+ iMeds.pl

Clotrimazolum aflofarm 10 mg/gUlotka Clotrimazolum aflofarm

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Clotrimazolum Aflofarm

10 mg/g, krem Clotrimazolum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Clotrimazolum Aflofarm ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Jeśli objawy nasilą się lub nie ma poprawy po tygodniu stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Clotrimazolum Aflofarm i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Clotrimazolum Aflofarm

3.    Jak stosować lek Clotrimazolum Aflofarm

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Clotrimazolum Aflofarm

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK CLOTRIMAZOLUM AFLOFARM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Clotrimazolum Aflofarm w postaci kremu jest przeznaczony do stosowania miejscowego. Zawiera substancję czynną klotrymazol, która zabija większość grzybów wywołujących zakażenia u człowieka.

Lek działa zwłaszcza na drożdżaki i dermatofity - grzyby, które atakują skórę.

Wskazania do stosowania Miejscowe leczenie:

-    grzybic stóp, pachwin, ciała, skóry między palcami, w tym grzybicy stóp z wtórnym zakażeniem (np. grzybica stóp u sportowców) spowodowana przez dermatofity,

-    zakażeń grzybiczych skóry i błon śluzowych zewnętrznych narządów płciowych (warg sromowych oraz napletka i żołędzi) wywołanych przez drożdżaki (zwanych także kandydozą),

-    łupieżu pstrego.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CLOTRIMAZOLUM AFLOFARM

Kiedy nie stosować leku Clotrimazolum Aflofarm

Nie należy stosować leku:

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na klotrymazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Clotrimazolum Aflofarm (patrz punkt 6: Inne informacje),

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek,

-    jeśli pacj entka jest w pierwszym trymestrze ciąży,

-    u dzieci w wieku do 11 lat,

-    dopochwowo ani do oczu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Clotrimazolum Aflofarm

Przed zastosowaniem leku Clotrimazolum Aflofarm pacjent powinien powiedzieć lekarzowi:

-    jeśli przyjmuje leki hamujące czynność układu odpornościowego (tak zwane leki immunosupresyjne, stosowane u pacjentów po przeszczepieniu narządów lub np. w atopowym zapaleniu skóry),

-    jeśli otrzymuje chemioterapię,

-    jeśli ma cukrzycę,

-    jeśli jest zakażony wirusem HIV,

-    jeśli jest uczulony na itrakonazol, flukonazol, ketokonazol lub mikonazol (leki stosowane w

leczeniu zakażeń wywołanych przez grzyby).

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Nie należy stosować jednocześnie z lekiem Clotrimazolum Aflofarm następujących leków:

-    antybiotyków polienowych (nystatyna i natamycyna) stosowanych miejscowo, gdyż klotrymazol może hamować ich działanie,

-    glikokortykosteroidów stosowanych miejscowo (zwanych sterydami) w leczeniu stanów zapalnych, gdyż mogą osłabić działanie klotrymazolu.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza.

Nie stosować leku Clotrimazolum Aflofarm w pierwszym trymestrze ciąży.

W drugim i trzecim trymestrze ciąży stosowanie leku jest możliwe na wyraźne zlecenie lekarza i tylko w przypadku gdy w opinii lekarza jest to konieczne.

Kobiety karmiące piersią mogą stosować lek wyłącznie na zlecenie lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie upośledza zdolności do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku

Lek zawiera alkohol cetylowy oraz alkohol stearylowy i może powodować miejscową reakcj ę skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3. JAK STOSOWAĆ LEK CLOTRIMAZOLUM AFLOFARM

Ten lek należy stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Należy nakładać cienką warstwę leku na zmienione chorobowo miejsca dwa razy na dobę (rano i wieczorem).

Sposób podawania:

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego.

Przed zastosowaniem leku, skórę należy starannie umyć i osuszyć.

Czas trwania leczenia:

•    Leczenie zakażeń grzybiczych skóry - powinno trwać nie krócej niż 4 tygodnie, również w przypadku ustąpienia objawów choroby. Nieprzestrzeganie tego zalecenia grozi nawrotem zakażenia. Ostre objawy choroby ustępują mniej więcej po tygodniu stosowania leku.

•    Leczenie zakażeń grzybiczych błon śluzowych zewnętrznych narządów płciowych - powinno

trwać od tygodnia do dwóch tygodni.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ma poprawy po tygodniu stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Dzieci i osoby w podeszłym wieku

Dzieci w wieku do 11 lat i osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) mogą stosować lek tylko na zlecenie lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Clotrimazolum Aflofarm

Nie są znane przypadki przedawkowania klotrymazolu u ludzi.

W razie zastosowania dawki leku większej niż zalecana, należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Clotrimazolum Aflofarm

Należy kontynuować stosowanie leku, nie zwiększając następnej dawki.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Clotrimazolum Aflofarm

Nie należy przerywać stosowania leku nawet jeśli objawy choroby ustąpiły. Przerwanie leczenia grozi nawrotem zakażenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Clotrimazolum Aflofarm może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:

- rumień (silne zaczerwienienie skóry),

- wysypka (swędzące, czerwone grudki na skórze),

- pokrzywka (jasnoróżowe, swędzące bąble na skórze),

-    miejscowe zaczerwienienie, swędzenie, pryszcze, obrzęk,

- ogólna reakcja nadwrażliwości (objawiająca się między innymi wysypką, silnym puchnięciem twarzy, ust lub gardła utrudniajacym oddychanie, mówienie lub przełykanie, zmniejszeniem ciśnienia krwi, wolnym lub szybkim tętnem, bladością, niepokojem, poceniem się, zawrotami głowy, utratą przytomności, zatrzymaniem oddechu i pracy serca).

W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych objawów, należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CLOTRIMAZOLUM AFLOFARM

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby wynosi - 28 dni.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubie i na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Clotrimazolum Aflofarm

- Substancj ą czynną leku jest klotrymazol.

1 g kremu zawiera 10 mg klotrymazolu.

-    Ponadto lek zawiera: alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, cetylu palmitynian, oktylododekanol, sorbitanu stearynian, polisorbat 60, alkohol benzylowy, wodę oczyszczoną.

Jak wygląda lek Clotrimazolum Aflofarm i co zawiera opakowanie

Lek Clotrimazolum Aflofarm ma postać kremu koloru białego.

Opakowanie:

Tuba aluminiowa zawierająca 20 g kremu, umieszczona w tekturowym pudełku wraz z ulotką.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice tel.: (42) 22 53 100

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Data zatwierdzenia ulotki:

4

Clotrimazolum Aflofarm

Charakterystyka Clotrimazolum aflofarm

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Clotrimazolum Aflofarm, 10 mg/g krem

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g kremu zawiera 10 mg klotrymazolu (Clotrimazolum).

Substancje pomocnicze: alkohol cetylowy, alkohol stearylowy. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krem.

Krem koloru białego.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

- Kandydozy skóry i błon śluzowych zewnętrznych narządów płciowych.

-    Grzybice powierzchniowe skóry spowodowane przez dermatofity: Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum, Microsporum canis:

-    grzybice stóp (tinea pedis),

-    pachwin (tinea cruris),

-    ciała (tinea corporis),

-    międzypalcowe (tinea interdigitalis), grzybica stóp z wtórnym zakażeniem, np. grzybica stóp u sportowców.

-    Łupież pstry (tinea versicolor) wywołany przez Mallassezia furfur.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy przeznaczony do stosowania miejscowego.

Nakładać cienką warstwę produktu leczniczego na chorą powierzchnię skóry i przylegający obszar dwa razy na dobę: rano i wieczorem. Stosować nie krócej niż przez 4 tygodnie.

Ostre objawy choroby ustępuj ą mniej więcej po tygodniu stosowania produktu.

Terapia zakażeń grzybiczych błon śluzowych zewnętrznych narządów płciowych powinna trwać od tygodnia do dwóch tygodni.

Dzieci, pacjenci w podeszłym wieku

Dzieci w wieku do 11 lat i osoby w podeszłym wieku mogą stosować produkt leczniczy tylko na zalecenie lekarza.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na klotrymazol lub którąkolwiek substancj ę pomocniczą.

Dzieci w wieku poniżej 11 lat.

Niewydolność nerek.

I trymestr ciąży.

Dopochwowo.

Do oczu.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Brak poprawy po 4 tygodniach stosowania klotrymazolu lub wcześniejsze zaostrzenie objawów choroby jest wskazaniem do przerwania stosowania produktu i wykonania badań mikrobiologicznych, w celu prawidłowego określenia przyczyny choroby.

Stosowanie u dzieci i osób w podeszłym wieku jest możliwe jedynie pod kontrolą lekarza.

Pacjenci leczeni immunosupresyjne, poddani chemoterapii, diabetycy oraz zakażeni wirusem HIV powinni skonsultować stosowanie produktu leczniczego z lekarzem.

Kobiety ciężarne i karmiące piersią nie powinny stosować klotrymazolu bez porozumienia z lekarzem.

Możliwe jest występowanie krzyżowej nadwrażliwości klotrymazolu z innymi pochodnymi azolowymi o działaniu przeciwgrzybiczym takimi jak: itrakonazol, flukonazol, ketokonazol, mikonazol.

Ze względu na zawartość alkoholu cetylowego i alkoholu stearylowego, produkt może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Klotrymazol może hamować działanie antybiotyków polienowych (nystatyna, natamycyna) stosowanych zewnętrznie na skutek rozkładu ich wiązań polienowych.

Miejscowe stosowanie glikokortykosteroidów może osłabić działanie klotrymazolu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie należy stosować produktu w pierwszym trymestrze ciąży.

W drugim i trzecim trymestrze ciąży stosowanie produktu jest możliwe na wyraźne zalecenie lekarza i tylko w przypadku zdecydowanej konieczności.

Po podaniu miejscowym klotrymazol jest wchłaniany do krwiobiegu w minimalnym stopniu (<0,1% w postaci 1% kremu na nieuszkodzoną skórę), co wykazano w badaniach na ludziach stosując klotrymazol znakowany węglem C-14.

Nie przeprowadzono badań klinicznych u kobiet będących w I trymestrze ciąży. Badania kliniczne wykonane u ciężarnych w II i III trymestrze ciąży nie wykazały szkodliwego wpływu podawanego dopochwowo klotrymazolu na płód.

Badania u ciężarnych szczurów, którym podawano dopochwowo klotrymazol w dawce do 100 mg nie wykazały szkodliwego wpływu na płód. Duże doustne dawki klotrymazolu (50-120 mg/kg m.c.) podawane ciężarnym myszom i szczurom oddziaływały embriotoksycznie, zmniejszały wielkość miotu i żywotność młodych możliwe jednak, że było to spowodowane toksycznością tak wysokich dawek dla organizmu matki. Klotrymazol nie wykazywał działania teratogennego po podaniu doustnym myszom, królikom i szczurom w dawkach 200 mg/kg mc., 180 mg/kg mc.,

100 mg/kg mc. (odpowiednio).

W badaniach na zwierzętach ekspozycja na klotrymazol nie spowodowała zmian strukturalnych chromosomów płciowych w stadium metafazy. Klotrymazol nie jest mutagenny i może być stosowany przez osoby w wieku rozrodczym.

Laktacja

Nie wiadomo czy klotrymazol przenika do mleka matki, toteż produkt u kobiet karmiących piersią powinien być stosowany ostrożnie i tylko na zlecenie lekarza.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Niekiedy mogą pojawiać się objawy podrażnienia ze strony skóry takie jak:

rumień, wysypka, pokrzywka, miejscowe zaczerwienienie, swędzenie, wystąpienie pryszczy, obrzęk lub inne objawy miejscowej nietolerancji produktu oraz ogólne reakcje nadwrażliwości.

Tego typu uciążliwe reakcje są podstawą do przerwania terapii.

Działania niepożądane mogą być wywołane przez zawarty w produkcie środek konserwujący alkohol benzylowy.

4.9    Przedawkowanie

Nie są znane przypadki przedawkowania klotrymazolu u ludzi.

Przedawkowanie zewnętrznie stosowanego klotrymazolu jest wysoce nieprawdopodobne ze względu na bardzo niską biodostępność po podaniu miejscowym w postaci kremu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwgrzybicze do stosowania miejscowego; pochodne imidazolu i triazolu.

Kod ATC: D 01 AC 01

Klotrymazol jest pochodną imidazolu o szerokim spektrum działania grzybostatycznego (w stężeniu do 10 pl/ml) i grzybobójczego (w stężeniu od 10 pl/ml). Klotrymazol działa na większość grzybów wywołujących zakażenie u człowieka. Jego działanie obejmuje zakres aktywności amfoterycyny B i nystatyny oraz gryzeofulwiny.

Klotrymazol in vitro działa na:

-    dermatofity: Epidermophyton floccosum, Microsporum spp., Trichophyton spp., Mallassezia furfur,

-    drożdżaki i pleśnie: Candida spp., Cryptococcus neoformans, Torulosis spp., Aspergillus spp., Cladosporium spp., Madurella spp., Sporotrichum schenckii,

-    grzyby dimorficzne: Blastomyces dermatidis, Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatu,.

-    promieniowce z rodzaju Nocardia.

Ponadto wykazuje działanie przeciwbakteryjne na ziarniaki Gram-dodatnie i przeciwpierwotniakowe na Trichomonas spp.

Pierwotna oporność grzybów chorobotwórczych na klotrymazol praktycznie nie występuje. Jedynie pojedyncze izolowane szczepy Candida guilliermondi wykazywały naturalną oporność na klotrymazol. Wtórna oporność występuje również rzadko. Wielokrotne pasaże szczepów Candida albicans i Trichophyton mentagrophytes wzrastaj ących na podłożu zawieraj ącym klotrymazol nie wywołały u nich zjawiska oporności. Oporność nie występuje również u szczepów niewrażliwych na antybiotyki polienowe. Jedynie trzy szczepy Candida albicans wykazywały niewielką i odwracalną oporność, choć są to doniesienia tylko jednego autora. Kliniczne znaczenie oporności Candida albicans odnosi się tylko do jednego przypadku, w którym ten szczep wykazywał oporność wobec flucytozyny i mikonazolu i krzyżową oporność na klotrymazol. Pozostał jednak wrażliwy na nystatynę i amfoterycynę B.

Mechanizm działania klotrymazolu polega na zaburzeniu czynności i przepuszczalności błony komórkowej grzyba, co prowadzi do śmierci komórki. Związek ten hamuje syntezę ergosterolu oddziaływując z 14-alfa demetylazą, enzymem cytochromu P-450, który jest niezbędny do przekształcenia lanosterolu w ergosterol. Następstwem tego jest niedobór ergosterolu i nagromadzenie 14-metylosteroli, zaburzenie czynności błony komórkowej i śmierć komórki.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Parametry farmakokinetyczne klotrymazolu określono u 16 ochotników po jednorazowym podaniu klotrymazolu w postaci 1% kremu typu o/w pod opatrunkiem okluzyjnym, 1% roztworu pod opatrunkiem okluzyjnym. Określono penetrację przez skórę oraz lokalizację działania w skórze. Stosowano klotrymazol znakowany węglem C-14 określając poziom radioaktywności w surowicy i moczu.

Klotrymazol wchłania się przez skórę w bardzo niewielkim stopniu.

Biodostępności przedstawia się następująco:

<    0,1% - 1% krem o/w

<    0,1% - 1% roztwór

Rozmieszczenie leku w skórze kształtuje się następująco:

Stratum corneum - 50 - 100 pg/ml Startum spinosum - 3 - 6 pg/ml Stratum papillare - 1,5 - 3 pg/ml Startum reticulare - 0,5 - 1 pg/ml Subcutis - mniej niż 0,1 pg/ml

Po 48 h od podania kremu i roztworu nie znaleziono mierzalnych stężeń klotrymazolu w surowicy <0,001pg/ml.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie stwierdzono działania kancerogennego podczas 18-miesięcznego doustnego podawania klotrymazolu szczurom.

Klotrymazol nie wykazuje również działania mutagennego co wykazano w badaniach chromosomów płciowych chomików chińskich.

Badania prowadzone na myszach, królikach i szczurach wykazały, że klotrymazol nie jest teratogenny po podaniu doustnym.

Wysokie doustne dawki klotrymazolu (50 do 120 mg/kg mc.) działały embriotoksycznie. Powodowały osłabienie popędu płciowego, zmniejszenie wielkości miotu i liczby żywych młodych oraz zmniejszenie przeżywalności osesków po przerwaniu karmienia.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Alkohol cetylowy Alkohol stearylowy Cetylu palmitynian Oktylododekanol Sorbitanu stearynian Polisorbat 60 Alkohol benzylowy Woda oczyszczona.

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Klotrymazolu nie należy stosować razem z antybiotykami polienowymi (nystatyna, natamycyna), gdyż dochodzi wówczas do rozpadu wiązań nienasyconych tych związków.

6.3.    Okres ważności

3 lata.

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby 28 dni.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

Nie zamrażać.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa z membraną zabezpieczającą i zakrętką polietylenową, zawierająca 20 g kremu, umieszczona w pudełku tekturowym.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Nie dotyczy.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 9053

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

23.11.2001 r. / 09.07.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Clotrimazolum Aflofarm