Imeds.pl

Co-Presomyl 2,5 Mg + 0,625 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Co-Presomyl, 2,5 mg + 0,625 mg, tabletki powlekane

Peryndopryl z Argininą + Indapamid

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ja ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

• Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

• Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Co-Presomyl i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Co-Presomyl

3.    Jak stosować lek Co-Presomyl

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Co-Presomyl

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK CO-PRESOMYL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Co-Presomyl zawiera dwie substancje czynne, peryndopryl i indapamid. Jest to lek przeciwnadciśnieniowy, stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia).

Peryndopryl należy do grupy leków zwanych inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę (ACE), które rozszerzają naczynia krwionośne, co ułatwia sercu przepompowywanie krwi. Indapamid jest lekiem moczopędnym, to znaczy lekiem, który zwiększa ilość moczu wytwarzanego w nerkach. Te dwie substancje czynne leku współdziałają w obniżaniu i kontrolowaniu ciśnienia tętniczego.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CO-PRESOMYL Kiedy nie stosować leku Co-Presomyl

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na peryndopryl lub którykolwiek inny inhibitor ACE, na indapamid lub którykolwiek inny sulfonamid, lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Co-Presomyl (patrz punkt 6 - „Inne informacje”),

• jeśli kiedykolwiek w przeszłości występowały takie objawy jak: świszczący oddech, obrzęk twarzy lub języka, intensywne swędzenie lub ciężka wysypka skórna w związku z wcześniejszym leczeniem inhibitorem ACE, lub jeśli takie objawy występowały u pacjenta lub kogoś z jego rodziny w jakichkolwiek innych okolicznościach (stan nazywany obrzękiem naczynioruchowym),

• jeśli pacjent ma ciężką chorobę wątroby lub stan zwany encefalopatią wątrobową (degeneracyjna choroba mózgu),

•    jeśli pacjent ma ciężką chorobę nerek lub jest leczony dializami,

•    jeśli pacjent ma niskie lub wysokie stężenie potasu we krwi,

•    jeśli podejrzewa się nieleczoną niewyrównaną niewydolność serca (nasilone zatrzymywanie wody w organizmie, trudności z oddychaniem),

• jeśli pacjentka jest dłużej niż trzy miesiące w ciąży ( lepiej unikać stosowania leku Co-Presomyl, patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”),

•    jeśli pacjentka karmi piersią,

•    Co-Presomyl zawieraj olej sojowy. Nie należy stosować tego leku w przypadku uczulenia na orzeszki ziemne lub soję.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Co-Presomyl

Jeśli którakolwiek z opisanych poniżej sytuacji odnosi się do pacjenta, należy porozmawiać z lekarzem przed zastosowaniem leku Co-Presomyl

• jeśli u pacjenta stwierdzono stenozę aortalną (zwężenie głównego naczynia krwionośnego prowadzącego z serca), kardiomiopatię przerostową (choroba mięśnia sercowego) lub zwężenie tętnicy nerkowej (tętnicy zaopatrujące nerkę w krew),

•    jeśli występują jakiekolwiek inne choroby serca lub choroby nerek,

•    jeśli występują choroby wątroby,

• jeśli stwierdza się kolagenozę (chorobę tkanki łącznej), taką jak toczeń rumieniowaty układowy czy twardzina,

• jeśli stwierdza się miażdżycę (stwardnienie tętnic),

•    jeśli pacjent ma nadczynność przytarczyc,

•    jeśli pacjent ma dnę moczanową,

•    jeśli pacjent ma cukrzycę,

•    w przypadku stosowania diety z ograniczeniem soli lub stosowania zamienników soli zawieraj ących potas,

•    w przypadku leczenia litem lub lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas (jak spironolakton, triamteren), gdyż należy unikać jednoczesnego stosowania tych leków i leku Co-Presomyl (patrz „Stosowanie innych leków”).

Pacjentki, które sądzą, że są w ciąży (lub mogą zajść w ciążę) muszą powiedzieć o tym lekarzowi. Nie zaleca się stosowania Co-Presomyl w pierwszych miesiącach ciąży i nie wolno go stosować powyżej trzeciego miesiąca ciąży, gdyż może poważnie zaszkodzić dziecku (patrz „Ciąża i karmienie piersią”).

Podczas stosowania Co-Presomyl należy poinformować lekarza lub personel medyczny:

•    jeśli pacjent zamierza poddać się znieczuleniu i (lub) zabiegowi chirurgicznemu,

• jeśli niedawno występowała biegunka lub wymioty, lub jeśli pacjent jest odwodniony,

•    jeśli u pacjenta ma być przeprowadzana dializa lub zabieg aferezy LDL (polegaj ący na usuwaniu cholesterolu z krwi przy użyciu specjalnego urządzenia),

•    jeśli planowane jest leczenie odczulające w celu zmniejszenia objawów alergii na użądlenia pszczół lub os,

•    jeśli planowane jest badanie diagnostyczne wymagające wstrzyknięcia środka kontrastowego zawierającego jod (czyli substancji, która uwidacznia na zdjęciach rentgenowskich narządy takie jak nerki czy żołądek).

Sportowcy powinni pamiętać, że lek Co-Presomyl zawiera substancję czynną (indapamid), która może być przyczyną dodatniego wyniku testów antydopingowych.

Nie zaleca się stosowania leku Co-Presomyl u dzieci i młodzieży.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Nie należy stosować leku Co-Presomyl, gdy przyjmuje się:

•    lit (stosowany w leczeniu depresji),

leki moczopędne oszczędzające potas (np. spironolakton lub triamteren) lub sole potasu.

Co-Presomyl może wpływać na działanie innych leków a niektóre leki mogą mieć wpływ na działanie leku Co-Presomyl. W szczególności należy powiedzieć lekarzowi gdy przyjmuje się:

•    inne leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego,

•    leki stosowane w leczeniu nierównego bicia serca np. prokainamid),

•    leki stosowane w leczeniu dny moczanowej (np. allopurynol),

•    leki przeciwhistaminowe stosowane w katarze siennym lub alergiach (terfenadyna lub astemizol),

•    glikokortykosteroidy stosowane w leczeniu różnych chorób, między innymi astmy i reumatoidalnego zapalenia stawów,

•    leki osłabiające mechanizmy obronne organizmu (leki immunosupresyjne), które są stosowane w leczeniu chorób autoimmunologicznych lub po operacjach transplantacji (np. cyklosporyna),

•    leki stosowane w leczeniu nowotworów,

•    erytromycyna podawana we wstrzyknięciach (antybiotyk),

•    halofantryna (stosowana w leczeniu niektórych typów malarii),

•    pentamidyna (stosowana w leczeniu zapalenia płuc),

•    złoto podawane we wstrzyknięciach (stosowane w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów),

•    winkamina (stosowana w leczeniu objawowych zaburzeń poznawczych u osób starszych, między innymi w zaburzeniach pamięci),

•    bepridyl (stosowany w leczeniu dławicy piersiowej),

•    sultopryd (lek przeciwpsychotyczny),

•    leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca (np. chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid, amiodaron, sotalol),

•    digoksyna lub inne glikozydy nasercowe (stosowane w leczeniu chorób serca),

• baklofen (stosowany w leczeniu sztywności mięśni w chorobach takich jak stwardnienie rozsiane),

•    leki stosowane w leczeniu cukrzycy (jak insulina lub metformina),

• wapń (w tym suplementy wapnia),

•    drażniące środki przeczyszczające (np. senna),

•    niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen) lub wysokie dawki salicylanów (np. aspiryna),

•    amfoterycyna B podawana we wstrzyknięciach (w leczeniu ciężkich chorób grzybiczych),

•    leki stosowane w leczeniu chorób psychicznych, takich jak depresja, lęk lub schizofrenia (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne lub neuroleptyki),

•    tetrakozaktyd (stosowany w leczeniu choroby Leśniowskiego-Crohna).

Stosowanie leku Co-Presomyl z jedzeniem i piciem

Zaleca się stosowanie leku Co-Presomyl przed posiłkiem.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Kobiety, które sądzą, że są w ciąży (lub mogą zajść w ciążę) muszą powiedzieć o tym lekarzowi. Lekarz zaleci przerwanie przyjmowania leku Co-Presomyl przed zajściem w ciążę lub natychmiast po stwierdzeniu ciąży i poleci stosowanie innego leku zamiast leku Co-Presomyl. Lek Co-Presomyl nie jest zalecany we wczesnej ciąży a powyżej 3. miesiąca ciąży nie wolno go przyjmować, gdyż jeśli będzie przyjmowany po 3. miesiącu ciąży może poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Co-Presomyl w okresie karmienia piersią. Kobiety, które karmią piersią lub zamierzają karmić piersią powinny jak najszybciej powiedzieć o tym lekarzowi.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Co-Presomyl zwykle nie ma wpływu na koncentrację uwagi, ale u niektórych pacjentów na skutek spadku ciśnienia tętniczego mogą wystąpić zawroty głowy lub uczucie wyczerpania. Jeśli wystąpią takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Co-Presomyl

Lek zawiera olej sojowy. Nie należy stosować tego leku, jeśli pacjent jest uczulony na orzeszki ziemne lub soj ę.

Lek zawiera laktozę. W przypadku, gdy lekarz poinformował pacjenta, że wykazuje nietolerancję na niektóre cukry, takie jak laktoza, przed zażyciem tego leku należy skontaktować się z lekarzem.

3. JAK STOSOWAĆ LEK CO-PRESOMYL

Lek Co-Presomyl należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zwykle stosowana dawka jest to 1 tabletka raz dziennie. W przypadku chorób nerek lekarz może zwiększyć dawkę do 2 tabletek dziennie lub zalecić zmianę dawkowania. Tabletkę należy połykać popijając j ą wodą, najlepiej rano, przed posiłkiem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Co-Presomyl

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala na ostry dyżur. Objawem przedawkowania jest obniżenie ciśnienia tętniczego. Jeśli dojdzie do znacznego spadku ciśnienia tętniczego (objawy takie jak zawroty głowy i omdlenie), pomóc może przyjęcie pozycji leżącej z uniesionymi nogami.

Pominięcie zastosowania leku Co-Presomyl

Należy przyj ąć następną dawkę o zwykłej porze. Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Co-Presomyl

Ponieważ leczenie wysokiego ciśnienia krwi zwykle trwa całe życie, przed zaprzestaniem stosowania tego leku należy porozmawiać z lekarzem prowadzącym.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Co-Presomyl może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia następujących reakcji alergicznych należy przerwać stosowanie leku Co-Presomyl i natychmiast skontaktować się z lekarzem:

•    trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła,

•    silne zawroty głowy lub omdlenie,

•    bardzo szybka lub nieregularna czynność serca.

Częste działania niepożądane (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów):

•    bóle głowy, zawroty głowy, uczucie wirowania, uczucie pustki w głowie z powodu niskiego ciśnienia tętniczego,

•    zaburzenia widzenia,

•    szum lub dzwonienie w uszach,

•    kaszel, duszność,

•    zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, ból w nadbrzuszu, brak apetytu, wymioty, ból brzucha, zaburzenia smaku, suchość w ustach, dyspepsja lub niestrawność, biegunka, zaparcia),

•    reakcje alergiczne (jak wysypki skórne, świąd skóry),

•    kurcze mięśni, uczucie mrowienia,

• zmęczenie.

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u 1 do 100 pacjentów na 1000 pacjentów)

•    zmiany nastroju i zaburzenia snu,

•    ucisk w klatce piersiowej, świszczący oddech i duszność (skurcz oskrzeli),

•    silne sapanie, obrzęk twarzy lub języka (obrzęk naczynioruchowy),

•    plamica (maleńkie czerwone plamki na skórze), pokrzywka,

•    problemy z nerkami,

•    impotencja,

•    poty.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

•    splątanie,

•    zaburzenia sercowo-naczyniowe (nierówne bicie serca, dławica, zawał serca),

•    eozynofilowe zapalenie płuc (rzadko występuj ący rodzaj zapalenia płuc),

• zatkany nos lub katar (nieżyt błony śluzowej nosa),

•    rumień wielopostaciowy (ciężka reakcja skórna),

•    jeśli pacjent choruje na toczeń rumieniowaty układowy (rodzaj kolagenozy), choroba ta może się zaostrzyć,

• opisywano przypadki reakcji nadwrażliwości na światło (reakcje skórne na światło słoneczne lub sztuczne promieniowanie UVA),

•    mogą wystąpić zaburzenia dotyczące krwi, nerek, trzustki lub wątroby, oraz zmiany w parametrach laboratoryjnych,

• lekarz prowadzący może zlecić badanie krwi w celu monitorowania choroby,

• w przypadku niewydolności wątroby może dojść do encefalopatii wątrobowej (choroby zwyrodnieniowej mózgu).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CO-PRESOMYL

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Nie stosować leku Co-Presomyl po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce lub blistrze po ‘EXP’. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Co-Presomyl

Substancjami czynnymi leku są: peryndopryl z argininą i indapamid. Jedna tabletka zawiera 2,5 mg peryndoprylu z argininą i 0,625 mg indapamidu.

Ponadto lek zawiera:

Rdzeń tabletki:

Krzemionka koloidalna hydrofobowa, laktoza jednowodna, magnezu stearynian, maltodekstryna, powidon (K 30), karboksymetyloskrobia sodowa (Typ A).

Otoczka tabletki (Opadry AMB White OY-B-28920):

Lecytyna (sojowa), alkohol poliwinylowy częściowo zhydrolizowany, talk, tytanu dwutlenek (E171), guma ksantan.

Jak wygląda lek Co-Presomyl i co zawiera opakowanie

Co-Presomyl są to białe, dwuwypukłe tabletki powlekane w kształcie kapsułki z wytłoczoną literą ‘P’, linią podziału i literą ‘I’ po jednej stronie tabletki oraz literą ‘M’, linią podziału i liczbą ‘1’ po drugiej stronie.

Co-Presomyl jest dostępny w blistrach po 10, 14, 30, 60, 90 i 100 tabletek powlekanych i w plastikowych butelkach po 10, 14, 30, 60, 90 i 100 tabletek powlekanych. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Generics [UK] Limited Station Close, Potters Bar Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania

Wytwórca

McDermott Laboratories Limited (t.a. Gerard Laboratories)

35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irlandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Belgia:    Perinargindapamylan 2,5 mg/0,625 mg filmomhulde tabletten

Finlandia:    Pergindamyl 2,5 mg/0,625 mg kalvopaallysteiset tabletit

Francja:    Perindopril Arginine Indapamide Mylan 2,5 mg/0,625 mg, comprime pellicule

Niemcy:

Węgry:

Irlandia:

Włochy:

Luksemburg:

Polska:

Portugalia:

Rumunia:

Słowacja:

Holandia:

Perindopril-Arginin comp dura 2,5 mg/ 0,625 mg Filmtabletten Perindopril AS PreCombo

Perindopril Arginine/Indapamide Mylan 2.5 mg/0.625 mg Tablets Perindopril e Indapamide Mylan 2.5 mg/0.625 mg Perindapamylan 2,5mg / 0,625 mg comprimes Co-Presomyl

Perindopril + Indapamida Mylan

Perindopril/Indapamida Mylan 2,5 mg/0,625 mg comprimate filmate Perimyl Arginin Combi 2,5 mg/0,625 mg

Perindopril arginine/Indapamide Mylan 2,5/0,625 mg, filmomhulde tabletten

Data zatwierdzenia ulotki: