+ iMeds.pl

Clostilbegyt 50 mgUlotka Clostilbegyt

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Clostilbegyt, 50mg, tabletki

Clomifeni citras

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie nawet, jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Clostilbegyt i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Clostilbegyt

3.    Jak stosować lek Clostilbegyt

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Clostilbegyt

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Clostilbegyt i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Clostilbegyt jest klomifen - antyestrogen.

Clostilbegyt jest stosowany w leczeniu niepłodności spowodowanej brakiem owulacji.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Clostilbegyt

Przed zastosowaniem leku należy porozmawiać z lekarzem o następujących możliwych przypadkach:

-    Ciąża wielopłodowa (ciąża mnoga).

- Ciąża z płodem rozwijającym się poza macicą (ciąża pozamaciczna).

-    Możliwe zwiększone ryzyko raka jajnika.

Każda ciąża może prowadzić do zaburzeń w rozwoju płodu lub poronień. Taka możliwość istnieje niezależnie od przyjmowania leku Clostilbegyt.

Kiedy nie stosować leku Clostilbegyt

-    Jeśli pacjentka ma uczulenie na klomifen (substancję czynną) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    Jeśli pacjentka jest w ciąży (patrz podpunkt Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność).

- Jeśli u pacjentki stwierdzono chorobę wątroby lub zaburzenie czynności wątroby.

-    Jeśli u pacjentki stwierdzono torbiel jajnika lub pierwotną niedoczynność przysadki.

- Jeśli stwierdzono zaburzenia czynności tarczycy lub nadnerczy.

-    Jeśli u pacjentki występują krwawienia z macicy o nieznanej przyczynie.

-    Jeśli u pacjentki stwierdzono zaburzenia widzenia (występujące od dawna lub ostatnio).

-    Jeśli u pacjentki stwierdzono chorobę nowotworową, która może ulec zaostrzeniu pod wpływem hormonów (nowotwory hormonozależne).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Clostilbegyt należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, zwłaszcza:

-    jeśli u pacjentki występuje wczesna menopauza.

-    jeśli u pacjentki nastąpił zanik miesiączkowania spowodowany zmniejszeniem masy ciała.

-    jeśli u pacjentki występowały w przeszłości napady padaczki.

-    jeśli u pacjentki występuj ą mięśniaki macicy.

-    je śli u pacj entki występuj ą jaj niki policystyczne.

-    jeśli u pacjentki występuje pierwotna niewydolność jajników lub przysadki.

-    jeśli u pacjentki występuje powiększenie lub zmiany torbielowate jajników.

-    przed rozpoczęciem stosowania leku Clostilbegyt powinny być wykluczone i (lub) wyleczone inne możliwe przyczyny problemów z płodnością.

Lek Clostilbegyt

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Clostilbegyt należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Stosowanie leku Clostilbegyt jest przeciwwskazane w czasie ciąży. Należy wykonać test ciążowy przed zastosowaniem leku Clostibegyt.

W okresie karmienia piersią lek Clostilbegyt może być stosowany jedynie wtedy, gdy lekarz stwierdzi, że potencjalne korzyści ze stosowania leku przewyższaj ą ryzyko dla dziecka.

Klomifen może hamować wydzielanie mleka.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ten lek może spowodować niewyraźne widzenie lub inne zaburzenia widzenia, które mogą powodować większe niż zwykle zagrożenie podczas wykonywania takich czynności jak prowadzenie pojazdów czy obsługiwanie maszyn. Zagrożenia te powinny być każdorazowo określone przez lekarza, indywidualnie dla każdego pacjenta.

Clostilbegyt zawiera laktozę jednowodną

Jedna tabletka leku Clostilbegyt zawiera 100 mg laktozy jednowodnej.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyj ęciem leku.

3. Jak stosować lek Clostilbegyt

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty.

Zalecaną dawkę należy przyjmować raz na dobę, przed posiłkiem.

Terapia powinna być zawsze poprzedzona dokładnym badaniem ginekologicznym, z powodu możliwych działań niepożądanych. Clostilbegyt może być stosowany jedynie z przepisu lekarza ginekologa i pod stałą opieką ginekologiczną.

Lekarz indywidualnie dostosuje dawkowanie, w zależności od wrażliwości (reaktywności) jajników.

W przypadku regularnych miesiączek zaleca się rozpoczynanie leczenia w 5. dniu cyklu (lub w 3. dniu w razie wczesnej owulacji ( faza folikularna trwająca krócej niż 12 dni). W przypadku braku miesiączek leczenie można zacząć w dowolnym dniu.

Schemat I: 50 mg dziennie przez 5 dni, w tym czasie za pomocą badania ginekologicznego lub badań laboratoryjnych należy sprawdzić reakcję jajników na lek. Owulacja następuje zazwyczaj między 11. a 15. dniem cyklu. W razie braku owulacji należy zastosować „Schemat II”

Schemat II: Dawkę dobową 100 mg stosuje się przez 5 dni, zaczynając od 5 dnia następnego cyklu. Jeśli nie uda się wywołać owulacji lekarz możne jeszcze raz powtórzyć ten sam schemat postępowania (podając ponownie dawkę 100 mg).

W razie dalszego braku owulacji, po trzech miesiącach przerwy lekarz może zadecydować o ponownym trzymiesięcznym cyklu leczenia. Nie zaleca się dalszego powtarzania leczenia.

Całkowita dawka w jednym cyklu nie powinna przekroczyć 750 mg.

W zespole policystycznych jajników, ze względu na możliwość hiperstymulacji, dawka początkowa powinna być mniejsza (25 mg na dobę).

W przypadku braku miesiączki po antykoncepcji stosuje się dawkę dobową 50 mg; zwykle skuteczne jest pięciodniowe leczenie, nawet już podczas pierwszego cyklu leczenia.

Lek nie powinien być stosowany u dzieci, młodzieży i kobiet po okresie menopauzy.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Clostilbegyt

W przypadku przyjęcia większej dawki leku Clostilbegyt niż zalecana można zaobserwować następuj ące objawy przedawkowania: nudności, wymioty, objawy naczynioruchowe (uderzenia gorąca), napadowe zaczerwienie twarzy, zaburzenia widzenia (zaburzenia ostrości widzenia, mroczki iskrzące, zaburzenia pola widzenia), powiększenie jajników z bólem podbrzusza lub brzucha.

W przypadku przedawkowania, po usunięciu klomifenu z organizmu zaleca się jedynie leczenie podtrzymujące. W przypadku przedawkowania leku należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Clostilbegyt

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy kontynuować przyj ęty schemat leczenia zgodnie z zaleceniami lekarza (przepisanym sposobem podania i dawką).

W przypadku nieregularnego przyjmowania leku żądany efekt terapii (dojrzewanie pęcherzyka jajnikowego) może nie zostać osiągnięty.

Przerwanie przyjmowania leku Clostibegyt

W przypadku stosowania leku Clostilbegyt leczenie trwa 5 dni. W przypadku przerwania stosowania leku przed tym terminem, skutek działania leku może nie zostać osiągnięty.

W razie jakichkolwiek dalszych watpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać przyjmowanie leku Clostilbegyt, natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się bezpośrednio do szpitala, w przypadku wystąpienia:

-    reakcji alergicznej. Objawy to m. in.: wysypka, trudności w przełykaniu lub oddychaniu, obrzęk ust, twarzy, gardła lub języka (obrzęk naczynioruchowy).

-    drętwienia, osłabienia mięśni lub paraliżu jednej strony ciała, niewyraźnej mowy, nagłego pogorszenia widzenia, stanu splątania i drżenia. Mogą to być objawy udaru mózgu.

Należy przerwać stosowanie leku Clostilbegyt i natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku zauważenia jednego z poniższych ciężkich działań niepożądanych - może być potrzebna pilna pomoc medyczna:

-    nadmierna stymulacja jajników. Może powodować ból brzucha, miednicy lub łydek, pocenie lub uczucie wzdęcia, oddawanie mniejszej ilości moczu, trudności w oddychaniu lub zwiększenie masy ciała. W takim przypadku lekarz może zalecić zmniejszenie dawki leku Clostilbegyt.

-    zaburzenia widzenia, plamki, mroczki iskrzące. Zwykle są to odwracalne działania niepożądane, jednak w niektórych przypadkach mogą być stałe. Lekarz może zalecić badanie wzroku.

- zaburzenia wątroby mogące prowadzić do zażółcenia białek oczu i skóry (żółtaczka).

-    nagłe i ostre bóle głowy.

-    zaburzenia psychiczne takie jak psychozy.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeżeli jakiekolwiek z poniższych działań niepożądanych ulegną nasileniu lub trwają dłużej niż kilka dni:

- zwiększone bóle miesiączkowe, obfite krwawienia miesiączkowe lub krwawienia w trakcie cyklu.

-    bóle podbrzusza. mogą być one objawem wystąpienia endometriozy lub zaostrzenia endometriozy, raka jajników lub powiększenia jajników.

-    zamglenie soczewki oka (zaćma).

-    napady padaczki, omdlenia, dezorientacja, napięcie nerwowe, zaburzenia równowagi i zawroty głowy.

- uczucie zmęczenia lub kłopoty z zasypianiem (bezsenność), depresja lub zmienność nastrojów i zachowań.

-    zaburzenia mowy.

-    wysypka skórna lub swędzenie.

-    mdłości lub wymioty.

-    zaczerwienienie skóry.

-    bóle głowy.

-    obrzęk twarzy, okolic oczu, ust.

-    ból piersi.

-    wypadanie lub przerzedzanie włosów.

Działania niepożądane podzielone ze względu na częstość występowania

Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

-    ból głowy, zawroty głowy,

-    zmęczenie.

- zaburzenia widzenia (niewyraźne widzenie, plamki lub migotanie i (lub) mroczki iskrzące),

- nudności, wymioty,

-    objawy naczynioruchowe (uderzenia gorąca), napadowe zaczerwienie twarzy,

-    ból piersi,

-    bóle brzucha i (lub) podbrzusza,

- zaburzenia miesiączkowania, nieprawidłowe krwawienie z macicy,

- powiększenie jajników,

-    zaostrzony ból owulacyjny.

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób):

-    wysypka, pokrzywka, alergiczne zapalenie skóry,

-    zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała,

-    zwiększony apetyt,

-    suchość pochwy,

-    częste oddawanie moczu,

-    napięcie nerwowe,

-    depresja,

-    bezsenność.

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

-    wyczerpanie,

-    zawroty głowy,

-    zaćma i zapalenie nerwu wzrokowego,

-    zaparcia,

-    biegunki,

ostry brzuch.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

-    przejściowe wypadanie włosów.

Nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

-    reakcje psychotyczne w tym psychozy paranoidalne,

-    dezorientacja, zaburzenia mowy, zaburzenia neurologiczne,

-    omdlenia, incydenty naczyniowo-mózgowe, zakrzepica żył i zatok mózgu,

-    opisano przypadki wystąpienia drgawek, pacjenci z atakami padaczki w wywiadzie mogą być predysponowani,

- żółtaczka, zastój żółci,

-    reakcje alergiczne,

- rumień wielopostaciowy (pęcherze i zmiany rumieniowo-obrzękowe na skórze i błonach śluzowych),

-    wybroczyny,

- obrzęk naczynioruchowy (choroba skóry i błon śluzowych, charakteryzuj ąca się występowaniem ograniczonych obrzęków),

- ze spół hiperstymulacj i j aj ników,

- pojawienie się lub nawrót endometriozy,

-    opisano pojedyncze przypadki nowotworów hormonozależnych lub związanych z wydzielaniem hormonów lub nasileniem choroby nowotworowej.

Objawy naczynioruchowe (uderzenia gorąca) obserwowane podczas leczenia przemijaj ą po zakończeniu leczenia. Może doj ść do torbielowatego powiększenia jajników, szczególnie w rzadko występującej chorobie, tak zwanym zespole Steina-Leventhala. Lekarz może zalecić zmierzenie temperatury ciała i zależnie od uzyskanych wyników zdecydować o przerwaniu leczenia. Częstość występowania ciąż bliźniaczych w czasie leczenia może być większa niż w populacji ogólnej. W czasie leczenia klomifenem mogą częściej wystąpić ciąże pozamaciczne.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Clostilbegyt

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się jakiekolwiek przebarwienia.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Clostilbegyt

- Substancję czynną leku jest 50 mg klomifenu cytrynianu w każdej tabletce.

-    Pozostałe składniki to: żelatyna, magnezu stearynian, kwas stearynowy, talk, skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna (100 mg).

Jak wygląda lek Clostilbegyt i co zawiera opakowanie

Białe lub żółto-białawe, płaskie tabletki w kształcie krążka ze ściętymi krawędziami, bez zapachu, z napisem “CLO” po jednej stronie.

Butelka ze szkła oranżowego, z zamknięciem z polietylenu (LDPE) z zabezpieczeniem gwarancyjnym i amortyzatorem, w tekturowym pudełku.

10 szt. - 1 butelka po 10 szt.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

EGIS Pharmaceuticals PLC 1106 Budapest, Kereszturi ut 30-38.

Węgry

Wytwórca:

EGIS Pharmaceuticals PLC H-9900 Kormend, Matyas kiraly ut 65.

Węgry

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawicielstwa podmiotu odpowiedzialnego:

EGIS Polska Sp. z o.o ul. 17 Stycznia 45D 02-146 Warszawa Tel. 22 4179200

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 15.02.2014

6

Clostilbegyt

Charakterystyka Clostilbegyt

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Clostilbegyt, 50 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 50 mg klomifenu cytrynianu (Clomifeni citras).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 100 mg laktozy jednowodnej w jednej tabletce. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki

Białe lub żółto-białawe płaskie tabletki w kształcie krążka ze ściętymi krawędziami, bez zapachu, z napisem “CLO” po jednej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie niepłodności u kobiet spowodowanej brakiem owulacji.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dawkowanie należy ustalić indywidualnie dla każdej pacjentki w zależności od wrażliwości (reaktywności) jajników. W przypadku cyklicznych krwawień zaleca się rozpoczynanie leczenia w 5. dniu cyklu (lub w 3. dniu w razie wczesnej owulacji/faza folikularna trwająca krócej niż 12 dni). W przypadku braku miesiączek leczenie można zacząć w dowolnym dniu.

Schemat I: 50 mg dziennie przez 5 dni, w tym czasie należy sprawdzić reakcję jajników za pomocą badania ginekologicznego lub badań laboratoryjnych. Owulacja następuje zazwyczaj między 11. a 15. dniem cyklu.

Schemat II: należy zastosować go w razie niepowodzenia schematu I. Dawkę dobową 100 mg należy podawać przez 5 dni, zaczynając od 5. dnia następnego cyklu. Jeśli nie uda się wywołać owulacji można jeszcze raz powtórzyć ten sam schemat postępowania (podaj ąc ponownie dawkę 100 mg).

W razie dalszego braku owulacji, po trzech miesiącach przerwy można przeprowadzić dodatkowy, trzymiesięczny cykl leczenia. Nie zaleca się dalszego powtarzania leczenia. O ile to możliwe, całkowita dawka w jednym cyklu nie powinna przekroczyć 750 mg.

W zespole policystycznych jajników, ze względu na możliwość hiperstymulacji, dawka początkowa powinna być mniejsza (25 mg na dobę).

W przypadku braku miesiączki po antykoncepcji, należy zastosować dawkę dobową 50 mg; zwykle skuteczne jest pięciodniowe leczenie, nawet już podczas pierwszego cyklu leczenia.

Dzieci i młodzież

Produkt leczniczy Clostilbegyt nie ma zastosowania u dzieci i młodzieży.

Sposób podawania Podanie doustne.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Choroby wątroby, zaburzenia czynności wątroby.

-    Ciąża.

-    Torbiel jajnika (z wyj ątkiem zespołu policystycznych jajników).

-    Pierwotna niedoczynność przysadki.

- Zaburzenia czynności tarczycy lub nadnerczy.

-    Krwawienia z macicy o nieznanej przyczynie.

- Zaburzenia widzenia (występuj ące od dawna lub ostatnio).

-    Nowotwory hormonozależne.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Zaleca się przeprowadzenie testu czynności wątroby przed rozpoczęciem leczenia.

Leczenie powinno być zawsze poprzedzone dokładnym badaniem lekarskim. Zastosowanie produktu leczniczego jest zalecane w przypadku, gdy całkowite stężenie gonadotropiny w moczu jest poniżej dolnej granicy prawidłowego poziomu lub jej stężenie jest prawidłowe, gdy stwierdzono w badaniu palpacyjnym, że jajniki są prawidłowe oraz gdy czynność tarczycy i nadnerczy jest prawidłowa.

W przypadku braku owulacji inne możliwe przyczyny niepłodności powinny zostać wykluczone lub wyleczone przed zastosowaniem produktu leczniczego Clostilbegyt. Jeżeli zaobserwowano powiększenie jajników lub zmiany torbielowate jajników, leczenie nie jest wskazane do czasu, kiedy jajniki powrócą do prawidłowej wielkości. Następnie zaleca się zmniejszenie dawki lub skrócenie okresu leczenia. Konieczne jest także regularne badanie jajników w okresie leczenia.

W okresie leczenia produktem leczniczym Clostilbegyt często trudne jest określenie czasu owulacji oraz często występuje niewydolność ciałka żółtego, z tego powodu zalecane jest dodatkowe profilaktyczne leczenie progesteronem po zapłodnieniu.

Produkt leczniczy Clostilbegyt powinien być stosowany jedynie pod stałą kontrolą ginekologa!

Ostrzeżenia:

Prawidłowe stężenia endogennych estrogenów (oceniane na podstawie wymazów z pochwy, biopsji endometrium, oznaczeń stężenia estrogenu w moczu oraz krwawienia macicznego w odpowiedzi na progesteron) pozwalaj ą na ocenę spodziewanej możliwości wywołania owulacji w wyniku stosowania produktu leczniczego Clostilbegyt. Małe stężenia estrogenów, jakkolwiek klinicznie mniej korzystne, nie wykluczaj ą pomyślnego wyniku leczenia. Leczenie produktem leczniczym Clostilbegyt nie jest skuteczne u pacjentek z pierwotną niewydolnością jajników lub przysadki. Nie należy oczekiwać, że leczenie produktem leczniczym Clostilbegyt może zastępować swoiste leczenie innych przyczyn zahamowania owulacji, takich jak zaburzenia czynności tarczycy lub nadnerczy. W przypadku hiperprolaktynemii zalecane są inne metody leczenia. Produkt leczniczy Clostilbegyt nie jest lekiem pierwszego rzutu w leczeniu niepłodności związanej z brakiem miesiączek wywołanym małą masą ciała i nie jest skuteczny w przypadkach, gdy wczesnej menopauzie towarzyszą duże stężenia FSH we krwi.

Zespół hiperstymulacji jajników:

U pacjentek leczonych klomifenem w celu wywołania jajeczkowania może wystąpić zespół hiperstymulacji jajników (OHSS). W niektórych przypadkach OHSS występował po cyklicznym leczeniu klomifenem albo gdy produkt leczniczy był stosowany w połączeniu z gonadotropinami. W trakcie leczenia klomifenem zgłaszano następujące objawy związane z tym zespołem: wysięk w osierdziu, obrzęki tkanki podskórnej, wysięk w opłucnej, ostry brzuch, niewydolność nerek, obrzęk płuc, krwotok z jajników, zakrzepica żył głębokich, skręt jajnika oraz ostra niewydolność oddechowa. Jeśli dojdzie do zapłodnienia, może nastąpić gwałtowne pogorszenie stanu pacjentki i rozwój ciężkiej postaci OHSS.

Aby zmniejszyć ryzyko nieprawidłowego powiększenia jajników, związanego z podawaniem produktu leczniczego Clostilbegyt należy stosować najmniejszą dawkę, po jakiej można oczekiwać dobrych wyników leczenia. Pacjentka powinna być poinformowana, że w razie wystąpienia bólów brzucha lub miednicy, zwiększenia masy ciała, dyskomfortu lub zwiększenia obwodu brzucha w okresie przyjmowania produktu leczniczego, powinna niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Maksymalne powiększenie jajnika może pojawić się dopiero po wielu dniach od zakończenia podawania produktu leczniczego. Niektóre pacjentki z zespołem policystycznych jajników, które są szczególnie wrażliwe na gonadotropinę, mogą nadmiernie reagować na standardowe dawki produktu leczniczego Clostilbegyt.

Pacjentka, która skarży się na ból brzucha lub miednicy, dyskomfort lub zwiększenie obwodu brzucha po zastosowaniu produktu leczniczego Clostilbegyt, powinna zostać zbadana ze względu na możliwość obecności torbieli jajnika lub innej przyczyny dolegliwości. Z powodu kruchości powiększonych jajników w ciężkich przypadkach, badanie brzucha i miednicy powinno być przeprowadzane bardzo ostrożnie. W przypadku nieprawidłowego powiększenia jajników podawanie produktu leczniczego Clostilbegyt należy wstrzymać do czasu powrotu jajników do prawidłowego stanu. Powiększenie jajników i powstawanie torbieli związane z leczeniem produktem leczniczym Clostilbegyt zwykle cofa się samoistnie w ciągu kilku dni lub tygodni po zaprzestaniu leczenia. U większości pacjentek należy zastosować leczenie zachowawcze. Dawka i (lub) długość trwania następnego cyklu leczenia powinna być ograniczona.

Objawy zaburzeń widzenia:

Pacjentki powinny zostać poinformowane, że w trakcie lub krótko po zakończeniu leczenia produktem leczniczym Clostilbegyt może występować od czasu do czasu niewyraźne widzenie lub inne zaburzenia widzenia takie jak plamki lub błyski (mroczki iskrzące). Takie zaburzenia widzenia są zwykle odwracalne; jednakże zgłaszane były przypadki przedłużonych zaburzeń wzroku, w tym występujące po przerwaniu leczenia produktem leczniczym Clostilbegyt. Zaburzenia wzroku mogą być nieodwracalne szczególnie po zastosowaniu zwiększonych dawek produktu leczniczego lub przedłużonym czasie leczenia. Znaczenie opisanych objawów zaburzenia wzroku nie jest poznane. Jeśli u pacjentki występuj ą jakiekolwiek zaburzenia widzenia, należy przerwać leczenie i przeprowadzić badanie okulistyczne. Należy ostrzec pacjentki, że te objawy mogą powodować większe niż zwykle zagrożenie przy wykonywaniu takich czynności jak prowadzenie samochodu lub obsługiwanie maszyn, zwłaszcza przy zmiennym oświetleniu.

Substancja pomocnicza

Tabletki produktu leczniczego Clostilbegyt zawierają laktozę. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występuj ącą dziedziczną nietolerancj ą galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Środki ostrożności:

Ciąża mnoga:

W przypadku zapłodnienia w okresie stosowania produktu leczniczego Clostilbegyt istnieje większe prawdopodobieństwo ciąży mnogiej. Należy omówić z pacjentką możliwe powikłania oraz zagrożenia związane z ciążą mnogą. Podczas badań klinicznych częstość występowania ciąży mnogiej wynosiła 7,9% (186 z 2369 ciąż po leczeniu produktem leczniczym Clostilbegyt). Spośród 2369 ciąż, 165 (6,9%) stanowiły ciąże bliźniacze, 11 (0,5%) - ciąże trojacze, 7 (0,3%) ciąże czworacze, 3 (0,13%) ciąże pięcioracze. Spośród 165 ciąż bliźniaczych dla których zebrano wystarczające dane, współczynnik bliźniąt monozygotycznych wynosił 1:5.

Ciąża ektopowa:

U kobiet leczonych produktem leczniczym Clostilbegyt istnieje zwiększone ryzyko ciąży ektopowej (w tym jajowodowej i jajnikowej). Zgłaszano przypadki ciąż mnogich, w tym jednoczesnych ciąż wewnątrzmacicznych i pozamacicznych.

Mięśniaki macicy:

U pacjentek z mięśniakami macicy leczenie produktem leczniczym Clostilbegyt należy prowadzić bardzo ostrożnie ze względu na możliwość dalszego powiększania się mięśniaków.

Poronienia i nieprawidłowości rozwojowe:

Stwierdzana w badaniach częstość występowania nieprawidłowości rozwojowych ciąż związanych z leczeniem matki produktem leczniczym Clostilbegyt (przed lub po zapłodnieniu) mieściła się w granicach opisywanych dla ogólnej populacji. W wyniku stosowania produktu leczniczego Clostilbegyt, w celu wywołania owulacji, zgłaszano spontanicznie indywidualne przypadki nieprawidłowości rozwojowych ciąż, spośród których stwierdzono duży odsetek wad rozwojowych cewy nerwowej. Dane te nie zostały jednak potwierdzone badaniami populacji.

Pacjentka powinna zostać poinformowana przez lekarza, że istnieje z góry założone ryzyko poronień i wad rozwojowych w każdej ciąży, niezależnie od tego czy owulacja została wywołana przy pomocy produktu leczniczego Clostilbegyt, czy też wystąpiła naturalnie.

Pacjentka powinna zostać poinformowana o największych zagrożeniach ciąży, związanych z pewnymi cechami lub uwarunkowaniami każdej ciężarnej kobiety, np. wiek obojga partnerów, spontaniczne poronienia w wywiadzie, genotyp Rh, nieprawidłowe miesiączkowanie w wywiadzie, niepłodność w wywiadzie (niezależnie od przyczyny), organiczna choroba serca, cukrzyca, narażenie na czynniki zakaźne takie jak różyczka, nieprawidłowości rozwojowe w wywiadzie rodzinnym oraz inne czynniki ryzyka dotyczące pacjentki, u której planuje się leczenie produktem leczniczym Clostilbegyt. Na podstawie badania pacjentki może być wskazane przeprowadzenie konsultacji genetycznej.

Istnieją doniesienia z badań na populacji pacjentów, wskazujące na zwiększone ryzyko zespołu Downa w przypadkach wywoływania owulacji. Zwiększone ryzyko zespołu Downa (wad o charakterze trisomii) w przypadku samoistnych poronień u kobiet z zaburzeniami płodności, stosuj ących leki wywołuj ące owulacj ę. Wśród tych kobiet nie było ani jednej stosuj ącej wyłącznie Clostilbegyt (bez innych leków wywołujących owulację). Jednak do tej pory istnieje zbyt mało doniesień, aby potwierdzić lub odrzucić zwiększone ryzyko, które mogłoby usprawiedliwiać wykonanie punkcji owodniowej w innych przypadkach, niż ze względu na wiek lub wywiad rodzinny.

Dane uzyskane od pacjentek uczestniczących w badaniu klinicznym produktu leczniczego Clostilbegyt wykazały, że odsetek ciąż (pojedynczych i mnogich) zakończonych poronieniem lub obumarciem płodu wynosił 21,4% (poronienia 19,0%), odsetek ciąży ektopowych wynosił 1,18%, zaśniad groniasty - 0,17%, płód pergaminowy - 0,04%, odsetek ciąż zakończonych porodem jednego lub więcej martwego płodu - 1,01%.

Spośród 2369 pacjentek, u których stwierdzono ciążę, 158 stosowało Clostilbegyt po zapłodnieniu.

W przypadku tych 158 ciąż, u 8 noworodków (z 7 ciąż) stwierdzone wady wrodzone.

Nie odnotowano różnicy w zgłaszanych przypadkach wad rozwojowych niezależnie od tego czy Clostilbegyt był podawany do 19. dnia po zapłodnieniu, czy pomiędzy 20. i 35. dniem po zapłodnieniu. Opisane przypadki mieszczą się w granicach opisywanych dla populacji ogólnej.

Rak jajnika:

Odnotowano rzadkie przypadki występowania raka jajnika w okresie stosowania leków zwiększających płodność. Głównym czynnikiem ryzyka jest sama niepłodność. Z danych epidemiologicznych wynika, że przewlekłe podawanie produktu leczniczego Clostilbegyt może zwiększać to ryzyko. Z tego względu nie należy przekraczać zalecanego okresu leczenia (patrz punkt 4.2).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzano badań interakcji z innymi produktami leczniczymi.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Podawanie produktu leczniczego Clostilbegyt jest przeciwwskazane w ciąży. Mimo że nie ma dowodów na to, że klomifen ma szkodliwy wpływ na płód ludzki, są dowody, że klomifen podany w dużych dawkach ciężarnym samicom szczura i królika powoduje zgon u płodów tych samic.

Obserwowano występowanie wad rozwojowych u noworodków matek po wywoływaniu owulacji klomifenem, jednak ich częstość występowania była taka sama jak w populacji ogólnej (<1%): wrodzone wady serca, zespół Downa, szpotawość, nieprawidłowości rozwoju jelit, spodziectwo, itp.

W celu uniknięcia nieumyślnego stosowania klomifenu we wczesnym okresie ciąży, w trakcie każdego cyklu leczenia należy przeprowadzać odpowiednie badania stwierdzaj ące występowanie owulacji. Pacjentka powinna mieć wykonany test ciążowy przed następnym cyklem leczenia produktem leczniczym Clostilbegyt.

Częstość występowania ciąży bliźniaczych u kobiet leczonych klomifenem może być większa niż w całej populacji. Może występować jednoczesna ciąża wewnątrz- i zewnątrzmaciczna. Istnieje większe prawdopodobieństwo ciąży ektopowej w okresie leczenia klomifenem.

W przypadku zapłodnienia związanego z leczeniem produktem leczniczym Clostilbegyt istnieje większe prawdopodobieństwo ciąży mnogiej. Należy omówić z pacjentką możliwe powikłania oraz zagrożenia związane z ciążą mnogą. Podczas badań klinicznych częstość występowania ciąży mnogiej wynosiła 7,9% (186 z 2369 ciąż ze zgłoszonym wynikiem leczenia produktem leczniczym Clostilbegyt). Spośród 2369 ciąż, 165 (6,9%) stanowiły ciąże bliźniacze, 11 (0,5%) - ciąże trojacze, 7 (0,3%) ciąże czworacze, 3 (0,13%) ciąże pięcioracze. Spośród 165 ciąż bliźniaczych dla których uzyskano dostateczne informacje, współczynnik bliźniąt monozygotycznych wynosił 1:5.

Karmienie piersią

Klomifen jest wydzielany do mleka kobiecego, z tego powodu produkt leczniczy może być stosowany w okresie karmienia piersią wyłącznie po starannej ocenie stosunku korzyści do ryzyka jego stosowania. Klomifen może hamować wydzielanie mleka.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Pacjentki powinny zostać poinformowane, że w trakcie lub krótko po zakończeniu leczenia produktem leczniczym Clostilbegyt może występować niewyraźne widzenie lub inne zaburzenia widzenia, które mogą powodować większe niż zwykle zagrożenie podczas wykonywania takich czynności jak prowadzenie samochodu lub obsługiwanie maszyn, zwłaszcza przy zmiennym oświetleniu (patrz punkt 4.4).

4.8 Działania niepożądane

W badaniach klinicznych zgłaszano występowanie zdarzeń niepożądanych zależnych od dawki. Zdarzenia te występują częściej w przypadku stosowania większych dawek oraz dłuższych okresów leczenia. Podczas stosowania zalecanych dawek zdarzenia niepożądane nie są znaczące i rzadko maj ą wpływ na leczenie.

W badaniach klinicznych najczęściej zgłaszanymi zdarzeniami niepożądanymi były: powiększenie jajników (13,6%), objawy naczynioruchowe (uderzenia gorąca) (10,4%), dyskomfort w jamie brzusznej (wzdęcia, powiększenie obwodu brzucha) (5,5%), nudności i wymioty (2,2%), bóle piersi (2,1%), zaburzenia wzroku (1,5%), bóle głowy (1,3%) oraz plamienia i krwawienia międzymiesiączkowe (1,3%).

Powiększenie jajników:

Rzadko obserwuje się powiększenie jajników po zastosowaniu zalecanej dawki produktu leczniczego, chociaż zmiany rozmiaru jajników związane z cyklem miesięcznym mogą być nasilone po jego zastosowaniu. Podobnie ból związany z owulacją może być bardziej odczuwalny. Po zastosowaniu większych dawek lub dłuższym okresie stosowania, częściej może dochodzić do powiększenia jajników i powstawania torbieli, a faza lutealna cyklu może być wydłużona.

Odnotowano rzadkie przypadki znacznego powiększenia jajników. Taki przypadek został opisany u pacjentki z zespołem policystycznych jajników, u której zastosowano leczenie produktem leczniczym Clostilbegyt w dawce 100 mg na dobę przez 14 dni.

Nieprawidłowe powiększenie jajników zwykle ustępuje samoistnie; u większości pacjentek, u których wystąpił ten objaw należy zastosować leczenie zachowawcze.

Zaburzenia oka i (lub) widzenia:

Objawy opisywane zwykle jako „zamazanie” obrazu (niewyraźne widzenie), plamki lub migotanie (mroczki iskrzące) nasilaj ą się w przypadku zwiększenia dawki produktu leczniczego.

Opisane objawy prawdopodobnie występuj ą w wyniku nasilenia i przedłużenia występowania powidoków optycznych. Objawy często pojawiaj ą się najpierw podczas ekspozycji na jasne światło, lub są przez nie nasilane. Opisano przypadki mroczków, wrażenia widzenia silnego światła i zmniejszonej ostrości wzroku, które mają podłoże okulistyczne. Opisano rzadkie przypadki zaćmy i zapalenia nerwu wzrokowego. Opisane zaburzenia wzroku są zazwyczaj odwracalne. Jednakże były zgłaszane przypadki długotrwałych zaburzeń widzenia, także po przerwaniu leczenia produktem leczniczym Clostilbegyt. Zaburzenia widzenia mogą być nieodwracalne, zwłaszcza przy zwiększonym lub długotrwałym dawkowaniu.

Działania niepożądane po zastosowaniu klomifenu opisano zgodnie z klasyfikacj ą układów i narządów MedDRA, a ich częstość oszacowano na podstawie danych uzyskanych po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu.

Częstość występowania działań niepożądanych uporządkowano w następuj ący sposób: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000) i nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Często

Niezbyt

często

Rzadko

Bardzo

rzadko

Nieznana

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

zostały opisane pojedyncze przypadki nowotworów hormonozależnych lub związanych z wydzielaniem hormonów lub nasileniem choroby nowotworowej (rak jajnika, patrz punkt 4.4)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

zwiększenie

lub

zmniejszenie masy ciała, zwiększony apetyt

Zaburzenia

psychiczne

depresja,

bezsenność,

napięcie

nerwowe

reakcje psychotyczne, w tym psychozy paranoidalne

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Często

Niezbyt

często

Rzadko

Bardzo

rzadko

Nieznana

Zaburzenia

układu

nerwowego1

ból głowy, zawroty głowy, zmęczenie

wyczerpanie,

zawroty

głowy

omdlenia, incydenty naczyniowo-mózgowe, zakrzepica żył i zatok mózgu, zaburzenia neurologiczne, dezorientacja i zaburzenia mowy

Zaburzenia

oka

zaburzenia widzenia (niewyraźne widzenie lub plamki, lub migotanie i (lub) mroczki iskrzące)

zaćma i

zapalenie

nerwu

wzrokowego

Zaburzenia

naczyniowe

objawy

naczynioruchowe

(uderzenia

gorąca),

napadowe

zaczerwienie

twarzy

Zaburzenia żołądka i jelit

nudności,

wymioty

zaparcia, biegunki, ostry brzuch

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

żółtaczka, zastój żółci

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

wysypka,

pokrzywka,

alergiczne

zapalenie

skóry

przejściowe

wypadanie

włosów

reakcje alergiczne, rumień

wielopostaciowy, wybroczyny i obrzęki naczynioruchowe

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

częste

oddawanie

moczu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

ból piersi, bóle

brzucha i (lub)

podbrzusza,

zaburzenia

miesiączkowania,

nieprawidłowe

krwawienia z

macicy,

powiększenie

jajników,

zaostrzony ból

owulacyjny

suchość

pochwy

zespół hiperstymulacji jajników, pojawienie się lub nawrót endometriozy

Objawy naczynioruchowe (uderzenia gorąca) obserwowane podczas leczenia przemijają po zakończeniu leczenia. Może dojść do torbielowatego powiększenia jajników, szczególnie w zespole Steina-Leventhala. Jajniki mogą mieć w tych przypadkach wielkość 4-8 cm, z tego powodu należy kontrolować temperaturę ciała i przerwać leczenie, gdy tylko pojawi się dwufazowa temperatura. Częstość występowania ciąż bliźniaczych w czasie leczenia może być większa niż w populacji ogólnej - możliwe jest jednoczesne wystąpienie ciąży wewnątrzmacicznej i pozamacicznej. Istnieje większe prawdopodobieństwo ciąży ekotopowej w czasie leczenia klomifenem.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu

MonitorowaniaNiepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów

Leczniczych,Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Objawy zaobserwowane po przyj ęciu większej niż zalecana dawki klomifenu cytrynianu: nudności, wymioty, objawy naczynioruchowe (uderzenia gorąca), napadowe zaczerwienie twarzy, zaburzenia widzenia (zaburzenia ostrości widzenia, błyski, mroczki iskrzące), powiększenie jajników z bólem podbrzusza lub brzucha.

W przypadku przedawkowania, poza usunięciem klomifenu z organizmu można zastosować jedynie leczenie podtrzymujące.

Brak dostępnych danych dotyczących możliwości usuwania klomifenu metodą dializy.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: syntetyczne leki pobudzające owulację, kod ATC: G03GB02.

Klomifenu cytrynian jest racemiczną mieszaniną izomeru cis (zuklomifen) i izomeru trans (enklomifen). 30-50% substancji stanowi izomer cis.

Związek antyestrogenowy selektywnie hamuje receptor podwzgórzowy wiążący estradiol. To stymuluje owulację dzięki produkcji gonadotropin na drodze sprzężenia zwrotnego.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne Wchłanianie

Po podaniu doustnym produkt leczniczy jest dobrze wchłaniany z przewodu pokarmowego. Metabolizm

Metabolizm wątrobowy. Występuje krążenie wątrobowo-jelitowe. Może także występować powtórne krążenie zuklomifenu

Eliminacja

Produkt lecznczniczy wydalany jest przede wszystkim z kałem. W ciągu 5 dni wydala się 50% produktu leczniczego podanego doustnie, 42% z kałem, 8% z moczem. Po podaniu dożylnym wydala się tylko 37% podanej ilości. Klomifen jest wykrywalny w kale przez 6 tygodni.

Okres półtrwania izomeru cis jest dłuższy niż izomeru trans. U zdrowych ochotników zuklomifen jest wykrywalny po miesiącu od podania produktu leczniczego. Ten fakt wskazuje na krążenie stereospecyficzne wątrobowo-jelitowe. U kobiet na początku ciąży, leczonych produktem leczniczym Clostilbegyt w celu wywołania owulacji, można stwierdzić obecność klomifenu.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych na temat toksyczności klomifenu u ludzi.

Doustna dawka LD50 w badaniach toksyczności ostrej u zwierząt wynosiła 1700 mg/kg mc. u myszy i 5750 mg/kg mc. u szczurów.

Działanie rakotwórcze

Długotrwałe przyjmowanie klomifenu może zwiększać ryzyko raka jajnika.

Nie przeprowadzono długotrwałych badań toksyczności u zwierząt w celu określenia potencjału rakotwórczego klomifenu.

Mutagenność

Potencjalna mutagenność klomifenu nie została określona.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Żelatyna, magnezu stearynian, kwas stearynowy, talk, skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna (100 mg).

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

5 lat

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka ze szkła oranżowego, z zamknięciem z polietylenu (LDPE) z zabezpieczeniem gwarancyjnym i amortyzatorem, w tekturowym pudełku.

10 szt. - 1 butelka po 10 szt.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

Kategoria dostępności: produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EGIS Pharmaceuticals PLC

1106 Budapest, Keresztúri út 30-38

Węgry

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/1564

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 13.04.1981 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 8.02.2014

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10

1

Zaburzenia układu nerwowego

Opisano przypadki wystąpienia drgawek. Może występować predyspozycja u pacjentek z atakami padaczki w wywiadzie.

Clostilbegyt