+ iMeds.pl

Clotrimazolum gsk 500 mgUlotka Clotrimazolum gsk

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Clotrimazolum GSK, 500 mg, tabletki dopochwowe

Clotrimazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Clotrimazolum GSK i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Clotrimazolum GSK

3.    Jak stosować lek Clotrimazolum GSK

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Clotrimazolum GSK

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Clotrimazolum GSK i w jakim celu się go stosuje

Klotrymazol jest miejscowo działającym lekiem przeciwgrzybiczym z grupy pochodnych imidazolu. Działa na większość grzybów chorobotwórczych.

Wskazaniem do stosowania Clotrimazolum GSK w postaci tabletek dopochwowych są:

• zakażenia drożdżakowe pochwy i sromu, w tym zakażenia wywołane przez drobnoustroje oporne na nystatynę.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Clotrimazolum GSK Kiedy nie stosować leku Clotrimazolum GSK

•    Jeśli pacjentka ma uczulenie (nadwrażliwość) na klotrymazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować doustnie. Należy unikać przypadkowego kontaktu leku z oczami.

Wszystkie potencjalnie zakażone obszary powinny być leczone jednocześnie.

•    Leku nie należy stosować w czasie miesiączki. Leczenie należy zakończyć przed rozpoczęciem krwawienia miesiączkowego.

•    Jeśli pacjentki dotyczy którekolwiek z poniższych stwierdzeń, powinna powiedzieć o tym lekarzowi:

-    u pacjentki w ciągu ostatnich 6 miesięcy wystąpiły więcej niż dwa stany zapalne pochwy wywołane zakażeniami grzybiczymi,

-    pacjentka w przeszłości chorowała na choroby przenoszone drogą płciową lub miała kontakt z partnerem z taką chorobą,

-    pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że jest w ciąży,

-    pacjentka jest w wieku poniżej 12 lub powyżej 60 lat,

-    u pacjentki stwierdzono nadwrażliwość (uczulenie) na imidazol lub inne leki przeciwgrzybicze stosowane dopochwowo.

Lekarz oceni, czy można pacjentce zalecić stosowanie tabletek dopochwowych Clotrimazolum GSK.

•    Należy przerwać leczenie i zgłosić się do lekarza, jeśli podczas stosowania leku wystąpią:

-    nieregularne krwawienia z pochwy,

-    nieprawidłowe krwawienia z pochwy lub plamienie międzymiesiączkowe,

-    wydzielina z pochwy o przykrym zapachu,

-    owrzodzenie pochwy lub sromu, pęcherzyki lub rany,

-    bóle w podbrzuszu lub trudności w oddawaniu moczu,

-    zaczerwienienie, podrażnienie lub obrzęk pojawiające się w miejscu podania leku,

-    gorączka powyżej    38°C lub dreszcze,

-    nudności lub wymioty,

-    biegunka,

-    bóle pleców,

-    bóle barków.

Lek Clotrimazolum GSK a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

•    Klotrymazol stosowany miejscowo na błony śluzowe zewnętrznych narządów płciowych może uszkadzać mechaniczne środki antykoncepcyjne wykonane z lateksu (prezerwatywy i krążki domaciczne), a tym samym osłabiać ich skuteczność. Dlatego w czasie leczenia klotrymazolem i przez co najmniej 5 dni po jego zakończeniu, należy stosować inne środki antykoncepcyjne. Należy skontaktować się z lekarzem w celu wyboru innej metody zapobiegania ciąży.

•    Klotrymazol stosowany dopochwowo jednocześnie z takrolimusem lub syrolimusem podawanym doustnie (leki stosowane po przeszczepieniu narządu) może powodować zwiększenie stężenia takrolimusu lub syrolimusu w osoczu. Lekarz może zalecić badanie stężenia takrolimusu w osoczu krwi.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Należy unikać stosowania leku Clotrimazolum GSK w pierwszym trymestrze ciąży.

Należy zaprzestać karmienia piersią podczas leczenia lekiem Clotrimazolum GSK.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Clotrimazolum GSK nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Clotrimazolum GSK zawiera żółcień chinolinową

Lek może powodować reakcje alergiczne.

3. Jak stosować lek Clotrimazolum GSK

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletki Clotrimazolum GSK stosuje się dopochwowo. Tabletkę należy wprowadzać głęboko do pochwy (najlepiej na noc).

Dorośli

Jednorazowo 1 tabletka 500 mg.

Dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Sposób podawania

Leczenie należy zakończyć przed rozpoczęciem miesiączki, aby uniknąć wypłukania tabletki.

W czasie leczenia nie należy używać tamponów, irygacji dopochwowych, środków plemnikobójczych ani innych produktów dopochwowych.

Jeśli zakażenie obejmuje wargi sromowe i sąsiadujące okolice, lekarz może zalecić jednoczesne zastosowanie leku w postaci kremu.

Podczas stosowania leku Clotrimazolum GSK należy powstrzymać się od współżycia seksualnego z uwagi na możliwość zakażenia partnera.

Czas trwania leczenia

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach stosowania leku, należy ponownie zgłosić się do lekarza.

Tabletki można zastosować powtórnie, jeśli zakażenie drożdżakowe powróci po 7 dniach. Jeśli zakażenie nawraca częściej niż dwa razy w ciągu sześciu miesięcy, konieczna jest konsultacja lekarska.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Clotrimazolum GSK

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego przyjęcia doustnego, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Clotrimazolum GSK

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Z nieznaną częstością mogą wystąpić:

-    reakcje alergiczne: pokrzywka, duszności, zbyt niskie ciśnienie krwi, omdlenie,

-    bóle brzucha,

-    uczucie dyskomfortu, obrzęk, pieczenie, złuszczanie się naskórka narządów płciowych, podrażnienie, świąd, bóle w obrębie miednicy, wysypka, krwawienie z pochwy, rumień.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Clotrimazolum GSK

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Clotrimazolum GSK

Substancją czynną leku jest klotrymazol.

Jedna tabletka dopochwowa zawiera 500 mg klotrymazolu.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, kwas adypinowy, sodu wodorowęglan, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, talk, sodu laurylosiarczan, żółcień chinolinowa (E 104).

Jak wygląda lek Clotrimazolum GSK i co zawiera opakowanie

Lek Clotrimazolum GSK 500 mg ma postać tabletek dopochwowych barwy żółtej, obustronnie wypukłych o ściętych obrzeżach, kształcie wydłużonym, z jednej strony zaokrąglonych, z drugiej strony prostych ściętych.

Opakowanie: blister zawierający 1 tabletkę dopochwową.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. ul. Grunwaldzka 189 60-322 Poznań

tel.: (61) 860 12 00 faks: (61) 867 57 17

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

- GlaxoSmithKline -

4

Clotrimazolum GSK

Charakterystyka Clotrimazolum gsk

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Clotrimazolum GSK, 100 mg, tabletki dopochwowe Clotrimazolum GSK, 500 mg, tabletki dopochwowe

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Tabletki dopochwowe 100 mg

1 tabletka dopochwowa zawiera 100 mg klotrymazolu (Clotrimazolum). Tabletki dopochwowe 500 mg

1 tabletka dopochwowa zawiera 500 mg klotrymazolu (Clotrimazolum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: żółcień chinolinowa.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka dopochwowa.

Tabletki dopochwowe 100 mg

Tabletki barwy białej, obustronnie wypukłe o ściętych obrzeżach, kształt wydłużony z jednej strony zaokrąglony, z drugiej prosty ścięty.

Tabletki dopochwowe 500 mg

Tabletki barwy żółtej, obustronnie wypukłe o ściętych obrzeżach, kształt wydłużony z jednej strony zaokrąglony, z drugiej prosty ścięty.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Klotrymazol w postaci tabletek dopochwowych stosuje się w zakażeniach drożdżakowych pochwy

1    sromu, w tym zakażeniach wywołanych przez drobnoustroje oporne na nystatynę.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli

Tabletki 100 mg

2    razy po 1 tabletce przez 3 kolejne dni lub 1 tabletkę na dobę przez 6-7 dni.

Tabletki 500 mg

Jednorazowo 1 tabletkę 500 mg - najlepiej na noc.

Dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Sposób podawania

Tabletki należy wprowadzać głęboko do pochwy (najlepiej na noc).

Leczenie należy zakończyć przed rozpoczęciem miesiączki, aby uniknąć wypłukania tabletki.

W czasie leczenia pacjentka nie powinna używać tamponów, irygacji dopochwowych, środków plemnikobójczych ani innych produktów dopochwowych.

Jeśli zakażenie obejmuje wargi sromowe i sąsiadujące okolice, w skojarzeniu z terapią dopochwową należy zastosować leczenie kremem.

Podczas stosowania produktu Clotrimazolum GSK zalecane jest powstrzymanie się od współżycia seksualnego z uwagi na ryzyko zakażenia partnera.

Czas trwania leczenia

Należy doradzić pacjentce, aby ponownie zgłosiła się do lekarza, jeśli po 7 dniach leczenia objawy nie ustąpią. Tabletki można zastosować powtórnie, jeśli zakażenie drożdżakowe powróci po 7 dniach.

Jeśli zakażenie nawraca częściej niż dwa razy w ciągu sześciu miesięcy, konieczna jest ponowna konsultacja lekarska.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Unikać kontaktu z oczami. Nie stosować doustnie.

Wszystkie potencjalnie zakażone obszary powinny być leczone jednocześnie.

Miesiączka

Produktu nie należy stosować w czasie miesiączki. Leczenie należy zakończyć przed rozpoczęciem krwawienia miesiączkowego.

Inne czynniki

Należy rozważyć zasadność zastosowania produktu, jeśli:

-    u pacjentki w ciągu ostatnich 6 miesięcy wystąpiły więcej niż dwa stany zapalne pochwy wywołane zakażeniami grzybiczymi,

-    pacjentka w przeszłości chorowała na choroby przenoszone drogą płciową lub miała kontakt z partnerem z taką chorobą,

-    pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że jest w ciąży,

-    pacjentka jest w wieku poniżej 12 lub powyżej 60 lat,

-    u pacjentki stwierdzono nadwrażliwość na imidazol lub inne leki przeciwgrzybicze stosowane dopochwowo.

Nie należy stosować tabletek dopochwowych Clotrimazolum GSK, jeśli u pacjentki występują:

-    nieregularne krwawienia z pochwy,

-    nieprawidłowe krwawienia z pochwy lub plamienie międzymiesiączkowe,

-    wydzielina o przykrym zapachu,

-    owrzodzenie pochwy lub sromu, pęcherzyki lub rany,

-    bóle w podbrzuszu lub trudności w oddawaniu moczu,

-    jakiekolwiek miejscowe objawy niepożądane związane z leczeniem, jak zaczerwienienie, podrażnienie lub obrzęk,

-    gorączka powyżej 38°C lub dreszcze,

-    nudności lub wymioty,

-    biegunka,

-    bóle pleców,

-    bóle barków.

Tabletki dopochwowe 500 mg

Produkt leczniczy zawiera żółcień chinolinową, dlatego może powodować reakcje alergiczne.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Środki antykoncepcyjne

Klotrymazol stosowany miejscowo na błony śluzowe zewnętrznych narządów płciowych może uszkadzać mechaniczne środki antykoncepcyjne wykonane z lateksu (prezerwatywy i krążki domaciczne), a tym samym osłabiać ich skuteczność. Dlatego należy pacjentce doradzić, aby w czasie leczenia klotrymazolem i przez co najmniej 5 dni po jego zakończeniu, stosować alternatywne środki antykoncepcyj ne.

Takrolimus, syrolimus

Stosowanie jednocześnie klotrymazolu dopochwowo i takrolimusu lub syrolimusu doustnie (leki immunosupresyjne) może prowadzić do zwiększenia stężenia takrolimusu lub syrolimusu w osoczu. Należy dokładnie obserwować, czy u pacjentki nie pojawiają się objawy przedawkowania takrolimusu lub syrolimusu i jeśli to konieczne, oznaczać stężenie leku w osoczu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Dane dotyczące zastosowania klotrymazolu u kobiet w ciąży są ograniczone. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego ani pośredniego toksycznego wpływu na reprodukcję. Jako środek ostrożności zaleca się unikanie stosowania klotrymazolu w pierwszym trymestrze ciąży.

Karmienie piersią

Dostępne dane farmakodynamiczne i toksykologiczne uzyskane z badań na zwierzętach wykazały, że klotrymazol i (lub) jego metabolity są wydzielane z mlekiem. Należy zaprzestać karmienia piersią podczas leczenia klotrymazolem.

Płodność

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu klotrymazolu na płodność u ludzi. Badania na zwierzętach nie wykazały jakiegokolwiek wpływu klotrymazolu na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Clotrimazolum GSK nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych szacowano następująco:

Bardzo często (>1/10), często (od >1/100 do <1/10), niezbyt często (od >1/1 000 do <1/100), rzadko (od >1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana: reakcje alergiczne (takie jak: pokrzywka, duszności, niedociśnienie, omdlenie)

Zaburzenia żołądka i jelit Częstość nieznana: bóle brzucha

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Częstość nieznana: uczucie dyskomfortu, obrzęk, pieczenie, złuszczanie się naskórka narządów płciowych, podrażnienie, świąd, bóle w obrębie miednicy, wysypka, krwawienie z pochwy, rumień.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedawkowania: zawroty głowy, nudności, wymioty.

Po przypadkowym podaniu doustnym należy zastosować leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwzakaźne i odkażające stosowane w ginekologii; pochodne imidazolu, Kod ATC: G 01A F02

Mechanizm działania

Klotrymazol hamuje wzrost i podział komórek i, w zależności od stężenia, może działać grzybostatycznie lub grzybobójczo. Jego mechanizm działania polega na hamowaniu biosyntezy steroli, poprzez interferencję z syntezą ergosterolu i połączeniu z fosfolipidami w ścianie komórkowej grzybów, co powoduje zmiany przepuszczalności błon komórkowych.

Kliniczne badania wykazały, że w miejscowym leczeniu zakażeń klotrymazol jest tak samo skuteczny, jak inne pochodne imidazolu - ekonazol i ketokonazol.

Klotrymazol hamuje syntezę białek, tłuszczów, DNA i polisacharydów oraz uszkadza komórkowe kwasy nukleinowe i przyspiesza wydalanie potasu. Może także hamować aktywność enzymów oksydacyjnych i peroksydacyjnych oraz biosyntezę triglicerydów i fosfolipidów w grzybach. W wyższych stężeniach powoduje uszkodzenie błon komórkowych za pomocą mechanizmów niezależnych od syntezy steroli. Klotrymazol stosowany w zakażeniach Candida albicans hamuje przekształcanie blastofory w inwazyjną formę grzybni. Zmiany czynności błon komórkowych są przyczyną śmierci komórek, a działanie zależy od stopnia narażenia drobnoustrojów na działanie produktu.

Spektrum działania

Klotrymazol ma szeroki zakres działania przeciwdrobnoustrojowego. Hamuje rozwój i niszczy dermatofity (Epidermophyton floccosum, Microsporum canis, Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton rubrum), drożdżaki (Candida spp., Cryptococcus neoformans), grzyby dimorficzne (Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum, Paracoccidioides brasiliensis) i pierwotniaki (Trichomonas vaginalis). Działa także na niektóre bakterie Gram-dodatnie (Streptococcus, Staphylococcus, Gardnerella vaginalis) i Gram-ujemne (Bacteroides) Nie wykazuje działania na Lactobacillus.

In vitro klotrymazol hamuje namnażanie Corynebacterium i Gram-dodatnich ziarniaków (z wyjątkiem enterokoków) w stężeniach od 0,5 do 10 ^g/ml.

Klotrymazol wykazuje szeroki zakres działania grzybostatycznego i grzybobójczego in vitro. Jego działanie na grzybnie grzybów skórnych (Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton) jest podobne do działania gryzeofulwiny, a na grzyby pączkujące (Candida) - do aktywności polienów (amfoterycyny B i nystatyny).

W stężeniu mniejszym niż 1 ąg/ml hamuje rozwój większości szczepów Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum i Microsporum canis. W stężeniu 3 ąg/ml hamuje rozwój większości innych drobnoustrojów: Pityrosporum orbiculare, Aspergillus fumigatus, Candida species, w tym Candida albicans, niektóre szczepy Staphylococcus aureus i Streptococcus pyogenes, a także kilka szczepów Proteus vulgaris i Salmonella. Działa także na Sporothrix, Cryptococcus, Cefalosporium i Fusarium. Na Trichomonas vaginalis działa w stężeniach większych niż 100 ąg/ml.

Występowanie szczepów grzybów opornych na klotrymazol jest niezwykle rzadkie, do tej pory opisano jedynie pojedyncze wyizolowane szczepy Candida guilliermondi.

Nie stwierdzono szczepów opornych po pasażu na Candida albicans i Trichophyton mentagrophytes. Również nie występowała oporność na klotrymazol w szczepach C. albicans, które po chemicznej mutacji były oporne na antybiotyki polienowe.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

W badaniach przeprowadzonych u kobiet, po podaniu tabletki dopochwowej zawierającej 100 mg klotrymazolu znakowanego izotopem 14C, stężenia maksymalne klotrymazolu w surowicy, po 1-2 dniach od podania, wynosiły około 0,03 ^g/ml.

Ogólnie przyjmuje się, że po podaniu dopochwowym wchłania się 3-10% dawki.

Dystrybucja

Klotrymazol po wchłonięciu do krwi w około 50% wiąże się z albuminami, co w połączeniu z niewielkim wchłanianiem powoduje, że dystrybucja do poszczególnych narządów jest nieznaczna.

Metabolizm i eliminacja

Klotrymazol po podaniu doustnym i dopochwowym jest w znacznym stopniu metabolizowany w wątrobie do nieczynnego metabolitu: 2-chlorofenylo-4-hydroksyfenylo-fenylometanu. Po podaniu doustnym 10% podanego leku jest wydalane z moczem w pierwszej dobie, 25% przez 6 dni, lecz tylko 1% - w postaci niezmienionej.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach na chomikach, którym podawano pięciokrotnie doustnie klotrymazol w dawce 100 mg/kg masy ciała, badano zmiany strukturalne w chromosomach i nie stwierdzono mutagenności. Po 18-miesięcznym doustnym podawaniu klotrymazolu szczurom nie zaobserwowano żadnych działań karcynogennnych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Tabletki dopochwowe 100 mg Laktoza j ednowodna Skrobia ziemniaczana Kwas adypinowy

Sodu wodorowęglan Magnezu stearynian Krzemionka koloidalna bezwodna Sodu laurylosiarczan

Tabletki dopochwowe 500 mg Laktoza jednowodna Skrobia ziemniaczana Kwas adypinowy Sodu wodorowęglan Magnezu stearynian Talk

Krzemionka koloidalna bezwodna Sodu laurylosiarczan Żółcień chinolinowa (E 104)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister z folii PVC/Al, w tekturowym pudełku.

Tabletki dopochwowe 100 mg 6 tabletek dopochwowych (1 blister po 6 sztuk).

Tabletki dopochwowe 500 mg 1 tabletka dopochwowa (1 blister - 1 sztuka).

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna ul. Grunwaldzka 189 60-322 Poznań

telefon (61) 8601-200 faks (61) 8675-717

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Tabletki dopochwowe 100 mg Pozwolenie nr R/3637

Tabletki dopochwowe 500 mg Pozwolenie nr R/1480

9. DATA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Tabletki dopochwowe 100 mg

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 29.03.2005 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 12.04.2010 r.

Tabletki dopochwowe 500 mg

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 22.09.1989 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 20.12.2013 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7

Clotrimazolum GSK