Imeds.pl

Clotrimazolum Aflofarm 10 Mg/G

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Clotrimazolum Aflofarm

10 mg/g, krem Clotrimazolum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Clotrimazolum Aflofarm ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Jeśli objawy nasilą się lub nie ma poprawy po tygodniu stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Clotrimazolum Aflofarm i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Clotrimazolum Aflofarm

3.    Jak stosować lek Clotrimazolum Aflofarm

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Clotrimazolum Aflofarm

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK CLOTRIMAZOLUM AFLOFARM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Clotrimazolum Aflofarm w postaci kremu jest przeznaczony do stosowania miejscowego. Zawiera substancj ę czynną klotrymazol, która zabija większość grzybów wywołuj ących zakażenia u człowieka.

Lek działa zwłaszcza na drożdżaki i dermatofity - grzyby, które atakują skórę.

Wskazania do stosowania Miejscowe leczenie:

-    grzybic stóp, pachwin, ciała, skóry między palcami, w tym grzybicy stóp z wtórnym zakażeniem (np. grzybica stóp u sportowców) spowodowana przez dermatofity,

-    zakażeń grzybiczych skóry i błon śluzowych zewnętrznych narządów płciowych (warg sromowych oraz napletka i żołędzi) wywołanych przez drożdżaki (zwanych także kandydozą),

-    łupieżu pstrego.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CLOTRIMAZOLUM AFLOFARM

Kiedy nie stosować leku Clotrimazolum Aflofarm

Nie należy stosować leku:

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na klotrymazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Clotrimazolum Aflofarm (patrz punkt 6: Inne informacje),

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek,

-    jeśli pacj entka jest w pierwszym trymestrze ciąży,

-    u dzieci w wieku do 11 lat,

-    dopochwowo ani do oczu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Clotrimazolum Aflofarm

Przed zastosowaniem leku Clotrimazolum Aflofarm pacjent powinien powiedzieć lekarzowi:

-    jeśli przyjmuje leki hamujące czynność układu odpornościowego (tak zwane leki immunosupresyjne, stosowane u pacjentów po przeszczepieniu narządów lub np. w atopowym zapaleniu skóry),

-    jeśli otrzymuje chemioterapię,

-    jeśli ma cukrzycę,

-    jeśli jest zakażony wirusem HIV,

-    jeśli jest uczulony na itrakonazol, flukonazol, ketokonazol lub mikonazol (leki stosowane w

leczeniu zakażeń wywołanych przez grzyby).

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Nie należy stosować jednocześnie z lekiem Clotrimazolum Aflofarm następujących leków:

-    antybiotyków polienowych (nystatyna i natamycyna) stosowanych miejscowo, gdyż klotrymazol może hamować ich działanie,

-    glikokortykosteroidów stosowanych miejscowo (zwanych sterydami) w leczeniu stanów zapalnych, gdyż mogą osłabić działanie klotrymazolu.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza.

Nie stosować leku Clotrimazolum Aflofarm w pierwszym trymestrze ciąży.

W drugim i trzecim trymestrze ciąży stosowanie leku jest możliwe na wyraźne zlecenie lekarza i tylko w przypadku gdy w opinii lekarza jest to konieczne.

Kobiety karmiące piersią mogą stosować lek wyłącznie na zlecenie lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie upośledza zdolności do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku

Lek zawiera alkohol cetylowy oraz alkohol stearylowy i może powodować miejscową reakcj ę skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3. JAK STOSOWAĆ LEK CLOTRIMAZOLUM AFLOFARM

Ten lek należy stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Należy nakładać cienką warstwę leku na zmienione chorobowo miejsca dwa razy na dobę (rano i wieczorem).

Sposób podawania:

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego.

Przed zastosowaniem leku, skórę należy starannie umyć i osuszyć.

Czas trwania leczenia:

•    Leczenie zakażeń grzybiczych skóry - powinno trwać nie krócej niż 4 tygodnie, również w przypadku ustąpienia objawów choroby. Nieprzestrzeganie tego zalecenia grozi nawrotem zakażenia. Ostre objawy choroby ustępują mniej więcej po tygodniu stosowania leku.

•    Leczenie zakażeń grzybiczych błon śluzowych zewnętrznych narządów płciowych - powinno

trwać od tygodnia do dwóch tygodni.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ma poprawy po tygodniu stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Dzieci i osoby w podeszłym wieku

Dzieci w wieku do 11 lat i osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) mogą stosować lek tylko na zlecenie lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Clotrimazolum Aflofarm

Nie są znane przypadki przedawkowania klotrymazolu u ludzi.

W razie zastosowania dawki leku większej niż zalecana, należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Clotrimazolum Aflofarm

Należy kontynuować stosowanie leku, nie zwiększając następnej dawki.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Clotrimazolum Aflofarm

Nie należy przerywać stosowania leku nawet jeśli objawy choroby ustąpiły. Przerwanie leczenia grozi nawrotem zakażenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Clotrimazolum Aflofarm może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić następuj ące objawy niepożądane:

- rumień (silne zaczerwienienie skóry),

- wysypka (swędzące, czerwone grudki na skórze),

- pokrzywka (jasnoróżowe, swędzące bąble na skórze),

-    miejscowe zaczerwienienie, swędzenie, pryszcze, obrzęk,

- ogólna reakcja nadwrażliwości (objawiająca się między innymi wysypką, silnym puchnięciem twarzy, ust lub gardła utrudniajacym oddychanie, mówienie lub przełykanie, zmniejszeniem ciśnienia krwi, wolnym lub szybkim tętnem, bladością, niepokojem, poceniem się, zawrotami głowy, utratą przytomności, zatrzymaniem oddechu i pracy serca).

W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych objawów, należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CLOTRIMAZOLUM AFLOFARM

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby wynosi - 28 dni.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubie i na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Clotrimazolum Aflofarm

- Substancj ą czynną leku jest klotrymazol.

1 g kremu zawiera 10 mg klotrymazolu.

-    Ponadto lek zawiera: alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, cetylu palmitynian, oktylododekanol, sorbitanu stearynian, polisorbat 60, alkohol benzylowy, wodę oczyszczoną.

Jak wygląda lek Clotrimazolum Aflofarm i co zawiera opakowanie

Lek Clotrimazolum Aflofarm ma postać kremu koloru białego.

Opakowanie:

Tuba aluminiowa zawierająca 20 g kremu, umieszczona w tekturowym pudełku wraz z ulotką.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice tel.: (42) 22 53 100

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Data zatwierdzenia ulotki:

4