+ iMeds.pl

Cognezil odt 5 mgUlotka Cognezil odt

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Cognezil, 5 mg, tabletki powlekane Cognezil, 10 mg, tabletki powlekane

Donepezili hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Cognezil i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cognezil

3.    Jak stosować lek Cognezil

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Cognezil

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Cognezil i w jakim celu się go stosuje

Lek Cognezil należy do grupy leków nazywanych inhibitorami acetylocholinoesterazy.

Lek Cognezil jest stosowany w leczeniu objawów otępienia u osób ze zdiagnozowaną łagodną do umiarkowanie ciężkiej postacią choroby Alzheimera (otępienie starcze). Jest on przeznaczony do stosowania tylko u dorosłych pacjentów.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cognezil Kiedy nie stosować leku Cognezil:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na donepezylu chlorowodorek, na podobne substancje (pochodne piperydyny) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Cognezil należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy sprawdzić, czy którekolwiek z ostrzeżeń wymienionych poniżej dotyczy lub dotyczyło pacjenta w przeszłości. Należy powiedzieć lekarzowi:

•    jeśli pacjent ma lub miał kiedykolwiek choroby serca (szczególnie zespół chorego węzła zatokowego lub podobną chorobę). Lek Cognezil może spowalniać częstość rytmu serca.

•    jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono wrzody żołądka lub dwunastnicy lub jeśli pacjent stosuje pewien rodzaj leków przeciwbólowych (leki z grupy NLPZ - niesteroidowe leki przeciwzapalne). Lekarz będzie obserwował u pacjenta objawy.

•    jeśli u pacjenta występują trudności z oddawaniem moczu. Lekarz będzie obserwował u pacjenta objawy.

•    jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiły drgawki. Lek Cognezil może wywołać drgawki. Lekarz będzie obserwował u pacjenta objawy.

•    jeśli pacjent ma astmę oskrzelową lub inną przewlekłą chorobę płuc. Objawy mogą się nasilić.

•    jeśli lekarz poinformował pacjenta o nietolerancji niektórych cukrów, takich jak laktoza jednowodna.

Lek Cognezil można stosować u pacjentów z chorobami nerek oraz u pacjentów z chorobą wątroby o nasileniu łagodnym do umiarkowanego. Na początku leczenia należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli u pacjenta występują choroby nerek lub wątroby. Nie należy stosować leku Cognezil u pacjentów z ciężką chorobą wątroby.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosować leku Cognezil u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Inne leki i Cognezil

Lek Cognezil może wpływać na działanie innych leków. Te z kolei mogą wpływać na działanie leku Cognezil. Lek Cognezil może oddziaływać z następującymi lekami:

•    leki stosowane w znieczuleniu ogólnym. W razie zaplanowanego zabiegu wymagającego znieczulenia ogólnego (narkozy), pacjent powinien poinformować lekarza prowadzącego i anestezjologa o przyjmowaniu leku Cognezil, ponieważ lek ten może wpływać na ilość leku potrzebnego do znieczulenia ogólnego.

•    leki stosowane w kontrolowaniu rytmu serca (chinidyna), leki przeciwgrzybicze (ketokonazol i itrakonazol), niektóre rodzaje antybiotyków (erytromycyna) i leki stosowane w leczeniu depresji (selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny - ang. SSRI, takie jak fluoksetyna). Leki te mogą nasilać działanie leku Cognezil.

•    leki stosowane w leczeniu gruźlicy (ryfampicyna), leki stosowane w leczeniu padaczki (fenytoina i karbamazepina). Leki te mogą zmniejszać działanie leku Cognezil.

•    leki stosowane jako krótko działające środki zwiotczające mięśnie w znieczuleniu i intensywnej opiece medycznej (sukcynylocholina), inne leki zwiotczające mięśnie, leki stymulujące pewne części układu nerwowego (agoniści cholinergiczni) i niektóre leki obniżające ciśnienie krwi (beta-adrenolityki). Działanie obu jednocześnie stosowanych leków jest nasilone.

•    leki, które hamują pewną część układu nerwowego (antagoniści cholinergiczni).

•    leki przeciwbólowe lub stosowane w leczeniu zapalenia stawów, takie jak kwas acetylosalicylowy, niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen lub diklofenak.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach wymienionych powyżej oraz o innych lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Cognezil z jedzeniem, piciem lub alkoholem

Pokarm nie wpływa na działanie leku Cognezil.

Alkohol może wpływać na działanie leku Cognezil. Dlatego w trakcie stosowania leku Cognezil nie należy przyjmować alkoholu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie należy stosować leku Cognezil w okresie karmienia piersią. W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Choroba Alzheimera może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Nie należy wykonywać tych czynności, chyba że lekarz prowadzący stwierdzi, że jest to dla pacjenta bezpieczne. Ponadto, lek Cognezil może powodować zmęczenie, zawroty głowy i kurcze mięśni. Jeżeli objawy te wystąpią u pacjenta, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Cognezil zawiera laktozę jednowodną

Lek Cognezil zawiera niewielką ilość cukru - laktozę jednowodną. Jeżeli lekarz poinformował, że u pacjenta występuje nietolerancja niektórych cukrów, to przed zastosowaniem tego leku pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

3. Jak stosować lek Cognezil

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy podać lekarzowi lub farmaceucie nazwisko opiekuna. Opiekun pomoże pacjentowi w stosowaniu leku zgodnie z zaleceniami lekarza.

Moc przyjmowanej tabletki może być różna, w zależności od czasu trwania leczenia i zaleceń lekarza prowadzącego.

Zalecana dawka początkowa to 1 tabletka leku Cognezil, 5 mg (5 mg donepezylu chlorowodorku) każdego dnia wieczorem. Po miesiącu lekarz prowadzący może zalecić przyjmowanie 2 tabletek leku Cognezil, 5 mg (10 mg donepezylu chlorowodorku) lub 1 tabletkę leku Cognezil, 10 mg (10 mg donepezylu chlorowodorku) każdego dnia wieczorem. Maksymalna zalecana dawka wynosi 10 mg na dobę podawana wieczorem.

U pacjentów z chorobami nerek nie jest konieczne dostosowanie dawki.

Jeżeli u pacjenta występują choroby wątroby o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu, lekarz stopniowo i ostrożnie dostosuje dawkę leku do potrzeb pacjenta. Nie należy stosować leku Cognezil, jeżeli pacjent ma ciężką chorobę wątroby (patrz punkt 2). Jeżeli u pacjenta występuje niewyjaśniona choroba wątroby, lekarz może zalecić całkowite odstawienie leku Cognezil.

Lek Cognezil należy stosować doustnie, popijając wodą, wieczorem przed pójściem spać.

Lekarz określi, jak długo należy kontynuować leczenie. Należy regularnie kontaktować się z lekarzem w celu oceny przebiegu leczenia i objawów.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cognezil

Nie należy przyjmować więcej niż jedną dawkę każdego dnia. W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku Cognezil mogą wystąpić objawy, takie jak nudności, wymioty, ślinotok, pocenie się, wolne bicie serca (bradykardia), niskie ciśnienie krwi (niedociśnienie), trudności z oddychaniem (zahamowanie czynności oddechowych), osłabienie mięśni (zapaść) i mimowolne skurcze mięśni (drgawki), jak również narastające osłabienie mięśni, stan mogący zagrażać życiu.

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Jeżeli skontaktowanie się z lekarzem nie jest możliwe, należy natychmiast zgłosić się do szpitalnej izby przyjęć. Należy wziąć ze sobą do szpitala tabletki oraz opakowanie (pudełko tekturowe), aby lekarz wiedział, jaki lek pacjent przyjął.

Pominięcie zastosowania leku Cognezil

Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy opuścić pominiętą dawkę i przyjąć następną dawkę o zwykłej porze następnego dnia. Jeżeli lek nie był przyjmowany dłużej niż przez tydzień, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem kolejnych dawek leku.

Przerwanie stosowania leku Cognezil

Nie należy przerywać przyjmowania tabletek, nawet w sytuacji, gdy pacjent poczuje się lepiej, chyba że zaleci to lekarz prowadzący.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo częste działania niepożądane (u więcej niż 1 pacjenta na 10)

Biegunka, nudności, bóle głowy

Częste działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów)

Przeziębienie, utrata apetytu (anoreksja), widzenie lub słyszenie rzeczy, które nie są rzeczywiste (omamy), pobudzenie, agresywne zachowanie, nietypowe sny w tym koszmary senne, omdlenia, zawroty głowy, trudności w zasypianiu (bezsenność), wymioty, zburzenia żołądkowe, pokrzywka, świąd, kurcze mięśni, nietrzymanie moczu, zmęczenie, bóle, urazy

Niezbyt częste działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów)

Drgawki, wolne bicie serca (bradykardia), krwotoki wewnętrzne (krwotok żołądka i jelit), choroba wrzodowa (wrzody żołądka i dwunastnicy), niewielkie zwiększenie w surowicy aktywności pewnego mięśniowego enzymu (kinazy kreatynowej)

Rzadkie działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 1 000pacjentów)

Niekontrolowane ruchy mięśni ciała lub twarzy (objawy pozapiramidowe), zaburzenia przewodnictwa nerwowo-mięśniowego w sercu prowadzące do zaburzeń rytmu serca (blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy), zaburzenia czynności wątroby w tym zapalenie wątroby

Jeżeli działania niepożądane wystąpią, lekarz prowadzący może podjąć decyzję o zmniejszeniu dawki lub przerwaniu leczenia.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Cognezil

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po: „Termin ważności (EXP)” lub na blistrze po skrócie: „EXP”. Pierwsze dwie cyfry oznaczają miesiąc, ostatnie cztery cyfry oznaczają rok. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Cognezil

•    Substancj ą czynną leku jest donepezylu chlorowodorek.

Cognezil, 5 mg

Każda tabletka zawiera 5,22 mg donepezylu chlorowodorku jednowodnego, co odpowiada 5 mg donepezylu chlorowodorku, czyli 4,56 mg donepezylu.

Cognezil, 10 mg

Każda tabletka zawiera 10,44 mg donepezylu chlorowodorku jednowodnego, co odpowiada 10 mg donepezylu chlorowodorku, czyli 9,12 mg donepezylu.

•    Inne składniki rdzenia tabletki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), hydroksypropyloceluloza, magnezu stearynian.

Składniki otoczki tabletki to: laktoza jednowodna, hypromeloza (HPMC 2910), tytanu dwutlenek (E171), makrogol 4000.

Dodatkowo otoczka leku Cognezil, 10 mg zawiera żelaza tlenek żółty (E172).

Jak wygląda lek Cognezil i co zawiera opakowanie

Lek Cognezil, 5 mg to białe, okrągłe i obustronnie wypukłe tabletki powlekane z wytłoczonym napisem D9EI z jednej strony i cyfrą 5 z drugiej strony.

Lek Cognezil, 10 mg to żółte, okrągłe i obustronnie wypukłe tabletki powlekane z wytłoczonym napisem D9EI z jednej strony i liczbą 10 z drugiej strony.

Dostępne wielkości opakowań:

Tabletki powlekane są pakowane w blistry po 28 tabletek w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Hvezdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska

Wytwórca

Synthon BV Microweg 22 6545 CM Nijmegen Holandia

Synthon Hispania S.L.

Castelló 1

Polígono Las Salinas 08830 Sant Boi de Llobregat Hiszpania

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Hvezdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska

Data ostatniej aktualizacji ulotki: czerwiec 2013 r.

6

Cognezil ODT

Charakterystyka Cognezil odt

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Cognezil ODT, 5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 5 mg donepezylu chlorowodorku

(Donepezili hydrochloridum).

Każda tabletka 5 mg zawiera 5 mg aspartamu, 131,25 mg laktozy jednowodnej suszonej rozpyłowo,

7,5 mg sodu cytrynianu bezwodnego i 20 mg potasu polakriliny.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej

Białe lub prawie białe, okrągłe, płaskie tabletki ze ściętymi krawędziami, z wytłoczoną cyfrą „5” z jednej strony i gładkie z drugiej strony.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Cognezil ODT jest wskazany do objawowego leczenia łagodnej do umiarkowanie ciężkiej postaci otępienia w chorobie Alzheimera.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli/pacjenci w podeszłym wieku

Dawka początkowa wynosi 5 mg na dobę (podawana raz na dobę). Produkt leczniczy Cognezil ODT należy przyjmować doustnie, wieczorem, tuż przed snem. Tabletkę, przed połknięciem, należy położyć na języku i poczekać aż się rozpuści. Połykając, można popić wodą, ale nie jest to konieczne. Podawanie dawki 5 mg na dobę należy kontynuować przez co najmniej miesiąc, co pozwoli ocenić najwcześniejszą odpowiedź kliniczną na leczenie i osiągnąć stan stacjonarny stężenia donepezylu chlorowodorku. Po ocenie klinicznej leczenia przez miesiąc dawką 5 mg na dobę, dawkę donepezylu chlorowodorku można zwiększyć do 10 mg na dobę (podawaną raz na dobę). Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 10 mg. Dawki powyżej 10 mg na dobę nie były oceniane w badaniach klinicznych.

Leczenie powinno być rozpoczęte i prowadzone przez lekarza mającego doświadczenie w rozpoznawaniu i leczeniu otępienia w chorobie Alzheimera. Rozpoznanie powinno być dokonane zgodnie z zatwierdzonymi wytycznymi (np. kryteria rozpoznawania otępienia wg DSM IV, ICD 10). Leczenie donepezylem można rozpocząć tylko wtedy, gdy pacjent ma opiekuna, który będzie regularnie kontrolował przyjmowanie produktu. Leczenie podtrzymujące należy kontynuować tak długo jak utrzymuje się korzystne dla pacjenta działanie produktu leczniczego. Ocena korzyści terapeutycznych donepezylu powinna być wykonywana regularnie. Gdy ustanie korzystne działanie, należy rozważyć przerwanie leczenia. Indywidualna odpowiedź kliniczna pacjenta na leczenie donepezylem nie jest możliwa do przewidzenia.

Po przerwaniu leczenia obserwuje się stopniowe zmniejszanie się korzystnych skutków działania produktu leczniczego Cognezil ODT.

Niewydolność nerek i wątroby

U pacjentów z niewydolnością nerek można stosować podobny schemat dawkowania, ponieważ niewydolność nerek nie wpływa na klirens donepezylu chlorowodorku.

Ze względu na możliwą zwiększoną ekspozycję na produkt leczniczy u pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby (patrz punkt 5.2), zwiększanie dawki powinno odbywać się zgodnie z indywidualną odpowiedzią kliniczną pacjenta. Brak danych dotyczących stosowania produktu leczniczego u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Dzieci i młodzież

Produkt leczniczy Cognezil ODT nie jest zalecany do stosowania u dzieci.

Dawkowanie niemożliwe do uzyskania po zastosowaniu produktu o tej mocy można dostosować w oparciu o inne dostępne moce tego produktu.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną (donepezylu chlorowodorek), pochodne piperydyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Stosowanie produktu leczniczego Cognezil ODT u pacjentów z ciężką postacią otępienia w chorobie Alzheimera, innymi rodzajami otępienia lub innymi rodzajami zaburzeń pamięci (np. pogorszenie funkcji poznawczych związane z wiekiem) nie zostało zbadane.

Znieczulenie: Donepezylu chlorowodorek, jako inhibitor cholinesterazy, może nasilać zwiotczenie mięśni wywołane przez pochodne sukcynylocholiny w czasie znieczulenia.

Choroby sercowo-naczyniowe: Ze względu na działanie farmakologiczne, inhibitory cholinesterazy mogą wywierać działanie wagotoniczne na częstość akcji serca (np. bradykardia). Powyższe działanie może być szczególnie istotne u pacjentów z zespołem chorego węzła zatokowego lub innymi zaburzeniami przewodnictwa nadkomorowego, takimi jak blok zatokowo-przedsionkowy lub przedsionkowo-komorowy.

Istnieją doniesienia o omdleniach i drgawkach. Podczas badania pacjentów należy wziąć pod uwagę możliwość bloku serca lub zahamowania zatokowego.

Choroby układu pokarmowego: Pacjenci o zwiększonym ryzyku rozwoju wrzodów trawiennych, np. z chorobą wrzodową w wywiadzie lub przyjmujący jednocześnie niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), powinni być monitorowani w kierunku objawów choroby wrzodowej. Badania kliniczne donepezylu chlorowodorku nie wykazały jednak, zwiększonej, w porównaniu do placebo, częstości zapadania na chorobę wrzodową lub krwawienia z przewodu pokarmowego.

Choroby układu moczowo-płciowego: Choć nie było to obserwowane w badaniach klinicznych donepezylu chlorowodorku, cholinomimetyki mogą powodować niedrożność ujścia pęcherza moczowego.

Choroby neurologiczne: Napady drgawkowe: cholinomimetyki mogą wywoływać napady drgawkowe uogólnione. Jednak występowanie napadów drgawkowych może być również objawem choroby Alzheimera.

Cholinomimetyki mogą nasilać lub wywoływać objawy pozapiramidowe.

Złośliwy Zespół Neuroleptyczny (ang. NMS- Neuroleptic Malignant Syndrome): jest stanem potencjalnie zagrażającym życiu, charakteryzującym się hipertermią, sztywnością mięśni, niestabilnością autonomicznego układu nerwowego, zmianami świadomości, zwiększonym stężeniem fosfokinazy kreatynowej w surowicy; inne objawy to mioglobinuria (rabdomioliza) i ciężka niewydolność nerek.

NMS bardzo rzadko zgłaszano podczas stosowania donepezilu, zwykle u pacjentów, którzy jednocześnie przyjmowali również leki przeciwpsychotyczne.

Jeżeli u pacjenta pojawią się objawy przedmiotowe i podmiotowe wskazujące na NMS lub niespodziewanie wystąpi wysoka gorączka bez dodatkowych klinicznych oznak NMS, należy przerwać leczenie.

Choroby płuc: Ze względu na działania cholinomimetyczne należy zachować ostrożność, przepisując inhibitory cholinesterazy pacjentom z astmą oskrzelową lub obturacyjną chorobą płuc w wywiadzie. Nie należy podawać produktu leczniczego Cognezil ODT jednocześnie z innymi inhibitorami acetylocholinoesterazy, agonistami lub antagonistami układu cholinergicznego.

Ciężka niewydolność wątroby: Brak danych dotyczących stosowania produktu leczniczego u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Produkt leczniczy zawiera aspartam.

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub złym wchłanianiem glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

Badania kliniczne dotyczące śmiertelności w otępieniu naczyniopochodnym

Przeprowadzono trzy badania kliniczne trwające 6 miesięcy z udziałem pacjentów spełniających kryteria NINDS-AIREN prawdopodobnej lub możliwej demencji naczyniowej. Kryteria NINDS-AIREN zostały opracowane w celu identyfikacji pacjentów, których otępienie wydaje się spowodowane wyłącznie z przyczyn naczyniowych oraz w celu wykluczenia pacjentów z chorobą Alzheimera. W pierwszym badaniu odsetek zgonów wynosił 2/198 (1,0%) podczas stosowania donepezylu chlorowodorku w dawce 5 mg, 5/206 (2,4%) podczas stosowania donepezylu chlorowodorku w dawce 10 mg oraz 7/199 (3,5%) w grupie placebo. W drugim badaniu odsetek zgonów wynosił 4/208 (1,9%) podczas stosowania donepezylu chlorowodorku w dawce 5 mg, 3/215 (1,4%) podczas stosowania donepezylu chlorowodorku w dawce 10 mg oraz 1/193 (0,5%) w grupie placebo. W trzecim badaniu odsetek zgonów wynosił 11/648 (1,7%) podczas stosowania donepezylu chlorowodorku w dawce 5 mg oraz 0/326 (0%) w grupie placebo. Łączny odsetek zgonów w trzech badaniach dotyczących demencji naczyniowej, w grupie otrzymującej donepezylu chlorowodorek (1,7%) był liczbowo wyższy niż w grupie placebo (1,1%), jednak różnica ta nie była statystycznie znamienna. Większość zgonów pacjentów przyjmujących donepezylu chlorowodorek lub placebo wydaje się wynikać z różnych przyczyn pochodzenia naczyniowego, których można się spodziewać w tej populacji pacjentów w podeszłym wieku z chorobą naczyniową, jako chorobą podstawową.

Analiza wszystkich poważnych zdarzeń naczyniowych niezakończonych i zakończonych śmiercią nie wykazała różnicy w częstości występowania w grupie przyjmującej donepezylu chlorowodorek w porównaniu z grupą placebo.

W łącznej analizie badań dotyczących choroby Alzheimera (n=4146) oraz badań dotyczących choroby Alzheimera razem z badaniami innego rodzaju otępienia, w tym z badaniami dotyczącymi otępienia naczyniowego (całkowite n=6888), współczynnik śmiertelności w grupach placebo liczbowo przewyższał współczynnik śmiertelności w grupach przyjmujących donepezylu chlorowodorek.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Donepezylu chlorowodorek ani żaden z jego metabolitów nie hamują metabolizmu teofiliny, warfaryny, cymetydyny ani digoksyny u ludzi. Jednoczesne stosowanie digoksyny lub cymetydyny nie wpływa na metabolizm donepezylu chlorowodorku. Badania in vitro wykazały, że izoenzym 3A4 cytochromu P450 oraz w mniejszym stopniu izoenzym 2D6 biorą udział w metabolizmie donepezylu. Badania interakcji in vitro wykazały, że ketokonazol i chinidyna, inhibitory odpowiednio CYP3A4 i 2D6, hamują metabolizm donepezylu. W związku z tym powyższe oraz inne inhibitory CYP3A4, takie jak itrakonazol i erytromycyna, oraz inhibitory CYP2D6, takie jak fluoksetyna, mogą hamować metabolizm donepezylu.

W badaniu u zdrowych ochotników, ketokonazol zwiększał średnie stężenia donepezylu o około 30%. Leki pobudzające obydwa izoenzymy, takie jak ryfampicyna, fenytoina, karbamazepina oraz alkohol, mogą zmniejszać stężenie donepezylu. Ponieważ stopień działania hamującego lub pobudzającego nie jest znany, należy ostrożnie stosować leki w tym skojarzeniu.

Donepezylu chlorowodorek może zaburzać działanie leków antycholinergicznych. Może również wystąpić synergizm działania w przypadku jednoczesnego stosowania leków, takich jak sukcynylocholina, inne leki hamujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe lub agoniści cholinergiczni lub leki beta-adrenolityczne wpływające na układ przewodzący serca.

4.6    Ciąża i laktacja

Ciąża:

Brak danych dotyczących stosowania donepezylu u kobiet w ciąży.

Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego, stwierdzono natomiast toksyczność około- i poporodową (patrz punkt 5.3). Ryzyko stosowania u ludzi nie jest określone.

Nie należy stosować produktu leczniczego Cognezil ODT w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Laktacja:

Donepezyl jest wydzielany do mleka u szczurów. Brak danych dotyczących wydzielania donepezylu chlorowodorku do mleka kobiecego, nie przeprowadzono badań z udziałem kobiet w okresie laktacji. W związku z tym kobiety przyjmujące donepezyl nie powinny karmić piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych

Produkt leczniczy Cognezil ODT ma niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Otępienie w chorobie Alzheimera może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych. Ponadto, donepezyl może powodować uczucie zmęczenia, zawroty głowy i kurcze mięśni, szczególnie na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki. Lekarz prowadzący powinien rutynowo oceniać możliwość dalszego prowadzenia pojazdów lub obsługiwania skomplikowanych urządzeń mechanicznych przez pacjentów stosujących donepezyl.

4.8    Działania niepożądane

Do najczęstszych działań niepożądanych należą biegunka, kurcze mięśni, zmęczenie, nudności, wymioty i bezsenność.

Działania niepożądane występujące częściej niż jako pojedyncze przypadki przedstawiono poniżej według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania.

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często (> 1/10)

Często (> 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100)

Rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000)

Bardzo rzadko

0 1/10 000)

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

przeziębienie

Zaburzenia

jadłowstręt

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często (> 1/10)

Często (> 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100)

Rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000)

Bardzo rzadko f 1/10 000)

metabolizmu i odżywiania

Zaburzenia

psychiczne

omamy1 1 pobudzenie2 agresywne zachowanie2

Zaburzenia

układu

nerwowego

omdlenia1

zawroty

głowy

bezsenność

drgawki1

objawy

pozapiramidow

e

Złośliwy

Zespół

Neuroleptyczn

y

Zaburzenia

serca

bradykardia

blok zatokowo-przedsionkowy blok

przedsionkowo-

komorowy

Zaburzenia żołądka i jelit

biegunka

nudności

wymioty

zaburzenia

żołądkowe

krwotok

żołądkowo-

jelitowy

choroba

wrzodowa

żołądka i

dwunastnicy

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

zaburzenia czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby1 2

Zaburzenia skóry i tkanki podskórne)

wysypka

świąd

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości

kurcze mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

nietrzymanie

moczu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

bóle

głowy

zmęczenie

bóle

Badania

diagnostyczne

niewielkie

zwiększenie

aktywności

mięśniowej

kinazy

kreatynowej

we krwi

Urazy i zatrucia

urazy

**Omamy, pobudzenie oraz zachowanie agresywne ustępowały po zmniejszeniu dawki lub przerwaniu leczenia.

***W przypadku niewyjaśnionego zaburzenia czynności wątroby należy rozważyć odstawienie produktu leczniczego Cognezil ODT.

4.9 Przedawkowanie

Szacowana mediana dawki śmiertelnej donepezylu chlorowodorku po podaniu pojedynczej dawki doustnej u myszy i szczurów wynosi odpowiednio 45 i 32 mg/kg mc. lub około 225 i 160-krotność maksymalnej zalecanej dawki u ludzi wynoszącej 10 mg na dobę. U zwierząt obserwowano zależne od dawki objawy pobudzenia cholinergicznego, obejmujące zmniejszenie spontanicznej ruchliwości, leżenie na brzuchu, chwiejny chód, łzawienie, drgawki kloniczne, zaburzenia oddychania, ślinienie, zwężenie źrenic, drżenie pęczkowe mięśni oraz obniżoną temperaturę ciała.

Przedawkowanie inhibitorów cholinesterazy może prowadzić do przełomu cholinergicznego, charakteryzującego się nasilonymi nudnościami, wymiotami, ślinieniem, poceniem się, bradykardią, obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi, zaburzeniami oddychania, zapaścią i drgawkami. Możliwe jest również narastające osłabienie mięśni, które może prowadzić do śmierci w przypadku osłabienia mięśni oddechowych.

Podobnie jak w każdym przypadku przedawkowania, należy zastosować ogólne leczenie podtrzymujące. Jako odtrutkę po przedawkowaniu produktu leczniczego Cognezil ODT można podać trzeciorzędowe leki antycholinergiczne, takie jak atropina. Zaleca się dożylne podawanie siarczanu atropiny, aż do osiągnięcia działania: dawka początkowa to 1,0 do 2,0 mg dożylnie, a kolejne dawki w zależności od odpowiedzi klinicznej. Obserwowano nietypowe zmiany ciśnienia tętniczego krwi oraz częstości pracy serca w przypadku stosowania innych leków cholinomimetycznych w skojarzeniu z czwartorzędowymi lekami antycholinergicznymi, takimi jak glikopirolan. Nie zbadano, czy donepezylu chlorowodorek i (lub) jego metabolity mogą być usuwane przez dializę (hemodializę, dializę otrzewnową lub hemofiltrację).

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciw otępieniu, antycholinoesterazy, kod ATC: N06DA02.

Donepezylu chlorowodorek jest swoistym i odwracalnym inhibitorem acetylocholinoesterazy, głównej cholinesterazy w mózgu. In vitro donepezylu chlorowodorek jest ponad 1000 razy silniejszym inhibitorem tego enzymu niż butyrylocholinesteraza - enzym, który jest obecny głównie poza ośrodkowym układem nerwowym.

Otępienie w chorobie Alzheimera.

W badaniach klinicznych u pacjentów z otępieniem w chorobie Alzheimera, podawanie raz dziennie dawek dobowych donepezylu chlorowodorku wynoszących 5 mg lub 10 mg powodowało zahamowanie aktywności acetylocholinoestrazy (mierzonej w błonie erytrocytów) w stanie stacjonarnym odpowiednio o 63,6% i 77,3%, zmierzonej po podaniu dawki. Wykazano, że hamowanie acetylocholinoesterazy (AChE) w krwinkach czerwonych przez donepezylu chlorowodorek jest skorelowane ze zmianami w skali ADAS-Cog, mierzącej wybrane elementy zdolności poznawczych. Wpływ donepezylu chlorowodorku na przebieg podstawowej choroby neurologicznej nie był badany. W związku z tym nie można uznać, że donepezylu chlorowodorek wywiera jakikolwiek wpływ na rozwój choroby.

Skuteczność donepezylu w leczeniu otępienia w chorobie Alzheimera oceniano w czterech kontrolowanych placebo badaniach, w 2 badaniach trwających 6 miesięcy i 2 badaniach trwających rok.

W sześciomiesięcznym badaniu klinicznym skuteczność leczenia donepezylem oceniano z zastosowaniem trzech kryteriów: skali ADAS-Cog (mierzącej zdolności poznawcze), skali CIBIC-Clinical Interview Based Impression of Change with Caregiver Input (ogólna ocena zdolności pacjenta do pojmowania, dokonana przez lekarza z uwzględnieniem oceny opiekuna) oraz skali Activities of Daily Living Subscale of the Clinical Dementia Rating Scale (miara zdolności funkcjonowania w życiu społecznym i rodzinnym, oceniająca zainteresowania i dbałość o higienę osobistą).

Pacjenci spełniający poniższe kryteria, byli zaliczani do grupy pacjentów odpowiadających na leczenie.

Pacjenci odpowiadający na leczenie = poprawa o co najmniej 4 punkty w skali ADAS-Cog, brak pogorszenia w skali CIBIC oraz brak pogorszenia w punktacji Activities of Daily Living Subscale of the Clinical Dementia Rating Scale.

% pacjentów odpowiadających na leczenie

Populacja przeznaczona do leczenia n = 365

Populacja poddana ocenie n = 352

Grupa placebo

10%

10%

Grupa otrzymująca donepezylu chlorowodorek w dawce 5 mg

18%*

18%*

Grupa otrzymująca donepezylu chlorowodorek w dawce 10 mg

21%*

22%**

*p < 0,05

** p < 0,01

Donepezylu chlorowodorek w sposób statystycznie znamienny i zależny od dawki zwiększa odsetek pacjentów zaliczonych do grupy odpowiadającej na leczenie.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Absorpcja: Maksymalne stężenia leku w osoczu są osiągane po około 3 do 4 godzin po podaniu doustnym. Stężenia w osoczu i pole pod krzywą zwiększają się proporcjonalnie do dawki. Czas półtrwania fazy eliminacji wynosi około 70 godzin, dlatego wielokrotne podawanie pojedynczych dawek dobowych prowadzi do stopniowego osiągania stanu stacjonarnego. Stan bliski stacjonarnemu jest osiągany w ciągu 3 tygodni od rozpoczęcia leczenia. Po osiągnięciu stanu stacjonarnego, stężenie donepezylu chlorowodorku w osoczu i związane z tym właściwości farmakodynamiczne, wykazują niewielką zmienność w ciągu doby.

Pokarm nie wpływa na wchłanianie donepezylu chlorowodorku.

Dystrybucja: Donepezylu chlorowodorek wiąże się z białkami osocza u ludzi w około 95%. Stopień wiązania czynnego metabolitu 6-O-demetylodonepezylu z białkami osocza nie jest znany. Dystrybucja donepezylu chlorowodorku do różnych tkanek ciała nie została dokładnie zbadana. Jednakże w badaniu przeprowadzonym u zdrowych ochotników płci męskiej o zbliżonej masie ciała, po 240 godzinach od podania pojedynczej dawki 5 mg znakowanego izotopem węgla 14C donepezylu chlorowodorku, około 28% znakowanego związku pozostało w organizmie. To sugeruje, że donepezylu chlorowodorek i (lub) jego metabolity mogą pozostawać w organizmie przez ponad 10 dni.

Metabolizm/wydalanie: Chlorowodorek donepezylu jest wydalany z moczem zarówno w postaci niezmienionej, jak i metabolizowany przez układ cytochromu P450 do wielu metabolitów, z których nie wszystkie zidentyfikowano. Po jednokrotnym podaniu dawki 5 mg chlorowodorku donepezylu znakowanego 3 4 5 6 7 8 9 10 11C radioaktywność osocza, wyrażona jako procent podanej dawki, wynikała głównie z obecności postaci niezmienionej chlorowodorku donepezylu (30%), 6-O-demetylodonepezylu (11% -jedyny metabolit wykazujący podobne działanie do chlorowodorku donepezylu), N-tlenku cis-donepezylu (9%), 5-O-demetylodonepezylu (7%) oraz sprzężonego glukuronidu 5-0-demetylodonepezylu (3%). Około 57% całkowitej podanej radioaktywności wykryto w moczu (17%

- donepezyl w postaci niezmienionej), a 14,5% w kale, co sugeruje, że biotransformacja oraz wydalanie z moczem są głównymi drogami eliminacji. Brak danych wskazujących na krążenie jelitowo-wątrobowe chlorowodorku donepezylu i (lub) któregokolwiek z jego metabolitów.

Stężenia donepezylu w osoczu zmniejszają się wraz z okresem półtrwania wynoszącym około 70 godzin.

Płeć, rasa i palenie tytoniu w wywiadzie nie mają klinicznie istotnego wpływu na stężenia donepezylu chlorowodorku w osoczu. Nie przeprowadzono odpowiednich badań właściwości farmakokinetycznych donepezylu u zdrowych osób w podeszłym wieku ani u pacjentów z chorobą Alzheimera lub demencją naczyniową. Jednak średnie stężenia w osoczu u pacjentów były zbliżone do stężeń u młodych, zdrowych ochotników.

Stężenia donepezylu w stanie stacjonarnym u pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby były zwiększone; średnie AUC było zwiększone o 48% a średnie Cmax o 39% (patrz punkt 4.2).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Szeroko zakrojone badania na zwierzętach doświadczalnych wykazały, że donepezyl powoduje niewiele działań innych niż zamierzone działania farmakologiczne, czyli działanie pobudzające układ cholinergiczny (patrz punkt 4.9). W testach na komórkach bakterii i ssaków donepezyl nie wykazywał właściwości mutagennych. W badaniach in vitro obserwowano pewne działania klastogenne po zastosowaniu stężeń toksycznych dla komórek oraz ponad 3000 razy większych niż stężenia w osoczu w stanie stacjonarnym. W teście mikrojądrowym in vivo u myszy nie obserwowano działania klastogennego ani innych działań genotoksycznych. W długoterminowych badaniach karcynogenności prowadzonych na szczurach i na myszach nie stwierdzono działania rakotwórczego.

Donepezylu chlorowodorek nie wpływał na płodność u szczurów i nie wykazywał działania teratogennego u szczurów ani królików, jednak podawany ciężarnym samicom szczura w dawkach 50-krotnie większych niż dawki stosowane u ludzi, niewielki wpływ na częstość występowania porodów martwych płodów i wpływał na przeżywalność młodych we wczesnym okresie pourodzeniowym (patrz punkt 4.6).

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/Aclar/Aluminium lub Aluminium/Aluminium zawierające 7, 10 lub 14 tabletek.

Dostępne wielkości opakowań:

7, 28, 30, 50, 56, 60, 98, lub 120 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvezdova 1716/2b, 140 78 Praga 4, Republika Czeska

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 17289

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

03.09.2010

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

03.12.2012

9

1

U pacjentów badanych w kierunku omdleń lub napadów padaczkowych należy wziąć pod uwagę

2

możliwość bloku serca lub zahamowania zatokowego (patrz punkt 4.4).

3

   DANE FARMACEUTYCZNE

4

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

5

Potasu polakrilina

6

Celuloza mikrokrystaliczna

7

Laktoza jednowodna suszona rozpyłowo

8

Sodu cytrynian bezwodny

9

Aspartam (E951)

10

Kroskarmeloza sodowa

11

Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian Kwas solny, jako regulator pH

Cognezil ODT