+ iMeds.pl

Climara-50 50 mcg/dobę (3,8 mg)Ulotka Climara-50

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Climara-50, 50 pg/dobę (3,8 mg), system transdermalny

Estradiolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Climara-50 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Climara-50

3.    Jak stosować lek Climara-50

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Climara-50

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Climara-50 i w jakim celu się go stosuje

Lek Climara-50 zawiera estrogen - estradiol, identyczny z naturalnym estradiolem ludzkim. Estradiol jest wchłaniany z systemu transdermalnego (plastra) przez skórę do krwiobiegu i zastępuje endogenny estradiol - hormon, którego wytwarzanie przez jajniki zmniejsza się w okresie klimakterium. Lek Climara-50 uzupełnia niedobory estrogenów i łagodzi objawy menopauzy takie, jak uderzenia gorąca, poty, zaburzenia snu, nerwowość, drażliwość, zawroty i bóle głowy, a także mimowolne oddawanie moczu, suchość pochwy i bóle w czasie stosunku płciowego.

W przypadku kobiet z zachowaną macicą (u których nie usunięto jej chirurgicznie), lekarz przepisze inny hormon, progestagen, do stosowania razem z lekiem Climara-50.

Wskazania do stosowania

• Hormonalna terapia zastępcza (HTZ) w leczeniu objawów niedoboru estrogenów u kobiet będących ponad 1 rok po menopauzie.

•    Zapobieganie osteoporozie u kobiet po menopauzie, obarczonych wysokim ryzykiem przyszłych złamań, u których występuje nietolerancja lub przeciwwskazania do stosowania innych produktów leczniczych, stosowanych w zapobieganiu osteoporozie.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Climara-50 Kiedy nie stosować leku Climara-50

- jeśli pacjentka ma uczulenie na estradiol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    jeśli u pacjentki występuje rak piersi, istnieje jego podejrzenie lub pacjentka chorowała na raka piersi.

-    jeśli u pacjentki występują lub podejrzewa się występowanie innych złośliwych nowotworów estrogenozależnych, np. rak endometrium (rak błony śluzowej trzonu macicy).

-    jeśli u pacjentki występują niezdiagnozowane krwawienia z dróg rodnych.

-    jeśli u pacjentki występuje nieleczona hiperplazja endometrium (rozrost błony śluzowej trzonu macicy).

- jeśli u pacjentki występuje lub występowała idiopatyczna żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna).

-    jeśli u pacjentki występują zaburzenia zakrzepowe (np. niedobór białka C, białka S, antytrombiny).

-    jeśli u pacjentki niedawno wystąpiły lub obecnie występują zaburzenia zakrzepowo-zatorowe tętnic (np. dusznica bolesna, zawał serca).

-    jeśli u pacjentki występuje ostra choroba wątroby lub występowała choroba wątroby w przeszłości, do czasu aż wyniki testów czynnościowych wątroby powrócą do normy.

-    jeśli u pacjentki występuje porfiria.

Jeśli jakikolwiek z wymienionych objawów pojawi się (po raz pierwszy) w czasie stosowania leku Climara-50, należy natychmiast przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zanim zacznie się stosować lek Climara-50

Lek Climara-50 zaleca się pacjentkom, u których objawy menopauzy niekorzystnie wpływają na jakość życia. Lekarz przedstawi ryzyko i korzyści związane ze stosowaniem HTZ.

Przed rozpoczęciem oraz w indywidualnych odstępach czasu w okresie leczenia, lekarz przeprowadzi badanie ginekologiczne, badanie piersi, pomiar ciśnienia tętniczego oraz inne, odpowiednie do stanu pacjentki badania.

Jeśli jakikolwiek z poniższych stanów występuje obecnie, występował w przeszłości i (lub) uległ nasileniu w okresie ciąży lub uprzedniej terapii hormonalnej, przed rozpoczęciem stosowania leku Climara-50 należy omówić to z lekarzem. Pacjentka powinna pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarską. Wyjaśni to lekarz. Trzeba pamiętać, że podczas leczenia systemami transdermalnymi Climara-50 może dojść do nawrotów lub zaostrzeń poniższych stanów:

-    mięśniaki macicy lub endometrioza (obecność ognisk błony śluzowej wyścielającej macicę

w miejscach nietypowych dla tej tkanki)

-    zaburzenia zakrzepowo-zatorowe występujące w przeszłości lub czynniki ryzyka tych zaburzeń (patrz niżej)

-    czynniki ryzyka nowotworów estrogenozależnych, np. rak piersi u krewnych 1. stopnia

-    nadciśnienie

-    guz przysadki

-    choroby wątroby (np. gruczolak wątroby)

-    cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi lub bez

-    kamica żółciowa

-    migrena lub (ciężkie) bóle głowy

-    toczeń rumieniowaty układowy

-    hiperplazja endometrium w przeszłości

-    padaczka

-    astma

-    otoskleroza (choroba ucha prowadząca do stopniowej utraty słuchu)

We wszystkich przypadkach należy co najmniej raz w roku dokonywać starannej oceny ryzyka i korzyści, a HTZ powinna być kontynuowana tylko wówczas, gdy korzyści przewyższają ryzyko.

Hormonalna terapia zastępcza a rak

Rozrost i rak endometrium

Ryzyko rozrostu i raka błony śluzowej trzonu macicy (raka endometrium) zwiększa się, gdy stosuje się wyłącznie estrogeny przez dłuższy czas. U kobiet stosujących lek Climara-50, u których uprzednio nie wykonano histerektomii (chirurgicznego usunięcia macicy), konieczne jest dodatkowe leczenie hormonalne progestagenem. Szczegółowych informacji na ten temat udzieli lekarz.

W czasie pierwszych miesięcy leczenia mogą wystąpić plamienia i krwawienia śródcykliczne. Jeśli plamienie lub krwawienie śródcykliczne pojawia się po pewnym okresie leczenia albo utrzymuje się po zaprzestaniu leczenia, należy zbadać jego przyczynę, w razie potrzeby łącznie z biopsją endometrium w celu wykluczenia nowotworu. W tym celu należy skontaktować się z lekarzem.

Rak piersi

W niektórych badaniach rozpoznawano raka piersi częściej u kobiet stosujących HTZ przez kilka lat niż u kobiet nigdy niestosujących HTZ. Ryzyko jego zwiększa się z wydłużeniem czasu leczenia. Jeśli kobieta przerwie HTZ, zwiększone ryzyko znika w ciągu kilku lat.

W badaniu MWS (ang. Million Women Study) ryzyko względne raka piersi związane ze stosowaniem skoniugowanych estrogenów końskich (CEE) lub estradiolu (E2) zwiększało się po dodaniu progestagenu, zarówno w sposób sekwencyjny, jak i ciągły, niezależnie od rodzaju progestagenu. Nie znaleziono dowodów na różnice ryzyka pomiędzy różnymi drogami stosowania.

W badaniu WHI (ang. Women’s Health Initiative) stosowanie w sposób ciągły złożony skoniugowanych estrogenów końskich (CEE) i octanu medroksyprogesteronu (CEE + MPA) wiązało się z nieco większymi rozmiarami raków piersi i częstszymi przerzutami raka do okolicznych węzłów chłonnych niż w przypadku placebo.

Badanie WHI wykazało brak zwiększonego ryzyka raka piersi u kobiet po histerektomii (zabieg chirurgicznego usunięcia macicy) stosujących wyłącznie estradiol jako HTZ. Badania obserwacyjne w większości wykazały niewielkie zwiększenie ryzyka raka piersi, które było jednak mniejsze niż u pacjentek stosujących estrogen w połączeniu z progestagenem.

HTZ, zwłaszcza złożone leczenie estrogenowo-progestagenowe, może zmienić sposób wyglądu zdjęcia wykonanego w mammografu (zwiększa gęstość obrazów mammograficznych). W niektórych przypadkach może to utrudnić wykrywanie raka piersi na podstawie mammografii. Dlatego lekarz prowadzący może zdecydować o użyciu także innej techniki badania przesiewowego piersi.

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

HTZ jest związana z większym ryzykiem (1,3-3 krotnie) względnym rozwoju żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ), czyli zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej. W kilku badaniach stwierdzono iż u kobiet stosujących HTZ ryzyko ŻChZZ jest dwu- lub trzykrotnie większe niż u kobiet niestosujących HTZ. Wystąpienie takiego zdarzenia jest bardziej prawdopodobne w pierwszym roku HTZ niż później.

Do ogólnie uznawanych czynników ryzyka ŻChZZ należą: stosowanie estrogenów, podeszły wiek, rozległe zabiegi chirurgiczne, długotrwałe unieruchomienie, otyłość (WMC >30 kg/m2), ciąża oraz okres poporodowy, toczeń rumieniowaty układowy (SLE) i rak.

U pacjentek z ŻChZZ w przeszłości lub z rozpoznaną trombofilią występuje zwiększone ryzyko ŻChZZ. HTZ może dodatkowo zwiększyć to ryzyko. Do czasu dokładnego zbadania czynników trombofilności lub wdrożenia leczenia przeciwzakrzepowego, stosowanie HTZ u takich pacjentek jest przeciwwskazane. Jeśli zaburzenia zakrzepowe zostały zidentyfikowane u członków najbliższej rodziny sugerując zakrzepicę lub jeśli zaburzenia te są ciężkie (np. niedobór antytrombiny, białka S, białka C lub kombinacja zaburzeń) system transdermalny Climara-50 powinien być stosowany po dokładnym rozważeniu korzyści i ryzyka.

Kobiety już stosujące leczenie przeciwzakrzepowe wymagają starannego rozważenia korzyści i ryzyka związanych z HTZ.

Ryzyko ŻChZZ może się czasowo zwiększać w wyniku długotrwałego unieruchomienia, ciężkiego urazu lub rozległej operacji. Jak u wszystkich chorych po operacji, należy przykładać szczególną uwagę do działań profilaktycznych zapobiegających ŻChZZ po zabiegach chirurgicznych. Jeśli prawdopodobne jest długotrwałe unieruchomienie pacjentki po zabiegach planowych, zwłaszcza w obrębie jamy brzusznej lub operacjach ortopedycznych na kończynach dolnych, należy rozważyć czasowe wstrzymanie HTZ na 4 do 6 tygodni przed operacją, o ile to możliwe. Na 4 do 6 tygodni przed operacją, należy zwrócić się do lekarza, który przepisał HTZ oraz poinformować lekarza odpowiedzialnego za ten zabieg o stosowaniu HTZ. Nie należy wznawiać leczenia przed powrotem pacjentki do sprawności ruchowej sprzed leczenia.

Jeśli po rozpoczęciu leczenia rozwinie się ŻChZZ, lek należy odstawić. Pacjentka powinna natychmiast skontaktować się z lekarzem w razie podejrzenia objawów żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (np. bolesny obrzęk podudzia, nagły ból w klatce piersiowej, duszność).

Choroba wieńcowa

W niektórych badaniach nie odnotowano korzystnego wpływu ze stosowania w sposób ciągły złożony skoniugowanych estrogenów i octanu medroksyprogesteronu (MPA) na układ sercowo-naczyniowy u kobiet z chorobą wieńcową lub bez. Dwa duże badania kliniczne (ang. Heart and Estrogen/progestin Replacement Study, WHI oraz HERS) wykazały możliwe zwiększenie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w pierwszym roku stosowania i brak ogólnej korzyści. Ryzyko rozwoju choroby wieńcowej zwiększa się wraz z wiekiem. Dane z randomizowanych badań klinicznych badających wpływ na zachorowalność i umieralność z przyczyn sercowo-naczyniowych innych leków do HTZ są ograniczone. Dlatego też nie jest jasne, czy te wyniki odnoszą się także do innych leków do HTZ.

Relatywne ryzyko rozwoju choroby wieńcowej u kobiet stosujących estrogeny+progestagen jako HTZ jest nieznacznie zwiększone. Jako, że ryzyko choroby wieńcowej jest ściśle zależne od wieku, liczba dodatkowych przypadków choroby wieńcowej w okresie stosowania estrogenów + progestagenu jest bardzo mała u zdrowych kobiet w wieku okołomenopauzalnym, ale zwiększa się z wiekiem. Randomizowane, kontrolowane badania wykazały brak zwiększonego ryzyka choroby wieńcowej u kobiet po histerektomii stosujących wyłącznie estrogeny.

Udar mózgu

W jednym badaniu wykazano zwiększone ryzyko udaru niedokrwiennego u zdrowych kobiet w czasie leczenia w sposób ciągły złożonymi skoniugowanymi estrogenami i MPA. Nie wiadomo, czy zwiększenie ryzyka występuje także w przypadku innych leków do HTZ.

Stosowanie złożonej terapii estrogenowo-progestagenowej oraz wyłącznie estrogenów wiąże się z 1,5-krotnie zwiększonym ryzykiem udaru niedokrwiennego. Relatywne ryzyko nie zmienia się wraz z wiekiem ani czasem od menopauzy. Jednakże, pierwotne ryzyko udaru jest ściśle zależne od wieku. W związku z tym ogólne ryzyko udaru mózgu u kobiet w okresie stosowania HTZ zwiększa się z wiekiem.

Rak jajnika

Rak jajnika występuje rzadziej niż rak piersi. U kobiet po histerektomii (wycięciu macicy) długotrwałe (co najmniej 5-10 lat) stosowanie leków do HTZ zawierających wyłącznie estrogeny wiązało się -w niektórych badaniach epidemiologicznych - ze zwiększonym ryzykiem raka jajnika. Nie jest jasne, czy długotrwałe stosowanie złożonej HTZ powoduje inne ryzyko niż leki zawierające wyłącznie estrogeny.

Inne stany

Estrogeny mogą powodować retencję płynów (zatrzymanie płynów w organizmie), stąd też pacjentki z zaburzeniami czynności serca lub nerek wymagają uważnego monitorowania.

Podczas okresie stosowania HTZ lekarz będzie ściśle monitorować pacjentki z hipertriglicerydemią, ponieważ w tym stanie donoszono o rzadkich przypadkach znacznego zwiększenia stężenia triglicerydów w osoczu, co prowadziło do zapalenia trzustki.

Estrogeny zwiększają stężenie białek nośnikowych w surowicy, np. globuliny wiążącej tyroksynę (TBG), globuliny wiążącej kortykoidy (CBG) czy globuliny wiążącej hormony płciowe (SHBG), prowadząc do zwiększenia całkowitej ilości krążących hormonów tarczycy, kortykosteroidów i steroidów płciowych. Stężenia wolnych (biologicznie czynnych) hormonów pozostają niezmienione. Może zwiększać się ilość innych białek w surowicy.

Niekiedy może wystąpić ostuda (żółto-brunatne zmiany pigmentowe na skórze), zwłaszcza u kobiet z ostudą ciężarnych w przeszłości. Kobiety z tendencją do rozwoju ostudy powinny unikać ekspozycji na słońce i promieniowanie ultrafioletowe w okresie stosowania HTZ.

Nie ma przekonujących dowodów poprawy czynności poznawczych (wrażenia, spostrzeżenia, pamięć i myślenie). Istnieją dane z badania WHI dotyczące zwiększonego ryzyka podejrzenia otępienia u kobiet rozpoczynających stosowanie w sposób ciągły złożony CEE i MPA oraz wyłącznie estrogenów w wieku powyżej 65 lat

Nie wiadomo, czy te wyniki odnoszą się do młodszych kobiet po menopauzie albo do innych leków do HTZ.

U kobiet z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym estrogeny pochodzenia zewnętrznego mogą wywołać lub zaostrzyć objawy obrzęku naczynioruchowego.

Lekarz będzie uważnie monitorować pacjentki z gruczolakami (m. in. okresowe pomiary stężenia prolaktyny).

Wskazania do natychmiastowego zaprzestania stosowania leku Climara-50

Należy natychmiast przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem, jeśli wystąpi któryś z następujących stanów:

•    żółtaczka lub pogorszenie czynności wątroby;

•    znaczny wzrost ciśnienia tętniczego;

•    pojawienie się bólów głowy typu migrenowego po raz pierwszy (pulsujący ból głowy zwykle z towarzyszącymi nudnościami i wymiotami, który może być poprzedzony zaburzeniami widzenia);

•    ciąża.

Jeśli w okresie stosowania systemów transdermalnych Climara-50 wystąpią poniższe objawy, należy natychmiast przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem:

•    kaszel z krwią;

•    nietypowe bóle lub obrzęki ramion lub nóg;

•    nagła duszność (brak tchu);

•    omdlenie;

•    nagły ból w klatce piersiowej.

Badania laboratoryjne

Stosowanie HTZ może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych. Zawsze należy powiedzieć lekarzowi lub personelowi laboratorium, że stosuje się lek Climara-50.

Lek Climara-50 a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Stosując lek Climara-50 nie należy stosować doustnych środków antykoncepcyjnych. Jeśli jest taka potrzeba, należy poradzić się lekarza na temat antykoncepcji.

Niektóre leki mogą zaburzać prawidłowe działanie leku Climara-50. Należą do nich leki przeciwdrgawkowe (np. fenobarbital, fenytoina, karbamazepina) i leki przeciwzakaźne (np. ryfampicyna, ryfabutyna, newirapina, efawirenz) oraz rytonawir, nelfinawir, jak również preparaty ziołowe zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum).

Należy powiedzieć lekarzowi lub dentyście przepisującemu inne leki (albo farmaceucie wydającemu leki), że stosuje się lek Climara-50.

Jeśli są wątpliwości co do jakichkolwiek stosowanych leków, należy zapytać lekarza.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lek Climara-50 nie jest wskazany w ciąży. Jeśli podczas stosowania systemów transdermalnych Climara-50 pacjentka zajdzie w ciążę, należy natychmiast odstawić lek.

Lek Climara-50 nie jest wskazany w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Climara-50

Ten lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Kobiety niestosujące estrogenów oraz kobiety dotychczas stosujące w sposób ciągły złożoną HTZ mogą rozpocząć leczenie w dowolnym czasie.

Pacjentki dotychczas stosujące ciągłą sekwencyjną HTZ powinny rozpocząć leczenie dzień po zakończeniu dotychczasowego leczenia.

Pacjentki dotychczas stosujące cykliczną HTZ powinny rozpocząć leczenie dzień po zakończeniu przerwy między cyklami leczenia.

W przypadku kobiet z zachowaną macicą (u których nie wykonano histerektomii), lekarz przepisze jeszcze inny hormon (progestagen). Poinformuje także jak należy go stosować.

Sposób stosowania

System transdermalny należy naklejać na czystą, suchą powierzchnię skóry, najlepiej na tułowiu albo na pośladkach. Systemów transdermalnych Climara-50 nie wolno umieszczać na piersiach. Wybrane miejsce do przyklejenia systemu transdermalnego nie może być tłuste, zranione ani podrażnione; należy unikać przyklejania systemu transdermalnego w okolicy talii, ponieważ ciasne ubranie może go zedrzeć. Należy unikać ponownego zastosowania systemu w miejscach, gdzie był wcześniej przyklejany.

System transdermalny należy wyjąć z opakowania i zdjąć warstwę ochronną. Następnie należy go natychmiast mocno docisnąć dłonią do skóry na mniej więcej 10 sekund. Należy upewnić się, że dobrze przylega do skóry, zwłaszcza na brzegach. Jeśli system odkleja się (unosi się, nie jest całkowicie przyklejony), należy go uciskać,aby zapewnić właściwe przyleganie.

System transdermalny należy pozostawić w tym miejscu na skórze przez 7 dni; po tym czasie należy go zdjąć, a następny system przykleić w innym miejscu.

Jeśli system transdermalny jest przyklejony prawidłowo, pacjentka może kąpać się lub brać prysznic tak jak zwykle. System transdermalny może jednak odkleić się od skóry podczas bardzo gorącej kąpieli lub w saunie.

Systemy transdermalne można stosować w sposób ciągły (systemy należy zmieniać co 7 dni bez okresów przerw) lub cykliczny (kolejne systemy należy przez 3 tygodnie (jeden system tygodniowo), a następnie zrobić 7-dniową przerwę w stosowaniu leku). O sposobie stosowania leku Climara-50 zadecyduje lekarz. Także lekarz zadecyduje, czy zachodzi potrzeba dodatkowego stosowania progestagenu.

U kobiet z zachowaną macicą, stosujących dodatkowy hormon - progestagen, krwawienie występuje zwykle 2-3 dni po przerwaniu stosowania progestagenu.

Należy przestrzegać sposobu stosowania, w przeciwnym razie nie odniesie się pełnych korzyści ze stosowania leku Climara-50.

Pominięcie lub zgubienie systemu Climara-50

Jeśli system transdermalny odklei się przed upływem 7 dni, można go przykleić ponownie. W razie potrzeby należy przykleić nowy system transdermalny tylko na resztę 7-dniowego okresu leczenia.

Jeśli pacjentka zapomni zmienić system transdermalny, powinna to zrobić jak najszybciej po przypomnieniu sobie o tym. Kolejny system transdermalny należy zastosować po upływie zwykłego 7-dniowego okresu leczenia.

Po kilku dniach bez stosowania nowego systemu transdermalnego występuje zwiększone prawdopodobieństwo plamienia i krwawienia z odstawienia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Climara-50

Przedawkowanie nie jest prawdopodobne przy tym sposobie podawania. U niektórych kobiet mogą wystąpić nudności i wymioty oraz krwawienia z odstawienia. Nie ma specyficznej odtrutki, a leczenie powinno być objawowe. System transdermalny (systemy transdermalne) należy usunąć.

Przerwanie stosowania leku Climara-50

Może wystąpić krwawienie z dróg rodnych.

Nie jest konieczne żadne konkretne leczenie, ale w razie wątpliwości należy poradzić się z lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Ciężkie działania niepożądane

Ciężkie reakcje związane ze stosowaniem leku Climara-50, jak i związane z nimi objawy, opisano w następujących rozdziałach: „Zanim zastosuje się lek Climara-50”, „Hormonalna terapia zastępcza a rak” i „Wskazania do natychmiastowego zaprzestania stosowania leku Climara-50” - w celu uzyskania dodatkowych informacji należy przeczytać te rozdziały, a w razie potrzeby natychmiast poradzić się lekarza.

Inne możliwe działania niepożądane

Podczas pierwszych kilku miesięcy leczenia mogą wystąpić krwawienia śródcykliczne, plamienia oraz tkliwość lub powiększenie piersi. Objawy te są zwykle przemijające i ustępują podczas kontynuacji leczenia. Jeśli nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

Możliwe są następujące działania niepożądane:

Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

ból głowy, ból brzucha, nudności, zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała, świąd, wysypka, krwawienia z macicy i (lub) pochwy, w tym plamienia.

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób):

reakcje nadwrażliwości, nastrój depresyjny, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, kołatanie serca, niestrawność, rumień guzowaty, pokrzywka, ból piersi, tkliwość piersi, obrzęk.

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

niepokój, zmniejszone lub zwiększone libido, migrena, wzdęcia, wymioty, hirsutyzm, (nadmierne owłosienie) trądzik, skurcze mięśni, bolesne miesiączki, upławy, powiększenie piersi, zmęczenie. ,

Odnotowano również: przypadki niedokrwienia mózgu, żółtaczki cholestatycznej (spowodowanej przez zastój żółci), kontaktowego zapalenia skóry, egzemy (wyprysku), włókniakomięśniaków macicy.

O wystąpieniu działań niepożądanych pacjentka powinna jak najszybciej poinformować lekarza.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Climara-50 mogą wystąpić inne działania niepożądane (np. choroby pęcherzyka żółciowego, choroby skóry i tkanki podskórnej: ostuda (chloasma), rumień wielopostaciowy, rumień guzowaty, plamica, ryzyko otępienia u kobiet w wieku powyżej 65 lat).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Climara-50

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Po użyciu, system transdermalny nadal zawiera znaczne ilości estradiolu, który może mieć szkodliwy wpływ po dostaniu się do środowiska wodnego. Z tego powodu zużyty system transdermalny powinien być ostrożnie wyrzucony. Każde zużyte bądź nie zużyte systemy transdermalne należy złożyć na pół, klejącą warstwą do siebie i usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. Zużytych systemów transdermalne nie powinno się spłukiwać w toalecie ani wyrzucać do kanalizacji.

Co zawiera lek Climara-50

Substancją czynną jest estradiol. Każdy system transdermalny o powierzchni 12,5 cm2 zawiera 3,8 mg estradiolu (co odpowiada 3,9 mg estradiolu półwodnego). W ciągu doby system transdermalny uwalnia 50 pg substancji czynnej.

Pozostałe składniki leku to:

Etylu oleinian Izopropylu mirystynian Glicerylu monolaurynian Kopolimer akrylanowy

Jak wygląda lek Climara-50 i co zawiera opakowanie

Owalny system transdermalny (plaster) z półprzezroczystą, jednorodną matrycą umieszczoną na przezroczystej warstwie nośnikowej.

Opakowanie zawiera 4 systemy transdermalne.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Bayer Pharma AG D-13342 Berlin Niemcy

Wytwórca:

Bayer Weimar GmbH und Co. KG Dóbereinerstrasse 20 99427 Weimar Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa, Polska tel. (0-22) 572 35 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

9

Climara-50

Charakterystyka Climara-50

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Climara-50, 50 pg/dobę (3,8 mg), system transdermalny

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każdy system transdermalny o powierzchni 12,5 cm2 zawiera 3,8 mg estradiolu (Estradiolum), co odpowiada 3,9 mg estradiolu półwodnego oraz uwalnia 50 mikrogramów estradiolu w ciągu 24 godzin.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

System transdermalny.

Owalny system transdermalny z półprzezroczystą, jednorodną matrycą umieszczoną na przezroczystej warstwie nośnikowej.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

•    Hormonalna terapia zastępcza (HTZ) w leczeniu objawów niedoboru estrogenów u kobiet będących ponad 1 rok po menopauzie.

•    Zapobieganie osteoporozie u kobiet po menopauzie, obarczonych wysokim ryzykiem przyszłych złamań, u których występuje nietolerancja lub przeciwwskazania do stosowania innych produktów leczniczych, stosowanych w zapobieganiu osteoporozie.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Produkt Climara-50 jest systemem transdermalnym zawierającym wyłącznie estrogen, umieszczanym na skórze raz na tydzień.

Podczas rozpoczynania i kontynuacji leczenia objawów pomenopauzalnych należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę, przez jak najkrótszy czas (patrz punkt 4.4). Leczenie w celu kontroli objawów menopauzalnych należy rozpoczynać najmniejszą dawką systemu transdermalnego Climara-50. W razie potrzeby można zastosować system transdermalny z większą dawką. Po ustaleniu leczenia, w celu złagodzenia objawów należy stosować system transdermalny z najmniejszą skuteczną dawką.

Zmiana z ciągłej terapii sekwencyjnej lub cyklicznej: rozpocząć dzień po zakończeniu wcześniejszego schematu.

Dodatkowe podanie progestagenu

O ile uprzednio nie rozpoznano endometriozy, nie zaleca się stosować progestagenu u kobiet po histerektomii. U kobiet z zachowaną macicą stosujących produkt Climara-50 należy podawać progestagen przez co najmniej 10-14 dni w miesiącu. Dla systemów transdermalnych uwalniających więcej niż 50 pg/dzień, ochronne działanie dodatkowych progestagenów na endometrium nie zostało udowodnione.

Terapia ciągła:

Systemy transdermalne należy przyklejać regularnie raz w tygodniu, a po każdych 7 dniach usuwać je i przyklejać nowy system transdermalny w innym miejscu.

Terapia cykliczna:

Systemy transdermalne można też stosować w sposób cykliczny. Jeśli preferuje się ten sposób, systemy transdermalne należy przyklejać raz na tydzień przez kolejne 3 tygodnie, a następnie zrobić przed kolejnym cyklem, 7-dniową przerwę bez przyklejania systemu transdermalnego.

Jak rozpoczynać stosowanie produktu Climara-50

Kobiety niestosujące estrogenów oraz kobiety dotychczas stosujące w sposób ciągły złożony produkt do HTZ mogą rozpocząć leczenie w dowolnym czasie.

Pacjentki dotychczas stosujące ciągłą sekwencyjną HTZ powinny rozpocząć leczenie dzień po zakończeniu dotychczasowego leczenia.

Pacjentki dotychczas stosujące cykliczną HTZ powinny rozpocząć leczenie dzień po zakończeniu przerwy między cyklami leczenia.

Pominięty albo zgubiony system transdermalny

Jeśli system transdermalny odklei się przed upływem 7 dni, można go przykleić ponownie. W razie potrzeby należy przykleić nowy system transdermalny tylko na resztę 7-dniowego okresu leczenia.

Jeśli pacjentka zapomni zmienić system transdermalny, powinna to zrobić jak najszybciej po przypomnieniu sobie o tym. Kolejny system transdermalny należy zastosować po upływie zwykłego 7-dniowego okresu leczenia.

Po kilku dniach bez stosowania nowego systemu transdermalnego występuje zwiększone prawdopodobieństwo plamienia i krwawienia z odstawienia.

Sposób podawania

Po usunięciu warstwy ochronnej, stronę klejącą systemu transdermalnego Climara-50 należy przyłożyć do czystej, suchej skóry tułowia lub pośladków. Systemów transdermalnych Climara-50 nie należy przyklejać na piersiach. Miejsca stosowania należy zmieniać, zachowując przynajmniej tydzień przerwy przed przyklejeniem następnego systemu transdermalnego w to samo miejsce. Wybrane miejsce nie powinno być tłuste, zranione ani podrażnione. Należy unikać przyklejania systemu transdermalnego w okolicy talii, ponieważ ciasne ubranie może go zedrzeć oraz przyklejania systemu na obszarach, gdzie był wcześniej przyklejany.

System transdermalny należy przykleić natychmiast po otwarciu opakowania i zdjęciu warstwy ochronnej. System transdermalny należy mocno docisnąć dłonią do wybranego miejsca na mniej więcej 10 sekund, upewniając się, że dobrze przylega do skóry, zwłaszcza na brzegach. Jeśli system odkleja się (unosi się, nie jest całkowicie przyklejony), należy go uciskać, aby zapewnić właściwe przyleganie.

System transdermalny należy zmieniać raz w tygodniu.

Jeśli system transdermalny jest przyklejony prawidłowo, pacjentka może kąpać się lub brać prysznic tak, jak zwykle. System transdermalny może jednak odkleić się od skóry podczas bardzo gorącej kąpieli lub w saunie.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania produktu u dzieci i młodzieży.

4.3    Przeciwwskazania

•    nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    rak piersi - rozpoznany, podejrzewany lub w wywiadzie.

•    rozpoznane lub podejrzewane złośliwe nowotwory estrogenozależne, np. rak endometrium.

•    niezdiagnozowane krwawienie z dróg rodnych.

•    nieleczona hiperplazja endometrium.

•    przebyta idiopatyczna lub obecna żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna).

•    rozpoznane zaburzenia zakrzepowe (np. niedobór białka C, białka S, antytrombiny)

•    czynne lub niedawno przebyte zaburzenia zakrzepowo-zatorowe tętnic (np. dusznica bolesna, zawał mięśnia sercowego).

•    ostra choroba wątroby lub choroba wątroby w wywiadzie - dopóki wyniki testów czynnościowych wątroby nie powrócą do normy.

•    porfiria.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W leczeniu objawów pomenopauzalnych HTZ należy wprowadzać tylko w przypadku, gdy objawy niekorzystnie wpływają na jakość życia. We wszystkich przypadkach należy co najmniej raz w roku dokonywać starannej oceny ryzyka i korzyści, a HTZ powinna być kontynuowana tylko wówczas, gdy korzyści przewyższają ryzyko.

Badanie lekarskie i monitorowanie

Przed rozpoczęciem lub ponownym wprowadzeniem HTZ należy zebrać pełny wywiad lekarski, w tym rodzinny. Badanie fizykalne (także miednicy i piersi) powinno uwzględniać zebrany wywiad oraz przeciwwskazania i ostrzeżenia dotyczące stosowania produktu. W czasie leczenia zalecane są okresowe kontrole o częstotliwości i charakterze dostosowanym do konkretnej pacjentki. Pacjentki należy pouczyć, jakie zmiany w piersiach powinny zgłaszać lekarzowi lub pielęgniarce. Badania dodatkowe, w tym mammografię, należy zlecać zgodnie z aktualnie przyjętymi zasadami badań przesiewowych, przystosowując je do potrzeb pacjentki.

Stany wymagające monitorowania

Jeśli jakikolwiek z poniższych stanów występuje obecnie, występował w przeszłości i (lub) uległ nasileniu podczas ciąży lub uprzedniej terapii hormonalnej, należy ściśle monitorować pacjentkę. Trzeba pamiętać, że podczas leczenia systemami transdermalnymi Climara-50 może dojść do nawrotów lub zaostrzeń poniższych stanów:

•    mięśniaki macicy (włókniaki) lub endometrioza

•    zaburzenia zakrzepowo-zatorowe występujące w wywiadzie lub czynniki ryzyka tych zaburzeń (patrz niżej)

•    czynniki ryzyka nowotworów estrogenozależnych, np. rak piersi u krewnych 1. stopnia

•    nadciśnienie

•    choroby wątroby (np. gruczolak wątroby)

•    cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi lub bez

•    kamica żółciowa

•    migrena lub (ciężkie) bóle głowy

•    toczeń rumieniowaty układowy

•    hiperplazja endometrium w wywiadzie (patrz    niżej)

•    padaczka

•    astma

•    otoskleroza

Wskazania do natychmiastowego zaprzestania leczenia:

Leczenie powinno być przerwane w przypadku wykrycia przeciwwskazań oraz w następujących sytuacjach:

•    żółtaczka lub pogorszenie czynności wątroby

•    znaczny wzrost ciśnienia tętniczego

•    pojawienie się bólów głowy typu migrenowego (jeśli nie występowały wcześniej)

•    ciąża

Hiperplazja i rak endometrium

Ryzyko hiperplazji endometrium i raka zwiększa się, gdy podaje się wyłącznie estrogeny przez dłuższy czas (patrz punkt 4.8). Obserwowane zwiększenie ryzyka raka endometrium wśród pacjentów stosujących wyłącznie estrogeny było od 2 do 12- krotnie większe niż u osób niestosujących leku, w zależności od czasu trwania terapii i stosowanej dawki estrogenów. Po przerwaniu leczenia ryzyko może pozostawać zwiększone przez 10 lat. Dodanie progestagenu na przynajmniej 12 dni w każdym cyklu - u kobiet z zachowaną macicą - znacznie zmniejsza to ryzyko.

Dla systemów transdermalnych uwalniających więcej niż 50 ąg estrogenów na dzień, ochronne działanie dodatkowych progestagenów na endometrium nie zostało udowodnione.

W czasie pierwszych miesięcy leczenia mogą wystąpić plamienia i krwawienia śródcykliczne. Jeśli plamienie lub krwawienie śródcykliczne pojawia się po pewnym okresie leczenia albo utrzymuje się po zaprzestaniu leczenia, należy zbadać jego przyczynę, w razie potrzeby łącznie z biopsją endometrium w celu wykluczenia nowotworu złośliwego.

Stymulacja wyłącznie estrogenami może prowadzić do transformacji w stan przedrakowy lub nowotwór złośliwy w ogniskach endometriozy. Dlatego też należy rozważyć dodanie progestagenów do estrogenowej terapii zastępczej u kobiet, u których wykonano histerektomię z powodu endometriozy, jeśli wiadomo, że mają przetrwałe ogniska endometriozy.

Rak piersi

W randomizowanym badaniu z użyciem placebo - Women’s Health Initiative (WHI), a także w badaniach epidemiologicznych, m.in. w Million Women Study (MWS), stwierdzono zwiększone ryzyko raka piersi u kobiet stosujących przez kilka lat estrogeny, estrogeny z progestagenem lub tibolon w ramach HTZ (patrz punkt 4.8). We wszystkich rodzajach HTZ zwiększone ryzyko staje się widoczne po kilku latach (3 latach) jej stosowania i zwiększa się z czasem jej trwania, ale wraca do normy w ciągu kilku (najdalej pięciu) lat po zaprzestaniu leczenia.

W badaniu MWS ryzyko względne raka piersi związane ze stosowaniem skoniugowanych estrogenów końskich (CEE) lub estradiolu (E2) zwiększało się po dodaniu progestagenu, zarówno w sposób sekwencyjny, jak i ciągły, niezależnie od rodzaju progestagenu. Nie znaleziono dowodów na różnice ryzyka pomiędzy różnymi drogami stosowania.

W badaniu WHI stosowanie w sposób ciągły złożony skoniugowanych estrogenów końskich i octanu medroksyprogesteronu (CEE + MPA) wiązało się z nieco większymi rozmiarami raków piersi i częstszymi przerzutami raka do okolicznych węzłów chłonnych niż w przypadku placebo.

Badanie WHI wykazało brak zwiększonego ryzyka raka piersi u kobiet po histerektomii stosujących wyłącznie estradiol jako HTZ. Badania obserwacyjne w większości wykazały niewielkie zwiększenie ryzyka raka piersi, które było jednak mniejsze niż u pacjentek stosujących estrogen w połączeniu z progestagenem.

HTZ, zwłaszcza złożone leczenie estrogenowo-progestagenowe, zwiększa gęstość obrazów mammograficznych, co może utrudnić radiologiczne stwierdzenie raka piersi.

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

HTZ jest związana z większym ryzykiem (1,3-3 krotnie) względnym rozwoju żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ), czyli zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej. W jednym badaniu randomizowanym oraz w badaniach epidemiologicznych stwierdzono, iż u kobiet stosujących HTZ ryzyko ŻChZZ jest dwu- lub trzykrotnie większe niż u kobiet niestosujących HTZ. Ocenia się, że u kobiet niestosujących HTZ liczba przypadków ŻChZZ występujących w ciągu 5 lat wynosi około 3 na 1000 kobiet w wieku 50-59 lat i około 8 na 1000 kobiet w wieku 60-69 lat. Ocenia się, że u zdrowych kobiet stosujących HTZ przez 5 lat liczba dodatkowych przypadków ŻChZZ w okresie 5 lat wyniesie pomiędzy 2 a 6 (szacunkowo: 4) na 1000 kobiet w wieku 50-59 lat i pomiędzy 5 a 15 (szacunkowo: 9) na 1000 kobiet w wieku 60-69 lat. Wystąpienie takiego zdarzenia jest bardziej prawdopodobne w pierwszym roku HTZ niż później.

Do ogólnie uznawanych czynników ryzyka ŻChZZ należą: stosowanie estrogenów, podeszły wiek, rozległe zabiegi chirurgiczne, długotrwałe unieruchomienie, otyłość (WMC >30 kg/m2), ciąża oraz okres poporodowy, toczeń rumieniowaty układowy (SLE) i rak. Nie ma zgodności na temat ewentualnej roli żylaków podudzi w ŻChZZ.

U pacjentek z ŻChZZ w wywiadzie lub z rozpoznaną trombofilią występuje zwiększone ryzyko ŻChZZ. HTZ może dodatkowo zwiększyć to ryzyko. Zaburzenia zakrzepowo-zatorowe w najbliższej rodzinie w młodym wieku powinny skłonić do badań w celu wykluczenia predyspozycji do trombofilii (podczas badań przesiewowych jedynie odsetek zaburzeń zakrzepowo-zatorowych może zostać zidentyfikowany). Jeśli zaburzenia zakrzepowe zostały zdiagnozowane u członków najbliższej rodziny sugerując zakrzepicę lub jeśli zaburzenia te są ciężkie (np. niedobór antytrombiny, białka S, białka C lub kombinacja zaburzeń) system transdermalny Climara-50 powinien być stosowany po dokładnym rozważeniu korzyści i ryzyka. Do czasu dokładnego zbadania czynników trombofilności lub wdrożenia leczenia przeciwzakrzepowego, stosowanie HTZ u takich pacjentek należy uważać za przeciwwskazane.

Kobiety już stosujące leczenie przeciwzakrzepowe wymagają starannego rozważenia korzyści i ryzyka związanych z HTZ.

Ryzyko ŻChZZ może się czasowo zwiększać w wyniku długotrwałego unieruchomienia, ciężkiego urazu lub rozległej operacji. Jak u wszystkich chorych po operacji, należy przykładać szczególną uwagę do działań profilaktycznych zapobiegających ŻChZZ po zabiegach chirurgicznych. Jeśli prawdopodobne jest długotrwałe unieruchomienie pacjentki po zabiegach planowych, zwłaszcza w obrębie jamy brzusznej lub operacjach ortopedycznych na kończynach dolnych, należy rozważyć czasowe wstrzymanie HTZ na 4 do 6 tygodni przed operacją, o ile to możliwe. Nie należy wznawiać leczenia przed powrotem pacjentki do sprawności ruchowej.

Jeśli po rozpoczęciu leczenia rozwinie się ŻChZZ, produkt należy odstawić. Pacjentkom trzeba polecić natychmiastowe skontaktowanie się z lekarzem w razie podejrzenia objawów żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (np. bolesny obrzęk podudzia, nagły ból w klatce piersiowej, duszność).

Choroba wieńcowa

W randomizowanych badaniach nie odnotowano korzystnego wpływu stosowania w sposób ciągły złożony skoniugowanych estrogenów i octanu medroksyprogesteronu (MPA) na układ sercowo-naczyniowy u kobiet z chorobą wieńcową lub bez. Dwa duże badania kliniczne (ang. Heart and Estrogen/progestin Replacement Study, WHI oraz HERS) wykazały możliwe zwiększenie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w pierwszym roku stosowania i brak ogólnej korzyści. Dane z randomizowanych badań klinicznych badających wpływ na zachorowalność i umieralność z przyczyn sercowo-naczyniowych innych produktów do HTZ są ograniczone. Dlatego też nie jest jasne, czy te wyniki odnoszą się także do innych produktów do HTZ.

Relatywne ryzyko rozwoju choroby wieńcowej u kobiet stosujących estrogeny+progestagen jako HTZ jest nieznacznie zwiększone. Jako, że ryzyko choroby wieńcowej jest ściśle zależne od wieku, liczba dodatkowych przypadków choroby wieńcowej w okresie stosowania estrogenów + progestagenu jest bardzo mała u zdrowych kobiet w wieku okołomenopauzalnym, ale zwiększa się z wiekiem. Randomizowane, kontrolowane badania wykazały brak zwiększonego ryzyka choroby wieńcowej u kobiet po histerektomii stosujących wyłącznie estrogeny.

Udar mózgu

W jednym dużym, randomizowanym badaniu (WHI) wykazano, jako dodatkowy punkt końcowy, zwiększone ryzyko udaru niedokrwiennego u zdrowych kobiet w czasie leczenia w sposób ciągły złożony skoniugowanymi estrogenami i MPA. Ocenia się, że u kobiet niestosujących HTZ udar mózgu wystąpi w ciągu 5 lat u około 3 na 1000 kobiet w wieku 50-59 lat i u 11 na 1000 kobiet w wieku 60-69 lat. U kobiet stosujących skoniugowane estrogeny i MPA przez 5 lat liczba dodatkowych przypadków jest oceniana na pomiędzy 0 a 3 (szacunkowo: 1) na 1000 pacjentek w wieku 50-59 lat i pomiędzy 1 a 9 (szacunkowo: 4) na 1000 pacjentek w wieku 60-69 lat. Nie wiadomo, czy ryzyko zwiększa się także w przypadku innych produktów do HTZ.

Stosowanie złożonej terapii estrogenowo-progestagenowej oraz wyłącznie estrogenów wiąże się z 1,5-krotnie zwiększonym ryzykiem udaru niedokrwiennego. Relatywne ryzyko nie zmienia się wraz z wiekiem ani czasem od menopauzy. Jednakże, pierwotne ryzyko udaru jest ściśle zależne od wieku. W związku z tym ogólne ryzyko udaru mózgu u kobiet w okresie stosowania HTZ zwiększa się z wiekiem.

Rak jajnika

Rak jajnika występuje rzadziej niż rak piersi. U kobiet po histerektomii długotrwałe (co najmniej 5-10 lat) stosowanie produktów do HTZ zawierających wyłącznie estrogeny wiązało się - w niektórych badaniach epidemiologicznych - ze zwiększonym ryzykiem raka jajnika. Nie jest jasne, czy długotrwałe stosowanie złożonej HTZ powoduje inne ryzyko niż produkty zawierające wyłącznie estrogeny.

Inne stany

Estrogeny mogą powodować retencję płynów, stąd też pacjentki z zaburzeniami czynności serca lub nerek wymagają uważnego monitorowania. Należy ściśle monitorować pacjentki z krańcową niewydolnością nerek, ponieważ można się spodziewać zwiększenia stężenia krążących substancji czynnych produktu Climara-50.

Podczas terapii estrogenami lub innego typu hormonalnej terapii zastępczej należy ściśle monitorować pacjentki z wcześniej stwierdzaną hipertriglicerydemią. U pacjentek z hipertriglicerydemią odnotowano rzadkie przypadki znacznego zwiększenia stężenia triglicerydów w osoczu w okresie leczenia estrogenami, co prowadziło do zapalenia trzustki.

Estrogeny zwiększają stężenie globuliny wiążącej tyroksynę (TBG), prowadząc do zwiększenia całkowitej ilości krążących hormonów tarczycy, mierzonych za pomocą jodu związanego z białkami (PBI), stężenia T4 (metodą kolumnową lub radioimmunologiczną) lub stężenia T3 (radioimunologicznie). Zmniejszone jest wiązanie T3 przez żywicę, co odzwierciedla zwiększone stężenie TBG. Stężenia wolnego T4 i wolnego T3 pozostają niezmienione. Mogą być zwiększone stężenia innych białek wiążących w surowicy, np. globuliny wiążącej kortykoidy (CBG), globuliny wiążącej hormony płciowe (SHBG), prowadząc do zwiększenia się ilości krążących odpowiednio kortykosteroidów i steroidów płciowych. Stężenia wolnych albo biologicznie czynnych hormonów pozostają niezmienione. Może zwiększać się ilość innych białek w surowicy (angiotensynogenu/substratu reniny, alfa-1-antytrypsyny, ceruloplazminy).

Sporadycznie może wystąpić ostuda, zwłaszcza u kobiet z ostudą ciężarnych w wywiadzie. Kobiety z tendencją do rozwoju ostudy powinny unikać ekspozycji na słońce i promieniowanie ultrafioletowe w okresie stosowania HTZ.

Nie ma przekonujących dowodów na poprawę czynności poznawczych. Istnieją pewne dane z badania WHI na temat zwiększonego ryzyka otępienia u kobiet rozpoczynających stosowanie w sposób ciągły złożony CEE i MPA oraz wyłącznie estrogenów w wieku powyżej 65 lat. Nie wiadomo, czy te wyniki odnoszą się do młodszych kobiet po menopauzie albo do innych produktów do HTZ.

U kobiet z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym estrogeny egzogenne mogą spowodować wystąpienie lub nasilenie jego objawów.

Lekarz powinien uważnie monitorować pacjentki z gruczolakami (m. in. okresowo sprawdzać stężenie prolaktyny).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Metabolizm estrogenów może być zwiększony przez równoczesne stosowanie substancji znanych z indukowania enzymów metabolizujących leki, w szczególności enzymów cytochromu P450. Do takich substancji należą np. leki przeciwdrgawkowe (fenobarbital, fenytoina, karbamazepina) i leki przeciwzakaźne (np. ryfampicyna, ryfabutyna, newirapina, efawirenz).

Rytonawir i nelfinawir, chociaż są znane jako silne inhibitory, paradoksalnie wykazują właściwości indukujące podczas stosowania równocześnie z hormonami steroidowymi. Preparaty ziołowe zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum) mogą indukować metabolizm estrogenów.

Przy podawaniu przezskórnym unika się efektu pierwszego przejścia przez wątrobę i przez to induktory enzymów mają być może mniejszy wpływ na estrogeny stosowane transdermalnie niż na hormony podawane doustnie.

Klinicznie - wzmożony metabolizm estrogenów i progestagenów może powodować ich słabsze działanie i zmianę charakteru krwawień z macicy.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Produkt Climara-50 nie jest wskazany w ciąży. Jeśli w okresie stosowania systemów transdermalnych Climara-50 pacjentka zajdzie w ciążę, należy natychmiast odstawić produkt.

Wyniki większości dotychczas przeprowadzonych badań epidemiologicznych odnoszących się do nieumyślnej ekspozycji płodu na estrogeny nie wskazują na działanie teratogenne lub fetotoksyczne.

Karmienie piersią

Produkt Climara-50 nie jest wskazany w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Podczas pierwszych kilku miesięcy leczenia mogą wystąpić krwawienia śródcykliczne, plamienia oraz tkliwość lub powiększenie piersi. Objawy te są zwykle przemijające i ustępują podczas kontynuacji leczenia.

Działania niepożądane opisano zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA, a ich częstość oszacowano na podstawie danych uzyskanych w badaniach klinicznych i (lub) po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu.

Działania niepożądane produktu były rejestrowane w trzech badaniach klinicznych III fazy (n = 611 kobiet eksponowanych) i zostały włączone do tabeli gdy uważano je za co najmniej prawdopodobnie związane z leczeniem dawką 50 pg estradiolu na dobę po podaniu przezskórnym.

Wystąpienie działań niepożądanych jest ogólnie spodziewane u 76% pacjentek. W badaniach klinicznych u ponad 10% pacjentek wystąpiły działania niepożądane takie jak: reakcje w miejscu podania oraz ból piersi.

Działania niepożądane opisano zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA na podstawie spontanicznych doniesień przez pacjentki stosujące HTZ.

Częstość występowania działań niepożądanych uporządkowano w następujący sposób: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000) i nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Często

(>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

Zaburzenia układu immunologicznego

reakcje

nadwrażliwości

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała

Zaburzenia psychiczne

nastrój depresyjny

niepokój, zmniejszone lub zwiększone libido

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy

zawroty głowy

migrena

Zaburzenia oka

zaburzenia widzenia

Zaburzenia serca

kołatanie serca

Zaburzenia żołądka i jelit

ból brzucha, nudności

niestrawność

wzdęcia, wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

wysypka, świąd

rumień guzowaty, pokrzywka

hirsutyzm, trądzik

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

skurcze mięśni

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

krwawienia z macicy i (lub) pochwy, w tym plamienia

ból piersi, tkliwość piersi

bolesne miesiączki, upławy,

powiększenie piersi

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

obrzęk

zmęczenie

Ryzyko raka piersi

•    Prawie dwukrotne zwiększenie ryzyka raka piersi obserwowano u kobiet stosujących estrogen+progestagen przez okres dłuższy niż 5 lat.

•    Zwiększone ryzyko raka piersi u kobiet stosujących wyłącznie estrogeny jest istotnie mniejsze niż u kobiet stosujących estrogeny w połączeniu z progestagenem.

•    Ryzyko zależy od czasu stosowania (patrz punkt 4.4).

•    Poniżej przedstawiono wyniki największego randomizowanego badania kontrolowanego placebo (badanie WHI) i największego badania epidemiologicznego (MWS).

Badanie Million Women Study - oszacowane dodatkowe ryzyko raka piersi po 5 latach

stosowania

Zakres wieku (lata)

Dodatkowe przypadki raka piersi na 1000 kobiet nigdy niestosujących HTZ przez okres 5 lat*2

Ryzyko #

Dodatkowe przypadki raka piersi na 1000 kobiet stosujących HTZ przez okres 5 lat (95% CI)

Wyłącznie estrogenowa HTZ

50-65

9-12

1,2

1-2 (0-3)

Estrogenowo-progestagenowa HTZ

50-65

9-12

1,7

6 (5-7)

*2 zaczerpnięte z podstawowych danych dotyczących częstości występowania raka piersi w krajach rozwiniętych.

# Współczynnik ryzyka. Współczynnik ryzyka nie jest stały ale będzie się zwiększać wraz z

czasem stosowania.

Uwaga: ponieważ wyjściowa częstość występowania raka piersi różni się w zależności od kraju UE, liczba dodatkowych przypadków raka piersi także różni się w zależności od kraju UE, to ilość dodatkowych przypadków raka piersi będzie się odpowiednio zmieniała.

Badanie US WHI - dodatkowe ryzyko raka piersi po 5 latach stosowania

Zakres wieku (lata)

Częstość

występowania raka piersi na 1000 kobiet stosujących placebo przez okres 5 lat

Ryzyko & 95% CI

Dodatkowe przypadki raka piersi na 1000 kobiet stosujących HTZ przez okres 5 lat (95% CI)

Wyłącznie estrogenowa CEE

50-79

21

0,8 (0,7-1,0)

-4 (-6-0)* 3

Estrogenowo-progestagenowa CEE + MPA

50-79

17

1,2 (1,0-1,5)

+4 (0-9)

*3 badanie WHI przeprowadzone u kobiet bez macicy, u których nie obserwowano zwiększonego ryzyka raka piersi.

&po zawężeniu badania do kobiet, które nie stosowały HTZ przed rozpoczęciem badania, podczas pierwszych 5 lat leczenia nie obserwowano zwiększonego ryzyka raka piersi; po 5 latach ryzyko było większe niż u kobiet niestosujących HTZ.

Ryzyko raka endometrium

Kobiety po menopauzie z zachowaną macicą

Ryzyko raka endometrium dotyczy 5 na 1000 kobiet z zachowaną macicą, niestosujących HTZ.

U kobiet z zachowaną macicą stosowanie wyłącznie estrogenowej HTZ nie jest zalecane, ponieważ powoduje to zwiększenie ryzyka raka endometrium (patrz punkt 4.4). W zależności od czasu trwania terapii estrogenowej i stosowanej dawki, zwiększenie ryzyka raka endometrium w badaniach epidemiologicznych wahał się od 5 do 55 dodatkowych przypadków zdiagnozowanych u każdego z 1000 kobiet w wieku od 50 do 65 lat.

Dodawanie progestagenu do terapii estrogenowej przez 12 dni w każdym cyklu może zapobiegać zwiększonemu ryzyku. W badaniu MWS stosowanie HTZ estrogenowo-progestagenowej (cyklicznie lub ciągle) nie powodowało zwiększenia ryzyka raka endometrium (RR 1,00 (0,8-1,2)).

Ryzyko raka jajnika

Długotrwałe stosowanie wyłącznie estrogenowej lub estrogenowo-progestagenowej HTZ powodowało niewielkie zwiększenie ryzyka raka jajnika. Badanie WMS wykazało, że 5 letnie stosowanie HTZ skutkowało 1 dodatkowym przypadkiem raka jajnika na 2500 stosujących.

Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

HTZ jest związana z 1,3-3 krotnie większym ryzykiem względnym rozwoju żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ), czyli zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej. Wystąpienie takich zdarzeń jest bardziej prawdopodobne w pierwszym roku stosowania terapii hormonalnej (patrz punkt 4.4). Wyniki badania WHI poniżej:

Badanie WHI - dodatkowe ryzyko ŻChZZ w ciągu 5 lat stosowania__

Zakres wieku (lata)

Częstość

występowania ŻChZZ na 1000 kobiet stosujących placebo przez okres 5 lat

Ryzyko & 95% CI

Dodatkowe przypadki ŻChZZ na 1000 kobiet stosujących HTZ

Doustna terapia estrogenowa*

50-59

7

1,2 (0,6-2,4)

1 (-3-10)

Doustna terapia skojarzona, estrogen i progestagen

50-59

4

2,3 (1,2-4,3)

5 (1-13)

* badanie przeprowadzone u kobiet bez macicy

Ryzyko choroby wieńcowej

Ryzyko choroby wieńcowej jest nieznacznie zwiększone u kobiet stosujących HTZ estrogenowo-progestagenową w wieku powyżej 60 lat (patrz punkt 4.4).

Ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu

Stosowanie terapii estrogenowej lub estrogenowo-progestagenowej związane jest z 1,5-krotnie zwiększonym ryzykiem relatywnym udaru niedokrwiennego. Ryzyko udaru krwotocznego nie zwiększa się podczas stosowania HTZ.

Relatywne ryzyko nie jest zależne od wieku ani czasu trwania terapii, ale jako że ryzyko pierwotne jest ściśle zależne od wieku, ogólne ryzyko udaru u kobiet stosujących HTZ zwiększa się z wiekiem, patrz punkt 4.4.

Badanie WHI łączone - dodatkowe ryzyko udaru niedokrwiennego* w ciągu 5 lat stosowania

Zakres wieku (lata)

Częstość

występowania udaru niedokrwiennego na 1000 kobiet stosujących placebo przez okres 5 lat

Ryzyko & 95% CI

Dodatkowe przypadki udaru

niedokrwiennego na 1000 kobiet stosujących HTZ

50-59

8

1,3 (1,1-1,6)

3 (1-5)_

* brak rozgraniczenia między udarem niedokrwiennym a krwotocznym.

Inne działania niepożądane zgłaszane w związku z leczeniem estrogenami/progestagenami:

- Choroby pęcherzyka żółciowego.

-    Choroby skóry i tkanki podskórnej: ostuda (chloasma), rumień wielopostaciowy, rumień guzowaty.

-    Plamica.

- Ryzyko otępienia u kobiet w wieku powyżej 65 lat (patrz punkt 4.4).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie nie jest prawdopodobne przy tym sposobie podawania. U niektórych kobiet mogą wystąpić nudności i wymioty oraz krwawienia z odstawienia. Nie ma specyficznej odtrutki, a leczenie powinno być objawowe. System transdermalny (systemy transdermalne) należy usunąć.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: naturalne i półsyntetyczne estrogeny, produkty proste, kod ATC: G03CA03.

Produkt Climara-50 zawiera syntetyczny 17B-estradiol, jest chemicznie i biologicznie identyczny z endogennym estradiolem ludzkim, który zastępuje zanikającą produkcję estrogenów u kobiet po menopauzie i łagodzi objawy menopauzy. Estrogeny zapobiegają utracie masy kostnej następującej po menopauzie lub wycięciu jajników.

Łagodzenie objawów menopauzy

Ustąpienie objawów menopauzalnych osiągano podczas kilku pierwszych tygodni leczenia. Zapobieganie osteoporozie

Niedobór estrogenów w menopauzie jest związany ze zwiększającym się obrotem kostnym i ubytkiem masy kostnej. Wpływ estrogenów na gęstość kości zależy od dawki. Jednakże, w badaniach klinicznych, skuteczność wyższych dawek w zapobieganiu osteoporozie pomenopauzalnej w porównaniu do dawki zawartej w produkcie Climara-50 nie była znacząco większa. Ochrona zdaje się być skuteczna tak długo, jak długo stosuje się leczenie. Po zaprzestaniu terapii HTZ, ubytek masy kostnej jest podobny jak u kobiet, które nigdy nie stosowały HTZ.

Dowody z badania WHI oraz metaanalizy innych badań wykazały, że aktualne stosowanie u ogólnie zdrowych kobiet wyłącznie estrogenowej HTZ lub w skojarzeniu z progestagenem zmniejsza ryzyko złamań osteoporotycznych kości biodrowej, kręgosłupa i innych. HTZ może również chronić przed złamaniami kobiety z małą gęstością kości i (lub) rozpoznaną osteoporozą, jednak dowody są ograniczone.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po naklejeniu na skórę produktu Climara-50, estradiol jest w sposób ciągły uwalniany i transportowany przez nieuszkodzoną skórę, co prowadzi do uzyskania stabilnego stężenia krążącego estradiolu w trakcie 7-dniowego okresu leczenia jak pokazano na rysunku 1. Dostępność ogólnoustrojowa estradiolu po podaniu przezskórnym jest około 20 razy większa niż po podaniu doustnym. Ta różnica wynika z braku efektu pierwszego przejścia przy podawaniu estradiolu drogą przezskórną. Podstawowe parametry farmakokinetyczne estradiolu podsumowano w poniższej tabeli:

System

transdermalny

Dobowa

szybkość

wchłaniania

pg/dobę

Miejsce

stosowania

AUC(0-

tkońc.)

ngxh/ml / nmoUh/l

Cmax

pg/ml / pmol/l

C,

śr

pg/ml / pmol/l

tmax

godz.

C .

min

pg/ml / pmol/l

Climara-50

50

Brzuch

5,44/20

55/202

35/129

26

30/110

Rysunek 1: Uśredniona nieskorygowana linia podstawowa stężeń 17 ß-estradiolu w surowicy

Dystrybucja

Dystrybucja egzogennych estrogenów jest podobna do estrogenów endogennych. Pozorna objętość dystrybucji estradiolu po jednorazowym podaniu dożylnym wynosi mniej więcej 1 l/kg mc. Estrogeny krążą we krwi w dużej części związane z białkami osocza. Około 61% estradiolu jest związane niespecyficznie z albuminami, a około 37% specyficznie z globuliną wiążącą hormony płciowe (ang. Sex Hormone Binding Globulin, SHBG).

Metabolizm

Po podaniu przezskómym, biotransformacja estradiolu prowadzi do uzyskania stężeń estronu i odpowiednich koniugatów mieszczących się w zakresie stężeń obserwowanych podczas wczesnej fazy folikularnej w wieku rozrodczym, stymulowanych przez współczynnik stężeń w surowicy estradiolu do estronu wynoszący około 1. Natomiast unika się niefizjologicznie dużych stężeń estronu będących rezultatem intensywnego metabolizmu tzw. „pierwszego przejścia” podczas doustnego podania estradiolu w hormonalnej terapii zastępczej, mających odbicie w niskim współczynniku estradiolu do estronu wynoszącym 0,1.

Biotransformacja estradiolu podawanego przezskórnie jest taka sama jak hormonu endogennego: estradiol jest metabolizowany głównie w wątrobie, ale i pozawątrobowo, np. w jelicie, nerkach, mięśniach szkieletowych i narządach docelowych. Procesy te obejmują wytwarzanie estronu, estriolu, katecholestrogenów oraz koniugatów siarczanowych i glukuronidowych tych związków, które mają słabszą lub żadną aktywność estrogenową.

Eliminacja

Całkowity klirens estradiolu po jednorazowym podaniu dożylnym wykazuje dużą zmienność w zakresie 10-30 ml/min/kg mc. Estradiol i jego metabolity są wydzielane z żółcią i podlegają tzw. krążeniu jelitowo-wątrobowemu. Ostatecznie estradiol i jego metabolity są wydalane głównie z moczem jako siarczany i glukuronidy.

Stan stacjonarny

Po wielokrotnym stosowaniu jednotygodniowych systemów transdermalnych Climara-50 nie obserwowano akumulacji estradiolu ani estronu. W związku z tym, stężenia w surowicy w stanie stacjonarnym estradiolu i estronu odpowiadają stężeniom obserwowanym po podaniu jednorazowym.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Profil toksyczności estradiolu jest dobrze znany. Nie ma żadnych danych przedklinicznych o istotnym znaczeniu dla lekarza, oprócz tych, które zawarto w innych rozdziałach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

W pierwotnych badaniach na królikach nad podrażnieniem skóry, stosowanie systemu transdermalnego Climara-50 powodowało łagodne podrażnienie związane z urazem mechanicznym przy odrywaniu. Systemy transdermalne Climara-50 nie powodowały nadwrażliwości skóry.

Badania nad składnikami dodatkowymi (macierz klejowa, pokrycie i warstwa ochronna) nie wykazały żadnego ryzyka, związanego ze stosowaniem systemów transdermalnych Climara-50.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Etylu oleinian Izopropylu mirystynian Glicerylu monolaurynian Kopolimer akrylanowy

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

System transdermalny jest pojedynczo umieszczony w termozgrzewalnej torebce z trójwarstwowej folii laminowanej (folia poliestrowa, folia aluminiowa, folia Barex 200).

4 systemy transdermalne w osobnych torebkach w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Po użyciu, system transdermalny nadal zawiera znaczne ilości estradiolu, który może mieć szkodliwy wpływ po dostaniu się do środowiska wodnego. Z tego powodu zużyty system transdermalny powinien być ostrożnie wyrzucony. Każde zużyte bądź nie zużyte systemy transdermalne należy złożyć na pół, klejącą warstwą do siebie i usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. Zużytych systemów transdermalnych nie powinno się wrzucać do toalety.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Bayer Pharma AG D-13342 Berlin Niemcy

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

4583

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 19.11.1999 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 12.04.2013 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

13

Climara-50