Imeds.pl

Clinoleic 20% -

Document: dokument 0 change

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

CLINOLEIC 20%, emulsja do infuzji

Olej z oliwek oczyszczony i olej sojowy oczyszczony

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest CLINOLEIC i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem CLINOLEIC

3.    Jak stosować CLINOLEIC

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać CLINOLEIC

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

W poniższej ulotce CLINOLEIC 20% będzie nazywany CLINOLEIC.

1. Co to jest CLINOLEIC i w jakim celu się go stosuje

CLINOLEIC jest emulsją tłuszczową do infuzji, zawierającą mieszaninę oleju z oliwek (80%) i oleju sojowego (20%).

CLINOLEIC jest stosowany jako źródło energii i niezbędnych kwasów tłuszczowych (tłuszczów lub lipidów), które nie mogą być syntetyzowane w organizmie. CLINOLEIC podawany jest pacjentowi bezpośrednio do krwi z pominięciem układu pokarmowego. Ta metoda odżywiania (żywienie pozajelitowe) jest stosowana, gdy z powodów medycznych jedzenie i picie nie może być przyjmowane poprzez układ pokarmowy.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem CLINOLEIC Kiedy nie należy stosować leku CLINOLEIC

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na białko jaj lub białko orzeszków ziemnych lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

•    Jeśli u pacjenta występuje duże stężenie tłuszczów we krwi (ciężka dyslipidemia)

•    Jeśli u pacjenta występują niewyrównane zaburzenia metabolizmu, w tym kwasica mleczanowa i niewyrównana cukrzyca

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zaleca się prowadzenie ścisłego nadzoru klinicznego na początku każdego podawania leku do żyły (wlewu dożylnego).

Jeśli wystąpią nietypowe oznaki lub objawy reakcji alergicznej, infuzja zostanie natychmiast przerwana. Do objawów tych należą: pocenie się, gorączka, dreszcze, ból głowy, wysypka skórna lub duszność (problemy z oddychaniem). Lek zawiera olej sojowy oraz fosfatydy jaja kurzego. Białka soi oraz jaj mogą wywoływać reakcje nadwrażliwości. Obserwowano krzyżowe reakcje alergiczne pomiędzy białkami soi i orzeszków ziemnych.

Lekarz będzie sprawdzał i monitorował stężenie trójglicerydów (rodzaj tłuszczów występujących we krwi) i stężenie cukru we krwi pacjenta.

Niektóre leki oraz choroby mogą zwiększyć ryzyko rozwoju zakażenia lub posocznicy (obecność bakterii we krwi). Szczególne ryzyko wystąpienia zakażenia lub posocznicy istnieje po umieszczeniu rurki (cewnika dożylnego) w żyle pacjenta. Lekarz będzie uważnie obserwował pacjenta w kierunku wykrycia jakichkolwiek objawów zakażenia. Pacjenci wymagający żywienia pozajelitowego (podawania substancji odżywczych za pomocą rurki umieszczonej w żyle) mogą być, ze względu na swój stan kliniczny, bardziej narażeni na rozwój zakażenia. Stosowanie techniki aseptycznej (postępowania zapewniającego nieobecność drobnoustrojów) podczas umieszczania i utrzymywania cewnika oraz podczas przygotowywania leku do żywienia może zmniejszyć ryzyko rozwoju zakażenia.

Lekarz określa dawkę i szybkość podania, uwzględniając użycie filtra końcowego.

Lekarza należy poinformować:

-    o ciężkich stanach wpływających na przemiany cukrów, tłuszczów, białek i soli w organizmie (zaburzenia metaboliczne)

-    o ciężkim uogólnionym zakażeniu krwi (posocznica)

-    o ciężkiej chorobie wątroby

-    o zaburzeniach krzepliwości krwi

-    o ataku serca (zawale mięśnia sercowego)

-    o niewydolności serca

-    o niewydolności nerek

-    o zmniejszeniu ilości czerwonych krwinek (anemia)

-    o obecności płynu w płucach

Należy poinformować lekarza jeśli u pacjenta wystąpi opuchnięcie, wrażliwość i zaczerwienienie w miejscu wprowadzenia igły do jednego z naczyń krwionośnych (żyły), gdyż może to być objaw zapalenia (zakrzepowe zapalenie żył).

Od początku wlewu lekarz będzie monitorował stan pacjenta, zwłaszcza jeśli ma on problemy z wątrobą, nerkami, nadnerczami, sercem lub układem krążenia.

W trakcie podawania leku, lekarz przeprowadzi testy kliniczne i badania laboratoryjne, aby sprawdzić skuteczność i na bieżąco kontrolować bezpieczeństwo podawania leku.

Dzieci i młodzież

CLINOLEIC może być stosowany u małych dzieci, jeśli podawanie leku jest dokładnie monitorowane. CLINOLEIC stosowano przez okres do 7 dni u noworodków i do 2 miesięcy u dzieci.

CLINOLEIC a inne leki

Należy poinformować lekarza o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Olej z oliwek oraz olej sojowy obecne w leku CLINOLEIC zawierają witaminę K. Zazwyczaj nie ma to wpływu na działanie leków zmniejszających krzepliwość krwi (przeciwzakrzepowych), takich jak kumaryna. Jeśli jednak pacjent przyjmuje leki przeciwzakrzepowe, powinien poinformować o tym lekarza.

Ciąża i karmienie piersią

Bezpieczeństwo podawania CLINOLEIC u kobiet w ciąży i karmiących piersią nie zostało ustalone. Dlatego nie należy podawać CLINOLEIC kobietom w ciąży i karmiącym piersią, chyba że jest to zalecone przez lekarza.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

3. Jak stosować CLINOLEIC

CLINOLEIC zawiera 200 mg tłuszczów w 1 ml.

Dawkowanie Stosowanie u dorosłych

Lekarz zdecyduje o odpowiednim dawkowaniu w zależności od stanu klinicznego pacjenta. Dawkowanie wynosi od 1 do maksymalnie 2 gramów tłuszczów/kg mc. na dobę.

Stosowanie u dzieci

Nie zaleca się podawania więcej niż 3 g tłuszczów/kg mc. na dobę.

Stosowanie u wcześniaków i dzieci z małą urodzeniową masą ciała

CLINOLEIC można podawać wcześniakom urodzonym w co najmniej 28 tygodniu ciąży.

Nie zaleca się podawania więcej niż 2 g tłuszczów/kg mc. na dobę.

Sposób podawania

CLINOLEIC podawany będzie przez plastikową rurkę połączoną z igłą umieszczoną w żyle pacjenta (infuzja dożylna).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku CLINOLEIC

Przedawkowanie może spowodować zmniejszoną zdolność organizmu do usuwania tłuszczów zawartych w CLINOLEIC (zespół przeciążenia tłuszczami). Efekty przedawkowania są zazwyczaj odwracalne, gdy infuzja CLINOLEIC zostanie przerwana (patrz też punkt 4. Możliwe działania niepożądane).

Pominięcie zastosowania CLINOLEIC

Pacjent nie powinien otrzymać dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nietypowych objawów na początku podawania, infuzję należy natychmiast przerwać. Do objawów tych należą: nadmierne pocenie, dreszcze, bóle głowy i trudności w oddychaniu (duszność).

Obserwowano także inne działania niepożądane, występujące z większą lub mniejszą częstością: Następujące działania niepożądane występują często i dotyczą od 1 do 10 na 100 pacjentów:

-    zwiększenie stężenia cukru we krwi (hiperglikemia)

-    zwiększenie stężenia lipidów we krwi (hiperlipidemia)

-    zmniejszenie stężenia białek (hipoproteinemia)

-    uczucie mdłości (nudności), wymioty

-    opuchnięcie brzucha (wzdęcie brzucha)

-    zmniej szenie ciśnienia tętniczego krwi

-    zażółcenie skóry i oczu spowodowane chorobami pęcherzyka żółciowego (cholestaza) lub

-    zwiększonym stężeniem bilirubiny zwiększone stężenie trójglicerydów we krwi

Następujące działania niepożądane występują niezbyt często i dotyczą od 1 do 10 na 1000 pacjentów:

-    zmniejszenie liczby białych krwinek (leukopenia)

-    ból brzucha i uczucie dyskomfortu w okolicy żołądka

-    trudność w oddychaniu (duszność)

-    dreszcze

-    uderzenia gorąca

-    zapalenie wątroby z niszczeniem komórek wątroby

-    zwiększenie aktywności enzymów trzustki

Następujące działania zgłaszane były z nieznaną częstością (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    zmniej szenie liczby płytek krwi

-    reakcje alergiczne, w tym zaczerwieniona swędząca wysypka (pokrzywka), świąd

-    biegunka

Działania niepożądane zgłaszane podczas stosowania podobnych produktów leczniczych: niewydolność wątroby, schyłkowa choroba wątroby, bliznowacenie wątroby, stłuszczenie wątroby, zapalenie pęcherzyka żółciowego, kamienie żółciowe w pęcherzyku żółciowym.

Zmniejszona zdolność usuwania tłuszczów zawartych w CLINOLEIC może spowodować „zespół przeciążenia tłuszczami”. Może on wynikać z przedawkowania, ale może również pojawić się na początku infuzji, nawet w przypadku prawidłowego podania produktu. Może to spowodować nagłe pogorszenie stanu klinicznego pacjenta. Zespół przeciążenia tłuszczami może prowadzić do:

•    nadmiaru tłuszczów we krwi (hiperlipidemii)

•    gorączki

•    tłuszczowego nacieku wątroby

•    powiększenia wątroby (hepatomegalii)

•    zmniejszenia liczby krwinek czerwonych (niedokrwistości)

•    zmniejszenia liczby krwinek białych i płytek krwi

•    zaburzenia krzepliwości krwi

•    śpiączki.

Objawy te zazwyczaj ustępują po zaprzestaniu infuzji.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki. Dotyczy to również wszelkich objawów niepożądanych niewymienionych w tej ulotce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

PL 02-222 Warszawa

Tel. +48 22 49 21 301

Faks: +48 22 49 21 309

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać CLINOLEIC

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować CLINOLEIC po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie po oznaczeniu: „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Nie zamrażać. Chronić przed światłem.

Nie stosować jeśli worek jest uszkodzony lub gdy emulsja nie jest jednorodna o mlecznym wyglądzie. Częściowo zużyte opakowania należy wyrzucić. Nie należy ponownie podłączać worków z pozostałościami emulsji, powinny zostać one wyrzucone przez personel medyczny.

Wewnątrz opakowania ochronnego umieszczona jest saszetka pochłaniająca tlen/wskaźnik tlenu. Przed otwarciem opakowania ochronnego należy sprawdzić kolor wskaźnika tlenu. Powinien być zgodny z kolorem kontrolnym wydrukowanym obok symbolu OK na wskaźniku i zaznaczonym na zadrukowanej powierzchni etykiety wskaźnika. Saszetkę należy wyrzucić po zdjęciu opakowania ochronnego.

Po otwarciu zużyć natychmiast.

Nie stosować produktu, jeżeli kolor wskaźnika nie odpowiada kolorowi kontrolnemu.

Nie przechowywać otwartego worka do następnej infuzji.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera CLINOLEIC

100 ml emulsji do infuzji zawiera następujące substancje czynne

Olej z oliwek oczyszczony (80%) i olej sojowy oczyszczony (20%)    20,00 g

co odpowiada zawartości niezbędnych kwasów tłuszczowych...........................4,00 g

2000 kcal/l (8,36 MJ/l) ............ 270 mOsm/l


... 6-8

0,986


Właściwości Wartość energetyczna

Osmolarność...........

pH.......................

Gęstość.................

Pozostałe składniki to: oczyszczone fosfatydy z jaja kurzego, glicerol, sodu oleinian, sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań.

Fosfolipidy dostarczają 47 miligramów (1,5 mmol) fosforu na 100 ml.

Jak wygląda CLINOLEIC i co zawiera opakowanie

CLINOLEIC jest jednorodnym mlecznym płynem.

CLINOLEIC dostarczany jest w plastikowym worku.

Worek o pojemności: 100 ml, 250 ml, 350 ml, 500 ml, 1000 ml.

Nie wszystkie opakowania muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Baxter Polska Sp. z o. o.

Ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa

Wytwórca:

Baxter SA

Boulevard Rene Branquart 80 7860 Lessines, Belgia

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Baxter i Clinoleic są znakami towarowymi Baxter International Inc.

6