Imeds.pl

Clindamycin Kabi 150 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Clindamycin Kabi, 150 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

Klindamycyna (Clindamycinum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Clindamycin Kabi i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Clindamycin Kabi

3.    Jak stosować Clindamycin Kabi

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Clindamycin Kabi

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Clindamycin Kabi i w jakim celu się go stosuje

Clindamycin Kabi zawiera substancję czynną - klindamycynę (w postaci fosforanu). Klindamycyna jest antybiotykiem.

Clindamycin Kabi stosuje się w leczeniu ciężkich zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na klindamycynę. W zakażeniach bakteriami tlenowymi klindamycyna stanowi alternatywne leczenie wówczas, gdy inne leki przeciwbakteryjne są nieskuteczne lub przeciwwskazane (np. u pacjentów uczulonych na penicyliny). Jeśli zakażenie jest wywołane bakteriami beztlenowymi, lekarz może rozważyć zastosowanie klindamycyny jako leku pierwszego wyboru.

Klindamycynę stosuje się w leczeniu:

-    zakażeń kości i stawów;

-    przewlekłych zakażeń zatok przynosowych;

-    zakażeń dolnych dróg oddechowych;

-    zakażeń w obrębie jamy brzusznej (zapalenie otrzewnej);

-    zakażeń narządów płciowych;

-    zakażeń skóry i tkanek miękkich.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Clindamycin Kabi Kiedy nie stosować leku Clindamycin Kabi

-    jeśli pacjent ma uczulenie na klindamycynę lub linkomycynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Nie należy stosować leku Clindamycin Kabi u wcześniaków oraz u noworodków urodzonych o czasie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Clindamycin Kabi należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki:

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby lub nerek;

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności mięśni spowodowane np. miastenią (patologiczne osłabienie mięśni) lub chorobą Parkinsona (tzw. drżączka poraźna);

-    jeśli pacjent wcześniej miał choroby żołądka lub jelit (np. przebyte zapalenie jelita grubego);

-    jeśli u pacjenta występuje jakakolwiek postać alergii, np. uczulenie na penicylinę, ponieważ obserwowano pojedyncze przypadki wystąpienia reakcji alergicznych na klindamycynę u pacjentów uczulonych na penicylinę.

Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli którekolwiek z powyższych środków ostrożności lub ostrzeżeń dotyczą pacjenta lub dotyczyły go w przeszłości.

Ciężkie reakcje alergiczne mogą wystąpić nawet po pierwszym podaniu leku. W takim przypadku lekarz natychmiast zakończy podawanie leku Clindamycin Kabi i wdroży standardowe procedury stosowane w nagłych przypadkach.

Szybkie wstrzyknięcie dożylne powoduje wystąpienie działań niepożądanych i należy go unikać.

Podczas długotrwałego leczenia (ponad 3 tygodnie) należy regularnie kontrolować liczbę krwinek oraz czynność wątroby i nerek.

Długotrwałe i powtarzające się stosowanie leku Clindamycin Kabi może doprowadzić do zakażenia skóry i błon śluzowych drobnoustrojami opornymi na klindamycynę. Może również dojść do zakażenia grzybiczego.

Podczas leczenia klindamycyną może dojść do ciężkiego zakażenia jelita grubego (zapalenie okrężnicy).

Z tego względu należy niezwłocznie poinformować lekarza, jeśli podczas lub w okresie do trzech tygodni po zakończeniu leczenia wystąpi biegunka, szczególnie jeśli w kale wystąpi śluz lub krew.

Leku Clindamycin Kabi nie należy stosować w ostrych wirusowych zakażeniach dróg oddechowych.

Clindamycin Kabi nie jest odpowiedni do leczenia zapalenia mózgu (zapalenie opon mózgowych).

Dzieci

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku u dzieci w wieku do 3 lat, ponieważ alkohol benzylowy może działać toksycznie.

Clindamycin Kabi a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu warfaryny lub podobnych leków stosowanych w celu rozrzedzenia krwi. Pacjent może być bardziej podatny na wystąpienie krwawienia. Lekarz może zlecić wykonywanie regularnych badań krwi w celu sprawdzenia krzepliwości krwi.

Leku Clindamycin Kabi nie należy stosować jednocześnie z lekami zawierającymi erytromycynę, ponieważ nie można wykluczyć wzajemnego osłabiania działania tych leków.

Leku Clindamycin Kabi nie należy podawać po leczeniu linkomycyną.

Clindamycin Kabi może nasilać działanie leków zwiotczających mięśnie, co może prowadzić do niespodziewanych, zagrażających życiu zdarzeń podczas operacji.

Zwykle uznaje się, że skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych może ulec zmniejszeniu podczas jednoczesnego stosowania leku Clindamycin Kabi. Dlatego podczas leczenia lekiem Clindamycin Kabi należy dodatkowo stosować inne, niehormonalne środki antykoncepcyjne.

Ciąża i karmienie piersią

Pacjentka powinna poinformować lekarza, jeśli:

-    jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży - po ocenie stosunku korzyści do ryzyka związanego z zastosowaniem klindamycyny lekarz zadecyduje w jaki sposób stosować Clindamycin Kabi;

- karmi piersią - lek ten może przenikać do mleka matki i u karmionego piersią niemowlęcia może wystąpić uczulenie (nadwrażliwość), biegunka lub zakażenia grzybicze.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania tego leku mogą wystąpić zawroty lub bóle głowy i zmęczenie. Nie należy wówczas prowadzić pojazdów, używać narzędzi lub obsługiwać maszyn.

Clindamycin Kabi zawiera sodu chlorek i alkohol benzylowy

Lek zawiera 0,73 mmol (co odpowiada 16,9 mg) sodu w jednej ampułce zawierającej 2 ml roztworu,

1,47 mmol (co odpowiada 33,9 mg) sodu w jednej ampułce zawierającej 4 ml roztworu oraz 2,21 mmol (co odpowiada 50,9 mg) sodu w jednej ampułce zawierającej 6 ml roztworu. Należy to uwzględnić u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Lek zawiera 18 mg alkoholu benzylowego w jednej ampułce zawierającej 2 ml roztworu, 36 mg alkoholu benzylowego w jednej ampułce zawierającej 4 ml roztworu oraz 54 mg alkoholu benzylowego w jednej ampułce zawierającej 6 ml roztworu.

Alkohol benzylowy może powodować zatrucia i reakcje alergiczne u niemowląt i dzieci w wieku do 3 lat.

3. Jak stosować Clindamycin Kabi

Clindamycin Kabi podaje się we wstrzyknięciu domięśniowym (w mięsień) w postaci nierozcieńczonego roztworu lub, po rozcieńczeniu, w infuzji dożylnej (do żyły). Lek zazwyczaj jest podawany przez lekarza lub pielęgniarkę.

Lekarz ustala dawkę klindamycyny odpowiednią dla danego pacjenta.

Zwykle stosowana dawka u dorosłych pacjentów i młodzieży w wieku powyżej 12 lat wynosi:

-    w leczeniu mniej skomplikowanych zakażeń:

8 do 12 ml leku Clindamycin Kabi na dobę (co odpowiada 1,2 do 1,8 g klindamycyny)

-    w leczeniu ciężkich zakażeń:

12 do 18 ml leku Clindamycin Kabi (co odpowiada 1,8 do 2,7 g klindamycyny) w dwóch do czterech równych dawkach.

Maksymalna dawka dobowa u dorosłych pacjentów i młodzieży w wieku powyżej 12 lat wynosi zwykle 18 ml leku Clindamycin Kabi (co odpowiada 2,7 g klindamycyny) w dwóch do czterech równych dawkach. W zakażeniach zagrażających życiu można podawać dawki do 4,8 g na dobę.

U pacjentów z chorobami wątroby lub nerek metabolizm klindamycyny jest osłabiony. W większości przypadków zmniejszenie dawki leku nie jest jednak konieczne. Zaleca się kontrolowanie stężenia klindamycyny we krwi.

Klindamycyna nie jest usuwana z organizmu podczas hemodializy. Z tego względu nie ma konieczności podawania dializowanym pacjentom dodatkowych dawek leku przed ani po hemodializie.

Stosowanie u dzieci

W zależności od ciężkości i umiejscowienia zakażenia, dawka u dzieci w wieku od 4 tygodni do 12 lat wynosi od 15 do 40 mg klindamycyny na kg masy ciała w trzech lub czterech równych dawkach.

Czas trwania leczenia zależy od rodzaju oraz stopnia zaawansowania choroby.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty, pielęgniarki lub innej osoby z fachowego personelu medycznego.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów) lub bardzo

często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić co najmniej u 1 na 10 pacjentów)

-    Zaburzenia żołądkowo-jelitowe w postaci nudności, wymiotów, bólu brzucha lub biegunki. Nasilenie tych działań niepożądanych jest zazwyczaj niewielkie i ustępują one w trakcie lub po zakończeniu leczenia.

-    Zapalenie przełyku i zapalenie jamy ustnej (np. zapalenie błony śluzowej jamy ustnej).

Często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów)

-    Nieznaczne, przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy (enzymów wątrobowych wykorzystywanych zazwyczaj do kontroli czynności wątroby).

-    Po wstrzyknięciu domięśniowym może wystąpić miejscowe podrażnienie, ból, stwardnienie mięśnia oraz wystąpienie jałowego ropnia w miejscu wkłucia.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów)

-    Po podaniu dożylnym może wystąpić ból oraz zakrzepowe zapalenie żyły (zapalenie żyły).

-    Szybkie dożylne wstrzyknięcie leku może wywołać reakcje w postaci uderzeń gorąca, nudności lub, rzadziej, poważne zaburzenia sercowo-naczyniowe (np. spadek ciśnienia krwi i zatrzymanie krążenia).

-    Skórne odczyny alergiczne, takie jak wysypka oraz świąd (swędzenie) i pokrzywka (wypukłe czerwone pręgi na skórze).

-    Blokada nerwowo-mięśniowa (blokowanie przekazywania sygnałów z nerwów do mięśni).

-    Działania przemijające: zaburzenia morfologii krwi, takie jak eozynofilia (wzrost liczby komórek zwanych eozynofilami), leukopenia (niedobór białych krwinek we krwi), skłonność do krwawień (małopłytkowość) oraz niedobór krwinek zwanych granulocytami (granulocytopenia).

-    Jeśli w trakcie leczenia lub w ciągu trzech tygodni po jego zakończeniu wystąpi ciężka, przewlekła biegunka, należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego (zazwyczaj wywoływanego przez Clostridium difficile). Zapalenie to, które może być wynikiem antybiotykoterapii, może zagrażać życiu i konieczne jest natychmiastowe podjęcie właściwego leczenia.

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów)

-    Szybkie dożylne wstrzyknięcie leku może wywołać poważne zaburzenia sercowo-naczyniowe (np. spadek ciśnienia krwi i zatrzymanie krążenia).

-    Gorączka polekowa, swędzenie, zapalenie błony śluzowej pochwy oraz zapalenie skóry (ze złuszczaniem się skóry i (lub) tworzeniem się niewielkich pęcherzy).

-    Obrzęki (obrzęk Quinckego, obrzęk stawów) oraz rumień wysiękowy wielopostaciowy (np. zespół Stevensa-Johnsona) i zespół Lyella (zagrażające życiu choroby skórne z miejscową wysypką lub rozległym oddzielaniem się skóry).

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

-    Ciężkie, ostre reakcje alergiczne, takie jak wstrząs anafilaktyczny spowodowany nadwrażliwością (duży spadek ciśnienia krwi, bladość skóry, słaby, przyspieszony puls, wilgotna skóra, zaburzenia świadomości), mogące wystąpić nawet po pierwszym podaniu leku. W takim przypadku należy natychmiast przerwać podawanie leku Clindamycin Kabi i wdrożyć standardowe procedury stosowane w nagłych przypadkach.

-    Przypadki zapalenia stawów (zapalenie wielostawowe).

-    Przemijające zapalenie wątroby z żółtaczką zastoinową.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

-    Zaburzenia smaku i powonienia.

-    Bóle głowy.

-    Senność.

-    Zawroty głowy.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301 faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Clindamycin Kabi

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku tekturowym po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się jakiekolwiek przebarwienie, osad lub inne widoczne cząstki.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Clindamycin Kabi

-    Substancj ą czynną leku jest klindamycyna.

Jeden mililitr roztworu do wstrzykiwań zawiera 150 mg klindamycyny (w postaci fosforanu).

Jedna ampułka 2 ml zawiera 300 mg klindamycyny.

Jedna ampułka 4 ml zawiera 600 mg klindamycyny.

Jedna ampułka 6 ml zawiera 900 mg klindamycyny.

-    Pozostałe składniki to: alkohol benzylowy (18 mg w 2 ml, 36 mg w 4 ml oraz 54 mg w 6 ml), disodu edetynian, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH) oraz woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Clindamycin Kabi i co zawiera opakowanie

Clindamycin Kabi ma postać przezroczystego, bezbarwnego lub nieznacznie zabarwionego roztworu do wstrzykiwań.

Clindamycin Kabi jest dostępny w ampułkach z bezbarwnego szkła, zawierających po 2 ml, 4 ml lub 6 ml roztworu do wstrzykiwań.

Opakowanie zawiera: 5 lub 10 ampułek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa

Wytwórca

hameln pharmaceuticals gmbh Langes Feld 13 31789 Hameln Niemcy

Labesfal - Laboratórios Almiro, S.A.

Zona Industrial do Lagedo 3465-157 Santiago de Besteiros Portugalia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Belgia

Clindamycin Fresenius Kabi 150 mg/ml oplossing for injectie

Bułgaria

Clindamycin Kabi 150 mg/ml HH^e^HOHeH pa3TBop

Czechy

Clindamycin Kabi 150 mg/ml, injekcm roztok

Dania

Clindamycin Kabi 150 mg/ml Injektionslosung

Finlandia

Clindamycin Fresenius Kabi 150 mg/ml injektioneste, liuos

Grecja

Clindamycin Kabi 150 mg/ml evsorpo Sra^upa

Hiszpania

Clindamicina Fresenius Kabi 150 mg/ml inyectable

Holandia

Clindamycine Kabi 150 mg/ml oplossing voor Injectie

Irlandia

Clindamycin 150 mg/ml solution for injection

Luksemburg

Clindamycin Kabi 150 mg/ml Injektionslosung

Polska

Clindamycin Kabi

Słowacja

Clindamycin Kabi 150 mg/ml injekcny roztok

Węgry

Clindamycin Kabi 150 mg/ml oldatos injekció

Włochy

Clindamicina Kabi 150 mg/ml soluzione iniettabile

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 19.09.2014 r.

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Do jednorazowego użycia. Niewykorzystany roztwór należy wyrzucić.

Nie należy stosować leku Clindamycin Kabi, jeśli zauważy się jakiekolwiek cząstki lub intensywne zabarwienie roztworu.

Roztwór należy obejrzeć po rozcieńczeniu. Należy stosować jedynie przezroczysty roztwór, wolny od widocznych cząstek stałych. Rozcieńczony lek przeznaczony jest do jednorazowego użycia, niewykorzystany roztwór należy wyrzucić.

Potwierdzono chemiczną i fizyczną stabilność roztworu po rozcieńczeniu przez 48 godzin w temperaturze 25°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, lek należy zużyć natychmiast po rozcieńczeniu. Jeżeli lek nie zostanie zużyty natychmiast, wówczas odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania leku przed użyciem ponosi użytkownik. Zwykle nie należy przechowywać roztworu dłużej niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C, chyba że lek został rozcieńczony w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

Przed podaniem w infuzji dożylnej Clindamycin Kabi należy rozcieńczyć (stężenie docelowe nie może przekraczać 12 mg klindamycyny na 1 ml) i podawać w infuzji trwającej co najmniej 10 do 40 minut (szybkość infuzji nie może przekraczać 30 mg/min).

Roztwór do infuzji należy zawsze podawać oddzielnie, chyba że zgodność z innymi lekami została potwierdzona. Clindamycin Kabi można rozcieńczyć w 0,9% roztworze sodu chlorku, 5% roztworze glukozy lub roztworze Ringera z mleczanami.

DE/H/0963/IB/012 7