+ iMeds.pl

Clopamid vp 20 mgUlotka Clopamid vp

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Clopamid VP

20 mg, tabletki

Clopamidum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Clopamid VP i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Clopamid VP

3.    Jak stosować lek Clopamid VP

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Clopamid VP

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK CLOPAMID VP I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Clopamid VP należy do grupy leków moczopędnych. Hamuje wchłanianie zwrotne chloru i sodu w kanalikach nerkowych, dzięki czemu pierwiastki te, a wraz z nimi również woda, wydalane są z organizmu w zwiększonej ilości. Powoduje to zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi oraz zmniejszenie obrzęków.

Działanie moczopędne leku pojawia się około 2 godziny po doustnym podaniu, osiąga swoje maksimum po kolejnych 1 - 4 godzinach i utrzymuje się do około 24 godzin od chwili przyjęcia.

W nadciśnieniu tętniczym pełne działanie leku występuje po 2 - 4 tygodniach od początku stosowania. Lek Clopamid VP stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego (zarówno jako samodzielny lek, jak i w połączeniu z pindololem) oraz obrzęków w przebiegu niewydolności mięśnia sercowego, nerek oraz wątroby.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CLOPAMID VP Kiedy nie stosować leku Clopamid VP

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na klopamid lub którykolwiek z pozostałych składników leku Clopamid VP albo na sulfonamidy;

-    gdy u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min), ostre kłębuszkowe zapalenie nerek, bezmocz, ciężka niewydolność wątroby, śpiączka wątrobowa;

-    jeśli u pacjenta występują nie ustępujące pod wpływem leczenia: zmniejszone stężenie potasu we krwi, zwiększone stężenie wapnia lub kwasu moczowego we krwi, zmniejszone wypełnienie naczyń układu krwionośnego, znacznie zmniej szone stężenie sodu we krwi lub dna moczanowa.

Leku Clopamid VP nie należy stosować również w okresie ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Clopamid VP

-    jeśli u pacjenta występuje łagodna lub umiarkowana niewydolność nerek lub wątroby (u takich pacjentów lekarz zaleci okresową kontrolę stężenie potasu we krwi w trakcie stosowania leku Clopamid VP);

-    gdy u pacjenta występuje dna moczanowa (Clopamid VP może zwiększać stężenie kwasu moczowego we krwi i nasilać chorobę);

-    jeśli u pacjenta występuje cukrzyca (Clopamid VP może zwiększać stężenie glukozy we krwi, w związku z czym może być konieczna zmiana dawkowania leków przeciwcukrzycowych);

-    gdy pacjent jest w wieku podeszłym (u takich osób tendencja do występowania zaburzeń elektrolitowych i odwodnienia jest zwiększona, w związku z czym powinny one zachować szczególną ostrożność stosując lek Clopamid VP oraz szczególnie dokładnie stosować się do zaleceń lekarza).

Z powodu możliwości wystąpienia nadwrażliwości na światło słoneczne, osoby stosujące lek Clopamid VP powinny unikać długiego przebywania na słońcu.

W czasie stosowania leku Clopamid VP nie należy nadużywać alkoholu.

Stosowanie leku Clopamid VP z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Klopamid nasila działanie obniżające ciśnienie tętnicze krwi innych leków wywierających takie działanie (m. in. pochodnych dihydropirydyny - np. nifedypiny, amlodypiny, barbituranów -np. tiopentalu, fenotiazyn - np. chloropromazyny, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych -np. amitryptyliny). Choć często jest to korzystne dla procesu leczenia nadciśnienia tętniczego, to stosując takie leki jednocześnie należy zachować ostrożność z powodu ryzyka wystąpienia niedociśnienia.

Jednoczesne przyjmowanie klopamidu i soli litu może powodować zwiększenie stężenia litu we krwi. Klopamid zwiększa ryzyko wystąpienia działania toksycznego glikozydów naparstnicy, dlatego stosując te leki jednocześnie należy okresowo kontrolować zapis EKG oraz stężenie potasu we krwi. Salicylany (m. in. kwas acetylosalicylowy) i niesteroidowe leki przeciwzapalne (m. in. ibuprofen, indometacyna) mogą zmniejszać wpływ klopamidu na ciśnienie tętnicze krwi.

Klopamid może osłabiać działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych (np. acenokumarolu) i insuliny.

Toksyczne działanie na serce leków przeciwarytmicznych (takich jak amiodaron, dizopiramid, chinidyna, sotalol) ulega nasileniu podczas jednoczesnego stosowania z klopamidem.

Jednoczesne stosowanie klopamidu z preparatami wapnia może zwiększać ryzyko wystąpienia zwiększonego stężenia wapnia, natomiast z lekami przeczyszczającymi i steroidami - zmniejszonego stężenia potasu w surowicy krwi.

Stosowanie leku Clopamid VP z jedzeniem i piciem

Lek Clopamid VP można przyjmować niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek Clopamid VP jest przeciwwskazany w okresie ciąży oraz w okresie karmienia piersią. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

W początkowym okresie stosowania leku Clopamid VP nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych, obsługiwać urządzeń mechanicznych ani wykonywać czynności wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, ponieważ podobnie jak inne środki przeciwko nadciśnieniu, może on powodować w tej fazie leczenia zawroty głowy lub uczucie nadmiernego zmęczenia.

3. JAK STOSOWAĆ LEK CLOPAMID VP

Lek Clopamid VP należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem.

Dorośli:

W leczeniu obrzęków:

Dawka początkowa, w zależności od nasilenia obrzęków, wynosi od 20 mg do 40 mg (1 do 2 tabletek) na dobę i jest podawana w pojedynczej dawce (w godzinach rannych). W przypadkach trudno poddających się leczeniu dawkę można zwiększyć do 60 mg (3 tabletek) podawanych w pojedynczej dawce dobowej. W miarę ustępowania obrzęków dawkę początkową należy stopniowo zmniejszać.

W leczeniu podtrzymującym zazwyczaj stosuje się dawkę od 10 mg do 40 mg (1/2 do 2 tabletek) na dobę, podawaną codziennie lub co drugi dzień.

W leczeniu nadciśnienia tętniczego:

Dawka początkowa zwykle wynosi 20 mg (1 tabletka) na dobę i jest podawana w pojedynczej dawce (w godzinach rannych).

Jeśli po około 1 - 3 tygodniach leczenia nie dojdzie do uzyskania pożądanego efektu klinicznego, dawkę należy zwiększyć do 40 mg (2 tabletek) na dobę podawanych w pojedynczej dawce, w godzinach rannych.

Nie należy stosować dawek większych niż 60 mg (3 tabletki) na dobę.

Dzieci:

Z powodu braku odpowiednich badań nie zaleca się stosowania leku w tej grupie wiekowej.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Nie ma potrzeby zmiany dawkowania.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby i nerek:

Leku nie należy stosować u osób z ciężką niewydolnością nerek i wątroby.

Lek Clopamid VP należy przyjmować regularnie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Clopamid VP

W przypadku zastosowania zbyt dużej dawki leku Clopamid VP mogą wystąpić między innymi: zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi w trakcie zmiany pozycji ciała z siedzącej lub leżącej na stojącą albo leżącej na siedzącą z zawrotami głowy, pojawieniem się mroczków przed oczami lub omdleniem, nudności, wymioty, zawroty głowy, zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej (głównie zmniejszenie stężenia potasu we krwi).

W przypadku przedawkowania należy zgłosić się do lekarza, który zastosuje odpowiednie leczenie Pominięcie zastosowania leku Clopamid VP

W przypadku niezastosowania kolejnej dawki leku w wyznaczonym czasie należy zastosować ją jak najszybciej. Jeśli jednak zbliża się już czas zastosowania następnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Clopamid VP

Przerwanie stosowania leku Clopamid VP może spowodować nasilenie choroby, z powodu której był stosowany (zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, nasilenie obrzęków).Dlatego przerwanie leczenia może nastąpić tylko pod kontrolą lekarza.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Clopamid VP może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania przedstawionych poniżej działań niepożądanych nie jest znana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia serca: uczucie nieregularnego bicia serca.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: zmiany składu morfotycznego krwi, w tym zmniejszenie ilości granulocytów obojętnochłonnych (rodzaj krwinek białych, który odpowiedzialny jest przede wszystkim za ochronę organizmu przed zakażeniem) i płytek krwi (rodzaj komórek krwi odpowiedzialnych przede wszystkim za hamowania krwawień).

Zaburzenia żołądka i jelit: łagodne dolegliwości żołądkowo-jelitowe, zapalenie trzustki.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: nadwrażliwość na światło słoneczne, wysypki.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: zmniejszenie stężenia potasu, magnezu i sodu oraz zwiększenie stężenia wapnia, kwasu moczowego, glukozy i cholesterolu w surowicy krwi, zasadowica hipochloremiczna (zwiększenie pH krwi przebiegające ze zmniejszonym stężeniem chloru w surowicy krwi), dna moczanowa.

Zaburzenia naczyniowe: hipotonia ortostatyczna (zmniejszenie ciśnienia krwi w trakcie zmiany pozycji z leżącej na stojącą).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: osłabienie.

Zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości (m. in. zapalenie i obrzęk płuc). Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: cholestaza wewnątrzwątrobowa (zastój żółci wewnątrz wątroby).

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: impotencja (ustępująca po odstawieniu leku).

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWAĆ LEK CLOPAMID VP

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Clopamid VP po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Clopamid VP

-    Substancją czynną leku jest klopamid.

-    Inne składniki leku to: skrobia ziemniaczana, celuloza mikrokrystaliczna, powidon, talk, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Clopamid VP i co zawiera opakowanie

Tabletki leku Clopamid VP pakowane są po 20 sztuk w blistry z folii Al/PVC.

W kartoniku jednostkowym umieszcza się 1 blister wraz z ulotką informacyjną.

Podmiot odpowiedzialny:

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c 170 00 Praha 7 Republika Czeska

Wytwórca:

Valeant sp. z o.o. sp. j. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów, Polska Tel. (48 17) 865 51 00

Data zatwierdzenia ulotki: 01.12.2013

4

Clopamid VP

Charakterystyka Clopamid vp

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Clopamid VP 20 mg tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka zawiera 20 mg klopamidu (C.lopamidum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 0 1

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

Tabletka biała, okrągła, obustronnie plaska, ze ściętym obrzeżem.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Obrzęki w przebiegu niewydolności mięśnia sercowego, nerek oraz wątroby.

Nadciśnienie tętnicze (zarówno w monoterapii. jak i w połączeniu z pindololcm).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli:

Obrzęki:

Dawka początkowa w zależności od nasilenia obrzęków wynosi od 20 mg do 40 mg (1-2 tabletek) na dobę i jest podawana w pojedynczej dawce (w godzinach rannych).

W przypadkach opornych dawkę można zwiększyć do 60 mg (3 tabletek) podawanych w pojedynczej dawce dobowej. W miarę ustępowania obrzęków dawkę początkową należy stopniowo zmniejszać. W leczeniu podtrzymującym zazwyczaj stosuje się dawkę od 10 mg do 40 mg (1/2 do 2 tabletek) na dobę. podawaną codziennie lub co drugi dzień

Nadciśnienie tętnicze:

Dawka początkowa zwykle wynosi 20 mg (1 tabletka) na dobę i jest podawana w pojedynczej dawce (w godzinach rannych).

Jeśli po około 1 - 3 tygodniach leczenia nic dojdzie do uzyskania pożądanego efektu klinicznego, dawkę należy zwiększyć do 40 mg (2 tabletek) na dobę podawanych w pojedynczej dawce, w godzinach rannych.

Nie należy stosować dawek większych niż 60 mg (3 tabletki) na dobę.

Dzieci’

Z powodu braku odpowiednich badań nic zaleca się stosowania produktu Clopamid VP w tej grupie wiekowej.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Nic ma potrzeby zmiany dawkowania.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby i nerek:

Produktu Clopamid VP nic należy stosować u osób z ciężką niewydolnością nerek i wątroby (patrz punkt 4.3).

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą albo na sulfonamidy.

Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min), ostre kłębuszkowe zapalenie nerek i bezmocz.

Ciężka niewydolność wątroby i śpiączka wątrobowa.

MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Lekowej i Farmacji 00-952 Warszawa ui. Miodowa 15

Oporna na leczenie hipokalicmia. hiperkalccmia, ciężka hiponatremia. hipowolcmia, hiperurikernia i dna moczanowa.

Ciąża oraz okres karmienia piersią.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

U pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością nerek i wątroby klopamid może powodować zaburzenia gospodarki wodno-clektrolitowcj, w tym zwłaszcza hipokalicmię, dlatego w trakcie leczenia klopamidem należy u takich pacjentów okresowo oznaczać stężenie potasu wc krwi.

Produktu nic należy stosować u pacjentów z dną moczanową, gdyż może on zwiększać stężenie kwasu moczowego we krwi (patrz punkt 4 3)

Z powodu większej skłonności do występowania zaburzeń elektrolitowych i odwodnienia należy zachować ostrożność stosując produkt Clopainid VP u pacjentów w podeszłym wieku. Klopamid może zwiększać stężenie glukozy we krwi. dlatego u pacjentów z cukrzycą należy stosować go ze szczególną ostrożnością, a w razie konieczności zmienić dawkowanie lekówprzeciwcukrzycowych.

Osoby stosujące produkt Clopamid VP powinny unikać nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne, gdyż może on wywoływać uczulenie na światło.

Pacjenci przyjmujący produkt nie powinni nadużywać alkoholu.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Klopamid nasila działanie obniżające ciśnienie tętnicze krwi innych leków wywierających takie działanie (m. in. pochodnych dihydropirydyny, trójpicrścieniowych leków przeciwdepresyjnych. barbituranów, fenotiazyn). Choć często jest to korzystne dla procesu leczenia nadciśnienia tętniczego, to stosując takie leki jednocześnie należy zachować ostrożność z powodu ryzyka wystąpienia niedociśnienia.

Jednoczesne przyjmowanie klopamidu i soli litu może powodować zwiększenie stężenia litu we krwi.

Klopamid zwiększa ryzyko wystąpienia działania toksycznego glikozydów naparstnicy, dlatego stosując te leki jednocześnie należy okresowo kontrolować zapis EKG oraz stężenie potasu wc krwi.

Salicylany i niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą zmniejszać wpływ klopamidu na ciśnienie tętnicze krwi.

Klopamid może osłabiać działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych i działanie hipoglikemizujące insuliny.

Kardiotoksyczne działanie leków przeciwarytmicznych (takich jak amiodaron. dizopiramid. chinidyna, sotalol) ulega nasileniu podczas jednoczesnego stosowania z klopamidem. Jednoczesne stosowanie klopamidu z preparatami wapnia może zwiększać ryzyko wystąpienia hiperkalccmii, natomiast z lekami przeczyszczającymi i steroidami - hipokaliemii.

4.6    Ciąża i laktacja

Klopamid przedostaje się przez barierę łożyska i może powodować zwiększenie stężenia kwasu moczowego w płynie owodniowym. Może również powodować zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowcj u kobiet w ciąży, które to zaburzenia mogą niekorzystnie wpływać na płód. Stosowanie klopamidu w drugiej połowie ciąży może powodować wystąpienie u noworodka trombocylopenii.

Stosowania klopamidu jest przeciwwskazane u kobiet w ciąży.

U matek karmiących piersią produkt jest przeciwwskazany

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Ponieważ u pacjentów stosujących leki przeciwko nadciśnieniu mogą na początku leczenia wystąpić zawroty głowy lub uczucie nadmiernego zmęczenia, nie powinni w początkowym okresie leczenia prowadzić pojazdów mechanicznych, obsługiwać urządzeń mechanicznych ani wykonywać czynności wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.

Depau. •    ^ Warszawa

iVliodOWS

4.8 Działania niepożądane

Czystość występowania przedstawionych poniżej działań niepożądanych nie jest znana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia serca: uczucie nieregularnego bicia serca.

Zaburzenia krwi i układu chlonneno: zmiany składu morfotycznego krwi (w tym neutropenia i trombocytopenia).

Zaburzenia żołądka i jelit: łagodne dolegliwości żolądkowo-jelitowe. zapalenie trzustki. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: nadwrażliwość na światło słoneczne, wysypki. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: hipokaliemia, hipomagnezemia, hiponatremia, hiperkalccmia. zasadowica hipochloremiczna. hiperurikemia. dna moczanowa, hiperglikemia. hiperchołesterolemia.

Zaburzenia naczyniowe: hipotonia ortostatyczna.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: osłabienie.

Zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości (m. in. zapalenie i obrzęk płuc). Zaburzenia wątroby i dróa żółciowych: cholcstaza wewnątrzwątrobowa.

Zaburzenia układu rozrodczeuo i piersi: impotencja (ustępująca po odstawieniu klopamidu).

4.9 Przedawkowanie

W przypadku przedawkowania produktu Clopamid VP mogą wystąpić między innymi: niedociśnienie ortostatyczne, nudności, wymioty, zawroty głowy, zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej (głównie hipokaliemia).

Postępowanie w przypadku przedawkowania obejmuje:

usuwanie klopamidu z organizmu (prowokowanie wymiotów, płukanie żołądka, podawanie węgla aktywowanego).

monitorowanie stanu pacjenta (głownie gospodarki wodno-elektrolitowej ), leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki moczopędne tiazydopodobne, pochodne sulfonamidowe, klopamid, kod ATC: C03ES A03.

Klopamid należy do grupy heterocyklicznych, tiazydopodobnych środków moczopędnych. Hamuje wchłanianie zwrotne chloru i sodu w kanalikach nerkowych, co powoduje zwiększone wydalanie wody przez nerki. Dokładny związek pomiędzy działaniem moczopędnym a hipotensyjnym klopamidu nie jest dotychczas w pełni poznany, jednak wiadomym jest. że działanie moczopędne jest proporcjonalne do podanej dawki.

Działanie moczopędne klopamidu pojawia się około 2 godziny po doustnym podaniu, osiąga swoje maksimum po kolejnych 1 - 4 godzinach, zaś utrzymuje się do około 24 godzin od chwili przyjęcia.

W nadciśnieniu tętniczym pełne działanie klopamidu występuje po 2 - 4 tygodniach od początku stosowania.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Klopamid szybko i prawie całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie w osoczu około 1 - 2 godzin po przyjęciu doustnym. Farmakokinetyka klopamidu w przedziale stosowanych dawek terapeutycznych ma charakter liniowy. Wiąże się z białkami osocza w około 46%, zaś jego objętość dystrybucji wynosi około 1,5 1/kg.

Klopamid metabolizowany jest w wątrobie, a wydalany głównie przez nerki (około 1/3 podanej dawki wydalana jest z moczem w postaci niezmienionej).

Okres półtrwania wynosi około 6 godzin.

Obecność pokarmu nie wpływa na wchłanianie klopamidu z przewodu pokarmowego.

Departament Polityki Lekowej i Farmacji 00-952 Warszawa u!. Miodowa 15

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach nieklinicznych działanie toksyczne obserwowano jedynie w przypadku narażenia przekraczającego w stopniu wystarczającym maksymalne narażenie człowieka, co wskazuje na niewielkie znaczenie tych obserwacji w praktyce klinicznej.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Skrobia ziemniaczana, celuloza mikrokrystaliczna, powidon, talk, magnezu stearynian.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zaw artość opakowania

Tabletki pakowane są po 20 sztuk w blistry z folii AI/PVC.

W kartoniku jednostkowym z nadrukiem umieszcza się 1 blistcr wraz z ulotką informacyjną.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2,

35-959 Rzeszów'

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 1643

Pozwolenie nr R/1410

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

15.04.1988 r.

13.05.1999 r.

20.07.2004    r.

27.05.2005    r.

1U. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2flna -17- 7 7

MINISTERSTWO Z DROWI A Departarnśai Polityki Lekowej i Farmacji 00-952 Warszawa ui. Miodowa 15

4

Clopamid VP