+ iMeds.pl

Clarix 2 mg/mlUlotka Clarix

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Clarix, 2 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Brimonidini tartras

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

■    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

■    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

■    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet, jeśli objawy jej choroby są takie same.

■    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Clarix i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Clarix

3.    Jak stosować Clarix

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Clarix

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Clarix i w jakim celu się go stosuje

Clarix zawiera winian brymonidyny, który zmniejsza ciśnienie w gałce ocznej.

Krople do oczu stosowane są w celu zmniejszenia podwyższonego ciśnienia w gałce ocznej, spowodowanego nagromadzeniem płynu u osób z jaskrą lub nadciśnieniem w gałce ocznej. Krople te można stosować jako jedyny lek lub razem z innymi lekami w postaci kropli do oczu, które zmniejszają ciśnienie w gałce ocznej.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Clarix Kiedy nie stosować leku Clarix

■    U noworodków/małych dzieci (od urodzenia do 2 lat).

■    U osób z alergią na winian brymonidyny lub na którykolwiek z pozostałych składników kropli (patrz koniec punktu 2 oraz punkt 6).

■    U osób przyjmujących pewne leki przeciwdepresyjne (w tym inhibitory monoaminooksydazy (MAO).O przyjmowaniu jakiegokolwiek leku przeciwdepresyjnego trzeba poinformować lekarza.

■    U kobiet karmiących piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Clarix należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

■    jeśli pacjent choruje lub chorował w przeszłości na depresję;

■    jeśli pacjent ma ograniczone zdolności intelektualne;

■    jeśli pacjent ma zaburzenia czynności serca;

■    jeśli u pacjenta stwierdzono zmniejszone ukrwienie mózgu;

■    jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia ukrwienia kończyn;

■    jeśli pacjent ma problemy z niskim ciśnieniem tętniczym, zwłaszcza podczas wstawania;

■    jeśli u pacjenta obecnie lub w przeszłości wystąpiły choroby nerek lub wątroby.

■    jeśli pacjent używa miękkich soczewek kontaktowych (patrz punkt 3);

■    jeśli lek ma być podawany dziecku w wieku od 2 do 12 lat, gdyż stosowanie leku Clarix u pacjentów tej grupy wiekowej nie jest zalecane.

Inne leki i Clarix

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent stosuje lub stosował ostatnio którykolwiek z wymienionych leków:

■    leki przeciwbólowe, leki uspokajające, opioidy, barbiturany;

■    leki stosowane w znieczuleniu;

■    leki stosowane w chorobach serca lub w celu zmniejszenia wysokiego ciśnienia tętniczego krwi;

■    leki stosowane w leczeniu zaburzeń układu nerwowego (chloropromazyna, metylofenidat i rezerpina);

■    leki działające na ten sam receptor, co brymonidyna, tj. izoprenalina i prazosyna;

■    inhibitory monoaminooksydazy (MAO) i inne leki przeciwdepresyjne;

■    jakiekolwiek inne leki, nawet jeśli nie mają związku z chorobą oczu.

Clarix z alkoholem

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent regularnie spożywa alkohol.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Jeśli kobieta jest w ciąży lub mogła zajść w ciążę, nie powinna stosować leku Clarix, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Leku Clarix nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Clarix może powodować nieostre lub nieprawidłowe widzenie. Objaw ten może nasilać się w nocy lub przy słabym świetle. Niektórzy pacjenci mogą również po zastosowaniu kropli odczuwać senność lub zmęczenie. Pacjenci, u których występują takie działania niepożądane, nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn dopóki objawy nie ustąpią.

Clarix zawiera chlorek benzalkoniowy

Środek konserwujący wchodzący w skład kropli do oczu (chlorek benzalkoniowy) może powodować podrażnienie oczu. Należy unikać zetknięcia kropli z miękkimi soczewkami kontaktowymi, gdyż chlorek benzalkoniowy powoduje ich przebarwienie.

Przed zakropleniem leku należy wyjąć soczewki kontaktowe i odczekać co najmniej 15 minut przed ich ponownym włożeniem.

3. Jak stosować Clarix

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie i częstość podawania

Zakroplić jedną kroplę leku Clarix do chorego oka (oczu) dwa razy na dobę (w odstępie około 12 godzin). Jeśli pacjent stosuje jednocześnie inne krople do oczu, przed ich podaniem należy odczekać 5 do 15 minut.

Aby zapewnić skuteczność działania, lek Clarix musi być stosowany codziennie.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat

Leku Clarix nie wolno stosować u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Nie zaleca się stosowania leku Clarix u dzieci w wieku od 2 do 12 lat.

Sposób podawania

Clarix jest przeznaczony do podawania do oka.

Należy starannie przestrzegać otrzymanych zaleceń. Jeśli jakieś informacje są niezrozumiałe, należy poprosić lekarza lub farmaceutę o ich wyjaśnienie.

Przed zakropleniem leku należy zawsze umyć ręce. Krople do oczu należy podawać w następujący sposób:

1.    Odchylić głowę do tyłu i spojrzeć w górę.

2.    Lekko odciągnąć dolną powiekę do dołu tak, aby powstała mała kieszonka.

3.    Trzymając butelkę zakraplaczem do dołu wycisnąć jedną kroplę do worka spojówkowego.

4.    Przy zamkniętej powiece ucisnąć palcem kąt oka (po stronie nosa) i przytrzymać przez 1 minutę.

Należy unikać dotknięcia końcówką zakraplacza oka lub czegokolwiek innego.

Natychmiast po użyciu nałożyć nakrętkę i szczelnie zamknąć butelkę.

Jeśli pacjent stosuje miękkie soczewki kontaktowe, powinien zdjąć je przed podaniem kropli do oczu. Po zakropleniu leku należy odczekać 15 minut przed ponownym założeniem soczewek. Środek konserwujący zawarty w kroplach do oczu powoduje przebarwienie miękkich soczewek kontaktowych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Clarix

Dorośli

Istnieje ograniczona liczba danych dotyczących przedawkowania leku Clarix u dorosłych. Przedawkowanie jest mało prawdopodobne w przypadku kropli do oczu. W opisanych przypadkach przedawkowania zgłaszane zdarzenia były na ogół zgodne ze znanymi działaniami niepożądanymi.

U dorosłych, którzy nieumyślnie połknęli krople do oczu z brymonidyną, zmniejszyło się ciśnienie tętnicze krwi, a następnie u niektórych osób nastąpiło zwiększenie ciśnienia.

Dzieci

Opisano kilka przypadków przedawkowania u dzieci, którym podawano Clarix w ramach leczenia jaskry. Do objawów należały chwilowa śpiączka lub zaburzenia świadomości, zmęczenie, senność, wiotkość, zwolnione bicie serca, niska temperatura ciała, bladość skóry i trudności w oddychaniu.

Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Dorośli i dzieci

Doustne przedawkowanie innych agonistów receptora alfa-2 (grupy leków, do której należy brymonidyna) wywoływało takie objawy, jak niskie ciśnienie tętnicze krwi, osłabienie, wymioty, letarg, nadmierne uspokojenie, zwolnienie czynności serca, nieregularna czynność serca, zwężenie źrenic, wiotkość, niska temperatura ciała, trudności w oddychaniu i kurcze mięśni. Clarix może działać podobnie.

Clarix przeznaczony jest wyłącznie do podawania do oczu. W razie nieumyślnego połknięcia lub przedawkowania leku przez osobę dorosłą lub dziecko należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Clarix

Jeśli pacjent zapomni zakroplić lek, powinien to zrobić jak najszybciej po przypomnieniu sobie. Jeśli zbliża się pora następnej dawki, nie należy zakraplać pominiętej dawki, ale zastosować następną dawkę o zwykłej porze i kontynuować leczenie zgodnie z przyjętym schematem dawkowania.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Clarix

Skuteczne działanie leku Clarix jest możliwe tylko wtedy, gdy stosowany jest codziennie. Nie należy przerywać leczenia bez zalecenia lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Możliwe działania niepożądane

4.


Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Niektóre reakcje dotyczące oczu mogą być wynikiem uczulenia na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników leku (patrz koniec punktu 2 i punkt 6).

Możliwe jest wystąpienie następujących działań niepożądanych:

Dotyczące oczu

Dotyczące innych części ciała:

Bardzo często

(mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób):

■    reakcja alergiczna

■    grudki lub białe plamki na spojówce (błonie pokrywającej wewnętrzną stronę powieki)

■    nieostre widzenie

■    zaczerwienienie oka

■    pieczenie, kłucie, wrażenie obecności obcego ciała w oku

■    świąd

■    bóle głowy

■    zmęczenie i (lub) senność

■    suchość w jamie ustnej

Często

(mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):

■    zmiany na powierzchni oka

■    zapalenie powiek

■    zapalenie spojówek

■    nieprawidłowe widzenie

■    lepkość oczu

■    obrzęk powieki lub spojówki

■    wrażliwość na światło

■    podrażnienie

■    zaczerwienienie powiek

■    ból oka

■    suchość oka

■    nadżerki i przebarwienia na powierzchni oka

■    łzawienie

■    zblednięcie spojówki

■    zawroty głowy

■    obj awy żołądkowo -j elitowe

■    objawy przypominające przeziębienie

■    ogólne osłabienie

■    zaburzenia smaku

Niezbyt często

(mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):

■    uogólnione reakcje alergiczne

■    depresja

■    kołatanie serca

■    zmiany częstości akcji serca

■    suchość błony śluzowej nosa

Rzadko

(mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

■ spłycenie oddechu

Bardzo rzadko

(mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

■    zapalenie oka

■    zmniej szenie średnicy źrenicy

■    omdlenie

■    wysokie lub niskie ciśnienie tętnicze krwi

■    bezsenność

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

■    zapalenie w obrębie gałki ocznej, które powoduje ból i zaczerwienienie

■    świąd powieki

■ reakcja skórna, w tym zaczerwienienie skóry, obrzęk twarzy, świąd, wysypka, rozszerzenie naczyń krwionośnych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać Clarix

■    Lek należy przechowywać w miej scu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

■    Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania leku.

■    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

■    Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 28 dni.

■    Nie stosować leku Clarix, jeśli zabezpieczenie butelki zostało naruszone przed pierwszym użyciem.

■    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Clarix

-    Substancj ą czynną jest brymonidyny winian (2 mg/ml).

-    Pozostałe składniki to: benzalkoniowy chlorek (patrz koniec punktu 2), alkohol poliwinylowy, sodu chlorek, sodu cytrynian, kwas cytrynowy jednowodny, woda do wstrzykiwań, kwas solny i sodu wodorotlenek (do dostosowania pH roztworu).

Jak wygląda Clarix i co zawiera opakowanie

Clarix jest przezroczystym, bezbarwnym lub żółtawym roztworem w białej, nieprzezroczystej, jałowej butelce z polietylenu z kroplomierzem i zakrętką z polietylenu, w tekturowym pudełku.

Każda butelka zawiera 5 ml roztworu. Opakowania zawierają 1 lub 2 butelki.

Podmiot odpowiedzialny

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Logo Sandoz

5 DK/H/1049/001/R/001

Clarix

Charakterystyka Clarix

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Clarix, 2 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy ml roztworu zawiera 2 mg brymonidyny winianu (Brimonidini tartras), co odpowiada

1,3 mg/ml brymonidyny.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: benzalkoniowy chlorek 0,05 mg/ml.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór.

Przezroczysty, bezbarwny lub żółtawy roztwór.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Obniżenie podwyższonego ciśnienia śródgałkowego u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem lub nadciśnieniem ocznym.

-    W monoterapii u pacjentów, u których miejscowe stosowanie leku beta-adrenolitycznego jest przeciwwskazane.

-    Jako leczenie wspomagające wraz z innymi lekami obniżającymi ciśnienie śródgałkowe, jeśli nie można uzyskać docelowej wartości ciśnienia śródgałkowego stosując jeden lek (patrz punkt 5.1).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zalecane dawkowanie u dorosłych (w tym u osób w podeszłym wieku)

Zalecana dawka to jedna kropla produktu Clarix do chorego oka (oczu) dwa razy na dobę, co około 12 godzin. U pacjentów w podeszłym wieku zmiana dawkowania nie jest konieczna.

Tak jak w przypadku wszystkich kropli do oczu, bezpośrednio po zakropleniu każdej kropli zaleca się uciskanie przez minutę woreczka łzowego przy kącie przyśrodkowym szpary powiekowej (okluzja punktowa) w celu zmniejszenia ewentualnego wchłaniania leku do krążenia ogólnego.

Jeśli stosuje się więcej niż jeden lek do oczu, między podaniem kolejnych kropli należy zachować przerwę około 5 do 15 minut.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i wątroby

Nie badano stosowania brymonidyny u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek (patrz punkt 4.4).

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie przeprowadzono badań klinicznych z udziałem młodzieży (w wieku od 12 do 17 lat).

Nie zaleca się stosowania brymonidyny u dzieci w wieku poniżej 12 lat, a u noworodków i niemowląt (w wieku poniżej 2 lat) jest ona przeciwwskazana (patrz punkty 4.3, 4.4 i 4.9). Wiadomo, że

u noworodków mogą występować ciężkie reakcje niepożądane. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności brymonidyny u dzieci.

4.3    Przeciwwskazania

■    Noworodki i niemowlęta (patrz punkt 4.8).

■    Nadwrażliwość na winian brymonidyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

■    Jednoczesne leczenie inhibitorem monoaminooksydazy (MAO).

■    Jednoczesne stosowanie leków przeciwdepresyjnych, które wpływają na neuroprzekaźnictwo noradrenergiczne (tj. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i mianseryna).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z ciężką lub niestabilną i niedostatecznie kontrolowaną farmakologicznie chorobą układu krążenia.

W badaniach klinicznych u niektórych pacjentów (12,7%) występowała reakcja alergiczna dotycząca oczu (szczegółowe informacje - patrz punkt 4.8). W razie zaobserwowania reakcji alergicznych, leczenie produktem Clarix należy przerwać.

Podczas stosowania 0,2% roztworu brymonidyny notowano występowanie ocznych reakcji nadwrażliwości typu późnego, a niektóre z nich wiązały się ze zwiększeniem ciśnienia śródgałkowego.

Krople Clarix należy stosować ostrożnie u pacjentów z depresją, niewydolnością naczyń mózgowych lub wieńcowych, objawem Raynauda, niedociśnieniem ortostatycznym lub zakrzepowo-zarostowym zapaleniem naczyń.

Nie badano stosowania brymonidyny u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek. Podczas leczenia takich pacjentów należy zachować ostrożność.

Dzieci i młodzież

Leczenie dzieci w wieku 2 lat i starszych (zwłaszcza tych w wieku od 2 do 7 lat i (lub) o masie ciała mniejszej niż 20 kg) wymaga ostrożności i ścisłego monitorowania ze względu na dużą częstość występowania senności (patrz punkt 4.8).

Chlorek benzalkoniowy, środek konserwujący zawarty w produkcie Clarix, może powodować podrażnienie oczu.

Należy unikać zetknięcia kropli z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Przed zakropleniem leku należy zdjąć soczewki kontaktowe i odczekać co najmniej 15 minut przed ich ponownym założeniem. Lek może powodować przebarwienie soczewek kontaktowych.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Stosowanie produktu Clarix jest przeciwwskazane u pacjentów leczonych inhibitorem monoaminooksydazy (IMAO) i pacjentów otrzymujących leki przeciwdepresyjne wpływające na przekaźnictwo noradrenergiczne (tj. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i mianseryna), patrz punkt 4.3.

Chociaż nie przeprowadzono swoistych badań interakcji brymonidyny z innymi lekami, należy brać pod uwagę możliwość nasilania przez brymonidynę działania leków hamujących czynność OUN (alkoholu, barbituranów, opioidów, leków uspokajających lub znieczulających).

Brak danych dotyczących stężenia katecholamin w krążeniu ogólnym po podaniu brymonidyny. Jednak zaleca się ostrożność u pacjentów przyjmujących leki, które mogą wpływać na metabolizm i wychwyt krążących amin (np. chloropromazynę, metylofenidat, rezerpinę).

U niektórych pacjentów po podaniu brymonidyny zanotowano nieistotne klinicznie zmniejszenie ciśnienia tętniczego. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania brymonidyny i takich leków, jak leki przeciwnadciśnieniowe i (lub) glikozydy naparstnicy.

Ostrożność jest zalecana podczas rozpoczynania leczenia lub zmiany dawki leków o działaniu ogólnym (niezależnie od postaci farmaceutycznej), które mogą oddziaływać z agonistami receptorów a-adrenergicznych lub wpływać na działanie agonistów lub antagonistów receptora adrenergicznego, (np. izoprenaliny, prazosyny).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania brymonidyny u kobiet w ciąży. W badaniach na zwierzętach nie wykazano jej działania teratogennego. Winian brymonidyny w stężeniach większych niż uzyskiwane podczas leczenia ludzi, powodował u królików zwiększoną utratę zarodków przed zagnieżdżeniem i spowolnienie rozwoju pourodzeniowego. Clarix można stosować w okresie ciąży tylko wtedy, gdy potencjalna korzyść dla matki przeważa nad możliwym ryzykiem dla płodu.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy brymonidyna przenika do mleka kobiecego. Badania na zwierzętach wykazały, że brymonidyna jest wydzielana do mleka samic szczura. Produktu Clarix nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brymonidyna może powodować uczucie zmęczenia i (lub) senność, które mogą osłabiać zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Może również powodować nieostre i (lub) nieprawidłowe widzenie, upośledzające zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, zwłaszcza w nocy lub przy słabym oświetleniu. Pacjent powinien odczekać do ustąpienia objawów zanim podejmie prowadzenie pojazdów lub obsługę maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej opisywanymi polekowymi działaniami niepożądanymi są suchość w jamie ustnej, przekrwienie oczu oraz pieczenie i (lub) kłucie, które występują u 22-25% pacjentów. Objawy te są na ogół przemijające i rzadko na tyle silne, aby konieczne było przerwanie leczenia.

W badaniach klinicznych objawy ocznych reakcji alergicznych występowały u 12,7% osób (były przyczyną przerwania leczenia u 11,5% osób). U większości pacjentów objawy te występowały po 3 do 9 miesiącach leczenia.

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem. W celu sklasyfikowania częstości działań niepożądanych zastosowano następujące określenia:

bardzo często (>1/10); często (>1/100 to <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często: (>1/1000 do <1/100)

- Układowe reakcje alergiczne

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często: (>1/1000 do <1/100)

- Depresja

Bardzo rzadko: (<1/10 000)

- Bezsenność

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często: (>1/10)

-    Ból głowy

-    Senność

Często:

>1/100 do <1/10)

-    Zawroty głowy

-    Zaburzenia smaku

Bardzo rzadko: (<1/10 000)

- Omdlenie

Zaburzenia oka

Bardzo często: >1/10)

-    Podrażnienie oczu, w tym reakcje alergiczne (przekrwienie, pieczenie i kłucie, świąd, odczucie obecności ciała obcego w oku, grudki na spojówkach).

-    Niewyraźne widzenie.

-    Alergiczne zapalenie powiek, alergiczne zapalenie powiek i spojówek, alergiczne zapalenie spojówek, reakcje alergiczne dotyczące oczu i grudkowe zapalenie spojówek.

Często:

>1/100 do <1/10)

-    Miejscowe podrażnienie (przekrwienie i obrzęk powiek, zapalenie powiek, obrzęk spojówek i obecność wydzieliny w oku, ból oka i łzawienie).

-    Światłowstręt

-    Nadżerki i przebarwienie rogówki

-    Suchość gałki ocznej

-    Blednięcie spojówek

-    Nieprawidłowe widzenie

-    Zapalenie spojówek

Bardzo rzadko: (<1/10 000)

-    Zapalenie tęczówki (zapalenie błony naczyniowej przedniego odcinka oka)

-    Zwężenie źrenicy

Zaburzenia serca

Niezbyt często: >1/1000 do <1/100)

- Kołatanie serca/zaburzenia rytmu serca (w tym bradykardia i tachykardia)

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo rzadko: (<1/10 000)

-    Nadciśnienie tętnicze

-    Niedociśnienie tętnicze

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często:

>1/100 do <1/10)

- Objawy dotyczące górnych dróg oddechowych

Niezbyt często: >1/1000 do <1/100)

- Suchość błony śluzowej nosa

Rzadko:

>1/10 000 do <1/1000)

- Duszność

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często: >1/10)

- Suchość w jamie ustnej

Często:

>1/100 do <1/10)

- Objawy żołądkowo-jelitowe

Zaburzenia osólne i stany w miejscu podania

Bardzo często: >1/10)

- Uczucie zmęczenia

Często:

>1/100 do <1/10)

- Osłabienie

Po wprowadzeniu do praktyki klinicznej referencyjnego produktu leczniczego zawierającego 0,2% roztwór brymonidyny notowano niżej wymienione działania niepożądane. Ich częstości nie można określić, gdyż pochodziły ze spontanicznych zgłoszeń od grupy pacjentów o nieznanej liczebności.

Zaburzenia oka

-    zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego (zapalenie błony naczyniowej przedniego odcinka oka);

-    świąd powiek

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

-    reakcja skórna z rumieniem, obrzękiem twarzy, świądem, wysypką i rozszerzeniem naczyń krwionośnych.

U noworodków i niemowląt otrzymujących brymonidynę jako element leczenia wrodzonej jaskry, obserwowano objawy przedawkowania brymonidyny, takie jak utrata przytomności, niedociśnienie tętnicze, obniżone napięcie, bradykardia, hipotermia, sinica i bezdech (patrz punkt 4.3).

W trwającym 3 miesiące badaniu III fazy, przeprowadzonym u dzieci w wieku od 2 do 7 lat z jaskrą niedostatecznie kontrolowaną lekami beta-adrenolitycznymi, otrzymujących brymonidynę jako leczenie wspomagające, opisywano dużą częstość występowania senności (55%). U 8% dzieci senność była znacznie nasilona i prowadziła do przerwania leczenia u 13%. Częstość senności zmniejszała się z wiekiem dzieci (była najmniejsza (25%) u dzieci 7-letnich), ale większy na nią wpływ miała masa ciała: senność występowała częściej u dzieci o masie ciała <20 kg (63%) w porównaniu do dzieci o masie ciała >20 kg (25%), patrz punkt 4.4.

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie po podaniu do oka (dorośli):

W opisanych przypadkach przedawkowania zgłaszane zdarzenia były na ogół zgodne z wymienionymi działaniami niepożądanymi.

Objawy ogólne spowodowane przypadkowym spożyciem leku (dorośli):

Istnieje bardzo ograniczona ilość danych dotyczących nieumyślnego spożycia przez osobę dorosłą kropli do oczu z brymonidyną. Jedynym zgłoszonym dotychczas działaniem niepożądanym było niedociśnienie tętnicze, po którym wystąpiło nadciśnienie „z odbicia”.

Leczenie doustnego przedawkowania brymonidyny jest wspomagające i objawowe: należy utrzymywać drożność dróg oddechowych pacjenta.

Doustne przedawkowanie innych agonistów receptora alfa-2 wywoływało takie objawy, jak niedociśnienie tętnicze, osłabienie, wymioty, letarg, nadmierne uspokojenie, bradykardia, zaburzenia rytmu serca, zwężenie źrenic, bezdech, hipotonia, hipotermia, zahamowanie ośrodka oddechowego i napady drgawkowe.

Dzieci i młodzież

Opublikowano lub zgłaszano przypadki ciężkich działań niepożądanych po niezamierzonym spożyciu brymonidyny przez dzieci. Występowały u nich objawy zahamowania ośrodkowego układu nerwowego, chwilowa śpiączka lub ograniczenie świadomości, letarg, senność, hipotonia, bradykardia, hipotermia, bladość, depresja oddechowa i bezdech. Konieczne było przyjęcie tych dzieci na oddział intensywnej opieki medycznej i, gdy istniały wskazania, zastosowanie intubacji. Według doniesień wszyscy pacjenci w pełni powrócili do zdrowia, zwykle w ciągu 6 do 24 godzin.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: sympatykomimetyki stosowane w jaskrze. Kod ATC: S01EA05

Brymonidyna jest agonistą receptora alfa-2-adrenergicznego. Wybiórcze powinowactwo do receptora alfa-2-adrenergicznego jest 1000 razy większe niż do receptora alfa-1-adrenergicznego. Ta wybiórczość powoduje brak rozszerzenia źrenic i brak skurczu naczyń włosowatych w ludzkich przeszczepach alogenicznych rogówki.

Miejscowe podanie winianu brymonidyny zmniejsza ciśnienie śródgałkowe u ludzi przy minimalnym wpływie na parametry układu krążenia lub oddechowego.

Dostępne ograniczone dane dotyczące stosowania leku u pacjentów z astmą oskrzelową nie wykazały działań niepożądanych.

Brymonidyna w postaci kropli do oczu charakteryzuje się szybkim początkiem działania, z maksymalnym obniżeniem ciśnienia śródgałkowego po dwóch godzinach od podania dawki.

W dwóch trwających rok badaniach krople te zmniejszały ciśnienie śródgałkowe średnio o około 4 do 6 mmHg.

Badania fluorometryczne u zwierząt i u ludzi sugerują, że winian brymonidyny ma podwójny mechanizm działania. Uważa się, że brymonidyna może zmniejszać ciśnienie śródgałkowe przez zmniejszanie wytwarzania cieczy wodnistej i zwiększanie odpływu naczyniówkowo-twardówkowego.

Badania kliniczne wykazały, że brymonidyna w postaci kropli do oczu działa skutecznie w skojarzeniu z beta-adrenolitykami o działaniu miejscowym. Badania krótkoterminowe sugerują również, że krople te wywierają klinicznie istotne działanie addytywne w skojarzeniu z trawoprostem (6 tygodni) i latanoprostem (3 miesiące).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

a) Charakterystyka ogólna

Jeśli 0,2% roztwór podawany był do worka spojówkowego dwa razy na dobę przez 10 dni, stężenia brymonidyny w osoczu były niewielkie (średnia wartość Cmax wynosiła 0,06 ng/ml). Niewielka kumulacja we krwi występowała po wielokrotnych zakropleniach (2 razy na dobę przez 10 dni). Pole pod krzywą zależności stężenia w osoczu od czasu, w ciągu 12 godzin w stanie stacj onarnym (AUC0-12h) wynosiło 0,31 ngh/ml w porównaniu z wartością 0,23 ngh/ml po podaniu pierwszej dawki. Średni pozorny okres półtrwania w krążeniu ogólnym u ludzi wynosił około 3 godzin po podaniu miejscowym.

Wiązanie brymonidyny z białkami osocza po podaniu miejscowym u ludzi wynosi około 29%.

Brymonidyna wiąże się w sposób odwracalny in vitro i in vivo z melaniną w tkankach oka. Po 2 tygodniach zakraplania do oczu stężenia brymonidyny w tęczówce, ciałku rzęskowym i naczyniówce-siatkówce były od 3 do 17 razy większe niż po podaniu dawki pojedynczej. Kumulacja nie zachodzi przy braku melaniny.

Znaczenie wiązania z melaniną u ludzi nie jest wyjaśnione. Jednak w badaniu biomikroskopowym u pacjentów leczonych winianem brymonidyny przez okres do jednego roku nie stwierdzono znaczących działań niepożądanych w obrębie gałki ocznej. Nie stwierdzono także istotnych zmian toksycznych w oku podczas rocznego badania dotyczącego bezpieczeństwa miejscowego stosowania brymonidyny u małp, którym podawano dawki około 4-krotnie większe od dawki zalecanej.

U ludzi po podaniu doustnym brymonidyna wchłania się dobrze i jest szybko wydalana z organizmu. Przeważająca część dawki (około 75%) była wydalana w postaci metabolitów w moczu w ciągu 5 dni. Lek w postaci niezmienionej nie był wykrywany w moczu. Badania in vitro z wykorzystaniem preparatów wątroby zwierzęcej i ludzkiej wskazują, że metabolizm zachodzi głównie z udziałem oksydazy aldehydowej i cytochromu P450. Wynika stąd, że wydalanie ogólnoustrojowe odbywa się głównie przez metabolizm w wątrobie.

Profil kinetyczny

Nie obserwowano znaczących odchyleń od proporcjonalności dla Cmax i AUC w osoczu po zakropieniu pojedynczej dawki 0,08%, 0,2% i 0,5% roztworu.

b) Charakterystyka u pacjentów

Charakterystyka u pacjentów w podeszłym wieku:

Po podaniu pojedynczej dawki wartości Cmax, AUC i pozorny okres półtrwania brymonidyny u osób w podeszłym wieku (w wieku 65 lat lub starszych) były porównywalne do wartości stwierdzanych u młodych dorosłych. Wskazuje to, że wchłanianie do krążenia ogólnego i wydalanie nie są zależne od wieku.

Jak wynika z danych z 3-miesięcznego badania klinicznego z udziałem pacjentów w podeszłym wieku, stężenie brymonidyny w krążeniu ogólnym było bardzo małe.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają występowania żadnego szczególnego zagrożenia dla ludzi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Benzalkoniowy chlorek 50%

Alkohol poliwinylowy

Sodu chlorek

Sodu cytrynian

Kwas cytrynowy jednowodny

Kwas solny

Sodu wodorotlenek

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Przed otwarciem: 2 lata Po pierwszym otwarciu: 28 dni.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności podczas przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z PE z kroplomierzem i zakrętką wykonaną z PE, w tekturowym pudełku. Opakowania zawierają 1, 2, 3 lub 6 butelek po 5 ml.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 14474

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 12.03.2008 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8 DK/H/1049/001/R/001

Clarix