Imeds.pl

Coffecorn Forte 1 Mg + 100 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Coffecorn forte

1 mg + 100 mg, tabletki drażowane

Ergotamini tartras + Coffeinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Coffecorn forte i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zażyciem leku Coffecorn forte

3.    Jak stosować lek Coffecorn forte

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Coffecorn forte

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Coffecorn forte i w jakim celu się go stosuje

Lek Coffecorn forte zawiera winian ergotaminy i kofeinę. Ergotamina silnie kurczy naczynia krwionośne, ale także może rozkurczać naczynia w zależności od oporu naczyniowego. Jeśli opór naczyniowy jest mały, ergotamina powoduje skurcz naczyń i wzrost ciśnienia tętniczego, jeśli opór naczyniowy jest wysoki ergotamina wywołuje odwrotną reakcj ę - rozkurcz naczyń. Ergotamina działa obkurczaj ąco na naczynia krwionośne głównie mózgu, zmniejszając objawy migrenowe oraz przepływ krwi.

Ergotamina częściowo pobudza, a częściowo hamuje alfa-adrenergiczne receptory naczyń krwionośnych. Ergotamina wywiera silne działanie oksytocynowe (powoduje skurcz mięśni macicy). Uzasadnieniem łączenia kofeiny z ergotaminą jest fakt, że kofeina ułatwia wchłanianie tego alkaloidu.

Kofeina stosowana w dawkach terapeutycznych pobudza czynność kory mózgowej i ośrodków wegetatywnych. Ułatwia koncentracj ę uwagi, skraca czas reakcji, poprawia sprawność myślenia, łagodzi objawy zmęczenia psychicznego, usuwa senność. Kofeina rozszerza naczynia zewnątrzczaszkowe i wewnątrzczaszkowe. Przyspiesza czynność, zwiększa siłę skurczów i pojemność wyrzutową serca. Kofeina nasila działanie leków przeciwbólowych. Kofeina stosowana jest jako lek wspomagaj ący w bólach głowy, tonizuj ący w stanach zmęczenia umysłowego, niedociśnieniu, omdleniu.

Wskazania do stosowania

Lek Coffecorn forte stosuje się w napadach migreny oraz w bólach głowy pochodzenia naczyniowego, jeżeli środki przeciwbólowe są nieskuteczne.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Coffecorn forte Kiedy nie stosować leku Coffecorn forte

- jeśli występuje nadwrażliwość na alkaloidy sporyszu, kofeinę lub którykolwiek składnik leku,

-    jeśli występuje niekontrolowane nadciśnienie,

-    w chorobach naczyń obwodowych takich, jak choroba Raynauda, zarostowe zapalenie naczyń krwionośnych, zakrzepowe zapalenie żył, zaawansowana miażdżyca naczyń oraz po zabiegach chirurgicznych na naczyniach,

-    w niedotlenieniu mięśnia sercowego,

-    po przebytym zawale serca,

-    w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy,

-    w chorobach nerek i wątroby,

-    w posocznicy,

-    w jaskrze,

-    w ciąży,

-    w okresie karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Podczas stosowania leku mogą wystąpić bardzo indywidualne reakcje nadwrażliwości na ergotaminę.

Lek może spowodować niedotlenienie mięśnia sercowego lub zawał serca podczas leczenia nawet małymi dawkami ergotaminy. Obwodowe zaburzenia naczyniowe mogą wystąpić nawet po jednokrotnej dawce ergotaminy. Należy ostrożnie stosować lek u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca.

Jeśli wystąpi mrowienie w palcach rąk lub stóp należy przerwać zażywanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Ergotamina może wchodzić w reakcj ę z tworzywami sztucznymi używanymi do rekonstrukcji w chirurgii.

Należy zwrócić się do lekarza, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występuj ących w przeszłości.

Lek Coffecorn forte nie jest przeznaczony do terapii długotrwałej i nie powinien być stosowany w profilaktyce migreny.

Długotrwałe stosowanie jakichkolwiek leków przeciwbólowych może spowodować nasilenie bólu głowy. Jeśli u pacjenta występuje lub jest podejrzewana taka przyczyna bólu głowy, powinien on odstawić lek i zasięgnąć porady lekarza. U pacjentów, u których występuj ą częste lub codzienne bóle głowy pomimo (lub z powodu) regularnego stosowania leków przeciw tym bólom, należy rozważyć rozpoznanie bólu głowy zależnego od ciągłego stosowania leków.

Dzieci i młodzież

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci poniżej 12 lat.

Coffecorn forte i inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Leków zawieraj ących ergotaminę nie należy przyjmować łącznie z sumatryptanem (lek przeciwmigrenowy) ze względu na możliwość sumowania działania spastycznego na naczynia. Ergotamina nie powinna być stosowana w trakcie terapii dihydroergotaminą, bromokryptyną, kabergoliną (leki hamuj ące laktacj ę), metyzergidem (lek przeciwmigrenowy) ze względu na możliwość wystąpienia nadciśnienia i zawału serca.

W przebiegu terapii ergotaminą i lekami hamującymi receptory alfa-adrenergiczne (tolazoliną, prazosyną

-    leki rozszerzające naczynia) oraz receptory beta-adrenergiczne (atenololem, nadololem, oksprenololem, propranololem, timololem - leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym i w chorobie niedokrwiennej serca) może wystąpić wzrost ciśnienia tętniczego i bóle wieńcowe.

Jednoczesne podawanie antybiotyków z grupy makrolidów (klarytromycyny, roksytromycyny, erytromycyny) może zaburzyć metabolizm ergotaminy, poprzez zahamowanie cytochromu P-450 i spowodować nasilenie toksyczności alkaloidu.

Leki przeciwwirusowe (delawirdyna, indynawir, rytonawir, nelfinawir) stosowane jednocześnie z ergotaminą zwiększają ryzyko wystąpienia poważnych działań niepożądanych.

Leki antydepresyjne (fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna i sertralina) w połączeniu z ergotaminą mogą powodować zaburzenia koordynacji ruchowej, osłabienie ogólne i osłabienie odruchów.

Dopamina i dobutamina (leki zwiększające kurczliwość mięśnia sercowego) stosowane jednocześnie z ergotaminą mogą powodować obwodowe niedokrwienie i niedotlenienie prowadzące do martwicy dłoni i stóp, dlatego nie należy stosować tych leków jednocześnie z alkaloidami sporyszu.

Zawarta w leku kofeina nasila działanie leków pobudzaj ących ośrodkowy układ nerwowy oraz zwiększających ciśnienie krwi.

Lek Coffecorn forte z jedzeniem, piciem i alkoholem

Patrz punkt 3.

Nie należy pić alkoholu podczas stosowania leku Coffecorn forte.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku Coffecorn forte nie należy stosować u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Przewlekłe stosowanie ergotaminy stanowi zagrożenie dla płodu i może wywołać poronienie spowodowane działaniem oksytocynowym.

Zarówno ergotamina jak i kofeina przenikają do mleka matki i mogą wywołać różnego rodzaju zaburzenia u dzieci karmionych piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W piśmiennictwie dotyczącym alkaloidów sporyszu i ich pochodnych oraz kofeiny brak danych dotyczących działania ograniczaj ącego zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Coffecorn forte zawiera 179,925 mg sacharozy i 34,7 mg laktozy

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyj ęciem leku.

3. Jak stosować lek Coffecorn forte

Ten lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Aby lek był maksymalnie skuteczny powinien być przyjmowany w momencie wystąpienia pierwszych objawów napadu migreny.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Zwykle stosuje się od 1 do 2 tabletek drażowanych w momencie wystąpienia pierwszych objawów napadu migreny. Następnie, jeśli jest to konieczne w celu przerwania napadu migreny zażywać 1 tabletkę drażowaną, co pół godziny (maksymalnie 4 tabletki drażowane na dobę lub 8 tabletek drażowanych na tydzień). Należy zachować, co najmniej 4 dniowy odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami maksymalnymi. W przypadku innych bólów głowy pochodzenia naczyniowego należy zażywać 1 tabletkę drażowaną 2 razy na dobę, nie dłużej niż cztery dni.

Lek należy przyjmować przed posiłkiem, a w razie dolegliwości żołądkowo-jelitowych w czasie posiłku.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

Stosowanie leku Coffecom forte u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek jest przeciwwskazane.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Coffecorn forte jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Coffecorn forte

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy natychmiast zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Objawy _ przedawkowania:

Znużenie, dezorientacja, depresja, senność, majaczenie, ciężka duszność, obniżenie lub podwyższenie ciśnienia tętniczego, szybkie i słabe tętno, drętwienie kończyn, utrata przytomności, wstrząs i śmierć. Jeśli pacjent jest przytomny należy prowokować wymioty i zgłosić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Coffecorn forte

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Coffecorn forte

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Coffecorn forte może powodować działania niepożądane choć nie u każdego one występują:

zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego takie jak: parestezje obwodowych części ciała, osłabienie kończyn, bóle głowy, stany dezorientacji, zawroty głowy, senność, nudności, dolegliwości żołądkowo-jelitowe, bóle w nadbrzuszu, zaparcia, przerost dziąseł, powikłania rzadko pojawiaj ące się podczas terapii krótkotrwałej: rumień, obrzęk, wybroczyny, martwica naskórka, trądzik. Ergotamina może spowodować niedokrwienie, podrażnienie, krwawienie i owrzodzenie odbytu, spowodowane skurczem naczyń krwionośnych.

Obecność kofeiny może powodować: bezsenność, drażliwość, drżenia mięśniowe.

Lek może powodować zaburzenia rytmu serca, zwłóknienie mięśnia sercowego, zastawek, naczyń wieńcowych i aorty, podwyższenie lub obniżenie ciśnienia tętniczego.

W przypadku długotrwałego stosowania ergotaminy może wystąpić: ergotyzm, objawiający się początkowo drętwieniem oraz oziębieniem rąk i stóp, a w kolejnym etapie upośledzeniem krążenia w kończynach, długotrwałym skurczem naczyń kończyn i w konsekwencji martwicą kończyn.

Podczas długotrwałego stosowania leku może doj ść do uszkodzenia wątroby i nerek.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Coffecorn forte

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Coffecorn forte po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Coffecorn forte

Substancjami czynnymi leku są: winian ergotaminy i kofeina bezwodna.

1 tabletka drażowana zawiera 1 mg winianu ergotaminy i 100 mg kofeiny bezwodnej:

Substancje pomocnicze:

w skład rdzenia tabletki drażowanej wchodzą: metyloceluloza, skrobia ziemniaczana, karboksymetyloskrobia sodowa, laktoza jednowodna, magnezu stearynian, talk; w skład otoczki tabletki drażowanej wchodzą: sacharoza, błękit brylantowy FCF (E-133), syrop ziemniaczany; skład masy połyskowej: olej rzepakowy, wosk pszczeli żółty, Nipagina M, etanol 96%.

Jak wygląda lek Coffecorn forte i co zawiera opakowanie

Lek Coffecorn forte to tabletki drażowane doustne.

Opakowanie:

W tekturowym pudełku znajduje się 1 fiolka szklana bezbarwna.

Jedna fiolka zawiera 12 szt. tabletek drażowanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM ul. Pułaskiego 39,

85-619 Bydgoszcz

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM ul. Pułaskiego 39, 85-619 Bydgoszcz Tel.: /0-prefix-52/ 342 67 88

Data zatwierdzenia ulotki:

5