+ iMeds.pl

Cladronate 30 mgUlotka Cladronate

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Cladronate, 30 mg, tabletki powlekane

Natrii risedronas

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Cladronate i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cladronate

3.    Jak stosować lek Cladronate

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Cladronate

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Cladronate i w jakim celu się go stosuje Co to jest lek Cladronate

Lek Cladronate w dawce 30 mg należy do grupy leków niehormonalnych, zwanych bisfosfonianami, które są stosowane w leczeniu chorób kości. Lek działa bezpośrednio na kości, wzmacniając i zmniejszając ryzyko złamiania.

Kość jest żywą tkanką. Stara kość jest usuwana ze szkieletu i zastępowana nową kością.

Choroba Pageta kości występuje, kiedy proces zwany przebudową przebiega zbyt szybko i w sposób niezamierzony. Wytwarzane nowe kości są słabsze niż zwykle i takie kości mogą się rozszerzać, boleć i mogą pękać. Lek Cladronate w dawce 30 mg zmienia proces przebudowy na prawidłowy, przywraca mocną strukturę kości.

W jakim celu stosowany jest lek Cladronate w dawce 30 mg?

Lek Cladronate w dawce 30 mg jest stosowany w leczeniu choroby Pageta.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cladronate Kiedy nie stosować leku Cladronate

-    jeśli pacjentka ma uczulenie na sodu ryzedronian lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6)

-    jeśli lekarz poinformuje pacjenta, że występuje u niego hipokalcemia (zmniejszone stężenie wapnia we krwi)

-    jeśli pacjentka podejrzewa, że jest w ciąży, jest w ciąży lub planuje zajście w ciążę

-    jeśli pacjentka karmi piersią

-    jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Cladronate w dawce 30 mg należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    jeśli pacjent ma problemy z utrzymaniem pozycji wyprostowanej (siedzącej lub stojącej) przez co najmniej 30 minut

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia metabolizmu kości i przemiany mineralnej (np. niedobór witaminy D, zaburzenia czynności przytarczyc, w obu przypadkach prowadzące do

zmniej szenia stężenia wapnia we krwi)

-    jeśli u pacjenta występowały w przeszłości problemy z przełykiem (przewód łączący jamę ustną z żołądkiem). Na przykład pacjent może mieć ból lub trudności w połykaniu pokarmu lub wcześniej rozpoznany przełyk Baretta (stan chorobowy polegający na zmianie rodzaju komórek nabłonka w dolnej części przełyku)

-    jeśli pacjent został poinformowany przez lekarza, że cierpi na nietolerancję niektórych cukrów (takich jak laktoza)

-    jeśli pacjent odczuwał lub odczuwa ból, obrzęk lub drętwienie szczęki lub „uczucie ciężkości szczęki” lub rozchwianie zębów. To może być objawem martwicy tkanki kostnej szczęki. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent choruje na raka, jest leczony naświetlaniami, kortykosteroidami lub jeśli zęby pacjenta są w złym stanie, ponieważ są to czynniki ryzyka

-    jeśli pacjent jest w trakcie leczenia stomatologicznego lub ma być poddany zabiegowi chirurgii stomatologicznej, powinien poinformować stomatologa o stosowaniu leku Cladronate w dawce 30 mg.

Lekarz poinformuje, co pacjent może robić podczas stosowania leku Cladronate, jeśli którekolwiek z powyższych ostrzeżeń go dotyczy.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Cladronate u dzieci w wieku poniżej 18 roku życia z powodu braku wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.

Inne leki i Cladronate

Leki zawierające jeden z następujących składników mogą osłabiać działanie leku Cladronate w dawce 30 mg, jeśli stosowane są w tym samym czasie:

•    wapń

•    magnez

•    glin (np. niektóre mieszaniny stosowane w niestrawności)

•    żelazo.

Leki te należy przyjmować co najmniej 30 minut po przyjęciu tabletki leku Cladronate w dawce 30 mg.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Cladronate z jedzeniem i piciem

Jest bardzo ważne aby NIE przyjmować leku Cladronate w dawce 30 mg z jedzeniem i piciem (innym niż zwykła woda), żeby lek działał prawidłowo. Zwłaszcza nie należy stosować tego leku jednocześnie z nabiałem (jak mleko), ponieważ zawiera wapń (patrz punkt 2 „Inne leki i Cladronate”).

Pokarm i napoje (z wyjątkiem zwykłej wody) należy spożywać co najmniej 30 minut po przyjęciu tabletki leku Cladronate w dawce 30 mg.

Ciąża i karmienie piersią

Nie wolno stosować leku Cladronate w dawce 30 mg, jeśli pacjentka może być w ciąży, jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę (patrz punkt 2 „Kiedy nie stosować leku Cladronate). Potencjalne ryzyko związane z zastosowaniem sodu ryzedronianu (substancja czynna w leku Cladronate) u kobiet ciężarnych nie jest znane.

Nie wolno stosować leku Cladronate, jeśli pacjentka karmi piersią (patrz punkt 2 „Kiedy nie stosować leku Cladronate”).

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie jest znany wpływ leku Cladronate na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Lek Cladronate w dawce 30 mg zawiera laktozę.

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Cladronate Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to:Przyjmować JEDNĄ tabletkę leku Cladronate w dawce 30 mg (30 mg sodu ryzendronianu) jeden raz na dobę.

Zwykle czas leczenia to 2 miesiące.

Kiedy przyjmować tabletkę leku Cladronate

Należy przyjąć tabletkę leku co najmniej 30 minut przed pierwszym posiłkiem, napojem (innym niż zwykła woda) lub innym lekiem danego dnia.

Jeśli pacjent nie może przyjąć tabletki leku Cladronate w dawce 30 mg w tym czasie, powinien przyjąć ją na opróżniony żołądek, o tej samej porze każdego dnia, w następujący sposób:

•    albo

pomiędzy posiłkami: lek Cladronate w dawce 30 mg powinien być stosowany na co najmniej 2 godziny przed i co najmniej 2 godziny po przyjęciu jakiegokolwiek posiłku, leku lub napoju (za wyjątkiem zwykłej wody).

•    lub

wieczorem: lek Cladronate w dawce 30 mg powinien być stosowany co najmniej 2 godziny po spożyciu ostatniego posiłku, leku lub napoju (za wyjątkiem zwykłej wody) danego dnia. Lek Cladronate w dawce 30 mg należy przyjmować co najmniej 30 minut przed udaniem się na wieczorny odpoczynek.

Jak stosować tabletki leku Cladronate w dawce 30 mg

•    Tabletki przyjmować w pozycji wyprostowanej (można siedzieć lub stać), aby uniknąć zgagi.

•    Połknąć tabletkę, popijając co najmniej szklanką zwykłej wody (120 ml).

•    Połknąć tabletkę w całości. Nie ssać i nie żuć tabletki.

•    Nie kłaść się przez 30 minut po przyjęciu tabletki.

Lekarz poinformuje pacjenta, czy potrzebne jest dodatkowe stosowanie suplementów wapnia i witamin, jeżeli nie są one dostarczane w wystarczającej ilości z dietą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cladronate

W przypadku zastosowania przez pacjenta lub kogoś innego omyłkowo zbyt wielu tabletek leku Cladronate w dawce 30 mg niż zalecono, należy wypić pełną szklankę mleka i poszukać pomocy lekarskiej lub skontaktować się ze szpitalem. Objawy podmiotowe i przedmiotowe bardzo małej zawartości wapnia we krwi: to mrowienie w palcach rąk i nóg i wokół ust, skurcz mięśni, drgawki i możliwy stan zagrażający życiu w postaci skurczu strun głosowych i nieregularnego rytmu serca.

Pominięcie zastosowania leku Cladronate

W przypadku pominięcia dawki o zwykłej porze, należy przyjąć tabletkę leku Cladronate zgodnie z powyższą instrukcją (np. przed śniadaniem, pomiędzy posiłkami lub wieczorem).

Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Cladronate

Należy porozmawiać z lekarzem, zanim pacjent rozważy przerwanie leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać stosowanie leku Cladronate w dawce 30 mg i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem, jeśli wystąpią następujące objawy:

•    Objawy charakterystyczne dla ciężkiej reakcji alergicznej ,takie jak:

o    Obrzęk twarzy, języka lub gardła.

o    Trudności w przełykaniu.

o    Pokrzywka lub trudności w oddychaniu.

•    Ciężkie reakcje skórne w tym z tworzącymi się pęcherzami na skórze.

Należy niezwłocznie poinformować lekarza, jeśli wystąpią następujące działania niepożądane:

•    Zapalenie oczu, zwykle z bólem, zaczerwienieniem i wrażliwością na światło słoneczne.

•    Martwica kości szczęki związana z opóźnionym gojeniem i stanem zapalnym, często w następstwie ekstrakcji zębów (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

•    Objawy dotyczące przełyku, takie jak: ból podczas połykania, trudności w przełykaniu, ból w klatce piersiowej lub wystąpienie zgagi lub nasilenie zgagi.

Ponadto w badaniach klinicznych obserwowano inne działania niepożądane, które były zwykle łagodne i nie były powodem zaprzestania przyjmowania leku.

Działania niepożądane zostały podzielone zgodnie z częstością ich występowania. Zastosowano następujące terminy:

Bardzo często: dotyczą więcej niż 1 na 10 leczonych pacjentów.

Często: dotyczą 1 do 10 na 100 leczonych pacjentów.

Niezbyt często: dotyczą 1 do 10 na 1 000 leczonych pacjentów.

Rzadko: dotyczą 1 do 10 na 10 000 leczonych pacjentów.

Bardzo rzadko: dotyczą mniej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentów.

Częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Często występujące działania niepożądane

•    Niestrawność, nudności, ból brzucha, skurcz żołądka lub dyskomfort, uczucie przepełnienia, wzdęcie, biegunka.

•    Ból kości, mięśni lub stawów.

•    Ból głowy.

Niezbyt często występujące działania niepożądane

•    Zapalenie lub owrzodzenie przełyku (przewód łączący jamę ustną z żołądkiem) powodujące trudności i ból w przełykaniu (patrz także punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”), zapalenie żołądka i dwunastnicy (jelito opróżniające żołądek).

•    Zapalenie tęczówki oka (czerwone, bolesne oczy z możliwą zmianą w widzeniu).

Rzadko występujące działania niepożądane

•    Zapalenie języka (czerwony, obrzęknięty, możliwe że również bolesny), zwężenie przełyku (przewód łączący jamę ustną z żołądkiem).

•    Nieprawidłowe wyniki badań wątroby. Może to być zdiagnozowane z badań krwi.

Po wprowadzeniu leku do obrotu obserwowano następujące działania niepożądane (częstość nieznana):

•    Łysienie.

•    Choroby wątroby, w niektórych przypadkach ciężkie.

W rzadkich przypadkach na początku leczenia, może wystąpić zmniejszenie stężenia wapnia i fosforanu we krwi pacjentki. Te zmiany są zwykle niewielkie i nie dają objawów.

Niezbyt często mogą wystąpić nietypowe złamania kości udowej szczególnie u pacjentów długotrwale leczonych z powodu osteoporozy. Należy zwrócić się do lekarza w przypadku pojawienia się bólu, osłabienia lub uczucia dyskomfortu w okolicy uda, biodra lub w pachwinie, ponieważ może to już wcześniej wskazywać na prawdopodobieństwo wystąpienia złamania kości udowej.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Cladronate

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Cladronate

-    Substancją czynną jest sodu ryzedronian (amorficzny) 30 mg, co odpowiada 27,84 mg kwasu ryzedronowego.

-    Ponadto lek zawiera:

Rdzeń tabletki: magnezu stearynian, krospowidon, laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna; otoczka: hypromeloza, krzemionka koloidalna bezwodna, hydroksypropyloceluloza, makrogol 400, makrogol 8000, tytanu dwutlenek (E171).

Jak wygląda lek Cladronate i co zawiera opakowanie

Tabletka powlekana.

Biała, okrągła, 8,5 mm, obustronnie wypukła, tabletka powlekana.

Wielkość opakowania:

Blistry: 28, 56 tabletek powlekanych

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny:

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjóróur Islandia

Wytwórca:

Actavis hf.

Reykjavikurvegi 78 IS-220 Ha&arfjóróur Islandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Actavis Polska sp. z o.o. ul. Odrowąża 15 03-310 Warszawa Polska

Tel.+48 22 512 2900

Data ostatniej aktualizacji ulotki: maj 2013

6

Cladronate

Charakterystyka Cladronate

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Cladronate, 30 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 30 mg sodu ryzedronianu (amorficznego), co odpowiada 27,84 mg kwasu ryzedronowego.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka powlekana zawierająca sodu ryzedronian amorficzny zawiera także 131,30 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Biała, okrągła, 8,5 mm, obustronnie wypukła, tabletka powlekana.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie choroby Pageta kości.

Produkt leczniczy Cladronate w dawce 30 mg jest wskazany u pacjentów dorosłych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zalecaną dawką dla dorosłych jest jedna tabletka 30 mg na dobę, podawana doustnie przez okres 2 miesięcy. Jeżeli ponowne leczenie jest uznane za konieczne (co najmniej po upływie 2 miesięcy po zakończeniu leczenia), nowy cykl leczenia może odbywać się po zastosowaniu tej samej dawki i czasu trwania leczenia. Wchłanianie sodu ryzedronianiu zaburzone jest przez pokarm, tak więc, aby zapewnić prawidłowe wchłanianie, pacjent powinien przyjmować produkt leczniczy Cladronate w dawce 30 mg:

•    Przed śniadaniem: co najmniej 30 minut przed pierwszym posiłkiem danego dnia, innym produktem leczniczym lub napojem (innym niż zwykła woda).

W szczególnym przypadku, kiedy dawka nie zostanie przyjęta przed śniadaniem, produkt leczniczy Cladronate w dawce 30 mg można przyjąć pomiędzy posiłkami lub wieczorem o tej samej porze każdego dnia, ściśle przestrzegając poniższej instrukcji, upewniając się, że produkt jest stosowany na pusty żołądek:

•    Pomiędzy posiłkami: produkt leczniczy Cladronate w dawce 30 mg należy przyjmować co najmniej 2 godziny przed lub 2 godziny po spożyciu jakiegokolwiek posiłku, przyjęciu produktu leczniczego lub płynu (innego niż zwykła woda).

•    Wieczorem: produkt leczniczy Cladronate w dawce 30 mg należy przyjmować co najmniej 2 godziny po ostatnim posiłku, innym produkcie leczniczym lub płynie (innym niż zwykła woda) danego dnia i co najmniej 30 minut przed udaniem się na wieczorny odpoczynek.

W przypadku okazjonalnego pominięcia dawki, produkt leczniczy Cladronate w dawce 30 mg można

przyjąć przed śniadaniem, pomiędzy posiłkami lub wieczorem zgodnie z powyższą instrukcją.

Tabletka musi być połknięta w całości, bez ssania lub rozgryzania. Aby umożliwić szybkie dotarcie tabletki do żołądka, produkt leczniczy Cladronate w dawce 30 mg należy przyjmować w pozycji pionowej, popijając szklanką zwykłej wody (>120 ml). Pacjenci przez 30 minut po przyjęciu tabletki nie powinni przyjmować pozycji leżącej (patrz punkt 4.4).

Lekarz powinien rozważyć podanie suplementu wapnia i witaminy D, jeśli stosowana dieta nie zapewnia właściwej podaży, zwłaszcza, że w chorobie Pageta przemiany kostne są znacznie przyspieszone.

Nie ustalono optymalnego czasu trwania leczenia bisfosfonianami. Należy okresowo oceniać konieczność dalszego leczenia u każdego pacjenta indywidualnie w oparciu o korzyści i potencjalne ryzyko związane ze stosowaniem produktu Cladronate, zwłaszcza po upływie co najmniej 5 lat terapii.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku: nie jest wymagane dostosowanie dawki, ponieważ biodostępność, dystrybucja i eliminacja były podobne u osób w podeszłym wieku (>60 lat) w porównaniu z osobami młodszymi.

Zaburzenia czynności nerek: nie jest wymagane dostosowanie dawki u pacjentów z łagodnymi do średnio nasilonych zaburzeniami czynności nerek. Stosowanie sodu ryzedronianu jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min) (patrz punkty 4.3 i 5.2).

Zaburzenia czynności wątroby: brak badań oceniających bezpieczeństwo i skuteczność ryzedronianu w tej populacji. Ryzedronian nie jest metabolizowany przez wątrobę, dlatego jest mało prawdopodobne, że potrzebne jest dostosowanie dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Dzieci i młodzież: nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 roku życia z powodu braku wystarczających danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania (patrz punkt 5.1).

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Hipokalcemia (patrz punkt 4.4).

Ciąża i okres karmienia piersią.

Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Pokarm, napoje (inne niż zwykła woda) oraz produkty lecznicze zawierające wielowartościowe kationy (takie jak wapń, magnez, żelazo i glin) wpływają na wchłanianie bisfosfonianów i nie należy przyjmować ich w tym samym momencie, co produkt leczniczy Cladronate w dawce 30 mg (patrz punkt 4.5). W celu osiągnięcia zamierzonego działania produktu leczniczego konieczne jest postępowanie ściśle z zaleceniami instrukcji przyjmowania produktu (patrz punkt 4.2).

Stosowanie bisfosfonianów może powodować zapalenie błony śluzowej przełyku, zapalenie żołądka, owrzodzenie błony śluzowej przełyku i owrzodzenie żołądka. Dlatego też należy zachować szczególną ostrożność:

•    u pacjentów, u których wystąpiły w wywiadzie choroby przełyku zaburzające pasaż przełykowy lub opróżnianie przełyku, np. zwężenie lub achalazja,

•    u pacjentów, którzy nie są w stanie utrzymać pozycji pionowej przez co najmniej 30 minut od przyjęcia tabletki,

• jeśli ryzedronian stosowany jest u pacjentów z czynną chorobą lub niedawno występującymi problemami z przełykiem lub górnym odcinkiem przewodu pokarmowego (włączając pacjentów z rozpoznanym przełykiem Baretta).

Lekarz, przepisując produkt, powinien podkreślić konieczność zwrócenia uwagi przez tych pacjentów na przestrzeganie instrukcji dotyczącej sposobu przyjmowania produktu i ewentualne jakiekolwiek objawy problemów z przełykiem. Należy poinstruować pacjenta, aby niezwłocznie poszukiwał pomocy lekarskiej, jeśli wystąpią objawy podrażnienia przełyku takie jak: dysfagia, ból podczas przełykania, ból zamostkowy lub nowy/pogorszenie zgagi.

Leczenie hipokalcemii należy przeprowadzić przed rozpoczęciem terapii produktem leczniczym Cladronate w dawce 30 mg. Inne zaburzenia metabolizmu kości i przemiany mineralnej (np. zaburzenia czynności przytarczyc, niedobór witaminy D) należy leczyć w okresie rozpoczynania terapii produktem leczniczym Cladronate w dawce 30 mg.

Martwica kości szczęki, najczęściej powiązana z ekstrakcją zębów i (lub) miejscowym zakażeniem (z zapaleniem szpiku włącznie) została opisana u pacjentów z rakiem i będących w trakcie leczenia z uwzględnieniem początkowego dożylnego podania bisfosfonianów. Wielu z pacjentów otrzymywało również chemioterapię i kortykosteroidy. Istnieją również doniesienia o przypadkach martwicy kości szczęki u pacjentów z osteoporozą, leczonych podawanymi doustnie bisfosfonianami.

Przed rozpoczęciem terapii bisfosfonianami należy rozważyć badanie stomatologiczne wraz z zastosowaniem odpowiedniej profilaktyki dentystycznej u pacjentów ze współistniejącymi czynnikami ryzyka (np. rak, chemioterapia, radioterapia, leczenie kortykosteroidami, niewłaściwa higiena jamy ustnej).

W trakcie leczenia u tych pacjentów powinno się, o ile to możliwe, unikać inwazyjnych zabiegów stomatologicznych. U pacjentów, u których wystąpi martwica kości szczęki w trakcie leczenia bisfosfonianami, zabiegi stomatologiczne mogą prowadzić do zaostrzenia stanu. Brak dostępnych danych sugerujących, czy zaprzestanie leczenia bisfosfonianami u pacjentów wymagających leczenia stomatologicznego zmniejsza ryzyko martwicy kości szczęki.

Lekarz powinien dobrać metodę leczenia indywidualnie dla każdego pacjenta, biorąc pod uwagę stan kliniczny oraz oceniając korzyści i ryzyko danej metody.

Nietypowe złamania kości udowej

Zgłaszano przypadki nietypowych złamań podkrętarzowych i trzonu kości udowej u osób stosujących bisfosfoniany, głównie u pacjentów długotrwale leczonych z powodu osteoporozy. Te poprzeczne lub krótkie skośne złamania mogą pojawić się w dowolnym miejscu wzdłuż całej kości udowej - od miejsca zlokalizowanego tuż pod krętarzem mniejszym aż do okolicy nadkłykciowej. Do tego typu złamań dochodzi po minimalnym urazie lub bez urazu, a niektórzy pacjenci odczuwają ból uda lub ból w pachwinie. W badaniach obrazowych często na kilka tygodni lub miesięcy przed całkowitym złamaniem kości udowej widoczne są cechy złamań z przeciążenia. Złamania często występują obustronnie, dlatego u leczonych bisfosfonianami pacjentów, u których stwierdzono złamanie trzonu kości udowej, należy zbadać kość udową w drugiej kończynie. Zgłaszano również słabe gojenie się tych złamań. Na podstawie indywidualnej oceny stosunku korzyści do ryzyka u pacjentów, u których podejrzewa się nietypowe złamanie kości udowej, należy rozważyć odstawienie bisfosfonianów do czasu przeprowadzenia oceny.

Należy zalecić pacjentom, żeby zgłaszali pojawienie się jakiegokolwiek bólu w obrębie uda, biodra lub pachwiny występującego w trakcie leczenia bisfosfonianami, a każdy pacjent zgłaszający się z takimi objawami powinien być zbadany pod względem obecności niecałkowitego złamania kości udowej.

Ten produkt leczniczy zawiera w składzie laktozę. U pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie należy stosować tego produktu leczniczego.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono ukierunkowanych badań klinicznych dotyczących interakcji sodu ryzedronianu z innymi produktami leczniczymi, jednakże podczas badań klinicznych nie odnotowano żadnych istotnych klinicznie interakcji z innymi produktami leczniczymi.

Jednoczesne przyjmowanie produktów leczniczych zawierających wielowartościowe kationy (takie jak: wapń, magnez, żelazo i glin) wpływa na wchłanianie produktu leczniczego Cladronate (patrz punkt 4.4).

Produkt leczniczy Cladronate nie podlega ogólnoustrojowym przemianom metabolicznym, nie indukuje enzymów cytochromu P-450 i wykazuje małe powinowactwo do wiązania się z białkami.

4.6    Wpływ na ciążę, płodność i laktację

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania sodu ryzedronianu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko u ludzi nie jest znane. Produktu leczniczego Cladronate nie wolno stosować u kobiet w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Badania na zwierzętach wskazują, że mała ilość sodu ryzedronianu przechodzi do mleka matek karmiących. Produktu leczniczego Cladronate nie wolno stosować u kobiet karmiących piersią.

Płodność

Nie wiadomo, czy produkt leczniczy wpływa na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Sodu ryzedronian był stosowany w badaniach klinicznych III fazy u ponad 15 000 pacjentów. Większość działań niepożądanych obserwowanych w badaniach klinicznych była łagodna do umiarkowanej i zwykle nie wymagała przerwania leczenia.

Działania niepożądane zgłaszane w badaniach klinicznych III fazy u kobiet z osteoporozą po menopauzie leczonych do 36 miesięcy sodu ryzedronianem w dawce 5 mg na dobę (n=5020) lub placebo (n=5048) i uznane za możliwe lub prawdopodobnie związane ze stosowaniem sodu ryzderonianu są wymienione poniżej, stosując następującą konwencję (częstość zdarzeń w porównaniu z placebo podano w nawiasach):

bardzo często (>1/10) często (>1/100, <1/10) niezbyt często (>1/1 000, <1/100) rzadko (>1/10 000, <1/1 000) bardzo rzadko (<1/10 000)

częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu nerwowego

Często:    ból głowy (1,8% w porównaniu z 1,4%).

Zaburzenia oka

Niezbyt często:    zapalenie tęczówki*.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często:    zaparcie (5,0% w porównaniu z 4,8%), niestrawność (4,5% w porównaniu z

4,1%), nudności (4,3% w porównaniu z 4,0%), ból brzucha (3,5% w

porównaniu z 3,3%), biegunka (3,0% w porównaniu z 2,7%).

Niezbyt często:    zapalenie błony śluzowej żołądka (0,9% w porównaniu z 0,7%), zapalenie

błony śluzowej przełyku (0,9% w porównaniu z 0,9%), utrudnienie połykania (0,4% w porównaniu z 0,2%), zapalenie błony śluzowej dwunastnicy (0,2% w porównaniu z 0,1%), owrzodzenie przełyku (0,2% w porównaniu z 0,2%).

Rzadko:    zapalenie języka (<0,1% w porównaniu z 0,1%), zwężenie przełyku (<0,1% w

porównaniu z 0,0%).

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często:    bóle mięśniowo-kostne (2,1% w porównaniu z 1,9%).

Badania diagnostyczne

Rzadko:    nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby.

* Przypadki niezwiązane z badaniami III fazy u pacjentów z osteoporozą, częstość w oparciu o działania niepożądane i (lub) wyniki badań laboratoryjnych z wcześniejszych faz badań klinicznych.

W badaniach III fazy w chorobie Pageta porównywano ryzedronian i etydronian (61 pacjentów w każdej z grup), badacze obserwowali następujące dodatkowe działania niepożądane możliwe lub prawdopodobnie związane ze stosowaniem produktu (zasięg większy w przypadku ryzedronianu niż w etydronanie): zapalenie stawów (9,8% w porównaniu z 8,2%), niedowidzenie, bezdech, zapalenie oskrzeli, zapalenie jelita grubego, uszkodzenie rogówki, skurcze nóg, zawroty głowy, zespół suchego oka, objawy grypy, hipokaliemia, miastenia, nowotwór, moczenie nocne, obrzęk naczyniowy, ból kości, ból w klatce piersiowej, wysypka, zapalenie zatok, szumy uszne i zwiększenie masy ciała (wszystkie 1,6% w porównaniu 0,0%).

Wyniki badań laboratoryjnych

U niektórych pacjentów obserwowano wczesne, przemijające, bezobjawowe i łagodne zmniejszenie stężenia wapnia i fosforanów w surowicy.

Dodatkowo następujące działania niepożądane były obserwowane po wprowadzenia produktu do obrotu:

Zaburzenia oka

Częstość nieznana:    zapalenie tęczówki, zapalenie błony naczyniowej oka.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Częstość nieznana:    nadwrażliwość i reakcje skórne w tym obrzęk naczynioruchowy, uogólniona

wysypka, pokrzywka i pęcherze skórne, czasami o ciężkim przebiegu w tym pojedyncze przypadki zespołu Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, martwicze zapalenie naczyń, łysienie.

Zaburzenia mięśniowo - szkieletowe i tkanki łącznej

Rzadko:    nietypowe złamania podkrętarzowe i trzonu kości udowej (działanie

niepożądane leków należących do klasy bisfosfonianów).

Częstość nieznana:    martwica kości szczęki.

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana:    reakcja anafilaktyczna.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Częstość nieznana:    poważne choroby wątroby. W większości przypadków, o których donoszono,

pacjenci byli leczeni innymi produktami leczniczymi powodującymi choroby wątroby.

4.9 Przedawkowanie

Brak dostępnych danych o leczeniu przedawkowania sodu ryzedronianu.

W przypadku przedawkowania produktu można spodziewać się zmniejszenia stężenia wapnia w surowicy. U niektórych pacjentów mogą wystąpić przedmiotowe i podmiotowe objawy hipokalcemii. Obejmują one mrowienie wokół ust i parestezje, które są najwcześniejszymi objawami hipokalcemii, skurcze mięśni, drgawki i możliwe zagrażające życiu powikłania, takie jak skurcz krtani i zaburzenia rytmu serca.

Aby związać sodu ryzedronian i zmniejszyć jego wchłanianie należy podać mleko i środki zawierające sole magnezu, wapnia i glinu zobojętniające sok żołądkowy. W przypadku znacznego przedawkowania produktu leczniczego należy rozważyć wykonanie płukania żołądka w celu usunięcia niewchłoniętego sodu ryzedronianu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Bisfosfoniany. kod ATC: M05 BA07

Sodu ryzedronian jest pirydynylobisfosfonianem, który wiąże się z hydroksyapatytami kości i hamuje resorpcję kości przez osteoklasty. Obrót metaboliczny ulega zmniejszeniu, podczas gdy aktywność osteoblastów i mineralizacja kości są zachowane.

Choroba kości, choroba Pageta: w programie klinicznym produktu Cladronate w dawce 30 mg badano pacjentów z chorobą Pageta.

Po leczeniu lekiem Cladronate w dawce 30 mg na dobę przez 2 miesiące obserwowano:

•    Stężenie fosfatazy alkalicznej uległo normalizacji u 77% pacjentów w porównaniu z 11% w grupie kontrolnej (etydronian 400 mg na dobę przez 6 miesięcy). Znaczące zmniejszenie obserwowano w wydalaniu z moczem hydroksyproliny/kreatyniny i deoksypyrydynoliny /kreatyniny.

•    Badanie radiologiczne na początku i po 6 miesiącach pokazało zmniejszenie stopnia uszkodzeń osteolitycznych w obu szkieletach kończyn i osiowych. Nie obserwowano nowych złamań.

Obserwowana odpowiedź była podobna u pacjentów z chorobą Pageta niezależnie od tego, czy wcześniej byli leczeni innymi metodami lub nasilenia choroby.

53% pacjentów obserwowanych przez 18 miesięcy po rozpoczęciu pojedynczego cyklu trwającego 2 miesiące stosowania produktu Cladronate pozostawało w stanie biochemicznej remisji.

W badaniach porównawczych podawania dawki przed śniadaniem w stosunku do dawek podawanych w innych porach dnia pacjentkom z osteoporozą pomenopauzalną, gęstość mineralna BMD w odcinku lędźwiowym kręgosłupa była statystycznie większa po podawaniu dawki przed śniadaniem.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo i skuteczność ryzedronianu sodu były oceniane w 3-letnim badaniu (randomizowane, z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane placebo, wieloośrodkowe badanie z grupami równoległymi trwające 1 rok a następnie 2-letnie badanie otwarte) pacjentów pediatrycznych w wieku od 4 do niespełna 16 lat z łagodną do umiarkowanej wrodzoną łamliwością kości. W badaniu tym pacjenci o masie ciała od 10 do 30 kg otrzymywali ryzedronian w dawce 2,5 mg na dobę, a pacjenci o masie ciała powyżej 30 kg otrzymywali ryzedronian w dawce 5 mg na dobę.

Po zakończeniu trwającej rok fazy badań randomizowanych, podwójnie zaślepionych, kontrolowanych

6

placebo, obserwowano statystycznie istotne zwiększenie BMD odcinka lędźwiowego kręgosłupa w grupie placebo w porównaniu z grupą ryzedronianu; ponadto stwierdzono wzrost liczby pacjentów, z co najmniej 1 nowym złamaniem morfometrycznym kręgosłupa (wskazanym przez badanie RTG) w grupie ryzedronianu w porównaniu do placebo. W czasie trwającego jeden rok okresu badania z podwójnie ślepą próbą, procent pacjentów, u których wystąpiły kliniczne złamania wynosił 30,9 % w grupie ryzedronianu i 49,0% w grupie placebo. W fazie otwartej badania, kiedy wszyscy pacjenci otrzymywali ryzedronian (od miesiąca 12 do miesiąca 36), kliniczne złamania zgłaszano u 65,3% pacjentów początkowo randomizowanych do grupy placebo i u 52,9% pacjentów początkowo randomizowanych do grupy ryzedronianu. Ogólnie, wyniki nie uzasadniają stosowania ryzedronianu sodu u pacjentów pediatrycznych z łagodną do umiarkowanej wrodzoną łamliwością kości.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie: Po podaniu doustnym wchłanianie następuje stosunkowo szybko (tmax ~ 1 godzina) i jest niezależne od dawki, w badanym zakresie dawek (2,5 mg do 30 mg). Średnia biodostępność produktu z tabletki wynosi 0,63% i zmniejsza się, gdy sodu ryzedronian podawany jest z pokarmem. Biodostępność jest podobna u mężczyzn i u kobiet.

Dystrybucja: Względna objętość dystrybucji w stanie równowagi wynosi u ludzi 6,3 l/kg mc. Produkt wiąże się z białkami osocza w około 24%.

Metabolizm: Nie stwierdzono układowego metabolizmu sodu ryzedronianu.

Wydalanie: Około połowa wchłoniętej dawki wydalana jest w moczu w ciągu 24 godzin, natomiast po podaniu dożylnym po 28 dniach w moczu wykrywa się 85% dawki. Średni klirens nerkowy wynosi 105 ml/min, a średni klirens całkowity wynosi 122 ml/min, różnica ta wynika prawdopodobnie z klirensu związanego z wchłanianiem do kości. Klirens nerkowy nie zależy od stężenia produktu leczniczego, a zależność pomiędzy klirensem nerkowym, a klirensem kreatyniny jest liniowa. Niewchłonięta część produktu leczniczego wydalana jest z kałem. Krzywa zależności stężenia od czasu po podaniu doustnym wykazuje 3 fazy eliminacji z okresem półtrwania w końcowej fazie eliminacji wynoszącym 480 godzin.

Szczególne grupy pacjentów:

Pacjenci w podeszłym wieku: Biodostępność, dystrybucja i wydalanie były podobne u pacjentów w podeszłym wieku (>60 lat) w porównaniu z młodszymi pacjentami.

Zaburzenia czynności nerek: Nie jest wymagane dostosowanie dawkowania u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek, ale nie jest zalecane u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min).

Różnice etniczne: W populacji Japończyków wykazano, że stężenie w osoczu ryzedronianu po podaniu 2,5 mg ryzedronianu było prawie porównywalne do stężenia w surowicy po podaniu ryzedronianu w dawce 5 mg przedstawicielom rasy kaukaskiej. W związku z różnicami etnicznymi w farmakokinetykach, ryzedronian wydaje się skuteczniej wchłaniany u Japończyków niż przedstawicieli razy kaukaskiej.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach toksykologicznych u szczura i psa obserwowano, zależne od dawki, toksyczne działanie sodu ryzedronianu na wątrobę, głównie w postaci zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych oraz zmian histopatologicznych u szczurów. Kliniczne znaczenie tych obserwacji nie jest znane. U szczura i psa otrzymujących dawki uznane za przekraczające dawki lecznicze stosowane u ludzi, wystąpiło działanie uszkadzające jądra. U gryzoni obserwowano, zależne od dawki, częste przypadki podrażnienia górnych dróg oddechowych. Podobne objawy obserwowano podczas stosowania innych bisfosfonianów. Podczas długotrwałych badań na gryzoniach obserwowano również objawy dotyczące dolnych dróg oddechowych, chociaż kliniczne znaczenie tego działania nie jest jasne.

W badaniach wpływu na rozrodczość, przy narażeniu bliskim narażenia klinicznego, obserwowano zaburzenia kostnienia mostka i (lub) czaszki płodu u szczurów oraz hipokalcemię i śmiertelność wśród samic ciężarnych w grupie oczekującej na poród. Nie odnotowano dowodów działania teratogennego po podaniu dawki 3,2 mg/kg na dobę u szczurów i 10 mg/kg na dobę u królików, chociaż dostępne dane pochodzą z badań wykonanych na małej grupie królików. Większych dawek nie badano ze względu na toksyczność dla matek. Badania genotoksyczności i rakotwórczości nie wykazały żadnego szczególnego zagrożenia dla ludzi.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Magnezu stearynian Krospowidon Laktoza j ednowodna Celuloza mikrokrystaliczna

Otoczka Opadry White 20C28305:

Hypromeloza

Krzemionka koloidalna bezwodna

Hydroksypropyloceluloza

Makrogol 400

Makrogol 8000

Tytanu dwutlenek (E171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowania: blistry PVC/Aluminium i pojemniki HDPE z zamknięciem LDPE z pierścieniem gwarancyjnym w tekturowym pudełku

Wielkości opakowań:

Blistry: 7, 14, 28, 56 i 84 tabletek powlekanych Pojemniki plastikowe: 30 i 100 tabletek powlekanych

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjóróur Islandia

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

18182

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

02.05.2011

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Maj 2013

9

Cladronate