+ iMeds.pl

Clinoleic 20% -Ulotka Clinoleic 20%

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

CLINOLEIC 20%, emulsja do infuzji

Olej z oliwek oczyszczony i olej sojowy oczyszczony

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest CLINOLEIC i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem CLINOLEIC

3.    Jak stosować CLINOLEIC

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać CLINOLEIC

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

W poniższej ulotce CLINOLEIC 20% będzie nazywany CLINOLEIC.

1. Co to jest CLINOLEIC i w jakim celu się go stosuje

CLINOLEIC jest emulsją tłuszczową do infuzji, zawierającą mieszaninę oleju z oliwek (80%) i oleju sojowego (20%).

CLINOLEIC jest stosowany jako źródło energii i niezbędnych kwasów tłuszczowych (tłuszczów lub lipidów), które nie mogą być syntetyzowane w organizmie. CLINOLEIC podawany jest pacjentowi bezpośrednio do krwi z pominięciem układu pokarmowego. Ta metoda odżywiania (żywienie pozajelitowe) jest stosowana, gdy z powodów medycznych jedzenie i picie nie może być przyjmowane poprzez układ pokarmowy.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem CLINOLEIC Kiedy nie należy stosować leku CLINOLEIC

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na białko jaj lub białko orzeszków ziemnych lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

•    Jeśli u pacjenta występuje duże stężenie tłuszczów we krwi (ciężka dyslipidemia)

•    Jeśli u pacjenta występują niewyrównane zaburzenia metabolizmu, w tym kwasica mleczanowa i niewyrównana cukrzyca

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zaleca się prowadzenie ścisłego nadzoru klinicznego na początku każdego podawania leku do żyły (wlewu dożylnego).

Jeśli wystąpią nietypowe oznaki lub objawy reakcji alergicznej, infuzja zostanie natychmiast przerwana. Do objawów tych należą: pocenie się, gorączka, dreszcze, ból głowy, wysypka skórna lub duszność (problemy z oddychaniem). Lek zawiera olej sojowy oraz fosfatydy jaja kurzego. Białka soi oraz jaj mogą wywoływać reakcje nadwrażliwości. Obserwowano krzyżowe reakcje alergiczne pomiędzy białkami soi i orzeszków ziemnych.

Lekarz będzie sprawdzał i monitorował stężenie trójglicerydów (rodzaj tłuszczów występujących we krwi) i stężenie cukru we krwi pacjenta.

Niektóre leki oraz choroby mogą zwiększyć ryzyko rozwoju zakażenia lub posocznicy (obecność bakterii we krwi). Szczególne ryzyko wystąpienia zakażenia lub posocznicy istnieje po umieszczeniu rurki (cewnika dożylnego) w żyle pacjenta. Lekarz będzie uważnie obserwował pacjenta w kierunku wykrycia jakichkolwiek objawów zakażenia. Pacjenci wymagający żywienia pozajelitowego (podawania substancji odżywczych za pomocą rurki umieszczonej w żyle) mogą być, ze względu na swój stan kliniczny, bardziej narażeni na rozwój zakażenia. Stosowanie techniki aseptycznej (postępowania zapewniającego nieobecność drobnoustrojów) podczas umieszczania i utrzymywania cewnika oraz podczas przygotowywania leku do żywienia może zmniejszyć ryzyko rozwoju zakażenia.

Lekarz określa dawkę i szybkość podania, uwzględniając użycie filtra końcowego.

Lekarza należy poinformować:

-    o ciężkich stanach wpływających na przemiany cukrów, tłuszczów, białek i soli w organizmie (zaburzenia metaboliczne)

-    o ciężkim uogólnionym zakażeniu krwi (posocznica)

-    o ciężkiej chorobie wątroby

-    o zaburzeniach krzepliwości krwi

-    o ataku serca (zawale mięśnia sercowego)

-    o niewydolności serca

-    o niewydolności nerek

-    o zmniejszeniu ilości czerwonych krwinek (anemia)

-    o obecności płynu w płucach

Należy poinformować lekarza jeśli u pacjenta wystąpi opuchnięcie, wrażliwość i zaczerwienienie w miejscu wprowadzenia igły do jednego z naczyń krwionośnych (żyły), gdyż może to być objaw zapalenia (zakrzepowe zapalenie żył).

Od początku wlewu lekarz będzie monitorował stan pacjenta, zwłaszcza jeśli ma on problemy z wątrobą, nerkami, nadnerczami, sercem lub układem krążenia.

W trakcie podawania leku, lekarz przeprowadzi testy kliniczne i badania laboratoryjne, aby sprawdzić skuteczność i na bieżąco kontrolować bezpieczeństwo podawania leku.

Dzieci i młodzież

CLINOLEIC może być stosowany u małych dzieci, jeśli podawanie leku jest dokładnie monitorowane. CLINOLEIC stosowano przez okres do 7 dni u noworodków i do 2 miesięcy u dzieci.

CLINOLEIC a inne leki

Należy poinformować lekarza o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Olej z oliwek oraz olej sojowy obecne w leku CLINOLEIC zawierają witaminę K. Zazwyczaj nie ma to wpływu na działanie leków zmniejszających krzepliwość krwi (przeciwzakrzepowych), takich jak kumaryna. Jeśli jednak pacjent przyjmuje leki przeciwzakrzepowe, powinien poinformować o tym lekarza.

Ciąża i karmienie piersią

Bezpieczeństwo podawania CLINOLEIC u kobiet w ciąży i karmiących piersią nie zostało ustalone. Dlatego nie należy podawać CLINOLEIC kobietom w ciąży i karmiącym piersią, chyba że jest to zalecone przez lekarza.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

3. Jak stosować CLINOLEIC

CLINOLEIC zawiera 200 mg tłuszczów w 1 ml.

Dawkowanie Stosowanie u dorosłych

Lekarz zdecyduje o odpowiednim dawkowaniu w zależności od stanu klinicznego pacjenta. Dawkowanie wynosi od 1 do maksymalnie 2 gramów tłuszczów/kg mc. na dobę.

Stosowanie u dzieci

Nie zaleca się podawania więcej niż 3 g tłuszczów/kg mc. na dobę.

Stosowanie u wcześniaków i dzieci z małą urodzeniową masą ciała

CLINOLEIC można podawać wcześniakom urodzonym w co najmniej 28 tygodniu ciąży.

Nie zaleca się podawania więcej niż 2 g tłuszczów/kg mc. na dobę.

Sposób podawania

CLINOLEIC podawany będzie przez plastikową rurkę połączoną z igłą umieszczoną w żyle pacjenta (infuzja dożylna).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku CLINOLEIC

Przedawkowanie może spowodować zmniejszoną zdolność organizmu do usuwania tłuszczów zawartych w CLINOLEIC (zespół przeciążenia tłuszczami). Efekty przedawkowania są zazwyczaj odwracalne, gdy infuzja CLINOLEIC zostanie przerwana (patrz też punkt 4. Możliwe działania niepożądane).

Pominięcie zastosowania CLINOLEIC

Pacjent nie powinien otrzymać dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nietypowych objawów na początku podawania, infuzję należy natychmiast przerwać. Do objawów tych należą: nadmierne pocenie, dreszcze, bóle głowy i trudności w oddychaniu (duszność).

Obserwowano także inne działania niepożądane, występujące z większą lub mniejszą częstością: Następujące działania niepożądane występują często i dotyczą od 1 do 10 na 100 pacjentów:

-    zwiększenie stężenia cukru we krwi (hiperglikemia)

-    zwiększenie stężenia lipidów we krwi (hiperlipidemia)

-    zmniejszenie stężenia białek (hipoproteinemia)

-    uczucie mdłości (nudności), wymioty

-    opuchnięcie brzucha (wzdęcie brzucha)

-    zmniej szenie ciśnienia tętniczego krwi

-    zażółcenie skóry i oczu spowodowane chorobami pęcherzyka żółciowego (cholestaza) lub

-    zwiększonym stężeniem bilirubiny zwiększone stężenie trójglicerydów we krwi

Następujące działania niepożądane występują niezbyt często i dotyczą od 1 do 10 na 1000 pacjentów:

-    zmniejszenie liczby białych krwinek (leukopenia)

-    ból brzucha i uczucie dyskomfortu w okolicy żołądka

-    trudność w oddychaniu (duszność)

-    dreszcze

-    uderzenia gorąca

-    zapalenie wątroby z niszczeniem komórek wątroby

-    zwiększenie aktywności enzymów trzustki

Następujące działania zgłaszane były z nieznaną częstością (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    zmniej szenie liczby płytek krwi

-    reakcje alergiczne, w tym zaczerwieniona swędząca wysypka (pokrzywka), świąd

-    biegunka

Działania niepożądane zgłaszane podczas stosowania podobnych produktów leczniczych: niewydolność wątroby, schyłkowa choroba wątroby, bliznowacenie wątroby, stłuszczenie wątroby, zapalenie pęcherzyka żółciowego, kamienie żółciowe w pęcherzyku żółciowym.

Zmniejszona zdolność usuwania tłuszczów zawartych w CLINOLEIC może spowodować „zespół przeciążenia tłuszczami”. Może on wynikać z przedawkowania, ale może również pojawić się na początku infuzji, nawet w przypadku prawidłowego podania produktu. Może to spowodować nagłe pogorszenie stanu klinicznego pacjenta. Zespół przeciążenia tłuszczami może prowadzić do:

•    nadmiaru tłuszczów we krwi (hiperlipidemii)

•    gorączki

•    tłuszczowego nacieku wątroby

•    powiększenia wątroby (hepatomegalii)

•    zmniejszenia liczby krwinek czerwonych (niedokrwistości)

•    zmniejszenia liczby krwinek białych i płytek krwi

•    zaburzenia krzepliwości krwi

•    śpiączki.

Objawy te zazwyczaj ustępują po zaprzestaniu infuzji.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki. Dotyczy to również wszelkich objawów niepożądanych niewymienionych w tej ulotce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

PL 02-222 Warszawa

Tel. +48 22 49 21 301

Faks: +48 22 49 21 309

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać CLINOLEIC

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować CLINOLEIC po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie po oznaczeniu: „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Nie zamrażać. Chronić przed światłem.

Nie stosować jeśli worek jest uszkodzony lub gdy emulsja nie jest jednorodna o mlecznym wyglądzie. Częściowo zużyte opakowania należy wyrzucić. Nie należy ponownie podłączać worków z pozostałościami emulsji, powinny zostać one wyrzucone przez personel medyczny.

Wewnątrz opakowania ochronnego umieszczona jest saszetka pochłaniająca tlen/wskaźnik tlenu. Przed otwarciem opakowania ochronnego należy sprawdzić kolor wskaźnika tlenu. Powinien być zgodny z kolorem kontrolnym wydrukowanym obok symbolu OK na wskaźniku i zaznaczonym na zadrukowanej powierzchni etykiety wskaźnika. Saszetkę należy wyrzucić po zdjęciu opakowania ochronnego.

Po otwarciu zużyć natychmiast.

Nie stosować produktu, jeżeli kolor wskaźnika nie odpowiada kolorowi kontrolnemu.

Nie przechowywać otwartego worka do następnej infuzji.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera CLINOLEIC

100 ml emulsji do infuzji zawiera następujące substancje czynne

Olej z oliwek oczyszczony (80%) i olej sojowy oczyszczony (20%)    20,00 g

co odpowiada zawartości niezbędnych kwasów tłuszczowych...........................4,00 g

2000 kcal/l (8,36 MJ/l) ............ 270 mOsm/l


... 6-8

0,986


Właściwości Wartość energetyczna

Osmolamość...........

pH.......................

Gęstość.................

Pozostałe składniki to: oczyszczone fosfatydy z jaja kurzego, glicerol, sodu oleinian, sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań.

Fosfolipidy dostarczają 47 miligramów (1,5 mmol) fosforu na 100 ml.

Jak wygląda CLINOLEIC i co zawiera opakowanie

CLINOLEIC jest jednorodnym mlecznym płynem.

CLINOLEIC dostarczany jest w plastikowym worku.

Worek o pojemności: 100 ml, 250 ml, 350 ml, 500 ml, 1000 ml.

Nie wszystkie opakowania muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Baxter Polska Sp. z o. o.

Ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa

Wytwórca:

Baxter SA

Boulevard Rene Branquart 80 7860 Lessines, Belgia

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Baxter i Clinoleic są znakami towarowymi Baxter International Inc.

6

ClinOleic 20%

Charakterystyka Clinoleic 20%

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

CLINOLEIC 20%, emulsja do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 100 ml emulsji do infuzji zawiera

Olej z oliwek oczyszczony i olej sojowy oczyszczony * ..............................20,00 g

co odpowiada zawartości niezbędnych kwasów tłuszczowych.........................4,00 g *Mieszanina oczyszczonego oleju z oliwek (ok. 80%) i oczyszczonego oleju sojowego (ok. 20%).

Wartość energetyczna............................................. 2000 kcal/l (8,36 MJ/l)

Zawartość tłuszczów (olej z oliwek i olej sojowy)............................ 200 g/l

Osmolarność..................................................................... 270 mOsm/l

pH.............................................................................................6-8

Gęstość....................................................................................0,986

Fosfolipidy dostarczają 47 miligramów lub 1,5 mmol fosforu na 100 ml Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Emulsja do infuzji.

Mleczny, jednorodny płyn.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy stosowany jako źródło tłuszczów w żywieniu pozajelitowym pacjentów, u których żywienie doustne lub dojelitowe jest niemożliwe, niewystarczające lub przeciwwskazane.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

CLINOLEIC 20% zawiera 200 g/l tłuszczów, co odpowiada 200 mg/ml.

Dawkowanie

Dawkowanie ustala się w zależności od wydatku energetycznego, stanu klinicznego pacjenta, masy ciała, zdolności do metabolizowania CLINOLEIC 20%, jak również składników energetycznych dostarczanych dodatkowo doustnie i (lub) dojelitowo. Dlatego dawka powinna być dobrana indywidualnie z zastosowaniem odpowiedniej wielkości worka.

DOROŚLI:

Dawkowanie wynosi od 1 do maksymalnie 2 g tłuszczów /kg mc. na dobę. Początkowa szybkość wlewu musi być powolna i nie może przekraczać 0,1 g tłuszczów, czyli 0,5 ml emulsji (około 10 kropli) na minutę przez 10 minut, a następnie powinna być stopniowo zwiększana, aż do osiągnięcia wymaganej szybkości po pół godzinie.

Nie wolno przekraczać szybkości 0,15 g tłuszczów/kg mc. na godzinę (0,75 ml/kg mc. na godzinę).

Dorośli (na kg mc.)

Dorośli (na 70 kg mc.)

Zwykle stosowane dawkowanie

1 do 2 g/kg mc. na dobę

70 do 140 g na dobę

Podana objętość CLINOLEIC 20%

5 do 10 ml/kg mc. na dobę

350 do 700 ml na dobę

DZIECI:

CLINOLEIC 20% należy podawać w ciągłym wlewie 24 godz. na dobę.

Nie zaleca się przekraczania dawki dobowej 3 g tłuszczów/kg mc. i szybkości wlewu 0,15 g tłuszczów/kg mc. na godzinę.

Dawkę dobową należy stopniowo zwiększać w ciągu pierwszego tygodnia podawania. WCZEŚNIAKII DZIECI Z MAŁĄ MASĄ URODZENIOWĄ:

CLINOLEIC 20% można podawać wcześniakom w wieku ciążowym wynoszącym co najmniej 28 tygodni. CLINOLEIC 20% należy podawać w infuzji ciągłej 24 godziny na dobę.

Początkowa dawka dobowa powinna wynosić od 0,5 do 1,0 g tłuszczów/kg masy ciała. Można ją zwiększać o 0,5-1,0 g tłuszczów/kg masy ciała co 24 godziny, do dawki dobowej 2,0 g tłuszczów/kg mc.

Sposób podawania Infuzja dożylna:

-    w przypadku podawania jako część kompletnej mieszaniny odżywczej (razem z glukozą i aminokwasami), należy podawać drogą żyły centralnej lub żył obwodowych, w zależności od końcowej osmolarności roztworu;

-    w rzadkich przypadkach podawania samej emulsji tłuszczowej w celu uzupełnienia żywienia doustnego lub dojelitowego, CLINOLEIC 20% może być podawany przez żyłę obwodową.

Zaleca się, aby zawartość worka zużyć niezwłocznie po otwarciu i nie przechowywać do czasu następnej infuzji.

Zalecany czas trwania infuzji w przypadku worka z płynem do żywienia pozajelitowego wynosi między 12 a 24 godziny, zależnie od stanu klinicznego pacjenta.

Szybkość podawania musi być dostosowana z uwzględnieniem podawanej dawki, dobowej podaży płynów oraz czasu trwania infuzji (patrz punkt 4.9).

Leczenie za pomocą żywienia pozajelitowego można prowadzić tak długo jak wymaga tego stan kliniczny pacjenta.

Jednakże, gdy wymagane jest długotrwałe podawanie leku, należy regularnie oceniać stosunek korzyści do ryzyka, w szczególności w celu zaplanowania przywrócenia żywienia doustnego i (lub) dojelitowego.

Zaleca się, aby w trakcie podawania wszystkich roztworów do żywienia pozajelitowego, gdzie jest to możliwe, stosować filtr końcowy.

Instrukcje podawania i przygotowania do stosowania emulsji do wlewów (patrz punkt 6.6). Stosowanie w mieszaninach odżywczych (z glukozą i aminokwasami):

Destabilizacja emulsji objawia się wystąpieniem widocznych żółtych kropelek lub nierozpuszczalnych cząstek w mieszaninie.

4.3    Przeciwwskazania

Stosowanie CLINOLEIC 20% jest przeciwwskazane w następujących przypadkach:

-    stwierdzona nadwrażliwość na białko jaj, białko sojowe lub białko orzeszków ziemnych lub na którąkolwiek z substancji czynnych lub pomocniczych

-    ciężka dyslipidemia i niewyrównane zaburzenia metabolizmu, w tym kwasica mleczanowa i niewyrównana cukrzyca

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania OSTRZEŻENIA

Jeśli wystąpią jakiekolwiek oznaki lub objawy reakcji alergicznej (takie jak pocenie się, gorączka, dreszcze, ból głowy, wysypka skórna lub duszności), infuzję należy natychmiast przerwać. Produkt zawiera olej sojowy oraz fosfatydy jaja kurzego. Białka soi oraz jaja mogą powodować reakcje nadwrażliwości. Obserwowano krzyżowe reakcje alergiczne pomiędzy białkami soi i orzeszków ziemnych.

Codziennie należy monitorować stężenie trójglicerydów w osoczu oraz klirens trójglicerydów. W trakcie infuzji stężenie trójglicerydów w surowicy nie powinno przekroczyć 3 mmol/l. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, następną infuzję można rozpocząć dopiero, gdy stężenie trójglicerydów w surowicy wróci do wartości wyjściowych.

Powikłania związane z zakażeniem i sepsą

Zakażenie dostępu żylnego i sepsa są powikłaniami, które mogą wystąpić u pacjentów żywionych pozajelitowo, szczególnie w przypadku niewystarczającej dbałości o cewniki i skażenie roztworów, immunosupresanty oraz istnienie innych czynników takich jak hiperglikemia, niedożywienie i (lub) stan związany z chorobą zasadniczą, które mogą predysponować do powikłań w postaci zakażeń.

Infuzja emulsji tłuszczowej podczas ciężkiej sepsy może zaburzać odporność immunologiczną, dlatego należy przeprowadzić staranną ocenę stosunku korzyści do ryzyka dla pacjenta, do momentu aż leczenie sepsy ustabilizuje stan pacjenta.

Dokładne monitorowanie objawów przedmiotowych i podmiotowych oraz wyników badań laboratoryjnych celem wykrycia gorączki i (lub) dreszczy, leukocytozy, komplikacji technicznych związanych ze sprzętem do dostępu żylnego oraz hiperglikemii może pomóc we wczesnym rozpoznawaniu zakażenia.

Pacjenci wymagający żywienia pozajelitowego są często predysponowani do rozwinięcia powikłań w postaci zakażeń z powodu niedożywienia i (lub) stanu związanego z chorobą zasadniczą.

Występowanie powikłań wynikających z zakażeń można zmniejszyć poprzez zwiększenie nacisku na stosowanie technik aseptycznych podczas umieszczania i utrzymywania cewnika oraz w trakcie przygotowywania produktu żywieniowego do podawania.

Niewydolność wątroby

Należy zachować ostrożność, stosując produkt u pacjentów z niewydolnością wątroby, ponieważ istnieje ryzyko rozwoju lub nasilenia zaburzeń neurologicznych związanych z hiperamonemią. Należy regularnie oceniać stan kliniczny i wykonywać badania laboratoryjne, w szczególności określanie stężenia glukozy, elektrolitów oraz trójglicerydów (maksymalne stężenie w trakcie infuzji 3 mmol/l) we krwi.

Zaburzenia hematologiczne i zakrzepowe zapalenie żył

Należy zachować ostrożność stosując produkt u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia oraz niedokrwistością. Należy uważnie monitorować morfologię krwi i parametry krzepliwości.

Może wystąpić zakrzepowe zapalenie żył, szczególnie w przypadku infuzji przez żyły obwodowe. Miejsce wprowadzenia cewnika musi być codziennie monitorowane w celu wykrycia miejscowych oznak zakrzepowego zapalenia żył.

Zmniejszona zdolność do usuwania tłuszczów może skutkować wystąpieniem zespołu przeciążenia tłuszczami, który może być spowodowany przedawkowaniem, jednak może pojawić się również na początku infuzji, nawet jeśli produkt podawany jest zgodnie z zaleceniami. Efekty te są zazwyczaj odwracalne po przerwaniu podawania emulsji tłuszczowej (patrz również punkt 4.8).

CLINOLEIC 20% podawany jest jako część schematu żywienia pozajelitowego. Uzupełnianie niedoborów żywieniowych u pacjentów ciężko niedożywionych może wywołać zespół objawów z tym związanych. Zespół ten charakteryzuje się przeniesieniem potasu, fosforu i magnezu do płynów wewnątrzkomórkowych, gdyż u pacjenta zaczynają przeważać przemiany anaboliczne. Może także wystąpić niedobór tiaminy i zatrzymanie płynów w organizmie. Dokładna kontrola i powolne zwiększanie podaży substancji odżywczych z unikaniem przekarmienia może zapobiec tym komplikacjom.

W przypadku mieszania CLINOLEIC 20% z roztworami glukozy i (lub) aminokwasów, przed podaniem mieszaniny należy sprawdzić zgodność (patrz punkty 6.2 i 6.6). Powstanie osadu może skutkować zamknięciem światła naczynia krwionośnego.

Zarówno w czasie krótkotrwałego jak i długotrwałego żywienia pozajelitowego, należy regularnie oznaczać stężenie fosfatazy alkalicznej i bilirubiny całkowitej, zależnie od stanu klinicznego pacjenta.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Aby uniknąć zatorów powietrznych, spowodowanych resztkowym powietrzem zawartym w pierwszym worku, nie podłączać worków seryjnie.

Zatory powietrzne mogą powstawać, jeśli powietrze resztkowe nie zostanie całkowicie usunięte z worka przed rozpoczęciem podawania, a worek jest ściskany w celu zwiększenia szybkości przepływu.

Stosowanie zestawu do podawania dożylnego z odpowietrzaniem, z odpowietrznikiem w pozycji otwartej może prowadzić do zatoru powietrznego.

Jak w przypadku wszystkich płynów do podawania pozajelitowego, należy zwracać szczególną uwagę na bilans wodny, zwłaszcza u pacjentów z ostrą oligurią lub anurią oraz u pacjentów z obrzękiem płuc lub niewydolnością serca.

Ciężkie zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej, ciężkie stany przewodnienia i ciężkie zaburzenia metaboliczne muszą być skorygowane przed rozpoczęciem infuzji.

U pacjentów z obrzękiem płuc lub z niewydolnością serca należy uważnie monitorować bilans płynów.

Aby zapobiec wystąpieniu kwasicy metabolicznej, emulsję tłuszczową należy podawać jednocześnie z roztworem węglowodanów i aminokwasów.

Należy regularnie oznaczać stężenie glukozy we krwi, trójglicerydów w surowicy, równowagę kwasowo-zasadową, elektrolity, osmolarność surowicy, czynność nerek, wskaźniki krzepnięcia krwi oraz morfologię krwi.

Podobnie jak inne emulsje tłuszczowe, CLINOLEIC 20% można podawać niemowlętom skrajnie niedojrzałym i (lub) z bardzo małą masą urodzeniową wyłącznie pod ścisłą kontrolą neonatologa. Istnieją doniesienia kliniczne o stosowaniu emulsji tłuszczowej CLINOLEIC 20% przez okres do 7 dni u noworodków i do 2 miesięcy u dzieci.

CLINOLEIC 20% należy podawać ostrożnie w przypadkach hiperbilirubinemii noworodków (stężenie bilirubiny całkowitej w surowicy > 200 mikromoli/litr), dokładnie monitorując stężenie bilirubiny całkowitej.

Żywienie pozajelitowe należy stosować z ostrożnością u pacjentów z chorobą wątroby w wywiadzie lub niewydolnością wątroby. Należy ściśle monitorować parametry czynności wątroby w tej grupie pacjentów (patrz poniżej).

U niektórych pacjentów żywionych pozajelitowo dochodzi do zaburzeń wątroby i dróg żółciowych, w tym cholestazy, stłuszczenia, zwłóknienia i marskości wątroby, mogących powodować niewydolność wątroby, a także zapalenie pęcherzyka żółciowego i kamicę żółciową. Uważa się, że etiologia tych chorób jest wieloczynnikowa i może być różna u poszczególnych pacjentów. Pacjenci, u których wystąpią nieprawidłowości w wynikach badań laboratoryjnych lub inne oznaki zaburzeń wątroby i dróg żółciowych, powinni zostać jak najwcześniej poddani badaniu przez lekarza posiadającego wiedzę z zakresu chorób wątroby w celu ustalenia przyczyn oraz podjęcia odpowiedniego leczenia.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Pełna informacja dotycząca zgodności z innymi lekami nie jest dostępna.

Nie przeprowadzano badań dotyczących interakcji z CLINOLEIC 20%.

CLINOLEIC 20% zawiera witaminę K, która jest naturalnym składnikiem emulsji tłuszczowych. Nie należy się spodziewać, aby ilość witaminy K w zalecanych dawkach CLINOLEIC 20% mogła wpływać na efekty działania pochodnych kumaryny.

Tłuszcze zawarte w emulsji mogą zaburzać wyniki niektórych badań laboratoryjnych, o ile próbki krwi zostały pobrane zanim doszło do eliminacji tłuszczów z surowicy (tłuszcze są zazwyczaj eliminowane po 5-6 godzinach od zaprzestania ich podawania). Należy zapoznać się z informacją o produkcie stosowanym do oznaczeń laboratoryjnych dotyczącą potencjalnej interferencji związanej z dużą zawartością tłuszczów w próbkach krwi.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Bezpieczeństwo podawania CLINOLEIC 20% u kobiet w ciąży i karmiących piersią nie zostało dotychczas ustalone. Z tego powodu nie należy stosować CLINOLEIC 20%w okresie ciąży i karmienia piersią, chyba że jest to konieczne.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie dotyczy.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane, które wystąpiły po podaniu CLINOLEIC 20% zaprezentowane są wraz ze względnymi częstościami występowania; są to działania niepożądane udokumentowane w badaniach klinicznych jak i te pochodzące ze zgłoszeń po wprowadzeniu produktu do obrotu. W trakcie badań klinicznych CLINOLEIC 20% podawany był 274 dorosłym pacjentom i dlatego częstości działań niepożądanych ograniczone są do działań występujących bardzo często do niezbyt często, wg następującej konwencji: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000) lub nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi odnotowanymi dla CLINOLEIC 20% w badaniach klinicznych były nudności i (lub) wymioty, które wystąpiły u ponad 2% pacjentów.

Działania niepożądane zgłaszane dla CLINOLEIC 20% w trakcie badań klinicznych i po wprowadzeniu produktu do obrotu

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Termin zalecany przez MedDRA

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często

Leukopenia

Nieznana

T rombocytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

Nieznana

Nadwrażliwość

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

Hiperglikemia

Często

Hiperproteinemia

Często

Hiperlipidemia

Zaburzenia naczyń

Niezbyt często

Uderzenia gorąca

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

Duszność

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Nudności, wymioty

Często

Wzdęcie brzucha

Niezbyt często

Ból brzucha, dyskomfort w nadbrzuszu

Nieznana

Biegunka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często

Cholestaza

Niezbyt często

Cytolityczne zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Nieznana

Pokrzywka, świąd

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często

Dreszcze

Badania diagnostyczne

Często

Zmniejszenie średniego ciśnienia tętniczego

Często

Zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi, zwiększenie stężenia trójglicerydów we krwi

Często

Nieprawidłowe wyniki testów wątrobowych

Niezbyt często

Zwiększenie aktywności enzymów trzustki

Nieznana

Skrócenie znormalizowanego czasu protrombinowego

Podobne działania niepożądane zgłaszano podczas stosowania podobnych produktów leczniczych: niewydolność wątroby, marskość wątroby, zwłóknienie wątroby, stłuszczenie wątroby, zapalenie pęcherzyka żółciowego, kamica żółciowa.

Zespół przeciążenia tłuszczami (bardzo rzadko):

Podczas stosowania podobnych produktów zgłaszano występowanie zespołu przeciążenia tłuszczami. Zmniejszona zdolność usuwania tłuszczów zawartych w CLINOLEIC 20% może spowodować zespół przeciążenia tłuszczami, który może wynikać z przedawkowania, jednakże objawy i oznaki tego zespołu mogą również wystąpić na początku infuzji, gdy produkt podawany jest zgodnie z zaleceniami. Zespół ten jest związany z nagłym pogorszeniem się stanu klinicznego pacjenta i charakteryzuje się hiperlipidemią, gorączką, stłuszczeniem wątroby, hepatomegalią, anemią, zmniejszeniem liczby krwinek białych, zmniejszeniem liczby płytek krwi, zaburzeniami krzepliwości krwi oraz śpiączką wymagającą hospitalizacji. Te objawy zazwyczaj ustępują po zaprzestaniu infuzji emulsji tłuszczowej.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

PL 02-222 Warszawa

Tel. +48 22 49 21 301

Faks: +48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Ograniczona zdolność usuwania tłuszczów może skutkować tzw. zespołem przeciążenia tłuszczami, który może być wywołany przedawkowaniem, a jego efekty zazwyczaj są odwracalne po zaprzestaniu infuzji tłuszczowej (patrz również punkt 4.8).

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Kod ATC: B05BA02

Połączenie oleju z oliwek i oleju sojowego pozwala na uzyskanie mieszaniny zawierającej kwasy tłuszczowe w przybliżonej proporcji:

-    15% nasyconych kwasów tłuszczowych (ang. SFA - saturated fatty acids),

-    65% jednonienasyconych kwasów tłuszczowych (ang. MUFA - monounsaturated fatty acids),

-    20% niezbędnych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (ang. EPUFA - essential polyunsaturated fatty acids).

Umiarkowana zawartość niezbędnych kwasów tłuszczowych prawdopodobnie ułatwia ich wykorzystanie, zapewnia prawidłowe stężenie niezbędnych kwasów tłuszczowych i koryguje ich niedobory.

W porównaniu z olejem sojowym:

-    u wcześniaków w wieku ciążowym powyżej 28 tygodni, którym podawano preparat przez 7 dni, wykazano zwiększenie stężenia witaminy E w następstwie wyższej zawartości alfa-tokoferolu w oleju z oliwek,

-    u dzieci (8 osób na grupę) długotrwale żywionych pozajelitowo (przez 2 miesiące) stwierdzano zmniejszoną peroksydację tłuszczów, związaną z poprawą stosunku zawartości witaminy E do niezbędnych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych.

Właściwości te stwierdzono w przypadku stosowania preparatu w dawkach od 1 do 3 g/kg mc. na dobę.

Duża wartość energetyczna emulsji umożliwia podanie dużej ilości kalorii w niewielkiej objętości preparatu.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Szybkość eliminacji emulsji tłuszczowej zależy od wielkości kropelek tłuszczu:

Mały rozmiar kropelek tłuszczu opóźnia ich usuwanie, zaś zwiększa lipolizę przez lipazę lipoproteinową.

Ponieważ wielkość kropelek tłuszczu w CLINOLEIC 20% jest zbliżona do wielkości chylomikronów, jej szybkość eliminacji jest podobna.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Wyniki badań toksykologicznych wykazały dobrą tolerancję produktu leczniczego.

W badaniach toksyczności stwierdzano zmiany, które są obserwowane w trakcie podawania dużych dawek emulsji tłuszczowych, takie jak: gromadzenie tłuszczu i barwników w wątrobie, małopłytkowość i zwiększone stężenie cholesterolu.

W badaniach doświadczalnych z zastosowaniem dużych dawek produktu CLINOLEIC 20% stwierdzano mniejszą peroksydację tłuszczów i poprawę zasobów witaminy E w ustroju, w porównaniu z emulsjami oleju sojowego.

Badanie przeprowadzone in vitro na komórkach ludzkich oraz badanie przeprowadzone in vivo na szczurach wykazały, że w odróżnieniu od emulsji oleju sojowego, CLINOLEIC 20% nie zaburza proliferacji limfocytów, ekspresji markerów aktywacji komórek, ani uwalniania interleukiny-2. Kliniczne znaczenie wyników tych obserwacji nie jest znane.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Oczyszczone fosfatydy z jaja kurzego

Glicerol

Sodu oleinian

Sodu wodorotlenek

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Pełna informacja dotycząca zgodności z innymi lekami nie jest dostępna.

Tego produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi za wyjątkiem wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

18 miesięcy w workach w opakowaniach ochronnych.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC. Nie zamrażać. Chronić przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

CLINOLEIC 20% jest pakowany w worki. Są to worki plastikowe wielowarstwowe (EP-SEBS/EVA/EVA2/PCCE) w opakowaniu ochronnym, zabezpieczającym przed dostępem tlenu. Wewnątrz opakowania ochronnego umieszczona jest saszetka pochłaniająca tlen, z dołączonym indykatorem tlenu, którą należy wyrzucić po zdjęciu opakowania ochronnego.

Dostępne wielkości opakowań:

Worki o pojemności: 100 ml, 250 ml, 350 ml, 500 ml, 1000 ml Nie wszystkie opakowania muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Po otwarciu, zużyć natychmiast i wyrzucić częściowo użyte opakowania.

Tylko do jednorazowego użytku.

Worek

Przed otwarciem opakowania ochronnego należy sprawdzić kolor wskaźnika tlenu i porównać go z kolorem kontrolnym wydrukowanym obok symbolu <<OK>> na wskaźniku i zaznaczonym na zadrukowanej powierzchni etykiety wskaźnika. Nie stosować produktu, jeżeli kolor wskaźnika nie odpowiada kolorowi odniesienia widocznemu obok symbolu <<OK>>.

a.    Otwieranie

-    rozerwać opakowanie ochronne

-    wyrzucić pochłaniacz/wskaźnik tlenu

-    sprawdzić, czy worek nie jest uszkodzony

-    stosować wyłącznie w przypadku, gdy worek jest nieuszkodzony, a emulsja tłuszczowa jest jednorodna o mlecznym wyglądzie.

b.    Przygotowanie wlewu

-    zawiesić worek

-    usunąć plastikową osłonkę z miejsca przewidzianego do wkłucia ostrza zestawu do przetaczania

-    wcisnąć w nie mocno ostrze zestawu do przetaczania.

c.    Dodatki

Tłuszcze stanowią tylko jeden ze składników żywienia pozajelitowego. Dla pełnego żywienia pozajelitowego, konieczne jest jednoczesne uzupełnianie niedoborów aminokwasów, węglowodanów, elektrolitów, witamin i pierwiastków śladowych. Przed podaniem pacjentowi, należy sprawdzić zgodność dodawanych składników i stabilność gotowej emulsji. Wprowadzanie składników dodatkowych powinno odbywać się w warunkach aseptycznych oraz przy jednoczesnym delikatnym mieszaniu zawartości worka.

d.    Podawanie

Po otwarciu worka zawartość musi zostać zużyta natychmiast. Nie wolno przechowywać otwartego worka do następnej infuzji. Nie podłączać ponownie częściowo zużytych worków.

Aby uniknąć zatorów powietrznych, spowodowanych resztkowym powietrzem zawartym w pierwszym worku, nie podłączać worków seryjnie.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady oraz cały zestaw do infuzji należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa

8 NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU:

9594

9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 30.09.2002 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 23.08.2012 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZEŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10

ClinOleic 20%