Imeds.pl

Co-Diovan 160 Mg + 25 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Co-Diovan 160 mg + 25 mg tabletki powlekane

Valsartanum + Hydrochlorothiazidum

   Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do się do lekarza prowadzącego lub farmaceuty

•    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Co-Diovan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Co-Diovan

3.    Jak stosować lek Co-Diovan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Co-Diovan

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Co-Diovan i w jakim celu się go stosuje

Lek Co-Diovan tabletki powlekane zawiera dwie substancje czynne zwane walsartanem i hydrochlorotiazydem. Obie te substancje pomagają kontrolować wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie).

   Walsartan należy do grupy leków tzw. “antagonistów receptora angiotensyny II”, które pomagają kontrolować wysokie ciśnienie krwi. Angiotensyna II jest substancją powstającą w organizmie człowieka, która powoduje skurcz naczyń krwionośnych, tym samym podwyższając ciśnienie krwi. Walsartan działa przez blokowanie działania angiotensyny II. W efekcie naczynia krwionośne rozszerzają się i ciśnienie krwi zmniejsza się.

   Hydrochlorotiazyd należy do grupy leków zwanych tiazydowymi lekami moczopędnymi. Hydrochlorotiazyd zwiększa ilość moczu, co również obniża ciśnienie krwi.

Lek Co-Diovan jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, którego nie udaje się kontrolować podaniem każdego ze składników oddzielnie.

Wysokie ciśnienie tętnicze krwi zwiększa obciążenie serca i tętnic. Nie leczone może prowadzić do uszkodzenia naczyń krwionośnych w mózgu, sercu i nerkach, co może skutkować udarem, niewydolnością serca lub niewydolnością nerek. Wysokie ciśnienie krwi powoduje zwiększenie ryzyka ataków serca. Obniżenie ciśnienia krwi do prawidłowego poziomu pozwala ograniczyć ryzyko wystąpienia tych zaburzeń.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Co-Diovan Kiedy nie stosować leku Co-Diovan:

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na walsartan, pochodne sulfonamidu (substancje chemiczne podobne do hydrochlorotiazydu) lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (patrz punkt 6);

•    jeśli pacjentka jest w ciąży powyżej 3. miesiąca (lepiej jest również unikać stosowania leku Co-Diovan we wczesnym okresie ciąży - patrz część dotycząca ciąży);

•    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby, uszkodzenie małych przewodów żółciowych w wątrobie (żółciowa marskość wątroby), skutkujące zastojem żółci w wątrobie (cholestaza);

•    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek;

•    jeśli pacjent nie może wytwarzać moczu (bezmocz);

•    jeśli pacjent jest dializowany za pomocą sztucznej nerki;

•    jeśli u pacjenta występuje zmniejszone stężenie potasu i sodu we krwi lub zwiększone stężenie wapnia we krwi, pomimo leczenia;

•    u pacjentów z dną;

•    jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie tętnicze krwi zawierającym aliskiren.

Jeśli którykolwiek z wyżej wymienionych warunków jest spełniony, nie należy

stosować tego leku i skontaktować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza:

•    jeśli pacjent stosuje leki oszczędzające potas, suplementy potasu lub substytuty soli kuchennej zawierające potas lub inne leki zwiększające stężenie potasu we krwi, takie jak heparyna. Konieczna może być regularna kontrola ilości potasu we krwi przez lekarza;

•    jeśli u pacjenta występuje niskie stężenie potasu we krwi;

•    jeśli u pacjenta występuje biegunka lub nasilone wymioty;

•    jeśli pacjent przyjmuje duże dawki leków moczopędnych;

•    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba serca;

•    jeśli u pacjenta występuje niewydolność serca lub jeśli pacjent przebył zawał serca. Należy uważnie stosować się do zaleceń lekarza dotyczących początkowej dawki leku. Lekarz może również sprawdzić czynność nerek pacjenta;

•    jeśli u pacjenta występuje zwężenie tętnicy nerkowej ;

•    jeśli pacjentowi w ostatnim czasie przeszczepiono nerkę;

•    jeśli pacjent choruje na hiperaldosteronizm; jest to choroba, w której nadnercza wytwarzają zbyt duże ilości hormonu o nazwie aldosteron. Jeśli ta choroba jest obecna u pacjenta, stosowanie leku Co-Diovan nie jest zalecane;

•    jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby lub nerek;

•    jeśli u pacjenta kiedykolwiek wcześniej wystąpił obrzęk języka i twarzy spowodowany reakcją alergiczną, nazywaną obrzękiem naczynioruchowym, po przyjęciu innego leku (w tym inhibitorów ACE), należy powiedzieć o tym lekarzowi. Jeśli takie objawy wystąpią podczas stosowania leku Co-Diovan, należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku Co-Diovan i nigdy więcej go nie stosować. Patrz także punkt 4, “Możliwe działania niepożądane”;

•    jeśli u pacjenta występuje gorączka, wysypka i ból stawów, które mogą być objawami tocznia rumieniowatego układowego (SLE, choroba autoimmunologiczna);

•    jeśli u pacjenta występuje cukrzyca, dna moczanowa, duże stężenie cholesterolu lub triglicerydów we krwi;

•    jeśli u pacjenta w przeszłości występowały reakcje alergiczne po zastosowaniu innych leków obniżających ciśnienie krwi z tej grupy leków (antagonistów receptora angiotensyny II) lub jeśli u pacjenta występuje uczulenie lub astma;

•    jeśli u pacjenta występuje pogorszenie widzenia lub ból oczu. Mogą to być objawy

zwiększonego ciśnienia w oku i mogą wystąpić w ciągu kilku godzin do kilku tygodni od rozpoczęcia leczenia lekiem Co-Diovan. Bez rozpoczęcia leczenia objawy mogą prowadzić do całkowitej utraty wzroku. Jeśli pacjent wcześniej miał uczulenie na penicylinę lub sulfonamidy może być w grupie zwiększonego ryzyka rozwoju tych objawów;

•    jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków stosowanych w leczeniu podwyższonego ciśnienia krwi:

o inhibitor ACE (na przykład enalapryl, lizynopryl, ramipryl) zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą, o aliskiren.

Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stężenie elektrolitów (np. potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.

Patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Co-Diovan”.

Lek może powodować zwiększoną wrażliwość skóry na słońce.

Nie zaleca się stosowania leku Co-Diovan u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat).

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka uważa, że jest w ciąży (lub może zajść w ciążę). Lek Co-Diovan nie jest zalecany we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować u pacjentek po 3. miesiącu ciąży, ponieważ może on poważnie zaszkodzić dziecku, jeśli zostanie zastosowany na tym etapie ciąży (patrz część dotycząca ciąży).

Lek Co-Diovan a inne leki Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku Co-Diovan z pewnymi innymi lekami może mieć wpływ na leczenie. Konieczna może być zmiana dawki, zastosowanie innych środków ostrożności lub, w pewnych przypadkach, odstawienie jednego z leków. Dotyczy to w szczególności następujących leków:

•    litu, leku stosowanego w leczeniu pewnych chorób psychicznych;

•    leków lub substancji, które mogą zwiększać stężenie potasu we krwi. Należą do nich suplementy potasu lub substytuty soli zawierające potas, leki oszczędzające potas i heparyna;

•    leków, które mogą zmniejszać stężenie potasu we krwi, takich jak leki moczopędne (diuretyki), kortykosteroidy, leki przeczyszczające, karbenoksolon, amfoterycyna lub penicylina G;

•    niektóre antybiotyki (z grupy ryfampicyny), lek stosowany w zapobieganiu odrzucenia przeszczepu (cyklosporyna) lub lek przeciwretrowirusowy stosowany w leczeniu zakażeń HIV/AIDS (rytonawir). Leki te mogą nasilać działanie leku Co-Diovan;

•    leków, które mogą wywoływać „torsade de pointes ” (nieregularna czynność serca), takich jak leki przeciwarytmiczne (stosowane w leczeniu chorób serca) oraz niektóre leki przeciwpsychotyczne;

•    leków, które mogą zmniejszać stężenie sodu we krwi, takich jak leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, leki przeciwdrgawkowe;

•    leków stosowanych w leczeniu dny, takich jak allopurynol probenecyd, sulfinpirazon

•    terapeutycznych dawek witaminy D i suplementów wapnia;

•    leków stosowanych w leczeniu cukrzycy (leków doustnych, takich jak metformina lub insulin);

•    innych leków obniżających ciśnienie tętnicze, w tym metylodopy, inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE) takich jak enalapryl, lizynopril, itd. lub aliskirenu (patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Co-Diovan” oraz Ostrzeżenia i środki ostrożności );

•    leków, które zwiększają ciśnienie tętnicze, takich jak noradrenalina lub adrenalina;

•    digoksyny lub innych glikozydów naparstnicy (leków stosowanych w leczeniu chorób serca);

•    leków, które mogą zwiększać stężenie cukru we krwi, takich jak diazoksyd oraz leki beta-adrenolityczne;

•    leków cytotoksycznych (stosowanych w leczeniu raka), takich jak metotreksat lub cyklofosfamid;

•    leków przeciwbólowych, takich jak niesteroidowe leki przeciwzpalne (NLPZ), w tym selektywne inhibitory cyklooksygenazy-2 (inhibitory COX-2) i kwas acetylosalicylowy

> 3 g;

•    leków zwiotczających mięśnie, takich ja tubokuraryna;

•    leków przeciwcholinergicznych (leków stosowanych w leczeniu różnych zaburzeń, takich jak skurcze przewodu pokarmowego, skurcze pęcherza moczowego, astma, choroba lokomocyjna, kurcze mięśni, choroba Parkinsona oraz pomocniczo podczas znieczulenia);

•    amantadyny (leku stosowanego w leczeniu choroby Parkinsona oraz w leczeniu i zapobieganiu niektórym chorobom wywołanym przez wirusy);

•    kolestyraminy i kolestypolu (leków stosowanych głównie w leczeniu dużego stężenia lipidów we krwi);

•    cyklosporyny, leku stosowanego u pacjentów z przeszczepionym narządem, w celu uniknięcia odrzucenia przeszczepu;

•    alkoholu, środków nasennych i znieczulających (leków działających usypiająco lub przeciwbólowo, stosowanych np. podczas zabiegów chirurgicznych);

•    środków kontrastujących zawierających jod (stosowanych w badaniach obrazowych).

Lek Co-Diovan z jedzeniem, piciem i alkoholem

Należy unikać spożywania alkoholu do czasu skonsultowania się z lekarzem. Alkohol może spowodować dalsze obniżenie ciśnienia krwi i (lub) zwiększyć ryzyko wystąpienia zawrotów głowy i omdleń.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

   Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka uważa, że jest w ciąży (lub może zajść w ciążę)

Lekarz zwykle poradzi, aby przerwać stosowanie leku Co-Diovan przed zajściem w ciążę lub gdy tylko zostanie stwierdzone, że pacjentka jest w ciąży, i doradzi stosowanie innego leku zamiast leku Co-Diovan. Lek Co-Diovan nie jest zalecany we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować u pacjentek po 3. miesiącu ciąży, ponieważ może on poważnie zaszkodzić dziecku, jeśli zostanie zastosowany po trzecim miesiącu ciąży.

   Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka karmi piersią lub zamierza rozpocząć karmienie piersią

Lek Co-Diovan nie jest zalecany u matek karmiących piersią; lekarz może w takim przypadku wybrać inną metodę leczenia dla pacjentki, która zamierza karmić piersią, szczególnie noworodka lub wcześniaka.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdów, używania narzędzi lub obsługi maszyn bądź wykonywania innych czynności wymagających koncentracji każdy pacjent powinien ustalić, jak lek Co-Diovan na niego wpływa. Podobnie jak inne leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego, preparat Co-Diovan może u niektórych pacjentów powodować zawroty głowy i niekorzystnie wpływać na zdolność koncentracji.

3. Jak stosować lek Co-Diovan

Lek Co-Diovan należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Takie postępowanie pomoże uzyskać najlepsze rezultaty i ograniczyć ryzyko działań niepożądanych. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Osoby z wysokim ciśnieniem krwi często nie dostrzegają żadnych oznak tego problemu. Wiele z nich czuje się dość dobrze. Z tego względu tym ważniejsze jest zgłaszanie się na wizyty u lekarza prowadzącego, nawet przy dobrym samopoczuciu.

Lekarz zaleci dokładną liczbę tabletek leku Co-Diovan, jaką należy zażywać. Lekarz może zasugerować zwiększenie lub zmniejszenie dawki leku, w zależności od odpowiedzi pacjenta na leczenie.

•    Zalecana dawka leku Co-Diovan to j edna tabletka na dobę.

•    Nie należy zmieniać dawki ani przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem prowadzącym.

•    Lek należy przyjmować o tej samej porze każdego dnia, zwykle w godzinach porannych.

•    Lek Co-Diovan można przyjmować z posiłkiem lub bez.

•    Tabletkę należy połknąć popijając szklanką wody.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Co-Diovan

W przypadku wystąpienia silnych zawrotów głowy i (lub) omdlenia należy się położyć i bezzwłocznie skontaktować z lekarzem.

W razie przypadkowego zażycia zbyt dużej liczby tabletek należy skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub szpitalem.

Pominięcie zastosowania leku Co-Diovan

W przypadku pominięcia dawki należy ją przyjąć, gdy tylko się pacjentowi o tym przypomni. Jeśli jest już jednak pora na kolejną dawkę, pacjent powinien pominąć dawkę, o której zapomniał. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niektóre działania niepożądane mogą być poważne i wymagać natychmiastowej pomocy lekarskiej:

Należy zgłosić się do lekarza, jeśli wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak: •    obrzęk twarzy, języka lub gardła,

•    trudności z przełykaniem,

•    pokrzywka i trudności z oddychaniem,

•    ciężkie choroby skóry powodujące wysypkę, zaczerwienienie skóry, powstawanie pęcherzy na wargach, oczach lub błonie śluzowej jamy ustnej, złuszczanie się skóry, gorączkę (toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka),

•    pogorszenie widzenia lub ból oczu z powodu podwyższonego ciśnienia (możliwe objawy ostrej jaskry zamkniętego kąta),

•    gorączka, ból gardła, częstsze zakażenia    (agranulocytoza).

Powyższe działania niepożądane są bardzo rzadkie lub ich częstotliwość jest nie znana.

Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast przerwać stosowanie leku Co-Diovan i skontaktować się z lekarzem (patrz także punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Inne działania niepożądane obejmują:

Niezbyt często (mogą dotyczyć do 1 na 100 osób):

   kaszel,

•    obniżone ciśnienie krwi,

•    uczucie pustki w głowie,

•    odwodnienie (z uczuciem pragnienia, suchością jamy ustnej i języka, rzadkim oddawaniem moczu, ciemnym zabarwieniem moczu, suchą skórą),

•    ból mięśni,

•    uczucie zmęczenia,

•    mrowienie lub drętwienie,

•    nieostre widzenie,

•    szumy (np. syczenie, brzęczenie) w uszach.

Bardzo rzadko (mogą dotyczyć 1 na 10,000 osób):

•    zawroty głowy,

•    biegunka,

•    ból stawów.

Częstość nieznana (częstość nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych:

   trudności z oddychaniem,

•    znaczne zmniejszenie ilości oddawanego    moczu,

•    małe stężenie sodu we krwi (które może wywołać uczucie zmęczenia, dezorientację, drżenie mięśni i (lub) drgawki w ciężkich przypadkach),

•    niskie stężenie potasu we krwi (któremu niekiedy towarzyszy osłabienie mięśni, kurcze mięśni, zaburzenia rytmu serca),

•    mała liczba białych ciałek krwi (z takimi objawami jak gorączka, zakażenia skórne, ból gardła lub owrzodzenia jamy ustnej spowodowane zakażeniami, osłabienie),

•    zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi (które może, w rzadkich przypadkach, wywoływać zażółcenie skóry i oczu),

•    zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi i zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi (co może wskazywać na nieprawidłową czynność nerek),

•    zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi (co może, w rzadkich przypadkach, wywołać dnę),

•    omdlenie.

Poniższe działania niepożądane zostały zgłoszone po zastosowaniu leków zawierających sam walsartan lub hydrochlorotiazyd:

Walsartan

Niezbyt często (mogą dotyczyć do 1 na 100 osób):

   uczucie wirowania,

•    ból brzucha.

Częstość nieznana (częstość nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych):

   pęcherze na skórze (objawy pęcherzowego zapalenia skóry),

•    wysypka skórna ze swędzeniem lub bez,    przebiegająca z niektórymi z następujących

objawów przedmiotowych i podmiotowych: gorączką, bólem stawów, bólem mięśni, obrzękiem węzłów chłonnych i (lub) objawami grypopodobnymi,

•    wysypka, fioletowo-czerwone plamy, gorączka, swędzenie (objawy zapalenia naczyń krwionośnych),

•    mała liczba płytek krwi (czasami z niewyjaśnionym krwawieniem lub powstawaniem sińców),

•    wysokie stężenie potasu we krwi (czasami z kurczem mięśni, zaburzeniami rytmu serca),

•    reakcje alergiczne (z takimi objawami jak wysypka, swędzenie, pokrzywka, trudności z oddychaniem lub obrzęk, zawroty głowy),

•    obrzęk, głównie twarzy i gardła; wysypka; swędzenie,

•    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych,

•    zmniejszenie stężenia hemoglobiny i zmniejszenie procentowej zawartości czerwonych krwinek we krwi (oba te czynniki w ciężkich przypadkach mogą wywołać niedokrwistość),

•    niewydolność nerek,

•    małe stężenie sodu we krwi (które może wywołać uczucie zmęczenia, dezorientację, drżenie mięśni i (lub) drgawki w ciężkich przypadkach).

Hydrochlorotiazyd

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób:

•    małe stężenie potasu we krwi;

   zwiększone stężenie lipidów we krwi.

Często (mogą dotyczyć do 1 na 10 osób:

•    małe stężenie sodu we krwi,

•    małe stężenie magnezu we krwi,

•    duże stężenie kwasu moczowego we krwi,

•    swędząca wysypka i inne rodzaje wysypki,

•    zmniejszony apetyt,

•    łagodne nudności i wymioty,

•    zawroty głowy/ omdlenie po wstaniu,

•    niezdolność do osiągnięcia lub utrzymania erekcji.

Rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 1, 000 osób):

   obrzęk i powstawanie pęcherzy na skórze (z powodu zwiększonej wrażliwości na słońce),

•    duże stężenie wapnia we krwi,

•    duże stężenie cukru we krwi,

•    obecność cukru w moczu,

•    nasilenie zaburzeń metabolicznych w przebiegu cukrzycy,

•    zaparcie, biegunka, uczucie dyskomfortu w żołądku lub jelitach, zaburzenia wątroby, które mogą wystąpić razem z zażółceniem skóry i oczu,

•    niemiarowa czynność serca,

•    ból głowy,

•    zaburzenia snu,

•    obniżenie nastroju (depresja),

•    mała liczba płytek krwi (czasami z krwawieniem lub powstawaniem sińców pod skórą)

•    zawroty głowy,

•    mrowienie lub drętwienie,

•    zaburzenie widzenia.

Bardzo rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 10,000 osób):

   zapalenie naczyń krwionośnych z takimi objawami jak wysypka, fioletowo-czerwone plamy, gorączka,

•    wysypka, swędzenie, pokrzywka, trudności w oddychaniu lub połykaniu, zawroty głowy (reakcje nadwrażliwości),

•    wysypka na twarzy, ból stawów, zaburzenia mięśni, gorączka (toczeń rumieniowaty)

•    silny ból w nadbrzuszu (zapalenie    trzustki),

•    trudności w oddychaniu z gorączką, kaszlem, świszczącym oddechem, dusznościami (niewydolność oddechowa, w tym zapalenie płuc oraz obrzęk płuc),

•    bladość skóry, zmęczenie, duszność, ciemne zabarwienie moczu (niedokrwistość hemolityczna),

•    gorączka, ból gardła lub owrzodzenie jamy ustnej na skutek zakażenia (leukopenia),

•    stan splątania, zmęczenie, drżenie i kurcze mięśni, przyspieszony oddech (zasadowica hipochloremiczna).

Nieznana (częstość nie może być oceniana na podstawie dostępnych danych):

   osłabienie, powstawanie siniaków i częste zakażenia (niedokrwistość aplastyczna),

•    znaczne zmniejszenie ilości oddawanego moczu (możliwe objawy zaburzenia czynności nerek lub niewydolności nerek),

•    wysypka, zaczerwienienie skóry, powstawanie pęcherzy na wargach, oczach lub błonie śluzowej jamy ustnej , złuszczanie się skóry, gorączka (możliwe objawy rumienia wielopostaciowego),

•    kurcze mięśni,

•    gorączka ,

•    osłabienie (astenia).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych

Aleje Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CO-DIOYAN

5.


•    Lek należy przechowywać w miej scu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować leku Co-Diovan po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30o C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

•    Nie stosować leku Co-Diovan w przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania lub śladów próby jego otwarcia.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Co-Diovan

Substancjami czynnymi w leku Co-Diovan są walsartan i hydrochlorotiazyd.

Co-Diovan 160 mg + 25 mg tabletki powlekane:

Jedna tabletka powlekana zawiera 160 mg walsartanu i 25 mg hydrochlorotiazydu.

Substancje pomocnicze: krzemionka koloidalna bezwodna, krospowidon, hypromeloza, magnezu stearynian, celuloza mikrokrystaliczna, makrogol 4000, talk, żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek czarny (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172), tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda lek Co-Diovan i co zawiera opakowanie

Co-Diovan 160 mg + 25 mg tabletki powlekane:

Owalne tabletki powlekane, koloru brązowopomarańczowego, z nadrukiem HXH na jednej stronie i NVR na drugiej stronie.

Podmiot odpowiedzialny

Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 D-90429, Nurnberg Niemcy

Importer

Novartis Poland Sp. z o.o. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa tel. (22) 375 48 88

Wytwórca

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito131 IT-80058 Torre Annunziata / NA Italy

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. Frimley Business Park, Frimley Camberley, Surrey, GB-GU16 7SR Wielka Brytania

Novartis Sverige AB Kemistvagen 1B Box 1150 SE-18311, Taby Szwecja

Novartis Pharma GmbH Stella-Klein-Low-Weg 17 AT-1020 Wien Austria

Novartis Pharma nv Medialaan 40/Bus 1 BE-1800 Vilvoorde Belgia

Demetriades & Papaellinas Ltd.

21 Kasou Street P O. Box 23490 1683 Nicosia, CY-1086

Cypr

Novartis Healthcare A/S Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 Copenhagen S Dania

V.J.Salomone Pharma Ltd.

75, Simpson Str.

MT-1606, Marsa Malta

Novartis (Hellas) S.A.C.I.

12 km National Road Athens-Lamia

GR-14451 Metamorphoses

Grecja

Novartis Farmaceutica S.A.

Gran Via de les Corts Catalanas, 764

ES-08013, Barcelona

Hiszpania

Novartis Norge AS Nydalen Alle 37 A NO-0484 Oslo Norwegia

Novartis Farma-Produtos Farmaceuticos S.A. Rua do Centro Empresarial, Edificio 8 Quinta da Beloura PT-2710-444 Sintra

Portugalia

Novartis Pharma B.V.

Raapopseweg 1 NL-6824 DP Arnhem Holandia

Novartis Finland Oy Metsaneidonkuja 10 FI-02130 Espoo Finlandia

Novartis Hungaria Kft.

Bartók Bela ut 43-47.

1114 Budapest,

Węgry

Novartis s.r.o.

Na Pankraci 1724/129 CZ-140 00 Prague 4, Nusle Republika Czeska

LEK SA. ul. Podlipie 16 95-010 Stryków

Novartis Pharma S.A.S.A.

2-4, rue Lionel Terray FR-92500 Rueil-Malmaison Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Novartis Poland Sp. z o.o. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa tel.: +48 22 37 54 888

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja

Diovan Comp

Austria , Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Wielka Brytania

Co-Diovan

Austria, Hiszpania, Niemcy, Portugalia

Co-Diovan forte

Austria

Co-Diovan fortissimum

Belgia, Luksemburg

Co-Diovane

Francja, Włochy

Co-Tareg

Węgry

Diovan HCT

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 04/2015

11