+ iMeds.pl

Coaxil 12,5 mgUlotka Coaxil

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

COAXIL 12,5 mg

tabletki powlekane

Tianeptinum natricum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Coaxil i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Coaxil

3.    Jak stosować lek Coaxil

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Coaxil

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Coaxil i w jakim celu się go stosuje

Lek Coaxil, którego substancją czynną jest tianeptyna, to lek przeciwdepresyjny.

Tianeptyna wykazuje działanie przeciwdepresyjne i przeciwlękowe. Nie wpływa na sen i czujność.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Coaxil Kiedy nie stosować leku Coaxil:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na tianeptynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    u dzieci w wieku poniżej 15 lat;

-    w połączeniu z lekami przeciwdepresyjnymi z grupy nieselektywnych inhibitorów MAO (patrz punkt „Lek Coaxil a inne leki”):

•    po stosowaniu inhibitorów MAO należy odczekać 2 tygodnie przed rozpoczęciem leczenia tianeptyną;

•    przed zastosowaniem inhibitorów MAO należy 24 godziny wcześniej odstawić tianeptynę. Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Coaxil należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

• Myśli samobójcze, pogłębienie depresji lub zaburzeń lękowych Osoby, u których występuje depresja lub zaburzenia lękowe, mogą czasami mieć myśli o samookaleczeniu lub o popełnieniu samobójstwa. Takie objawy czy zachowanie mogą nasilać się na początku stosowania leków przeciwdepresyjnych, ponieważ leki te zaczynają działać zazwyczaj po upływie 2 tygodni, czasem później.

Wystąpienie myśli samobójczych, myśli o samookaleczeniu lub popełnieniu samobójstwa jest bardziej prawdopodobne, jeżeli:

-    u pacjenta w przeszłości występowały myśli samobójcze lub chęć samookaleczenia;

-    pacjent jest młodym dorosłym; dane z badań klinicznych wskazują na zwiększone ryzyko zachowań samobójczych u osób w wieku poniżej 25 lat z zaburzeniami psychicznymi. którzy byli leczeni lekami przeciwdepresyj nymi.

Jeśli u pacjenta występują myśli samobójcze lub myśli o samookaleczeniu. należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala.

Pomocne może okazać się poinformowanie krewnych lub przyjaciół o depresji lub zaburzeniach lękowych oraz poproszenie ich o przeczytanie tej ulotki. Pacjent może zwrócić się do krewnych lub przyjaciół i prosić o poinformowanie go. jeśli zauważą, że depresja lub lęk nasiliły się lub wystąpiły niepokojące zmiany w zachowaniu.

Podczas leczenia lekiem Coaxil należy unikać spożywania alkoholu.

•    Jeżeli konieczne jest znieczulenie ogólne. należy powiadomić lekarza anestezjologa

o stosowaniu leku Coaxil. Należy odstawić lek 24-48 godzin przed planowanym zabiegiem chirurgicznym.

•    Leku Coaxil nie należy nagle odstawiać. Dawkę należy zmniejszać pod kontrolą lekarza stopniowo przez 7 do 14 dni.

•    Jeżeli pacjent ma niewydolność nerek. powinien o tym powiedzieć lekarzowi.

•    Długotrwałe stosowanie dużych dawek leku może prowadzić do uzależnienia.

•    Nie należy przekraczać zalecanych dawek.

Dzieci i młodzież

Lek Coaxil nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat); lek Coaxil jest przeciwwskazany u dzieci w wieku poniżej 15 lat.

Lek Coaxil a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Przyjmowanie tego leku w skojarzeniu z pewnymi lekami z grupy inhibitorów MAO (przepisywanymi w przypadku depresji) może mieć bardzo poważne następstwa, takie jak wysokie ciśnienie krwi. bardzo wysoka temperatura ciała. drgawki. zgon; po leczeniu inhibitorami MAO należy odczekać dwa tygodnie przed rozpoczęciem przyjmowania leku Coaxil.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią. przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko. powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Jeśli pacjentka stwierdzi. że jest w ciąży. powinna skonsultować się z lekarzem. który zadecyduje. czy leczenie należy kontynuować. czy zmienić.

W czasie ciąży i karmienia piersią należy unikać przyjmowania leku Coaxil.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

U niektórych pacjentów może wystąpić zaburzenie sprawności psychomotorycznej. Kierowcy i operatorzy maszyn powinni zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia senności podczas stosowania leku Coaxil.

Lek Coaxil zawiera sacharozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak stosować lek Coaxil

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza.

Zalecana dawka to 1 tabletka (12,5 mg) przyjmowana 3 razy na dobę (rano, w środku dnia

1    wieczorem), przed posiłkami.

U pacjentów z uzależnieniem alkoholowym oraz w przypadku marskości wątroby modyfikacja dawkowania nie jest konieczna.

U osób w wieku powyżej 70 lat lub u pacjentów z niewydolnością nerek lekarz zmniejszy dawkę do

2    tabletek na dobę.

Nie należy przerywać leczenia bez konsultacji lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Coaxil

Po zażyciu zbyt dużej liczby tabletek leku Coaxil, głównie w połączeniu z alkoholem, zgłaszano następujące objawy przedmiotowe i podmiotowe: stan splątania (dezorientacja), drgawki, senność, suchość błony śluzowej jamy ustnej i trudności w oddychaniu.

W razie przedawkowania, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W przypadku przedawkowania, pacjent powinien być uważnie obserwowany. Należy wykonać płukanie żołądka, monitorować czynność serca, czynność oddechową, czynność nerek i parametry metaboliczne.

Pominięcie przyjęcia leku Coaxil

Należy przyjąć zapomnianą dawkę jak najszybciej z wyjątkiem sytuacji, gdy zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki. Nie należy przyjmować dwóch dawek leku jednocześnie lub w krótkim odstępie czasu. W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza.

Przerwanie stosowania leku Coaxil

Leku Coaxil nie należy odstawiać nagle. Dawkę należy zmniejszać stopniowo przez 7 do 14 dni.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane zgłaszane podczas stosowania leku Coaxil mają łagodne nasilenie. Są to głównie nudności, zaparcia, ból brzucha, senność, bóle głowy, uczucie suchości błony śluzowej jamy ustnej i zawroty głowy.

Częstość występowania możliwych działań niepożądanych, wymienionych poniżej, określono według następującego układu:

•    bardzo często (dotyczy więcej niż 1 pacjenta na 10);

•    często (dotyczy od 1 do 10 pacjentów na 100);

•    niezbyt często (dotyczy od 1 do 10 pacjentów na 1 000);

•    rzadko (dotyczy od 1 do 10 pacjentów na 10 000);

•    bardzo rzadko (dotyczy mniej niż 1 pacjenta na 10 000);

•    nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Działania niepożądane są następujące:

Częste działania niepożądane:

-    utrata apetytu;

-    koszmary senne, trudności z zasypianiem, senność, zawroty głowy, ból głowy, omdlenie, drżenia;

-    kołatanie serca, nietypowe odczuwanie uderzenia serca, ból w okolicy serca, uderzenia gorąca, trudności w oddychaniu;

-    ból żołądka, ból brzucha, uczucie suchości w jamie ustnej, nudności, wymioty, zaparcia, wzdęcia;

-    ból mięśniowy, ból pleców;

-    osłabienie, uczucie ściśniętego gardła.

Niezbyt częste działania niepożądane:

-    wysypka, swędzenie, pokrzywka, uzależnienie od leku.

Działania niepożądane o nieznanej częstości:

-    myśli samobójcze lub zachowania samobójcze;

-    uczucie dezorientacji, widzenie, czucie lub słyszenie nieistniejących rzeczy (omamy);

-    trądzik, w wyjątkowych przypadkach pęcherze i zapalenie skóry (pęcherzowe zapalenie skóry);

-    zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, zapalenie wątroby, które może być w wyjątkowych przypadkach ciężkie;

-    niekontrolowane ruchy, niekontrolowane drgania, odruchy lub ruchy drgawkowe;

-    małe stężenie sodu we krwi.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Coaxil

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera lek Coaxil

-    Substancją czynną leku jest sól sodowa tianeptyny.

Jedna tabletka powlekana zawiera 12,5 mg soli sodowej tianeptyny.

-    Pozostałe substancje pomocnicze to: skrobia kukurydziana, mannitol, magnezu stearynian, talk; składniki otoczki: etyloceluloza, monooleinian glicerolu, powidon, sól sodowa karboksymetylocelulozy, krzemionka koloidalna bezwodna, talk, sacharoza, polisorbat 80, tytanu dwutlenek (E171), sodu wodorowęglan, wosk pszczeli biały.

Jak wygląda lek Coaxil i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane w opakowaniach po 30 lub 90 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja

Wytwórca

ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S. A. ul. Annopol 6B 03-236 Warszawa

lub

Les Laboratoires Servier Industrie 905 route de Saran 45520 Gidy Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Servier Polska Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 10 01-248 Warszawa Nr telefonu: (22) 594-90-00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Coaxil

Charakterystyka Coaxil

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

COAXIL, 12,5 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka powlekana zawiera 12,5 mg soli sodowej tianeptyny (Tianeptinum natricum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sacharoza w ilości 23,946 mg/tabletkę.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Biała, owalna tabletka powlekana.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Tianeptyna jest wskazana w leczeniu zespołów depresyjnych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zalecaną dawką jest 1 tabletka (12,5 mg) 3 razy na dobę (rano, w środku dnia i wieczorem), przed posiłkami.

Nie jest konieczna modyfikacja dawkowania u pacjentów z uzależnieniem alkoholowym z marskością lub bez marskości wątroby.

U osób w wieku powyżej 70 lat lub u pacjentów z niewydolnością nerek dawkę należy zmniejszyć do 2 tabletek na dobę.

Dzieci i młodzież

Produkt Coaxil nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności (patrz punkt 4.4).

4.3    Przeciwwskazania

Produkt Coaxil jest przeciwwskazany w następujących przypadkach:

-    nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1;

-    u dzieci w wieku poniżej 15 lat;

- w skojarzeniu z nieselektywnymi inhibitorami MAO:

•    po stosowaniu inhibitorów MAO należy odczekać 2 tygodnie przed rozpoczęciem leczenia tianeptyną;

•    przed zastosowaniem inhibitora MAO należy odstawić tianeptynę na 24 godziny wcześniej.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Samobójstwo, myśli samobójcze lub kliniczne nasilenie choroby

Depresja jest związana ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia myśli samobójczych, samookaleczenia oraz samobójstwa. Ryzyko to utrzymuje się do czasu uzyskania pełnej remisji. Ponieważ poprawa może nie nastąpić w ciągu kilku pierwszych tygodni leczenia lub dłużej, pacjentów należy poddać ścisłej obserwacji do czasu wystąpienia poprawy. Z doświadczeń klinicznych wynika, że ryzyko samobójstwa może zwiększyć się we wczesnym etapie powrotu do zdrowia.

Pacjenci z zachowaniami samobójczymi w wywiadzie lub pacjenci przejawiający przed rozpoczęciem leczenia znacznego stopnia skłonności samobójcze, należą do grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia myśli samobójczych lub prób samobójczych i należy ich poddać ścisłej obserwacji w trakcie leczenia. Metaanaliza kontrolowanych placebo badań klinicznych nad lekami przeciwdepresyjnymi, stosowanymi u dorosłych pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, wykazała zwiększone (w porównaniu do placebo) ryzyko zachowań samobójczych u pacjentów w wieku poniżej 25 lat, stosujących leki przeciwdepresyjne. W trakcie leczenia, zwłaszcza na początku terapii i w przypadku zmiany dawki, należy ściśle obserwować pacjentów, szczególnie z grupy podwyższonego ryzyka. Pacjentów (oraz ich opiekunów) należy uprzedzić o konieczności zwrócenia uwagi na każdy objaw klinicznego nasilenia choroby, wystąpienie zachowań lub myśli samobójczych oraz nietypowych zmian w zachowaniu, a w razie ich wystąpienia,

0    konieczności niezwłocznego zwrócenia się do lekarza.

Tak jak w przypadku każdego leku psychotropowego, podczas leczenia tianeptyną należy unikać spożywania alkoholu.

Gdy konieczne jest znieczulenie ogólne, należy powiadomić lekarza anestezjologa o stosowaniu tianeptyny. Lek należy odstawić na 24-48 godzin przed planowaną operacją.

W przypadkach zabiegów nagłych, należy uważnie obserwować pacjenta w okresie pooperacyjnym.

Tak jak wszystkie leki psychotropowe produktu Coaxil nie należy odstawiać nagle. Dawkę należy zmniejszać stopniowo przez 7 do 14 dni.

Pacjentów z uzależnieniem od leków lub alkoholu w wywiadzie należy bardzo dokładnie obserwować w celu uniknięcia zwiększania dawki.

Nie należy przekraczać zalecanych dawek.

Produkt Coaxil zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy lub niedoborem sacharazy

1    izomaltazy, nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Tianeptyna nie jest zalecana w leczeniu depresji u pacjentów w wieku poniżej 18 lat, ponieważ w tej grupie wiekowej nie zostało ustalone bezpieczeństwo stosowania i skuteczność. W toku prób klinicznych zachowania samobójcze (próby samobójcze i myśli samobójcze) oraz wrogość (szczególnie agresję, zachowania buntownicze i przejawy gniewu) obserwowano częściej u dzieci i młodzieży leczonych lekami przeciwdepresyjnymi niż w grupie, której podawano placebo.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Skojarzenia niezalecane

Nie należy stosować tianeptyny z nieodwracalnymi inhibitorami MAO (iproniazyd) ze względu na ryzyko wystąpienia zapaści krążeniowej, napadowego nadciśnienia tętniczego, hipertermii, drgawek, zgonu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Jest korzystne, aby kobieta podczas ciąży zachowywała równowagę psychiczną. Jeśli leczenie jest konieczne, aby to zapewnić, terapię powinno się rozpocząć lub kontynuować za pomocą niezbędnej dawki przez całą ciążę, jeżeli to możliwe, w monoterapii.

Wyniki badań na zwierzętach nie niepokoją, ale kliniczne dane są niedostateczne.

Z tego względu zaleca się unikanie stosowania tianeptyny w jakimkolwiek okresie ciąży. Jeśli rozpoczęcie lub kontynuowanie leczenia tianeptyną okazuje się korzystne podczas ciąży, monitorując noworodka należy wziąć pod uwagę farmakologiczny profil substancji czynnej.

Karmienie piersią

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne są wydzielane do mleka matki, dlatego nie zaleca się karmienia piersią podczas leczenia.

Płodność

Badania dotyczące płodności nie wykazały istotnego wpływu na płodność szczurów (patrz punkt 5.3). Brak dostępnych klinicznych danych u ludzi.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

U niektórych pacjentów może wystąpić zaburzenie sprawności psychomotorycznej. Należy więc zwrócić uwagę kierowcom i operatorom maszyn na możliwość wystąpienia senności.

4.8    Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Działania niepożądane zgłoszone w badaniach klinicznych tianeptyny mają łagodne nasilenie. Są to głównie nudności, zaparcia, ból brzucha, senność, bóle głowy, uczucie suchości błony śluzowej jamy ustnej i zawroty głowy.

Wykaz działań niepożądanych przedstawiony w tabeli

Podczas badań klinicznych i (lub) po wprowadzeniu tianeptyny do obrotu zgłaszano następujące działania niepożądane, które zaszeregowano według następującej częstości występowania:

bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (>1/100 000 do <1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

występowania

Zalecane określenie

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

Jadłowstręt

Częstość nieznana'K

Hiponatremia

Zaburzenia psychiczne

Często

Koszmary senne

Niezbyt często

Nadużywanie i uzależnienie od leku, w szczególności u osób w wieku poniżej 50 lat z uzależnieniem od alkoholu lub leków w wywiadzie

Częstość nieznana'K

Podczas leczenia tianeptyną lub wkrótce po jej odstawieniu (patrz punkt 4.4) zgłaszano przypadki myśli lub zachowań samobójczych

Stan splątania, omamy

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Bezsenność

Senność

Zawroty głowy

Ból głowy

Omdlenie

Drżenia

Częstość nieznani

Zaburzenia pozapiramidowe

Dyskinezy

Zaburzenia serca

Często

Tachykardia

Skurcze dodatkowe

Ból w klatce piersiowej

Zaburzenia naczyniowe

Często

Uderzenia gorąca

Zaburzenia układu oddechowego

Często

Duszność

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Ból żołądka

Ból brzucha

Uczucie suchości błony śluzowej jamy ustnej

Nudności

Wymioty

Zaparcia

Wzdęcia

Zaburzenia skóry

Niezbyt często

Wysypka grudkowo-plamista lub rumieniowa

Świąd

Pokrzywka

Częstość nieznana*

Trądzik

W wyjątkowych przypadkach zapalenie pęcherzowe skóry

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe

Często

Ból mięśniowy

Ból lędźwiowy

Zaburzenia ogólne

Często

Osłabienie

Uczucie ściśniętego gardła

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych


Częstość nieznana'K


Zwiększona aktywność enzymów

wątrobowych_

Zapalenie wątroby, które w wyjątkowych przypadkach może być ciężkie


* Doświadczenie po wprowadzeniu leku do obrotu.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie

podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Doświadczenie dotyczące przedawkowania tianeptyny (maksymalna dawka leku zażyta jednorazowo wynosiła 2 250 mg) wskazywało na następujące objawy przedmiotowe i podmiotowe: stan splątania, drgawki, senność, suchość błony śluzowej jamy ustnej i niewydolność oddechowa, głównie wtedy, kiedy tianeptynę przyjęto z alkoholem.

Leczenie

We wszystkich przypadkach przedawkowania należy natychmiast przerwać leczenie i uważnie obserwować pacjenta.

-    Płukanie żołądka można przeprowadzić, jeśli lek został przyjęty nie więcej niż 2 godziny wcześniej przed hospitalizacją. Można podać węgiel aktywowany.

-    Monitorowanie czynności serca, czynności oddechowej, nerek i parametrów metabolicznych.

-    W razie wystąpienia jakichkolwiek objawów klinicznych, należy stosować leczenie objawowe, zwłaszcza wspomaganie oddychania, korekcję czynności nerek i zaburzeń metabolicznych.

Swoista odtrutka dla tianeptyny nie jest znana.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki przeciwdepresyjne.

Kod ATC: N06AX14.

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Tianeptyna jest lekiem przeciwdepresyjnym.

W badaniach na zwierzętach stwierdzono następujące właściwości tianeptyny:

-    pobudza aktywność elektryczną komórek piramidowych w hipokampie oraz przyspiesza odzyskanie przez nie aktywności po funkcjonalnym zahamowaniu.

-    zwiększa wychwyt zwrotny serotoniny w neuronach kory mózgowej oraz hipokampa.

U ludzi działanie tianeptyny charakteryzuje się:

-    wpływem na zaburzenia nastroju; tianeptyna zajmuje pośrednie miejsce między lekami przeciwdepresyjnymi działającymi stymulująco a lekami przeciwdepresyjnymi działającymi uspokajająco;

-    wyraźnym działaniem na zaburzenia somatyczne, zwłaszcza ze strony przewodu pokarmowego, związane z lękiem i zaburzeniami nastroju.

Ponadto tianeptyna:

-    nie wpływa na sen i czujność;

-    nie działa na układ cholinergiczny.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Wchłanianie w przewodzie pokarmowym jest szybkie i całkowite.

Dystrybucja

Jest szybka ze względu na to, iż lek wiąże się w znacznym stopniu z białkami (około 94%).

Metabolizm

Tianeptyna jest w bardzo dużym stopniu metabolizowana w wątrobie w procesie P-oksydacji i N-demetylacji.

Tianeptyna nie ulega biotransformacji przy udziale cytochromu P450.

Biologiczny okres półtrwania jest krótki i wynosi 2'/2 godziny.

Wydalanie

Jedynie 8% leku w postaci niezmetabolizowanej wydalane jest przez nerki; metabolity są wydalane głównie z moczem.

Osoby w podeszłym wieku

Badania farmakokinetyczne przeprowadzone u długotrwale leczonych tianeptyną pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 70 lat) wykazały, że w tej grupie chorych okres półtrwania w fazie eliminacji jest dłuższy o 1 godzinę.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

W badaniach przeprowadzonych u pacjentów z niewydolnością wątroby, uzależnionych od alkoholu, z marskością lub bez marskości wątroby, parametry farmakokinetyczne nie ulegają zmianie.

Pacjenci z niewydolnością nerek

Przeprowadzone u pacjentów z niewydolnością nerek badania wykazały zwiększenie okresu półtrwania w fazie eliminacji o 1 godzinę.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania dotyczące płodności nie wykazały wpływu na płodność samców oraz wykazały zmniejszoną zdolność reprodukcyjną po dużych dawkach (45 mg/kg mc./dobę) u samic szczurów.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.


6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Substancje pomocnicze: skrobia kukurydziana, mannitol,

magnezu stearynian, talk.

Otoczka: etyloceluloza, monooleinian glicerolu, powidon,

sól sodowa karboksymetylocelulozy, krzemionka koloidalna bezwodna, talk,

sacharoza, polisorbat 80, tytanu dwutlenek (E171), sodu wodorowęglan, wosk pszczeli biały.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania Blistry PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Opakowania po 30 (2 blistry po 15 sztuk lub 1 blister po 30 sztuk) i 90 (5 blistrów po 18 sztuk lub 3 blistry po 30 sztuk) tabletek powlekanych.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące    usuwania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/3702

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 1 sierpnia 1995 r.

Data ostatniego przedłużenia do obrotu: 21 października 2010 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

Coaxil