Imeds.pl

Colchican 0,5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

COLCHICAN, 0,5 mg, tabletki powlekane

Colchicinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Colchican i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Colchican

3.    Jak stosować Colchican

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Colchican

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Colchican i w jakim celu się go stosuje

Colchican stosowany jest w leczeniu ostrych napadów dny moczanowej (skazy moczanowej). Dna moczanowa jest chorobą przebiegającą z zapaleniem stawów wywołanym odkładaniem się w tkankach (stawach i strukturach okołostawowych) kryształów moczanów jednosodowych. Lek zmniejsza stan zapalny w ostrych napadach dny.

Lek nie wpływa na stężenie kwasu moczowego we krwi i tkankach.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Colchican Kiedy nie stosować leku Colchican:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    jeśli pacjent ma ciężkie choroby serca,

-    jeśli pacjent ma ciężkie choroby żołądka i jelit,

-    jeśli pacjent ma ciężkie choroby wątroby,

-    jeśli pacjent ma ciężkie uszkodzenie nerek,

-    jeśli pacjent ma zaburzenia krwi.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność stosując Colchican:

-    jeśli pacjent ma problemy z sercem lub wątrobą,

gdy u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek,

-    jeśli u pacjenta występują schorzenia przewodu pokarmowego, po spożyciu leku może wystąpić biegunka, wymioty i bóle brzucha.

Przed zastosowaniem leku Colchican pacjent powinien poinformować lekarza jeśli przyjmuje cyklosporyny lub antybiotyki z grupy makrolidów.

Colchican a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lek może pogarszać wchłanianie witaminy B12.

Należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowanych lekach, takich jak cyklosporyna, statyny (leki zmniejszające stężenie cholesterolu np. simwastatyna, lowastatyna) lub antybiotyki z grupy makrolidów (erytromycyna, klarytromycyna), zwłaszcza jeśli u pacjenta występują zaburzenia pracy nerek, gdyż po zastosowaniu ich łącznie z lekiem Colchican mogą wystąpić zaburzenia czynności szpiku kostnego.

Cymetydyna (lek stosowany w leczeniu wrzodów trawiennych) może powodować zagrażające życiu zwiększenie stężenia leku we krwi.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wolno stosować leku Colchican u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leku Colchican na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Ze względu na możliwość wystąpienia zawrotów głowy po zażyciu leku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Colchican zawiera laktozę jednowodną

Lek zawiera laktozę jednowodną (jedna tabletka zawiera 117,32 mg laktozy jednowodnej). Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Colchican

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W uzasadnionych przypadkach lekarz może zalecić większą dawkę: dorośli początkowo 2 tabletki (1 mg) a następnie 1 tabletkę (0,5 mg) co 2 do 3 godzin, aż do ustąpienia bólu wywołanego stanem zapalnym lub wystąpienia działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego w postaci wymiotów lub biegunki.

Nie należy stosować całkowitej dawki dobowej większej niż 12 tabletek (6 mg).

Jeśli wystąpią działania niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku.

Tabletkę należy popić odpowiednią ilością wody.

Powtórzenie leczenia ostrego ataku dny moczanowej może nastąpić dopiero po upływie trzech dni od poprzedniego leczenia.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 18 lat.

Pacjenci w podeszłym wieku

Colchican należy ostrożnie stosować u pacjentów w podeszłym wieku.

Pacjenci z zaburzeniami wątroby

Colchican należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Lek jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Pacjenci z zaburzeniami nerek

Zaleca się następujące dawkowanie:

-    przy klirensie kreatyniny > 50 ml/min 0,5 mg kolchicyny doustnie 2 razy dziennie;

-    przy klirensie kreatyniny 35-49 ml/min 0,5 mg kolchicyny doustnie 1 raz dziennie;

-    przy klirensie kreatyniny 10-34 ml/min 0,5 mg kolchicyny doustnie co 2-3 dni;

-    przy klirensie kreatyniny < 10 ml/min stosowanie kolchicyny jest przeciwwskazane.

Nie zaleca się stosowania kolchicyny u pacjentów poddanych hemodializie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Colchican

W przypadku zastosowania dawki większej niż zalecana należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pierwsze objawy przedawkowania mogą wystąpić po okresie utajenia po upływie 2 do 12 godzin. Pominięcie zastosowania leku Colchican

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy zwrócić się do lekarza w celu ustalenia terminu przyjęcia kolejnej dawki.

Przerwanie stosowania leku Colchican

Colchican należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Podczas badań klinicznych leku bardzo często (u więcej niż 1 osoby na 10) obserwowano następujące działania niepożądane: nudności, biegunkę i bóle brzucha.

Działania niepożądane obserwowane po wprowadzeniu leku do obrotu (na podstawie dostępnych danych nie można oszacować częstości występowania):

-    zmniejszenie liczby białych krwinek zwanych granulocytami (agranulocytoza),

-    niewydolność szpiku kostnego,

-    zmniejszenie liczby prawidłowych krwinek (pancytopenia),

-    zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia),

-    neurogenna choroba mięśni,

-    uszkodzenie tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej (rabdomioliza),

-    uszkodzenie nerek,

-    nadwrażliwość (alergia),

-    miopatia (schorzenie tkanki mięśniowej),

-    anemia aplastyczna (choroba, w której szpik nie wytwarza żadnych komórek krwi),

-    anemia hemolityczna (skrócenie czasu przeżycia czerwonych krwinek),

-    inne: zawroty głowy, wymioty, świąd, plamica, pieczenie skóry, łysienie, schorzenia paznokci.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tek: (22) 49 21 301, faks: (22) 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Colchican

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Colchican

Substancją czynną leku jest kolchicyna. Jedna tabletka powlekana zawiera 0,5 mg kolchicyny. Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, powidon K-25, kwas stearynowy, talk, magnezu stearynian.

Otoczka: laktoza jednowodna, hypromeloza 6 cP, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000, żelaza tlenek czerwony (E 172).

Jak wygląda Colchican i co zawiera opakowanie

Colchican ma postać tabletek powlekanych barwy różowej, okrągłych, obustronnie wypukłych, o średnicy nominalnej 8 mm, bez plam i uszkodzeń.

Opakowanie zawiera 20 lub 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Polfarmex S.A.

ul. Józefów 9

99-300 Kutno

Polska (Poland)

tek: (24) 357 44 44

faks: (24) 357 45 45

e-mail: polfarmex@polfarmex.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: