+ iMeds.pl

Clarithromycin teva 500 mgUlotka Clarithromycin teva

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Clarithromycin Teva, 500 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Clarithromycinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc j ą ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Clarithromycin Teva i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Clarithromycin Teva

3.    Jak stosować lek Clarithromycin Teva

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Clarithromycin Teva

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Clarithromycin Teva i w jakim celu się go stosuje

Clarithromycin Teva jest antybiotykiem należącym do grupy leków zwanych makrolidami. Antybiotyki hamuj ą wzrost bakterii powoduj ących zakażenia.

Clarithromycin Teva ma postać tabletek o przedłużonym uwalnianiu, co oznacza, że substancja czynna leku jest uwalniania z tabletki powoli, dzięki czemu lek przyjmuje się tylko raz na dobę.

Lek Clarithromycin Teva jest stosowany w leczeniu takich zakażeń, jak:

•    zapalenie oskrzeli i zapalenie płuc

•    zakażenia gardła i zatok

•    lekkie lub umiarkowanie ciężkie zakażenia skóry i tkanek miękkich.

Lek Clarithromycin Teva nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Lekarz może przepisać klarytromycynę w innej postaci.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Clarithromycin Teva Nie stosować leku Clarithromycin Teva, jeśli:

-    pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na klarytromycynę, którykolwiek z innych składników tego leku lub na inny antybiotyk makrolidowy, np. erytromycynę lub azytromycynę;

-    pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek; lekarz może przepisać inną postać klarytromycyny;

-    u pacjenta stwierdzono niski poziom potasu we krwi;

-    pacjent przyjmuje leki z grupy pochodnych ergotaminy (stosowane zwykle w leczeniu migreny);

-    pacjent przyjmuje cyzapryd (w leczeniu zaburzeń żołądka);

-    pacjent przyjmuje pimozyd (w leczeniu chorób psychicznych;

- pacjent przyjmuje terfenadynę lub astemizol (w leczeniu kataru siennego lub alergii);

- pacjent przyjmuje symwastatynę lub lowastatynę (w celu obniżenia poziomu cholesterolu);

- pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby i nerek;

-    pacj ent ma zaburzenia rytmu serca.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza, jeśli:

•    pacjent ma zaburzenia czynności nerek lub wątroby;

•    u pacjenta stwierdzono schorzenia serca, zwłaszcza zaburzenia rytmu serca (np. zespół długiego odstępu QT);

• pacjent ma miastenię - chorobę, w której mięśnie stają się słabe i szybko się męczą;

• u pacjenta wystąpi ciężka lub długotrwała biegunka podczas lub po zakończeniu stosowania leku Clarithromycin Teva - należy wówczas niezwłocznie skonsultować się z lekarzem;

•    pacj ent jest uczulony na linkomycynę lub klindamycynę (antybiotyki);

•    u pacjenta we krwi występuje małe stężenie potasu i (lub) magnezu;

• pacjent przyjmuje kolchicynę (w leczeniu dny moczanowej), co może wywoływać ciężkie działania niepożądane.

Clarithromycin Teva zawiera laktozę. Jeżeli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

Inne leki i Clarithromycin Teva

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty

Stosowanie niżej wymienionych leków razem z lekiem Clarithromycin Teva może powodować zwiększenie ich stężenia w organizmie, a tym samym nasilenie ich działania:

•    digoksyna, chinidyna lub dyzopiramid (stosowane w chorobach serca);

•    warfaryna (zmniej szaj ąca krzepliwość krwi);

•    karbamazepina, walproinian lub fenytoina (stosowane w leczeniu padaczki);

•    teofilina (stosowana w leczeniu astmy);

•    terfenadyna lub astemizol (stosowane w leczeniu kataru siennego i alergii) - leków tych nie należy stosować razem z Clarithromycin Teva;

•    triazolam, alprazolam lub midazolam (leki uspokajające);

• leki obniżające poziomu cholesterolu, np. atorwastatyna lub cerywastatyna - leków tych nie należy stosować razem z Clarithromycin Teva;

•    omeprazol (stosowany w zaburzeniach żołądka).

Clarithromycin Teva może oddziaływać następująco z lekami działającymi przeciw wirusowi HIV:

•    zydowudyna - Clarithromycin Teva może zmniejszać stężenie zydowudyny;

•    rytonawir może zwiększyć stężenie leku Clarithromycin Teva;

•    atazanawir i sakwinawir: podczas jednoczesnego stosowania tych leków i leku Clarithromycin Teva może zwiększać się stężenie zarówno atazanawiru (lub sakwinawiru), jak i Clarithromycin Teva;

•    newirapina i efawirenz: mogą zmniejszać stężenie leku Clarithromycin Teva.

Inne interakcje:

•    ryfabutyna (antybiotyk stosowany w leczeniu niektórych zakażeń) może zmniejszać stężenie leku Clarithromycin Teva;

•    itrakonazol (lek przeciwgrzybiczy); podczas jednoczesnego przyjmowania z lekiem Clarithromycin Teva może zwiększać się stężenie obu tych leków;

•    flukonazol, inny lek przeciwgrzybiczy, może zwiększać stężenie leku Clarithromycin Teva;

•    syldenafil, tadalafil lub wardenafil (stosowane w leczeniu zaburzeń erekcji); podczas jednoczesnego przyjmowania z lekiem Clarithromycin Teva może zwiększyć się stężenie obu stosowanych leków;

•    tolterodyna (stosowana w leczeniu objawów zespołu pęcherza nadreaktywnego); u niektórych pacjentów podczas jednoczesnego stosowania z lekiem Clarithromycin Teva może zwiększyć się stężenie tolterodyny;

•    metyloprednizolon (kortykosteroid stosowany w leczeniu stanów zapalnych);

•    winblastyna (stosowana w chemioterapii nowotworów);

•    zyprazydon (lek przeciwpsychotyczny);

•    eletryptan (stosowany w leczeniu migreny);

•    halofantryna (stosowana w leczeniu malarii);

•    aprepitant (lek przeciwwymiotny stosowany w trakcie chemioterapii);

•    cylostazol (stosowany w celu poprawiania krążenia krwi w nogach);

•    ryfampicyna (stosowana w leczeniu gruźlicy);

•    takrolimus, syrolimus lub cyklosporyna (stosowane przy przeszczepieniu narządów);

•    ziele dziurawca (lek ziołowy stosowany w leczeniu depresji);

•    fenobarbital (stosowany w leczeniu padaczki);

•    leki przeciwcukrzycowe np. insulina, glibenklamid, repaglinid;

•    ergotamina lub dihydroergotamina (stosowane w leczeniu migreny); leków tych nie należy stosować jednocześnie z lekiem Clarithromycin Teva;

•    pimozyd (lek stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych); pimozydu nie należy stosować jednocześnie z lekiem Clarithromycin Teva;

• cyzapryd (stosowany w zaburzeniach żołądka); cyzaprydu nie należy stosować jednocześnie z lekiem Clarithromycin Teva.

Lek Clarithromycin Teva z jedzeniem i piciem

Lek ten należy przyjmować podczas posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Klarytromycyny nie należy stosować u kobiet w ciąży lub karmiących, chyba że korzyść dla matki przewyższa ryzyko dla dziecka. Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Niewielkie ilości klarytromycyny mogą przenikać do mleka kobiety.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Tabletki mogą spowodować zawroty głowy, uczucie senności lub splątania. W razie wystąpienia tych objawów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Clarithromycin Teva zawiera laktozę

Lek ten zawiera laktozę. Jeżeli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

3. Jak stosować lek Clarithromycin Teva

Lek Clarithromycin Teva należy przyjmować zawsze dokładnie według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Lekarz poinformuje w jaki sposób i jak długo przyjmować lek Clarithromycin Teva. Nie należy przerywać stosowania leku Clarithromycin Teva wcześniej, nawet jeśli objawy choroby ustąpią. Należy przyjmować tabletki tak długo, jak zaleci to lekarz, w przeciwnym razie zakażenie może powrócić.

•    Tabletki należy połykać w całości, popijając płynem.

•    Tabletek nie należy żuć ani dzielić na połowy.

•    Tabletki należy przyjmować raz na dobę, najlepiej o tej samej porze każdego dnia leczenia.

•    Tabletki należy przyjmować podczas posiłku.

Dawkowanie Zwykle zalecane dawki

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku oraz dzieci w wieku powyżej 12 lat

Zwykle zalecaną dawką leku jest jedna tabletka 500 mg, przyjmowana raz na dobę przez 7 do 14 dni. Jednak lekarz zadecyduje o długości leczenia. W ciężkich zakażeniach lekarz może zwiększyć dawkę do dwóch tabletek 500 mg. Należy przyjmować te dwie tabletki jednocześnie.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat

Nie należy podawać tego leku dzieciom w wieku poniżej 12 lat. Lekarz przepisze dziecku inny odpowiedni lek.

Pacjenci z ciężką niewydolnością nerek lub wątroby

Pacjenci z ciężką niewydolnością nerek lub wątroby nie powinni przyjmować leku Clarithromycin Teva.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Clarithromycin Teva

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą pozostałe tabletki oraz opakowanie leku. Objawy przedawkowania obejmują nudności, biegunkę, niestrawność lub bóle brzucha; mogą też wystąpić reakcje alergiczne.

Pominięcie zastosowania leku Clarithromycin Teva

Należy przyj ąć kolejną dawkę tak szybko, jak to możliwe, chyba że zbliża się czas przyj ęcia kolejnej dawki. Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Clarithromycin Teva

Nie należy przerywać stosowania leku Clarithromycin Teva, nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej. Należy przyjmować lek tak długo, jak zalecił to lekarz, inaczej może doj ść do nawrotu choroby.

W razie jakichkolwiek dalszych pytań związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Clarithromycin Teva może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżeń objawów niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku Clarithromycin Teva i natychmiast skontaktować się z lekarzem:

•    ciężka lub przewlekła biegunka z zawartością krwi lub śluzu; biegunka może wystąpić po upływie ponad dwóch miesięcy po zakończeniu stosowania leku Clarithromycin Teva; w takim przypadku również należy skontaktować się z lekarzem;

•    wysypka, trudności z oddychaniem, omdlenia lub obrzęk twarzy lub gardła, świadczące o rozwijaj ącej się reakcji alergicznej;

•    zażółcenie skóry (żółtaczka), podrażnienie skóry, jasny kał, ciemny mocz, wrażliwy brzuch lub utrata apetytu; może to być objawem nieprawidłowej pracy wątroby;

•    ciężkie reakcje skórne, takie jak pęcherze na skórze, w jamie ustnej, wargach, oczach i narządach płciowych (może to być spowodowane rzadką reakcj ą alergiczną zwaną zespołem Stevensa-Johnsona lub toksyczną nekrolizą naskórka);

•    torsades de pointes - nieregularny rytm serca zagrażający życiu.

Częste działania niepożądane (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów)

•    ból głowy;

•    trudności ze snem;

•    zmiany w odczuwaniu smaku;

•    problemy z żołądkiem, takie jak nudności, wymioty, ból brzucha, niestrawność, biegunka;

•    zaburzenia czynności wątroby (widoczne w badaniach krwi);

•    wysypka;

•    wzmożone pocenie.

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

•    pleśniawka jamy ustnej lub pochwy (zakażenie grzybicze);

•    zmniejszenie liczby niektórych krwinek (co może zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia zakażeń lub ryzyko siniaczenia lub krwawień);

•    utrata apetytu, zgaga, wzdęcia, zaparcia, wiatry;

•    niepokój, nerwowość, senność, zmęczenie, osłabienie, zawroty głowy, drżenia lub ogólnie złe samopoczucie;

•    dzwonienie w uszach lub utrata słuchu;

•    zawroty głowy;

•    zapalenie jamy ustnej    lub j ęzyka;

•    suchość w jamie ustnej;

•    bóle stawów;

•    ból w klatce piersiowej lub zmiany rytmu serca, takie jak kołatanie serca;

•    zmiana stężeń substancji wytwarzanych przez wątrobę, zapalenie wątroby, niezdolność do prawidłowego funkcjonowania wątroby lub niewydolność wątroby (może wystąpić zażółcenie skóry, ciemny mocz, jasny kał lub świąd skóry);

•    nieprawidłowe wyniki badań krwi.

Inne odnotowane działania niepożądane (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    obrzęk, zaczerwienienie lub świąd skóry; czasami mogą pojawić się brązowe łuski;

•    trądzik;

•    zapalenie trzustki;

•    uczucie splątania, dezorientacja, omamy (widzenie nieistniej ący rzeczy), zmiana poczucia rzeczywistości lub uczucie paniki, depresja, zaburzenia marzeń sennych lub koszmary;

•    napady drgawek;

•    krwawienie;

•    przebarwienia języka    lub zębów;

•    utrata smaku lub węchu, niemożność prawidłowego odczuwania zapachu;

•    głuchota;

•    ból mięśni lub ubytek tkanki mięśniowej; u pacjentów z miastenią (stan, w którym mięśnie stają się słabe i łatwo się męczą) klarytromycyna może jej nasilać objawy;

•    małe stężenie cukru we krwi;

•    zapalenie nerek lub niezdolność nerek do prawidłowego funkcjonowania (możliwe wystąpienie zmęczenia, obrzęku lub obrzęku twarzy, brzucha, ud lub kostek lub problemów z oddawaniem moczu), lub niewydolność nerek.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek Clarithromycin Teva

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opakowanie zawierające blistry z PVC/PVDC i aluminium: Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C w celu ochrony przed wilgocią. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Opakowanie zawierające blistry z OPA/AL/PVC/AL: Produkt leczniczy nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: EPX. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Clarithromycin Teva

Substancją czynną leku jest klarytromycyna. Każda tabletka zawiera 500 mg klarytromycyny. Pozostałe składniki leku to:

rdzeń: kwas cytrynowy bezwodny, sodu alginian, sodu wapnia alginian, laktoza jednowodna, Powidon-K-30, talk, kwas stearynowy, magnezu stearynian;

otoczka: wanilina, opadry yellow II 31F32870 [zawierający: laktozę jednowodną, hypromelozę (E464), dwutlenek tytanu (E171), Makrogol 4000, żelaza tlenek żółty (E172), żelaza tlenek czerwony (E172), żelaza tlenek czarny (E172)].

Jak wygląda lek Clarithromycin Teva i co zawiera opakowanie

Clarithromycin Teva to owalne, jasnożółte lub żółte tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu.

Tabletki dostępne są w blistrach zawierających po 1 5, 6, 7, 10, 14 lub 20 tabletek, w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Teva Pharmaceutical Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53,

00-113 Warszawa

Wytwórca

TEVA Pharmaceutical Works PLC, Pallagi ut 13, 4042 Debrecen, Węgry

TEVA UK Ltd, Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG, Wielka Brytania

Pharmachemie B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Holandia

TEVA Pharma SLU, C/C n. 4 Poligono Industrial Malpica, 50016 Zaragoza, Hiszpania PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A., ul. Mogilska 80, 31-546, Kraków, Polska

Teva Kutno S.A., ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno, Polska

Data zatwierdzenia ulotki:

7

Clarithromycin Teva

Charakterystyka Clarithromycin teva

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Clarithromycin Teva, 500 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 500 mg klarytromycyny (Clarithromycinum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 100 mg laktozy jednowodnej. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka o przedłużonym uwalnianiu

Jasnożółte lub żółte tabletki powlekane o owalnym kształcie, z wytłoczonym napisem „C” na jednej stronie i „500” na drugiej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt Clarithromycin Teva, 500 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, wskazany jest do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku 12 lat i starszych w leczeniu następujących zakażeń wywołanych przez wrażliwe drobnoustroje:

-    pozaszpitalne zapalenie płuc;

-    zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli;

-    ostre bakteryjne zapalenie zatok (odpowiednio rozpoznane);

-    bakteryjne zapalenie gardła;

-    zakażenia skóry i tkanki podskórnej (o nasileniu lekkim lub umiarkowanym).

Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące prawidłowego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli

Zwykle zalecana dawka produktu Clarithromycin Teva w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu u dorosłych pacjentów to jedna tabletka 500 mg na dobę, przyjmowana podczas posiłku.

W ciężkich zakażeniach dawkowanie można zwiększyć do dwóch tabletek 500 mg na dobę. Leczenie trwa zwykle od 7 do 14 dni.

Dzieci w wieku 12 lat i starsze Dawkowanie jak u dorosłych.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat

Produkt Clarithromycin Teva w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu nie jest odpowiedni do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat lub o masie ciała poniżej 30 kg. Dlatego u dzieci w wieku poniżej 12 lat należy stosować klarytromycynę w innej, bardziej odpowiedniej postaci.

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek

Produktu Clarithromycin Teva w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu nie należy stosować u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min). W tej populacji pacjentów bardziej odpowiednią postacią farmaceutyczną są tabletki o natychmiastowym uwalnianiu (patrz punkt 4.3).

Pacjenci z zaburzeniem czynności wątroby

Nie zaleca się stosowania produktu Clarithromycin Teva w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancj ę czynną - klarytromycynę, inne antybiotyki makrolidowe lub na którąkolwiek substancj ę pomocniczą.

-    Jednoczesne stosowanie z pochodnymi ergotaminy (patrz punkt 4.5).

-    Jednoczesne stosowanie z cyzaprydem, pimozydem, astemizolem i terfenadyną (patrz punkt 4.5).

Jednoczesne stosowanie z symwastatyną lub lowastatyną. Należy przerwać stosowanie tych substancji w czasie leczenia klarytromycyną (patrz punkt 4.5).

Stosowanie produktu Clarithromycin Teva w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu jest przeciwwskazane u pacjentów z klirensem kreatyniny mniejszym niż 30 ml/min, ponieważ nie można zmniejszyć dawki poniżej 500 mg na dobę.

Nie należy stosować klarytromycyny u pacjentów, u których w wywiadzie stwierdzono występowanie wydłużonego odstępu QT lub komorowe zaburzenia rytmu serca, w tym z zaburzenia typu torsade de pointes (patrz punkty 4.4 i 4.5).

Nie należy stosować klarytromycyny u pacjentów z hipokaliemią (ryzyko wydłużenia odstępu QT).

Nie należy stosować klarytromycyny u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby współistniej ąca z zaburzeniami czynności nerek.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Kobietom w ciąży, zwłaszcza w pierwszym trymestrze, lekarz nie powinien przepisywać klarytromycyny bez dokładnego rozważenia korzyści i ryzyka (patrz punkt 4.6).

Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (patrz punkt 4.2).

Klarytromycyna jest wydalana głównie za pośrednictwem wątroby. W związku z tym należy zachować ostrożność podczas podawania tego antybiotyku pacjentom z zaburzeniem czynności wątroby. Należy także zachować ostrożność podczas podawania klarytromycyny pacjentom z umiarkowanym lub ciężkim zaburzeniem czynności nerek. Stosowanie produktu Clarithromycin Teva w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu jest przeciwwskazane u pacjentów z klirensem kreatyniny <30 ml/min (patrz punkt 4.3).

Notowano przypadki niewydolności wątroby zakończone zgonem (patrz punkt 4.8). U niektórych pacjentów mogła już wcześniej występować choroba wątroby lub przyjmowali oni inne leki o działaniu hepatotoksycznym. Należy poinformować pacjenta, że w razie pojawienia się objawów choroby wątroby, takich jak jadłowstręt, żółtaczka, ciemny kolor moczu, świąd lub tkliwość brzucha, konieczne jest przerwanie przyjmowania leku i zgłoszenie się do lekarza.

Podczas stosowania niemal każdego z leków przeciwbakteryjnych, w tym makrolidów, notowano przypadki rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego, którego nasilenie może być od lekkiego do zagrażającego życiu. Przypadki biegunki związanej z Clostridium difficile (CDAD, ang. Clostridium difficile-associated diarrhea) zgłaszano podczas stosowania prawie każdego leku przeciwbakteryjnego, w tym klarytromycyny. Powikłanie to może mieć różne nasilenie -od łagodnej biegunki po prowadzące do zgonu zapalenie okrężnicy. Stosowanie leków przeciwbakteryjnych zmienia skład prawidłowej flory bakteryjnej okrężnicy, co może prowadzić do nadmiernego wzrostu C. difficile. Rozpoznanie CDAD należy brać pod uwagę u każdego pacjenta z biegunką występującą po leczeniu antybiotykami. Konieczne jest zebranie dokładnego wywiadu, ponieważ według doniesień CDAD może występować nawet po dwóch miesiącach od zakończenia podawania leków przeciwbakteryjnych. Dlatego też należy rozważyć możliwość przerwania leczenia klarytromycyną, niezależnie od wskazania. Należy przeprowadzić badania mikrobiologiczne i rozpocząć odpowiednie leczenie. Unikać stosowania leków hamujących perystaltykę jelit.

Opisywano przypadki zaostrzenia objawów miastenii u pacjentów leczonych klarytromycyną.

Po wprowadzeniu produktu do obrotu zgłaszano przypadki toksycznego działania kolchicyny podawanej jednocześnie z klarytromycyną, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku; cześć z tych przypadków wystąpiła u pacjentów z niewydolnością nerek. U niektórych z tych pacjentów działanie to prowadziło do zgonu (patrz punkt 4.5). W razie konieczności jednoczesnego podawania kolchicyny i klarytromycyny należy obserwować pacjentów, czy nie występuj ą u nich kliniczne objawy toksycznego działania kolchicyny.

Zaleca się zachowanie ostrożności podczas jednoczesnego podawania klarytromycyny i pochodnych triazolobenzodiazepiny, takich jak triazolam czy midazolam (patrz punkt 4.5).

Zaleca się zachowanie ostrożności podczas jednoczesnego stosowania klarytromycyny i innych leków ototoksycznych, zwłaszcza aminoglikozydów. Należy kontrolować czynność układu przedsionkowego i słuch podczas leczenia oraz po jego zakończeniu.

Z powodu ryzyka wydłużenia odstępu QT, należy zachować ostrożność u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, ciężką niewydolnością serca, hipomagnezemią, bradykardią (<50 uderzeń serca na minutę) lub podczas jednoczesnego stosowania z innymi produktami leczniczymi powoduj ącymi wydłużenie odstępu QT (patrz punkt 4.5). Klarytromycyny nie należy stosować u pacjentów z wrodzonym lub udokumentowanym nabytym wydłużeniem odstępem QT lub komorowymi zaburzeniami rytmu serca występującymi w przeszłości (patrz punkt 4.3).

Zapalenie płuc. Ze względu na występującą oporność Streptococcus pneumoniae na makrolidy, ważne jest przeprowadzenie testów antybiotykowrażliwości przed przepisywaniem klarytromycyny do leczenia pozaszpitalnego zapalenia płuc. W leczeniu szpitalnego zapalenia płuc klarytromycynę należy stosować w skojarzeniu z innymi odpowiednimi antybiotykami.

Zakażenia skóry i tkanek miękkich o lekkim lub umiarkowanym nasileniu. Zakażenia takie są najczęściej wywoływane przez Staphylococcus aureus lub Streptococcus pyogenes, które mogą wykazywać oporność na makrolidy. Dlatego ważne jest przeprowadzenie testów antybiotykowrażliwości. W przypadkach, w których nie można stosować antybiotyków beta-laktamowych (np. z powodu uczulenia), lekiem z wyboru mogą być inne antybiotyki, takie jak klindamycyna. Obecnie uważa się, że antybiotyki makrolidowe odgrywaj ą rolę w leczeniu tylko niektórych zakażeń skóry i tkanek miękkich, np. wywołanych przez Corynebacterium minutissimum (łupież rumieniowy), trądzik pospolity i róża, oraz w sytuacjach, w których nie można stosować leczenia penicyliną.

Jeśli wystąpią ciężkie reakcje nadwrażliwości, takie jak reakcja anafilaktyczna, zespół Stevensa-Johnsona lub toksyczna nekroliza naskórka, należy natychmiast przerwać leczenie klarytromycyną i niezwłocznie wdrożyć odpowiednie leczenie.

Należy zachować ostrożność podczas podawania klarytromycyny w skojarzeniu z lekami indukującymi enzymy cytochromu CYP3A4 (patrz punkt 4.5).

Inhibitory reduktazy HMG-CoA. Jednoczesne stosowanie klarytromycyny z lowastatyną lub symwastatyną jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3). Klarytromycyna, podobnie jak inne antybiotyki makrolidowe, zwiększa stężenie inhibitorów reduktazy HMG-CoA (patrz punkt 4.5). Rzadko notowani przypadki rabdomiolizy u pacjentów przyjmujących te leki jednocześnie. Należy obserwować, czy u pacjenta nie występują podmiotowe lub przedmiotowe objawy miopatii. Rzadko zgłaszano przypadki rabdomiolizy u pacjentów przyjmujących atorwastatynę lub rozuwastatynę w skojarzeniu z klarytromycyną. Atorwastatynę lub rozuwastatynę należy stosować w możliwie najmniejszych dawkach, jeśli stosuje się równocześnie klarytromycynę. Należy rozważyć zmodyfikowanie dawki statyny lub zastosować taką statynę, która nie jest metabolizowana z udziałem CYP3A (np. fluwastatynę lub prawastatynę).

Doustne środki hipoglikemizujące, insulina. Jednoczesne stosowanie klarytromycyny i doustnych leków przeciwcukrzycowych i (lub) insuliny może prowadzić do istotnej hipoglikemii. W przypadku niektórych leków przeciwcukrzycowych, takich jak nateglinid, pioglitazon, repaglinid i rozyglitazon, może dojść do zahamowania aktywności enzymu CYP3A przez równocześnie stosowaną klarytromycynę, co może prowadzić do hipoglikemii. Zaleca się ścisłą kontrolę stężenia glukozy we krwi.

Doustne leki przeciwzakrzepowe. Jeśli klarytromycyna stosowana jest z warfaryną, istnieje ryzyko wystąpienia ciężkiego krwotoku oraz znaczącego podwyższenia wskaźnika INR i wydłużenia czasu protrombinowego (patrz punkt 4.5). U pacjentów stosujących równocześnie klarytromycynę i doustne leki przeciwzakrzepowe należy często kontrolować wartość INR i czas protrombinowy.

Podczas stosowania antybiotyków, takich jak klarytromycyna, w leczeniu zakażeń H. pylori, może nastąpić selekcja opornych szczepów bakterii.

Długotrwałe stosowanie klarytromycyny, jak w przypadku innych antybiotyków, może doprowadzić do namnożenia się niewrażliwych bakterii lub grzybów. W razie stwierdzenia nadkażenia należy wdrożyć odpowiednie leczenie.

Bakterie oporne na klarytromycynę mogą wykazywać również oporność na inne antybiotyki makrolidowe, linkomycynę i klindamycynę (tzw. oporność krzyżowa).

Pacjenci z rzadką dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego leku.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Produkty lecznicze, których stosowanie z klarytromycyna jest bezwzględnie przeciwwskazane ze względu na możliwość wystąpienia ciężkich działań niepożądanych spowodowanych interakcjami

Cyzapryd, pimozyd, astemizol i terfenadyna

Obserwowano zwiększone stężenia cyzaprydu u pacjentów przyjmujących jednocześnie klarytromycynę i cyzapryd. Może to spowodować wydłużenie odstępu QT oraz zaburzenia rytmu serca takie, jak częstoskurcz komorowy, migotanie komór oraz zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes. Podobne działania obserwowano u pacjentów przyjmuj ących jednocześnie klarytromycynę i pimozyd (patrz punkt 4.3).

Informowano o wpływie antybiotyków makrolidowych na metabolizm terfenadyny. Stwierdzono zwiększenie stężenia terfenadyny, związane niekiedy z wystąpieniem niemiarowości pracy serca z objawami takimi, jak wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG, częstoskurcz komorowy, migotanie komór i zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes (patrz punkt 4.3). W badaniu z udziałem 14 zdrowych ochotników jednoczesne podawanie klarytromycyny i terfenadyny spowodowało 2-3-krotne zwiększenie stężenia kwaśnego metabolitu terfenadyny w surowicy oraz wydłużenie odstępu QT, bez wykrywalnych objawów klinicznych. Podobne działania obserwowano podczas skojarzonego podawania astemizolu i innych antybiotyków makrolidowych.

Ergotamina, dihydroergotamina

Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu informowano, że jednoczesne podawanie klarytromycyny i ergotaminy lub dihydroergotaminy powodowało zatrucie alkaloidami sporyszu, charakteryzujące się skurczem naczyń krwionośnych oraz niedokrwieniem kończyn i innych tkanek, w tym także ośrodkowego układu nerwowego. Jednoczesne podawanie klarytromycyny z tymi produktami leczniczymi jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Wpływ innych produktów leczniczych na klarytromycynę

Produkty lecznicze, które indukują izoenzym CYP3A (np. ryfampicyna, fenytoina, karbamazepina, fenobarbital, dziurawiec zwyczajny) mogą indukować metabolizm klarytromycyny. Może to spowodować zmniejszenie stężenia klarytromycyny poniżej stężenia terapeutycznego, co prowadzi do osłabienia jej skuteczności. Może być konieczne oznaczanie w osoczu stężenia leku indukującego izoenzym CYP3A, ponieważ może ono zwiększyć się w wyniku hamowania CYP3A przez klarytromycynę (patrz także Charakterystyka Produktu Leczniczego stosowanego induktora CYP3A4). Równoczesne podawanie ryfabutyny i klarytromycyny prowadziło do zwiększenia stężenia ryfabutyny i zmniejszenia stężenia klarytromycyny w osoczu oraz do większego ryzyka zapalenia błony naczyniowej.

Wiadomo lub przypuszcza się, że wymienione poniżej produkty lecznicze wpływaj ą na stężenie klarytromycyny we krwi; konieczna może być modyfikacja dawkowania klarytromycyny lub rozważenie zastosowania innego leku.

Efawirenz, newirapina, ryfampicyna, ryfabutyna i ryfapentyna

Produkty silnie indukujące układ enzymatyczny cytochromu P-450, takie jak efawirenz, newirapina, ryfampicyna, ryfabutyna i ryfapentyna mogą przyspieszać metabolizm klarytromycyny i wobec tego zmniejszać stężenie klarytromycyny w osoczu oraz zwiększać stężenie 14(R)-hydroksyklarytromycyny - metabolitu, który jest również mikrobiologicznie czynny. Ponieważ klarytromycyna i 14-OH-klarytromycyna w różny sposób działają na różne bakterie, zamierzone działanie lecznicze może ulec osłabieniu podczas jednoczesnego stosowania klarytromycyny i produktów leczniczych indukujących enzymy cytochromu P-450.

Flukonazol

Jednoczesne podawanie flukonazolu w dawce 200 mg na dobę i klarytromycyny w dawce 500 mg dwa razy na dobę 21 zdrowym ochotnikom spowodowało zwiększenie średniego minimalnego stężenia klarytromycyny w stanie stacjonarnym (Cmin) i pola pod krzywą (AUC) odpowiednio o 33% i 18%. Jednoczesne podawanie flukonazolu nie wpłynęło istotnie na stężenia w stanie stacjonarnym czynnego metabolitu 14-OH-klarytromycyny. Nie jest konieczna modyfikacja dawki klarytromycyny.

Rytonawir

Badanie farmakokinetyczne wykazało, że jednoczesne podawanie rytonawiru w dawce 200 mg co osiem godzin i klarytromycyny w dawce 500 mg co 12 godzin powoduje znaczne hamowanie metabolizmu klarytromycyny. Podczas jednoczesnego podawania rytonawiru Cmax klarytromycyny zwiększa się o 31%, Cmin o 182%, a wartość AUC o 77%. Zaobserwowano zahamowanie tworzenia czynnego metabolitu - 14-OH-klarytromycyny. U pacjentów z prawidłową czynnością nerek nie ma konieczności zmiany dawkowania, ze względu na szeroki przedział terapeutyczny klarytromycyny. Natomiast u pacjentów z niewydolnością nerek, należy rozważyć następującą modyfikację dawki: u pacjentów z klirensem kreatyniny 30-60 ml/min, dawkę należy zmniejszyć o 50%, a u pacjentów z klirensem kreatyniny <30 ml/min, dawkę klarytromycyny należy zmniejszyć o 75%. Klarytromycyny w dawce większej niż 1 g na dobę nie należy podawać jednocześnie z rytonawirem.

Podobną modyfikację dawki należy rozważyć u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek, jeśli rytonawir stosuje się w celu wzmocnienia właściwości farmakokinetycznych innych inhibitorów proteazy HIV, w tym atazanawiru czy sakwinawiru (patrz punkt poniżej, Wzajemne oddziaływanie klarytromycyny i innych produktów leczniczych).

Wpływ klarytromycyny na inne produkty lecznicze

Interakcje z udziałem izoenzymu CYP3A

Podawanie klarytromycyny, która, jak wiadomo, hamuje CYP3A w skojarzeniu z lekiem, który jest metabolizowany głównie z udziałem CYP3A, może powodować zwiększenie stężeń leku, co może prowadzić do nasilenia lub wydłużenia zarówno działania leczniczego, jak i działań niepożądanych podawanego w skojarzeniu leku. Należy zachować ostrożność podczas stosowania klarytromycyny u pacjentów otrzymujących inne leki będące substratami izoenzymu CYP3A, zwłaszcza jeśli substrat izoenzymu CYP3A ma wąski przedział terapeutyczny (np. karbamazepina) i (lub) jeśli jest w bardzo dużym stopniu metabolizowany przez ten enzym.

U pacjentów otrzymujących jednocześnie klarytromycynę należy rozważyć modyfikację dawki i gdy to możliwe, dokładnie monitorować stężenia w surowicy leków metabolizowanych głównie z udziałem izoenzymu CYP3A.

Wiadomo lub podejrzewa się, że następuj ące leki i grupy leków są metabolizowane przez izoenzym CYP3A: alprazolam, astemizol, karbamazepina, cylostazol, cyzapryd, cyklosporyna, dyzopiramid, alkaloidy sporyszu, lowastatyna, metyloprednizolon, midazolam, omeprazol, doustne leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna), pimozyd, chinidyna, ryfabutyna, syldenafil, symwastatyna, syrolimus, takrolimus, terfenadyna, triazolam i winblastyna. Podobny rodzaj interakcji, ale z udziałem innych izoenzymów w cytochromie P450 ma miejsce w przypadku fenytoiny, teofiliny i walproinianu.

Leki przeciwarytmiczne

Po wprowadzeniu klarytromycyny do obrotu informowano o zaburzeniach rytmu serca typu torsade de pointes stwierdzanych podczas podawania z chinidyną lub dyzopiramidem. Podczas podawania klarytromycyny z tymi lekami należy kontrolować, czy odstęp QTc w zapisie EKG nie wydłużył się. Jeśli chinidyna i dyzopiramid stosowane są jednocześnie z klarytromycyną, należy kontrolować ich stężenia w surowicy.

Omeprazol

Klarytromycynę (500 mg co 8 godzin) podawano w skojarzeniu z omeprazolem (40 mg na dobę) zdrowym dorosłym. Klarytromycyna spowodowała zwiększenie stężenia omeprazolu w osoczu w stanie stacjonarnym (wartości Cmax, AUC0-24 i t1/2 zwiększyły się odpowiednio o 30%, 89% i 34%). Średnia dobowa wartość pH soku żołądkowego wynosiła 5,2, gdy omeprazol stosowano w monoterapii i 5,7, gdy omeprazol podawano w skojarzeniu z klarytromycyną.

Syldenafil, tadalafil i wardenafil

Każdy z tych inhibitorów fosfodiesterazy jest metabolizowany, przynajmniej częściowo z udziałem izoenzymu CYP3A, a izoenzym CYP3A może być hamowany przez podawaną jednocześnie klarytromycynę. Podawanie klarytromycyny w skojarzeniu z syldenafilem, tadalafilem i wardenafilem prawdopodobnie spowoduje zwiększenie narażenia na inhibitor fosfodiesterazy. Należy rozważyć zmniejszenie dawek syldenafilu, tadalafilu i wardenafilu, gdy leki te podawane są w skojarzeniu z klarytromycyną.

Teofilina, karbamazepina

Wyniki badań klinicznych wskazują na niewielkie, ale istotne statystycznie (p<0,05) zwiększenie stężenia teofiliny lub karbamazepiny we krwi, gdy któryś z tych leków podawany był jednocześnie z klarytromycyną. Konieczne może być rozważenie zmniejszenia dawki.

Tolterodyna

Tolterodyna jest metabolizowana głównie z udziałem izoenzymu 2D6 cytochromu P-450 (CYP2D6). Jednak w części populacji, w której nie następuje ekspresja CYP2D6 stwierdzono, że metabolizm przebiega z udziałem izoenzymu CYP3A. W tej części populacji hamowanie aktywności izoenzymu CYP3A powoduje istotne zwiększenie stężeń tolterodyny w surowicy. Podczas jednoczesnego stosowania inhibitorów CYP3A, takich jak klarytromycyna, konieczne może być zmniejszenie dawki tolterodyny w populacji pacjentów o ograniczonym metabolizmie z udziałem izoenzymu CYP2D6.

Triazolobenzodiazepiny (np. alprazolam, midazolam, triazolam)

Gdy midazolam podawano w skojarzeniu z klarytromycyną w tabletkach (500 mg dwa razy na dobę), wartość AUC midazolamu zwiększyła się 2,7-krotnie po dożylnym podaniu midazolamu i 7-krotnie po podaniu doustnym. Należy unikać jednoczesnego podawania midazolamu i klarytromycyny drogą doustną. Jeśli midazolam podawany dożylnie stosuje się w skojarzeniu z klarytromycyną, konieczne jest dokładne monitorowanie pacjenta w celu ewentualnej modyfikacji dawki. Te same środki ostrożności należy zastosować w przypadku innych pochodnych benzodiazepiny metabolizowanych przez CYP3A, w tym triazolamu i alprazolamu. W przypadku pochodnych benzodiazepiny, których eliminacja nie zależy od CYP3A (temazepam, nitrazepam, lorazepam) klinicznie istotna interakcja z klarytromycyną nie jest prawdopodobna.

Po wprowadzeniu leku do obrotu informowano o interakcjach i działaniu na ośrodkowy układ nerwowy (np. senność i zaburzenia świadomości) podczas jednoczesnego stosowania klarytromycyny i triazolamu. Wskazane jest kontrolowanie, czy u pacjenta nie występuje nasilone działanie farmakologiczne na OUN.

Inne interakcje

Kolchicyna

Kolchicyna jest substratem zarówno CYP3A, jak i glikoproteiny P (Pgp), która bierze udział w transporcie na zewnątrz komórki. Klarytromycyna i inne antybiotyki makrolidowe są znanymi inhibitorami CYP3A i Pgp. Kiedy klarytromycyna i kolchicyna są podawane jednocześnie, hamowanie Pgp i (lub) CYP3A przez klarytromycynę może powodować zwiększenie narażenia na kolchicynę. Należy kontrolować, czy u pacjentów nie występuj ą kliniczne objawy zatrucia kolchicyną (patrz punkt 4.4).

Digoksyna

Uważa się, że digoksyna jest substratem glikoproteiny P (Pgp). Wiadomo, że klarytromycyna działa hamująco na Pgp. Gdy klarytromycyna podawana jest z digoksyną, hamowanie Pgp przez klarytromycynę może doprowadzić do zwiększenia narażenia na digoksynę. Po wprowadzeniu klarytromycyny do obrotu, u pacjentów otrzymuj ących jednocześnie klarytromycynę i digoksynę stwierdzano również zwiększone stężenia digoksyny w surowicy. U niektórych pacjentów występowały kliniczne objawy zatrucia digoksyną, w tym zaburzenia rytmu serca mogące zagrażać życiu. Należy dokładnie monitorować stężenia digoksyny w surowicy, gdy pacjenci otrzymują jednocześnie digoksynę i klarytromycynę.

Zydowudyna

Jednoczesne doustne podawanie klarytromycyny w postaci tabletek i zydowudyny dorosłym pacjentom zakażonym HIV może spowodować zmniejszenie stężenia zydowudyny w stanie stacjonarnym. Ponieważ, jak się wydaje, klarytromycyna wpływa na wchłanianie jednocześnie podanej doustnie zydowudyny, interakcji tej można w znacznym stopniu uniknąć zachowuj ąc 4-godzinną przerwę między podaniem każdego z tych leków. Wydaje się, że interakcja ta nie występuje u dzieci zakażonych HIV, przyjmuj ących klarytromycynę w postaci zawiesiny oraz zydowudynę lub dydanozynę. Wystąpienie tej interakcji nie jest prawdopodobne, gdy klarytromycynę podaje się w infuzji dożylnej.

Fenytoina i walproinian

Istnieją spontaniczne lub opublikowane raporty dotyczące interakcji między lekami będącymi inhibitorami CYP3A, w tym klarytromycyną, a lekami, które nie są metabolizowane z udziałem CYP3A (np. fenytoina i walproinian). Zaleca się kontrolę stężenia leków w surowicy, jeśli są stosowane jednocześnie z klarytromycyną. Notowano bowiem zwiększone ich stężenia w surowicy.

Wzajemne oddziaływanie klarytromycyny i innych produktów leczniczych

Atazanawir

Zarówno klarytromycyna, jak i atazanawir są substratami oraz inhibitorami CYP3A i istnieją dowody na dwukierunkową interakcję między tymi lekami. Podawanie w skojarzeniu klarytromycyny (500 mg dwa razy na dobę) i atazanawiru (400 mg raz na dobę) spowodowało dwukrotny wzrost narażenia na klarytromycynę i zmniejszenie narażenia na 14-OH-klarytromycynę o 70% oraz zwiększenie AUC atazanawiru o 28%. Ze względu na szeroki przedział terapeutyczny klarytromycyny, nie jest konieczne zmniejszanie dawek u pacjentów z prawidłową czynnością nerek. U pacjentów z umiarkowanie nasilonymi zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny 30-60 ml/min) dawkę klarytromycyny należy zmniejszyć o 50%. U pacjentów z klirensem kreatyniny <30 ml/min dawkę należy zmniejszyć o 75%, stosując odpowiednią postać klarytromycyny. W skojarzeniu z inhibitorami proteazy nie należy podawać klarytromycyny w dawkach większych niż 1000 mg na dobę.

Itrakonazol

Zarówno klarytromycyna, jak i itrakonazol są substratami oraz inhibitorami CYP3A, co prowadzi do wzajemnego oddziaływania między tymi lekami. Klarytromycyna może powodować zwiększenie stężenia itrakonazolu w osoczu, a itrakonazol może powodować zwiększenie stężenia klarytromycyny w osoczu. Należy uważnie obserwować, czy u pacjentów przyjmuj ących jednocześnie itrakonazol i klarytromycynę nie występuj ą przedmiotowe lub podmiotowe objawy nasilenia lub wydłużenia działania farmakologicznego.

Sakwinawir

Zarówno klarytromycyna, jak i sakwinawir są substratami oraz inhibitorami CYP3A i istnieją dowody na dwukierunkową interakcję między tymi lekami. Podczas jednoczesnego podawania klarytromycyny (500 mg dwa razy na dobę) i sakwinawiru (kapsułki miękkie, 1200 mg trzy razy na dobę) 12 zdrowym ochotnikom wartości AUC w stanie stacjonarnym i Cmax sakwinawiru były o 177% i 187% większe niż wtedy, gdy podawano wyłącznie sakwinawir. Wartości AUC i Cmax klarytromycyny były w przybliżeniu o 40% większe od obserwowanych, gdy podawano wyłącznie klarytromycynę. Nie jest konieczna modyfikacja dawki, gdy obydwa leki są podawane w badanych dawkach oraz postaciach farmaceutycznych przez ograniczony czas. Z obserwacji podczas badań wynika, że interakcje występuj ące podczas stosowania kapsułek miękkich, mogą różnić się od interakcji podczas stosowania sakwinawiru w postaci kapsułek twardych. Interakcje leków obserwowane podczas badań, w których stosowano wyłącznie sakwinawir, mogą różnić się od interakcji występuj ących podczas leczenia sakwinawirem z rytonawirem. Gdy sakwinawir podawany jest w skojarzeniu z rytonawirem, należy brać pod uwagę możliwy wpływ rytonawiru na klarytromycynę.

Werapamil

U pacjentów stosuj ących jednocześnie klarytromycynę i werapamil obserwowano hipotonię, bradyarytmię i kwasicę mleczanową.

Nie wykazano interakcji klarytromycyny z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację Płodność

Brak danych na temat wpływu klarytromycyny na płodność u ludzi. U szczurów, ograniczone dane nie wskazują na wpływ klarytromycyny na płodność.

Ciąża

Dane dotyczące stosowania klarytromycyny w czasie pierwszego trymestru ciąży u ponad 200 kobiet nie wykazują wyraźnych działań teratogennych ani objawów niepożądanych u noworodka. Dane pochodzące z badań u ograniczonej liczby ciężarnych kobiet, narażonych na działanie leku w pierwszym trymestrze ciąży, wskazuj ą na możliwe zwiększone ryzyko poronienia. Do chwili obecnej nie ma innych istotnych danych epidemiologicznych. Dane pochodzące z badań na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Ryzyko u ludzi nie jest znane. Nie należy podawać klarytromycyny kobietom ciężarnym, bez dokładnego rozważenia stosunku korzyści do ryzyka.

Karmienie piersią

Klarytromycyna i jej czynny metabolit są wydzielane do mleka matki. Dlatego też u niemowlęcia karmionego piersią może wystąpić biegunka i zakażenie grzybicze błon śluzowych, w związku z tym może być konieczne zaprzestanie karmienia piersią. Należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia uczulenia. Należy rozważyć oczekiwane korzyści dla matki i potencjalne zagrożenie dla niemowlęcia.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak dostępnych danych dotyczących wpływu klarytromycyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Przed podjęciem decyzji o wykonywaniu tych czynności należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia zawrotów głowy (w tym pochodzenia błędnikowego), uczucia splątania oraz dezorientacji.

4.8    Działania niepożądane

a.    Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Do najczęściej występuj ących działań niepożądanych u dorosłych i dzieci przyjmuj ących klarytromycynę należą: ból brzucha, biegunka, nudności, wymioty i zaburzenia smaku. Działania niepożądane są zazwyczaj lekkie i zgodne ze znanym profilem bezpieczeństwa antybiotyków makrolidowych (patrz punkt 4.8b).

W czasie badań klinicznych nie zaobserwowano istotnych różnic w częstości występowania działań niepożądanych dotyczących układu pokarmowego pomiędzy populacjami pacjentów z wcześniejszymi zakażeniami wywołanymi przez prątki i bez takich zakażeń.

b.    Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

Poniższa tabela przedstawia działania niepożądane pochodzące z badań klinicznych oraz zgłoszone po wprowadzeniu do obrotu klarytromycyny w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu, granulatu do sporządzania zawiesiny doustnej, proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, tabletek o przedłużonym uwalnianiu i tabletek o modyfikowanym uwalnianiu.

Działania uznane za maj ące co najmniej możliwy związek z przyjmowaniem klarytromycyny przedstawiono wg klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100) i częstość nieznana (działania niepożądane notowane po wprowadzeniu leku do obrotu; częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane uszeregowano zgodnie ze zmniejszaj ącą się ciężkością, jeśli ciężkość była możliwa do ustalenia.

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często >1/10

Często

>1/100 do <1/10

Niezbyt często >1/1 000 do <1/100

Częstość nieznana (nie można ustalić na podstawie dostępnych danych)

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

zapalenie tkanki łącznej1, kandydoza, zapalenie błony śluzowej żołądka i jelit2, zakażenie3, zakażenie pochwy

rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy, róża, łupież rumieniowy

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

leukopenia,

neutropenia4,

trombocytoya3,

eozynofilia4

agranulocytoza,

trombocytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

5

reakcja

rzekomoanafilaktyczna 1, nadwrażliwość

reakcja

anafilaktyczna

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

jadłowstręt, zmniejszenie łaknienia

hipoglikemia6

Zaburzenia

psychiczne

bezsenność

niepokój, nerwowość3, napady krzyku3

zaburzenia psychotyczne, stan splątania, depersonalizacja, depresja, dezorientacja, omamy, niezwykłe sny

Zaburzenia układu nerwowego

zaburzenie smaku, ból głowy, zmiana w odczuwaniu smaku

utrata świadomości1, dyskineza1, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, senność7, drżenie

drgawki, brak smaku, węch opaczny, brak węchu

Zaburzenia ucha i błędnika

zawroty głowy pochodzenia obwodowego, zaburzenia słuchu, szumy uszne

głuchota

Zaburzenia serca

zatrzymanie akcji serca1, migotanie przedsionków1, wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG8, skurcze dodatkowe1, kołatanie serca

zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes8, częstoskurcz komorowy8

Zaburzenia

naczyniowe

rozszerzenie

naczyń1

krwotok9

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

astma1, krwawienie z nosa2, obrzęk płuc1

Zaburzenia żołądka i jelit

biegunka10,

wymioty,

zapalenie przełyku1, choroba refluksowa

ostre zapalenie trzustki,

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często >1/10

Często

>1/100 do <1/10

Niezbyt często >1/1 000 do <1/100

Częstość nieznana (nie można ustalić na podstawie dostępnych danych)

dyspepsja, nudności, ból brzucha

przełyku 2, zapalenie błony śluzowej żołądka, ból odbytu2, zapalenie jamy ustnej, zapalenie języka, powiększenie obwodu brzucha4, zaparcie, suchość w jamie ustnej, odbijanie, wzdęcia z oddawaniem gazów

przebarwienie

języka,

przebarwienie

zębów

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

zaburzenia czynności wątroby

cholestaza4, zapalenie wątroby4, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych AlAT, AspAT, GGTP4

niewydolność wątroby11, żółtaczka miąższowa

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

wysypka,

nadmierna

potliwość

pęcherzowe zapalenie skóry1, pokrzywka, świąd, wysypka plamkowo -grudkowa3

zespół Stevensa-Johnsona5, martwica toksyczno-rozpływna naskórka5, wysypka polekowa z eozynofilią i objawami narządowymi (DRESS), trądzik

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

skurcze mięśni, sztywność mięśniowo-szkieletowa, ból mięśni2

rabdomioliza12,

miopatia

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi1, zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi1

niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

zapalenie żyły w miej scu wstrzyknięcia1

ból w miejscu wstrzyknięcia 1, zapalenie miej sca wstrzyknięcia 1

uczucie rozbicia 4, gorączka3, astenia, ból w klatce piersiowej4, dreszcze4, zmęczenie4

Badania

diagnostyczne

nieprawidłowa wartość stosunku albumin do globulin1, zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej we krwi4, zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej we krwi4

zwiększenie

wartości

międzynarodowego wskaźnika znormalizowanego (INR)9, wydłużenie czasu

protrombinowego 9, nieprawidłowa barwa moczu

1    Działania niepożądane odnotowane wyłącznie po podaniu klarytromycyny w postaci proszku do sporządzania roztworu do iniekcji

2    Działania niepożądane odnotowane wyłącznie po podaniu klarytromycyny w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu

3    Działania niepożądane odnotowane wyłącznie po podaniu klarytromycyny w postaci granulatu do sporządzania zawiesiny doustnej

4    Działania niepożądane odnotowane wyłącznie po podaniu klarytromycyny w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu

patrz punkt a)

6,7,9 patrz punkt c)

c.    Opis wybranych działań niepożądanych

Zapalenie żyły w miejscu wstrzyknięcia, ból w miejscu wstrzyknięcia, ból w miejscu wkłucia do naczynia i zapalenie w miejscu wstrzyknięcia są specyficzne dla klarytromycyny w postaci do podawania dożylnego.

Bardzo rzadko notowano przypadki niewydolności wątroby zakończonej zgonem, zwykle związane z poważną chorobą podstawową i (lub) z jednoczesnym stosowaniem innych produktów leczniczych (patrz punkt 4.4).

Należy zwrócić szczególną uwagę na występowanie biegunki, ponieważ biegunkę wywołaną przez Clostridium difficile (CDAD) obserwowano w związku ze stosowaniem prawie każdego leku przeciwbakteryjnego, w tym klarytromycyny. Powikłanie to może może mieć różne nasilenie - od lekkiej biegunki po prowadzące do zgonu zapalenie okrężnicy (patrz punkt 4.4).

W razie wystąpienia ciężkich ostrych reakcji nadwrażliwości, takich jak reakcja anafilaktyczna, zespół Stevensa-Johnsona czy martwica toksyczno-rozpływna naskórka, należy natychmiast odstawić klarytromycynę i niezwłocznie wdrożyć odpowiednie leczenie (patrz punkt 4.4).

Podobnie jak w przypadku innych antybiotyków makrolidowych, podczas stosowania klarytromycyny rzadko notowano wydłużenie odstępu QT, częstoskurcz komorowy i zaburzenia typu torsade de pointes (patrz punkty 4.4 i 4.5).

Podczas stosowania prawie każdego leku przeciwbakteryjnego, w tym klarytromycyny, opisywano występowanie rzekomobłoniastego zapalenia jelit. Powikłanie to może mieć różne nasilenie - od lekkiego po zagrażające życiu. Dlatego ważne jest, aby wziąć pod uwagę tę diagnozę u pacjentów, u których wystąpiła biegunka po stosowaniu środków przeciwbakteryjnych (patrz punkt 4.4).

W niektórych z odnotowanych przypadkach rabdomiolizy, klarytromycynę podawano jednocześnie ze statynami, fibratami, kolchicyną lub allopurynolem (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Po wprowadzeniu klarytromycyny do obrotu odnotowano przypadki toksycznego działania kolchicyny, kiedy stosowana była jednocześnie z klarytromycyną, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku i (lub) z niewydolnością nerek. Niekiedy było to przyczyną zgonu (patrz punkty 4.4 i 4.5).

Rzadko notowano występowanie hipoglikemii, niekiedy u pacjentów stosujących jednocześnie doustne leki przeciwcukrzycowe lub insulinę (patrz punkty 4.4 i 4.5).

Po wprowadzeniu klarytromycyny do obrotu informowano o interakcjach oraz działaniu na ośrodkowy układ nerwowy (np. senność lub uczucie splątania) podczas skojarzonego leczenia klarytromycyną i triazolamem. Wskazane jest kontrolowanie, czy u pacjenta nie występuje nasilone działanie farmakologiczne na OUN (patrz punkt 4.5).

Istnieje ryzyko ciężkiego krwotoku i znacznego zwiększenia wartości międzynarodowego wskaźnika znormalizowanego (INR) i czasu protrombinowego podczas jednoczesnego stosowania klarytromycyny i warfaryny. W trakcie skojarzonego leczenia klarytromycyną i doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi należy często kontrolować wskaźnik INR i czas protrombinowy (patrz punkty 4.4 i 4.5).

Rzadko notowano wydalanie tabletek klarytromycyny o przedłużonym uwalnianiu z kałem. Wiele z tych przypadków dotyczy pacjentów z zaburzeniami anatomicznymi (w tym z ileostomią lub kolostomią) lub czynnościowymi układu żołądkowo-jelitowego ze skróconym czasem pasażu przez przewód pokarmowy. W wielu raportach występowanie pozostałości tabletek w kale było związane z biegunką. Zaleca się, aby pacjentom, u których wykryto pozostałości tabletek w kale i u których nie zaobserwowano poprawy, podawać klarytromycynę w innej postaci (np. zawiesiny) lub inny antybiotyk.

Szczególne grupy pacjentów: działania niepożądane u pacjentów z osłabioną odpornością (patrz punkt e).

d.    Dzieci i młodzież

Badania kliniczne z użyciem klarytromycyną w postaci zawiesiny doustnej prowadzono u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 12 lat. Dlatego u dzieci w wieku poniżej 12 lat należy stosować klarytromycynę w postaci zawiesiny doustnej. Brak wystarczających danych, aby ustalić schemat dawkowania klarytromycyny podawanej dożylnie u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Uważa się, że częstość, rodzaj i ciężkość działań niepożądanych u dzieci będą takie same jak u dorosłych.

e.    Inne szczególne grupy pacjentów Pacjenci z osłabioną odpornością

U pacjentów z zespołem nabytego niedoboru odporności (AIDS) oraz z innymi stanami osłabienia odporności, leczonych z powodu zakażeń wywołanych przez Mycobacterium przez długi okres dużymi dawkami klarytromycyny, często trudno było odróżnić ewentualne działania niepożądane spowodowane przez lek od objawów zakażenia HIV lub chorób występujących w przebiegu tego zakażenia.

U dorosłych pacjentów otrzymujących 1000 mg i 2000 mg klarytromycyny na dobę najczęściej występuj ącymi działaniami niepożądanymi były: nudności, wymioty, zaburzenia smaku, bóle brzucha, biegunka, wysypka, wzdęcia, bóle głowy, zaparcia, zaburzenia słuchu oraz zwiększona aktywność aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) i aminotransferazy alaninowej (AlAT). Do innych rzadko występuj ących działań niepożądanych zaliczano duszność, bezsenność i suchość w jamie ustnej. Częstości występowania były porównywalne u pacjentów otrzymujących 1000 mg i 2000 mg, ale były około 3-4-krotnie częstsze u pacjentów, którym podawano 4000 mg klarytromycyny na dobę.

U tych pacjentów z osłabioną odpornością, analizowano te wyniki badań laboratoryjnych, które znacznie wykraczały poza wartości prawidłowe (tzn. istotnie większe lub mniejsze od dolnej lub górnej granicy normy). Na podstawie tego kryterium u około 2% do 3% pacjentów, którzy otrzymywali 1000 mg lub 2000 mg klarytromycyny na dobę, stwierdzono znaczne zwiększenie aktywności AspAT i AlAT oraz istotne zmniejszenie liczby białych krwinek i płytek krwi. U mniejszego odsetka pacjentów występowało również zwiększone stężenie azotu mocznikowego we krwi. U pacjentów otrzymujących 4000 mg na dobę odnotowano nieznacznie częstsze występowanie nieprawidłowych wartości wszystkich parametrów, z wyjątkiem liczby białych krwinek.

4.9 Przedawkowanie

Jak donoszą raporty, zażycie dużej dawki klarytromycyny może doprowadzić do zaburzeń żołądkowo-jelitowych. Jeden pacjent z zaburzeniami dwubiegunowymi w wywiadzie, przyjął 8 g klarytromycyny, co doprowadziło do zaburzeń psychicznych, zachowań paranoidalnych, hipokaliemii i hipoksemii. Objawy niepożądane występujące po przedawkowaniu należy leczyć za pomocą płukania żołądka i zastosować ogólne postępowanie objawowe. Tak jak w przypadku innych makrolidów, hemodializa ani dializa otrzewnowa nie zmniejszają stężenia klarytromycyny w surowicy.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: makrolidy.

Kod ATC: J 01 FA 09.

Mechanizm działania

Klarytromycyna jest półsyntetyczną pochodną erytromycyny A. Działa przeciwbakteryjnie przyłączając się do podjednostek 50S rybosomów w komórkach wrażliwych bakterii i hamując syntezę białka. Klarytromycyna wywiera silne działanie na wiele tlenowych i beztlenowych bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych. Minimalne stężenie hamujące (MIC, ang. minimum inhibitory concentration) klarytromycyny jest około dwa razy mniejsze niż erytromycyny.

Metabolit 14-hydroksy-klarytromycyny również ma działanie przeciwbakteryjne. Minimalne stężenia hamuj ące (MIC) tego metabolitu są równe lub dwukrotnie wyższe niż MIC związku macierzystego, oprócz bakterii H. influenzae, na które 14-hydroksy-klarytromycyna działa dwa razy silniej niż związek macierzysty.

Zależności farmakokinetvczno-farmakodvnamiczne (PK/PD)

Klarytromycyna jest w dużym stopniu rozmieszczana w tkankach i płynach ustrojowych. Z powodu znacznego przenikania do tkanek, stężenia wewnątrzkomórkowe są większe niż stężenie w surowicy. Najważniejsze parametry farmakodynamiczne, dzięki którym można przewidzieć aktywność makrolidu, nie zostały jednoznacznie określone. Ze skutecznością klarytromycyny najlepiej koreluje czas, w którym stężenie klarytromycyny w osoczu przekracza najmniejsze stężenie hamujące MIC (T/MIC). Ponieważ jednak stężenie klarytromycyny w tkankach układu oddechowego oraz w płynach pęcherzyków płucnych jest większe niż stężenie w osoczu, stosowanie parametrów określanych na podstawie stężenia w osoczu może prowadzić do nieprawidłowego przewidywania odpowiedzi w zakażeniach układu oddechowego.

Mechanizmy oporności

Mechanizmy oporności na antybiotyki makrolidowe polegają na zmianie w miejscu docelowym działania antybiotyku lub na aktywnym usuwaniu antybiotyku z komórki (efflux) i (lub) jego modyfikacji. Oporność może rozwijać się za pośrednictwem chromosomów lub plazmidów. Może ona być indukowana lub konstytutywna. Bakterie oporne na makrolidy wytwarzają enzymy, które powodują metylację końcowej adeniny w rybosomalnym RNA i w konsekwencji hamowanie wiązania antybiotyku z rybosomem. Drobnoustroje oporne na makrolidy wykazują zazwyczaj krzyżową oporność na linkozamidy i streptograminę B, związaną z metylacj ą rybosomalnego miejsca wiązania. Klarytromycyna również należy do silnych substancji indukuj ących ten enzym. Poza tym makrolidy wywieraj ą działanie bakteriostatyczne poprzez hamowanie transferazy peptydylowej rybosomów.

Całkowita oporność krzyżowa występuje między klarytromycyna, erytromycyną i azytromycyną. Gronkowce oporne na metycylinę i Streptococcus pneumoniae oporny na penicylinę są również oporne na makrolidy, w tym na klarytromycynę.

Stężenia graniczne

Poniżej przedstawiono kliniczne stężenia graniczne klarytromycyny, oddzielające organizmy wrażliwe od opornych, ustalone przez Europejski Komitet ds. Oznaczania Lekowrażliwości (EUCAST, ang.

European Committee for Antimicrobial Susceptibility Testing) 2010-04-27 (v 1.1)

Stężenia graniczne związane z gatunkiem (S</R>)

Stężenia

graniczne

niezwiązane

z

gatunkiemA

S</R>

Enterobacteriaceae

Pseudomonas

Acinetobacter

Staphylococcus

Enterococcus

Streptococcus A, B, C, G

S. pneumoniae

Inne gatunki Streptococcus spp.

H. influenzae

M. catarrhalis

N. gonorrhoeae

N. meningitidis

Beztlenowe Gram-ujemne

Beztlenowe Gram-dodatnie

KlarytromycynaB,C

RD

1/2

--

0,25/

0,5

0,25/

0,5

IE

1/32d

0,25/

0,5

IE

A.    Stężenia graniczne niezwiązane z poszczególnymi gatunkami zostały określone głównie na podstawie zależności PK/PD i nie zależą od rozkładu wartości MIC u poszczególnych gatunków. Odnoszą się jedynie do gatunków niewymienionych w tabeli czy przypisach. Jednak dane farmakodynamiczne potrzebne do obliczenia dla makrolidów, linkosamidów i streptogramin stężeń granicznych niezwiązanych z poszczególnymi gatunkami nie są odpowiednie, stąd oznaczenie „IE” (istnieje zbyt mało dowodów potwierdzających, że lek działa na drobnoustroje z tej grupy).

B.    Erytromycyna może być stosowana do oznaczania wrażliwości wymienionych bakterii na inne antybiotyki makrolidowe (azytromycyna, klarytromycyna i roksytromycyna)

C.    Klarytromycyna jest stosowana w celu eradykacji H. pylori (MIC <0,25 mg/l dla

wyodrębnionych dzikich szczepów).

D.    Związek między wartościami najmniejszego stężenia makrolidów hamuj ącego wzrost H. influenzae a działaniem klinicznym jest niewielki. Dlatego też stężenia graniczne makrolidów i pochodnych antybiotyków ustalono na poziomie wartości klasyfikuj ących szczepy H. influenzae typu „dzikiego” do kategorii średnio wrażliwe.

Wrażliwość

Oporność niektórych gatunków drobnoustrojów może być różna w zależności od regionu geograficznego oraz czasu wyizolowania danego drobnoustroju. Dlatego też, zwłaszcza podczas leczenia ciężkich zakażeń, należy brać pod uwagę lokalne dane dotyczące oporności. W razie potrzeby należy zwrócić się do ekspertów, szczególnie wtedy, gdy lekooporność w danym regionie jest tak duża, że przydatność leku w pewnych rodzajach zakażeń może budzić wątpliwość.

Gatunki zazwyczaj wrażliwe (tj. oporność <10% we wszystkich państwach członkowskich

UE)_

Bakterie tlenowe Gram-dodatnie_

Streptococcus grupa F_

Bakterie tlenowe Gram-ujemne_

Moraxella catarrhalis


Pasteurella multocida_

Legionella spp._

Bakterie beztlenowe_

Clostridium spp. inne niż C. difficile_

Inne drobnoustroje_

Mycoplasma pneumoniae_

Chlamydia trachomatis_

Chlamydia pneumoniae_

Gatunki, wśród których może wystąpić problem oporności nabytej (tj. oporność >10% w

co najmniej 1 państwie członkowskim UE)_

Bakterie tlenowe Gram-dodatnie_

Streptococcus pneumoniae_

Streptococcus grupa A, C, G_

Streptococcus grupa B_

Streptococcus viridans_

Enterococcus spp._

Staphylococcus aureus wrażliwy na metycylinę i oporny na metycylinę_

Staphylococcus epidermidis_

Bakterie tlenowe Gram-ujemne_

Haemophilus influenzae_

Helicobacter pylori_

Baterie beztlenowe_

Bacteroides spp._

Peptococcus lub Peptostreptococcus spp._

Gatunki o oporności wrodzonej_

Bakterie tlenowe Gram-dodatnie_

Enterococcus spp._

Bakterie tlenowe Gram-ujemne_

Pseudomonas aeruginosa_

Acinetobacter_

Enterobacteriacea_

Bakterie beztlenowe_

Fusobacterium spp._


5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Farmakokinetykę przyjmowanej doustnie klarytromycyny w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu badano u dorosłych pacjentów i porównano z klarytromycyną 250 mg i 500 mg w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu. Stopień wchłaniania był taki sam po podaniu takich samych dobowych dawek leku. Bezwzględna dostępność biologiczna wynosiła około 50%. Nie stwierdzono kumulacji leku lub była ona niewielka, a metabolizm nie zmieniał się w żadnym przypadku po podaniu wielokrotnym dla któregokolwiek z drobnoustrojów. Biorąc pod uwagę ten sam stopień wchłaniania, następuj ące dane uzyskane in vitro i in vivo dotyczą również postaci o przedłużonym uwalnianiu.

In vitro. Wyniki badań in vitro wykazały, że klarytromycyna wiąże się z białkami ludzkiego osocza w około 70%, gdy jej stężenie wynosi od 0,45 do 4,5 pg/ml. Zmniejszenie odsetka antybiotyku związanego z białkami do 41% obserwowano, gdy jego stężenie wynosiło 45,0 pg/ml, co wskazuje, że przypuszczalnie wszystkie miejsca wiązania leku zostają wysycone. Występuje to jednak tylko wtedy, gdy stężenie antybiotyku jest znacznie większe od stężenia terapeutycznego.

Dystrybucja

Klarytromycyna łatwo przenika do różnych kompartmentów, objętość dystrybucji ocenia się na 200400 l. Klarytromycyna w niektórych tkankach osiąga stężenia, które są wielokrotnie wyższe niż jej stężenie w krwiobiegu. Zwiększone stężenia odnotowano zarówno w migdałkach, jak i w miąższu płuc. Klarytromycyna również przenika do śluzu żołądkowego.

Metabolizm i wydalanie

Klarytromycyna jest szybko i w znacznym stopniu metabolizowana w wątrobie z udziałem układu cytochromu P450. Metabolizm następuje głównie przez N-dealkilację, utlenianie oraz stereospecyficzną hydroksylację w pozycji C14.

Farmakokinetyka klarytromycyny nie jest liniowa. U pacjentów, którym po spożyciu posiłku podano 500 mg klarytromycyny w postaci tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu, maksymalne stężenie klarytromycyny w stanie stacjonarnym i jej metabolitu 14-hydroksyklarytromycyny w osoczu wynosiło odpowiednio 1,3 pg/ml i 0,48 pg/ml. Jeśli dawkę klarytromycyny w postaci o zmodyfikowanym uwalnianiu zwiększono do 1000 mg raz na dobę, w stanie stacjonarnym stężenia te wynosiły odpowiednio 2,4 pg/ml i 0,67 pg/ml. Okres półtrwania klarytromycyny w fazie eliminacji wynosił 5,3 godziny, a jej metabolitu 7,7 godzin. Pozorne okresy półtrwania, zarówno klarytromycyny, jak i jej metabolitu, miały tendencję do wydłużania się po podaniu większych dawek. Około 40% dawki klarytromycyny jest wydalane z moczem, a około 30% z kałem.

Szczególne grupy pacjentów

Niewydolność nerek. Osłabienie czynności nerek prowadzi do zwiększenia w osoczu stężenia klarytromycyny i jej czynnego metabolitu.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach po podaniu dawek wielokrotnych wykazano, że toksyczność klarytromycyny zależy od dawki i długości okresu leczenia. U wszystkich gatunków zwierząt głównym narządem docelowym była wątroba, w której zmiany u psów i małp zaobserwowano po 14 dniach. Ogólnoustrojowe narażenie związane z tą toksycznością nie jest znane, ale dawki toksyczne, wyrażone w mg/kg mc. były większe, niż dawki terapeutyczne zalecane u ludzi.

Podczas badań in vitro i in vivo nie stwierdzono, aby klarytromycyna miała właściwości mutagenne.

W badaniach nad płodnością i rozmnażaniem szczurów nie stwierdzono występowania działań niepożądanych. Działania teratogennego klarytromycyny nie stwierdzono w badaniach na szczurach szczepu Wistar (klarytromycyna podawana doustnie) i Sprague-Dawley (klarytromycyna podawana doustnie i dożylnie), na białych królikach nowozelandzkich i małpach cynomolgous. Jednak w podobnym padaniu na szczurach szczepu Sprague-Dawley, u niewielkiej liczby osobników (6%) stwierdzono występowanie zaburzeń sercowo-naczyniowych, które wydaj ą się być wynikiem spontanicznych zmian genetycznych. W dwóch badaniach przeprowadzonych na myszach ze zmienną częstością występował rozszczep podniebienia (3-30%), a u małp zaobserwowano utratę zarodka, ale tylko podczas zastosowania dawek, powodujących wyraźne działanie toksyczne u matek.

Nie stwierdzono związanych z dawkowaniem leku innych działań toksycznych, które mogłyby mieć znaczenie podczas leczenia pacjentów.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń

Kwas cytrynowy bezwodny

Sodu alginian

Sodu wapnia alginian

Laktoza jednowodna

Powidon K-30

Talk

Kwas stearynowy Magnezu stearynian

Otoczka

Wanilina

Opadry Yellow II 31F32870 o składzie: laktoza jednowodna hypromeloza (E464) tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 4000 żelaza tlenek żółty (E172) żelaza tlenek czerwony (E172) żelaza tlenek czarny (E172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

6.3    Okres ważności

Opakowanie zawierające blistry z PVC/PVDC/Aluminium: 21 miesięcy.

Opakowanie zawierające blistry z OPA/Aluminium/PVC/Aluminium: 24 miesiące.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Opakowanie zawierające blistry z PVC/PVDC/Aluminium

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30 °C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Opakowanie zawierające blistry z OPA/Aluminium/PVC/Aluminium

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowanie zawiera przezroczyste blistry z PVC/PVDC/Aluminium lub z

OPA/Aluminium/PVC/Aluminium, zawierające po 1, 5, 6, 7, 10, 14 lub 20 tabletek. Blistry znajdują się w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceutical Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53,

00-113 Warszawa

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:

9. DATA WYDANIA POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

19

Clarithromycin Teva