+ iMeds.pl

Clemastinum aflofarm 0,5 mg/5 mlUlotka Clemastinum aflofarm

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Clemastinum Aflofarm, 0,5 mg/ 5ml, syrop

Clemastinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Clemastinum Aflofarm i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Clemastinum Aflofarm

3.    Jak przyjmować lek Clemastinum Aflofarm

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Clemastinum Aflofarm

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Clemastinum Aflofarm i w jakim celu się go stosuje

Clemastinum Aflofarm to syrop o działaniu przeciwhistaminowym. Lek zawiera substancję czynną klemastynę. Działanie przeciwalergiczne polega na blokowaniu receptorów histaminowych Hu co zapobiega skutkom działania histaminy, takim jak rozszerzenie i zwiększenie przepuszczalności naczyń prowadzące do obrzęków i zaczerwienienia.

Klemastyna szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Obecność pokarmu nie wpływa na wchłanianie. Maksymalne stężenie we krwi występuje po 4 - 6 godzinach.

Wskazania do stosowania:

-    leczenie objawów związanych z alergicznym nieżytem nosa, takich jak wodnista wydzielina z nosa, kichanie, łzawienie, świąd nosa;

-    łagodzenie objawów niektórych alergii skórnych, takich jak pokrzywka, kontaktowe zapalenie skóry, wyprysk atopowy, świąd, obrzęk Quinckego (nagły obrzęk twarzy, kończyn lub stawów bez świądu i bólu).

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Clemastinum Aflofarm

Kiedy nie przyjmować leku Clemastinum Aflofarm

Leku nie należy przyjmować:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

-    jeśli pacjent ma uczulenie na inne leki o budowie chemicznej podobnej do klemastyny (np. chlorfeniramina, difenhydramina);

-    jeśli pacjent stosuje jednocześnie leki zwane inhibitorami monoaminooksydazy (patrz w punkcie: Inne leki i Clemastinum Aflofarm).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Clemastinum Aflofarm należy poinformować lekarza:

-    jeśli pacjent ma jaskrę z zamkniętym kątem przesączania (choroba oka spowodowana uszkodzeniem nerwu wzrokowego);

-    jeśli pacjent ma podwyższone ciśnienie śródgałkowe;

-    jeśli pacj ent ma nadczynność tarczycy;

-    jeśli pacjent ma choroby układu krążenia i nadciśnienie tętnicze;

-    jeśli pacjent ma trudności w oddawaniu moczu (spowodowane np. przerostem gruczołu krokowego (prostatą), niedrożnością szyi pęcherza moczowego);

-    jeśli pacjent ma zwężenie odźwiernika (utrudniające przesuwanie się treści pokarmowej z żołądka do dwunastnicy);

-    jeśli pacjent ma wrzód trawienny utrudniający przesuwanie się treści pokarmowej w przewodzie pokarmowym;

-    jeśli pacjent ma choroby układu oddechowego (włącznie z astmą);

-    jeśli pacjent ma porfirię (chorobę polegającą na nieprawidłowym wytwarzaniu hemu - składnika hemoglobiny).

U osób w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) istnieje większe ryzyko działań niepożądanych, jak: drżenia, zawroty głowy, nadmierne uspokojenie oraz obniżenie ciśnienia tętniczego.

Klemastyny nie należy stosować jednocześnie z lekami hamującymi czynność ośrodkowego układu nerwowego, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi oraz hydroksyzyną (patrz w punkcie:

Inne leki i Clemastinum Aflofarm).

Lek może wpływać na wyniki testów alergicznych; nie należy przyjmować leku co najmniej 3 dni przed wykonaniem tych testów.

Dzieci

Leku Clemastinum Aflofarm nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 6 lat.

Clemastinum Aflofarm a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jeżeli pacjent przyjmuje którykolwiek z niżej wymienionych leków, powinien powiedzieć o tym lekarzowi.

Klemastyna nasila działanie leków hamujących czynność ośrodkowego układu nerwowego, takich jak:

-    barbiturany (leki stosowane w leczeniu bezsenności i padaczki np. fenobarbital);

-    neuroleptyki (leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych np. promazyna, chloropromazyna, pernazyna);

-    leki przeciwlękowe.

Leki, które nasilają działanie klemastyny:

-    trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne oraz inhibitory monoaminooksydazy (MAO) (leki stosowane w depresji);

-    hydroksyzyna (lek stosowany w leczeniu lęku i świądu oraz przed zabiegiem chirurgicznym).

Jeśli pacjent nie jest pewien, czy przyjmuje którykolwiek z wyżej wymienionych leków, powinien zapytać lekarza lub farmaceutę.

Clemastinum Aflofarm z alkoholem

Podczas przyjmowania tego leku nie należy pić alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany w ciąży jedynie wtedy, gdy lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.

Leku Clemastinum Aflofarm nie należy stosować w okresie karmienia piersią, ponieważ lek przenika do mleka i może powodować objawy niepożądane u dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli wystąpi senność, zaburzenia koordynacji, bóle i zawroty głowy, uczucie znużenia i zmęczenia oraz zaburzenia widzenia (widzenie podwójne i niewyraźne) - nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek zawiera sorbitol, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, etanol i glikol propylenowy

•    Lek zawiera sorbitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

•    Lek zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan i może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego) i wyjątkowo skurcz oskrzeli.

•    Lek zawiera 250 mg etanolu 96% (240 mg czystego etanolu), co jest równoważne ok. 6,08 ml piwa i 2,53 ml wina na dawkę (5 ml syropu).

Szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową.

Należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką.

•    Lek zawiera glikol propylenowy, który może powodować objawy jak po spożyciu alkoholu.

3. Jak przyjmować lek Clemastinum Aflofarm

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek do podawania doustnego.

Dawkowanie ustala lekarz indywidualnie w zależności od reakcji pacjenta na leczenie.

Do dawkowania leku należy używać miarki dołączonej do opakowania. Umożliwia to odmierzanie dokładnej dawki.

Zalecane dawki:

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:

Wskazania

Dawka

Stosować

Alergiczny nieżyt nosa

5 ml syropu (0,5 mg klemastyny)

2 razy na dobę

Maksymalna dawka dobowa nie większa niż 30 ml (3 mg klemastyny)

Alergie skórne

10 ml syropu (1 mg klemastyny)

2 razy na dobę

Maksymalna dawka dobowa nie większa niż 30 ml (3 mg klemastyny)

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

Wskazania

Dawka

Stosować

Alergiczny nieżyt

10 ml syropu (1 mg klemastyny)

2 razy na dobę

nosa

Maksymalna dawka dobowa nie większa niż 60 ml (6 mg klemastyny)

Alergie skórne

20 ml syropu (2 mg klemastyny)

2 razy na dobę

Maksymalna dawka dobowa nie większa niż 60 ml (6 mg klemastyny)

Stosowanie u dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Clemastinum Aflofarm

W razie przyjęcia większej dawki leku niż zalecana należy skontaktować się z lekarzem.

Po przedawkowaniu klemastyny może wystąpić zahamowanie lub pobudzenie czynności ośrodkowego układu nerwowego (OUN).

U dzieci przedawkowanie prowadzi początkowo do pobudzenia OUN objawiającego się: pobudzeniem, omamami (spostrzeganie nieistniejących przedmiotów, osób), drgawkami z wtórną depresją oddechowo-krążeniową (spowolnienie akcji serca oraz zwolnienie i spłycenie oddechu, bezdech i śmierć wskutek uduszenia się), zaburzeniami koordynacji ruchów, ataksją (niezborność ruchów), drżeniami mięśniowymi, atetozą (zaburzenie neurologiczne polegające na występowaniu niezależnych od woli nierytmicznych, powolnych ruchów rąk), podwyższoną temperaturą ciała, sinym zabarwieniem skóry i błon śluzowych. Mogą wystąpić inne objawy, jak suchość błony śluzowej jamy ustnej, rozszerzenie źrenic, zaczerwienienie twarzy.

U dorosłych częściej występuje hamowanie czynności OUN objawiające się sennością a nawet śpiączką.

Zarówno u dzieci, jak i u dorosłych może wystąpić śpiączka i zapaść sercowo-naczyniowa (nagłe zatrzymanie pracy serca).

Pominięcie przyjęcia leku Clemastinum Aflofarm

Należy kontynuować przyjmowanie leku, nie zwiększając następnej dawki.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi:

-    wstrząs anafilaktyczny - pierwszymi objawami mogą być: wysypka na skórze, obrzęki twarzy, ust lub gardła, trudności w oddychaniu, świszczący oddech, duszność, niewyczuwalne tętno, znacznie obniżone ciśnienie krwi, poty, utrata przytomności.

Mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:

Często (u więcej niż 1 na 100, ale mniej niż u 1 na 10 pacjentów):

-    zmęczenie, senność.

Niezbyt często (u więcej niż 1 na 1000, ale mniej niż u 1 na 100 pacjentów):

-    zawroty głowy pochodzenia błędnikowego.

Rzadko (u więcej niż 1 na 10 000, ale mniej niż u 1 na 1000 pacjentów):

-    pokrzywka (jasnoróżowe, swędzące bąble na skórze), wysypka (swędzące, czerwone grudki na skórze);

-    rumień polekowy (miejscowe zaczerwienienie skóry);

-    fotodermatoza (choroba skóry związana z nadwrażliwością na promieniowanie UV - światło słoneczne);

-    wstrząs anafilaktyczny;

-    nudności, suchość w jamie ustnej, dyskomfort w nadbrzuszu;

-    ból głowy.

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

-    kołatanie serca (nierównomierne bicie serca);

-    tachykardia (szybkie bicie serca);

-    zaparcia.

Częstość nieznana:

-    nadmierna potliwość, dreszcze;

-    małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi - większe ryzyko krwawienia i powstawania siniaków);

-    agranulocytoza (zmniejszenie liczby granulocytów - jednego z rodzaju białych krwinek, powodujące większą podatność na zakażenia);

-    niedokrwistość hemolityczna (znaczne zmniejszenie liczby krwinek czerwonych z powodu ich rozpadu; objawiająca się bladością, osłabieniem, dusznością, żółtaczką, powiększeniem śledziony);

-    zaburzenia miesiączkowania;

-    trudności w oddawaniu moczu lub zatrzymanie moczu;

-    niedociśnienie tętnicze (znaczne zmniejszenie ciśnienia krwi);

-    skurcze dodatkowe;

-    zmniejszenie wytwarzania śluzu w drogach oddechowych;

-    uczucie zatkanego nosa, suchość błony śluzowej nosa i gardła;

-    chrypka;

-    brak łaknienia, wymioty, biegunka;

-    nadmierne uspokojenie;

-    zaburzenia koordynacji (trudności w utrzymaniu równowagi);

-    uczucie znużenia;

-    zaburzenia nastroju (euforia, nadmierna pobudliwość, podniecenie), niepokój, bezsenność, drżenia;

-    zaburzenia widzenia (widzenie podwójne i niewyraźne);

-    szumy w uszach;

-    drgawki.

Zgłąszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

ul. Ząbkowska 41

03-736 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: adr@urpl.gov.pl

5. Jak przechowywać lek Clemastinum Aflofarm

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Nie przechowywać w chłodzie i nie zamrażać.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nieużywa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Clemastinum Aflofarm

-    Substancją czynną leku j est klemastyna w postaci klemastyny fumaranu.

5 ml syropu zawiera 0,5 mg klemastyny.

-    Pozostałe składniki to: sorbitol ciekły niekrystalizujący, glikol propylenowy, etanol 96%, sacharyna sodowa, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, substancja poprawiająca smak i zapach cytrynowa i brzoskwiniowa, sodu diwodorofosforan, disodu fosforan dwuwodny, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Clemastinum Aflofarm i co zawiera opakowanie

Lek ma postać syropu.

Opakowanie leku to butelka ze szkła brunatnego z białą aluminiową zakrętką oraz miarką, w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 100 ml syropu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice tel. 42 22 53 100

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6

Clemastinum Aflofarm

Charakterystyka Clemastinum aflofarm

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Clemastinum Aflofarm, 0,5 mg/5 ml, syrop

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

5 ml syropu zawiera 0,5 mg klemastyny (Clemastinum) w postaci klemastyny fumaranu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sorbitol ciekły, niekrystalizujący, glikol propylenowy, etanol 96%, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Syrop

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    Leczenie objawów związanych z alergicznym nieżytem nosa, takich jak: wodnista wydzielina z nosa, kichanie, łzawienie, świąd nosa.

-    Łagodzenie objawów niektórych alergii skórnych, takich jak: pokrzywka, zapalenie kontaktowe skóry, wyprysk atopowy, świąd, obrzęk Quinckego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie doustne.

Do opakowania dołączona jest miarka ułatwiająca dawkowanie.

Produktu leczniczego nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Dawkowanie należy ustalać indywidualnie w zależności od reakcji pacjenta na produkt leczniczy. Dzieci w wieku od 6 do 12 lat

Alergiczny nieżyt nosa: 5 ml syropu (0,5 mg klemastyny) dwa razy na dobę.

Maksymalnie 30 ml (3 mg klemastyny) na dobę w dawkach podzielonych.

Alergie skórne: 10 ml syropu (1 mg klemastyny) dwa razy na dobę.

Maksymalnie 30 ml (3 mg klemastyny) na dobę w dawkach podzielonych.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

Alergiczny nieżyt nosa: 10 ml syropu (1 mg klemastyny) dwa razy na dobę.

Maksymalnie 60 ml (6 mg klemastyny) na dobę w dawkach podzielonych.

Alergie skórne: 20 ml syropu (2 mg klemastyny) dwa razy na dobę.

Maksymalnie 60 ml (6 mg klemastyny) na dobę w dawkach podzielonych.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Nadwrażliwość na leki o podobnej budowie do klemastyny - grupy pochodnych etylenodiaminy (jak np. chlorfeniramina, difenhydramina).

-    Jednoczesne stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy.

-    Dzieci w wieku poniżej 6 lat.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ze względu na cholinolityczne działanie klemastyny lek ten należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów:

-    z podwyższonym ciśnieniem śródgałkowym;

-    z jaskrą z zamkniętym kątem przesączania;

-    z nadczynnością tarczycy;

-    z chorobami układu krążenia i nadciśnieniem tętniczym;

-    ze zwężeniem odźwiernika;

-    z wrzodem trawiennym utrudniającym pasaż treści pokarmowej;

-    z chorobami układu oddechowego (włącznie z astmą);

-    z trudnościami w oddawaniu moczu, np. w rozroście gruczołu krokowego lub w niedrożności szyi pęcherza moczowego;

-    z porfirią, ponieważ klemastyna może nasilać objawy kliniczne tej choroby;

-    u osób w podeszłym wieku, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (np. drżeń, nadmiernego uspokojenia, zawrotów głowy oraz niedociśnienia tętniczego).

Podczas stosowania klemastyny nie należy pić alkoholu.

Należy unikać równoczesnego stosowania klemastyny i leków hamujących czynność OUN (barbiturany, anksjolityki, neuroleptyki), patrz punkt 4.5.

Należy unikać równoczesnego stosowania klemastyny z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi i hydroksyzyną, patrz punkt 4.5.

Należy przerwać stosowanie klemastyny na kilka dni (co najmniej 3 dni) przed wykonaniem testów alergicznych.

Specjalne ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych

Produkt leczniczy zawiera sorbitol, dlatego nie należy stosować produktu u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Produkt leczniczy zawiera parahydroksybenzoesany metylu i propylu, które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

5 ml produktu zawiera 250 mg etanolu 96% (240 mg czystego etanolu) co jest równoważne ok. 6,08 ml piwa i 2,53 ml wina.

Szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową.

Należy to wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką.

Produkt zawiera glikol propylenowy i może powodować objawy jak po spożyciu alkoholu.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie klemastyny z lekami hamującymi czynność OUN, takimi jak barbiturany, neuroleptyki, anksjolityki, powoduj e nasilenie hamującego działania na ośrodkowy układ nerwowy. Poprzez swe działanie sympatykomimetyczne i (lub) cholinolityczne, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne oraz hydroksyzyna nasilają działanie cholinolityczne klemastyny.

W związku z tym należy unikać stosowania klemastyny z wyżej wymienionymi lekami.

Klemastyna nasila działanie alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy. Podczas stosowania klemastyny nie należy pić alkoholu.

Inhibitory monoaminooksydazy (MAO) przedłużają i nasilają działanie cholinolityczne leków przeciwhistaminowych, w tym klemastyny. Jednoczesne stosowanie tych leków jest przeciwwskazane.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża:

Klemastynę można stosować w ciąży tylko w przypadku zdecydowanej konieczności.

Karmienie piersią:

Klemastyna przenika do mleka. Ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych u noworodków nie należy karmić piersią podczas stosowania produktu leczniczego lub należy przerwać podawanie produktu leczniczego.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Klemastyna może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn z powodu pogorszenia sprawności psychoruchowej. Dlatego podczas stosowania klemastyny nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane uszeregowano zgodnie z częstością występowania określoną następująco: Bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (> 1/1 000 do <1/100), rzadko (> 1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000).

Zaburzenia układu nerwowego Często:

zmęczenie, senność Niezbyt często:

zawroty głowy pochodzenia błędnikowego

Rzadko:

ból głowy

Częstość nieznana:

nadmierne uspokojenie, zaburzenia koordynacji oraz uczucie znużenia, zaburzenia nastroju (euforia, nadmierna pobudliwość, podniecenie), niepokój, bezsenność, drżenia, zaburzenia widzenia (widzenie podwójne i niewyraźne), szumy w uszach, drgawki.

Zaburzenia żołądka i jelit Rzadko:

nudności, suchość w ustach: dyskomfort w nadbrzuszu

Bardzo rzadko:

zaparcia

Częstość nieznana:

brak łaknienia, wymioty, biegunka.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Częstość nieznana:

zmniejszenie czynności wydzielniczej w drogach oddechowych, uczucie zatkanego nosa, suchość błony śluzowej nosa i gardła, chrypka.

Zaburzenia serca Bardzo rzadko: kołatanie serca, tachykardia Częstość nieznana:

niedociśnienie tętnicze, skurcze dodatkowe.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych Częstość nieznana:

trudności w oddawaniu moczu lub zatrzymanie moczu.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Częstość nieznana: zaburzenia miesiączkowania.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Częstość nieznana:

małopłytkowość, agranulocytoza, niedokrwistość hemolityczna.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Rzadko:

pokrzywka, wysypka, rumień polekowy, fotodermatoza.

Zaburzenia układu immunologicznego Rzadko:

wstrząs anafilaktyczny.

Zaburzenia ogólne Częstość nieznana: nadmierna potliwość, dreszcze.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Ul. Ząbkowska 41

PL-03 736 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Po przedawkowaniu klemastyny może wystąpić zahamowanie lub pobudzenie czynności OUN. Zgon z powodu przedawkowania zagraża w szczególności dzieciom. U dzieci przedawkowanie prowadzi początkowo do pobudzenia OUN. W obrazie zatrucia dominują objawy pobudzenia, omamy, drgawki z wtórną depresją oddechowo-krążeniową, zaburzenia koordynacji, ataksja, drżenia mięśniowe, atetoza, podwyższona temperatura ciała, sinica. Inne objawy to suchość błony śluzowej jamy ustnej, rozszerzone źrenice, zaczerwienienie twarzy. U dorosłych częściej występuje hamowanie czynności OUN przejawiające się sennością a nawet śpiączką.

Zarówno u dzieci jak i dorosłych może wystąpić śpiączka i zapaść sercowo-naczyniowa. Dawka wywołująca drgawki jest niewiele mniej sza od dawki śmiertelnej. Wystąpienie u zatrutego drgawek daje złe rokowanie.

Postępowanie po przedawkowaniu:

Postępowanie w przebiegu zatrucia klemastyną jest objawowe. Pierwsze objawy występują już w ciągu 0,5 - 2 godzin od przyjęcia toksycznej dawki.

W związku z tym, że inne grupy leków (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne) wywołują podobne objawy zatrucia (działanie przeciwcholinergiczne), należy przeprowadzić analizę toksykologiczną, by wykryć i określić czynnik wywołujący zatrucie. Należy wywołać wymioty, wykonać płukanie żołądka i zabezpieczyć zatrutego przed zachłyśnięciem (szczególnie dzieci). Po płukaniu żołądka należy podać węgiel aktywny i leki przeczyszczające. Nieprzytomnych pacjentów należy zabezpieczyć przed zachłyśnięciem treścią żołądkową. Pacjentom z zaburzeniami oddychania należy zapewnić wspomaganie oddychania.

W czasie zatrucia należy kontrolować ciśnienie tętnicze. W przypadku obniżonego ciśnienia tętniczego, co może być pierwszym objawem zapaści krążeniowej, należy podać w dożylnej infuzji lek zwężający naczynia krwionośne. Nie należy stosować leków pobudzających ośrodkowy układ nerwowy. W przypadku wystąpienia drgawek zaleca się podanie pochodnej benzodiazepiny lub krótko działającego barbituranu; można podać fizostygminę. W celu obniżenia gorączki należy stosować zimne okłady.

Leczenie objawowe i podtrzymujące należy rozpocząć jak najszybciej i kontynuować tak długo, jak to konieczne.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwhistaminowe do stosowania ogólnego, etery aminoalkilowe. Kod ATC: R06AA04

Klemastyna należy do leków przeciwhistaminowych I generacji, pochodnych etanolaminy. Wykazuje także niewielką aktywność przeciwcholinergiczną i działanie hamujące czynność OUN. Jest kompetycyjnym antagonistą receptora histaminowego H i nie zapobiega uwalnianiu histaminy. Hamuje fizjologiczne efekty działania histaminy, takie jak rozszerzenie i zwiększenie przepuszczalności naczyń włosowatych prowadzące do obrzęków i zaczerwienienia oraz skurcz mięśniówki gładkiej niektórych naczyń i oskrzeli.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Parametry farmakokinetyczne klemastyny oznaczano u zdrowych ochotników płci męskiej w wieku 20-45 lat o masie ciała 64-98 kg po jednorazowym podaniu leku w dawkach 1 mg, 2 mg, 4 mg w postaci syropu. Stwierdzono zależne od dawki zwiększenie stężenia leku we krwi, co świadczy o liniowej farmakokinetyce leku. Parametry farmakokinetyczne klemastyny nie zależały od wieku ani rasy badanych ochotników.

Wchłanianie

Klemastyna szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie we krwi występuje po 4-6 godzinach (Cmax=0,577 ± 0,252 ng/ml, tmax= 4,77 ± 1,26 h). Obecność pokarmu nie wpływa na wchłanianie klemastyny. Okres połowicznego wchłaniania klemastyny wynosi 1,59 (± 0,68) h.

Dystrybucja

Objętość dystrybucji klemastyny wynosi 799 (± 315) l, co świadczy o dużym stopniu przenikania produktu leczniczego do tkanek. Klemastyna przenika do mleka kobiecego.

Metabolizm

Klemastyna jest metabolizowana w wątrobie do pochodnych mono- i didemetylowych, a także sprzęgana z kwasem glukuronowym. Ulega efektowi pierwszego przejścia. Biodostępność klemastyny wynosi 39,2% podanej dawki.

Wydalanie

Okres półtrwania klemastyny w osoczu wynosi 21,3 (± 11,6) h. Wydalana jest głównie z moczem w postaci mono- i didemetylowych pochodnych oraz jako połączenie z kwasem glukuronowym. Klirens wynosi 34,3 (± 7,0) ml/min.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W dwuletnim badaniu, w którym podawano szczurom 84 mg/kg mc. per os (dawki 500 razy większe niż dawki stosowane u ludzi) fumaran klemastyny nie wykazywał działania rakotwórczego. W badaniu, w którym podawano klemastynę myszom w dawkach 206 mg/kg mc. per os (dawki 1300 razy większe niż dawki stosowane u ludzi) również nie stwierdzono działania rakotwórczego.

Nie przeprowadzono badań dotyczących działania mutagennego fumaranu klemastyny.

W badaniach na zwierzętach (szczury i króliki) fumaran klemastyny podawany w dawkach 312 i 188 razy większych niż dawki stosowane u człowieka nie powodował działania teratogennego.

Fumaran klemastyny podawany doustnie w dawkach 312 razy większych niż dawki stosowane u ludzi powodował obniżenie zdolności kojarzenia u samców szczura.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sorbitol ciekły, niekrystalizujący Glikol propylenowy Etanol 96%

Sacharyna sodowa

Metylu parahydroksybenzoesan

Propylu parahydroksybenzoesan

Substancja poprawiająca smak i zapach cytrynowa

Substancja poprawiająca smak i zapach brzoskwiniowa

Sodu diwodorofosforan

Disodu fosforan dwuwodny

Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Nie przechowywać w chłodzie i nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka ze szkła brunatnego z białą aluminiową, zakrętką oraz miarką, w tekturowym pudełku.

100 ml - 1 butelka po 100 ml

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIAŁY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 9555

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 09.09.2002 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 20.06.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7

Clemastinum Aflofarm