+ iMeds.pl

Clindacne 10 mg/gUlotka Clindacne

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

CLINDACNE

10 mg/g żel Clindamycinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Clindacne i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Clindacne

3.    Jak stosować lek Clindacne

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Clindacne

6.    Zawratość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Clindacne i w jakim celu się go stosuje

Clindacne ma postać żelu zawierającego fosforan klindamycyny, półsyntetyczny antybiotyk z grupy linkozamidów. Fosforan klindamycyny nie wykazuje działania przeciwbakteryjnego, jednak na powierzchni skóry szybko przechodzi w aktywną postać - klindamycynę.

Klindamycyna w warunkach in vitro hamuje wzrost bakterii Propionibacterium acnes, które należą do przyczyn powstawania trądziku pospolitego.

Wskazania

Lek Clindacne jest przeznaczony do miejscowego leczenia łagodnych i umiarkowanie nasilonych postaci trądziku pospolitego.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Clindacne Kiedy nie stosować leku Clindacne

- jeśli pacjent ma uczulenie na klindamycynę, linkomycynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Clindacne należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy poinformować lekarza, jeśli w przeszłości wystąpiło zapalenie okrężnicy spowodowane stosowaniem antybiotyków, zapalenie jelita, wrzodziejące zapalenie jelita lub o chorobie Leśniowskiego-Crohna, ze względu na ryzyko zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego.

W bardzo rzadkich przypadkach podczas stosowania leku Clindacne może wystąpić rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy.

Należy unikać kontaktu leku z oczami, błoną śluzową nosa i ust oraz zranioną skórą. Jeżeli lek dostanie się do oka, lub w razie przypadkowego kontaktu leku z błoną śluzową, miejsca te należy natychmiast przemyć dużą ilością zimnej wody.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Clindacne można stosować w okresie ciąży, gdy w opinii lekarza jest to zdecydowanie konieczne.

Nie należy stosować leku Clindacne podczas karmienia piersią.

Clindacne zawiera parahydroksybenzoesan metylu i glikol propylenowy

Ze względu na zawartość parahydroksybenzoesanu metylu, lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Ze względu na zawartość glikolu propylenowego, lek może powodować podrażnienia skóry.

3.    Jak stosować lek Clindacne

Clindacne należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy ponownie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Clindacne jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Cienką warstwę żelu należy nakładać dwa razy na dobę na dobrze umytą skórę z trądzikiem.

Po użyciu leku należy umyć ręce.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie określono bezpieczeństwa stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Clindacne

Przedawkowanie leku może spowodować wystąpienie ogólnych działań niepożądanych klindamycyny (patrz punkt 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Clindacne - Ostrzeżenia i środki ostrożności).

Pominięcie zastosowania leku Clindacne

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Clindacne

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (częściej niż u 1 na 100 pacjentów oraz rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów) występują: zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: podrażnienie, swędzenie.

Rzadko (częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów oraz rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów) występują:

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysuszenie skóry, kontaktowe zapalenie skóry, przetłuszczenie skóry, zapalenie mieszków włosowych.

Miejscowo stosowany fosforan klindamycyny może wchłaniać się przez skórę do organizmu, dlatego w bardzo rzadkich przypadkach podczas leczenia lekiem Clindacne może wystąpić rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy. Choroba ta objawia się zazwyczaj kurczowymi bólami brzucha oraz uporczywą biegunką (czasem z obecnością śluzu i krwi w kale). W przypadku wystąpienia takich objawów, należy natychmiast zaprzestać stosowania leku Clindacne i powiadomić o tym lekarza.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

ul. Ząbkowska 41

PL-03 736 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Clindacne

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Termin ważności po pierwszym otwarciu opakowania - 12 miesięcy.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Clindacne

-    Substancją czynną leku jest klindamycyna, w postaci klindamycyny fosforanu. 1 g żelu zawiera 10 mg klindamycyny.

-    Pozostałe składniki to: karbomer, makrogol, glikol propylenowy, alantoina, metylu parahydroksybenzoesan, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Clindacne i co zawiera opakowanie

Lek Clindacne ma postać żelu.

Dostępne opakowanie leku to tuba aluminiowa zawierająca 15 g lub 30 g żelu, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska

Wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA ul.Wincentego Pola 21 58-500 Jelenia Góra

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3

Clindacne

Charakterystyka Clindacne

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

CLINDACNE, 10 mg/g, żel

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g żelu zawiera 10 mg klindamycyny (Clindamycinum) w postaci klindamycyny fosforanu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Żel

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Clindacne przeznaczony jest do miejscowego leczenia łagodnych i umiarkowanie nasilonych postaci trądziku pospolitego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie na skórę.

Cienką warstwę żelu należy nakładać dwa razy na dobę na dobrze umytą skórę z trądzikiem.

Po użyciu produktu należy umyć ręce.

Dzieci :

Nie określono bezpieczeństwa stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, linkomycynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Klindamycyna podawana doustnie lub parenteralnie, podobnie jak większość innych antybiotyków, może powodować rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy. Miejscowo stosowany fosforan klindamycyny może wchłaniać się z powierzchni skóry do organizmu, dlatego w bardzo rzadkich przypadkach podczas stosowania produktu Clindacne może wystąpić rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy. W przypadku wystąpienia biegunki, należy niezwłocznie przerwać leczenie produktem Clindacne.

Badania wykazały, że główną przyczyną zapalenia okrężnicy związanego ze stosowaniem antybiotyków są toksyny wytwarzane przez Clostridium difficile. Choroba ta objawia się zazwyczaj długotrwałą i ostrą biegunką oraz bolesnymi skurczami brzucha.

W przypadku stwierdzenia rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy zaleca się leczenie wankomycyną.

Klindamycyna stosowana na skórę wchłania się do organizmu tylko w niewielkim stopniu. Przed rozpoczęciem stosowania produktu leczniczego Clindacne należy jednak brać po uwagę ryzyko działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego, zwłaszcza u pacjentów, u których w wywiadzie stwierdzono wcześniej zapalenie okrężnicy spowodowane stosowaniem antybiotyków, zapalenie jelita, wrzodziejące zapalenie jelita lub chorobę Crohna.

W bardzo rzadkich przypadkach długotrwałe stosowanie klindamycyny może prowadzić do powstania oporności lub rozwoju zakażeń oportunistycznych.

Klindamycyna może wykazywać oporność krzyżową z linkomycyną i erytromycyną.

Należy unikać kontaktu produktu z oczami oraz błoną śluzową nosa i ust oraz zranioną skórą. Jeżeli jednak produkt dostanie się do oczu lub w razie kontaktu produktu z błoną śluzową, miejsca te należy natychmiast przemyć dużą ilością zimnej wody.

Po długotrwałym stosowaniu produktu, klindamycyna może występować w niewielkich stężeniach w surowicy i moczu.

Ze względu na zawartość parahydroksybenzoesanu metylu, produkt może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Ze względu na zawartość glikolu propylenowego, produkt może powodować podrażnienia skóry.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

W czasie leczenia nie należy stosować na skórę innych produktów.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Produkt leczniczy Clindacne należy stosować w przypadku zdecydowanej konieczności.

Z danych otrzymanych z ograniczonej liczby zastosowań leków zawierających klindamycynę w okresie ciąży nie wynika szkodliwe działanie tej substancji na przebieg ciąży lub stan zdrowia płodu/noworodka. Do chwili obecnej brak jest innych istotnych danych epidemiologicznych.

Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka i (lub) płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3).

Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania produktu Clindacne kobietom w ciąży. Laktacja

Nie należy stosować produktu leczniczego Clindacne podczas karmienia piersią.

Badania wykazały, że klindamycyna podawana doustnie lub parenteralnie może występować w mleku matki. Nie wiadomo w jakim stopniu stosowana miejscowo klindamycyna może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Clindacne nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Często (>1/100 do <1/10)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: podrażnienie, swędzenie.

Rzadko (>1/10 000 do <1/ 1 000)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysuszenie skóry, kontaktowe zapalenie skóry, przetłuszczenie skóry, zapalenie mieszków włosowych.

Miejscowo stosowany fosforan klindamycyny może wchłaniać się z powierzchni skóry do ustroju, dlatego w bardzo rzadkich przypadkach leczenie trądziku tym antybiotykiem może łączyć się z wystąpieniem rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ul. Ząbkowska 41 PL-03 736 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie fosforanu klindamycyny stosowanego miejscowo może spowodować wystąpienie ogólnych działań niepożądanych (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwzakaźne do stosowania miejscowego w leczeniu trądziku. Kod ATC: D 10 AF 01

Fosforan klindamycyny, półsyntetyczny antybiotyk z grupy linkozamidów, jest estrem fosforowym klindamycyny - pochodnej linkomycyny.

Fosforan klindamycyny jest nieaktywny in vitro, jednak na powierzchni skóry, pod wpływem hydrolaz ulega szybkiej hydrolizie do postaci aktywnej - klindamycyny.

Klindamycyna działa bakteriostatycznie na tlenowce Gram-dodatnie oraz na wiele bakterii beztlenowych.

Klindamycyna w warunkach in vitro hamuje wzrost wszystkich kolonii Propionibacterium acnes i dlatego znajduje zastosowanie w leczeniu trądziku pospolitego.

Mechanizm działania przeciwbakteryjnego klindamycyny polega na wiązaniu się z podjednostką 50S rybosomu wrażliwego mikroorganizmu.

Hamując namnażanie kolonii Propionibacterium acnes, klindamycyna zmniejsza wydzielanie kwasów tłuszczowych, co hamuje chemotaksję i w konsekwencji prowadzi do złagodzenia procesów zapalnych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Klindamycyna podawana miejscowo wchłania się do organizmu w niewielkim stopniu. Badania pacjentów, którzy stosowali miejscowo klindamycynę wykazały, że może ona pojawiać się w osoczu w stężeniach ponad 100 razy mniejszych niż w przypadku standardowych dawek podawanych doustnie.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych, dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Karbomer,

Makrogol,

Glikol propylenowy,

Alantoina,

Metylu parahydroksybenzoesan,

Sodu wodorotlenek,

Woda oczyszczona.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

Termin ważności po pierwszym otwarciu opakowania - 12 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa w tekturowym pudełku.

15 g (1 tuba po 15 g)

30 g (1 tuba po 30 g)

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 9238

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 05.03.2002 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 04.06.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Clindacne