+ iMeds.pl

Coldrex ktr 500 mg + 30 mgUlotka Coldrex ktr

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Coldrex KTR, 500 mg +30 mg, tabletki powlekane

Paracetamolum + Pseudoephedrini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Coldrex KTR i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Coldrex KTR

3.    Jak stosować lek Coldrex KTR

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Coldrex KTR

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Coldrex KTR i w jakim celu się go stosuje

Coldrex KTR jest lekiem o działaniu: przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i udrożniającym przewody nosowe oraz ujścia zatok przynosowych.

Coldrex KTR jest wskazany w leczeniu objawów grypy i przeziębienia, takich jak: katar, zatkany nos, ból gardła, ból głowy, bóle mięśniowe, gorączka, ból w przebiegu zapalenia zatok przynosowych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Coldrex KTR Kiedy nie stosować leku Coldrex KTR:

- jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol, pseudoefedrynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6).

-    w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek, wysokiego nadciśnienia tętniczego lub ciężkiej choroby niedokrwiennej serca,

-    w trakcie stosowania sympatykomimetyków - leków obkurczających naczynia krwionośne błon śluzowych, leków hamujących apetyt i substancji psychostymulujących o działaniu podobnym do amfetaminy,

-    w trakcie leczenia inhibitorami MAO ani w ciągu dwóch tygodni po jego zakończeniu. Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie należy stosować z innymi lekami zawierającymi paracetamol.

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem w razie:

-    niewydolności wątroby lub nerek,

-    choroby niedokrwiennej serca,

-    arytmii,

-    nadciśnienia,

-    nadczynności tarczycy,

-    rozrostu gruczołu krokowego,

-    cukrzycy,

-    jaskry (schorzenie oka prowadzące do pogorszenia lub utraty wzroku),

-    guza chromochłonnego nadnerczy,

-    przyjmowania leków obniżających ciśnienie krwi (np. leków beta-adrenolitycznych)

-    niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej,

-    uzależnienia od alkoholu.

W czasie przyjmowania leku nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u pacjentów głodzonych i regularnie pijących alkohol.

Należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i skonsultować się z lekarzem w przypadku:

-    nagłego bólu brzucha lub pojawienia się krwi w stolcu

-    nagłego bólu głowy, nudności, wymiotów oraz zaburzenia widzenia

Lek Coldrex KTR a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku przyjmowania następujących leków: metoklopramidu, domperidonu (stosowanych przeciw nudnościom i wymiotom), cholestyraminy (stosowanej w celu zmniejszania dużego stężenia cholesterolu we krwi), leków stosowanych w nadciśnieniu tętniczym (np. bretylium, betanidyna, guanetydyna, debryzochina, metyldopa, beta-adrenolityki), warfaryny lub innych leków przeciwzakrzepowych (w razie konieczności regularnego codziennego stosowania leku), leków nasennych, przeciwpadaczkowych, ryfampicyna (lek przeciwbakteryjny), inhibitorów MAO (leki stosowane w depresji), salicylamidu, sympatykomimetyków (takich jak środki obkurczające naczynia, hamujące apetyt i substancje psychostymulujące o działaniu podobnym do amfetaminy), furazolidonu (lek przeciwbakteryjny), trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, niesteroidowych leków przeciwzapalnych (m.in. kwasu acetylosalicylowego).

Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi).

Lek Coldrex KTR z alkoholem

W czasie przyjmowania leku nie należy pić alkoholu (patrz Ostrzeżenia i środki ostrożności, powyżej). Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może wywoływać zawroty głowy, które mogą wpływać negatywnie na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Coldrex KTR

Stosowanie u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Doustnie, 2 tabletki, w razie konieczności dawkę można powtarzać w odstępach co 4-6 godzin.

Nie należy przyjmować leku częściej niż co 4 godziny ani stosować więcej niż 8 tabletek w ciągu doby.

Nie należy stosować dawki większej niż zalecana.

Jeśli objawy nie ustąpią po 3 dniach należy skonsultować się z lekarzem.

Nie stosować z innymi lekami zawierającymi paracetamol lub sympatykomimetyki (patrz punkt 2).

Stosowanie u dzieci

Nie podawać leku dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Coldrex KTR

W przypadku zażycia więcej niż 8 tabletek leku w ciągu 24 godzin należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, nawet jeżeli nie występują żadne objawy niepożądane, ze względu na ryzyko wystąpienia opóźnionego, ciężkiego uszkodzenia wątroby.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i zwrócić się do lekarza w razie wystąpienia:

-    reakcji alergicznej (uczulenia), takiej jak: wysypka skórna lub swędzenie skóry, utrudnionego oddychania lub opuchlizny warg, j ęzyka, gardła lub twarzy,

-    wysypki skórnej lub złuszczania się skóry, owrzodzenia jamy ustnej (zespół Stevensa-Johnsona),

-    problemów z oddychaniem, w razie gdy podobne problemy występowały w przeszłości podczas

stosowania kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych,

-    sińców lub krwawienia o nieznanej przyczynie (powyższe reakcje występują bardzo rzadko)-trudności z oddawaniem moczu (bolesne oddawanie moczu, zatrzymanie moczu; występuje niezbyt często). Jest to bardziej prawdopodobne u osób z rozrostem gruczołu krokowego..

Pozostałe działania niepożądane leku.

Często (występuje u 1 do 10 na 100 pacjentów) możliwe jest wystąpienie objawów, takich jak: nerwowość, bezsenność, zawroty głowy, suchość w jamie ustnej, nudności i wymioty.

Niezbyt często (występuje u 1 do 10 na 1 000 pacjentów) obserwowano pobudzenie i niepokój, zwłaszcza ruchowy.

Rzadko (występuje u 1 do 10 na 10 000 pacjentów) mogą wystąpić omamy (zwłaszcza u dzieci), przyspieszone bicie serca i kołatanie serca, wzrost ciśnienia krwi. Obserwowano wzrost skurczowego ciśnienia krwi. W dawkach terapeutycznych wpływ pseudoefedryny na ciśnienie krwi nie był klinicznie znaczący.

Bardzo rzadko (występuje rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów) mogą wystąpić zaburzenia czynności wątroby.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, e-mail: ndl@urpl.gov.pl Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Coldrex KTR

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

-    Substancjami czynnymi leku są paracetamol i chlorowodorek pseudoefedryny

1 tabletka zawiera 500 mg paracetamolu i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny

- Pozostałe składniki to: karmeloza sodowa, powidon, skrobia żelowana, krospowidon, kwas stearynowy, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, kwas stearynowy, potrójnie tłoczony, magnezu stearynian, indygotyna (E132), Opadry Clear YS-1-19025-A (hypromeloza, glikol polietylenowy), wosk Carnauba.

Jak wygląda lek Coldrex KTR i co zawiera opakowanie

Lek ma postać tabletek powlekanych.

Blistry zawierające 2, 5, 10, 12, 16, 18, 24, 30, 32 tabletki, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

ul. Rzymowskiego 53

02-697 Warszawa

tel. 22 576 96 00

fax. 22 576 96 01

Wytwórca:

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd.,

Knockbrack, Dungarvan, County Waterford,

Irlandia

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Coldrex KTR

Charakterystyka Coldrex ktr

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Coldrex KTR, 500 mg + 30 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka zawiera 500 mg Paracetamolum (paracetamolu) i 30 mg Pseudoephedrini hydrochloridum (chlorowodorku pseudoefedryny)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz pkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Coldrex KTR jest wskazany w leczeniu objawów przeziębienia i grypy, takich jak: katar, zatkany nos, ból gardła, ból głowy, bóle mięśniowe, gorączka, ból w przebiegu zapalenia zatok przynosowych.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

Doustnie, 2 tabletki, w razie konieczności dawkę można powtarzać w odstępach co 4-6 godzin. Nie należy przyjmować leku częściej niż co 4 godziny ani stosować więcej niż 8 tabletek w ciągu doby.

Nie należy stosować dawki większej niż zalecana.

Bez konsultacji z lekarzem leku nie należy stosować regularnie dłużej niż przez 3 dni.

Nie stosować jednocześnie innych produktów leczniczych zawierających paracetamol ani sympatykomimetyki (patrz punkt 4.3 i 4.4).

Nie podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

4.3. Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na paracetamol, pseudoefedrynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

• Ciężka niewydolność wątroby.

• Ciężka niewydolność nerek.

• Ciężkie nadciśnienie tętnicze lub ciężka choroba niedokrwienna serca.

•    Stosowanie innych sympatykomimetyków (takich jak środki obkurczające naczynia krwionośne, hamujące apetyt i substancje psychostymulujące o działaniu podobnym do amfetaminy).

•    Nie stosować w trakcie leczenia inhibitorami MAO ani w ciągu dwóch tygodni po jego zakończeniu.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie należy stosować produktu z innymi lekami zawierającymi paracetamol.

Należy stosować ostrożnie u pacjentów:

•    z niewydolnością wątroby

•    z łagodną do umiarkowanej niewydolnością nerek,

•    z chorobą niedokrwienną serca,

•    z arytmią,

•    z nadciśnieniem,

•    z nadczynnością tarczycy,

•    z rozrostem gruczołu krokowego,

•    z cukrzycą,

•    z jaskrą,

•    z guzem chromochłonnym nadnerczy,

•    przyjmujących beta-adrenolityki oraz inne leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym

•    z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej

•    uzależnionych od alkoholu.

W czasie przyjmowania preparatu nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u pacjentów głodzonych i regularnie pijących alkohol.

Zgłaszano przypadki wystąpienia niedokrwiennego zapalenia jelita grubego związane z przyjmowaniem pseudoefedryny. Należy natychmiast przerwać stosowanie leku oraz zasięgnąć porady lekarza w przypadku pojawienia się nagłego bólu w jamie brzusznej, krwawienia z odbytu lub innych objawów świadczących o rozwoju niedokrwiennego zapalenia jelita grubego.

Odnotowano rzadkie przypadki zespołu odwracalnej tylnej encefalopatii (PRES)/zespołu odwracalnego skurczu naczyń mózgowych (RCVS) podczas stosowania leków sympatykomimetycznych, w tym pseudoefedryny. Zgłaszane objawy to wystąpienie nagłego bólu głowy, nudności, wymiotów oraz zaburzenia widzenia. W większości przypadków następowała poprawa w ciągu kilku dni po wprowadzeniu odpowiedniego leczenia. Należy natychmiast przerwać stosowanie pseudoefedryny, jeżeli pojawią się objawy świadczące o rozwoju PRES/RCVS.

Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy poradzić się lekarza.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

• Szybkość wchłaniania paracetamolu może zostać zwiększona przez metoklopramid lub domperidon, zmniejszona zaś przez cholestyraminę.

•    Regularne codzienne przyjmowanie paracetamolu może nasilać działanie przeciwzakrzepowe warfaryny lub innych leków z grupy kumaryny powodując ryzyko wystąpienia krwawień. Sporadyczne przyjmowanie paracetamolu nie ma znaczenia klinicznego.

•    Równoczesne stosowanie paracetamolu i leków zwiększających metabolizm wątrobowy, tj. niektóre leki nasenne lub przeciwpadaczkowe (np. fenobarbital, fenytoina, karbamazepina) oraz ryfampicyna może prowadzić do uszkodzenia wątroby nawet podczas stosowania zalecanych dawek paracetamolu.

•    Paracetamol stosowany jednocześnie z inhibitorami MAO może wywołać stan pobudzenia i wysoką temperaturę.

• Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu.

•    Kofeina nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu.

• Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi).

•    Łączne podawanie paracetamolu i niesteroidowych leków przeciwzapalnych zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek.

•    Jednoczesne podawanie preparatu z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, sympatykomimetykami (takimi jak środki obkurczające naczynia, hamujące apetyt i substancje psychostymulujące o działaniu podobnym do amfetaminy), furazolidonem, może czasami spowodować wzrost ciśnienia tętniczego krwi.

•    Użycie leku w trakcie stosowania inhibitorów MAO (lub w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu terapii inhibitorami MAO), może prowadzić nawet do przełomu nadciśnieniowego.

Pseudoefedryna może osłabiać działanie hipotensyjne leków takich jak: bretylium, betanidyna, guanetydyna, rezerpina, debryzochina, metyldopa, leki blokujące receptory alfa-adrenergiczne i beta-adrenergiczne.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Płodność

Ze względu na brak wystarczających danych dotyczących wpływu produktu leczniczego na płodność, przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Ciąża

Nie należy stosować leku w czasie ciąży bez konsultacji

z lekarzem. Pseudoefedryna jest substancją stosowaną od wielu lat, nie ustalono jednak bezpieczeństwa stosowania jej podczas ciąży. Należy zachować ostrożność przy zalecaniu leku kobietom w ciąży ze względu na możliwe ryzyko dla rozwoju płodu.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku podczas karmienia piersią bez konsultacji z lekarzem. Pseudoefedryna przenika do mleka w niewielkich ilościach, ale jej wpływ na dziecko karmione piersią nie jest znany.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

W razie wystąpienia zawrotów głowy nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

Działania niepożądane opisane w badaniach klinicznych są niezbyt częste i zaobserwowane na małej populacji pacjentów. Z tego powodu działania niepożądane pochodzące z rozległych doświadczeń po wprowadzeniu do obrotu, przy stosowaniu leku przez pacjentów zgodnie z zalecanym dawkowaniem i mające związek ze stosowaniem leku, zostały wymienione poniżej zgodnie z klasyfikacją układów i narządów i częstością występowania.

Częstości występowania są określone jako: często (>1/100 do <1/10) niezbyt często (>1/1 000 do <1/100) rzadko (>1/10 000 do <1/1 000) bardzo rzadko (< 1/10 000)

Narząd/układ

Działanie niepożądane

Częstość występowania

Paracetamol

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

T rombocytopenia

Bardzo rzadko

Zaburzenia układu immunologicznego

Anafilaksja.

Reakcje nadwrażliwości skórnej włącznie z wysypką skórną, obrzękiem naczynioruchowym i zespołem Stevensa-Johnsona (pęcherzowy rumień wielopostaciowy).

Bardzo rzadko

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Skurcz oskrzeli u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Bardzo rzadko

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zaburzenia czynności wątroby.

Bardzo rzadko

Pseudoefedryna

Zaburzenia psychiczne

Nerwowość, bezsenność.

Często

Pobudzenie, niepokój, zwłaszcza ruchowy.

Niezbyt często

Omamy

Rzadko

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy.

Często

Zaburzenia serca

Tachykardia, kołatanie serca (palpitacje).

Rzadko

Zaburzenia naczyniowe

Wzrost ciśnienia krwi Obserwowano wzrost skurczowego ciśnienia krwi. W dawkach terapeutycznych wpływ pseudoefedryny na ciśnienie krwi nie był klinicznie znaczący.

Rzadko

Zaburzenia żołądka i jelit

Suchość w jamie ustnej, nudności, wymioty.

Często

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka, alergiczne zapalenie skóry. Po zastosowaniu pseudoefedryny zgłaszano szereg skórnych reakcji alergicznych, z lub bez cech ogólnoustrojowych, takich jak skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy.

Rzadko

Zaburzenia nerek i układu moczowego

Bolesne oddawanie moczu, zatrzymanie moczu.

Zatrzymanie moczu jest najbardziej prawdopodobne u osób z niedrożnością ujścia pęcherza, np. rozrostem gruczołu krokowego.

Niezbyt często

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9. Przedawkowanie

Paracetamol

Przedawkowanie paracetamolu może prowadzić do uszkodzenia wątroby.

Objawy

Przypadkowe lub zamierzone przedawkowanie preparatu może spowodować w ciągu kilku, kilkunastu godzin objawy takie jak nudności, wymioty, nadmierną potliwość, senność i ogólne osłabienie. Objawy te mogą ustąpić następnego dnia pomimo, że zaczyna się rozwijać uszkodzenie wątroby, które następnie daje o sobie znać rozpieraniem w nadbrzuszu, powrotem nudności i żółtaczką.

Postępowanie

Natychmiastowa interwencja lekarska jest konieczna pomimo braku objawów. W każdym przypadku przyjęcia jednorazowo paracetamolu w dawce 5 g lub więcej trzeba sprowokować wymioty, jeśli od spożycia nie upłynęło więcej czasu niż godzina i skontaktować się natychmiast z lekarzem. Warto podać 60-100 g węgla aktywowanego doustnie, najlepiej rozmieszanego z wodą.

Wiarygodnej oceny ciężkości zatrucia dostarcza oznaczenie stężenia paracetamolu we krwi. Wielkość tego stężenia w stosunku do czasu, jaki upłynął od spożycia paracetamolu jest wartościową wskazówką, czy i jak intensywne leczenie odtrutkami trzeba prowadzić. Jeśli takie badanie jest niewykonalne, a prawdopodobna dawka paracetamolu była duża, to trzeba wdrożyć bardzo intensywne leczenie odtrutkami: należy podać co najmniej 2,5 g metioniny i kontynuować (już w szpitalu) leczenie acetylocysteiną lub (i) metioniną, które są bardzo skuteczne w pierwszych 10-12 godzinach od zatrucia, ale prawdopodobnie są także pożyteczne i po 24 godzinach. Leczenie zatrucia paracetamolem musi odbywać się w szpitalu w warunkach intensywnej terapii.

Pseudoefedryna

Objawy

Przedawkowanie pseudoefedryny może wywoływać objawy związane z pobudzeniem ośrodkowego układu nerwowego i układu sercowo-naczyniowego, np.: pobudzenie, niepokój, zwłaszcza ruchowy, omamy, nadciśnienie i arytmię. W ciężkich przypadkach może wystąpić psychoza, drgawki, śpiączka i przełom nadciśnieniowy. Ze względu na zaburzenia przepływu jonów potasowych z przestrzeni zewnątrzkomórkowej do wewnątrzkomórkowej może dojść do zmniejszenia stężenia potasu w surowicy krwi.

Postępowanie

Postępowanie po przedawkowaniu powinno być objawowe i obejmować zastosowanie ogólnodostępnych środków podtrzymujących czynności życiowe. W zaburzeniach układu sercowo-naczyniowego i hipokaliemii należy zastosować beta-adrenolityki.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Paracetamol w połączeniach (bez psycholeptyków).

Kod ATC N02B E51

Coldrex KTR ma działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, zmniejsza ilość wydzieliny i udrożnia przewody nosowe oraz ujścia zatok przynosowych.

Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Hamuje biosyntezę prostaglandyn poprzez hamowanie cyklooksygenazy kwasu arachidonowego w ośrodkowym układzie nerwowym. Tylko w niewielkim stopniu hamuje obwodowo enzym cyklooksygenazę, nie powodując uszkodzenia błony śluzowej żołądka. Paracetamol nie wpływa na agregację płytek krwi.

Pseudoefedryna ma bezpośrednie i pośrednie działanie sympatykomimetyczne i jest skutecznym środkiem udrożniającym górne drogi oddechowe. Pseudoefedryna w dawce 60 mg jest skutecznym lekiem obkurczającym naczynia błony śluzowej nosa i dającym poprawę jego drożności, co zostało potwierdzone w badaniach przepływu powietrza u pacjentów z przeziębieniem i nieżytem nosa.

W dawkach terapeutycznych pseudoefedryna nie wpływa znacząco na ciśnienie krwi u pacjentów z prawidłowym ciśnieniem. Badania przeprowadzone z udziałem pacjentów z kontrolowanym nadciśnieniem wykazały, że pseudoefedryna w dawce 60 mg nie ma lub ma bardzo nieznaczny wpływ na ciśnienie krwi i nie wykazuje działania sedatywnego.

W badaniach klinicznych u pacjentów z objawami grypy i przeziębienia oceniono skuteczność działania przeciwbólowego i udrożniającego. W badaniu porównano działanie preparatu Coldrex KTR podawanego trzy razy na dobę przez trzy dni z podawanymi osobno paracetamolem, pseudoefedryną i placebo. Stwierdzono, że Coldrex KTR wykazuje znacząco większe (p<0,05) działanie przeciwbólowe niż pseudoefedryna lub placebo oraz, że lek ma znaczące większe działanie udrożniające niż placebo lub paracetamol. W ciągu jednej godziny po podaniu pojedynczej dawki Coldrex KTR powodował znacząco większe (p<0,05) działanie przeciwbólowe i udrożniające nos w porównaniu do placebo.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Paracetamol ulega szybkiemu i prawie całkowitemu wchłonięciu z przewodu pokarmowego i jest równomiernie dystrybuowany do płynów ciała. Szybkość wchłaniania zmniejsza się w przypadku przyjmowania paracetamolu wraz z posiłkiem. W dawkach terapeutycznych paracetamol wiąże się z białkami osocza w niewielkim stopniu. Lek jest metabolizowany w wątrobie i prawie całkowicie wydalany z moczem w postaci sprzężonej - glukuronidów i siarczanów. Powstający w niewielkiej ilości (ok. 5%) potencjalnie hepatotoksyczny metabolit pośredni N-acetylo-p-benzochinoimina (NAPQI) jest całkowicie sprzęgany z glutationem i wydalany w połączeniu z cysteiną lub kwasem merkapturowym. W razie zastosowania dużych dawek paracetamolu może nastąpić wyczerpanie zapasów wątrobowego glutationu, co powoduje nagromadzenie toksycznego metabolitu w wątrobie. Może to prowadzić do uszkodzenia hepatocytów, ich martwicy oraz ostrej niewydolności wątroby. Mniej niż 5% dawki paracetamolu jest wydalane w postaci niezmienionej.

Średni okres półtrwania paracetamolu wynosi od 1 do 4 godzin.

Po podaniu doustnym pseudoefedryna jest szybko i całkowicie wchłaniana z przewodu pokarmowego. Nie ulega metabolizmowi pierwszego przejścia. Pseudoefedryna osiąga maksymalne stężenie we krwi po 1-2 godzinach po podaniu. Brak danych na temat wiązania pseudoefedryny z białkami osocza. Objętość dystrybucji wynosi od 2,64 do 3,51 l/kg zarówno po podaniu pojedynczej dawki jak i po podaniu wielokrotnym. Okres półtrwania leku u dorosłych wynosi od 4,3 do 7,0 godzin po podaniu oraz 3,1 godziny u dzieci.

U ludzi pseudoefedryna jest metabolizowana jedynie w niewielkim stopniu, ok. 90% leku jest wydalane z moczem w postaci niezmienionej. Około 1% leku jest wydalane po zmetabolizowaniu w wątrobie poprzez N-demetylację do norpseudoefedryny.

Pseudoefedryna jest słabą zasadą dlatego jej wydalanie nerkowe zależy od pH moczu. Przy niskim pH resorpcja kanalikowa jest minimalna i stopień przepływu moczu nie wpływa na klirens leku. Przy zasadowym pH pseudoefedryna ulega w dużym stopniu reabsorbcji w kanaliku nerkowym, wówczas klirens nerkowy będzie zależny od stopnia przepływu moczu. Zaburzenia czynności nerek mogą spowodować zwiększenie stężenia leku we krwi. Choroby wątroby nie wpływają na farmakokinetykę pseudoefedryny.

Badanie właściwości farmakokinetycznych w stanie stacjonarnym przeprowadzone na zdrowych ochotnikach wykazało, że wartości Cmax, Tmax i współczynnik absorbcji AUC0-6h dla preparatu Coldrex KTR odpowiadają wartościom uzyskanym dla paracetamolu i pseudoefedryny podanych oddzielnie. W tym samym badaniu określono średnie wartości tmax dla paracetamolu i pseudoefedryny zawartych w preparacie Coldrex KTR - wynosiły one odpowiednio 0,7 godziny i 1,2 godziny.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dostępne w piśmiennictwie przedkliniczne dane o bezpieczeństwie stosowania paracetamolu nie zawierają wyników, które mają znaczenie dla zalecanego dawkowania oraz stosowania leku, a które nie zostałyby przedstawione w innych punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Karmeloza sodowa, powidon, skrobia żelowana, krospowidon, kwas stearynowy, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, kwas stearynowy, potrójnie tłoczony, magnezu stearynian, indygotyna (E132), Opadry Clear YS-1-19025-A (hypromeloza, glikol polietylenowy), wosk Carnauba

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3.    Okres ważności

3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/PE/PVdC/ Al zawierające 2, 5, 10, 12, 16, 18, 24, 30, 32 tabletki w tekturowym pudełku.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań dotyczących usuwania.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53,02-697 Warszawa

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17306

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 6 września 2010

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7

Coldrex KTR