Imeds.pl

Co-Amlessa 2 Mg + 5 Mg + 0,625 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Co-Amlessa, 2 mg + 5 mg + 0,625 mg, tabletki Co-Amlessa, 4 mg + 5 mg + 1,25 mg, tabletki Co-Amlessa, 4 mg + 10 mg + 1,25 mg, tabletki Co-Amlessa, 8 mg + 5 mg + 2,5 mg, tabletki Co-Amlessa, 8 mg + 10 mg + 2,5 mg, tabletki

tert-Butylamini perindoprilum + Amlodipinum + Indapamidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Co-Amlessa i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Co-Amlessa

3.    Jak stosować lek Co-Amlessa

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Co-Amlessa

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Co-Amlessa i w jakim celu się go stosuje

Lek Co-Amlessa stosuje się w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia). Wszystkie trzy substancje czynne pomagają kontrolować wysokie ciśnienie tętnicze (nadciśnienie). Pacjenci już stosujący peryndopryl/indapamid i amlodypinę w oddzielnych tabletkach mogą zamiast nich przyjmować jedną tabletkę leku Co-Amlessa, zawierającą wszystkie trzy składniki.

Lek Co-Amlessa jest połączeniem trzech substancji czynnych: peryndoprylu, indapamidu i amlodypiny. Peryndopryl należy do inhibitorów konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE). Amlodypina jest antagonistą wapnia (należy do grupy leków nazywanych dihydropiry dynami). Indapamid jest lekiem moczopędnym.

U pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym peryndopryl i amlodypina powodują rozluźnienie naczyń krwionośnych, dzięki czemu krew łatwiej przez nie przepływa. Indapamid zwiększa ilość moczu wydalaną przez nerki. Każda z substancji czynnych obniża ciśnienie tętnicze i razem skutecznie kontrolują jego wartość.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Co-Amlessa

Kiedy nie stosować leku Co-Amlessa:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na peryndopryl lub jakikolwiek inny inhibitor ACE, indapamid lub jakikolwiek inny sulfonamid, amlodypiny bezylan lub jakąkolwiek inną dihydropirydynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli u pacjenta wystąpiły takie objawy, jak świszczący oddech, obrzęk twarzy lub języka, intensywny świąd lub ciężkie wysypki skórne podczas wcześniejszego leczenia inhibitorem

ACE lub jeśli u pacjenta lub kogoś z jego rodziny objawy takie wystąpiły w jakiejkolwiek innej sytuacji (stan nazywany obrzękiem naczynioruchowym);

-    jeśli u pacjenta występują choroby wątroby lub choroba zwana encefalopatią wątrobową (choroba powodująca uszkodzenie mózgu);

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek lub jeśli stosowana jest dializoterapia; lek Co-Amlessa o mocy 8 mg + 5 mg + 2,5 mg i 8 mg + 10 mg + 2,5 mg jest przeciwskazany w ciężkiej lub umiarkowanej chorobie nerek;

-    j eśli u pacjenta stwierdzono za małe lub zbyt duże stężenie potasu we krwi;

-    j eśli istnieje podejrzenie nieleczonej niewyrównanej niewydolności serca (objawy to zatrzymanie wody w organizmie i trudności w oddychaniu);

-    jeśli u pacjenta występuje wstrząs kardiogenny (stan, kiedy serce nie może dostarczać krwi w ilości odpowiedniej do potrzeb organizmu), zwężenie aorty (zwężenie głównego naczynia krwionośnego odchodzącego od serca) lub niestabilna dusznica bolesna (ból w klatce piersiowej mogący wystąpić w spoczynku);

-    jeśli u pacjenta występuje bardzo niskie ciśnienie tętnicze (ciężkie niedociśnienie);

-    jeśli u pacjenta występuje niewydolność serca (serce nie jest w stanie pompować krwi wystarczająco mocno, co prowadzi do duszności i obrzęków obwodowych, np. nóg, kostek lub stóp) po ostrym zawale mięśnia sercowego;

-    jeśli pacjentka jest w ciąży powyżej 3 miesiąca (zaleca się także unikanie stosowania leku Co-Amlessa we wczesnym okresie ciąży - patrz „Ciąża i karmienie piersią”);

-    jeśli    pacjentka karmi piersią;

-    jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Co-Amlessa należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

-    Jeśli pacjent przebył niedawno zawał mięśnia sercowego;

-    Jeśli u pacjenta występuje zwężenie aorty (zwężenie głównego naczynia krwionośnego odchodzącego od serca) lub kardiomiopatia przerostowa (choroba mięśnia sercowego) lub zwężenie tętnicy nerkowej (zwężenie tętnicy dostarczającej krew do nerki);

-    Jeśli    pacjent ma niewydolność serca;

-    Jeśli u pacjenta występują inne choroby serca lub nerek;

-    Jeśli u pacjenta wystąpiło znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego (przełom nadciśnieniowy);

-    Jeśli pacjent ma zaburzenia dotyczące wątroby;

-    Jeśli u pacjenta występuje kolagenoza (choroba skóry), taka jak toczeń rumieniowaty układowy lub twardzina skóry;

-    Jeśli u pacjenta występuje miażdżyca (stwardnienie tętnic);

-    Jeśli u pacjenta występuje nadczynność przytarczyc;

-    Jeśli    pacjent ma dnę moczanową;

-    Jeśli    pacjent choruje na cukrzycę;

-    Jeśli    pacjent stosuje dietę z ograniczeniem soli    lub    substytuty soli    zawierające potas;

-    Jeśli    pacjent przyjmuje lit lub leki moczopędne    oszczędzające potas    (spironolakton, triamteren),

ponieważ ich przyjmowanie z lekiem Co-Amlessa jest niewskazane (patrz: „Co-Amlessa a inne leki”);

-    Jeśli pacjent jest w podeszłym wieku i wymaga zwiększenia dawki;

-    Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi:

-    antagonistę receptora angiotensyny II (ang. Angiotensin Receptor Blockers, ARB) (znane również jako sartany - na przykład walsartan, telmisartan, irbesartan), zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą,

-    aliskiren.

Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stężenie elektrolitów (np.

potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.

Patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Co-Amlessa:”.

Należy poinformować lekarza o ciąży, podejrzeniu lub planowaniu ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Co-Amlessa we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go przyjmować po 3 miesiącu ciąży, gdyż może poważnie zaszkodzić dziecku, jeśli zostanie podany w tym okresie (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią’’).

W trakcie stosowania leku Co-Amlessa należy także poinformować lekarza lub personel medyczny:

-    jeśli pacjent ma zostać poddany znieczuleniu ogólnemu i (lub) operacji;

-    jeśli pacjent ostatnio miał biegunkę lub wymioty, lub jeśli jest odwodniony;

-    jeśli pacjent ma zostać poddany dializoterapii lub zabiegowi aferezy LDL (usunięcie cholesterolu z krwi przez specjalne urządzenie);

-    jeśli pacjent będzie poddawany odczulaniu w celu zmniejszenia odczynu alergicznego w razie użądlenia pszczół i os;

-    jeśli pacjent ma zostać poddany badaniom wymagającym podania środka kontrastującego zawierającego jod (substancja, która sprawia, że takie narządy jak nerki lub żołądek są widoczne w badaniu RTG).

Sportowców należy poinformować, że lek Co-Amlessa zawiera substancję czynną (indapamid), która może dawać pozytywny wynik w testach antydopingowych.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Co-Amlessa u dzieci i młodzieży.

Co-Amlessa a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy unikać stosowania leku Co-Amlessa z:

-    litem (stosowanym w leczeniu depresji);

-    lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas (spironolakton, triamteren) lub solami potasu. Inne leki mogą mieć wpływ na działanie leku Co-Amlessa.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z następujących leków, ponieważ może być konieczna szczególna opieka:

-    inne leki stosowane w leczeniu nadciśnienia;

-    prokainamid (stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca);

-    allopurynol (stosowany w leczeniu dny moczanowej);

-    terfenadyna lub astemizol (leki przeciwhistaminowe stosowane w przypadku kataru siennego lub alergii);

-    kortykosteroidy (stosowane w leczeniu różnych dolegliwości, w tym astmy i reumatoidalnego zapalenia stawów);

-    środki immunosupresyjne stosowane w leczeniu zaburzeń autoimmunologicznych lub po przeszczepieniu, aby zapobiec odrzuceniu narządu (np. cyklosporyna);

-    rytonawir, indynawir, nelfinawir (tzw. inhibitory proteazy stosowane w leczeniu zakażeń HIV);

-    leki stosowane w leczeniu raka;

-    ketokonazol, itrakonazol (leki przeciwgrzybicze);

-    ryfampicyna, erytromycyna, klarytromycyna (antybiotyki);

-    halofantryna (stosowana w leczeniu niektórych postaci malarii);

-    pentamidyna (stosowana w leczeniu zapalenia płuc);

-    złoto w lekach do wstrzyknięć (stosowane w leczeniu reumatoidalnego zapalenia wielostawowego);

-    winkamina (stosowana w leczeniu objawowych zaburzeń poznawczych u osób w wieku podeszłym, w tym zaburzeń pamięci);

-    beprydyl, werapamil, diltiazem (leki nasercowe);

-    sultopryd (stosowany w leczeniu psychoz);

-    leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (np. chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid, amiodaron, sotalol);

-    digoksyna lub inne glikozydy nasercowe (stosowane w leczeniu chorób serca);

-    baklofen (stosowany w leczeniu sztywności mięśni występującej np. w stwardnieniu rozsianym);

-    leki stosowane w leczeniu cukrzycy, np. insulina lub metformina;

-    wapń, w tym suplementy wapnia;

-    środki przeczyszczające pobudzające perystaltykę jelit (np. senes);

-    niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen) lub duże dawki salicylanów (np. aspiryna);

-    amfoterycyna B w lekach do wstrzyknięć (stosowana w leczeniu ciężkich zakażeń grzybiczych);

-    leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych, np. depresji, stanów lękowych, schizofrenii (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, neuroleptyki);

-    tetrakozaktyd (stosowany w leczeniu choroby Leśniowskiego-Crohna);

-    Hypericum perforatum (dziurawiec zwyczajny);

-    dantrolen (stosowany we wlewie z powodu poważnych zaburzeń temperatury ciała);

-    symwastatyna (lek zmniejszający stężenie cholesterolu);

-    leki znieczulające.

Lekarz prowadzący być może będzie musiał zmienić dawkę i (lub) zastosować inne środki ostrożności:

-    jeśli pacjent przyjmuje antagonistę receptora angiotensyny II (ARB) lub aliskiren (patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Co-Amlessa:” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Co-Amlessa z jedzeniem i piciem

Zaleca się przyjmowanie leku Co-Amlessa przed posiłkiem.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Należy poinformować lekarza o ciąży, podejrzeniu lub planowaniu ciąży. Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie stosowania leku Co-Amlessa przed planowaną ciążą lub natychmiast po stwierdzeniu ciąży i zaleci przyjmowanie innego leku. Nie zaleca się stosowania leku Co-Amlessa w pierwszym trymestrze ciąży i nie wolno go przyjmować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

Należy powiadomić lekarza o karmieniu piersią lub o zamiarze karmienia piersią. Lek Co-Amlessa jest przeciwwskazany u kobiet karmiących piersią. Lekarz może zalecić inny lek, jeśli pacjentka chce kontynuować karmienie piersią, zwłaszcza jeśli dziecko jest noworodkiem lub wcześniakiem.

Należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Co-Amlessa nie wpływa na zdolność koncentracji, mogą jednak wystąpić zawroty głowy lub osłabienie spowodowane niskim ciśnieniem tętniczym, co może wpłynąć na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do chwili poznania indywidualnej reakcji na lek Co-Amlessa.

3. Jak stosować lek Co-Amlessa

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka leku to jedna tabletka na dobę. Zaleca się przyjmowanie leku rano przed posiłkiem.

Tabletkę należy połknąć, popijając szklanką wody.

W razie potrzeby tabletkę leku Co-Amlessa o mocy 4 mg + 10 mg + 1,25 mg lub mocy 8 mg + 10 mg + 2,5 mg można podzielić na równe dawki, umieszczając ją na płaskiej powierzchni linią podziału ku górze i naciskając palcami na jej końce.

Lekarz zdecyduje, jaka dawka jest odpowiednia dla pacjenta. Lek Co-Amlessa zaleca się pacjentom już stosującym peryndopryl/indapamid oraz amlodypinę w oddzielnych tabletkach.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Co-Amlessa

W przypadku zażycia większej ilości leku niż zalecana, należy natychmiast powiadomić lekarza lub zgłosić się do oddziału pomocy doraźnej najbliższego szpitala. Najbardziej prawdopodobnym działaniem niepożądanym w wyniku przedawkowania jest niedociśnienie. Jeśli nastąpi znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego (objawy takie jak zawroty głowy lub omdlenie), należy położyć się z uniesionymi nogami.

Pominięcie zastosowania leku Co-Amlessa

Jest istotne, aby lek przyjmować codziennie, gdyż zapewnia to skuteczność terapii. W razie pominięcia dawki leku Co-Amlessa, kolejną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Co-Amlessa

Ponieważ terapia przeciwnadciśnieniowa jest zwykle długotrwała, należy porozmawiać z lekarzem przed odstawieniem leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, także lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W razie wystąpienia któregokolwiek z poniższych objawów, należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem:

-    objawy reakcji alergicznej, takie jak obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej, języka lub gardła, trudności w oddychaniu,

-    silne zawroty głowy lub omdlenie,

-    nietypowo szybka lub nieregularna czynność serca.

Działania niepożądane wymienione według malejącej częstości występowania mogą być następujące:

-    Częste (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, uczucie mrowienia i drętwienia, senność, zaburzenia widzenia (w tym widzenie podwójne), uczucie „pustki” w głowie spowodowane niskim ciśnieniem tętniczym, szumy uszne (wrażenie hałasu w uszach), niskie ciśnienie tętnicze, kołatanie serca (bardzo szybka czynność serca), nagłe zaczerwienienie skóry, zwłaszcza twarzy (uczucie gorąca lub ciepła na twarzy), duszność, kaszel, zaburzenia żołądkowo - jelitowe (nudności, ból w nadbrzuszu, jadłowstręt, wymioty, bóle brzucha, zaburzenia smaku, suchość błony śluzowej jamy ustnej, niestrawność lub zaburzenia trawienia, biegunka, zaparcie), kurcze mięśni, obrzęki (obrzęk nóg lub kostek), uczucie zmęczenia.

-    Niezbyt częste (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

reakcje alergiczne (np. wysypki skórne, świąd), zmiany nastroju, zaburzenia snu, bezsenność, depresja, drżenie, utrata czucia bólu, omdlenie (przejściowa utrata przytomności), nieżyt błony śluzowej nosa (niedrożność nosa lub katar), skurcz oskrzeli (ucisk w klatce piersiowej, świszczący oddech i duszność), zmiana rytmu wypróżnień, obrzęk naczynioruchowy (objawy takie jak świszczący oddech, obrzęk twarzy lub języka), pokrzywka, plamica (czerwone plamki na skórze), potliwość, łysienie, czerwone lub odbarwione plamy na skórze, ból pleców, mięśni lub stawów, zaburzenia dotyczące nerek, zwiększona częstość oddawania moczu (szczególnie w nocy), impotencja, powiększenie piersi u mężczyzn, ból w klatce piersiowej, ból, ogólne złe samopoczucie, zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała.

-    Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

duże stężenie cukru we krwi, splątanie, zaburzenia sercowo - naczyniowe (np. zaburzenia rytmu serca, dusznica, zawał mięśnia sercowego), eozynofilowe zapalenie płuc (rzadki rodzaj zapalenia płuc), obrzęk dziąseł, wzdęcie brzucha (zapalenie żołądka), neuropatia obwodowa (choroba powodująca utratę czucia, ból, niezdolność do kontrolowania mięśni), zwiększone napięcie mięśniowe, ciężkie objawy skórne (np. rumień wielopostaciowy). U pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym (kolagenoza) może dojść do nasilenia objawów. Zgłaszano przypadki reakcji nadwrażliwości na światło (zmiana wyglądu skóry) po narażeniu na słońce lub sztuczne promieniowanie UVA.

-    Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Zaburzenia rytmu serca zagrażające życiu (częstoskurcz typu torsade de pointes).

Mogą także wystąpić zaburzenia krwi, nerek, wątroby, trzustki lub zmiany wyników badań laboratoryjnych (badania krwi). Lekarz może zalecić wykonanie badania krwi w celu monitorowania stanu zdrowia pacjenta.

U pacjentów z niewydolnością wątroby (zaburzenia dotyczące wątroby), istnieje ryzyko wystąpienia encefalopatii wątrobowej (choroba powodująca uszkodzenie mózgu).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Co-Amlessa

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po skrócie „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Numer serii podany jest na opakowaniu po skrócie ,,Lot”.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

6.


Co zawiera lek Co-Amlessa

-    Substancjami czynnymi leku są peryndopryl z tert-butyloaminą, amlodypina (w postaci bezylanu) i indapamid.

Co-Amlessa, 2 mg + 5 mg + 0,625 mg, tabletki

Każda tabletka zawiera 2 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą, 5 mg amlodypiny (w postaci bezylanu) i 0,625 mg indapamidu.

Co-Amlessa, 4 mg + 5 mg + 1,25 mg, tabletki

Każda tabletka zawiera 4 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą, 5 mg amlodypiny (w postaci bezylanu) i 1,25 mg indapamidu.

Co-Amlessa, 4 mg + 10 mg + 1,25 mg, tabletki

Każda tabletka zawiera 4 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą, 10 mg amlodypiny (w postaci bezylanu) i 1,25 mg indapamidu.

Co-Amlessa, 8 mg + 5 mg + 2,5 mg, tabletki

Każda tabletka zawiera 8 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą, 5 mg amlodypiny (w postaci bezylanu) i 2,5 mg indapamidu.

Co-Amlessa, 8 mg + 10 mg + 2,5 mg, tabletki

Każda tabletka zawiera 8 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą, 10 mg amlodypiny (w postaci bezylanu) i 2,5 mg indapamidu.

-    Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna typ 200, celuloza mikrokrystaliczna typ 112, skrobia żelowana kukurydziana (typ 1500), karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), wapnia chlorek sześciowodny, sodu wodorowęglan, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Co-Amlessa i co zawiera opakowanie

Tabletki 2 mg + 5 mg + 0,625 mg: białe do prawie białych, owalne, dwuwypukłe tabletki, z linią podziału po jednej stronie, o długości 9 mm. Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Tabletki 4 mg + 5 mg + 1,25 mg: białe do prawie białych, okrągłe, lekko dwuwypukłe tabletki ze ściętymi krawędziami, o średnicy 7 mm.

Tabletki 4 mg + 10 mg + 1,25 mg: białe do prawie białych, owalne, dwuwypukłe tabletki z linią podziału po jednej stronie, o długości 12 mm. Tabletkę można podzielić na dwie równe dawki.

Tabletki 8 mg + 5 mg + 2,5 mg: białe do prawie białych, okrągłe, dwuwypukłe tabletki ze ściętymi krawędziami, o średnicy 9 mm.

Tabletki 8 mg + 10 mg + 2,5 mg: białe do prawie białych, okrągłe, dwuwypukłe tabletki, z linią podziału po jednej stronie, ze ściętymi krawędziami, o średnicy 9 mm. Tabletkę można podzielić na dwie równe dawki.

Opakowania: 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 84 i 90 tabletek w blistrach, w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

KRKA, d.d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia Wytwórca

KRKA, d.d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-StraBe 5, 27472 Cuxhaven, Niemcy KRKA-POLSKA Sp. z o.o., ul. Równoległa 5, 02-235 Warszawa

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących nazw produktów leczniczych w innych krajach członkowskich europejskiego obszaru gospodarczego należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

KRKA-POLSKA Sp. z o.o. ul. Równoległa 5 02-235 Warszawa Tel. 22 57 37 500

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 08.11.2014

8