Imeds.pl

Co-Prenessa 8 Mg + 2,5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Co-Prenessa, 8 mg + 2,5 mg, tabletki

tert-Butylamini perindoprilum +Indapamidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Co-Prenessa i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Co-Prenessa

3.    Jak stosować lek Co-Prenessa

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Co-Prenessa

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Co-Prenessa i w jakim celu się go stosuje Co to jest lek Co-Prenessa

Co-Prenessa stanowi połączenie dwóch substancji czynnych, peryndoprylu i indapamidu. Peryndopryl należy do klasy leków zwanych inhibitorami konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE). Mechanizm działania tych leków polega na rozszerzaniu naczyń krwionośnych, co ułatwia sercu przepompowywanie przez nie krwi. Indapamid jest lekiem moczopędnym. Leki moczopędne zwiększają ilość moczu produkowanego przez nerki. Jednakże, indapamid różni się od pozostałych leków moczopędnych tym, że powoduje jedynie niewielkie zwiększenie ilości wytwarzanego moczu. Każda z substancji czynnych zmniejsza ciśnienie tętnicze, przy czym ich wzajemne współdziałanie poprawia kontrolę ciśnienia tętniczego krwi.

W jakim celu stosuje się lek Co-Prenessa

Co-Prenessa jest lekiem przeciwnadciśnieniowym stosowanym w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego). Lek Co-Prenessa jest przeznaczony dla pacjentów, którzy byli już wcześniej leczeni peryndoprylem w dawce 8 mg i indapamidem w dawce 2,5 mg w postaci oddzielnych leków. Pacjenci ci mogą przyjmować jedną tabletkę leku Co-Prenessa, 8 mg + 2,5 mg, która zawiera obydwie substancje czynne, zamiast przyjmować oddzielne tabletki.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Co-Prenessa

Kiedy nie stosować leku Co-Prenessa:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na peryndopryl lub jakikolwiek inny inhibitor ACE;

-    jeśli pacjent ma uczulenie na indapamid lub jakikolwiek inny lek z grupy sulfonamidów;

-    jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    j eśli podczas wcześniej szego przyj mowania inhibitorów ACE wystąpiły u pacj enta takie objawy jak: świszczący oddech, obrzęk twarzy lub języka, intensywny świąd lub ciężkie wysypki skórne lub, jeśli objawy te występowały u pacjenta lub kogoś z rodziny pacjenta w

jakichkolwiek innych okolicznościach (stan chorobowy zwany obrzękiem naczynioruchowym);

-    u pacjentów z ciężką chorobą wątroby lub encefalopatią wątrobową (zaburzenia czynności mózgu);

-    u pacjentów z ciężką chorobą nerek lub poddawanych dializom;

-    w przypadku zwiększonego lub zmniejszonego stężenia potasu we krwi;

-    u pacjentów z podejrzeniem nieleczonej, niewyrównanej niewydolności serca (do objawów może należeć zatrzymywanie dużej ilości wody w organizmie oraz trudności w oddychaniu);

-    powyżej 3 miesiąca ciąży (zaleca się również uniknie stosowania leku Co-Prenessa we wczesnym okresie ciąży - patrz „Ciąża i karmienie piersią’’);

-    w okresie karmienia piersią;

-    jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Co-Prenessa należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

-    jeśli u pacjenta występuje zwężenie zastawki aortalnej (zwężenie zastawki głównej tętnicy wychodzącej z serca) lub kardiomiopatia przerostowa (choroba mięśnia sercowego) lub zwężenie tętnicy nerkowej (zwężenie tętnicy zaopatrującej nerkę w krew);

-    jeśli u pacjenta występują inne choroby serca lub nerek;

-    jeśli u pacjenta występują choroby wątroby;

-    jeśli u pacjenta występują choroby tkanki łącznej, takie j ak toczeń rumieniowaty układowy lub twardzina układowa;

-    jeśli pacjent ma miażdżycę (stwardnienie ściany tętnic);

-    jeśli pacjent ma nadczynność przytarczyc (nadmierna aktywność gruczołów przytarczycznych);

-    jeśli u pacjenta występuje dna moczanowa;

-    jeśli pacjent ma cukrzycę;

-    jeśli pacjent stosuje dietę z ograniczeniem spożycia soli lub z stosowaniem substytutów soli kuchennej zawierających potas;

-    jeśli pacjent przyj muj e lit;

-    jeśli pacjent stosuje leki moczopędne oszczędzające potas (spironolakton, triamteren); należy unikać ich stosowania z lekiem Co-Prenessa (patrz „Co-Prenessa a inne leki”);

-    jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi:

-    antagonistę receptora angiotensyny II (ang. Angiotensin Receptor Blockers, ARB) (znane również jako sartany - na przykład walsartan, telmisartan, irbesartan), zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą,

-    aliskiren.

Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stężenie elektrolitów (np. potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.

Patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Co-Prenessa:”.

Należy koniecznie powiadomić lekarza o ciąży, podejrzeniu lub planowaniu ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Co-Prenessa w pierwszym trymestrze ciąży i nie wolno go przyjmować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ przyjmowany w tym okresie ciąży może poważnie zaszkodzić dziecku (patrz ,,Ciąża i karmienie piersią’’).

O przyjmowaniu leku Co-Prenessa należy również poinformować lekarza lub personel medyczny w wypadku:

-    planowanego znieczulenia i (lub) operacji,

-    niedawno przebytej biegunki, wymiotów lub odwodnienia,

-    planowanej hemodializy lub aferezy cholesterolu LDL (zabieg usuwania cholesterolu z organizmu przy użyciu specjalnego urządzenia),

-    planowanego leczenia odczulającego na jad os i pszczół,

-    planowanego zabiegu diagnostycznego obejmującego dożylne podanie środków kontrastowych zawierających jod (związku, który pozwala uwidocznić narządy takie jak nerki lub żołądek na zdjęciach rentgenowskich).

Lek zawiera substancję czynną (indapamid), która może dawać dodatni wynik testów antydopingowych.

Dzieci

Leku Co-Prenessa nie należy stosować u dzieci.

Co-Prenessa a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy unikać przyjmowania leku Co-Prenessa z:

-    litem (stosowanym w leczeniu depresji),

-    lekami oszczędzającymi potas (spironolakton, triamteren) oraz z solami potasu.

Należy poinformować lekarza w przypadku przyjmowania któregokolwiek z następujących leków, ponieważ mogą one wpływać na działanie leku Co-Prenessa:

-    inne leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego,

-    inne leki moczopędne (diuretyki),

-    prokainamid (stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca),

-    allopurynol (stosowany w leczeniu dny moczanowej),

-    terfenadyna, astemizol lub mizolastyna (leki przeciwhistaminowe stosowane w katarze siennym lub uczuleniach),

-    kortykosteroidy stosowane w leczeniu różnych chorób, w tym ciężkiej astmy i reumatoidalnego zapalenia stawów,

-    leki immunosupresyjne stosowane w leczeniu chorób autoimmunologicznych lub po przeszczepach narządów w celu zapobiegania ich odrzuceniu (np.cyklosporyna),

-    leki przeciwnowotworowe,

-    erytromycyna podawana dożylnie (antybiotyk),

-    halofantryna (stosowana w pewnych typach malarii),

-    cyzapryd lub difemanil (stosowane w chorobach przewodu pokarmowego),

-    sparfloksacyna lub moksifloksacyna (antybiotyki stosowane w zakażeniach),

-    metadon,

-    pentamidyna (stosowana w zapaleniu płuc),

-    winkamina (stosowana w zaburzeniach pamięci    u osób w wieku podeszłym),

-    beprydyl (stosowany w dławicy piersiowej),

-    leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca (np. chinidyna, hydrochinidyna, dizopyramid, amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid, bretylium),

-    digoksyna lub inne glikozydy nasercowe (stosowane w leczeniu chorób serca),

-    baklofen (stosowany w sztywności mięśni występującej w takich chorobach, jak stwardnienie rozsiane),

-    leki przeciwcukrzycowe, takie j ak insulina lub metformina,

-    wapń, w tym suplementy wapnia,

-    leki przeczyszczające pobudzające perystaltykę    (np.    senna),

-    niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen) lub salicylany w dużych dawkach (np. aspiryna),

-    amfoterycyna B podawana dożylnie (stosowana w ciężkich zakażeniach grzybiczych),

-    leki stosowane w zaburzeniach neurologicznych, takich jak depresja, niepokój i schizofrenia, w tym trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne oraz neuroleptyki (takie jak amisulpryd, sulpiryd, sultopryd, tiapryd, haloperydol, droperydol),

-    tetrakozaktyd (stosowany w chorobie Crohna),

-    złoto podawane dożylnie (stosowane w zapaleniu stawów), np. aurotiojabłczan sodu,

-    leki znieczulające podawane przed operacją i w trakcie operacji,

-    środki kontrastowe podawane dożylnie przed niektórymi badaniami radiologicznymi.

Lekarz prowadzący być może będzie musiał zmienić dawkę i (lub) zastosować inne środki ostrożności:

-    jeśli pacjent przyjmuje antagonistę receptora angiotensyny II (ARB) lub aliskiren (patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Co-Prenessa:” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Co-Prenessa z jedzeniem i piciem

Zaleca się przyjmowanie leku Co-Prenessa przed posiłkiem.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Należy poinformować lekarza o ciąży, podejrzeniu lub planowaniu ciąży. Lekarz zwykle zaleci odstawienie leku Co-Prenessa przed planowaną ciążą lub tak szybko jak tylko możliwe po stwierdzeniu ciąży oraz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Co-Prenessa. Lek Co-Prenessa nie jest zalecany we wczesnej ciąży i nie należy go przyjmować powyżej 3 miesiąca ciąży, ponieważ może mieć bardzo szkodliwy wpływ na rozwój dziecka, jeżeli jest stosowany w tym okresie ciąży.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub o zamiarze karmienia piersią. Lek Co-Prenessa jest przeciwwskazany do stosowania w czasie karmienia piersią i lekarz może przepisać inny lek, jeżeli pacjentka chce karmić piersią, zwłaszcza jeżeli jej dziecko jest noworodkiem lub wcześniakiem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Co-Prenessa nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn, jednakże indywidualne reakcje, takie jak zawroty głowy lub osłabienie, wynikające z obniżenia ciśnienia tętniczego, mogą wystąpić u niektórych pacjentów. Przed prowadzeniem pojazdu lub obsługą maszyn należy upewnić się, że w danym przypadku takie reakcje nie występują.

Lek Co-Prenessa zawiera laktozę

Jeśli pacjent ma nietolerancję niektórych cukrów, powinien przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku zasięgnąć porady lekarza.

3 Jak stosować lek Co-Prenessa

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka to jedna tabletka raz na dobę.

Lekarz może podjąć decyzję o zmianie dawkowania w przypadku współistniejącej choroby nerek. Zaleca się przyjmowanie jednej tabletki rano, przed posiłkiem.

Tabletkę należy połknąć popijając szklanką wody.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Co-Prenessa

W razie przyjęcia zbyt dużej liczby tabletek należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym. Najbardziej prawdopodobnym objawem przedawkowania jest niskie ciśnienie tętnicze krwi.

W razie znacznego obniżenia ciśnienia tętniczego krwi (objawy takie jak zawroty głowy lub omdlenia), należy położyć się na wznak z nogami uniesionymi powyżej poziomu tułowia.

Pominięcie zastosowania leku Co-Prenessa

Ważne jest codzienne przyjmowanie leku, ponieważ skuteczność leczenia nadciśnienia zależy od regularnego przyjmowania leków. Jednakże, w razie pominięcia dawki leku Co-Prenessa należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze. Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Co-Prenessa

Ponieważ leczenie nadciśnienia tętniczego trwa zwykle do końca życia, przed przerwaniem leczenia należy skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniższe działania niepożądane są ważne i będą wymagać natychmiastowej pomocy medycznej w razie ich wystąpienia. Należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku Co-Prenessa i skontaktować się z lekarzem w razie wystąpienia następujących objawów:

-    obrzęk twarzy, języka i krtani, który może znacznie utrudniać oddychanie,

-    nagła reakcja alergiczna z dusznością, wysypką, świszczącym oddechem oraz spadkiem ciśnienia tętniczego,

-    nienaturalnie szybka czynność rytmu serca,

-    ciężka, rozległa, pęcherzowa wysypka skórna.

Zgłaszano następujące działania niepożądane:

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

-    bóle głowy,

-    zaburzenia widzenia,

-    zaburzenia równowagi,

-    osłabienie,

-    szum w uszach,

-    zawroty głowy pochodzenia błędnikowego

-    uczucie „pustki’’ w głowie z powodu niskiego ciśnienia tętniczego,

-    uczucie kłucia i mrowienia,

-    duszność,

-    kaszel,

-    nudności i wymioty,

-    utrata apetytu (jadłowstręt),

-    ból brzucha,

-    zaburzenia smaku, suchość w ustach,

-    niestrawność, biegunka, zaparcia,

-    kurcze mięśni,

-    reakcje alergiczne (takie jak wysypki skórne, świąd),

-    uczucie zmęczenia.

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

-    zmiany nastroju,

-    obrzęk naczynioruchowy (objawy takie jak świszczący oddech, obrzęk twarzy lub języka),

-    zaburzenia snu,

-    czerwone plamy na skórze (plamica),

-    ucisk w klatce piersiowej, świszczący oddech i duszność (skurcz oskrzeli),

-    zapalenie trzustki,

-    zapalenie wątroby,

-    pokrzywka,

-    zaburzenia czynności nerek,

-    nadmierna potliwość,

-    impotencja.

U pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym (choroba tkanki łącznej) może nastąpić pogorszenie przebiegu choroby.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

-    splątanie,

-    niedrożność nosa lub katar (zapalenie błony śluzowej nosa),

-    eozynofilowe zapalenie płuc (rzadka odmiana zapalenia płuc),

-    zaburzenia rytmu serca, dławica piersiowa, zawał serca (choroby sercowo-naczyniowe),

-    ciężkie reakcje skórne, takie jak rumień wielopostaciowy.

-    Zgłaszano przypadki nadwrażliwości na światło słoneczne lub sztuczne promieniowanie UV. Objawy oparzenia słonecznego mogą występować szybciej niż zwykle.

-    Choroby krwi (w tym niedokrwistość), w których zwiększa się ryzyko zakażeń (objawiających się gorączką, bólem gardła lub owrzodzeniami w jamie ustnej) i (lub) ryzyko krwawień i powstawania sińców i (lub) ogólne osłabienie, bladość skóry i duszność.

-    W przypadkach niewydolności wątroby (choroby wątroby) istnieje zwiększone ryzyko rozwoju encefalopatii wątrobowej (zaburzenia czynności mózgu).

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    omdlenia, nieregularny rytm serca, potencjalnie zagrażający życiu (zaburzenia rytmu serca, tzw. torsade de pointes), nieprawidłowe wyniki EKG, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Mogą wystąpić zmiany w wynikach badań diagnostycznych. Lekarz może zlecić wykonanie badań laboratoryjnych w celu monitorowania stanu pacjenta.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Co-Prenessa

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Co-Prenessa

-    Substancjami czynnymi leku są peryndopryl z tert-butyloaminą i indapamid. Każda tabletka zawiera 8 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą oraz 2,5 mg indapamidu.

-    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, sodu wodorowęglan, krzemionka koloidalna bezwodna oraz magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Co-Prenessa i co zawiera opakowanie

Lek Co-Prenessa ma postać białych, owalnych, lekko dwuwypukłych tabletek z linią podziału po jednej stronie. Linia podziału na tabletce tylko ułatwia rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Opakowania: 28, 30, 56, 60 lub 100 tabletek w blistrach, w tekturowym pudełku Podmiot odpowiedzialny

KRKA-POLSKA Sp. z o.o., ul. Równoległa 5, 02-235 Warszawa Wytwórca

KRKA, d.d., Novo mesto, Smaijeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia KRKA-POLSKA Sp. z o.o., ul. Równoległa 5, 02-235 Warszawa TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-StraBe 5, 27472 Cuxhaven, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących nazw produktów leczniczych w innych krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

KRKA-POLSKA Sp. z o.o. ul. Równoległa 5 02-235 Warszawa Tel. 22 57 37 500

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 18.01.2015

7