+ iMeds.pl

Colchicum dispert 0,5 mgUlotka Colchicum dispert

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Colchicum Dispert 0,5 mg, tabletki drażowane

Colchici seminis extractum siccum (50-150:1)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Colchicum Dispert i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Colchicum Dispert

3.    Jak stosować lek Colchicum Dispert

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Colchicum Dispert

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK COLCHICUM DISPERT I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Colchicum Dispert stosowany jest w leczeniu ostrych napadów dny moczanowej (skazy moczanowej). Dna moczanowa jest chorobą przebiegającą z zapaleniem stawów wywołanym odkładaniem się w tkankach (stawach i strukturach okołostawowych) kryształów moczanów jednosodowych. Lek zmniejsza stan zapalny w ostrych napadach dny.

Lek nie wpływa na stężenie kwasu moczowego we krwi i tkankach.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU COLCHICUM DISPERT

Kiedy nie stosować leku Colchicum Dispert

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku Colchicum Dispert,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie choroby serca,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie choroby żołądka i jelit,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie choroby wątroby,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie uszkodzenie nerek,

-    je śli u pacj enta występuj ą zaburzenia krwi.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Colchicum Dispert

-    jeśli pacjent ma problemy z sercem lub wątrobą

-    gdy u pacj enta występuj ą zaburzenia czynności nerek

-    jeśli u pacjenta występują schorzenia przewodu pokarmowego, po spożyciu leku może wystąpić

biegunka, wymioty i bóle brzucha.

Przed zastosowaniem leku Colchicum Dispert pacjent powinien poinformować lekarza, jeśli przyjmuje cyklosporyny lub antybiotyki z grupy makrolidów.

Stosowanie Colchicum Dispert z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Lek może pogarszać wchłanianie witaminy B12.

Należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowanych lekach, takich jak cyklosporyna, statyny (leki zmniejszające stężenie cholesterolu np. simwastatyna, lowastatyna) lub antybiotyki z grupy makrolidów (erytromycyna, klarytromycyna), zwłaszcza jeśli u pacjenta występują zaburzenia pracy nerek, gdyż po zastosowaniu ich łącznie z lekiem Colchicum Dispert mogą wystąpić zaburzenia czynności szpiku kostnego.

Cymetydyna (lek stosowany w leczeniu wrzodów trawiennych) może powodować zagrażaj ące życiu zwiększenie stężenia leku we krwi.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie wolno stosować leku Colchicum Dispert u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leku Colchicum Dispert na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

Ze względu na możliwość wystąpienia zawrotów głowy po zażyciu leku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Colchicum Dispert

Lek zawiera laktozę i sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyj ęciem leku.

Lek zawiera barwnik: czerwień koszenilową, która może powodować reakcje alergiczne.

3. JAK STOSOWAĆ LEK COLCHICUM DISPERT

Lek Colchicum Dispert należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

W ostrym ataku dny zazwyczaj stosowana dawka to 1 tabletka (0,5 mg kolchicyny) trzy razy na dobę.

W uzasadnionych przypadkach lekarz może zalecić większą dawkę: dorośli początkowo 2 tabletki (1 mg), a następnie 1 tabletkę (0,5 mg) co 2 do 3 godzin, aż do ustąpienia bólu wywołanego stanem zapalnym lub wystąpienia działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego lub do osiągnięcia całkowitej dawki dobowej 12 tabletek (6 mg).

Jeśli wystąpią działania niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku.

Tabletkę należy popić odpowiednią ilością wody.

Powtórzenie leczenia ostrego ataku dny moczanowej może nastąpić dopiero po upływie trzech dni od poprzedniego leczenia.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 18 lat.

Pacjenci w podeszłym wieku

Colchicum Dispert należy ostrożnie stosować u pacjentów w podeszłym wieku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Colchicum Dispert

W przypadku zastosowania dawki większej niż zalecana należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pierwsze objawy przedawkowania mogą wystąpić po okresie utajenia po upływie 2 do 12 godzin. Pominięcie zastosowania leku Colchicum Dispert

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy zwrócić się do lekarza w celu ustalenia terminu przyjęcia kolejnej dawki.

Przerwanie stosowania leku Colchicum Dispert

Lek Colchicum Dispert należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Colchicum Dispert może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas badań klinicznych leku bardzo często (u 1 na 10 pacjentów) obserwowano następujące działania niepożądane: nudności, biegunkę i bóle brzucha.

Działania niepożądane obserwowane po wprowadzeniu leku do obrotu (na podstawie dostępnych danych nie można oszacować częstości występowania):

-    zmniejszenie liczby białych krwinek zwanych granulocytami (agranulocytoza),

-    niewydolność szpiku kostnego,

-    zmniejszenie liczby prawidłowych krwinek (pancytopenia),

-    zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia),

-    neurogenna choroba mięśni,

-    uszkodzenie tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej (rabdomioliza),

-    uszkodzenie nerek,

-    nadwrażliwość (alergia),

-    miopatia (schorzenie tkanki mięśniowej),

-    anemia aplastyczna (choroba, w której szpik nie wytwarza żadnych komórek krwi),

-    anemia hemolityczna (skrócenie czasu przeżycia czerwonych krwinek),

-    inne: zawroty głowy, wymioty, świąd, plamica, pieczenie skóry, łysienie, schorzenia paznokci.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK COLCHICUM DISPERT

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 oC.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Colchicum Dispert po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera lek Colchicum Dispert

Substancją czynną leku jest

Colchici seminis extractum siccum (50-150:1),

ekstrahent - chlorek metylenu,

wyciąg natywny - 4-15%,

substancje pomocnicze: laktoza - 57-64%,

celuloza mikrokrystaliczna - 28-32%.

Inne składniki leku to:

Rdzeń: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, talk, kopowidon K 28, kwas stearynowy, magnezu stearynian.

Otoczka: szelak, guma arabska, powidon K 25, magnezu tlenek lekki, makrogol 6000, sacharoza, talk, tytanu dwutlenek, karmeloza sodowa,: Opalux AS 250000: sacharoza, czerwień koszenilowa E 124, lak aluminiowy żółcieni chinolinowej E 104, tytanu dwutlenek E 171, powidon, wosk karnauba.

Jak wygląda lek Colchicum Dispert i co zawiera opakowanie

Lek Colchicum Dispert jest dostępny w blistrach Aluminium/PVC/PVDC znajdujących się w pudełkach tekturowych zawierających 20 lub 50 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Pharmaselect International Beteiligungs GmbH Ernst - Melchior Gasse 20 1020 Wiedeń, Austria

Data zatwierdzenia ulotki:

5

Colchicum dispert

Charakterystyka Colchicum dispert

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Colchicum Dispert 0,5 mg tabletki drażowane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka drażowana zawiera 0,5 mg alkaloidów z wyciągu suchego z nasienia zimowitu jesiennego

Colchici seminis extractum siccum (50-150:1) ekstrahent - chlorek metylenu, wyciąg natywny - 4-15%, substancje pomocnicze: laktoza - 57-64%, celuloza mikrokrystaliczna - 28-32%

Produkt leczniczy zawiera 41,6-43,9 mg laktozy jednowodnej w rdzeniu tabletki.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka drażowana.

Ciemnoczerwone, okrągłe tabletki drażowane.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania Ostre ataki dny moczanowej.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

W ostrych atakach dny moczanowej u dorosłych stosuje się 1 tabletkę drażowaną (0,5 mg) trzy razy na dobę.

W ostrych atakach dny moczanowej u dorosłych stosuje się początkowo dawkę 1mg (2 tabletki drażowane), a nastepnie po 0,5mg (1 tabletka drażowana) co dwie, trzy godziny, aż do ustąpienia bólu wywołanego stanem zapalnym lub wystąpienia działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego w postaci wymiotów lub biegunki.

Nie należy stosować całkowitej dawki dobowej większej niż 12 tabletek (6 mg).

Jeśli wystąpią działania niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego należy natychmiast przerwać podawanie.

Tabletkę drażowaną należy połknąć w całości popijając odpowiednią ilością wody.

Powtórzenie leczenia ostrego ataku dny moczanowej może nastąpić dopiero po upływie trzech dni od poprzedniego leczenia.

Dzieci i młodzież

Produkt leczniczy Colchicum Dispert nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 18 lat ze względu na niewystarczającą ilość danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Pacjenci w podeszłym wieku

Colchicum Disperi należy ostrożnie stosować u pacjentów w podeszłym wieku.

4.3    Przeciwwskazania

•    nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,

•    ciężkie zaburzenia czynności    serca,

•    ciężkie zaburzenia żołądka i jelit,

•    ciężkie zaburzenia czynności    wątroby,

•    ciężkie zaburzenia czynności    nerek,

•    zaburzenia hematologiczne.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt należy ostrożnie stosować u pacjentów w podeszłym wieku, osłabionych, ze schorzeniami kardiologicznymi oraz chorobami wątroby.

Pacjenci ze schorzeniami przewodu pokarmowego mogą odczuwać zaostrzenie objawów w następstwie antymitotycznego działania produktu prowadzącego do biegunki, nudności, wymiotów i bólów brzucha.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek mogą wystąpić zaburzenia szpiku kostnego, agranulocytoza, neuromiopatia, miopatia lub rabdomioliza. Jednoczesne stosowanie cyklosporyny lub antybiotyków makrolidowych i produktu Colchicum Disperi może też zaostrzać objawy.

Produkt leczniczy zawiera laktozę, dlatego nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Produkt leczniczy zawiera sacharozę, dlatego pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni go przyjmować.

Produkt leczniczy zawiera barwnik: czerwień koszenilową A (E 124), który może powodować reakcje alergiczne, również astmę, dlatego też nie powinien być stosowany u pacjentów nadwrażliwych na ten związek.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

W literaturze naukowej obserwowano następujące interakcje:

•    produkt może zmniejszać wchłanianie witaminy B12,

•    jednoczesne stosowanie produktu Colchicum Dispert z cyklosporyną, inhibitorami reduktazy HMG-CoA (statyny) lub antybiotykami makrolidowymi, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, może wywoływać zaburzenia szpiku kostnego, agranulocytozę, neuromiopatię, miopatię lub rabdomiolizę,

•    inhibitory cytochromu P-450 takie jak cymetydyna lub erytromycyna mogą powodować zwiększenie stężenia substancji czynnej we krwi.

4.6    Ciąża i laktacja

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania produktu Colchicum Dispert u kobiet w ciąży.

Badania na zwierzętach dotyczące wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka lub płodu, przebieg porodu i rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3) są niewystarczające. Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane.

Produktu Colchicum Dispert nie wolno stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Nie ma wystarczających danych dotyczących przenikania substancji czynnej do mleka zwierząt lub kobiet karmiących piersią. Dane fizyko-chemiczne i dostępne dane farmakodynamiczno-toksykologiczne wskazują na przenikanie substancji czynnej do mleka matki, dlatego nie można wykluczyć ryzyka dla dziecka karmionego piersią.

Produktu Colchicum Dispert nie wolno stosować w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ze względu na możliwość wystąpienia zawrotów głowy po zażyciu produktu nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

4.8    Działania niepożądane

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Działania niepożądane obserwowane podczas badań klinicznych:

Zaburzenia żołądka i jelit Bardzo często (>1/10)

Nudności, biegunka, bóle brzucha

Działania niepożądane obserwowane po wprowadzeniu kolchicyny do obrotu:

Następujące działania niepożądane obserwowano po wprowadzeniu kolchicyny od obrotu (na podstawie zebranych danych nie można oszacować częstości występowania):

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Agranulocytoza, niewydolność szpiku kostnego, anemia aplastyczna, anemia hemolityczna, pancytopenia, trombocytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego Nadwrażliwość

Zaburzenia układu nerwowego Neuromiopatia, zawroty głowy

Zaburzenia żołądka i jelit Wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Świąd, plamica, pieczenie skóry, łysienie, schorzenia paznokci

Zaburzenia mieśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Rabdomioliza, miopatia

Zaburzenia nerek i dróg moczowych Zaburzenie czynności nerek

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Toksyczność ostra i zgon mogą wystąpić po zażyciu dawki przekraczającej 0,5 mg/kg. Pierwsze objawy występują po okresie utajenia od 2 do 12 godzin po zażyciu dawki i obejmują krwotoczne zapalenie błony śluzowej żołądka i jelit, bóle brzucha, biegunkę, nudności i wymioty z zaburzeniami równowagi elektrolitowej i leukocytozą.

W późniejszym okresie, pomiędzy 24 a 72 godziną po spożyciu dawki mogą wystąpić niewydolność wieloorganowa z uszkodzeniem płuc, zaburzenie czynności nerek, uszkodzenie komórek wątroby, uszkodzenie mięśni i kardiomiopatia. Mogą również wystąpić: agranulocytoza, leukopenia, trombocytopenia, rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe i zapaść naczyniowa prowadząca do szoku.

Neurologiczne objawy przedawkowania to drgawki, majaczenia, osłabienie mięśniowe, neuropatia i wstępujący paraliż. Przyczyną śmierci może być depresja oddechowa, zapaść naczyniowa lub niewydolność szpiku kostnego.

W wyniku stosowania produktu mogą wystąpić: osłabienie mięśniowe, świąd, łysienie, neuropatia, toksyczne zapalenie wątroby i toksyczna nefropatia ze skąpomoczem i krwiomoczem, a także niewydolność szpiku kostnego z agranulocytozą i anemią aplastyczną.

Leczenie

W przypadku przedawkowania produktu należy wykonać płukanie żołądka, najlepiej w ciągu 60 minut od zażycia dawki, oraz podać węgiel aktywowany. Biegunki nie należy leczyć, gdyż substancja czynna wydala się głównie z kałem.

Zasadniczym leczeniem jest leczenie objawowe i wspomagające.

W przypadku podwyższonego ciśnienia płynów w organizmie stosować leczenie standardowe.

Stan hemodynamiczny, kardiologiczny i oddechowy, jak również elektrolity we krwi, muszą być ściśle monitorowane i kontrolowane. Ze względu na wysoki stopień wiązania kolchicyny z tkankami nie jest ona usuwana za pomocą dializy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciw dnie moczanowej, leki niewpływające na metabolizm kwasu moczowego, kod ATC: M 04 AC 01

Substancja czynna wiąże się z mikrotubulami w metafazie podziału komórki. Poprzez zahamowanie polimeryzacji mikrotubuli kolchicyna wpływa na wrzeciono kariokinetyczne. Ponadto zmniejsza ruchy i degranulację wewnątrzkomórkowych lizosomów. W ten sposób substancja czynna działa jednocześnie jako trucizna wrzeciona kariokinetycznego, a także zmniejsza uwalnianie lizozymów, chemoatraktantów i kwasu mlekowego.

Ponadto substancja czynna hamuje fagocytozę kryształów moczanów przez leukocyty. Rozpad błony komórkowej leukocytów i ich mobilizacja, migracja i zdolność do adhezji ulegają zmniejszeniu. Napływ nowych granulocytów ulega zahamowaniu. Substancja czynna nie wpływa na stężenie kwasu moczowego we krwi i tkankach.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Łatwo wchłania się z przewodu pokarmowego. Średnie stężenie maksymalne w osoczu krwi

(4,2 ng/ml) zmierzono około 60 min po podaniu doustnym 2 tabletek drażowanych (zawierających 2 x

0,5 mg alkaloidów, 2 x 0,38 mg substancji czynnej produktu).

Dystrybucja

Dostępność po podaniu doustnym wynosi 25-50%. Substancja czynna wiąże się z białkami osocza w 30-50%, po wchłonięciu jest usuwana z osocza i przenika do różnych tkanek. Substancja czynna jest

dystrybuowana do leukocytów obwodowych. Stężenie osiągane wewnątrz tych komórek może być większe niż w osoczu. Duże stężenia substancja czynna osiąga również w nerkach, wątrobie i śledzionie, prowadząc do objawów toksycznych związanych z kumulacją związku w tkance.

Metabolizm i wydalanie

Substancja czynna jest częściowo acetylowana w wątrobie i wolno metabolizowana w innych tkankach. Wydalanie następuje głównie z kałem, około 10-20% wydala się z moczem. Ilość wydalana z moczem może się zwiększyć w przypadku chorób wątroby. Z powodu dużych stężeń substancji czynnej osiąganych w tkankach tylko 10% pojedynczej dawki wydala się w ciągu pierwszych 24 godzin od zażycia produktu. Wydalanie substancji czynnej może trwać nawet powyżej 10 dni po zakończeniu leczenia.

Po doustnym podaniu 1 mg substancji czynnej średni okres półtrwania wynosił 4,4 h u pacjentów z prawidłową czynnością nerek, a 18,8 h u pacjentów z niewydolnością nerek.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Działania niepożądane, których nie obserwowano w badaniach klinicznych, występowały u zwierząt po narażeniu podobnym do tego występującego w warunkach klinicznych i mogą one mieć znaczenie w praktyce klinicznej.

Testy wykonane na zarodkach myszy, chomika, królika i kurczaka wykazały, że substancja czynna działa teratogennie. Ponadto po podskórnym podaniu samcom królika substancji czynnej (1,5 i 3,0 mg/około 2 kg masy ciała, 2 razy w tygodniu) zaobserwowano zaburzenia spermatogenezy i atrofię jąder.

Substancja czynna powoduje ponadto uszkodzenia chromosomów w kulturach ludzkich limfocytów. Związek pomiędzy tymi uszkodzeniami, a działaniem teratogennym u ludzi nie został jednoznacznie dowiedziony.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, talk, kopowidon K 28, kwas stearynowy, magnezu stearynian.

Otoczka: szelak, guma arabska, powidon K 25, magnezu tlenek lekki, makrogol 6000, sacharoza, talk, tytanu dwutlenek, karmeloza sodowa, Opalux AS 250000: sacharoza, czerwień koszenilowa (E 124), żółcień chinolinowa (E 104), tytanu dwutlenek (E 171), powidon, wosk karnauba.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 oC.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Aluminium/PVC/PVDC w pudełku tekturowym zawierającym 20 lub 50 tabletek drażowanych.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pharmaselect International Beteiligungs GmbH Ernst - Melchior Gasse 20 1020 Wiedeń, Austria

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

16971

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

15.06.2010

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Colchicum dispert