+ iMeds.pl

Coaparin 5000 j.m./0,2 mlUlotka Coaparin

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

COAPARIN 5 000 IU/0,2 ml, roztwór do wstrzykiwań (Heparinum natricum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Coaparin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Coaparin

3.    Jak stosować lek Coaparin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Coaparin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Coaparin i w jakim celu się go stosuje

Coaparin zawiera heparynę niefrakcjonowaną, substancję działającą przeciwzakrzepowo.

Lek stosuje się w profilaktyce zakrzepowego zapalenia żył głębokich i zaburzeń zakrzepowo-zatorowych u pacjentów z czynnikami ryzyka wystąpienia tych zaburzeń.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Coaparin Kiedy nie stosować leku Coaparin:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na heparynę, alkohol benzylowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6.);

-    jeśli pacjent ma hemofilię, nie poddające się kontroli krwawienia, np. choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy z krwawieniem;

-    jeśli pacjent ma rozległe urazy, niedawno przebyte śródczaszkowe wylewy krwi, zabiegi chirurgiczne w okulistyce lub neurochirurgiczne;

-    jeśli pacjent ma bakteryjne zapalenie wsierdzia;

-    jeśli pacjent ma nadciśnienie tętnicze o ciężkim przebiegu;

-    jeśli pacjent ma zmniejszoną liczbę płytek krwi (małopłytkowość);

-    jeśli pacjent ma choroby wątroby o ciężkim przebiegu (w tym żylaki przełyku);

-    jeśli pacjent ma czynną gruźlicę;

-    jeśli pacjent ma zwiększenie przepuszczalności naczyń włosowatych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Coaparin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, lub pielęgniarką.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Coaparin:

-    u osób z cukrzycą, ze zwiększonym stężeniem potasu we krwi lub stosujących leki oszczędzające potas, ponieważ heparyna może spowodować, zazwyczaj odwracalne, zwiększenie stężenia potasu we krwi;

-    długotrwale u kobiet po 60 roku życia, ponieważ istnieje zagrożenie wystąpienia powikłań krwotocznych.

-    Podczas stosowania leku Coaparin u osób poddanych znieczuleniu rdzeniowemu lub nadtwardówkowemu nie można wykluczyć wystąpienia: bólu pleców, zaburzeń czuciowych, ruchowych, zaburzeń czynności jelita grubego lub pęcherza moczowego, co może świadczyć o powstaniu krwiaka w rdzeniu kręgowym. W przypadku pojawienia się któregokolwiek z wymienionych objawów, należy o nich natychmiast poinformować personel medyczny.

-    Podczas stosowania leku nie jest konieczne przeprowadzanie regularnych badań krwi.

W wyjątkowych przypadkach lekarz może jednak zalecić badania krwi, np. u pacjentów z cukrzycą lub niewydolnością nerek.

-    U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby lek Coaparin należy stosować z zachowaniem ostrożności.

-    U pacjentów w podeszłym wieku nie ma konieczności modyfikacji dawkowania leku.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania heparyny podskórnie.

Lek Coaparin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

-    Działanie przeciwzakrzepowe heparyny zwiększają: kwas acetylosalicylowy, dekstran, fenylbutazon, indometacyna, dipirydamol, cefamandol, cefoperazon, duże dawki penicylin, niektóre środki kontrastowe, asparaginaza, epoprostenol, antytrombina III, acenokumarol. U osób stosujących tego typu połączenia leków, lekarz może zalecić zmniejszenie dawki heparyny.

-    Działanie przeciwzakrzepowe heparyny zmniejszają: nitrogliceryna (zwłaszcza podawana dożylnie), glikozydy naparstnicy, tetracykliny, nikotyna, chinina, leki przeciwhistaminowe.

-    Stosowanie heparyny i leków z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny może być przyczyną wystąpienia zwiększonego stężenia potasu we krwi.

-    Podczas stosowania heparyny i streptokinazy (także innych leków trombolitycznych) zwiększa się ryzyko wystąpienia komplikacji krwotocznych.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Lekarz może zalecić stosowanie heparyny w ciąży w ściśle uzasadnionych przypadkach, po szczegółowym rozważeniu ryzyka i korzyści dla matki. Informacje dotyczące dawek - patrz punkt 3. „Jak stosować lek Coaparin”.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Heparyna nie przenika do mleka kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Lek Coaparin zawiera alkohol benzylowy oraz sód

Coaparin zawiera 1,8 mg alkoholu benzylowego w 0,2 ml roztworu, który może powodować reakcje anafilaktoidalne (objawy mogą wystąpić już po pierwszym zastosowaniu leku: duszność, pokrzywka, znaczne zmniejszenie ciśnienia krwi).

Coaparin zawiera około 0,1514 mmol/0,2 ml (około 3,480 mg/0,2 ml) sodu, co należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3. Jak stosować lek Coaparin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Nie należy stosować leku domięśniowo ze względu na znaczne ryzyko wystąpienia krwiaków w miejscu wstrzyknięcia.

Przed wykonaniem wstrzyknięcia należy skontrolować wygląd roztworu. Powinien być przezroczysty, barwy jasnożółtej do żółtobrunatnej.

W przypadku zaobserwowania zmiany barwy lub klarowności nie należy stosować leku.

Dorośli:

Pacjenci przed planowanymi zabiegami chirurgicznymi oraz po zabiegach:

5 000 IU (0,2 ml) podawać 2 godziny przed zabiegiem, a następnie po zabiegu co 8 do 12 godzin przez 10 do 14 dni lub do momentu aż pacjent zacznie chodzić - w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Pacjenci po zawale mięśnia sercowego:

5 000 IU (0,2 ml) podawać dwa razy na dobę przez 10 dni lub do momentu gdy pacjent zacznie chodzić.

Pozostali pacjenci:

5 000 IU (0,2 ml) podawać co 8 do 12 godzin.

Ciąża:

W pierwszym i drugim trymestrze ciąży zaleca się podawanie 5 000 IU co 12 godzin, w trzecim trymestrze 10 000 IU co 12 godzin. Dawkę należy zmniejszyć w czasie porodu.

W okresie połogu stosować standardowe dawki.

Sposób podawania

Coaparin należy wstrzykiwać prostopadle pod powierzchnię skóry na brzuchu po lewej lub prawej stronie, przynajmniej 5 cm od pępka w kierunku bocznym.

Leku nigdy nie należy wstrzykiwać do mięśnia, ponieważ może to wywołać krwawienie do mięśnia i powstanie krwiaków.

Przed pierwszym samodzielnym wstrzyknięciem, pacjent powinien otrzymać instrukcje dotyczące prawidłowego stosowania leku Coaparin oraz prawidłowej techniki samodzielnego wstrzyknięcia. Instrukcji powinien udzielić lekarz lub inny wykwalifikowany pracownik opieki zdrowotnej.

W przypadku pytań dotyczących leku lub wątpliwości jak prawidłowo samodzielnie wstrzyknąć lek, należy skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania pomocy.

Jak należy wstrzykiwać lek Coaparin

Należy wykonać poniższe czynności.

1.    Starannie umyć ręce mydłem i wodą, wysuszyć.

2.    Pobrać roztwór do wstrzykiwań z ampułki strzykawką zaopatrzoną w igłę.

3.    Usiąść lub położyć się w wygodnej pozycji, tak aby dobrze widzieć obszar brzucha, w który podany będzie zastrzyk. Doskonale nadaje się do tego fotel lub łóżko z odpowiednio wysoko ułożonymi poduszkami.

4.    Wybrać miejsce po prawej lub po lewej stronie brzucha, co najmniej 5 centymetrów od pępka w kierunku bocznym. Przemyć to miejsce wacikiem nasączonym środkiem dezynfekcyjnym, np. spirytusem 70°.

ZAPAMIĘTAJ:

Nie należy wykonywać wstrzyknięcia bliżej niż 5 centymetrów od pępka oraz w pobliżu blizn lub sińców. Miejsce wstrzyknięcia należy wybierać naprzemiennie po lewej lub po prawej stronie brzucha.

5.    Trzymając strzykawkę ręką, którą się pisze (jak ołówek), drugą ręką należy ścisnąć przemyte miejsce na brzuchu, tak aby wytworzyć fałd skórny pomiędzy palcem wskazującym i kciukiem.6.    Wbić całą długość igły prostopadle (pod kątem 90°) w fałd skórny.

7.    Wcisnąć tłoczek palcem. Spowoduje to podanie leku do tkanki tłuszczowej brzucha.

8.    Usunąć igłę, wyciągając ją od razu na zewnątrz. Można teraz puścić fałd skórny.

Aby uniknąć powstawania sińca, nie należy rozcierać miejsca wstrzyknięcia po zakończeniu podawania leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Coaparin

W przypadku zastosowania większej dawki leku Coaparin niż zalecana może wystąpić przedawkowanie, którego objawem jest krwawienie. W przypadku wystąpienia nieznacznego krwawienia, lek należy odstawić. Jeśli krwawienie jest intensywniejsze, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Działanie heparyny można odwrócić, podając dożylnie 1% roztwór siarczanu protaminy.

Pominięcie zastosowania leku Coaparin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Coaparin

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęściej występuje krwawienie (np. krew w moczu, kale, krwawienie z nosa).

Mogą wystąpić: skórne i uogólnione reakcje alergiczne; przemijające zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość); przemijające zwiększenie stężenia potasu we krwi u pacjentów z cukrzycą lub niewydolnością nerek.

W rzadkich przypadkach u osób, u których po zastosowaniu w przeszłości heparyn drobnocząsteczkowych wystąpiła alergia, mogą pojawić się objawy świadczące o reakcji nadwrażliwości: pokrzywka, zapalenie spojówek, gorączka, świąd i palenie stóp; bardzo rzadko odnotowywano przypadki wstrząsu anafilaktycznego.

W bardzo rzadkich przypadkach u osób stosujących heparynę, poddanych znieczuleniu rdzeniowemu lub nadtwardówkowemu (np. podczas zabiegu chirurgicznego) może wystąpić krwiak.

Po długotrwałym podawaniu heparyny, zwykle w dużych dawkach, odnotowywano zmniej szone wydzielanie aldosteronu, osteoporozę, przemijające łysienie (najczęściej po 4 do 12 tygodniach leczenia), bezobjawowe i zwykle odwracalne zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferaz) oraz stężenia wolnych kwasów tłuszczowych w surowicy.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Coaparin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na ampułce i na pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Coaparin

-    Substancją czynną leku jest heparyna sodowa. 0,2 ml roztworu zawiera 5 000 IU heparyny sodowej.

-    Pozostałe składniki to: alkohol benzylowy (1,8 mg), sodu wodorotlenek 10% (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań.

Jedna ampułka zawiera 5 000 IU heparyny sodowej w 0,2 ml roztworu.

Jak wygląda lek Coaparin i co zawiera opakowanie

Coaparin jest przezroczystym roztworem barwy jasnożółtej do żółtobrunatnej.

Opakowanie: 10 ampułek 1 ml zawierających po 0,2 ml roztworu, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

{logo podmiotu odpowiedzialnego} Polfa Warszawa S.A.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa tel. (22) 691 39 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6/6

Coaparin

Charakterystyka Coaparin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

COAPARIN, 5 000 IU/0,2 ml, roztwór do wstrzykiwań

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

0,2 ml roztworu zawiera 5 000 IU heparyny sodowej (Heparinum natricum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

0,2 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera: 1,8 mg alkoholu benzylowego oraz około 0,1514 mmol (około 3,480 mg) sodu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań

Przezroczysty roztwór barwy jasnożółtej do żółtobrunatnej

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Profilaktyka zakrzepowego zapalenia żył głębokich i zaburzeń zakrzepowo-zatorowych u pacjentów z czynnikami ryzyka wystąpienia tych zaburzeń.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Nie należy stosować produktu domięśniowo ze względu na znaczne ryzyko wystąpienia krwiaków w miejscu wstrzyknięcia.

Produkt przeznaczony jest do podawania w głębokim wstrzyknięciu podskórnym. Przed wykonaniem wstrzyknięcia należy skontrolować wygląd roztworu. Powinien być przezroczysty, barwy jasnożółtej do żółtobrunatnej .

W przypadku zaobserwowania zmiany barwy lub klarowności nie należy stosować produktu.

Dorośli

Pacjenci przed planowanymi zabiegami chirurgicznymi oraz po zabiegach:

5 000 IU (0,2 ml) podawać 2 godziny przed zabiegiem, a następnie po zabiegu co 8 do 12 godzin przez 10 do 14 dni lub do momentu aż pacjent zacznie chodzić - w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Pacjenci po zawale mięśnia sercowego:

5 000 IU (0,2 ml) podawać dwa razy na dobę przez 10 dni lub do momentu, gdy pacjent zacznie chodzić.

Pozostali pacjenci:

5 000 IU (0,2 ml) podawać co 8 do 12 godzin.

Podczas stosowania powyższych, standardowych dawek nie jest konieczne przeprowadzanie rutynowych kontroli laboratoryjnych.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Podczas profilaktycznego stosowania heparyny u osób w podeszłym wieku modyfikacja dawkowania nie jest konieczna.

Ciąża:

Nie należy przekraczać stężenia 0,4 IU/ml heparyny w osoczu, określanego za pomocą specyficznych przeciwciał anty-Xa. W pierwszym i drugim trymestrze ciąży zaleca się podawanie 5 000 IU co 12 godzin, w trzecim trymestrze 10 000 IU co 12 godzin.

Dawkę należy zmniejszyć w czasie porodu. W okresie połogu stosować standardowe dawki.

Dzieci: nie zaleca się stosowania heparyny podskórnie.

Sposób podawania

Wstrzyknięcie należy wykonywać, gdy pacjent leży. Produkt podaje się w głębokim zastrzyku podskórnym, na przemian w lewą lub prawą okolicę przednio-boczną lub tylno-boczną ściany brzucha. Całą długość igły należy wprowadzić prostopadle w fałd skóry trzymany między kciukiem i palcem wskazującym. Fałd skóry można uwolnić dopiero po zakończeniu wstrzykiwania produktu. Nie należy rozcierać miejsca wstrzyknięcia.

4.3    Przeciwwskazania

Stwierdzona nadwrażliwość na heparynę, alkohol benzylowy lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych produktu

Hemofilia, nie poddające się kontroli krwawienia, np. choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy z krwawieniem

Rozległe urazy, niedawno przebyty śródczaszkowy wylew krwi, zabiegi chirurgiczne w okulistyce lub neurochirurgiczne

Bakteryjne zapalenie wsierdzia

Nadciśnienie tętnicze o ciężkim przebiegu

Małopłytkowość czynna lub w wywiadzie

Choroby wątroby o ciężkim przebiegu (w tym żylaki przełyku)

Czynna gruźlica

Zwiększenie przepuszczalności naczyń włosowatych

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produktu nie należy podawać domięśniowo, ponieważ mogą wystąpić ból i krwiaki w miejscu podania.

Zaleca się ostrożne stosowanie produktu u pacjentów z niewydolnością nerek lub zaburzeniami czynności wątroby lub z nadwrażliwością na heparyny drobnocząsteczkowe.

Heparyna może hamować wydzielanie aldosteronu, wywołując hiperkaliemię, szczególnie u pacjentów z cukrzycą, przewlekłą niewydolnością nerek, uprzednio występującą kwasicą metaboliczną, podniesionym stężeniem potasu lub przyjmujących leki oszczędzające potas. Ryzyko pojawienia się hiperkaliemii zwiększa się wraz z przedłużającym się czasem stosowania produktu. Hiperkaliemia zazwyczaj jest odwracalna. Przed rozpoczęciem stosowania heparyny oraz w przypadku przedłużającego się leczenia (szczególnie powyżej 7 dni), zaleca się określanie stężenia potasu w osoczu.

U pacjentów stosujących profilaktycznie heparynę, którym podawano środki znieczulające w okolice opony twardej lub poddanych znieczuleniu rdzeniowemu, bardzo rzadko odnotowywano powstawanie krwiaka nadtwardówkowego lub rdzenia, powodującego przemijające, a nawet trwałe porażenie. Ryzyko wystąpienia krwiaka jest większe podczas powtarzanych nakłuć lędźwiowych i podawania leków wpływających na hemostazę, takich jak niesteroidowe leki przeciwzapalne, leki hamujące czynność płytek krwi (np. kwas acetylosalicylowy, indometacyna) lub leki przeciwzakrzepowe.

W takich przypadkach należy rozważyć podawanie heparyny. Jeśli zastosowanie heparyny w takich przypadkach jest konieczne, można ją podać 4 godziny przed zabiegiem chirurgicznym. Decyzja o zastosowaniu leku przeciwzakrzepowego u pacjentów poddanych znieczuleniu rdzeniowemu należy do lekarza. W przypadku zastosowania heparyny należy zachować ostrożność oraz pilnie monitorować pacjenta. Mogą wystąpić objawy, takie jak ból pleców, zaburzenia czuciowe i ruchowe, zaburzenia czynności jelita grubego lub pęcherza moczowego. Należy pouczyć pacjenta, aby niezwłocznie zgłaszał personelowi medycznemu pojawienie się któregoś z wymienionych działań niepożądanych.

U pacjentów stosujących heparynę dłużej niż 5 dni, nie można wykluczyć ryzyka wystąpienia małopłytkowości, dlatego też podczas długotrwałego stosowania heparyny zaleca się oznaczanie liczby płytek krwi. W przypadku stwierdzenia małopłytkowości należy natychmiast zaprzestać stosowania heparyny.

U kobiet po 60 roku życia, stosujących heparynę długotrwale istnieje zagrożenie wystąpienia powikłań krwotocznych.

Produkt zawiera 1,8 mg alkoholu benzylowego w 0,2 ml roztworu. Alkohol benzylowy może powodować reakcje anafilaktoidalne.

Coaparin zawiera około 0,1514 mmol/0,2 ml (około 3,480 mg/0,2 ml) sodu, co należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Heparyna, podobnie jak doustne leki przeciwzakrzepowe (dikumarol, acenokumarol), powoduje wydłużenie czasu protrombinowego. W przypadku jednoczesnego stosowania obu tych grup leków, dla właściwej interpretacji omawianego parametru, krew do badania czasu protrombinowego należy pobrać po upłynięciu co najmniej 24 godzin od ostatniej dawki heparyny wstrzykniętej podskórnie.

Leki hamujące czynność płytek krwi (kwas acetylosalicylowy, dekstran, fenylbutazon, indometacyna, dipirydamol, niektóre cefalosporyny - cefamandol, cefoperazon, duże dawki penicylin, niektóre środki kontrastowe, asparaginaza, epoprostenol) mogą nasilać działanie przeciwzakrzepowe heparyny, stwarzając zwiększone zagrożenie wystąpieniem powikłań krwotocznych.

Działanie przeciwzakrzepowe heparyny zwiększa również podawana jednocześnie antytrombina III.

U osób stosujących wyżej wymienione połączenie należy uwzględnić konieczność zmniejszenia dawki heparyny.

Dodatkowe wydłużenie czasu wykrzepiania pełnej krwi może być wynikiem jednoczesnego podawania heparyny i aprotyniny.

Nitrogliceryna może istotnie zmniejszać skuteczność działania przeciwzakrzepowego heparyny.

W razie konieczności podawania obu tych leków jednocześnie (zwłaszcza w przypadku, gdy

nitrogliceryna jest stosowana dożylnie) należy odpowiednio często oznaczać czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) i w razie potrzeby zwiększyć dawkę heparyny.

Glikozydy naparstnicy, tetracykliny, nikotyna, chinina oraz leki przeciwhistaminowe mogą zmniej szać działanie przeciwzakrzepowe heparyny.

Heparyna może być przyczyną zwiększenia aktywności aminotransferaz wątrobowych.

Podczas jednoczesnego stosowania heparyny i inhibitorów konwertazy angiotensyny lub antagonistów II angiotensyny wzrasta ryzyko hiperkaliemii.

Stosowanie heparyny i leków trombolitycznych (np. streptokinazy) zwiększa ryzyko komplikacji krwotocznych. W takich przypadkach należy kontrolować czas kaolinowo-kefalinowy (APTT).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie przeprowadzono odpowiednich badań z użyciem heparyny na zwierzętach, oceniających potencjalne działanie teratogenne lub uszkadzające płód.

Heparynę u kobiet w ciąży należy stosować wyłącznie w ściśle uzasadnionych przypadkach, po szczegółowym rozważeniu ryzyka i korzyści dla matki. Produkt należy szczególnie ostrożnie podawać w trzecim trymestrze ciąży oraz w okresie bezpośrednio po porodzie ze względu na ryzyko wystąpienia krwawienia u matki. Heparyna nie przenika przez barierę łożyskową.

Karmienie piersią

Heparyna nie przenika do mleka kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn Heparyna nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

W czasie podawania heparyny może wystąpić małopłytkowość. Najczęściej pojawia się między 6 i 12 dniem stosowania produktu i ma charakter łagodny i bezobjawowy. Liczba płytek zwykle wraca do wartości wyjściowych w ciągu 48-72 godzin od zaprzestania stosowania heparyny. Małopłytkowość może wystąpić ponownie przy próbie kolejnego podania heparyny. Rejestrowano również przypadki małopłytkowości o ciężkim przebiegu, tzw. zespół białego zakrzepu, z zaburzeniami zakrzepowo-zatorowymi (np. z martwicą skóry lub zgorzelą kończyn).

Zaburzenia układu immunologicznego:

W czasie stosowania heparyny rzadko mogą wystąpić skórne i uogólnione reakcje nadwrażliwości. Odnotowano reakcje nadwrażliwości (charakterystyczne objawy: pokrzywka, zapalenie spojówek, gorączka, nieżyt nosa, łzawienie, świąd i palenie stóp), szczególnie u osób, u których w przeszłości wystąpiły reakcje alergiczne po zastosowaniu heparyny drobnocząsteczkowej.

Bardzo rzadko rejestrowano przypadki wstrząsu anafilaktycznego.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Heparyna może spowodować hipoaldosteronizm, który powoduje zwiększenie stężenia potasu w osoczu.

Po 5 do 27 dniach stosowania heparyny może dojść do zwiększenia stężenia potasu we krwi. Hiperkaliemia ma charakter odwracalny po zaprzestaniu stosowania produktu i dotyczy zwłaszcza pacjentów z cukrzycą lub niewydolnością nerek.

Zaburzenia naczyniowe:

Głównym działaniem niepożądanym odnotowywanym w trakcie podawania heparyny są krwawienia. Pojawiały się u 1,5 do 20% pacjentów stosujących produkt. Mogą one wystąpić u pacjentów z organicznymi zmianami ze skłonnością do krwawień, zaburzeniami hemostazy w wywiadzie, w podeszłym wieku (zwłaszcza u kobiet) oraz w czasie jednoczesnego przyjmowania leków hamujących czynność płytek krwi.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Donoszono o bezobjawowym i zwykle odwracalnym zwiększeniu aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferaz) oraz stężenia wolnych kwasów tłuszczowych w surowicy.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Długotrwałe podawanie heparyny, zwykle w dużych dawkach, było związane z występowaniem: osteoporozy, przemijającego łysienia (najczęściej po 4 do 12 tygodniach leczenia).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

W bardzo rzadkich przypadkach u pacjentów stosujących heparynę podskórnie, poddanych znieczuleniu rdzeniowemu lub nadtwardówkowemu, odnotowywano krwiaki.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Potencjalnym ryzykiem terapii heparyną jest wystąpienie krwawień, związane głównie z przedawkowaniem. Ryzyko przedawkowania jest minimalizowane poprzez stałą kontrolę parametrów laboratoryjnych. W przypadku wystąpienia nieznacznego krwawienia, należy produkt odstawić. Jeśli krwawienie jest intensywniejsze należy kontrolować czas krzepnięcia i liczbę płytek krwi.

Działanie heparyny można odwrócić podając dożylnie 1% roztwór siarczanu protaminy.

Podczas podawania siarczanu protaminy należy zachować ostrożność i unikać przedawkowania, ponieważ protamina posiada również właściwości przeciwzakrzepowe. Pojedyncza dawka protaminy nie powinna przekraczać 50 mg. Po dożylnym podaniu protaminy może wystąpić nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego, bradykardia, bezdech, przemijające zaczerwienienie twarzy. Wystąpieniu tych działań niepożądanych można zapobiec wstrzykując protaminę bardzo powoli (nie szybciej niż 5 do 10 minut).

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwzakrzepowe; heparyna i pochodne Kod ATC: B01AB01

Produkt zawiera heparynę niefrakcjonowaną, tj. heparynę sodową kwaśnego mukopolisacharydu (glukozaminoglikanu) otrzymywanego z jelit wieprzowych, która wykazuje właściwości przeciwzakrzepowe.

Heparyna hamuje reakcje, które prowadzą do krzepnięcia krwi i tworzenia się fibrynowego skrzepu. Działa zarówno w warunkach in vivo, jak in vitro. W małych ilościach związek ten, w połączeniu z antytrombiną III, unieczynnia aktywną postać osoczowego czynnika X (Xa) oraz hamuje proces przekształcania protrombiny w trombinę. Heparyna może wydłużać czas protrombinowy.

W większych ilościach heparyna unieczynnia trombinę oraz zapobiega przekształcaniu fibrynogenu w fibrynę. Przeciwdziała stabilizacji fibryny i hamuje aktywację jej czynnika stabilizującego. Nie wykazuje aktywności fibrynolitycznej, nie rozpuszcza istniejącego zakrzepu. W trakcie podawania heparyny czas krwawienia pozostaje zwykle niezmieniony. W zakresie dawek leczniczych (stosowanych w leczeniu zaburzeń zakrzepowo-zatorowych) heparyna powoduje wydłużenie czasu krzepnięcia (czas krzepnięcia pełnej krwi, czas kaolinowo-kefalinowy). Małe dawki heparyny podawane podskórnie nie powodują zmiany wartości tych wskaźników.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu podskórnym 5 000 IU heparyny, średnie stężenie pojawia się w osoczu 2 godziny po podaniu i wynosi 0,09 IU/ml. Po upływie 12 godzin wynosi od 0,02 IU/ml do 0,08 IU/ml.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Alkohol benzylowy

Sodu wodorotlenek 10% (do ustalenia pH)

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Ampułki szklane o pojemności 1 ml we wkładkach z folii PVC (2 wkładki po 5 ampułek), w tekturowym pudełku.

10 ampułek po 0,2 ml

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań, oprócz podanych w punkcie 4.2.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/0863

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 14.01.1981 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 10.12.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7/7

Coaparin