Imeds.pl

Co-Olimestra 40 Mg + 12,5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Co-Olimestra, 40 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane Co-Olimestra, 40 mg + 25 mg, tabletki powlekane

Olmesartanum medoxomilum + Hydrochlorothiazidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Co-Olimestra i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Co-Olimestra

3.    Jak stosować lek Co-Olimestra

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Co-Olimestra

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Co-Olimestra i w jakim celu się go stosuje

Co-Olimestra zawiera dwie substancje czynne o nazwie olmesartan medoksomilu i hydrochlorotiazyd, które są stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienia) u dorosłych pacjentów:

-    Olmesartan medoksomilu należy do grupy leków nazywanych antagonistami receptora angiotensyny II. Lek ten obniża ciśnienie tętnicze krwi poprzez zmniejszenie napięcia naczyń krwionośnych.

-    Hydrochlorotiazyd należy do grupy leków nazywanych tiazydowymi lekami moczopędnymi (diuretyki). Hydrochlorotiazyd obniża ciśnienie tętnicze krwi na skutek usunięcia z organizmu nadmiaru płynów poprzez zwiększenie ilości wydalanego moczu.

Lek Co-Olimestra jest stosowany w leczeniu pacjentów, u których ciśnienie tętnicze krwi nie jest odpowiednio kontrolowane przy użyciu samego olmesartanu medoskomilu. Podanie obu substancji czynnych zawartych w leku Co-Olimestra pozwala na większe obniżenie ciśnienia tętniczego, niż w przypadku stosowania tych substancji oddzielnie.

U pacjenta przyjmującego leki na nadciśnienie lekarz może zalecić stosowanie leku Co-Olimestra w celu większego obniżenia ciśnienia.

Wysokie ciśnienie tętnicze krwi może być kontrolowane przy użyciu leków takich jak lek Co-Olimestra. W celu ułatwienia obniżenia ciśnienia tętniczego krwi, lekarz może również zalecić zmianę stylu życia (np. zmniejszenie masy ciała, zaprzestanie palenia, zmniejszenie spożycia alkoholu oraz zmniejszenie ilości soli w diecie). Lekarz może również zachęcać pacjenta do regularnego wysiłku fizycznego, np. spacerów czy pływania. Ważne jest, aby przestrzegać zaleceń lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Co-Olimestra Kiedy nie stosować leku Co-Olimestra:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    po 3. miesiącu ciąży (należy również unikać stosowania leku Co-Olimestra we wczesnym okresie ciąży - patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”),

-    w przypadku zaburzeń czynności nerek,

-    jeśli występuje małe stężenie potasu, małe stężenie sodu, duże stężenie wapnia lub duże stężenie kwasu moczowego we krwi (z objawami dny moczanowej lub kamicy nerkowej), nie poddające się leczeniu,

-    w przypadku ciężkich zaburzeń wątroby lub zażółcenia skóry i oczu (żółtaczka), lub jeśli odpływ żółci z pęcherzyka jest utrudniony (niedrożność dróg żółciowych, np. kamica żółciowa),

-    jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren.

Nie należy stosować leku Co-Olimestra, jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy lub może dotyczyć pacjenta. Należy wcześniej poradzić się lekarza i zastosować się do udzielonych wskazówek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Co-Olimestra należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Przed zastosowaniem leku należy powiedzieć lekarzowi o następujących problemach zdrowotnych:

-    stan po przeszczepie nerki;

-    choroby wątroby;

-    niewydolność serca lub zaburzenia zastawek serca lub mięśnia    sercowego;

-    wymioty lub biegunka, które są nasilone lub trwają kilka dni;

-    leczenie dużymi dawkami leków moczopędnych (diuretyków) lub stosowanie diety z małą zawartością soli;

-    zaburzenia gruczołów nadnerczowych (np. pierwotny hiperaldosteronizm);

-    cukrzyca;

-    toczeń rumieniowaty (choroba autoimmunologiczna);

-    alergia lub astma;

-    jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi:

-    inhibitor konwertazy angiotensyny (ACE) (ang. Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors, ACEI) (na przykład enalapryl, lizynopryl, ramipryl), w szczególności jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą,

-    aliskiren.

U pacjentów z powyższymi dolegliwościami, lekarz może zalecić częstsze wizyty oraz wykonanie pewnych badań.

Lek Co-Olimestra może powodować zwiększenie stężenia lipidów oraz kwasu moczowego we krwi (przyczyna dny moczanowej - bolesnego obrzęku stawów). Lekarz prawdopodobnie zaleci okresowe badania krwi w celu oznaczenia stężenia lipidów i kwasu moczowego.

Stosowanie leku Co-Olimestra może wywierać wpływ na równowagę elektrolitową w organizmie pacjenta. Lekarz prawdopodobnie zaleci okresowe badania krwi w celu oznaczenia stężenia elektrolitów. Objawy zaburzeń elektrolitowych to: pragnienie, suchość błony śluzowej jamy ustnej, ból lub skurcze mięśni, zmęczenie mięśni, niskie ciśnienie tętnicze (niedociśnienie), osłabienie, niemrawość, zmęczenie, senność lub niepokój, nudności, wymioty, zmniejszona ilość wydalanego moczu, szybka czynność serca. Jeśli wystąpią takie objawy, należy poinformować o nich lekarza.

Tak jak w przypadku każdego leku obniżającego ciśnienie krwi, nadmierny spadek ciśnienia u pacjentów z zaburzeniami przepływu w sercu czy mózgu może prowadzić do ataku serca lub udaru. Dlatego też lekarz będzie starannie kontrolował ciśnienie krwi pacjenta.

Należy odstawić lek Co-Olimestra przed wykonaniem badań czynności przytarczyc.

U sportowców lek może dawać dodatni wynik testu antydopingowego.

Należy koniecznie poinformować lekarza o planowaniu (lub podejrzeniu) ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Co-Olimestra we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stężenie elektrolitów (np. potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.

Patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Co-Olimestra:”.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Co-Olimestra u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Co-Olimestra a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o stosowaniu poniższych leków:

-    Leki mogące podwyższać stężenie potasu we krwi, jeśli stosowane są równocześnie z lekiem Co-Olimestra:

-    Suplementy potasu (zamienniki soli zawierające potas);

-    Leki moczopędne (diuretyki);

-    Heparyna (lek zmniejszający gęstość krwi);

-    Środki przeczyszczające;

-    Steroidy;

-    Hormon adrenokortykotropowy    (ACTH);

-    Karbenoksolon (lek stosowany w leczeniu owrzodzeń jamy ustnej i żołądka);

-    Penicylina sodowa G (sól sodowa benzylopenicyliny, antybiotyk);

-    Niektóre środki przeciwbólowe,    takie jak aspiryna lub salicylany;

-    Lekarz prowadzący być może będzie musiał zmienić dawkę i (lub) zastosować inne środki ostrożności:

-    jeśli pacjent przyjmuje inhibitor ACE lub aliskiren (patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Co-Olimestra:” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”);

-    Lit (lek stosowany w leczeniu zaburzeń nastroju i niektórych rodzajów depresji) - jednoczesne stosowanie z lekiem Co-Olimestra może zwiększać toksyczność litu. Jeśli konieczne jest przyjmowanie litu, lekarz skontroluje stężenie litu w krwi;

-    Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ, leki stosowane w celu zmniej szenia bólu, obrzęku i innych objawów zapalenia, w tym zapalenia stawów), przyjmowane jednocześnie z lekiem Co-Olimestra mogą zwiększać ryzyko niewydolności nerek. NLPZ mogą osłabiać działanie leku Co-Olimestra;

-    Inne leki obniżające ciśnienie tętnicze, ponieważ mogą nasilać działanie leku Co-Olimestra;

-    Leki nasenne, uspokajające i przeciwdepresyjne stosowane jednocześnie z lekiem Co-Olimestra mogą powodować nagłe obniżenie ciśnienia krwi podczas wstawania;

-    Niektóre leki zwiotczające mięśnie, takie jak baklofen i tubokuraryna;

-    Amifostyna oraz niektóre inne leki przeciwnowotworowe, takie jak cyklofosfamid i metotreksat;

-    Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi, takie jak kolestyramina i kolestypol;

-    Leki przeciwcholinergiczne (np. atropina, biperyden);

-    Leki stosowane w leczeniu niektórych zaburzeń psychicznych, takie jak tiorydazyna, chloropromazyna, lewomepromazyna, trifluoperazyna, cyjamemazyna, sulpiryd, sultopryd, amisulpryd, tiapryd, pimozyd, haloperydol czy droperydol;

-    Niektóre leki stosowane w zaburzeniach serca, takie jak chinidyna, hydrochinidyna, dizopiramid, amiodaron, sotalol lub glikozydy naparstnicy;

-    Leki mogące zmieniać rytm serca, takie jak mizolastyna, pentamidyna, terfenadyna, dofetylid, ibutylid lub erytromycyna podawana we wstrzyknięciu;

-    Leki zmniejszające stężenie cukru we krwi, takie jak metformina lub insulina;

-    Leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi i małego stężenia cukru: beta-adrenolityki i diazoksyd, ponieważ lek Co-Olimestra może potęgować wzrost stężenia cukru we krwi wywoływany przez te leki;

-    Leki zwiększające ciśnienie tętnicze i wolną akcję serca, takie jak noradrenalina;

-    Leki stosowane w dnie moczanowej, takie jak probenecyd, sulfinpirazon i allopurynol;

-    Suplementy wapnia;

-    Amantadyna, lek przeciwwirusowy;

-    Cyklosporyna, lek zapobiegający odrzuceniu przeszczepionego narządu;

-    Niektóre antybiotyki z grupy tetracyklin lub sparfloksacyna;

-    Amfoterycyna, stosowana w leczeniu zakażeń grzybiczych;

-    Niektóre leki zobojętniające kwas, np. wodorotlenek glinowo-magnezowy, ponieważ działanie leku Co-Olimestra może być nieznacznie osłabione;

-    Difemanil, lek stosowany w przypadku wolnej czynności serca i zmniejszający potliwość;

-    Cyzapryd, lek pobudzający motorykę    żołądka i jelit;

-    Halofantryna, lek stosowany w malarii.

Co-Olimestra z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Co-Olimestra można przyjmować podczas posiłku lub niezależnie od posiłków.

Należy zachować ostrożność pijąc alkohol podczas przyjmowania leku Co-Olimestra, ponieważ u niektórych osób mogą wystąpić omdlenia lub zawroty głowy. W przypadku pojawienia się takich objawów nie należy spożywać alkoholu, włączając wino, piwo i napoje z dodatkiem alkoholu.

Pacjenci rasy czarnej

Jak w przypadku innych, podobnych leków, działanie obniżające ciśnienie tętnicze krwi leku Co-Olimestra jest nieco słabsze u pacjentów rasy czarnej.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Należy koniecznie poinformować lekarza o planowaniu (lub podejrzeniu) ciąży. Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie stosowania leku Co-Olimestra przed planowaną ciążą lub natychmiast po potwierdzeniu ciąży oraz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Co-Olimestra. Nie zaleca się stosowania leku Co-Olimestra we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3. miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka karmi lub zamierza zacząć karmić piersią. Nie zaleca się stosowania leku Co-Olimestra podczas karmienia piersią. Lekarz może zalecić wtedy stosowanie innego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas leczenia wysokiego ciśnienia tętniczego może wystąpić senność lub zawroty głowy. W takim wypadku nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, aż do ustąpienia objawów. Należy zwrócić się o radę do lekarza.

3. Jak stosować lek Co-Olimestra

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Co-Olimestra o mocy 40 mg + 12,5 mg to jedna tabletka na dobę. Jeśli jednak nie uzyskano odpowiedniej kontroli ciśnienia, lekarz może zmienić dawkę leku Co-Olimestra na jedną tabletkę o mocy 40 mg + 25 mg na dobę.

Tabletkę należy połknąć popijając wodą. Należy starać się przyjmować dawkę codziennie o tej samej porze, na przykład rano. Ważne jest, aby kontynuować stosowanie leku Co-Olimestra, aż do momentu, kiedy lekarz zaleci jego odstawienie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Co-Olimestra

W razie przyjęcia większej dawki niż zalecana bądź w razie przypadkowego połknięcia jakiejkolwiek ilości leku przez dziecko, należy natychmiast udać się do lekarza lub oddziału pomocy doraźnej najbliższego szpitala, zabierając ze sobą opakowanie leku.

Pominięcie zastosowania leku Co-Olimestra

W razie pominięcia dawki należy przyjąć zwykłą dawkę następnego dnia. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Co-Olimestra

Ważne jest, aby kontynuować stosowanie leku Co-Olimestra do momentu, kiedy lekarz zaleci jego odstawienie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Poniższe dwa działania niepożądane mogą być ciężkie:

-    Rzadko (może wystąpić u nie więcej niż 1 pacjenta na 1000) mogą wystąpić reakcje alergiczne obejmujące cały organizm, z obrzękiem twarzy, jamy ustnej i (lub) krtani, z towarzyszącym świądem i wysypką. W takim wypadku należy odstawić lek Co-Olimestra i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

-    U osób podatnych może dojść do nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego przez lek Co-Olimestra lub w wyniku reakcji alergicznej. Niezbyt często obserwowano zawroty głowy lub omdlenia (może wystąpić u nie więcej niż 1 pacjenta na 100). W takim wypadku należy odstawić lek Co-Olimestra, natychmiast skontaktować się z lekarzem i położyć się.

Co-Olimestra jest połączeniem dwóch substancji czynnych. Poniższe informacje dotyczą działań niepożądanych, które do tej pory odnotowano podczas przyjmowania leku złożonego Co-Olimestra (oprócz wymienionych powyżej) oraz tych działań niepożądanych, które obserwowane są dla poszczególnych substancji osobno.

Inne możliwe działania niepożądane leku Co-Olimestra

Jeśli wystąpią poniższe objawy niepożądane, są one często łagodne i nie wymagają przerwania leczenia.

Często (może wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

Zawroty głowy, bóle głowy, zmęczenie, ból w klatce piersiowej, obrzęk kostek, stóp, nóg, rąk lub ramion.

Niezbyt często (może wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

Osłabienie, kołatanie serca (palpitacje), wysypka, wyprysk, zaburzenia równowagi, kaszel, niestrawność, ból brzucha, nudności, wymioty, biegunka, skurcze mięśni i bóle mięśni, bóle stawów, ramion i nóg, ból pleców, zaburzenia erekcji, obecność krwi w moczu.

Niezbyt często obserwowane zmiany w wynikach badania krwi:

Zwiększenie stężenia lipidów, mocznika, kwasu moczowego, kreatyniny we krwi, zwiększenie lub zmniej szenie stężenia potasu, zwiększenie stężenia wapnia i glukozy we krwi, zwiększenie aktywności prób wątrobowych.

Lekarz rozpozna te zaburzenia na podstawie badania krwi i poinformuje pacjenta o tym, czy konieczne są jakiekolwiek działania.

Rzadko (może wystąpić u nie więcej niż 1 na 1 000 pacjentów):

Złe samopoczucie, zaburzenia świadomości, zmiany skórne (bąble), ostra niewydolność nerek.

Rzadko obserwowane zmiany w wynikach badania krwi:

Zwiększenie stężenia azotu mocznikowego, zmniejszenie stężenia hemoglobiny i hematokrytu.

Lekarz rozpozna te zaburzenia na podstawie badania krwi i poinformuje pacjenta o tym, czy konieczne są jakiekolwiek działania.

Inne działania niepożądane zgłaszane dla samego olmesartanu medoksomilu lub hydrochlorotiazydu, ale nie dla leku Co-Olimestra lub o większej częstości:

Olmesartan medoksomilu:

Często (może wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

Zapalenie oskrzeli, kaszel, katar lub niedrożność nosa, ból gardła, ból brzucha, niestrawność, biegunka, nudności, zapalenie błony śluzowej żołądka i jelit, ból stawów lub kości, ból pleców, obecność krwi w moczu, zakażenia dróg moczowych, objawy grypopodobne, ból.

Często obserwowane zmiany w wynikach badania krwi:

Zwiększenie stężenia lipidów, mocznika, kwasu moczowego, zwiększenie aktywności prób wątrobowych i czynnościowych mięśni.

Niezbyt często (może wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

Nagłe reakcje alergiczne, mogące obejmować cały organizm i powodować trudności w oddychaniu, a także gwałtowny spadek ciśnienia krwi mogący prowadzić do omdlenia (reakcja anafilaktyczna), obrzęk twarzy, dusznica (ból lub dyskomfort w klatce piersiowej, nazywany dławicą piersiową), złe samopoczucie, alergiczna wysypka skórna, świąd, wykwity skórne, bąble skórne.

Niezbyt często obserwowane zmiany w wynikach badania krwi:

Zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia).

Rzadko (może wystąpić u nie więcej niż 1 na 1 000 pacjentów):

Niewydolność nerek, brak energii.

Rzadko obserwowane zmiany w wynikach badania krwi:

Zwiększenie stężenia potasu we krwi.

Hydrochlorotiazyd:

Bardzo często (może wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

Zmiany w wynikach badań krwi:

Zwiększenie stężenia lipidów i kwasu moczowego we krwi.

Często (może wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

Dezorientacja, bóle brzucha, zaburzenia żołądkowe, wzdęcia, biegunka, nudności, wymioty, zaparcia, wydalanie glukozy w moczu.

Inne obserwowane zmiany w wynikach badania krwi:

Zwiększenie stężenia kreatyniny, mocznika, wapnia i glukozy we krwi, zmniejszenie stężenia chlorków, potasu, magnezu i sodu we krwi. Zwiększenie stężenia amylazy w surowicy (hiperamylazemia).

Niezbyt często (może wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

Zmniejszenie lub utrata apetytu, poważne trudności w oddychaniu, skórne reakcje anafilaktyczne (reakcje nadwrażliwości), nasilenie istniejącej krótkowzroczności, rumień, reakcje skórne na światło, świąd, purpurowe plamy na skórze spowodowane niewielkim krwawieniem (plamica), bąble skórne.

Rzadko (może wystąpić u nie więcej niż 1 na 1 000 pacjentów):

Obrzęk i bolesność ślinianek; zmniejszenie liczby krwinek białych; zmniejszenie liczby płytek krwi; niedokrwistość; uszkodzenie szpiku kostnego; niepokój ruchowy; uczucie przygnębienia lub depresja; zaburzenia snu; uczucie braku zainteresowania (apatia); uczucie mrowienia i drętwienia; napady drgawkowe; widzenie na żółto; niewyraźne widzenie; suchość spojówek; nieregularna czynność serca; zapalenie naczyń krwionośnych; zakrzepy we krwi (zakrzepica, zatorowość); zapalenie płuc; gromadzenie się płynu w płucach; zapalenie trzustki; żółtaczka; zapalenie pęcherzyka żółciowego; objawy tocznia rumieniowatego, takie jak wysypka, bóle stawów, ziębnięcie rąk i palców; reakcje alergiczne skóry; złuszczanie się skóry i pęcherze na skórze; nieinfekcyjne zapalenie nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek); gorączka; osłabienie mięśni (czasem utrudniające poruszanie się).

Bardzo rzadko (może wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

Zaburzenia elektrolitowe prowadzące do nieprawidłowego zmniejszenia stężenia chlorków we krwi (zasadowica hipochloremiczna), niedrożność jelit (niedrożność porażenna).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Co-Olimestra

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa.Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Co-Olimestra

-    Substancjami czynnymi leku są olmesartan medoksomilu i hydrochlorotiazyd.

Co-Olimestra. 40 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 40 mg olmesartanu medoksomilu i 12.5 mg hydrochlorotiazydu.

Co-Olimestra. 40 mg + 25 mg. tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 40 mg olmesartanu medoksomilu i 25 mg hydrochlorotiazydu.

-    Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna. magnezu stearynian (E 572) i hydroksypropyloceluloza niskopodstawiona w rdzeniu tabletki oraz tytanu dwutlenek (E 171). talk (E 553b). alkohol poliwinylowy, częściowo zhydrolizowany i makrogol 3000 w otoczce tabletki.

Jak wygląda lek Co-Olimestra i co zawiera opakowanie

Co-Olimestra. 40 mg + 12.5 mg. tabletki powlekane: białe, okrągłe tabletki o średnicy 12 mm Co-Olimestra. 40 mg + 25 mg. tabletki powlekane: białe, owalne tabletki z linią podziału, o wymiarach 15 mm x 8 mm. Linia podziału na tabletce ułatwia tylko rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Opakowania: 14. 28. 30. 56, 60, 84, 90, 98 i 100 tabletek powlekanych w blistrach, w pudełku tekturowym

Podmiot odpowiedzialny

KRKA. d.d.. Novo mesto. Smarjeska cesta 6. 8000 Novo mesto, Słowenia Wytwórca

KRKA. d.d.. Novo mesto. Smarjeska cesta 6. 8501 Novo mesto. Słowenia TAD Pharma GmbH. Heinz-Lohmann-StraBe. 5. 27472 Cuxhaven. Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:_

Dania

Olmesartanmedoxomil/hydrochlorothiazid Krka

Bułgaria, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Słowacja

Co-Olimestra

Rumunia, Słowenia

Olmicombi

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 23.11.2014

8