+ iMeds.pl

Codipar 250 250 mgUlotka Codipar 250

ULOTKA DLA PACJENTA

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek CODIPAR 250 ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem._


CODIPAR 250

Lek zawiera paracetamol


(Paracetamolum)

250 mg, czopki Skład:

Jeden czopek zawiera:

substancję czynną: paracetamol 250 mg.

Substancje pomocnicze: lecytyna sojowa, tłuszcz stały

Dostępne opakowania:

10 czopków.

Podmiot odpowiedzialny:

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Podleśna 83 05-552 Łazy

tel. +48 22 70 28 200 fax +48 22 70 28 202

Spis treści:

1.    Co to jest CODIPAR 250 w postaci czopków i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się CODIPAR 250 w postaci czopków

3.    Jak stosować CODIPAR 250 w postaci czopków

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku CODIPAR 250 w postaci czopków

6.    Inne informacje

1.    Co to jest CODIPAR 250 w postaci czopków i w jakim celu się go stosuje

CODIPAR 250 jest lekiem zawierającym paracetamol, który działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Nie wykazuje działania przeciwzapalnego.

CODIPAR 250 jest stosowany:

-    w bólach różnego pochodzenia:

•    bóle głowy i zębów;

•    bóle mięśniowe, stawowe i    kostne;

•    bolesne miesiączki;

•    bóle po zabiegach chirurgicznych i stomatologicznych;

-    w gorączce w przebiegu przeziębienia lub grypy.

2.    Zanim zastosuje się CODIPAR 250 w postaci czopków

Nie należy stosować czopków CODIPAR 250 w przypadku uczulenia na paracetamol lub inne składniki preparatu, ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek oraz w przypadku uzależnienia od alkoholu.

Zachować szczególną ostrożność stosując czopki CODIPAR 250 w przypadku:

   niewydolności wątroby i nerek;

•    osób głodzonych i regularnie spożywających alkohol, gdyż istnieje szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby;

•    uczulenia na salicylany (poniżej 5% osób uczulonych na salicylany może być również uczulonych na paracetamol).

W czasie stosowania paracetamolu nie należy spożywać alkoholu.

Niewskazane jest jednoczesne stosowanie kilku leków zawierających paracetamol (acetaminofen), ponieważ może dojść do przedawkowania.

Ciąża:

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Lek nie zaburza sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

   Paracetamol zwiększa siłę działania leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny i indandionu.

•    Metoklopramid przyspiesza, a skopolamina opóźnia wchłanianie paracetamolu z przewodu pokarmowego (dotyczy podania doustnego).

•    Kofeina zwalnia metabolizm wątrobowy paracetamolu, zwiększa siłę działania przeciwbólowego paracetamolu.

•    Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu.

•    Paracetamol stosowany z inhibitorami MAO (leki stosowane w psychiatrii i neurologii) może wywołać stan pobudzenia i wysoką gorączkę.

•    Ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe, leki nasenne i alkohol stosowane z paracetamolem mogą spowodować uszkodzenia wątroby.

Podawanie paracetamolu jednocześnie z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi u pacjentów z niewydolnością nerek może nasilać chorobę nerek.

3. Jak stosować CODIPAR 250 w postaci czopków

Lek podaje się doodbytniczo.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 1 czopek 250 mg do 4 razy na dobę; nie częściej niż co 4 godziny.

Przed zastosowaniem czopek należy wyjąć z opakowania bezpośredniego z folii.

Czopków nie należy dzielić.

Paracetamolu nie należy stosować u dzieci dłużej niż 3 dni bez zalecenia lekarza.

Wprzypadku wrażenia, że działanie leku CODIPAR 250jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki leku CODIPAR 250 niż zalecana:

Wczesnymi objawami znacznego przedawkowania (na przykład po połknięciu leku przez dziecko) występującymi w pierwszych 24 godzinach od przyjęcia leku są: brak łaknienia, nudności, wymioty, bóle brzucha. W drugiej dobie może pojawić się żółtaczka, zaburzenia krzepnięcia krwi, hipoglikemia (niskie stężenie cukru we krwi), encefalopatia (zmiany zwyrodnieniowe w mózgu), śpiączka.

Sposób postępowania przy przedawkowaniu:

Należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku CODIPAR 250:

Należy kontynuować stosowanie leku nie zwiększając następnej dawki.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, CODIPAR 250 może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku stosowania leku w zalecanych dawkach występują bardzo rzadko.

Mogą pojawić się:

•    odczyny alergiczne: świąd, pokrzywka, wysypka, rumień;

•    zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego: nudności, wymioty;

•    zaburzenia czynności wątroby i nerek;

•    sporadycznie: methemoglobinemia (obecność utlenionej hemoglobiny we krwi), agranulocytoza (zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi), małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi).

W przypadku zaobserwowania następujących objawów: świądu, wysypki, rumienia, wymiotów, należy odstawić CODIPAR 250 i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

U niektórych osób w czasie stosowania leku CODIPAR 250 mogą wystąpić inne działania niepożądane. Wprzypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5.    Przechowywanie leku CODIPAR 250 w postaci czopków

Lek należy przechowywać w suchym miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie należy stosować leku CODIPAR 250 po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.

ul. Podleśna 83

05-552 Łazy

tel. +48 22 70 28 200

fax +48 22 70 28 202

email: angelini@angelini.pl

3

Codipar 250

Charakterystyka Codipar 250

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO CODIPAR 250, 250 mg czopki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 czopek zawiera 250 mg Paracetamolum (paracetamolu)

Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Czopki

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Bóle różnego pochodzenia:

•    bóle głowy i zębów;

•    bóle mięśniowe, stawowe i kostne;

•    bolesne miesiączki;

•    bóle po zabiegach chirurgicznych i stomatologicznych.

Gorączka w przebiegu przeziębienia lub grypy.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Doodbytniczo.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 1 czopek 250 mg do 4 razy na dobę; nie częściej niż co 4 godziny. Czopków nie należy dzielić.

Paracetamolu nie należy stosować u dzieci dłużej niż 3 dni bez zalecenia lekarza.

4.3    Przeciwwskazania

•    Uczulenie na paracetamol lub inne składniki preparatu;

•    Ciężka niewydolność wątroby lub nerek;

•    Choroba alkoholowa.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W czasie stosowania paracetamolu nie należy spożywać alkoholu. Niewskazane jest jednoczesne stosowanie kilku preparatów zawierających paracetamol (acetaminofen), ponieważ może dojść do przedawkowania leku. Stosować ostrożnie u osób z niewydolnością wątroby i nerek. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób głodzonych i regularnie spożywających alkohol. Poniżej 5% pacjentów uczulonych na pochodne kwasu acetylosalicylowego może być również uczulonych na paracetamol.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Paracetamol zwiększa siłę działania leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny i indandionu.

Metoklopramid przyspiesza, a skopolamina opóźnia wchłanianie paracetamolu z przewodu pokarmowego (dotyczy podania doustnego).

Kofeina zwalnia metabolizm wątrobowy i zwiększa siłę działania przeciwbólowego paracetamolu. Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu.

Paracetamol stosowany z inhibitorami MAO może wywołać stan pobudzenia i wysoką gorączkę. Ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe, leki nasenne i alkohol, stosowane z paracetamolem, mogą spowodować uszkodzenia wątroby.

Podawanie paracetamolu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi u pacjentów z niewydolnością nerek może nasilać chorobę nerek.

4.6    Ciąża lub laktacja

Stosowanie podczas ciąży

W przeprowadzonych dotychczas badaniach u kobiet ciężarnych nie stwierdzono niekorzystnego wpływu paracetamolu stosowanego w zalecanych dawkach.

Produkt leczniczy może być stosowany w okresie ciąży tylko w razie zdecydowanej konieczności.

Stosowanie w okresie laktacji Paracetamol przenika do mleka kobiecego.

Z dostępnych danych wynika, że karmienie piersią nie jest przeciwwskazaniem do zastosowania paracetamolu.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Paracetamol nie powoduje zaburzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

W przypadku stosowania paracetamolu w zalecanych dawkach występują bardzo rzadko.

Mogą pojawić się:

•    odczyny alergiczne: świąd, pokrzywka, wysypka, rumień

•    zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego: nudności, wymioty

•    upośledzenie czynności wątroby i nerek

•    sporadycznie: methemoglobinemia, agranulocytoza, małopłytkowość.

4.9    Przedawkowanie

Przypadkowe lub zamierzone przedawkowanie paracetamolu może spowodować w ciągu kilku do kilkunastu godzin objawy takie jak nudności, wymioty, nadmierną potliwość, senność i ogólne osłabienie. Objawy te mogą ustąpić następnego dnia pomimo, że zaczyna się rozwijać uszkodzenie wątroby, które następnie daje o sobie znać rozpieraniem w nadbrzuszu, powrotem nudności i żółtaczką.

W każdym przypadku przyjęcia jednorazowo (przypadkowo, doustnie) paracetamolu w dawce 5 g lub więcej trzeba sprowokować wymioty, jeśli od zażycia nie upłynęło więcej czasu niż godzina i skontaktować się natychmiast z lekarzem. Warto podać doustnie 60-100 g węgla aktywowanego, najlepiej rozmieszanego z wodą.

Do przedawkowania paracetamolu u dzieci może dojść również w wyniku częstego lub wydłużonego w czasie podawania czopków, co jest związane z uzyskaniem stężeń toksycznych we krwi. Wiarygodnej oceny ciężkości zatrucia dostarcza oznaczenie paracetamolu we krwi. Wartość stężenia w stosunku do czasu, j aki upłynął od zażycia paracetamolu jest wartościową wskazówką, czy i j ak intensywnie prowadzić leczenie odtrutkami.. Jeśli takiego badania nie można wykonać a prawdopodobna dawka paracetamolu była duża, trzeba wdrożyć bardzo intensywne leczenie odtrutkami: należy podać co najmniej 2,5 g metioniny i kontynuować (już w szpitalu) leczenie acetylocysteiną lub (i) metioniną, które są bardzo skuteczne w pierwszych 10-12 godzinach od zatrucia, ale prawdopodobnie są także pożyteczne i po 24 godzinach. Leczenie zatrucia paracetamolem musi odbywać się w szpitalu, w warunkach intensywnej terapii.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe; anilidy.

Kod ATC: N02BE01

Paracetamol jest lekiem o działaniu przeciwgorączkowym i przeciwbólowym, natomiast nie wykazuje działania przeciwzapalnego, gdyż nie hamuje syntezy prostaglandyn w tkankach obwodowych. Z tego samego powodu paracetamol nie wpływa na proces krzepnięcia krwi.

Mechanizm działania przeciwgorączkowego związany jest z hamowaniem syntezy prostaglandyn w ośrodkowym układzie nerwowym, natomiast mechanizm jego ośrodkowego działania przeciwbólowego nie jest dokładnie znany.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Paracetamol dobrze wchłania się po podaniu doodbytniczym. Wiązanie z białkami krwi jest nieznaczne. Dystrybucja zachodzi do większości tkanek. Paracetamol przenika przez barierę łożyskową a także do mleka kobiecego. Metabolizm zachodzi głównie w wątrobie, a wydalanie następuje głównie z moczem po sprzężeniu z kwasem glukuronowym bądź siarkowym. Paracetamol podany doodbytniczo osiąga maksymalne stężenie we krwi po 45 minutach od podania. Jego biodostępność wynosi 88%. Biologiczny okres półtrwania wynosi ok. 2,5 h.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych klinicznych dotyczących mutagenności, teratogenności i rakotwórczości paracetamolu u ludzi. U zwierząt wykazano szkodliwy wpływ na jądra.

Dane przedkliniczne, uwzględniające wyniki konwencjonalnych badań farmakologicznych paracetamolu dotyczących bezpieczeństwa stosowania, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka. Działanie toksyczne obserwowano jedynie po dawkach uważanych za przekraczające maksymalne dawki podawane ludziom, co jest wystarczające by uznać, że powinno mieć to niewielkie znaczenie w praktyce klinicznej.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Lecytyna sojowa Tłuszcz stały

Przyblizona masa czopka wynosi 1,000 g.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3 Okres ważności 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 250C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister miękki z folii PVC/PE w tekturowym pudełku 10 czopków (2 blistry po 5 szt.)

6.6    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Podleśna 83 05-552 Łazy

telefon +48 22 70 28 200 fax +48 22 70 28 202

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/2571

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

28.02.1991 r./07.06.1999 r./16.08.2004 r./06.06.2005 r./15.07.2005 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Codipar 250