Imeds.pl

Co-Amoxiclav Bluefish 500 Mg + 125 Mg

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Co-amoxicIav Bluefish, 500 mg + 125 mg, tabletki powlekane Amoxicillinum + Ac i dum cUivuUmiciim

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nic należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Co-amoxiclav Bluefish i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Icku Co-amoxiclav Bluefish

3.    Jak stosować lek Co-amoxiclav Bluefish

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Co-amoxiclav Bluefish

6.    Inne informacje

I. CO TO JEST LEK Co-amoxiclav Bluefish I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Co-amoxiclav Bluefish jest antybiotykiem o szerokim zakresie działania, stosowanym w leczeniu wielu zakażeń bakteryjnych. Należy on do grupy antybiotyków zwanych penicylinami. Lek zawiera dwie substancje czynne: amoksycylinę i kwas klawulanowy.

Amoksycylina działa bakteriobójczo na drobnoustroje powodujące zakażenie, a kwas klawulanowy chroni amoksycylinę przed rozkładem przez bakterie.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU Co-amoxiclav Bluefish

Należy porozmawiać z. lekarzem lub farmaceutą, jeśli u pacjenta występuje którykolwiek z podanych

poniżej stanów lub gdy pacjent nie jest pewien, czy powinien stosować lek Co-amoxiciav Bluefish.

Kiedy nic stosować Icku Co-amoxiclav Bluefish

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na amoksycylinę, kwas klawulanowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku. Wykaz składników Icku podany jest w punkcie 6.

•    Jeśli u pacjenta występowała kiedykolwiek wysypka skórna lub obrzęk twarzy lub szyi po przyjęciu jakiegoś antybiotyku.

•    IJ pacjentów ze znanym uczuleniem na penicylinę (lub inne antybiotyki).

•    U dzieci w wieku poniżej 12 lat.

•    Jeśli u pacjenta występowały kiedykolwiek problemy z wątrobą podczas stosowania antybiotyku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Co-amoxiclav Bluefish

•    Jeśli pacjentka przyjmuje tabletki antykoncepcyjne (w takim przypadku konieczne będzie zastosowanie dodatkowej metody antykoncepcji, np. używanie prezerwatywy).

•    Jeśli u pacjenta występują problemy z nerkami lub wątrobą, mononuklcoza zakaźna lub biegunka, lub wymioty.

Stosowanie leku Co-ainoxiclav Bluefish z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Należy zwłaszcza poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z poniższych Icków, ponieważ lek Co-amoxic!av Bluefish może wpływać na ich działanie lecznicze:

•    warfaryna lub inne leki stosowane w zapobieganiu powstawania skrzepów krwi (leki przcciwzakrzcpowe);

•    leki stosowane w leczeniu zaburzeń wątroby lub nerek;

•    allopurynol, stosowany w leczeniu dny. ponieważ może zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji skórnych;

•    probcnccyd, również stosowany w leczeniu dny, ponieważ może zwiększać stężenie amoksycyliny we krwi;

•    doustne środki antykoncepcyjne.

Stosowanie leku Co-amoxiclav Bluefish zjedzeniem i piciem

t abletki Co-amoxiclav Bluefish należy zażywać bezpośrednio przed posiłkiem, połykając je w całości i popijając wodą. Tabletek nic należy żuć.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży, planuje ciążę lub karmi piersią, powinna powiedzieć o tym lekarzowi.

Leku Co-amoxiclav Bluefish nic należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią, chyba że lekarz zdecyduje, że korzyści przewyższają ryzyko.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie jest znany wpływ Icku Co-amoxiclav Bluefish na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli jednak wystąpią takie objawy niepożądane, jak zawroty głowy, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn może być zaburzona.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Co-amoxiclav Bluefish

Każda tabletka 500 mg -t- 125 mg Icku Co-amoxiclav Bluefish zawiera 25 mg (tj. 0,64 mmol) potasu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK Co-amoxiclav Bluefish

l.ck Co-amoxiclav Bluefish należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

•    Tabletki te są zwykle przepisywane dorosłym pacjentom i dzieciom w wieku powyżej 12 lat i masie ciała co najmniej 40 kg.

•    Zazwyczaj stosowana dawka to jedna tabletka 500 mg + 125 mg przyjmowana dwa razy na dobę.

•    Zazwyczaj stosowana dawka w leczeniu ciężkich zakażeń to jedna tabletka 500 mg + 125 mg przyjmowana trzy razy na dobę.

•    Lekarz zaleci pacjentowi odpowiednią dawkę Icku.

•    Nic należy nigdy stosować większej dawki dobowej niż zalecana.

•    Tabletki Co-amoxiclav Bluefish należy połykać w całości, popijając wodą - nic żuć ich.

•    W celu uzyskania najlepszych wynków leczenia Co-amoxiclav Bluefish należy zażywać bezpośrednio przed posiłkiem.

•    Jeśli pacjent po zakończeniu leczenia pacjent nadal nie czyje sic dobrze, należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

•    Nic należy stosować leku Co-amoxiclav Bluefish dłużej niż dwa tygodnie bez ponownego skontaktowania się z lekarzem.

Dzieci

Lek Co-amoxiclav Blucfish nic jest zalecany do stosowania n dzieci w wieku 12 lat i poniżej. Zaburzenia czynności nerek i wątroby

•    Jeśli u pacjenta występują zaburzenia nerek, dawkowanie może być zmienione.

•    Jeśli u pacjenta występują zaburzenia wątroby, badania krwi mogą być wykonywane częściej, w celu sprawdzenia czynności wątroby.

Zastosowanie większe j niż zalecana dawki leku Co-amoxiclav Blucfish

Jeżeli pacjent lub ktoś inny przypadkowo zażyje zbyt dużą dawkę leku, należy natychmiast zwrócić się do lekarza lub oddziału ratunkowego najbliższego szpitala. Należy pokazać lekarzowi opakowanie tabletek.

Pominięcie zastosowania leku Co-amoxiclav Blucfish

W razie pominięcia zażycia tabletki, należy przyjąć ją niezwłocznie po uświadomieniu sobie tego faktu. Następnie kontynuować leczenie jak poprzednio. Należy odczekać około 4 godzin przed zażyciem kolejnej dawki. Nic przyjmować dwóch dawek w ciągu jednej godziny.

Przerwanie stosowania leku Co-amoxiclav Blucfish

Należy zakończyć cykl leczenia zalecony przez lekarza, nawet jeśli nastąpi poprawa samopoczucia. Jeśli pacjent zbyt wcześnie przerwie stosowanie leku, objawy zakażenia mogą się nasilić lub zakażenie może powrócić.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Co-amoxiclav Blucfish może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie Icku Co-anioxicIav Blucfish i niezwłocznie poszukać pomocy lekarskiej:

•    wysypka skórna, świąd;

•    odwarstwianie się lub złuszczanic skóry, z mogącym wystąpić jednocześnie owrzodzeniem jamy ustnej, oczu lub narządów płciowych;

•    ból stawów i gorączka;

•    obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła lub trudności z oddychaniem;

•    pocenie się, szybka czynność serca lub utrata świadomości;

•    zażółccnic skóry i białkówek oczu;

•    drgawki:

•    nasilona biegunka z lub bez krwawienia.

Są to rzadko występujące, ale ciężkie działania niepożądane, w których konieczna jest natychmiastowa pomoc lekarska.

Częste działania niepożądane (występują rzadziej niż u I na 10 ale częściej niż u 1 na 100 osób)

•    rozstrój żołądka lub biegunka (można zapobiec, przyjmując lek bezpośrednio przed posiłkiem);

•    plcśniawki (zakażenie grzybicze pochwy, ust lub fałdów skóry) po zakończeniu lub w czasie leczenia;

•    nudności i wymioty.

Niezbyt częste działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 100 ale częściej niż u 1 na 1000

osób)

•    zawroty głowy, ból głowy, niestrawność;

•    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych w badaniach kontrolnych krwi.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

•    pobudzenie i drgawki (objawy te są przemijające);

•    zapalenie nerek, kryształki amoksycyliny w moczu (zazwyczaj widoczne tylko pod mikroskopem), objawiające się zmętnieniem moczu lub trudnościami (dyskomfortem) podczas oddawania moczu. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia tych objawów należy pić odpowiednią ilość płynów (jak woda lub napoje bezalkoholowe lub bezkofeinowe).

Niektóre z. tych objawów mogą wystąpić po kilku tygodniach po ukończeniu leczenia.

Jeśli pacjent ma wykonywane badania krwi. powinien poinformować lekarza o przyjmowaniu leku

Co-amoxiclav Bluefish. Ten produkt leczniczy może niekiedy powodować przemijające zmiany liczby

krwinek.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK Co-amoxiclav Bluefish

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25”C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować tabletek po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nic należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nic potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Co-amoxicIav Bluefish

Substancjami czynnymi Icku są amoksycylina i kwas klawulanowy.

Każda tabletka powlekana zawiera 500 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanian potasu.

Inne składniki leku to celuloza, mikrokrystaliczna (L 460) (AVICEL Ph 102), kroskarmeloza sodowa, talk oczyszczony, magnezu stearynian, hypromeloza (E-15), tytanu dwutlenek, hydroksypropyloceluloza, etyloceluloza i glikol propylenowy.

Jak wygląda lek Co-amoxielav Bluefish i co zawiera opakowanie

Lek Co-amoxiclav Bluefish, 500 mg + 125 mg. występuje w postaci białych lub prawic białych owalnych tabletek powlekanych, pakowanych w blistry PVC/Aluminium. Opakowania zawierają 14 tabletek (2 blistry) lub 21 tabletek (3 blistry).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Bluefish Pharmaceuticals AB, Torsgatan 11, I 11 23 Sztokholm, Szwecja.

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

I liszpania: Co-amoxiclav Bluefish 500 mg/125 mg Film Coated Tablets Irlandia: Co-amoxiclav Bluefish Film Coated Tablets Niemcy: Co-amoxiclav Bluefish 500 mg/125 mg Filmlabletten Polska: Co-amoxiclav Bluefish

Republika Czeska: Co-amoxiclav Bluefish 500 mg/125 mg Film Coated Tablets Słowenia: Amoksicilin/klavulanska kisiina Bluefish 500 mg/125 mg filmsko oblożene tablcte Węgry: Co-amoxiclav Bluefish 500 mg/125 mg Film Coated Tablets Wielka Brytania: Co-amoxiclav 500 mg/125 mg Film Coated Tablets Włochy: Amoxicillina e acido ckmilanico Bluefish Tablets 500 mg/125 mg

Data zatwierdzenia ulotki: