+ iMeds.pl

Clindamycin kabi 150 mg/mlUlotka Clindamycin kabi

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Clindamycin Kabi, 150 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

Klindamycyna (Clindamycinum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Clindamycin Kabi i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Clindamycin Kabi

3.    Jak stosować Clindamycin Kabi

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Clindamycin Kabi

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Clindamycin Kabi i w jakim celu się go stosuje

Clindamycin Kabi zawiera substancję czynną - klindamycynę (w postaci fosforanu). Klindamycyna jest antybiotykiem.

Clindamycin Kabi stosuje się w leczeniu ciężkich zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na klindamycynę. W zakażeniach bakteriami tlenowymi klindamycyna stanowi alternatywne leczenie wówczas, gdy inne leki przeciwbakteryjne są nieskuteczne lub przeciwwskazane (np. u pacjentów uczulonych na penicyliny). Jeśli zakażenie jest wywołane bakteriami beztlenowymi, lekarz może rozważyć zastosowanie klindamycyny jako leku pierwszego wyboru.

Klindamycynę stosuje się w leczeniu:

-    zakażeń kości i stawów;

-    przewlekłych zakażeń zatok przynosowych;

-    zakażeń dolnych dróg oddechowych;

-    zakażeń w obrębie jamy brzusznej (zapalenie otrzewnej);

-    zakażeń narządów płciowych;

-    zakażeń skóry i tkanek miękkich.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Clindamycin Kabi Kiedy nie stosować leku Clindamycin Kabi

-    jeśli pacjent ma uczulenie na klindamycynę lub linkomycynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Nie należy stosować leku Clindamycin Kabi u wcześniaków oraz u noworodków urodzonych o czasie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Clindamycin Kabi należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki:

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby lub nerek;

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności mięśni spowodowane np. miastenią (patologiczne osłabienie mięśni) lub chorobą Parkinsona (tzw. drżączka poraźna);

-    jeśli pacjent wcześniej miał choroby żołądka lub jelit (np. przebyte zapalenie jelita grubego);

-    jeśli u pacjenta występuje jakakolwiek postać alergii, np. uczulenie na penicylinę, ponieważ obserwowano pojedyncze przypadki wystąpienia reakcji alergicznych na klindamycynę u pacjentów uczulonych na penicylinę.

Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli którekolwiek z powyższych środków ostrożności lub ostrzeżeń dotyczą pacjenta lub dotyczyły go w przeszłości.

Ciężkie reakcje alergiczne mogą wystąpić nawet po pierwszym podaniu leku. W takim przypadku lekarz natychmiast zakończy podawanie leku Clindamycin Kabi i wdroży standardowe procedury stosowane w nagłych przypadkach.

Szybkie wstrzyknięcie dożylne powoduje wystąpienie działań niepożądanych i należy go unikać.

Podczas długotrwałego leczenia (ponad 3 tygodnie) należy regularnie kontrolować liczbę krwinek oraz czynność wątroby i nerek.

Długotrwałe i powtarzające się stosowanie leku Clindamycin Kabi może doprowadzić do zakażenia skóry i błon śluzowych drobnoustrojami opornymi na klindamycynę. Może również dojść do zakażenia grzybiczego.

Podczas leczenia klindamycyną może dojść do ciężkiego zakażenia jelita grubego (zapalenie okrężnicy).

Z tego względu należy niezwłocznie poinformować lekarza, jeśli podczas lub w okresie do trzech tygodni po zakończeniu leczenia wystąpi biegunka, szczególnie jeśli w kale wystąpi śluz lub krew.

Leku Clindamycin Kabi nie należy stosować w ostrych wirusowych zakażeniach dróg oddechowych.

Clindamycin Kabi nie jest odpowiedni do leczenia zapalenia mózgu (zapalenie opon mózgowych).

Dzieci

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku u dzieci w wieku do 3 lat, ponieważ alkohol benzylowy może działać toksycznie.

Clindamycin Kabi a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu warfaryny lub podobnych leków stosowanych w celu rozrzedzenia krwi. Pacjent może być bardziej podatny na wystąpienie krwawienia. Lekarz może zlecić wykonywanie regularnych badań krwi w celu sprawdzenia krzepliwości krwi.

Leku Clindamycin Kabi nie należy stosować jednocześnie z lekami zawierającymi erytromycynę, ponieważ nie można wykluczyć wzajemnego osłabiania działania tych leków.

Leku Clindamycin Kabi nie należy podawać po leczeniu linkomycyną.

Clindamycin Kabi może nasilać działanie leków zwiotczających mięśnie, co może prowadzić do niespodziewanych, zagrażających życiu zdarzeń podczas operacji.

Zwykle uznaje się, że skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych może ulec zmniejszeniu podczas jednoczesnego stosowania leku Clindamycin Kabi. Dlatego podczas leczenia lekiem Clindamycin Kabi należy dodatkowo stosować inne, niehormonalne środki antykoncepcyjne.

Ciąża i karmienie piersią

Pacjentka powinna poinformować lekarza, jeśli:

-    jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży - po ocenie stosunku korzyści do ryzyka związanego z zastosowaniem klindamycyny lekarz zadecyduje w jaki sposób stosować Clindamycin Kabi;

- karmi piersią - lek ten może przenikać do mleka matki i u karmionego piersią niemowlęcia może wystąpić uczulenie (nadwrażliwość), biegunka lub zakażenia grzybicze.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania tego leku mogą wystąpić zawroty lub bóle głowy i zmęczenie. Nie należy wówczas prowadzić pojazdów, używać narzędzi lub obsługiwać maszyn.

Clindamycin Kabi zawiera sodu chlorek i alkohol benzylowy

Lek zawiera 0,73 mmol (co odpowiada 16,9 mg) sodu w jednej ampułce zawierającej 2 ml roztworu,

1,47 mmol (co odpowiada 33,9 mg) sodu w jednej ampułce zawierającej 4 ml roztworu oraz 2,21 mmol (co odpowiada 50,9 mg) sodu w jednej ampułce zawierającej 6 ml roztworu. Należy to uwzględnić u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Lek zawiera 18 mg alkoholu benzylowego w jednej ampułce zawierającej 2 ml roztworu, 36 mg alkoholu benzylowego w jednej ampułce zawierającej 4 ml roztworu oraz 54 mg alkoholu benzylowego w jednej ampułce zawierającej 6 ml roztworu.

Alkohol benzylowy może powodować zatrucia i reakcje alergiczne u niemowląt i dzieci w wieku do 3 lat.

3. Jak stosować Clindamycin Kabi

Clindamycin Kabi podaje się we wstrzyknięciu domięśniowym (w mięsień) w postaci nierozcieńczonego roztworu lub, po rozcieńczeniu, w infuzji dożylnej (do żyły). Lek zazwyczaj jest podawany przez lekarza lub pielęgniarkę.

Lekarz ustala dawkę klindamycyny odpowiednią dla danego pacjenta.

Zwykle stosowana dawka u dorosłych pacjentów i młodzieży w wieku powyżej 12 lat wynosi:

-    w leczeniu mniej skomplikowanych zakażeń:

8 do 12 ml leku Clindamycin Kabi na dobę (co odpowiada 1,2 do 1,8 g klindamycyny)

-    w leczeniu ciężkich zakażeń:

12 do 18 ml leku Clindamycin Kabi (co odpowiada 1,8 do 2,7 g klindamycyny) w dwóch do czterech równych dawkach.

Maksymalna dawka dobowa u dorosłych pacjentów i młodzieży w wieku powyżej 12 lat wynosi zwykle 18 ml leku Clindamycin Kabi (co odpowiada 2,7 g klindamycyny) w dwóch do czterech równych dawkach. W zakażeniach zagrażających życiu można podawać dawki do 4,8 g na dobę.

U pacjentów z chorobami wątroby lub nerek metabolizm klindamycyny jest osłabiony. W większości przypadków zmniejszenie dawki leku nie jest jednak konieczne. Zaleca się kontrolowanie stężenia klindamycyny we krwi.

Klindamycyna nie jest usuwana z organizmu podczas hemodializy. Z tego względu nie ma konieczności podawania dializowanym pacjentom dodatkowych dawek leku przed ani po hemodializie.

Stosowanie u dzieci

W zależności od ciężkości i umiejscowienia zakażenia, dawka u dzieci w wieku od 4 tygodni do 12 lat wynosi od 15 do 40 mg klindamycyny na kg masy ciała w trzech lub czterech równych dawkach.

Czas trwania leczenia zależy od rodzaju oraz stopnia zaawansowania choroby.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty, pielęgniarki lub innej osoby z fachowego personelu medycznego.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów) lub bardzo

często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić co najmniej u 1 na 10 pacjentów)

-    Zaburzenia żołądkowo-jelitowe w postaci nudności, wymiotów, bólu brzucha lub biegunki. Nasilenie tych działań niepożądanych jest zazwyczaj niewielkie i ustępują one w trakcie lub po zakończeniu leczenia.

-    Zapalenie przełyku i zapalenie jamy ustnej (np. zapalenie błony śluzowej jamy ustnej).

Często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów)

-    Nieznaczne, przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy (enzymów wątrobowych wykorzystywanych zazwyczaj do kontroli czynności wątroby).

-    Po wstrzyknięciu domięśniowym może wystąpić miejscowe podrażnienie, ból, stwardnienie mięśnia oraz wystąpienie jałowego ropnia w miejscu wkłucia.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów)

-    Po podaniu dożylnym może wystąpić ból oraz zakrzepowe zapalenie żyły (zapalenie żyły).

-    Szybkie dożylne wstrzyknięcie leku może wywołać reakcje w postaci uderzeń gorąca, nudności lub, rzadziej, poważne zaburzenia sercowo-naczyniowe (np. spadek ciśnienia krwi i zatrzymanie krążenia).

-    Skórne odczyny alergiczne, takie jak wysypka oraz świąd (swędzenie) i pokrzywka (wypukłe czerwone pręgi na skórze).

-    Blokada nerwowo-mięśniowa (blokowanie przekazywania sygnałów z nerwów do mięśni).

-    Działania przemijające: zaburzenia morfologii krwi, takie jak eozynofilia (wzrost liczby komórek zwanych eozynofilami), leukopenia (niedobór białych krwinek we krwi), skłonność do krwawień (małopłytkowość) oraz niedobór krwinek zwanych granulocytami (granulocytopenia).

-    Jeśli w trakcie leczenia lub w ciągu trzech tygodni po jego zakończeniu wystąpi ciężka, przewlekła biegunka, należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego (zazwyczaj wywoływanego przez Clostridium difficile). Zapalenie to, które może być wynikiem antybiotykoterapii, może zagrażać życiu i konieczne jest natychmiastowe podjęcie właściwego leczenia.

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów)

-    Szybkie dożylne wstrzyknięcie leku może wywołać poważne zaburzenia sercowo-naczyniowe (np. spadek ciśnienia krwi i zatrzymanie krążenia).

-    Gorączka polekowa, swędzenie, zapalenie błony śluzowej pochwy oraz zapalenie skóry (ze złuszczaniem się skóry i (lub) tworzeniem się niewielkich pęcherzy).

-    Obrzęki (obrzęk Quinckego, obrzęk stawów) oraz rumień wysiękowy wielopostaciowy (np. zespół Stevensa-Johnsona) i zespół Lyella (zagrażające życiu choroby skórne z miejscową wysypką lub rozległym oddzielaniem się skóry).

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

-    Ciężkie, ostre reakcje alergiczne, takie jak wstrząs anafilaktyczny spowodowany nadwrażliwością (duży spadek ciśnienia krwi, bladość skóry, słaby, przyspieszony puls, wilgotna skóra, zaburzenia świadomości), mogące wystąpić nawet po pierwszym podaniu leku. W takim przypadku należy natychmiast przerwać podawanie leku Clindamycin Kabi i wdrożyć standardowe procedury stosowane w nagłych przypadkach.

-    Przypadki zapalenia stawów (zapalenie wielostawowe).

-    Przemijające zapalenie wątroby z żółtaczką zastoinową.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

-    Zaburzenia smaku i powonienia.

-    Bóle głowy.

-    Senność.

-    Zawroty głowy.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301 faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Clindamycin Kabi

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku tekturowym po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się jakiekolwiek przebarwienie, osad lub inne widoczne cząstki.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Clindamycin Kabi

-    Substancj ą czynną leku jest klindamycyna.

Jeden mililitr roztworu do wstrzykiwań zawiera 150 mg klindamycyny (w postaci fosforanu).

Jedna ampułka 2 ml zawiera 300 mg klindamycyny.

Jedna ampułka 4 ml zawiera 600 mg klindamycyny.

Jedna ampułka 6 ml zawiera 900 mg klindamycyny.

-    Pozostałe składniki to: alkohol benzylowy (18 mg w 2 ml, 36 mg w 4 ml oraz 54 mg w 6 ml), disodu edetynian, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH) oraz woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Clindamycin Kabi i co zawiera opakowanie

Clindamycin Kabi ma postać przezroczystego, bezbarwnego lub nieznacznie zabarwionego roztworu do wstrzykiwań.

Clindamycin Kabi jest dostępny w ampułkach z bezbarwnego szkła, zawierających po 2 ml, 4 ml lub 6 ml roztworu do wstrzykiwań.

Opakowanie zawiera: 5 lub 10 ampułek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa

Wytwórca

hameln pharmaceuticals gmbh Langes Feld 13 31789 Hameln Niemcy

Labesfal - Laboratórios Almiro, S.A.

Zona Industrial do Lagedo 3465-157 Santiago de Besteiros Portugalia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Belgia

Clindamycin Fresenius Kabi 150 mg/ml oplossing for injectie

Bułgaria

Clindamycin Kabi 150 mg/ml HH^e^HOHeH pa3TBop

Czechy

Clindamycin Kabi 150 mg/ml, injekční roztok

Dania

Clindamycin Kabi 150 mg/ml Injektionslösung

Finlandia

Clindamycin Fresenius Kabi 150 mg/ml injektioneste, liuos

Grecja

Clindamycin Kabi 150 mg/ml evsorpo Smkupa

Hiszpania

Clindamicina Fresenius Kabi 150 mg/ml inyectable

Holandia

Clindamycine Kabi 150 mg/ml oplossing voor Injectie

Irlandia

Clindamycin 150 mg/ml solution for injection

Luksemburg

Clindamycin Kabi 150 mg/ml Injektionslösung

Polska

Clindamycin Kabi

Słowacja

Clindamycin Kabi 150 mg/ml injekčný roztok

Węgry

Clindamycin Kabi 150 mg/ml oldatos injekció

Włochy

Clindamicina Kabi 150 mg/ml soluzione iniettabile

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 19.09.2014 r.

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Do jednorazowego użycia. Niewykorzystany roztwór należy wyrzucić.

Nie należy stosować leku Clindamycin Kabi, jeśli zauważy się jakiekolwiek cząstki lub intensywne zabarwienie roztworu.

Roztwór należy obejrzeć po rozcieńczeniu. Należy stosować jedynie przezroczysty roztwór, wolny od widocznych cząstek stałych. Rozcieńczony lek przeznaczony jest do jednorazowego użycia, niewykorzystany roztwór należy wyrzucić.

Potwierdzono chemiczną i fizyczną stabilność roztworu po rozcieńczeniu przez 48 godzin w temperaturze 25°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, lek należy zużyć natychmiast po rozcieńczeniu. Jeżeli lek nie zostanie zużyty natychmiast, wówczas odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania leku przed użyciem ponosi użytkownik. Zwykle nie należy przechowywać roztworu dłużej niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C, chyba że lek został rozcieńczony w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

Przed podaniem w infuzji dożylnej Clindamycin Kabi należy rozcieńczyć (stężenie docelowe nie może przekraczać 12 mg klindamycyny na 1 ml) i podawać w infuzji trwającej co najmniej 10 do 40 minut (szybkość infuzji nie może przekraczać 30 mg/min).

Roztwór do infuzji należy zawsze podawać oddzielnie, chyba że zgodność z innymi lekami została potwierdzona. Clindamycin Kabi można rozcieńczyć w 0,9% roztworze sodu chlorku, 5% roztworze glukozy lub roztworze Ringera z mleczanami.

DE/H/0963/IB/012 7

Clindamycin Kabi

Charakterystyka Clindamycin kabi

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Clindamycin Kabi, 150 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden mililitr roztworu do wstrzykiwań zawiera 150 mg klindamycyny (w postaci fosforanu).

Jedna ampułka 2 ml zawiera 300 mg klindamycyny.

Jedna ampułka 4 ml zawiera 600 mg klindamycyny.

Jedna ampułka 6 ml zawiera 900 mg klindamycyny.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Jedna ampułka 2 ml zawiera 18 mg alkoholu benzylowego i 16,9 mg sodu.

Jedna ampułka 4 ml zawiera 36 mg alkoholu benzylowego i 33,9 mg sodu.

Jedna ampułka 6 ml zawiera 54 mg alkoholu benzylowego i 50,9 mg sodu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań

Przezroczysty, bezbarwny do lekko żółtego roztwór

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Clindamycin Kabi przeznaczony jest do leczenia następujących ciężkich zakażeń, wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na klindamycynę (patrz punkt 5.1). W przypadku zakażeń drobnoustrojami tlenowymi klindamycyna stanowi alternatywne leczenie wówczas, gdy inne leki przeciwbakteryjne są nieskuteczne lub przeciwwskazane (np. w przypadku alergii na penicyliny). W zakażeniach drobnoustrojami beztlenowymi można rozważyć zastosowanie klindamycyny jako leku pierwszego wyboru.

-    Zakażenia kości i stawów wywołane przez gronkowce, takie jak zapalenie kości i szpiku oraz infekcyjne zapalenie stawów.

-    Przewlekłe zapalenie zatok wywołane przez drobnoustroje beztlenowe.

-    Zakażenia dolnych dróg oddechowych, takie jak:

• zachłystowe zapalenie płuc, ropień płucny, martwicze zapalenie płuc i ropniak.

Jeśli podejrzewa się, że zakażenie płuc jest wywołane przez wiele drobnoustrojów należy w skojarzeniu zastosować produkt leczniczy działający na bakterie Gram-ujemne, by objąć leczeniem ewentualne zakażenie bakteriami Gram-ujemnymi.

-    Zakażenia w obrębie jamy brzusznej , takie jak zapalenie otrzewnej i ropień brzuszny, gdy leczeniem z wyboru jest klindamycyna w skojarzeniu z antybiotykiem działającym na tlenowe bakterie Gram-ujemne.

-    Zakażenia w obrębie miednicy i żeńskich narządów płciowych, takie jak zapalenie miednicy

(ang. pelvic inflamatory disease, PID), zapalenie błony śluzowej macicy, zakażenia okołopochwowe, ropień jajowodowo-jajnikowy, zapalenie jajowodu, zapalenie przymacicza, gdy jednocześnie podawany jest inny antybiotyk działający na tlenowe bakterie Gram-ujemne.

-    Zakażenia skóry i tkanek miękkich.

Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli pacjenci i młodzież w wieku powyżej 12 lat

-    W leczeniu ciężkich zakażeń (takich jak zakażenia w obrębie jamy brzusznej, zakażenia w obrębie miednicy u kobiet lub inne ciężkie zakażenia):

12 do 18 ml produktu leczniczego Clindamycin Kabi na dobę (co odpowiada od 1800 do 2700 mg klindamycyny) w 2 do 4 równych dawkach, zazwyczaj w skojarzeniu z antybiotykiem działającym na tlenowe bakterie Gram-ujemne.

-    W leczeniu mniej skomplikowanych zakażeń:

8 do 12 ml produktu leczniczego Clindamycin Kabi na dobę (co odpowiada od 1200 do 1800 mg klindamycyny) w 3 lub 4 równych dawkach.

Zazwyczaj stosowana maksymalna dawka dobowa u dorosłych pacjentów i młodzieży w wieku powyżej 12 lat wynosi 18 ml produktu leczniczego Clindamycin Kabi (co odpowiada 2700 mg klindamycyny) w 2 do 4 równych dawkach. W zakażeniach zagrażających życiu podawano dawki do 4800 mg/dobę.

W pojedynczym wstrzyknięciu domięśniowym nie zaleca się podawania dawki większej niż 600 mg, a w pojedynczej infuzji trwającej 1 godzinę dawki większej niż 1,2 g.

Alternatywnie, pierwszą dawkę produktu leczniczego można podać w postaci pojedynczej, szybkiej infuzji, po której nastąpi ciągła infuzja dożylna.

Dzieci

Dzieci (w wieku powyżej 1 miesiąca do 12 lat)

Ciężkie zakażenia: 15 do 25 mg/kg mc./dobę w 3 lub 4 równych dawkach.

Bardzo ciężkie zakażenia: 25 do 40 mg/kg mc./dobę w 3 lub 4 równych dawkach. Zaleca się, aby w ciężkich zakażeniach dzieciom nie podawać mniej niż 300 mg/dobę, niezależnie od masy ciała.

Pacjenci w podeszłym wieku

Okres półtrwania, objętość dystrybucji i klirens oraz stopień wchłaniania po podaniu klindamycyny fosforanu nie zmieniają się wraz z wiekiem. Analiza danych pochodzących z badań klinicznych nie wykazała, związanego z wiekiem, wzrostu toksyczności produktu leczniczego. Na zalecenia dotyczące dawkowania produktu leczniczego u pacjentów w podeszłym wieku wpływa zatem nie tylko wiek. Inne czynniki, które należy wziąć pod uwagę, patrz punkt 4.4.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, o umiarkowanym lub ciężkim stopniu, okres półtrwania klindamycyny jest wydłużony. Zmniejszenie dawki na ogół nie jest konieczne, gdy Clindamycin Kabi podawany jest co 8 godzin. Należy jednak kontrolować stężenie klindamycyny w osoczu u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. W zależności od wyników, konieczne może być zmniejszenie dawki lub wydłużenie okresów między poszczególnymi dawkami.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek okres półtrwania jest wydłużony; jednakże u pacjentów z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek nie ma konieczności zmniejszenia dawki. Niemniej jednak, u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek lub bezmoczem należy kontrolować stężenie klindamycyny w osoczu. W zależności od wyników, niezbędne może być zmniejszenie dawki lub wydłużenie okresów pomiędzy podawaniem kolejnych dawek do 8 lub nawet do 12 godzin.

Dawkowanie u pacjentów hemodializowanych

Klindamycyna nie jest usuwana z organizmu w procesie hemodializy. Z tego względu nie ma konieczności podawania dodatkowej dawki przed rozpoczęciem ani po zakończeniu hemodializy.

Sposób podawania

Clindamycin Kabi podaje się we wstrzyknięciu domięśniowym (im.) lub w infuzji dożylnej (iv.).

Przed podaniem w infuzji dożylnej Clindamycin Kabi należy rozcieńczyć i podawać w infuzji trwającej co najmniej 10 do 40 minut. Nie należy przekraczać stężenia 12 mg klindamycyny na 1 ml roztworu.

Instrukcja dotycząca rozcieńczenia produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

Produkt leczniczy należy obejrzeć przed użyciem oraz po rozcieńczeniu. Nie należy stosować produktu leczniczego Clindamycin Kabi, jeśli zauważy się jakiekolwiek cząstki stałe lub intensywne zabarwienie roztworu.

Należy stosować jedynie przezroczysty roztwór, wolny od widocznych cząstek stałych.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na klindamycynę lub linkomycynę (alergia krzyżowa) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Clindamycin Kabi zawiera alkohol benzylowy w następujących ilościach: 18 mg w 2 ml, 36 mg w 4 ml i 54 mg w 6 ml roztworu do wstrzykiwań. Z tego względu produktu leczniczego nie wolno podawać wcześniakom oraz noworodkom.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Clindamycin Kabi należy stosować tylko w leczeniu ciężkich zakażeń. Rozważając zastosowanie produktu leczniczego Clindamycin Kabi, lekarz powinien wziąć pod uwagę rodzaj zakażenia i ryzyko wystąpienia biegunki, gdyż odnotowano przypadki zapalenia jelita grubego w trakcie lub nawet 2 albo 3 tygodnie po zakończeniu podawania produktu leczniczego Clindamycin Kabi. Choroba może mieć cięższy przebieg u pacjentów w podeszłym wieku lub pacjentów osłabionych.

Należy zachować ostrożność u pacjentów, u których występują:

-    zaburzenia czynności wątroby i nerek (patrz punkt 4.2),

-    zaburzenia przekaźnictwa nerwowo-mięśniowego (miastenia, choroba Parkinsona itp.),

-    zaburzenia żołądka i jelit w wywiadzie (np. wcześniejsze zapalenie jelita grubego),

-    choroby atopowe.

Podczas długotrwałego stosowania produktu leczniczego oraz u dzieci w pierwszym roku życia należy regularnie kontrolować czynność wątroby, czynność nerek, a także parametry hematologiczne.

Ciężkie reakcje alergiczne mogą wystąpić nawet po pierwszym podaniu produktu leczniczego. W takim przypadku należy natychmiast przerwać leczenie produktem leczniczym Clindamycin Kabi i zastosować standardowe procedury stosowane w nagłych przypadkach.

Szybkie wstrzyknięcie dożylne może mieć poważny wpływ na serce (patrz punkt 4.8) i należy go unikać.

Podczas długotrwałego leczenia (trwającego ponad 3 tygodnie), należy regularnie kontrolować morfologię krwi oraz czynność wątroby i nerek.

Długotrwałe oraz wielokrotne podawanie produktu leczniczego Clindamycin Kabi może prowadzić do nadkażenia i (lub) kolonizacji powierzchni skóry i błon śluzowych opornymi patogenami lub drożdżakami.

W określonych warunkach, leczenie klindamycyną może stanowić alternatywę dla pacjentów uczulonych na penicylinę (nadwrażliwość na penicylinę). Nie ma doniesień o alergii krzyżowej pomiędzy klindamycyną a penicyliną, a biorąc pod uwagę różnice w budowie obu tych substancji, można się spodziewać, że taka alergia nie wystąpi. Jednakże notowano pojedyncze przypadki wystąpienia reakcji anafilaktycznej (nadwrażliwości) na klindamycynę u pacjentów ze stwierdzoną alergią na penicylinę. Należy to uwzględnić w trakcie leczenia klindamycyną u pacjentów uczulonych na penicylinę.

Zapalenie jelita grubego. Podczas leczenia klindamycyną lub 2 do 3 tygodni po jego zakończeniu może wystąpić, związane z terapią, rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego, które może być śmiertelne i jest związane z wystąpieniem ciężkiej i przewlekłej biegunki. Należy zachować ostrożność podczas przepisywania produktu leczniczego Clindamycin Kabi pacjentom ze skłonnością do chorób żołądka i jelit, szczególnie zapalenia jelita grubego. Należy unikać stosowania produktów leczniczych wywołujących zaparcie i spowalniających perystaltykę jelit.

Jeśli podczas leczenia wystąpi ciężka biegunka, Clindamycin Kabi należy niezwłocznie odstawić i podjąć postępowanie diagnostyczne oraz zastosować odpowiednie leczenie.

Produktu leczniczego Clindamycin Kabi nie należy stosować w leczeniu ostrych, wirusowych zakażeń dróg oddechowych.

Clindamycin Kabi nie jest odpowiedni do leczenia zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, gdyż stężenie antybiotyku występujące w płynie mózgowo-rdzeniowym jest za małe.

Dzieci

Produkt leczniczy zawiera alkohol benzylowy. Alkohol benzylowy może powodować zatrucia i wywoływać reakcje anafilaktoidalne u niemowląt i dzieci w wieku do 3 lat.

Produkt leczniczy zawiera 0,73 mmol (co odpowiada 16,9 mg) sodu w jednej ampułce zawierającej 2 ml roztworu, 1,47 mmol (co odpowiada 33,9 mg) sodu w jednej ampułce zawierającej 4 ml roztworu oraz 2,21 mmol (co odpowiada 50,9 mg) sodu w jednej ampułce zawierającej 6 ml roztworu. Należy to uwzględnić u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Produkt leczniczy zawiera 18 mg alkoholu benzylowego w jednej ampułce zawierającej 2 ml roztworu,

36 mg alkoholu benzylowego w jednej ampułce zawierającej 4 ml roztworu oraz 54 mg alkoholu benzylowego w jednej ampułce zawierającej 6 ml roztworu.

Nie należy stosować produktu leczniczego u niemowląt i dzieci w wieku do 3 lat z powodu ryzyka śmiertelnego zatrucia, wynikającego z przyjęcia dawki alkoholu benzylowego większej niż 90 mg/kg mc./dobę.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Antagoniści witaminy K

U pacjentów przyjmujących klindamycynę razem z antagonistą witaminy K (np. warfaryną, acenokumarolem lub fluinidionem) notowano zwiększenie wartości parametrów krzepnięcia krwi (PT/INR) i (lub) czasu krwawienia. Dlatego u pacjentów leczonych antagonistami witaminy K należy regularnie kontrolować parametry krzepnięcia krwi.

Jeśli to możliwe, nie należy stosować produktu leczniczego Clindamycin Kabi jednocześnie z erytromycyną, ponieważ w badaniach in vitro zaobserwowano antagonizm tych produktów leczniczych ze względu na mechanizm ich działania przeciwbakteryjnego.

Drobnoustroje oporne na linkomycynę są również oporne na klindamycynę (oporność krzyżowa).

Ze względu na działanie blokujące przekaźnictwo nerwowo-mięśniowe, Clindamycin Kabi może nasilać działanie leków zwiotczających mięśnie. Może to prowadzić do nieoczekiwanych, zagrażających życiu zdarzeń śródoperacyjnych.

Skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych stosowanych równocześnie z produktem leczniczym Clindamycin Kabi jest wątpliwa. Z tego względu podczas leczenia produktem leczniczym Clindamycin Kabi należy dodatkowo stosować inne, niehormonalne środki antykoncepcyjne.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Podczas dużego badania z udziałem kobiet w okresie ciąży, przebadano około 650 noworodków narażonych na działanie produktu leczniczego w pierwszym trymestrze ciąży i nie wykazano zwiększenia odsetka wad rozwojowych. Jednak nie ma wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania klindamycyny u kobiet w okresie ciąży.

Klindamycyna przenika przez łożysko. Przyjmuje się, że produkt leczniczy w organizmie płodu może osiągnąć stężenie terapeutyczne. W okresie ciąży produkt leczniczy można zastosować jedynie po dokładnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka związanego z jego zastosowaniem.

Karmienie piersią

Klindamycyna przenika do mleka matki. Zatem u niemowlęcia karmionego piersią nie można wykluczyć wystąpienia uczulenia, biegunki i zakażenia drożdżakowego błon śluzowych. Jeśli produkt leczniczy stosuje się podczas karmienia piersią, należy dokonać starannej oceny stosunku korzyści do ryzyka związanego z jego zastosowaniem.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Działania niepożądane takie, jak zawroty głowy, senność oraz bóle głowy mogą ograniczyć zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

W pojedynczych przypadkach obserwowano występowanie działań niepożądanych (np. wstrząs anafilaktyczny, patrz punkt 4.8) uniemożliwiających pacjentom czynny udział w ruchu drogowym lub obsługiwanie maszyn i wykonywanie pracy bez podjęcia odpowiednich środków ostrożności w związku z trudnościami z utrzymaniem równowagi.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych określono według następujących kryteriów:

bardzo często (>1/10)

często (>1/100 do <1/10)

niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

bardzo rzadko (<1/10 000)

częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W każdej z grup częstości występowania działania niepożądane przedstawione są pod względem zmniejszania się ich ciężkości.

Bardzo często

(>1/10)

Często

(>1/100 do <1/10)

Niezbyt często

(>1/1 000 do <1/100)

Rzadko

(>1/10 000 do <1/1 000)

Bardzo rzadko

(<1/10 000)

Częstość nieznana

(nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Przemijające zmiany morfologii krwi o podłożu alergicznym lub toksycznym, mogące objawiać się

małopłytkowo ścią, leukopenią, eozynofilią, neutropenią i granulocytopenią.

Zaburzenia układu immunologicznego

Obrzęki (obrzęk Quinckego i obrzęki stawów), gorączka polekowa, rumień wysiękowy wielopostaciowy (np. zespół Stevensa-Johnsona) i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (zespół Lyella).

Ciężkie ostre reakcje alergiczne, takie jak wstrząs anafilaktyczny.

W niektórych przypadkach, reakcje te mogą wystąpić nawet po pierwszym podaniu produktu leczniczego.

W takim przypadku

należy natychmiast

przerwać

stosowanie

produktu

leczniczego

Clindamycin Kabi

i zastosować

odpowiednie

standardowe

procedury

stosowane

w nagłych

przypadkach

(patrz punkt 4.4).

Zaburzenia układu nerwowego

Blokada nerwowo-mięśniowa.

Zaburzenia smaku i powonienia, bóle głowy, senność, zawroty głowy.

Zaburzenia serca i naczyń

Po zbyt szybkim podaniu dożylnym odnotowano przypadki zatrzymania krążenia i niedociśnienia. (Dlatego nie należy podawać produktu leczniczego Clindamycin Kabi w postaci dożylnego wstrzyknięcia, a tylko w postaci infuzji

rozcieńczonego

roztworu).

Zaburzenia żołądka i jelit

Zaburzenia żołądka i jelit występujące w postaci nudności, wymiotów, bólów brzucha lub biegunki, które zazwyczaj są nieznacznie nasilone i często ustępują w trakcie albo po przerwaniu leczenia. Te działania niepożądane zależą od sposobu podawania i dawkowania. Może również wystąpić zapalenie przełyku i zapalenie błony śluzowej jamy ustnej.

Podczas lub po zakończeniu eczenia produktem eczniczym Clindamycin Kabi może wystąpić rzekomobłoniaste zapalenie jelit (patrz mnkt 4.4).

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Łagodne,

przemijające

zwiększenie

aktywności

aminotransferaz

w surowicy.

Przemijające zapalenie wątroby z żółtaczką zastoinową.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Alergie w postaci wysypki

odropodobnej oraz świąd i pokrzywka.

Świąd, zapalenie pochwy oraz złuszczające i pęcherzowe zapalenie skóry.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Zapalenie

wielostawowe.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Miejscowe podrażnienie, ból, stwardnienie i powstanie jałowych ropni w miejscu wstrzyknięcia domięśniowego.

Ból i zapalenie żył po podaniu dożylnym.

Po szybkim wstrzyknięciu dożylnym mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości w postaci

zaczerwienienia lub uczucia nudności.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301 faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Dotychczas nie zaobserwowano żadnych objawów przedawkowania produktu leczniczego. Hemodializa oraz dializa otrzewnowa nie są skuteczne. Nie ma żadnej specyficznej odtrutki. Clindamycin Kabi podaje się domięśniowo lub dożylnie, zatem płukanie żołądka nie ma zastosowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutvczna

Klindamycyna jest półsyntetycznym piranozydem i linkozamidem. Budowa piranozydów nie jest zbliżona do budowy żadnej innej znanej grupy antybiotyków.

Kod ATC J01FF01

Mechanizm działania

Klindamycyna wiąże się z podjednostką 50S rybosomu bakteryjnego i hamuje syntezę białek. Działanie klindamycyny jest w głównej mierze bakteriostatyczne.

Rezultat działania farmakodynamicznego

Skuteczność działania zależy głównie od przedziału czasu, w którym stężenie produktu leczniczego w osoczu przewyższa wartość minimalnego stężenia hamującego wzrost patogenu (ang. minimum inhibitory concentration, MIC).

Mechanizmy oporności

Oporność na klindamycynę może rozwinąć się w wyniku zaistnienia opisanych niżej mechanizmów. Oporność gronkowców i paciorkowców często polega na zwiększonym stopniu wiązania grup metylowych z podjednostką 23S rRNA (tzw. oporność naturalna typu MLSB), co powoduje znaczne zmniejszenie powinowactwa klindamycyny do rybosomu.

Większość szczepów S. aureus opornych na metycylinę (MRSA) przejawia oporność naturalną typu MLSB, a co za tym idzie jest oporna na klindamycynę. W leczeniu zakażeń wywołanych przez gronkowce oporne na makrolidy nie należy stosować klindamycyny, nawet wtedy, gdy wykazano in vitro wrażliwość szczepu, ponieważ leczenie może doprowadzić do wyselekcjonowania drobnoustrojów o naturalnej oporności typu MLSB.

Szczepy o oporności naturalnej typu MLSB wykazują całkowitą oporność krzyżową na działanie klindamycyny i linkomycyny, makrolidów (np. azytromycyny, klarytromycyny, erytromycyny, roksytromycyny, spiramycyny), a także streptograminy B.

Wartości graniczne

Klindamycynę badano stosując serie typowych rozcieńczeń. Określono następujące wartości minimalnego stężenia hamującego wzrost wrażliwych i opornych bakterii.

Wartości graniczne EUCAST

Patogen

Wrażliwy

Oporny

Staphylococcus

<0,25 mg/l

>0,5 mg/l

Streptococcus A, B, C, G

<0,5 mg/l

>0,5 mg/l

S. pneumoniae

<0,5 mg/l

>0,5 mg/l

Bakterie beztlenowe Gram-ujemne

<4 mg/l

>4 mg/l

Bakterie beztlenowe Gram-dodatnie

<4 mg/l

>4 mg/l

Częstość występowania oporności nabytej

Występowanie nabytej oporności poszczególnych gatunków może różnić się pod względem położenia geograficznego oraz zmieniać się w czasie. Szczególnie podczas leczenia ciężkich zakażeń należy korzystać z lokalnej informacji o oporności. Jeżeli jest to konieczne, należy zasięgnąć porady specjalisty w sytuacji, gdy lokalna oporność powoduje, że zasadność użycia danego środka w przynajmniej niektórych rodzajach zakażeń jest wątpliwa. Szczególnie w przypadku ciężkich zakażeń lub nieskuteczności leczenia, należy dokonać weryfikacji diagnozy mikrobiologicznej oraz wrażliwości drobnoustroju.

Częstość występowania oporności nabytej na terenie Europy na podstawie danych z ostatnich 5 lat, pochodzących z niemieckiej narodowej instytucji oceniającej rozwój oporności (Z.A.R.S.) oraz z raportu dotyczącego badań oporności w Europie:

Gatunki zwykle wrażliwe

Uwagi

Drobnoustroje tlenowe Gram-dodatnie

Actinomyces israelii°

Staphylococcus aureus (wrażliwy na metycylinę)

Streptococcus agalactiae

Grupa Streptococcus viridans

Drobnoustroje beztlenowe

Bacteroides spp.° (z wyjątkiem B. fragilis)

Fusobacterium spp.°

Peptococcus spp.°

Prevotella spp.

Veillonella spp.°

Inne drobnoustroje

Chlamydia trachomatis°

Chlamydophila pneumoniae°

Gardnerella vaginalis°

Mycoplasma hominis°

Gatunki, u których może wystąpić problem oporności nabytej

Uwagi

Drobnoustroje tlenowe Gram-dodatnie

Staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus (oporny na metycylinę)+

Staphylococcus epidermidis+

Staphylococcus haemolyticus

Staphylococcus hominis

Streptococcus pneumoniae

Większy odsetek szczepów opornych na terenie Belgii (>20%), Włoch (do 48%), Hiszpanii (do 49%),

Węgier (>30%) i Polski (>30%)

Drobnoustroje tlenowe Gram-ujemne

Moraxella catarrhalis

Drobnoustroje beztlenowe

Bacteroides ^ fragilis

Clostridium perfringens

Większy odsetek opornych szczepów Clostridium na terenie Hiszpanii (10%-20%)

Peptostreptococcus spp.

Większy odsetek szczepów opornych na terenie Hiszpanii (10%-20%)

Propionibacterium spp.°

Drobnoustroje o oporności wrodzonej

Uwagi

Drobnoustroje tlenowe Gram-dodatnie

Enterococcus spp.

Listeria monocytogenes

Drobnoustroje tlenowe Gram-ujemne

Escherichia coli

Haemophilus influenzae

Klebsiella spp.

Neisseria gonorrhoeae

Neisseria meningitidis

Pseudomonas aeruginosa

Drobnoustroje beztlenowe

Clostridium difficile

Inne drobnoustroje

Mycoplasma pneumoniae

Ureaplasma urealyticum

° Brak uaktualnionych danych w momencie opublikowania tabel. Pierwotne publikacje, artykuły dotyczące standardów naukowych i wytyczne terapeutyczne zakładają wrażliwość patogenu.

$ Większość gatunków naturalnie wrażliwych wykazuje umiarkowaną oporność.

+ Co najmniej w jednym regionie stwierdza się odsetek szczepów opornych przekraczający 50%.

A Łączna nazwa obejmująca heterogenną grupę paciorkowców. Odsetek szczepów opornych może być różny w zależności od gatunku paciorkowców.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Pochodne klindamycyny różnią się jedynie do czasu rozpadu wiązań estrowych, następującego po wchłonięciu produktu leczniczego. Potem klindamycyna występuje w organizmie jako wolna zasada (postać czynna). Estry należy uważać za proleki.

Klindamycyny fosforan jest rozpuszczalnym w wodzie estrem do stosowania pozajelitowego.

Po wstrzyknięciu domięśniowym 300 mg najwyższe stężenie w surowicy osiągane po 3 godzinach wynosi w przybliżeniu 6 pg/ml, po dożylnym podaniu 300 mg średnie stężenie klindamycyny w surowicy w przybliżeniu po jednej godzinie wynosi około 4 do 6 pg/ml.

Dystrybucja

Stopień wiązania klindamycyny z białkami osocza zależy od jej stężenia i osiąga w przedziale terapeutycznym wartość pomiędzy 40% a 94%.

Klindamycyna łatwo przenika do tkanek, przez barierę krew-łożysko oraz do mleka matki. Stopień dyfuzji do przestrzeni podpajęczynówkowej jest niewystarczający nawet w przypadku zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Produkt leczniczy osiąga duże stężenie w tkance kostnej, mazi stawowej, płynie otrzewnowym, płynie opłucnowym, plwocinach i ropie. Jednocześnie w surowicy notowano następujące stężenia produktu leczniczego: w tkance kostnej 40% (20%-75%), mazi stawowej 50%, płynie otrzewnowym 50%, płynie opłucnowym 50%-90%, plwocinach 30%-75% i w ropie 30%.

Metabolizm

Metabolizm klindamycyny zachodzi głównie w wątrobie. Okres półtrwania klindamycyny w surowicy wynosi w przybliżeniu 3 godziny u dorosłych pacjentów i około 2 godziny u dzieci. Okres półtrwania wydłuża się u pacjentów z niewydolnością nerek oraz umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby. Niektóre metabolity wykazują działanie mikrobiologiczne (pochodna N-demetylowa i sulfotlenek). Produkty lecznicze nasilające działanie enzymów wątrobowych skracają średni czas utrzymywania się klindamycyny w organizmie.

Eliminacja

Z kałem wydalane jest 2/3, a z moczem 1/3 dawki klindamycyny. Mniej niż 10% dawki jest wydalane z moczem w postaci niezmienionej.

Klindamycyna nie może być dializowana.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Objawami zatrucia u zwierząt jest zmniejszona aktywność oraz drgawki.

Po wielokrotnym podawaniu domięśniowym (im. ) klindamycyny psom donoszono o zwiększeniu aktywności AspAT i AlAT oraz potwierdzono nieznaczne zwiększenie masy wątroby bez udokumentowanych zmian morfologicznych. Długotrwałe podawanie klindamycyny psom spowodowało uszkodzenie błony śluzowej żołądka oraz pęcherza moczowego.

Po podaniu produktu leczniczego domięśniowo oraz podskórnie obserwowano odczyny w miejscu wkłucia (stan zapalny, wylew podskórny oraz uszkodzenie tkanki), jednak stężenie podawanego roztworu znacznie przewyższało maksymalne stężenie terapeutyczne.

Genotoksyczność i rakotwórczość

Badania in vitro oraz in vivo nie wykazały genotoksyczności klindamycyny. Nie prowadzono długoterminowych badań na zwierzętach oceniających rakotwórczość klindamycyny.

Toksyczny wpływ na reprodukcję

Przeprowadzone u szczurów i myszy badania z zastosowaniem klindamycyny nie ujawniły wystarczających danych dotyczących występowania jakichkolwiek zaburzeń płodności lub toksycznego wpływu na zarodek i płód.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Alkohol benzylowy Disodu edetynian

Sodu wodorotlenek (do ustalenia pH)

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Następujące produkty lecznicze wykazują niezgodność fizyczną z produktem leczniczym Clindamycin Kabi: ampicylina, sól sodowa fenytoiny, barbiturany, aminofilina, glukonian wapnia, cyprofloksacyna, siarczan magnezu, sól sodowa ceftriaksonu, difenylohydantoina, chlorowodorek idarubicyny i chlorowodorek ranitydyny. Roztwory soli klindamycyny mają niskie pH i w dużym stopniu można spodziewać się niezgodności z roztworami zasadowymi lub z produktami leczniczymi nietrwałymi w niskim pH.

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

Opakowanie przed otwarciem 18 miesięcy

Po rozcieńczeniu

Potwierdzono chemiczną i fizyczną stabilność roztworu po rozcieńczeniu w 0,9% roztworze sodu chlorku, roztworze Ringera z mleczanami i 5% roztworze glukozy przez 48 godzin w temperaturze 25°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, produkt leczniczy należy zużyć natychmiast po rozcieńczeniu. Jeżeli produkt leczniczy nie zostanie zużyty natychmiast, wówczas odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania produktu leczniczego przed użyciem ponosi użytkownik. Zwykle nie należy przechowywać roztworu dłużej niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C, chyba że produkt leczniczy został rozcieńczony w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po pierwszym otwarciu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Ampułki z bezbarwnego szkła typu I, w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 5 lub 10 ampułek po 2 ml, 4 ml lub 6 ml.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Przed podaniem w infuzji dożylnej roztwór do wstrzykiwań Clindamycin Kabi należy rozcieńczyć (stężenie nie może przekraczać 12 mg klindamycyny na 1 ml) i podawać w infuzji trwającej co najmniej 10 do 40 minut (szybkość infuzji nie może przekraczać 30 mg/min). Nigdy nie podawać produktu leczniczego w postaci szybkiego wstrzyknięcia dożylnego (bolus).

Dawka 300 mg 600 mg 900 mg 1200 mg


Rozcieńczalnik


Minimalny czas infuzji


50 ml 50 ml 100 ml 100 ml


10 minut 20 minut 30 minut 40 minut


Clindamycin Kabi można rozcieńczyć w 0,9% roztworze sodu chlorku, roztworze Ringera z mleczanami lub 5% roztworze glukozy.

Podanie domięśniowe jest wskazane, jeśli podanie dożylne nie jest możliwe z jakiejkolwiek przyczyny.

Do jednorazowego użycia.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 14645

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 21.05.2008 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 27.08.2013 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

19.09.2014 r.

DE/H/0963/IB/012 12

Clindamycin Kabi