+ iMeds.pl

Cognezil 10 mgUlotka Cognezil

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Cognezil, 5 mg, tabletki powlekane Cognezil, 10 mg, tabletki powlekane

Donepezili hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Cognezil i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cognezil

3.    Jak stosować lek Cognezil

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Cognezil

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Cognezil i w jakim celu się go stosuje

Lek Cognezil należy do grupy leków nazywanych inhibitorami acetylocholinoesterazy.

Lek Cognezil jest stosowany w leczeniu objawów otępienia u osób ze zdiagnozowaną łagodną do umiarkowanie ciężkiej postacią choroby Alzheimera (otępienie starcze). Jest on przeznaczony do stosowania tylko u dorosłych pacjentów.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cognezil Kiedy nie stosować leku Cognezil:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na donepezylu chlorowodorek, na podobne substancje (pochodne piperydyny) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Cognezil należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy sprawdzić, czy którekolwiek z ostrzeżeń wymienionych poniżej dotyczy lub dotyczyło pacjenta w przeszłości. Należy powiedzieć lekarzowi:

•    jeśli pacjent ma lub miał kiedykolwiek choroby serca (szczególnie zespół chorego węzła zatokowego lub podobną chorobę). Lek Cognezil może spowalniać częstość rytmu serca.

•    jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono wrzody żołądka lub dwunastnicy lub jeśli pacjent stosuje pewien rodzaj leków przeciwbólowych (leki z grupy NLPZ - niesteroidowe leki przeciwzapalne). Lekarz będzie obserwował u pacjenta objawy.

•    jeśli u pacjenta występują trudności z oddawaniem moczu. Lekarz będzie obserwował u pacjenta objawy.

•    jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiły drgawki. Lek Cognezil może wywołać drgawki. Lekarz będzie obserwował u pacjenta objawy.

•    jeśli pacjent ma astmę oskrzelową lub inną przewlekłą chorobę płuc. Objawy mogą się nasilić.

•    jeśli lekarz poinformował pacjenta o nietolerancji niektórych cukrów, takich jak laktoza jednowodna.

Lek Cognezil można stosować u pacjentów z chorobami nerek oraz u pacjentów z chorobą wątroby o nasileniu łagodnym do umiarkowanego. Na początku leczenia należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli u pacjenta występują choroby nerek lub wątroby. Nie należy stosować leku Cognezil u pacjentów z ciężką chorobą wątroby.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosować leku Cognezil u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Cognezil a inne leki

Lek Cognezil może wpływać na działanie innych leków. Te z kolei mogą wpływać na działanie leku Cognezil. Lek Cognezil może oddziaływać z następującymi lekami:

•    leki stosowane w znieczuleniu ogólnym. W razie zaplanowanego zabiegu wymagającego znieczulenia ogólnego (narkozy), pacjent powinien poinformować lekarza prowadzącego i anestezjologa o przyjmowaniu leku Cognezil, ponieważ lek ten może wpływać na ilość leku potrzebnego do znieczulenia ogólnego.

•    leki stosowane w kontrolowaniu rytmu serca (chinidyna), leki przeciwgrzybicze (ketokonazol i itrakonazol), niektóre rodzaje antybiotyków (erytromycyna) i leki stosowane w leczeniu depresji (selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny - ang. SSRI, takie jak fluoksetyna). Leki te mogą nasilać działanie leku Cognezil.

•    leki stosowane w leczeniu gruźlicy (ryfampicyna), leki stosowane w leczeniu padaczki (fenytoina i karbamazepina). Leki te mogą zmniejszać działanie leku Cognezil.

•    leki stosowane jako krótko działające środki zwiotczające mięśnie w znieczuleniu i intensywnej opiece medycznej (sukcynylocholina), inne leki zwiotczające mięśnie, leki stymulujące pewne części układu nerwowego (agoniści cholinergiczni) i niektóre leki obniżające ciśnienie krwi (beta-adrenolityki). Działanie obu jednocześnie stosowanych leków jest nasilone.

•    leki, które hamują pewną część układu nerwowego (antagoniści cholinergiczni).

•    leki przeciwbólowe lub stosowane w leczeniu zapalenia stawów, takie jak kwas acetylosalicylowy, niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen lub diklofenak.

•    inne leki stosowane w leczeniu choroby Alzheimera, np. galantamina.

•    leki stosowane bez recepty, np. leki roślinne.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, w tym wymienionych powyżej oraz o innych lekach.

Cognezil z jedzeniem, piciem lub alkoholem

Pokarm nie wpływa na działanie leku Cognezil.

Alkohol może wpływać na działanie leku Cognezil. Dlatego w trakcie stosowania leku Cognezil nie należy przyjmować alkoholu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie należy stosować leku Cognezil w okresie karmienia piersią. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Choroba Alzheimera może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Nie należy wykonywać tych czynności, chyba że lekarz prowadzący stwierdzi, że jest to dla pacjenta bezpieczne. Ponadto, lek Cognezil może powodować zmęczenie, zawroty głowy i kurcze mięśni. Jeżeli objawy te wystąpią u pacjenta, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Cognezil zawiera laktozę jednowodną

Lek Cognezil zawiera niewielką ilość cukru - laktozę jednowodną. Jeżeli lekarz poinformował, że u pacjenta występuje nietolerancja niektórych cukrów, to przed zastosowaniem tego leku pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

3. Jak stosować lek Cognezil

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy podać lekarzowi lub farmaceucie nazwisko opiekuna. Opiekun pomoże pacjentowi w stosowaniu leku zgodnie z zaleceniami lekarza.

Moc przyjmowanej tabletki może być różna, w zależności od czasu trwania leczenia i zaleceń lekarza prowadzącego.

Zalecana dawka początkowa to 1 tabletka leku Cognezil, 5 mg (5 mg donepezylu chlorowodorku) każdego dnia wieczorem. Po miesiącu lekarz prowadzący może zalecić przyjmowanie 2 tabletek leku Cognezil, 5 mg (10 mg donepezylu chlorowodorku) lub 1 tabletkę leku Cognezil, 10 mg (10 mg donepezylu chlorowodorku) każdego dnia wieczorem. Maksymalna zalecana dawka wynosi 10 mg na dobę podawana wieczorem.

U pacjentów z chorobami nerek nie jest konieczne dostosowanie dawki.

Jeżeli u pacjenta występują choroby wątroby o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu, lekarz stopniowo i ostrożnie dostosuje dawkę leku do potrzeb pacjenta. Nie należy stosować leku Cognezil, jeżeli pacjent ma ciężką chorobę wątroby (patrz punkt 2). Jeżeli u pacjenta występuje niewyjaśniona choroba wątroby, lekarz może zalecić całkowite odstawienie leku Cognezil.

Lek Cognezil należy stosować doustnie, popijając wodą, wieczorem przed pójściem spać.

Lekarz określi, jak długo należy kontynuować leczenie. Należy regularnie kontaktować się z lekarzem w celu oceny przebiegu leczenia i objawów.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cognezil

Nie należy przyjmować więcej niż jedną dawkę każdego dnia. W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku Cognezil mogą wystąpić objawy, takie jak nudności, wymioty, ślinotok, pocenie się, wolne bicie serca (bradykardia), niskie ciśnienie krwi (niedociśnienie), trudności z oddychaniem (zahamowanie czynności oddechowych), osłabienie mięśni (zapaść) i mimowolne skurcze mięśni (drgawki), jak również narastające osłabienie mięśni, stan mogący zagrażać życiu.

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Jeżeli skontaktowanie się z lekarzem nie jest możliwe, należy natychmiast zgłosić się do szpitalnej izby przyjęć. Należy wziąć ze sobą do szpitala tabletki oraz opakowanie (pudełko tekturowe), aby lekarz wiedział, jaki lek pacjent przyjął.

Pominięcie zastosowania leku Cognezil

Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy opuścić pominiętą dawkę i przyjąć następną dawkę o zwykłej porze następnego dnia. Jeżeli lek nie był przyjmowany dłużej niż przez tydzień, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem kolejnych dawek leku.

Przerwanie stosowania leku Cognezil

Nie należy przerywać przyjmowania tabletek, nawet w sytuacji, gdy pacjent poczuje się lepiej, chyba że zaleci to lekarz prowadzący.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Ciężkie działania niepożądane:

Należy natychmiast zgłosić się do lekarza jeśli pacjent zaobserwuje u siebie wymienione poniżej ciężkie działania niepożądane. Pacjent może potrzebować szybkiej pomocy lekarskiej.

•    uszkodzenie wątroby, np. zapalenie wątroby. Objawy zapalenia wątroby to nudności lub

wymioty, utrata apetytu, ogólne złe samopoczucie, gorączka, świąd, zażółcenie skóry i białkówek oka oraz ciemne zabarwienie moczu (może wystąpić u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów).

•    choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy. Objawy choroby wrzodowej to ból i dyskomfort (niestrawność) odczuwany w okolicy pępka i mostka (może wystąpić u mniej niż 1 pacjenta na 100).

•    krwawienie w żołądku lub w jelitach. Może objawiać się smołowatym stolcem lub krwawieniem z odbytu (może wystąpić u mniej niż 1 pacjenta na 100).

•    napady padaczkowe lub drgawki (może wystąpić u mniej niż jednego pacjenta na 100)

•    gorączka ze sztywnością mięśni, poceniem się lub zaburzeniami świadomości (stan ten określa się jako złośliwy zespół neuroleptyczny”) (może wystąpić u mniej niż 1 pacjenta na 10 000).

Bardzo częste działania niepożądane (u więcej niż 1 pacjenta na 10)

Biegunka, nudności, bóle głowy

Częste działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów)

Przeziębienie, utrata apetytu (anoreksja), widzenie lub słyszenie rzeczy, które nie są rzeczywiste (omamy), pobudzenie, agresywne zachowanie, nietypowe sny w tym koszmary senne, omdlenia, zawroty głowy, trudności w zasypianiu (bezsenność), wymioty, zburzenia żołądkowe, pokrzywka, świąd, kurcze mięśni, nietrzymanie moczu, zmęczenie, bóle, urazy

Niezbyt częste działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów)

Wolne bicie serca (bradykardia), niewielkie zwiększenie w surowicy aktywności pewnego mięśniowego enzymu (kinazy kreatynowej)

Rzadkie działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów)

Niekontrolowane ruchy mięśni ciała lub twarzy (objawy pozapiramidowe), zaburzenia przewodnictwa nerwowo-mięśniowego w sercu prowadzące do zaburzeń rytmu serca (blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy)

Jeżeli działania niepożądane wystąpią, lekarz prowadzący może podjąć decyzję o zmniejszeniu dawki lub przerwaniu leczenia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa; tel.: + 48 22 49 21 301; faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Cognezil

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po: „Termin ważności (EXP)” lub na blistrze po skrócie: „EXP”. Pierwsze dwie cyfry oznaczają miesiąc, ostatnie cztery cyfry oznaczają rok. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Cognezil

•    Substancją czynną leku jest donepezylu chlorowodorek.

Cognezil, 5 mg

Każda tabletka zawiera 5,22 mg donepezylu chlorowodorku jednowodnego, co odpowiada 5 mg donepezylu chlorowodorku, czyli 4,56 mg donepezylu.

Cognezil, 10 mg

Każda tabletka zawiera 10,44 mg donepezylu chlorowodorku jednowodnego, co odpowiada 10 mg donepezylu chlorowodorku, czyli 9,12 mg donepezylu.

•    Inne składniki rdzenia tabletki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), hydroksypropyloceluloza, magnezu stearynian.

Składniki otoczki tabletki to: laktoza jednowodna, hypromeloza (HPMC 2910), tytanu dwutlenek (E171), makrogol 4000.

Dodatkowo otoczka leku Cognezil, 10 mg zawiera żelaza tlenek żółty (E172).

Jak wygląda lek Cognezil i co zawiera opakowanie

Lek Cognezil, 5 mg to białe, okrągłe i obustronnie wypukłe tabletki powlekane z wytłoczonym napisem D9EI z jednej strony i cyfrą 5 z drugiej strony.

Lek Cognezil, 10 mg to żółte, okrągłe i obustronnie wypukłe tabletki powlekane z wytłoczonym napisem D9EI z jednej strony i liczbą 10 z drugiej strony.

Dostępne wielkości opakowań:

Tabletki powlekane są pakowane w blistry po 28 tabletek w tekturowym pudełku.


Podmiot odpowiedzialny

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Hvezdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska

Wytwórca

Synthon BV Microweg 22 6545 CM Nijmegen Holandia

Synthon Hispania S.L.

Castelló 1

Polígono Las Salinas 08830 Sant Boi de Llobregat Hiszpania

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Hvezdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska

Data ostatniej aktualizacji ulotki: luty 2015 r.

6

Cognezil

Charakterystyka Cognezil

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Cognezil, 5 mg, tabletki powlekane Cognezil, 10 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Cognezil, 5 mg

Każda tabletka powlekana zawiera 5,22 mg donepezylu chlorowodorku jednowodnego, co odpowiada 5 mg donepezylu chlorowodorku (Donepezili hydrochloridum), czyli 4,56 mg donepezylu.

Cognezil, 10 mg

Każda tabletka powlekana zawiera 10,44 mg donepezylu chlorowodorku jednowodnego, co odpowiada 10 mg donepezylu chlorowodorku (Donepezili hydrochloridum), czyli 9,12 mg donepezylu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Cognezil, 5 mg

Każda tabletka zawiera 91 mg laktozy jednowodnej.

Cognezil, 10 mg

Każda tabletka zawiera 182 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Cognezil, 5 mg

Białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z wytłoczonym napisem D9EI z jednej strony i cyfrą 5 z drugiej strony.

Cognezil, 10 mg

Żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z wytłoczonym napisem D9EI z jednej strony i liczbą 10 z drugiej strony.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Cognezil jest wskazany do objawowego leczenia łagodnej do umiarkowanie ciężkiej postaci otępienia w chorobie Alzheimera.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli/pacjenci w podeszłym wieku

Leczenie rozpoczyna się od dawki 5 mg na dobę (podawaną raz na dobę). Tabletki produktu leczniczego Cognezil należy przyjmować doustnie, wieczorem, tuż przed snem. Podawanie dawki 5 mg na dobę należy kontynuować przez co najmniej miesiąc, co pozwoli ocenić najwcześniejszą odpowiedź kliniczną na leczenie i umożliwi osiągnięcie stanu stacjonarnego stężenia donepezylu

chlorowodorku. Po ocenie klinicznej leczenia przez miesiąc w dawce 5 mg na dobę, dawkę donepezylu chlorowodorku można zwiększyć do 10 mg na dobę (podawaną raz na dobę). Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 10 mg. Dawki większe niż 10 mg na dobę nie były oceniane w badaniach klinicznych.

Leczenie powinien rozpoczynać i prowadzić lekarz mający doświadczenie w rozpoznawaniu i leczeniu otępienia w chorobie Alzheimera. Rozpoznanie należy dokonać zgodnie z przyjętymi wytycznymi (np. kryteria rozpoznawania otępienia wg DSM IV, ICD 10). Leczenie donepezylu chlorowodorkiem można rozpocząć jedynie wtedy, gdy pacjent ma opiekuna, który będzie regularnie kontrolował przyjmowanie produktu leczniczego. Leczenie podtrzymujące należy kontynuować tak długo, jak długo utrzymuje się korzystne dla pacjenta działanie produktu leczniczego. Dlatego należy regularnie oceniać korzyści terapeutyczne z leczenia donepezylu chlorowodorkiem. Jeśli ustanie korzystne działanie terapeutyczne, należy rozważyć przerwanie leczenia. Nie można przewidzieć indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie donepezylu chlorowodorkiem.

Po przerwaniu leczenia obserwuje się stopniowe zmniejszanie się korzystnych skutków działania donepezylu chlorowodorku.

Niewydolność nerek i wątroby

U pacjentów z niewydolnością nerek można stosować podobny schemat dawkowania, jak u pacjentów zdrowych, ponieważ niewydolność nerek nie wpływa na klirens donepezylu chlorowodorku.

Ze względu na możliwą zwiększoną ekspozycję na donepezylu chlorowodorek u pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolności wątroby (patrz punkt 5.2), dawkę należy zwiększać zgodnie z indywidualną odpowiedzią kliniczną pacjenta na leczenie. Brak danych dotyczących stosowania donepezylu chlorowodorku u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosować produktu leczniczego Cognezil u dzieci i młodzieży.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, pochodne piperydyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Stosowanie donepezylu chlorowodorku u pacjentów z ciężką postacią otępienia w chorobie Alzheimera, z innymi rodzajami otępienia lub innymi rodzajami zaburzeń pamięci (np. pogorszenie funkcji poznawczych związane z wiekiem) nie zostało zbadane.

Znieczulenie

Donepezylu chlorowodorek, jako inhibitor cholinesterazy, może nasilać zwiotczenie mięśni wywołane przez pochodne sukcynylocholiny w czasie znieczulenia.

Zaburzenia sercowo-naczyniowe

Ze względu na działanie farmakologiczne, inhibitory cholinesterazy mogą wywierać działanie wagotoniczne na częstość akcji serca (np. bradykardia). Działanie to może być szczególnie istotne u pacjentów z zespołem chorego węzła zatokowego lub innymi zaburzeniami przewodnictwa nadkomorowego, takimi jak blok zatokowo-przedsionkowy lub blok przedsionkowo-komorowy.

Istnieją doniesienia o omdleniach i drgawkach. Podczas badania takich pacjentów należy wziąć pod uwagę możliwość bloku serca lub zahamowania zatokowego.

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe

Pacjentów o zwiększonym ryzyku rozwoju wrzodów trawiennych, np. z chorobą wrzodową w wywiadzie lub przyjmujący jednocześnie niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), należy monitorować w kierunku wystąpienia objawów choroby wrzodowej. Badania kliniczne donepezylu chlorowodorku nie wykazały jednak zwiększonej, w porównaniu do placebo, częstości występowania choroby wrzodowej lub krwawienia żołądkowo-jelitowego.

Zaburzenia układu moczowo-płciowego

Cholinomimetyki mogą powodować niedrożność ujścia pęcherza, chociaż nie zaobserwowano tego objawu w badaniach klinicznych donepezylu chlorowodorku.

Zaburzenia neurologiczne

Napady drgawkowe: cholinomimetyki mogą wywoływać napady drgawkowe uogólnione. Napady drgawkowe mogą jednak być również objawem choroby Alzheimera.

Cholinomimetyki mogą nasilać lub wywoływać objawy pozapiramidowe.

Zło śliwy zespół neuroleptyczny (NMS)

NMS to stan, który może zagrażać życiu charakteryzujący się hipertermią, sztywnością mięśni, niestabilnością układu autonomicznego, zaburzeniami świadomości oraz zwiększoną aktywnością fosfokinazy kreatynowej w surowicy. Bardzo rzadko zgłaszano NMS po zastosowaniu donepezylu, szczególnie u pacjentów przyjmujących jednocześnie leki przeciwpsychotyczne. Inne objawy to mioglobinuria (rabdomioliza) oraz ostra niewydolność nerek. Jeśli u pacjenta pojawią się objawy przedmiotowe i podmiotowe wskazujące na NMS lub niespodziewanie wystąpi wysoka gorączka bez innych klinicznych oznak NMS, należy przerwać leczenie.

Choroby płuc

Ze względu na działanie cholinomimetyczne, należy zachować ostrożność, przepisując inhibitory cholinesterazy pacjentom z astmą oskrzelową lub obturacyjną chorobą płuc w wywiadzie.

Nie należy podawać donepezylu chlorowodorku jednocześnie z innymi inhibitorami acetylocholinoesterazy, agonistami lub antagonistami układu cholinergicznego.

Ciężka niewydolność wątroby

Brak danych dotyczących stosowania donepezylu chlorowodorku u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Badania kliniczne dotyczące śmiertelności w demencji naczyniopochodnej Przeprowadzono trzy badania kliniczne trwające 6 miesięcy z udziałem pacjentów spełniających kryteria NINDS-AIREN prawdopodobnej lub możliwej demencji naczyniopochodnej. Kryteria NINDS-AIREN opracowano w celu identyfikacji pacjentów, u których otępienie wydaje się mieć wyłącznie przyczyny naczyniowe oraz w celu wykluczenia pacjentów z chorobą Alzheimera. W pierwszym badaniu częstość zgonów wynosiła 2/198 (1,0%) podczas stosowania donepezylu chlorowodorku w dawce 5 mg, 5/206 (2,4%) podczas stosowania donepezylu chlorowodorku w dawce 10 mg i 7/199 (3,5%) podczas stosowania placebo. W drugim badaniu częstość zgonów wynosiła 4/208 (1,9%) podczas stosowania donepezylu chlorowodorku w dawce 5 mg, 3/215 (1,4%) podczas stosowania donepezylu chlorowodorku w dawce 10 mg i 1/193 (0,5%) podczas stosowania placebo.

W trzecim badaniu częstość zgonów wynosiła 11/648 (1,7%) podczas stosowania donepezylu chlorowodorku w dawce 5 mg i 0/326 (0%) podczas stosowania placebo. Łączny odsetek zgonów w trzech badaniach dotyczących demencji naczyniopochodnej, w grupie otrzymującej donepezylu chlorowodorek (1,7%) był liczbowo większy niż w grupie placebo (1,1%), jednak różnica ta nie była istotna statystycznie. Większość zgonów pacjentów przyjmujących donepezylu chlorowodorek lub placebo wydaje się wynikać z różnych przyczyn pochodzenia naczyniowego, których można się spodziewać w populacji pacjentów w podeszłym wieku z chorobą naczyniową, jako chorobą podstawową. Analiza wszystkich poważnych zdarzeń naczyniowych niezakończonych i zakończonych śmiercią nie wykazała różnic w częstości występowania w grupie przyjmującej donepezylu chlorowodorek w porównaniu z grupą placebo.

W łącznej analizie badań dotyczących choroby Alzheimera (n=4146) oraz łącznej analizie badań dotyczących choroby Alzheimera i innych badań dotyczących otępienia, w tym badań dotyczących demencji naczyniopochodnej (całkowite n=6888), częstość zgonów w grupach placebo była liczbowo wyższa niż częstość zgonów w grupach przyjmujących donepezylu chlorowodorek.

Substancje pomocnicze

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub złym wchłanianiem glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Donepezylu chlorowodorek ani żaden z jego metabolitów nie hamują metabolizmu teofiliny, warfaryny, cymetydyny ani digoksyny u ludzi. Jednoczesne podawanie digoksyny lub cymetydyny nie wpływa na metabolizm donepezylu chlorowodorku.

Badania in vitro wykazały, że izoenzym 3A4 i w mniejszym stopniu izoenzym 2D6 cytochromu P450, biorą udział w metabolizmie donepezylu chlorowodorku. Badania interakcji leków przeprowadzone in vitro wykazały, że ketokonazol i chinidyna, inhibitory, odpowiednio, izoenzymów CYP3A4 i CYP2D6, hamują metabolizm donepezylu chlorowodorku. W związku z tym powyższe i inne inhibitory CYP3A4, takie jak itrakonazol i erytromycyna, oraz inhibitory CYP2D6, takie jak fluoksetyna, mogą hamować metabolizm donepezylu chlorowodorku.

W badaniu z udziałem zdrowych ochotników, ketokonazol zwiększał średnie stężenie donepezylu chlorowodorku o około 30%.

Induktory enzymów, takie jak ryfampicyna, fenytoina, karbamazepina i alkohol, mogą zmniejszać stężenie donepezylu chlorowodorku. Ponieważ stopień hamowania lub pobudzania nie jest znany, należy zachować ostrożność stosując te leki jednocześnie.

Donepezylu chlorowodorek wpływa na działanie leków antycholinergicznych. Może również wystąpić synergizm działania podczas jednoczesnego stosowania leków, takich jak sukcynylocholina, inne leki hamujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe lub agoniści cholinergiczni lub leki beta-adrenolityczne wpływające na układ przewodzący serca.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania donepezylu chlorowodorku u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego, stwierdzono jednak toksyczność około-i poporodową (patrz punkt 5.3). Ryzyko stosowania u ludzi nie zostało określone.

Nie należy stosować donepezylu chlorowodorku w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Donepezylu chlorowodorek przenika do mleka karmiących samic szczurów. Nie określono, czy donepezylu chlorowodorek przenika do mleka kobiecego, nie przeprowadzono badań z udziałem kobiet w okresie karmienia piersią. W związku z tym kobiety przyjmujące donepezylu chlorowodorek nie powinny karmić piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Donepezylu chlorowodorek ma niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Otępienie w chorobie Alzheimera może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Ponadto, donepezylu chlorowodorek może powodować uczucie zmęczenia, zawroty głowy i kurcze mięśni, szczególnie na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki. Lekarz prowadzący powinien rutynowo oceniać możliwość dalszego prowadzenia pojazdów lub obsługiwania skomplikowanych maszyn przez pacjentów stosujących donepezylu chlorowodorek.

4.8    Działania niepożądane

Do najczęstszych działań niepożądanych należą biegunka, kurcze mięśni, zmęczenie, nudności, wymioty i bezsenność.

Działania niepożądane występujące częściej niż jako pojedyncze przypadki wymieniono poniżej według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania.

Częstości określono w następujący sposób: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000) i nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo

często

Często

Niezbyt

często

Rzadko

Bardzo rzadko

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

- przeziębienie

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

- jadłowstręt

Zaburzenia

psychiczne

-    omamy* *

pobudzenie**

-    agresywne zachowanie**

-    dziwne sny i koszmary senne**

Zaburzenia

układu

nerwowego

-    omdlenia*

-    zawroty głowy

-    bezsenność

- drgawki*

- objawy pozapiramidowe

- złośliwy zespół

neuroleptyczny

Zaburzenia

serca

- bradykardia

-    blok zatokowo-przedsionkowy

-    blok

przedsionkowo-

komorowy

Zaburzenia żołądka i jelit

biegunka - nudności

-    wymioty

-    zaburzenia żołądkowe

-    krwotok żołądkowo-jelitowy

-    choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

- zaburzenia czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby** *

Zaburzenia skóry i tkanki podskórne)

-    wysypka

-    świąd

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości

- kurcze mięśni

Zaburzenia

- nietrzymanie

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo

często

Często

Niezbyt

często

Rzadko

Bardzo rzadko

nerek i dróg moczowych

moczu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

- bóle głowy

-    zmęczenie

-    bóle

Badania

diagnostyczne

- niewielkie

zwiększenie

aktywności

mięśniowej

kinazy

kreatynowej

w surowicy

Urazy i zatrucia

- urazy

* U pacjentów badanych pod kątem omdleń lub napadów drgawkowych należy wziąć pod uwagę możliwość bloku serca lub zahamowania zatokowego (patrz punkt 4.4).

** Zgłaszane przypadki omamów, dziwnych snów, koszmarów sennych, pobudzenia i agresywnego zachowania ustępowały po zmniejszeniu dawki lub przerwaniu leczenia.

*** W wypadku niewyjaśnionego zaburzenia czynności wątroby należy rozważyć odstawienie donepezylu chlorowodorku.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Szacowana mediana dawki śmiertelnej donepezylu chlorowodorku po podaniu pojedynczej dawki doustnej u myszy i szczurów wynosi odpowiednio 45 i 32 mg/kg mc. lub około 225 i 160-krotność maksymalnej zalecanej dawki u ludzi wynoszącej 10 mg na dobę. U zwierząt obserwowano zależne od dawki oznaki pobudzenia cholinergicznego, w tym zmniejszenie spontanicznej ruchliwości, leżenie na brzuchu, chwiejny chód, łzawienie, drgawki kloniczne, zahamowanie funkcji oddechowych, ślinienie, zwężenie źrenic, drgania pęczkowe mięśni raz obniżoną temperaturę ciała.

Przedawkowanie inhibitorów cholinesterazy może prowadzić do przełomu cholinergicznego, charakteryzującego się nasilonymi nudnościami, wymiotami, ślinieniem, poceniem się, bradykardią, niedociśnieniem, zahamowaniem funkcji oddechowych, zapaścią i drgawkami. Możliwe jest narastające osłabienie mięśni, które może prowadzić do śmierci w przypadku osłabienia mięśni oddechowych.

Podobnie jak w każdym przypadku przedawkowania, należy zastosować ogólne leczenie podtrzymujące. Jako odtrutkę po przedawkowaniu donepezylu chlorowodorku można zastosować trzeciorzędowe leki antycholinergiczne, takie jak atropina. Zaleca się dożylne podawanie siarczanu atropiny, zwiększając dawkę aż do uzyskania działania: dawka początkowa to 1,0 do 2,0 mg dożylnie, kolejne dawki należy stosować w zależności od odpowiedzi klinicznej. Obserwowano nietypowe zmiany ciśnienia tętniczego krwi i częstości pracy serca w przypadku innych cholinomimetyków zastosowanych jednocześnie z czwartorzędowymi lekami antycholinergicznymi, takimi jak glikopirolan. Nie określono, czy donepezylu chlorowodorek i (lub) jego metabolity są usuwane poprzez dializę (hemodializę, dializę otrzewnową lub hemofiltrację).

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciw otępieniu, antycholinoesterazy Kod ATC: N06DA02

Donepezylu chlorowodorek jest swoistym i odwracalnym inhibitorem acetylocholinoesterazy, głównej cholinesterazy w mózgu. In vitro donepezylu chlorowodorek jest ponad 1000 razy silniejszym inhibitorem tego enzymu niż butyrylocholinoesteraza - enzym, który jest obecny głównie poza ośrodkowym układem nerwowym.

Otępienie w chorobie Alzheimera

W badaniach klinicznych z udziałem pacjentów z otępieniem w chorobie Alzheimera, podawanie donepezylu chlorowodorku w pojedynczych dawkach dobowych wynoszących 5 mg lub 10 mg powodowało zahamowanie aktywności acetylocholinoestrazy (mierzonej w błonach erytrocytów) w stanie stacjonarnym, odpowiednio o 63,6% i 77,3%, zmierzonej po podaniu dawki. Wykazano, że zahamowanie acetylocholinoesterazy (AChE) w krwinkach czerwonych przez donepezylu chlorowodorek jest skorelowane ze zmianami w punktacji ADAS-Cog, skali mierzącej wybrane elementy zdolności poznawczych. Wpływ donepezylu chlorowodorku na przebieg podstawowej choroby neurologicznej nie był badany. W związku z tym nie można uznać, że donepezylu chlorowodorek wywiera jakikolwiek wpływ na rozwój choroby.

Skuteczność terapeutyczną donepezylu chlorowodorku oceniono w czterech badaniach klinicznych kontrolowanych placebo, w 2 badaniach trwających 6 miesięcy i w 2 badaniach trwających rok.

W sześciomiesięcznym badaniu klinicznym skuteczność terapeutyczną donepezylu chlorowodorku oceniono na podstawie trzech kryteriów: skali ADAS-Cog (mierzącej zdolności poznawcze), skali CIBIC (ang. - Clinician Interview Based Impression of Change with Caregiver Input) (ogólna ocena zdolności pacjenta do pojmowania, dokonana przez lekarza z uwzględnieniem oceny opiekuna) oraz punktacji ADL (ang. - Activities of Daily Living Subscale) według skali CDR (ang - Clinical Dementia Rating Scale) (mierzącej zdolności funkcjonowania w życiu społecznym i rodzinnym, oceniającej zainteresowania i dbałość o higienę osobistą).

Pacjenci spełniający poniższe kryteria, byli zaliczani do grupy pacjentów odpowiadających na leczenie.

Pacjenci odpowiadający na leczenie = poprawa o co najmniej 4 punkty w skali ADAS-Cog,

brak pogorszenia w sakli CIBIC oraz

brak pogorszenia w punktacji ADL w skali CDR.

% pacjentów odpowiadających na leczenie

Populacja przeznaczona do leczenia n = 365

Populacja poddana ocenie n = 352

Grupa placebo

10%

10%

Grupa otrzymująca donepezylu chlorowodorek w dawce 5 mg

18%*

18%*

Grupa otrzymująca

21%*

22%**

donepezylu chlorowodorek w dawce 10 mg *p < 0,05

** p< 0,01

Donepezylu chlorowodorek, w zależności od zastosowanej dawki, znamiennie statystycznie zwiększał odsetek pacjentów zaliczonych do grupy odpowiadającej na leczenie.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Maksymalne stężenia donepezylu chlorowodorku w osoczu są osiągane po około 3 do 4 godzinach po podaniu doustnym. Stężenia w osoczu i pole pod krzywą zwiększają się proporcjonalnie do dawki. Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi około 70 godzin, dlatego wielokrotne podawanie pojedynczych dawek dobowych prowadzi stopniowo do osiągnięcia stanu stacjonarnego. Stan bliski stacjonarnemu jest osiągany w ciągu 3 tygodni od rozpoczęcia leczenia. Po osiągnięciu stanu stacjonarnego stężenie donepezylu chlorowodorku w osoczu i związane z tym właściwości farmakodynamiczne wykazują niewielką zmienność w ciągu doby.

Pokarm nie wpływał na wchłanianie donepezylu chlorowodorku.

Dystrybucja

Donepezylu chlorowodorek wiąże się z białkami osocza u ludzi w około 95%. Stopień wiązania czynnego metabolitu 6-O-demetylodonepezylu z białkami osocza nie jest znany. Dystrybucja donepezylu chlorowodorku do różnych tkanek ciała nie została dokładnie zbadana. Jednak w badaniu przeprowadzonym u zdrowych ochotników płci męskiej o zbliżonej masie ciała, po 240 godzinach po podaniu pojedynczej dawki 5 mg znakowanego izotopem14C donepezylu chlorowodorku, około 28% znakowanego związku pozostało w organizmie. To sugeruje, że donepezylu chlorowodorek i (lub) jego metabolity mogą pozostawać w organizmie dłużej niż 10 dni.

Metabolizm/wydalanie

Donepezylu chlorowodorek jest wydalany z moczem zarówno w postaci niezmienionej oraz, zmetabolizowany przez układ cytochromu P450, w postaci wielu metabolitów, z których nie wszystkie zidentyfikowano. Po podaniu pojedynczej dawki 5 mg donepezylu chlorowodorku znakowanego izotopem 14C, radioaktywność osocza, wyrażona jako procent podanej dawki, wynikała głównie z obecności niezmienionego donepezylu chlorowodorku (30%), 6-O-demetylodonepezylu (11% -jedynego metabolitu, który wykazuje podobne działanie do donepezylu chlorowodorku), N-tlenku cis-donepezylu (9%), 5-O-demetylodonepezylu (7%) i sprzężonego glukuronidu 5-O-demetylodonepezylu (3%). Około 57% całkowitej ilości podanego znakowanego związku wykryto w moczu (17% jako niezmieniony donepezylu chlorowodorek) a 14,5% wykryto w kale, co wskazuje, że biotransformacja i wydalanie z moczem są głównymi drogami eliminacji. Brak danych wskazujących na krążenie jelitowo-wątrobowe donepezylu chlorowodorku i (lub) któregokolwiek z jego metabolitów.

Stężenia donepezylu chlorowodorku w osoczu zmniejszają się wraz z okresem półtrwania wynoszącym około 70 godzin.

Płeć, rasa i palenie tytoniu w wywiadzie nie mają klinicznie istotnego wpływu na stężenia donepezylu chlorowodorku w osoczu. Nie przeprowadzono odpowiednich badań właściwości farmakokinetycznych donepezylu chlorowodorku u zdrowych osób w podeszłym wieku ani u pacjentów z otępieniem w chorobie Alzheimera lub otępieniem naczyniopochodnym. Jednak średnie stężenia w osoczu u pacjentów były zbliżone do stężeń u młodych, zdrowych ochotników.

Stężenia donepezylu chlorowodorku w stanie stacjonarnym u pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby były wyższe; średnie AUC było wyższe o 48% a średnie Cmax - o 39% (patrz punkt 4.2).

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Szeroko zakrojone badania na zwierzętach doświadczalnych wykazały, że donepezylu chlorowodorek powoduje niewiele działań innych niż zamierzone działania farmakologicznego wynikające z działania pobudzającego układ cholinergiczny (patrz punkt 4.9).

Donepezylu chlorowodorek nie wykazuje właściwości mutagennych w testach na komórkach bakterii i ssaków. Pewne właściwości klastogenne obserwowano w badaniach in vitro po zastosowaniu stężeń toksycznych dla komórek i ponad 3000 razy większych niż stężenia w osoczu w stanie stacjonarnym. Nie obserwowano właściwości klastogennych ani innych działań genotoksycznych w teście mikrojąderkowym in vivo u myszy. W długoterminowych badaniach na szczurach i myszach nie wykazano działania rakotwórczego.

Donepezylu chlorowodorek nie wpływał na płodność szczurów i nie wykazywał działania teratogennego u szczurów ani u królików, jednak podawany ciężarnym samicom szczurów w dawkach 50-krotnie większych niż dawki stosowane u ludzi, wywierał niewielki wpływ na częstość występowania porodów martwych płodów i wpływał na przeżywalność młodych we wczesnym okresie pourodzeniowym (patrz punkt 4.6).

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki Laktoza j ednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Hydroksypropyloceluloza Magnezu stearynian

Otoczka

Laktoza j ednowodna Hypromeloza (HPMC 2910)

Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 4000

Żelaza tlenek żółty (E172) (tylko w otoczce produktu Cognezil, 10 mg)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/Aluminium po 7, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98, 100 lub 120 tabletek w pudełku tekturowym. Blistry PVC/Aluminium (blister podzielny na dawki pojedyncze) stosowane w szpitalach po 50 tabletek w pudełku tekturowym.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Hvezdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenia nr Cognezil, 5 mg 14797 Cognezil, 10 mg 14798

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

12.08.2008

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

12.02.2015

10

Cognezil