+ iMeds.pl

Codipar 1000 1000 mgUlotka Codipar 1000

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Paracetamol Rockspring, 1000 mg, tabletki

Paracetamolum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Paracetamol Rockspring ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Paracetamol Rockspring i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paracetamol Rockspring

3.    Jak stosować Paracetamol Rockspring

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Paracetamol Rockspring

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Paracetamol Rockspring i w jakim celu się go stosuje

Lek Paracetamol Rockspring zawiera substancję czynną - paracetamol, należącą do grupy leków przeciwbólowych. Leki te pomagają także obniżyć temperaturę u pacjentów gorączkujących. Paracetamol Rockspring stosuje się w uśmierzaniu bólu (takiego jak ból głowy, migrena, ból zębów, pleców, mięśni, ból reumatyczny (ból stawów), gardła i ból miesiączkowy). Jest także stosowany do obniżania gorączki. Lek Paracetamol Rockspring należy stosować wyłącznie u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 16 lat, o masie ciała większej niż 50 kg.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli po 3 dniach stosowania leku w celu obniżenia gorączki lub po 5 dniach stosowania w celu zmniejszenia bólu pacjent nie czuje się lepiej lub nastąpiło pogorszenie.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paracetamol Rockspring

Kiedy nie stosować leku Paracetamol Rockspring

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6: inne informacje),

•    u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat,

•    u osób o masie ciała mniejszej niż 50 kg.

Nie należy stosować leku Paracetamol Rockspring, jeśli którakolwiek z opisanych powyżej sytuacji dotyczy pacjenta. W razie wątpliwości przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Paracetamol Rockspring

Przed rozpoczęciem stosowania leku Paracetamol Rockspring należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeśli:

•    u pacjenta występują problemy z nerkami lub wątrobą o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim, w tym ostre zapalenie wątroby lub problemy z wątrobą wywołane nadmiernym spożyciem alkoholu,

•    u pacjenta występuje schorzenie, zwane zespołem Gilberta, które może powodować zażółcenie skóry i gałek ocznych (żółtaczka o łagodnym przebiegu),

•    pacjent stosuje jednocześnie inne produkty lecznicze, mogące wpływać na czynność wątroby,

•    u pacjenta występuje genetyczne zaburzenie enzymatyczne, zwane niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej,

•    u pacjenta występuje choroba krwi, zwana niedokrwistością (anemią) hemolityczną, powodującą zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, bladożółty kolor skóry oraz osłabienie lub zadyszkę,

•    pacjent jest odwodniony lub występują u niego problemy z odżywianiem (przewlekłe niedożywienie),

•    pacj ent jest uzależniony od alkoholu,

•    pacjent przyjmuje aktualnie inny produkt zawierający paracetamol. Jeśli powyższe dotyczy pacjenta, nie powinien stosować leku Paracetamol Rockspring bez wcześniejszego skonsultowania się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, również tych, które wydawane są bez recepty.

Szczególnie ważne jest, aby powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o stosowaniu któregokolwiek z poniższych leków:

•    leki zmniejszające krzepliwość krwi, takie jak warfaryna, ponieważ paracetamol może nasilać ich działanie,

•    leki stosowane w celu powstrzymania nudności i wymiotów (np. metoklopramid lub domperidon),

•    leki zawierające kodeinę (stosowane w celu zmniejszenia kaszlu lub bólu),

•    leki zmniejszające stężenie cholesterolu we krwi (np. cholestyramina),

•    antybiotyk - chloramfenikol (stosowany w leczeniu zakażeń),

•    probenecyd (lek stosowany u pacjentów z dużym stężeniem kwasu moczowego we krwi, np. w przebiegu dny),

•    leki stosowane w gorączce lub łagodnym bólu (np. salicylamid),

•    jakiekolwiek leki, mogące wpływać na czynności wątroby. Przykładowo: cymetydyna (stosowana w nadkwaśności żołądka), izoniazyd (stosowany w leczeniu gruźlicy), zydowudyna (stosowana w leczeniu zakażenia HIV), leki przeciwdrgawkowe stosowane w leczeniu padaczki (takie jak fenobarbital, karbamazepina, fenytoina, prymidon, glutetimid), preparaty dziurawca (lek ziołowy) i ryfampicyna (stosowana w leczeniu zakażeń). Należy zawsze czytać ulotkę dołączoną do każdego leku, który ma być stosowany jednocześnie z paracetamolem.

Nie należy stosować leku Paracetamol Rockspring, jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie inny lek zawierający paracetamol.

Dotyczy to niektórych leków przeciwbólowych, przeciwkaszlowych i stosowanych w przeziębieniu, a także wielu innych leków przepisywanych przez lekarza lub dostępnych bez recepty.

Paracetamol Rockspring z jedzeniem, piciem lub alkoholem

Podczas stosowania tego leku nie należy spożywać alkoholu. Stosowanie leku Paracetamol Rockspring jednocześnie z alkoholem może zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Ciąża i karmienie piersią

Pomimo tego, że brak jest dowodów szkodliwego działania paracetamolu podczas ciąży, należy przed zastosowaniem tego leku powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeśli pacjentka:

•    jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje ciążę,

•    karmi piersią.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie wykazano wpływu leku Paracetamol Rockspring na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

3. Jak stosować Paracetamol Rockspring

Paracetamol Rockspring należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nie należy przyjmować większej dawki niż zalecana. Jeśli objawy utrzymują się, należy skontaktować się z lekarzem.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej16 lat, o masie ciała większej niż 50 kg:

•    Zalecana dawka to jedna tabletka 4 razy na dobę, jeśli zachodzi taka potrzeba.

•    Tabletkę należy połknąć w całości, popijając wodą.

•    Należy odczekać co najmniej 4-6 godzin przed przyjęciem kolejnej dawki.

•    Nie należy stosować większej dawki niż maksymalna dawka dobowa, wynosząca 4 tabletki w ciągu 24 godzin.

Jeśli ból utrzymuje się dłużej niż 5 dni, pacjent gorączkuje dłużej niż 3 dni, czuje się gorzej lub występują inne objawy, leczenie należy przerwać i skonsultować się z lekarzem.

Nie stosować dawki większej niż zalecana.

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 16 lat

Nie należy stosować leku Paracetamol Rockspring u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Problemy z nerkami

Pacjenci z umiarkowanymi problemami dotyczącymi nerek: zazwyczaj dawka wynosi 500 mg (pół tabletki) co 6 godzin.

Pacjenci z ciężkimi problemami dotyczącymi nerek: zazwyczaj dawka wynosi 500 mg (pół tabletki) co 8 godzin.

Problemy z wątrobą

W przypadku problemów dotyczących wątroby należy skontaktować się z lekarzem. Nie należy stosować dawki większej niż 2000 mg (2 tabletki) na dobę.

Tabletki leku Paracetamol Rockspring są odpowiednie do stosowania u pacjentów z problemami dotyczącymi nerek lub wątroby, wymagających podania zmniejszonej dawki, ponieważ mogą być dzielone na równe dawki.

Zmniejszenie dawki dobowej

Nie należy stosować dawki większej niż 2000 mg (2 tabletki) na dobę, jeśli u pacjenta wystepują:

•    problemy z wątrobą o nasileniu łagodnym lub umiarkowanym,

•    schorzenie zwane zespołem Gilberta, które może powodować zażółcenie skóry i gałek ocznych (żółtaczka o łagodnym przebiegu),

•    odwodnienie,

•    problemy z odżywianiem (przewlekłe niedożywienie),

•    uzależnienie od alkoholu (przewlekła choroba alkoholowa).

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Paracetamol Rockspring

W razie przedawkowania należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej ze względu na ryzyko wystąpienia nieodwracalnego uszkodzenia wątroby. Ważne jest, aby skontaktować się z lekarzem nawet w przypadku, gdy pacjent czuje się dobrze.

Należy niezwłocznie skontaktować się z oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala lub poinformować lekarza rodzinnego o przyjętej dawce. Lekarz zaleci dalsze postępowanie. Należy zabrać ze sobą opakowanie i pozostałe tabletki, aby lekarz wiedział, jaki lek został

przyjęty.

Objawy przedawkowania paracetamolu, które mogą wystąpić w ciągu 24 godzin, to: bladość skóry, nudności, wymioty, brak apetytu i ból brzucha. Objawy uszkodzenia wątroby mogą wystąpić po 12 - 48 godzinach od przyjęcia paracetamolu.

Pominięcie przyjęcia leku Paracetamol Rockspring

W razie pominięcia przyjęcia leku o ustalonej porze należy przyjąć go, gdy tylko pacjent sobie o tym przypomni. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki. Należy zachować odstęp pomiędzy przyjmowanymi dawkami, wynoszący 4 do 6 godzin.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Paracetamol Rockspring może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Częstość ich występowania nie jest znana, ale z doświadczeń klinicznych wiadomo, że działania niepożądane paracetamolu występują rzadko, a ciężkie działania niepożądane - bardzo rzadko.

Należy przerwać stosowanie leku Paracetamol Rockspring i skontaktować się z lekarzem lub udać do szpitala, jeśli u pacjenta wystąpi:

•    ciężka reakcj a alergiczna (reakcj a anafilaktyczna), taka j ak obrzęk twarzy, ust, j ęzyka lub gardła, mogąca utrudniać oddychanie i przełykanie,

•    ciężkie powikłanie w postaci pęcherzy na skórze, w jamie ustnej, gałce ocznej, narządach płciowych lub swędząca, grudkowata wysypka skórna.

Istnieją również doniesienia o innych działaniach niepożądanych. Jeśli wystąpi którekolwiek z poniższych działań niepożądanych, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie:

•    nieprawidłowe wyniki badania krwi (takie jak brak białych krwinek - agranulocytoza lub zmniejszenie liczby płytek krwi - małopłytkowość), zwiększone ryzyko krwawienia, częstsze niż zwykle powstawanie siniaków lub zwiększona podatność na zakażenia),

•    problemy z oddychaniem lub świszczący oddech , zwłaszcza u pacjentów z astmą lub uczuleniem na kwas acetylosalicylowy (aspirynę) lub niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ),

•    problemy z wątrobą.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Paracetamol Rockspring

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „EXP” . Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Ten lek nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Inne informacje

Co zawiera lek Paracetamol Rockspring

•    Substancją czynną leku Paracetamol Rockspring jest paracetamol. Każda tabletka zawiera 1000 mg paracetamolu.

•    Ponadto lek zawiera: celulozę mikrokrystaliczną, kroskarmelozę sodową, powidon K-30, powidon K-90, magnezu stearynian i krzemu dwutlenek.

Jak wygląda lek Paracetamol Rockspring i co zawiera opakowanie

Białe do lekko żółtych, podłużne tabletki o gładkiej powierzchni, z linią podziału umożliwiającą przełamanie tabletki na równe dawki.

Lek jest dostępny w blistrach po 6, 8, 12 lub 16 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Podleśna 83 05-552 Łazy

Wytwórca:

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.

Via Vecchia del Pinocchio, 22

60131 Ancona

Włochy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Wielka Brytania: Paracetamol 1000 mg Tablets Austria: Paracetamol Rockspring1000 mg Tablette Bułgaria: Paracetamol Rockspring 1000 mg Taö^eTKa Czechy: Paracetamol Rockspring 1000 mg tablety Grecja: Paracetamol Rockspring1000 mg Sigmo Węgry: Paracetamol 1000 mg Tabletta Irlandia: Paracetamol Max 1000 mg Tablets Polska: Paracetamol Rockspring

Rumunia: Paracetamol Rockspring 1000 mg Comprimate Słowacja: Paracetamol Rockspring 1000 mg Tableta

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 18.09.2013

Codipar 1000

Charakterystyka Codipar 1000

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Paracetamol Rockspring, 1000 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 1000 mg paracetamolu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

Białe do lekko żółtych, podłużne, dwuwypukłe tabletki o gładkiej powierzchni. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie objawowe bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego (np. ból głowy, migrena, ból zębów, gardła, pleców, mięśni, ból reumatyczny, bolesne miesiączkowanie) i (lub) gorączki.

Produkt leczniczy Paracetamol Rockspring jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 16 lat, o masie ciała większej niż 50 kg.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dawka zależy od masy ciała i wieku pacjenta. Maksymalna dawka dobowa wynosi 60 mg/kg mc.; nie należy stosować dawki większej niż 4000 mg na dobę.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 16 lat o masie ciała większej niż 50 kg Stosuje się jedną tabletkę 4 razy na dobę, jeśli zachodzi taka konieczność.

Nie należy stosować tabletek Paracetamol Rockspring częściej niż co 4 do 6 godzin ani przyjmować na dobę więcej niż 4 dawki produktu (4000 mg).

Produktu leczniczego Paracetamol Rockspring nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 16 lat.

Niewydolność nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek należy zmniejszyć dawkę:

Szybkość przesączania kłębuszkowego (GFR)

Dawka

10 - 50 ml/min

500 mg co 6 godzin

<10 ml/min

500 mg co 8 godzin

Niewydolność wątroby

U pacjentów z uszkodzeniem wątroby lub zespołem Gilberta należy zmniejszyć dawkę lub wydłużyć odstęp między dawkami.

Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 2000 g w następujących przypadkach:

•    niewydolność wątroby o nasileniu łagodnym lub umiarkowanym, zespół Gilberta (genetycznie uwarunkowana żółtaczka niehemolityczna),

•    odwodnienie,

•    przewlekłe niedożywienie,

•    przewlekła choroba alkoholowa.

Tabletki Paracetamol Rockspring są odpowiednie do stosowania u pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby, wymagających podania zmniejszonej dawki, gdyż mogą być dzielone na równe dawki.

Stosowanie paracetamolu z jedzeniem i piciem nie wpływa na skuteczność produktu leczniczego.

Sposób podawania

Produkt leczniczy Paracetamol Rockspring jest przeznaczony do stosowania doustnego. Tabletkę należy popić szklanką wody.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

•    Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

•    Stosowanie u osób dorosłych i młodzieży o masie ciała mniejszej niż 50 kg.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy poinformować pacjentów, aby nie stosowali jednocześnie innych leków zawierających paracetamol.

Zaleca się zachować ostrożność, stosując paracetamol u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek, łagodną lub umiarkowaną niewydolnością wątroby (w tym zespołem Gilberta), ciężką niewydolnością wątroby (> 9 punktów w skali Child-Pugh), ostrym zapaleniem wątroby, u pacjentów stosujących jednocześnie inne produkty lecznicze wpływające na czynność wątroby, a także u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, niedokrwistością hemolityczną, odwodnieniem wywołanym nadużywaniem alkoholu, przewlekłym niedożywieniem (patrz punkt 4.2).

Ryzyko przedawkowania jest większe u pacjentów z chorobą alkoholową przebiegającą bez marskości wątroby.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z przewlekłą chorobą alkoholową, u których dawka dobowa nie powinna być większa niż 2000 g. Podczas leczenia paracetamolem nie należy pić alkoholu.

Nie przekraczać zalecanej dawki.

Ten produkt leczniczy należy stosować wyłącznie w przypadku uzasadnionej konieczności. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli objawy nie ustąpią.

Przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Szybkość wchłaniania paracetamolu zależy od szybkości opróżniania żołądka. Może ona być zaburzona przez jednoczesne stosowanie innych leków, takich jak leki cholinolityczne i opioidowe (np. metoklopramid, domperidon lub kodeina), które przyspieszają szybkość wchłaniania paracetamolu. Jednoczesne podanie cholestyraminy zmniejsza wchłanianie paracetamolu.

Długotrwałe stosowanie paracetamolu (4 g na dobę przez co najmniej 4 dni) jednocześnie z warfaryną lub innymi pochodnymi kumaryny może nasilać ich działanie przeciwzakrzepowe (co może powodować nieznaczne zmiany wartości INR). W takim przypadku - ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia krwawienia - konieczne jest ścisłe monitorowanie pacjenta.

Zaleca się zachowanie wyjątkowej ostrożności oraz nadzór medyczny nad pacjentem podczas długotrwałego stosowania paracetamolu jednocześnie z lekami lub substancjami, które są induktorami monooksygenaz wątrobowych (np. cymetydyna, zydowudyna, ryfampicyna, izoniazyd oraz leki przeciwdrgawkowe - glutetimid, fenobarbital i karbamazepina).

Jednoczesne stosowanie paracetamolu i chloramfenikolu może wydłużyć okres półtrwania chloramfenikolu i nasilić jego działanie toksyczne.

Probenecyd zmniejsza o ok. 2/3 klirens paracetamolu wskutek zahamowania jego sprzęgania z kwasem glukuronowym. Należy rozważyć zmniejszenie dawki paracetamolu, jeśli ma on być stosowany jednocześnie z probenecydem.

Salicylamid może wydłużać okres półtrwania paracetamolu w fazie eliminacji.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

W badaniach epidemiologicznych, przeprowadzonych z udziałem kobiet w ciąży, nie wykazano szkodliwego działania paracetamolu stosowanego w zalecanych dawkach, niemniej jednak pacjentki powinny przestrzegać zaleceń lekarza, dotyczących jego stosowania.

Paracetamol jest wydzielany do mleka matki w stężeniach bez znaczenia klinicznego. Zgodnie z dostępnymi danymi literaturowymi, nie jest przeciwwskazane karmienie piersią podczas jego stosowania.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Paracetamol Rockspring nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Działania niepożądane paracetamolu, odnotowane w archiwalnych danych klinicznych, nie są częste i dotyczą nielicznej grupy pacjentów. Ze względu na ograniczone dane z badań klinicznych nie jest znana częstość ich występowania (nie może być określona na podstawie dostępnych danych), natomiast dane z raportów otrzymanych po wprowadzeniu paracetamolu do obrotu wskazują, że działania niepożądane występują rzadko, a ciężkie działania niepożądane - bardzo rzadko.

Na podstawie rozległych doświadczeń po wprowadzeniu paracetamolu do obrotu można wymienić następujące działania niepożądane:

Klasyfikacja układów i narządów

Działania niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Małopłytkowość

Agranulocytoza

Zaburzenia układu immunologicznego

Anafilaksja

Skórne reakcje nadwrażliwości, w tym wysypka skórna, obrzęk naczynioruchowy, zespół Stevensa i Johnsona lub martwica toksyczno-rozpływna naskórka

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia

Skurcz oskrzeli*

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zaburzenia czynności wątroby

* Opisano przypadki skurczu oskrzeli po zastosowaniu paracetamolu; jego wystąpienie jest bardziej prawdopodobne u pacjentów z astmą wywołaną nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy lub inne leki z grupy NLPZ.

4.9 Przedawkowanie

U pacjentów dorosłych możliwe jest uszkodzenie wątroby po przyjęciu dawki paracetamolu wynoszącej 10 g lub więcej. Jeśli pacjent należy do grupy podwyższonego ryzyka (patrz poniżej), wówczas uszkodzenie wątroby może nastąpić już po przyjęciu 5 g lub więcej paracetamolu.

Czynniki ryzyka występują, jeśli pacjent:

•    stosuje długotrwale karbamazepinę, fenobarbital, fenytoinę, prymidon, ryfampicynę, preparaty dziurawca lub inne leki indukujące enzymy wątrobowe.

•    regularnie spożywa alkohol etylowy w nadmiernych ilościach.

•    może mieć niedobory glutationu, spowodowane np. zaburzeniami pokarmowymi, mukowiscydozą, zakażeniem HIV, głodzeniem lub wyniszczeniem organizmu.

Objawy przedawkowania

Objawy przedawkowania paracetamolu, występujące w ciągu pierwszych 24 godzin, obejmują: bladość skóry, nudności, wymioty, brak łaknienia i ból brzucha. Objawy uszkodzenia wątroby mogą wystąpić po 12 do 48 godzin od przyjęcia paracetamolu. Mogą także wystąpić zaburzenia metabolizmu glukozy i kwasica metaboliczna. Uszkodzenie wątroby w przebiegu ciężkiego zatrucia może prowadzić do encefalopatii, krwotoku, hipoglikemii, obrzęku mózgu i śmierci. Nawet w przypadku, gdy nie wystąpiło uszkodzenie wątroby, może rozwinąć się ostra niewydolność nerek z ostrą martwicą kanalikową, objawiająca się silnym bólem w okolicy lędźwiowej, krwiomoczem i białkomoczem. Odnotowano występowanie arytmii serca i zapalenia trzustki.

Postępowanie po przedawkowaniu

Po przedawkowaniu paracetamolu konieczne jest podjęcie natychmiastowego leczenia. Pomimo braku wystąpienia istotnych, wczesnych objawów przedawkowania, pacjentom należy udzielić natychmiastowej pomocy medycznej w warunkach szpitalnych. Objawy, ograniczone jedynie do nudności lub wymiotów, mogą nie odzwierciedlać ciężkości przedawkowania i ryzyka uszkodzenia narządów wewnętrznych. Postępowanie powinno być zgodne z ustalonymi wytycznymi dotyczącymi przedawkowania paracetamolu.

Jeśli od przedawkowania upłynęła nie więcej niż jedna godzina, można rozważyć podanie węgla aktywowanego. Oznaczenie stężenia paracetamolu w osoczu należy przeprowadzić po upływie co najmniej 4 godzin od zażycia toksycznej dawki (wcześniejsze pomiary nie dają wiarygodnych wyników). W czasie do 24 godzin od przedawkowania paracetamolu można zastosować N-acetylocysteinę, jednak najlepsze działanie odtruwające osiąga się, podając ją w pierwszych 8 godzinach od przedawkowania. Po upływie tego czasu skuteczność antidotum gwałtownie maleje. W razie potrzeby N-acetylocysteinę należy podać dożylnie, zgodnie z ustalonym schematem dawkowania. Jeśli nie występują wymioty, skuteczne jest również doustne podanie metioniny, co może stanowić alternatywną formę postępowania w warunkach pozaszpitalnych. Sposób postępowania z pacjentami, u których po 24 godzinach od przedawkowania wystąpiły ciężkie zaburzenia czynności wątroby, należy uzgodnić z oddziałem hepatologicznym.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, anilidy.

Kod ATC: N02BE01

Działanie przeciwbólowe paracetamolu jest związane z bezpośrednim oddziaływaniem na ośrodkowy układ nerwowy, prawdopodobnie poprzez układ opioidowy i serotoninergiczny oraz zahamowanie syntezy prostaglandyn na poziomie ośrodkowym. Paracetamol wywiera również znaczące działanie przeciwgorączkowe.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie:

Podany doustnie paracetamol jest szybko i niemal całkowicie wchłaniany z przewodu pokarmowego. Stężenie maksymalne w osoczu występuje po upływie 30 do 60 minut od podania. Okres półtrwania w osoczu wynosi 1 do 4 godzin.

Dystrybucja:

Paracetamol ulega dystrybucji do większości tkanek organizmu. Osiąga porównywalne stężenia we krwi, ślinie i osoczu. Stopień wiązania z białkami osocza jest różny i zależy od stężenia; w ostrym zatruciu paracetamolem może wynosić 20 do 30%.

Metabolizm:

Paracetamol jest metabolizowany głównie w wątrobie za pośrednictwem dwóch głównych szlaków metabolicznych: sprzęgania z kwasem glukuronowym i kwasem siarkowym. Sprzęganie z kwasem siarkowym ulega szybkiemu wysyceniu po podaniu dawek większych niż terapeutyczne. Mniejsze znaczenie ma przemiana metaboliczna przy udziale cytochromu P-450 (głównie CYP2E1), prowadząca do powstania pośredniego metabolitu, N-acetylo-p-benzochinoiminy. W warunkach normalnych, tj. po stosowaniu paracetamolu w dawkach terapeutycznych, metabolit ten ulega szybkiej detoksykacji w reakcji z glutationem i jest wydalany z moczem w postaci produktu sprzężenia z cysteiną i kwasem merkapturowym. Natomiast w przypadku ciężkiego zatrucia zwiększa się stężenie tego toksycznego metabolitu.

Wydalanie:

Paracetamol jest wydalany głównie z moczem. Około 90% przyjętej dawki jest wydalane przez nerki w ciągu 24 godzin, głównie w postaci sprzężonej z kwasem glukuronowym (60 do 80%) i siarkowym (20 do 30%). Mniej niż 5% dawki zostaje wydalone w postaci niezmienionej. Okres półtrwania wynosi około 2 godziny.

Niewydolność nerek:

W ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 10 ml/min) eliminacja metabolitów paracetamolu ulega wydłużeniu.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych przedklinicznych istotnych dla lekarza, poza umieszczonymi w pozostałych punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego (ChPL).

6.    SZCZEGÓŁOWE    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna Kroskarmeloza sodowa Powidon K-30 Powidon K-90 Magnezu stearynian Krzemu dwutlenek

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie są znane.

6.3    Okres ważności

4 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Produkt medyczny nie wymaga szczególnych środków ostrożności podczas przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowanie zawierające 6, 8, 12, 16 tabletek w blistrach z folii PVC/Aluminium.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Podleśna 83 05-552 Łazy

8.    NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

21072

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

18.09.2013

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 18.09.2013

Codipar 1000