temperaturze od 2°C do 8°C) przez maksymalnie 8 godzin przed rozpoczęciem podawania.Fiolki produktu leczniczego Cladribine Agila są przeznaczone do jednorazowego użycia. Wszelkie pozostałości należy usunąć w sposób odpowiedni.

Potencjale niebezpieczeństwa związane z cytostatykami są dobrze poznane, w związku z czym przy każdym kontakcie z produktem leczniczym Cladribine Agila, w tym podczas jego przygotowywania i podczas podawania, należy przestrzegać stosownych środków ostrożności. Zaleca się używanie jednorazowych rękawic i odzieży ochronnej. W przypadku kontaktu produktu leczniczego Cladribine Agila ze skórą lub śluzówką, należy natychmiast spłukać obfitą ilością wody.

Przygotowanie pojedynczej dawki dobowej:

Wyliczoną na okres 24 godzin dawkę produktu leczniczego Cladribine Agila (0,09 mg/kg mc. albo 0,09 ml/kg mc., albo 3,6 mg/m2 pc.) dodać do worka infuzyjnego zawierającego od 100 ml do 500 ml

0,9% roztworu chlorku sodu do wstrzykiwań (Ph. Eur.). Podawać we wlewie dożylnym ciągłym przez 24 godziny. Powtarzać codziennie przez 7 kolejnych dni.

Nie zaleca się stosowania 5% roztworu glukozy jako rozcieńczalnika ze względu na zwiększony rozpad kladrybiny. Domieszki leku Cladribine Agila wykazują chemiczną i fizyczną trwałość przez co najmniej 24 godziny w temperaturze pokojowej i przy zwykłym pokojowym oświetleniu fluorescencyjnym w większości z dostępnych pojemników infuzyjnych wykonanych z PCW.

DAWKA PRODUKTU LECZNICZEGO CLADRIBINE AGILA

ZALECANY

ROZCIEŃCZALNIK

ILOŚĆ

ROZCIEŃCZALNIKA

HCL:

Wlew

24godzinny

0,09 mg/kg mc./dobę

0,9% roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań (Ph. Eur.)

100 ml do 500 ml

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Agila Specialties UK Limited New Bridge Street House 30-34 New BridgeStreet Londyn EC4V 6BJ Wielka Brytania

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Cladribine Agila