+ iMeds.pl

Clotrimazolum amara 10 mg/gUlotka Clotrimazolum amara

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

CLOTRIMAZOLUM AMARA

Clotrimazolum 10 mg/g, krem

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

- Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek CLOTRIMAZOLUM AMARA i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku CLOTRIMAZOLUM AMARA

3.    Jak stosować lek CLOTRIMAZOLUM AMARA

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek CLOTRIMAZOLUM AMARA

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek CLOTRIMAZOLUM AMARA i w jakim celu się go stosuje

Lek CLOTRIMAZOLUM AMARA w postaci kremu do stosowania miejscowego zawiera substancj ę czynną klotrymazol, o szerokim zakresie miejscowego działania przeciwgrzybiczego. Klotrymazol należy do pochodnych imidazolu, działa zwłaszcza na drożdżaki i dermatofity (grzyby, które rosną na skórze, włosach i paznokciach powodując różne rodzaje grzybic).

Lek CLOTRIMAZOLUM AMARA w postaci kremu jest wskazany do miejscowego leczenia:

-    grzybic skóry rąk i stóp, tułowia, podudzi i nóg wywoływanych przez dermatofity,

-    łupieżu pstrego

- zakażeń drożdżakowych skóry i błon śluzowych zewnętrznych narządów płciowych (warg sromowych oraz napletka i żołędzi).

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku CLOTRIMAZOLUM AMARA Kiedy nie stosować leku CLOTRIMAZOLUM AMARA

-    jeśli ma pacjent ma uczulenie na klotrymazol, inne leki przeciwgrzybicze pochodne imidazolu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania CLOTRIMAZOLUM AMARA należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Niekiedy mogą wystąpić reakcje miejscowe, jak podrażnienie skóry. Jeśli wystąpi uczulenie lub podrażnienie, należy przerwać stosowanie leku.

Jeśli pacjent jest uczulony na inne leki przeciwgrzybicze - pochodne imidazolu, może wystąpić u niego również uczulenie na klotrymazol.

Klotrymazol stosowany miejscowo może uszkadzać środki antykoncepcyjne wykonane z lateksu (prezerwatywy, krążki dopochwowe). Dlatego podczas stosowania leku na błony śluzowe zewnętrznych narządów płciowych i co najmniej przez 5 dni po zaprzestaniu jego stosowania, nie należy używać mechanicznych środków antykoncepcyjnych wykonanych z lateksu.

Dzieci i młodzież

Przed zastosowaniem CLOTRIMAZOLUM AMARA u dzieci należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Lek CLOTRIMAZOLUM AMARA a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Klotrymazol może hamować działanie innych miejscowo stosowanych leków przeciwgrzybiczych, zwłaszcza amfoterycyny i innych antybiotyków (nystatyna, natamycyna). Deksametazon stosowanych w dużych dawkach hamuje przeciwgrzybicze działanie klotrymazolu.

Stosowanie leku CLOTRIMAZOLUM AMARA z jedzeniem, piciem i alkoholem

Brak wpływu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza jest to zdecydowanie konieczne.

Podczas leczenia zakażenia warg sromowych, nie należy wprowadzać leku dopochwowo.

Lek może być stosowany w okresie karmienia piersią jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza jest to zdecydowanie konieczne.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Lek nie upośledza zdolności do prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Lek CLOTRIMAZOLUM AMARA zawiera alkohol cetostearylowy. Ze względu na zawartość alkoholu cetostearylowego, produkt może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3. Jak stosować lek CLOTRIMAZOLUM AMARA

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, należy nanosić cienką warstwę leku na zmienione chorobowo miejsca dwa do trzech razy na dobę, poprzez okres 2 do 4 tygodni.

Jeśli nie ma poprawy po 7 dniach stosowania leku, należy zwrócić się lekarza.

W przypadku wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku CLOTRIMAZOLUM AMARA

Brak danych. Nie odnotowano przypadku przedawkowania klotrymazolu podczas stosowania leku zgodnie ze wskazaniami.

Pominięcie zastosowania leku CLOTRIMAZOLUM AMARA

Należy kontynuować stosowanie leku nie zwiększając następnej dawki.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku CLOTRIMAZOLUM AMARA

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, CLOTRIMAZOLUM AMARA może powodować działania niepożądane chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (u 1 do 10 na 10000 pacjentów) mogą wystąpić: kontaktowe alergiczne zapalenie skóry, pęcherzyki, rumień, obrzęk, swędzenie, parzący ból i pieczenie, pokrzywka i pęknięcia skóry. W przypadku wystąpienia tych objawów należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel: + 48 22 49 21 301, Fax: + 48 22 49 21 309; e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek CLOTRIMAZOLUM AMARA

Lek CLOTRIMAZOLUM AMARA należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.. Nie zamrażać. Przechowywać tubę szczelnie zamkniętą.

Nie należy stosować leku CLOTRIMAZOLUM AMARA po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek CLOTRIMAZOLUM AMARA

Substancją czynną leku jest klotrymazol.

Pozostałe składniki leku to: alkohol cetylowy, alkohol cetostearylowy, cetylu palmitynian, izopropylu mirystynian, polisorbat 60, sorbitanu stearynian, alkohol benzylowy (E1519), woda oczyszczona.

Jak wygląda lek CLOTRIMAZOLUM AMARA i co zawiera opakowanie

Lek ma postać kremu.

Opakowanie:

Tuba aluminiowa z membraną i z zakrętką z PE zawierająca 10 g, 15 g, 20 g lub 25 g kremu w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Zakład Farmaceutyczny „AMARA” Sp. z o.o.

ul. Stacyjna 5

30-851 Kraków

Tel. 12 657 40 40

Fax 12 657 40 40 wew. 34

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3

Clotrimazolum Amara

Charakterystyka Clotrimazolum amara

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

CLOTRIMAZOLUM AMARA (Clotrimazolum)

10 mg/g, krem

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 gram kremu zawiera 10 mg substancji leczniczej klotrymazolu (Clotrimazolum)

Zawiera alkohol cetylowy i alkohol cetostearylowy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krem

Krem barwy białej lub prawie białej.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Krem CLOTRIMAZOLUM AMARA jest wskazany w miejscowym leczeniu:

-    grzybic skóry: rąk i stóp, tułowia, podudzi i nóg wywoływanych przez dermatofity Trichophyton rubrum, Trichophyton menfagrophytes, Epidermophyton floccosum i Microsporum canis;

-    łupieżu pstrego powodowanego przez Malassezia furfur (Pityrosporum orbiculare lub Pityrosporum ovale);

- zakażeń drożdżakowych skóry i błon śluzowych zewnętrznych narządów płciowych (warg sromowych oraz napletka i żołędzi Candida vulvitis i balanitis).

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Do stosowania miejscowego.

Krem nanosić cienką warstwą na zmienione chorobowo warstwy skóry od dwóch do trzech razy na dobę przez okres od 2 do 4 tygodni.

Jeśli po stosowaniu preparatu przez 7 dni nie nastąpi poprawa, należy skonsultować się z lekarzem.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na klotrymazol lub inne leki przeciwgrzybicze pochodne imidazolu, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Jeżeli wystąpi uczulenie lub podrażnienie, należy przerwać stosowanie produktu. Klotrymazol po stosowaniu miejscowym na skórę jest zwykle dobrze tolerowany. Niekiedy mogą wystąpić reakcje miejscowe, jak podrażnienie skóry. Jeśli pacjent jest uczulony na inne leki przeciwgrzybicze -pochodne imidazolu, może wystąpić krzyżowe uczulenie na klotrymazol.

Należy przerwać leczenie, jeśli objawy choroby nie ustępuj ą po 2 tygodniach stosowania produktu w grzybicach podudzi, lub po 4 tygodniach - w pozostałych grzybicach skóry i grzybicach stóp.

Klotrymazol stosowany miejscowo może uszkadzać środki antykoncepcyjne wykonane z lateksu (prezerwatywy i krążki domaciczne). Dlatego podczas stosowania produktu leczniczego na błony śluzowe zewnętrznych narządów płciowych i co najmniej 5 dni po zaprzestaniu jego stosowania nie należy używać mechanicznych srodków antykoncepcyjnych wykonanych z lateksu.

Ze względu na zawartość alkoholu cetostearylowego, produkt może powodować miejscową reakcj ę skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Klotrymazol stosowany miejscowo może osłabiać działanie innych, stosowanych miejscowo leków przeciwgrzybicznych, zwłaszcza antybiotyków polienowych - nystatyny i natamycyny. Deksametazon stosowany w dużych dawkach hamuje przeciwgrzybiczne działanie klotrymazolu.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Stosowanie leku przez kobiety ciężarne i w okresie laktacji jest możliwe tylko w zdecydowanej konieczności na zlecenie lekarza, gdyż nie prowadzono badań klinicznych dotyczących stosowania preparatu u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią. Nie zaobserwowano działania karcynogennego klotrymazolu u zwierząt.

Podczas leczenia zakażenia warg sromowych, nie należy wprowadzać tego produktu dopochwowo.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie ma wpływu.

4.8.    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych oszacowano następująco: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100), rzadko (> 1/10000 do 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10000), częstość nieznana (częstość nie może być określana na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Rzadko mogą wystąpić:

-    kontaktowe alergiczne zapalenie skóry

-    pęcherzyki

-    rumień

-    obrzęk

-    swędzenie

-    parzący ból i pieczenie

-    pokrzywka

-    pęknięcie skóry

Objawy te są wskazaniem do przerwania leczenia klotrymazolem.

Ponadto mogą wystąpić ogólnoustrojowe reakcje alergiczne.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel: + 48 22 49 21 301, Fax: + 48 22 49 21 309; e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9.    Przedawkowanie

Nie odnotowano objawów przedawkowania podczas stosowania preparatu zgodnie ze wskazaniami.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwgrzybiczne do stosowania miejscowego, pochodne imidazolu i triazolu.

Kod ATC: D 01 AC

Klotrymazol działa na grzyby poprzez hamowanie syntezy ergosterolu. Hamowanie syntezy ergosterolu prowadzi do zniszczenia struktury i właściwości błony komórkowej grzyba.

Klotrymazol ma szerokie spektrum działania przeciwgrzybiczego wykazane w badaniach in vitro i in vivo obejmujące dermatofity, drożdżaki, pleśnie, itd.

W odpowiednich warunkach badania, wartości MIC dla tych rodzajów grzybów są w okolicach 0,062 - 8,0 pg/ml podłoża. Sposób działania klotrymazolu grzybostatyczny lub grzybobójczy zależy od stężenia klotrymazolu w miejscu infekcji. In vitro działanie ogranicza się do proliferacji elementów grzybów, zarodniki są tylko nieznacznie wrażliwe.

Oprócz działania przeciwgrzybiczego, klotrymazol działa również na bakterie Gram - dodatnie

(Streptococcus/Staphylococcus/Gardnerella vaginalis), i Gram - ujemne.

In vitro klotrymazol hamuje namnażanie Corynebacterium i Gram - dodatnich ziarniaków, z wyjątkiem Enterococcus, w stężeniu 0,5-10 mg/ml podłoża.

Pierwotnie odpornych odmian wśród wrażliwych gatunków grzybów jest bardzo niewiele. Rozwój wtórnej odporności wśród wrażliwych grzybów obserwowane było jedynie w odosobnionych przypadkach w warunkach terapeutycznych.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Badania farmakokinetyczne wykazały, że po zastosowaniu klotrymazolu na skórę, jest on w minimalnym stopniu absorbowany z nieuszkodzonej lub zapalnie zmienionej skóry do krwioobiegu człowieka. Uzyskane maksymalne stężenie klotrymazolu w surowicy w krwi było poniżej granicy wykrywalności 0,001 mcg/ml, co wskazuje, że po miejscowym zastosowaniu klotrymazolu mało prawdopodobne jest wystąpienie działania ogólnoustrojowego lub działań niepożadanych.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne nie wykazują szczególnego zagrożenia dla ludzi na podstawie badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności i działania rakotwórczego u ludzi. Klotrymazol nie był teratogenny w badaniach toksyczności reprodukcyjnej prowadzonych na myszach, szczurach i królikach. U szczurów duże dawki doustne były związane z toksycznością dla matki, zarodka, zmniejszeniem masy płodu oraz obniżoną przeżywalnością noworodków.

U szczurów klotrymazol i (lub) jego metabolity przenikały do mleka w ilościach większych niż w osoczu o współczynnik od 10 do 20 w ciągu 4 godzin po podaniu leku, po czym następuje spadek o współczynnik 0,4 przez 24 godziny.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

-    alkohol cetylowy

-    alkohol cetostearylowy

-    cetylu palmitynian

-    izopropylu mirystynian

-    polisorbat 60

-    sorbitanu stearynian

-    alkohol benzylowy (E1519)

-    woda oczyszczona

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie występują.

6.3.    Okres ważności

2 lata

12 miesięcy po pierwszym otwarciu.

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie zamrażać. Przechowywać tubę szczelnie zamkniętą.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa z membraną i z zakrętką z PE zawierająca 10 g lub 15 g lub 20 g lub 25 g kremu, umieszczona w tekturowym pudełku.

6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez szczególnych wymagań.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zakład Farmaceutyczny „AMARA” Sp. z o.o.

ul. Stacyjna 5

30 - 851 Kraków

Tel.: 012 657 40 40

Fax: 012 657 40 40 wew. 34

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Clotrimazolum Amara