+ iMeds.pl

Concor cor 2,5 2,5 mgUlotka Concor cor 2,5

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Concor Cor 1,25, Concor Cor 2,5, Concor Cor 3,75, Concor Cor 5, Concor Cor 7,5, Concor Cor 10,


1,25 mg, tabletki powlekane

2.5    mg, tabletki powlekane 3,75 mg, tabletki powlekane 5 mg, tabletki powlekane

7.5    mg, tabletki powlekane 10 mg, tabletki powlekane

Bisoprololi fumaras

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Concor Cor i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Concor Cor

3.    Jak stosować lek Concor Cor

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Concor Cor

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Concor Cor i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Concor Cor jest bisoprololu fumaran. Bisoprolol należy do grupy leków nazywanych beta-adrenolitykami. Leki te wpływają na reakcję organizmu na niektóre impulsy nerwowe, szczególnie w sercu. W rezultacie bisoprolol zwalnia czynność serca i w zwiększa wydajność serca w pompowaniu krwi wewnątrz organizmu.

Niewydolność serca pojawia się jeśli mięsień serca jest słaby i nie jest w stanie przepompować wystarczającej ilości krwi, aby zaspokoić potrzeby organizmu.

Concor Cor jest stosowany w leczeniu stabilnej, przewlekłej niewydolności serca.

Jest stosowany w skojarzeniu z innymi lekami, odpowiednimi w leczeniu tej choroby (takimi jak inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE), leki moczopędne i glikozydy nasercowe).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Concor Kiedy nie stosować leku Concor Cor:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na bisoprolol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    jeśli u pacjenta występuje ciężka astma lub ciężka przewlekła choroba płuc;

•    jeśli u pacjenta stwierdzono poważne zaburzenia krążenia krwi w kończynach (jak zespół Raynauda), które mogą powodować mrowienie bądź blednięcie lub sinienie palców rąk lub stóp;

•    jeśli u pacjenta występuje nieleczony guz chromochłonny, czyli rzadko występujący nowotwór nadnerczy;

•    jeśli u pacjenta stwierdzono kwasicę metaboliczna, czyli stan, kiedy odczyn krwi (pH) jest zbyt niski.

Nie należy stosować leku Concor Cor w przypadku którejkolwiek z poniższych chorób serca:

•    ostra niewydolność serca,

•    nasilenie niewydolności serca wymagające dożylnego podawania leków zwiększających kurczliwość serca,

•    wolna czynność serca,

•    niskie ciśnienie tętnicze,

•    niektóre choroby serca powodujące bardzo wolną lub nierówną pracę serca,

•    wstrząs kardiogenny czyli ostre, groźne zaburzenie pracy serca prowadzące do niskiego ciśnienia tętniczego i niewydolności krążenia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów, przed rozpoczęciem przyjmowania leku Concor Cor należy porozmawiać z lekarzem; lekarz może uznać, że konieczna jest szczególna ostrożność (na przykład podanie dodatkowych leków lub częstsze przeprowadzanie kontroli):

•    cukrzyca,

•    ścisła głodówka,

•    niektóre choroby serca (takie jak zaburzenia rytmu serca lub silny ból w klatce piersiowej w spoczynku - dławica Prinzmetala),

•    zaburzenia dotyczące nerek lub wątroby,

•    lżejsze zaburzenia krążenia krwi w    kończynach,

•    lżejsza astma lub przewlekła choroba płuc,

•    łuszczące się zmiany skórne w wywiadzie (łuszczyca),

•    guz nadnercza (guz chromochłonny),

•    choroba tarczycy.

Poza tym należy powiedzieć lekarzowi, jeśli planowane jest:

•    leczenie odczulające (np. w celu uniknięcia kataru siennego), ponieważ Concor Cor może zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji alergicznej lub zwiększać nasilenie takiej reakcji;

•    znieczulenie ogólne (na przykład do operacji), ponieważ Concor Cor może zmieniać reakcję organizmu na tę sytuację.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Concor Cor u dzieci i młodzieży.

Lek Concor Cor a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy stosować poniższych leków razem z lekiem Concor Cor bez specjalnego zalecenia lekarza:

•    niektóre leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (leki przeciwarytmiczne klasy I, takie jak chinidyna, dyzopiramid, lidokaina, fenytoina; flekainid, propafenon);

•    niektóre leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego, dławicy piersiowej lub zaburzeń rytmu serca (antagoniści wapnia, tacy jak werapamil i diltiazem);

•    niektóre leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego, takie jak klonidyna, metylodopa, moksonidyna, rylmenidyna. Nie należy jednak przerywać przyjmowania tych leków bez porozumienia się z lekarzem.

Przed zastosowaniem poniższych leków jednocześnie z lekiem Concor Cor należy porozmawiać z lekarzem; być może lekarz zaleci częstsze kontrole lekarskie:

•    niektóre leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego lub dławicy piersiowej (antagoniści wapnia pochodne dihydropirydyny, jak felodypina i amlodypina);

•    niektóre leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (leki przeciwarytmiczne klasy III, takie jak amiodaron);

•    miejscowo stosowane beta-adrenolityki (takie jak krople do oczu zawierające tymolol, w leczeniu jaskry);

•    niektóre leki stosowane w leczeniu np. choroby Alzheimera lub jaskry (parasympatykomimetyki takie jak takryna czy karbachol) lub leki stosowane w leczeniu ostrych zaburzeń serca (sympatykomimetyki takie jak izoprenalina i dobutamina);

•    leki przeciwcukrzycowe, w tym insulina;

•    środki znieczulające (na przykład w czasie operacji);

•    naparstnica, stosowana w leczeniu niewydolności serca;

•    niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) stosowane w leczeniu zapalenia stawów, łagodzeniu bólu i zapalenia (na przykład ibuprofen i diklofenak);

•    wszystkie leki mogące obniżać ciśnienie tętnicze, jako działanie pożądane lub niepożądane, takie jak leki przeciwnadciśnieniowe, niektóre leki przeciwdepresyjne (trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, takie jak imipramina czy amitryptylina), niektóre leki przeciwpadaczkowe lub stosowane podczas znieczulenia ogólnego (barbiturany - np. fenobarbital) oraz niektóre leki stosowane w chorobach psychicznych, charakteryzujących się utratą kontaktu z rzeczywistością (fenotiazyny - np. lewomepromazyna);

•    meflochina, stosowana w zapobieganiu i leczeniu malarii;

•    leki stosowane w leczeniu depresji, nazywane inhibitorami monoaminooksydazy, takie jak moklobemid (z wyjątkiem inhibitorów MAO-B).

Ciąża i karmienie piersią

Istnieje ryzyko, że stosowanie leku Concor Cor w czasie ciąży może zaszkodzić dziecku.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Lekarz zadecyduje, czy można przyjmować Concor Cor w czasie ciąży.

Nie wiadomo czy bisoprolol przenika do mleka ludzkiego, dlatego nie zaleca się karmienia piersią w czasie stosowania leku Concor Cor.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek, w zależności od tego, jak jest tolerowany, może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn. Należy zachować szczególną ostrożność na początku leczenia, po zwiększeniu dawki lub po zmianie leków, jak również w razie łączenia leku z alkoholem.

3. Jak stosować lek Concor Cor

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W czasie stosowania leku Concor konieczne są regularne kontrole lekarskie. Jest to szczególnie istotne na początku leczenia, w czasie zwiększania dawki i w przypadku zakończenia leczenia.

Tabletkę należy przyjmować rano z posiłkiem lub niezależnie od posiłku, popijając wodą. Tabletek nie należy kruszyć ani żuć. Tabletki z rowkiem można podzielić na dwie równe dawki.

Zazwyczaj leczenie lekiem Concor Cor jest długotrwałe.

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku:

Lekarz rozpocznie leczenie bisoprololem od małej dawki, którą będzie stopniowo zwiększać - zadecyduje, w jaki sposób zwiększać dawkę. Zazwyczaj odbywa się to w następujący sposób:

•    1,25 mg bisoprololu raz na dobę przez 1 tydzień

•    2,5 mg bisoprololu raz na dobę przez 1 tydzień

•    3,75 mg bisoprololu raz na dobę przez 1 tydzień

•    5 mg bisoprololu raz na dobę przez 4 tygodnie

•    7,5 mg bisoprololu raz na dobę przez 4 tygodnie

•    10 mg bisoprololu raz na dobę w leczeniu podtrzymującym (przewlekłym).

Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 10 mg bisoprololu.

W zależności od tego, jak lek jest tolerowany, lekarz może zalecić wydłużenie odstępu czasu do następnego zwiększenia dawki. Jeśli choroba się nasili lub jeśli lek nie będzie tolerowany, konieczne może być ponowne zmniejszenie dawki lub przerwanie leczenia. U niektórych pacjentów wystarczająca może okazać się dawka podtrzymująca mniejsza niż 10 mg bisoprololu.

Lekarz ustali odpowiednie postępowanie.

W razie konieczności przerwania leczenia, lekarz zwykle zaleci stopniowe zmniejszanie dawki leku, w przeciwnym razie choroba może ulec zaostrzeniu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Concor Cor

W przypadku przyjęcia większej liczby tabletek leku Concor Cor niż zalecana należy natychmiast powiadomić o tym lekarza. Lekarz zadecyduje, jakie działania należy podjąć.

Do objawów przedawkowania należy zwolnienie czynności serca, trudności w oddychaniu, zawroty głowy lub drgawki (spowodowane zmniejszeniem stężenia cukru we krwi).

Pominięcie zastosowania leku Concor Cor

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku. Następnego dnia rano należy przyjąć zalecaną dawkę.

Przerwanie stosowania leku Concor Cor

Nigdy nie należy przerywać przyjmowania leku Concor Cor o ile nie zaleci tego lekarz. W przeciwnym razie choroba może się zaostrzyć.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Aby zapobiec poważnym działaniom niepożądanym, należy skontaktować się z lekarzem, jeśli objawy niepożądane są ciężkie, wystąpiły nagle lub szybko się nasilają.

Najpoważniejsze działania niepożądane są związane z czynnością serca:

•    zwolnienie czynności serca (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów),

•    nasilenie niewydolności serca (występujące rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów),

•    zwolnione lub nieregularne bicie serca (występujące rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów).

W przypadku wystąpienia zawrotów głowy, osłabienia lub trudności w oddychaniu należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Pozostałe działania niepożądane przedstawiono poniżej, według częstości ich występowania.

Częste (występujące rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

•    zmęczenie, osłabienie, zawroty głowy, ból głowy,

•    uczucie ziębnięcia lub drętwienia rąk lub stóp,

•    niskie ciśnienie tętnicze,

•    zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności, wymioty, biegunka lub zaparcie.

Niezbyt częste (występujące rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

•    zaburzenia snu,

•    depresja,

•    zawroty głowy podczas wstawania,

•    trudności w oddychaniu u pacjentów z astmą lub przewlekłą chorobą płuc,

•    osłabienie mięśni lub kurcze mięśni.

Rzadkie (występujące rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

•    zaburzenia słuchu,

•    alergiczny nieżyt błony    śluzowej nosa,

•    zmniejszone wydzielanie łez,

•    zapalenie wątroby, które może powodować zażółcenie skóry lub oczu,

•    zmiany w wynikach niektórych badań krwi, dotyczących czynności wątroby lub stężenia lipidów w surowicy,

•    reakcje o typie alergii, takie jak świąd, nagłe zaczerwienienie, wysypka,

•    zaburzenia erekcji,

•    koszmarny nocne, omamy,

•    omdlenie.

Bardzo rzadkie (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

•    podrażnienie lub zaczerwienienie oczu (zapalenie spojówek),

•    wypadanie włosów,

•    wystąpienie lub nasilenie łuszczących się zmian na skórze (łuszczyca), zmiany łuszczycopodobne. Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}, e- mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Concor Cor

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i nie dostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze po skrócie EXP i na pudelku tekturowym po Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Concor Cor 1,25 mg tabletki powlekane:

Concor Cor 2,5 mg tabletki powlekane:

Concor Cor 3,75 mg tabletki powlekane:

   Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Concor Cor 5 mg tabletki powlekane:

Concor Cor 7,5 mg tabletki powlekane:

Concor Cor 10 mg tabletki powlekane:

   Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i    inne informacje

Co zawiera lek Concor Cor

Concor Cor 1,25 mg tabletki powlekane

   Substancją czynną jest fumaran bisoprololu. Każda tabletka powlekana zawiera 1,25 mg.

•    Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: krzemionka koloidalna bezwodna; stearynian magnezu; krospowidon; skrobia żelowana; skrobia kukurydziana; celuloza mikrokrystaliczna; wodorofosforan wapnia bezwodny. Otoczka tabletki: dimetykon; talk; makrogol 400; dwutlenek tytanu (E171); hypromeloza.

Concor Cor 2,5 mg tabletki powlekane

   Substancją czynną jest    fumaran bisoprololu. Każda tabletka powlekana zawiera 2,5 mg.

•    Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: krzemionka koloidalna bezwodna; stearynian magnezu; krospowidon; skrobia kukurydziana; celuloza mikrokrystaliczna; wodorofosforan wapnia bezwodny.

Otoczka tabletki: dimetykon; makrogol 400; dwutlenek tytanu (E171); hypromeloza.

Concor Cor 3,75 mg tabletki powlekane

   Substancją czynną jest fomaran bisoprololu. Każda tabletka powlekana zawiera 3,75 mg.

•    Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: krzemionka koloidalna bezwodna; stearynian magnezu; krospowidon; skrobia kukurydziana; celuloza mikrokrystaliczna; wodorofosforan wapnia bezwodny.

Otoczka tabletki: żółty tlenek żelaza (E172); dimetykon; makrogol 400; dwutlenek tytanu (E171); hypromeloza.

Concor Cor 5 mg tabletki powlekane

   Substancją czynną jest fumaran bisoprololu. Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg.

•    Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: krzemionka koloidalna bezwodna; stearynian magnezu; krospowidon; skrobia kukurydziana; celuloza mikrokrystaliczna; wodorofosforan wapnia bezwodny.

Otoczka tabletki: żółty tlenek żelaza (E172); dimetykon; makrogol 400; dwutlenek tytanu (E171); hypromeloza.

Concor Cor 7,5 mg tabletki powlekane

   Substancją czynną jest fumaran bisoprololu. Każda tabletka powlekana zawiera 7,5 mg.

•    Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: krzemionka koloidalna bezwodna; stearynian magnezu; krospowidon; skrobia kukurydziana; celuloza mikrokrystaliczna; wodorofosforan wapnia bezwodny.

Otoczka tabletki: żółty tlenek żelaza (E172); dimetykon; makrogol 400; dwutlenek tytanu (E171); hypromeloza.

Concor Cor 10 mg tabletki powlekane

   Substancją czynną jest fumaran bisoprololu. Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg.

•    Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: krzemionka koloidalna bezwodna; stearynian magnezu; krospowidon; skrobia kukurydziana; celuloza mikrokrystaliczna; wodorofosforan wapnia bezwodny.

Otoczka tabletki: czerwony tlenek żelaza (E172); żółty tlenek żelaza (E172); dimetykon; makrogol 400; dwutlenek tytanu (E171); hypromeloza.

Jak wygląda lek Concor Cor i co zawiera opakowanie

Concor Cor 1,25 mg ma postać białych, okrągłych tabletek powlekanych.

Concor Cor 2,5 mg ma postać białych tabletek powlekanych, w kształcie serca, z rowkiem dzielącym po obu stronach tabletki.

Concor Cor 3,75 mg ma postać białawych tabletek powlekanych, w kształcie serca, z rowkiem dzielącym po obu stronach tabletki.

Concor Cor 5 mg ma postać żółtawobiałych tabletek powlekanych, w kształcie serca, z rowkiem dzielącym po obu stronach tabletki.

Concor Cor 7,5 mg ma postać bladożółtych tabletek powlekanych, w kształcie serca, z rowkiem dzielącym po obu stronach tabletki.

Concor Cor 10 mg ma postać bladopomarańczowych - jasnopomarańczowych tabletek powlekanych, w kształcie serca, z rowkiem dzielącym po obu stronach tabletki.

Każde opakowanie zawiera 28, 56 lub 100 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny

Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, Niemcy Wytwórca

Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, Niemcy

Merck KGaA, & Co. Werk Spittal, Hösslgasse 20, 9800 Spittal/Drau, Austria

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

8

M/Reg.Affairs/Preparaty/Concor Cor/Variations/QRD/Labelling/Out/ PL_Concor Cor _QRD_PIL_20140917_clean

Concor Cor 2,5

Charakterystyka Concor cor 2,5

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKU LECZNICZEGO

Concor Cor 1,25, 1,25 mg, tabletki powlekane Concor Cor 2,5, 2,5 mg, tabletki powlekane Concor Cor 3,75, 3,75 mg, tabletki powlekane Concor Cor 5, 5 mg, tabletki powlekane Concor Cor 7,5, 7,5 mg, tabletki powlekane Concor Cor 10, 10 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Concor Cor 1,25: każda tabletka powlekana zawiera 1,25 mg bisoprololu fumaranu. Concor Cor 2,5: każda tabletka powlekana zawiera 2,5 mg bisoprololu fumaranu. Concor Cor 3,75: każda tabletka powlekana zawiera 3,75 mg bisoprololu fumaranu. Concor Cor 5: każda tabletka powlekana zawiera 5 mg bisoprololu fumaranu. Concor Cor 7,5: każda tabletka powlekana zawiera 7,5 mg bisoprololu fumaranu. Concor Cor 10: każda tabletka powlekana zawiera 10 mg bisoprololu fumaranu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Concor Cor 1,25: białe, okrągłe tabletki powlekane.

Concor Cor 2,5: białe tabletki powlekane w kształcie serca, z rowkiem dzielącym.

Concor Cor 3,75: białawe tabletki powlekane w kształcie serca, z rowkiem dzielącym.

Concor Cor 5: żółtawobiałe tabletki powlekane w kształcie serca, z rowkiem dzielącym.

Concor Cor 7,5: jasnożółte tabletki powlekane w kształcie serca, z rowkiem dzielącym.

Concor Cor 10 : bladopomarańczowe-jasnopomarańczowe tabletki powlekane w kształcie serca, z rowkiem dzielącym.

Tabletkę z rowkiem można podzielić na dwie równe dawki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie stabilnej, przewlekłej niewydolności serca z osłabieniem czynności skurczowej lewej komory, w skojarzeniu z inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE) i lekami moczopędnymi oraz (ewentualnie) z glikozydami naparstnicy (dodatkowe informacje znajdują się w punkcie 5.1).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Standardowe leczenie przewlekłej niewydolności serca obejmuje inhibitory ACE (lub, w przypadku nietolerancji leków z tej grupy - antagonistów receptora angiotensyny II), beta-adrenolityki, leki moczopędne, a jeśli jest to wskazane, także glikozydy nasercowe. Podczas rozpoczynania terapii bisoprololem stan pacjenta powinien być ustabilizowany (bez ostrej niewydolności serca).

Zaleca się, aby leczenie przewlekłej niewydolności serca było prowadzone przez lekarza z doświadczeniem w tej dziedzinie.

W okresie ustalania dawki i w trakcie dalszego leczenia może dojść do przemijającego nasilenia niewydolności serca, niedociśnienia lub bradykardii.

Dawkowanie

Faza dostosowania dawki

Leczenie stabilnej przewlekłej niewydolności serca bisoprololem wymaga fazy dostosowania dawki. Leczenie bisoprololem rozpoczyna się stopniowo zwiększając dawkę według poniższego schematu:

•    1,25 mg raz na dobę przez tydzień. W przypadku dobrej tolerancji dawkę zwiększa się do

•    2,5 mg raz na dobę przez następny tydzień. W przypadku dobrej tolerancji dawkę zwiększa się do

•    3,75 mg raz na dobę przez kolejny tydzień. W przypadku dobrej tolerancji dawkę zwiększa się do

•    5 mg raz na dobę przez następne cztery tygodnie. W przypadku dobrej tolerancji dawkę zwiększa się do

•    7,5 mg raz na dobę przez kolejne cztery tygodnie. W przypadku dobrej tolerancji dawkę zwiększa się do

•    10 mg raz na dobę, co stanowi leczenie podtrzymujące.

Maksymalna zalecana dawka wynosi 10 mg raz na dobę.

Podczas fazy dostosowania dawki zaleca się ścisłe monitorowanie parametrów czynności życiowych (czynność serca, ciśnienie krwi) i objawów nasilenia niewydolności serca. Objawy te mogą wystąpić już w pierwszym dniu po rozpoczęciu leczenia.

Modyfikacja leczenia

Jeśli maksymalna zalecana dawka jest źle tolerowana, można rozważyć stopniowe zmniejszenie dawki.

W przypadku przemijającego nasilenia niewydolności serca, niedociśnienia lub bradykardii, zaleca się ponowne rozważenie dawek jednocześnie stosowanych leków. Może także zaistnieć konieczność czasowego zmniejszenia dawki bisoprololu lub rozważenia zakończenia leczenia.

Ponowne rozpoczęcie leczenia i (lub) stopniowe zwiększenie dawki bisoprololu można jedynie rozważyć po ponownym uzyskaniu stabilizacji stanu pacjenta.

Jeśli rozważane jest zakończenie leczenia, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki, ponieważ nagłe odstawienie leku może prowadzić do ostrego pogorszenia stanu pacjenta.

Leczenie stabilnej przewlekłej niewydolności serca bisoprololem jest zwykle leczeniem długotrwałym.

Zaburzenia czynności nerek lub wątroby

Brak danych dotyczących farmakokinetyki bisoprololu u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca i współistniejącymi zaburzeniami czynności wątroby lub nerek, dlatego u tych pacjentów należy zachować szczególną ostrożność w czasie zwiększania dawki leku.

Osoby w podeszłym wieku

Nie jest konieczna modyfikacja dawki.

Dzieci i młodzież

Ze względu na brak doświadczenia klinicznego ze stosowaniem bisoprololu u dzieci i młodzieży, nie zaleca się jego stosowania w tej grupie wiekowej.

Tabletki bisoprololu należy przyjmować rano podczas posiłku. Należy je połknąć popijając płynem.

Nie należy żuć tabletek.

4.3    Przeciwwskazania

Bisoprolol stosowany w celu leczenia przewlekłej stabilnej niewydolności serca jest przeciwwskazany u pacjentów:

•    z ostrą niewydolnością serca lub w okresach niewyrównania niewydolności serca, które wymagają dożylnego stosowania leków o działaniu inotropowym dodatnim;

•    we wstrząsie kardiogennym;

•    z blokiem przedsionkowo-komorowym II lub III stopnia;

•    z zespołem chorego węzła zatokowego;

•    z blokiem zatokowo-przedsionkowym;

•    z objawową bradykardią;

•    z objawowym niedociśnieniem tętniczym;

•    z ciężką astmą oskrzelową lub ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc;

•    z ciężką postacią choroby zarostowej tętnic obwodowych lub zespołu Raynauda;

•    z nieleczonym guzem chromochłonnym rdzenia nadnerczy (patrz punkt 4.4);

•    z kwasicą metaboliczną;

•    z nadwrażliwością na bisoprolol lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Leczenie stabilnej przewlekłej niewydolności serca bisoprololem musi być rozpoczęte od fazy dostosowania dawki.

Leczenia bisoprololem nie należy przerywać nagle, szczególnie u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, chyba, że są wyraźne wskazania, ponieważ może to spowodować przemijające pogorszenie czynności serca.

Podczas rozpoczynania i przerwania leczenia bisoprololem należy monitorować stan pacjenta.

Brak doświadczenia terapeutycznego ze stosowaniem bisoprololu w niewydolności serca u pacjentów z następującymi stanami i chorobami współistniejącymi:

•    cukrzyca insulinozależna (typu I),

•    ciężkie zaburzenie czynności    nerek,

•    ciężkie zaburzenie czynności    wątroby,

•    kardiomiopatia restrykcyjna,

•    wrodzona wada serca,

•    hemodynamicznie istotna wada zastawek,

•    zawał serca przebyty w ciągu ostatnich 3 miesięcy.

Należy zachować ostrożność stosując bisoprolol u pacjentów:

•    ze skurczem oskrzeli (astmą oskrzelową, obturacyjną chorobą płuc);

•    z cukrzycą z dużymi wahaniami stężenia glukozy we krwi. Objawy hipoglikemii mogą być maskowane;

•    w trakcie ścisłej głodówki;

•    w trakcie leczenia odczulającego. Podobnie jak inne beta-adrenolityki, bisoprolol może zwiększać zarówno wrażliwość na alergeny, jak również ciężkość reakcji anafilaktycznych. Leczenie adrenaliną nie zawsze daje oczekiwany skutek terapeutyczny;

•    z blokiem przedsionkowo-komorowym I stopnia;

•    z dławicą piersiową typu Prinzmetala;

•    z chorobą zarostową tętnic obwodowych. Może dochodzić do nasilenia objawów, zwłaszcza na początku leczenia;

•    którzy mają zostać poddani znieczuleniu ogólnemu.

U pacjentów poddawanych znieczuleniu ogólnemu, beta beta-adrenolityki zmniejszają częstość występowania zaburzeń rytmu serca oraz niedokrwienia mięśnia sercowego w trakcie indukcji znieczulenia, podczas intubacji oraz w okresie pooperacyjnym. Obecnie zaleca się podawanie beta-adrenolityków w okresie okołooperacyjnym. Anestezjolog musi zostać poinformowany o podawaniu beta-adrenolityków, ze względu na ryzyko wystąpienia interakcji z innymi lekami, co może prowadzić do bradyarytmii, osłabienia odruchowej tachykardii oraz zmniejszonej zdolności kompensacyjnej układu krążenia w przypadku utraty krwi. Jeśli przed znieczuleniem zachodzi konieczność przerwania stosowania beta-adrenolityków, należy stopniowo zmniejszać ich dawkę, a leczenie zakończyć na 48 godzin przed planowanym znieczuleniem.

Leczenie skojarzone bisoprololem i antagonistami wapnia typu werapamilu i diltiazemu, lekami przeciwarytmicznymi klasy I i lekami przeciwnadciśnieniowymi działającymi ośrodkowo nie jest zazwyczaj zalecane; szczegółowe informacje patrz punkt 4.5.

U pacjentów z astmą oskrzelową lub inną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, zalecane jest podawanie leków rozszerzających oskrzela. Sporadycznie, u pacjentów z astmą może wystąpić zwiększenie oporu w drogach oddechowych, dlatego może być konieczne zwiększenie dawki, P2-sympatykomimetyku.

Beta-adrenolityki (np. bisoprolol) można podawać pacjentom z łuszczycą lub z łuszczycą w wywiadzie, jedynie po dokładnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka.

Nie wolno podawać bisoprololu pacjentom z guzem chromochłonnym nadnerczy, jeśli nie podano leków blokujących receptory alfa-adrenergiczne.

Leczenie bisoprololem może maskować objawy tyreotoksykozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Leczenie skojarzone niezalecane

Antagoniści wapnia, typu werapamilu oraz, w mniejszym stopniu, typu diltiazemu: ujemny wpływ na kurczliwość i przewodzenie przedsionkowo-komorowe. Podawanie dożylne werapamilu u pacjentów, którzy leczeni są beta-adrenolitykami, może prowadzić do znacznego niedociśnienia oraz bloku przedsionkowo-komorowego.

Leki przeciwarytmiczne klasy I (np. chinidyna, dyzopiramid, lidokaina, fenytoina, flekainid, propafenon): może nasilić się wpływ na czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego i ujemne działanie inotropowe.

Leki przeciwnadciśnieniowe działające ośrodkowo, takie jak klonidyna oraz inne (np. metylodopa, moksonidyna, rylmenidyna): stosowanie jednocześnie z lekami przeciwnadciśnieniowymi o działaniu ośrodkowym może spowodować pogorszenie niewydolności serca wskutek zmniejszenia ośrodkowego napięcia współczulnego (zwolnienie czynności serca, zmniejszenie pojemności minutowej serca, rozszerzenie naczyń krwionośnych). Nagłe ich odstawienie, szczególnie przed odstawieniem beta-adrenolityków, może zwiększyć ryzyko „nadciśnienia z odbicia”.

Leczenie skojarzone, które należy stosować z ostrożnością.

Antagoniści wapnia typu dihydropirydyny, to jest felodypina i amlodypina: jednoczesne stosowanie może zwiększać ryzyko niedociśnienia i nie można wykluczyć dalszego pogorszenia czynności skurczowej komór u pacjentów z niewydolnością serca.

Leki przeciwarytmiczne klasy III (np. amiodaron): możliwość nasilenia wpływu na czas przewodzenia przedsionkowo -komorowego.

Beta-adrenolityki stosowane miejscowo (np. krople do oczu stosowane w jaskrze): mogą nasilać ogólnoustrojowe działanie bisoprololu.

Leki parasympatykomimetyczne: jednoczesne podawanie może wydłużyć czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego i zwiększyć ryzyko bradykardii.

Insulina i doustne leki przeciwcukrzycowe: nasilenie działania hipoglikemizującego. Blokada receptorów beta-adrenergicznych może maskować objawy hipoglikemii.

Środki stosowane w znieczuleniu ogólnym: osłabienie odruchowej tachykardii i zwiększenie ryzyka niedociśnienia (dalsze informacje dotyczące znieczulenia ogólnego, patrz punkt 4.4).

Glikozydy naparstnicy: wydłużenie czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego, zwolnienie czynności serca.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ): mogą osłabiać działanie hipotensyjne bisoprololu.

Leki beta-sympatykomimetyczne (np. izoprenalina, dobutamina): jednoczesne podawanie z bisoprololem może osłabiać działanie obu produktów leczniczych.

Leki sympatykomimetyczne działające agonistycznie na receptory alfa- i beta-adrenergiczne (np. noradrenalina, adrenalina): jednoczesne stosowanie z bisoprololem może ujawnić działanie zwężające naczynia krwionośne, zależne od receptorów alfa-adrenergicznych, prowadząc do zwiększenia ciśnienia tętniczego i nasilenia chromania przestankowego. Uważa się, że takie interakcje są bardziej prawdopodobne w przypadku nieselektywnych beta-adrenolityków.

Jednoczesne stosowanie leków przeciwnadciśnieniowych, a także innych leków obniżających ciśnienie tętnicze (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, barbiturany, pochodne fenotiazyny) może zwiększać ryzyko niedociśnienia.

Leczenie skojarzone, które należy rozważyć

Meflochina: zwiększenie ryzyka bradykardii.

Inhibitory monoaminooksydazy (z wyjątkiem inhibitorów MAO-B): nasilenie hipotensyjnego działania beta-adrenolityków, ale również ryzyko przełomu nadciśnieniowego.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Bisoprolol, ze względu na swoje działanie farmakologiczne, może mieć szkodliwy wpływ na przebieg ciąży i (lub) płód lub noworodka. Ogólnie beta-adrenolityki zmniejszają przepływ krwi przez łożysko, co jest związane z opóźnieniem wzrostu płodu, śmiercią wewnątrzmaciczną, poronieniem lub porodem przedwczesnym. U płodu lub noworodka mogą wystąpić działania niepożądane (np. hipoglikemia lub bradykardia). Jeśli leczenie beta-adrenolitykami jest konieczne, zaleca się stosowanie wybiórczych betai -adrenolityków.

Bisoprolol można stosować w okresie ciąży tylko w razie zdecydowanej konieczności. Należy wówczas monitorować przepływ maciczno-łożyskowy i wzrost płodu. W przypadku stwierdzenia niekorzystnego działania leku na przebieg ciąży lub na płód, należy rozważyć zastosowanie innego leczenia. Noworodek musi pozostać pod ścisłą obserwacją. Objawy hipoglikemii i bradykardii u noworodków zazwyczaj występują w pierwszych trzech dobach życia.

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy bisoprolol przenika do mleka ludzkiego, dlatego nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania tego produktu leczniczego.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

W badaniach klinicznych u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca bisoprolol nie wywierał wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów. Jednakże, ze względu na indywidualną zmienność reakcji na lek, zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn może być zaburzona. Należy brać to pod uwagę zwłaszcza na początku leczenia i podczas zmiany produktu leczniczego jak, również w połączeniu z alkoholem.

4.8    Działania niepożądane

Poniższe określenia dotyczą stosowanej terminologii częstości występowania:

Bardzo często (> 1/10)

Często (> 1/100, < 1/10)

Niezbyt często (> 1/1000, <1/100)

Rzadko (> 1/10 000, <1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Zaburzenia serca Bardzo często: bradykardia.

Często: nasilenie istniejącej niewydolności serca.

Niezbyt często: zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego.

Badania diagnostyczne

Rzadko: zwiększone stężenie triglicerydów, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych (AlAT, AspAT).

Zaburzenia układu nerwowego Często: zawroty głowy, ból głowy.

Rzadko: omdlenie.

Zaburzenia oka

Rzadko: zmniejszone wydzielanie łez (należy to uwzględnić, jeśli pacjent stosuje soczewki kontaktowe). Bardzo rzadko: zapalenie spojówek.

Zaburzenia ucha i błędnika Rzadko: zaburzenia słuchu.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często: skurcz oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową lub obturacyjną chorobą płuc w wywiadzie. Rzadko: alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności, wymioty, biegunka, zaparcie.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko: reakcje nadwrażliwości (swędzenie, nagłe zaczerwienienie, wysypka).

Bardzo rzadko: łysienie. Beta-adrenolityki mogą wywoływać lub nasilać objawy łuszczycy lub wywoływać wysypkę łuszczycopodobną.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe

Niezbyt często: osłabienie mięśni i kurcze mięśni.

Zaburzenia naczyniowe

Często: uczucie ziębnięcia lub drętwienia kończyn, niedociśnienie.

Niezbyt często: niedociśnienie ortostatyczne.

Zaburzenia ogólne Często: astenia, zmęczenie.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Rzadko: zapalenie wątroby.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Rzadko: zaburzenia potencji.

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często: zaburzenia snu, depresja.

Rzadko: koszmary senne, omamy.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produków Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}, e- mail:ndl@urpl.gov.pl.

4.9. Przedawkowanie

Zgłaszano przypadki bloku przedsionkowo-komorowego III stopnia, bradykardię i zawroty głowy po przedawkowaniu (np. zamiast 7,5 mg przyjęcie dawki dobowej 15 mg). Najczęściej występującymi objawami przedawkowania beta-adrenolityków są: bradykardia, niedociśnienie tętnicze, skurcz oskrzeli, ostra niewydolność serca i hipoglikemia. Zgłoszono tylko kilka przypadków przedawkowania bisoprololu (maksymalnie: 2000 mg) u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i (lub) chorobą wieńcową. U tych pacjentów występowała bradykardia i (lub) niedociśnienie. U wszystkich pacjentów objawy przedawkowania ustąpiły. Istnieje duża zmienność osobnicza w zakresie wrażliwości na pojedynczą, dużą dawkę bisoprololu, a pacjenci z niewydolnością serca wykazują prawdopodobnie bardzo dużą wrażliwość.

W związku z tym u tych pacjentów konieczne jest rozpoczynanie leczenia od stopniowego zwiększania dawki, zgodnie ze schematem podanym w punkcie 4.2.

W przypadku przedawkowania należy przerwać leczenie bisoprololem i rozpocząć leczenie podtrzymujące oraz objawowe.

Z ograniczonych danych wynika, że bisoprolol tylko w niewielkim stopniu można usunąć za pomocą dializy. Na podstawie oczekiwanych działań farmakologicznych oraz zaleceń dotyczących innych beta-adrenolityków, jeśli jest to klinicznie uzasadnione, należy rozważyć następujące ogólne postępowanie:

Bradykardia: należy podać dożylnie atropinę. Jeżeli reakcja jest niewystarczająca, można ostrożnie podać izoprenalinę lub inny lek o dodatnim działaniu chronotropowym. W niektórych przypadkach może okazać się konieczne przeznaczyniowe wszczepienie stymulatora serca.

Niedociśnienie: należy podać dożylnie płyny i leki obkurczające naczynia. Pomocne może być dożylne zastosowanie glukagonu.

Blok przedsionkowo-komorowy (drugiego lub trzeciego stopnia): należy dokładnie monitorować pacjenta oraz podać dożylnie izoprenalinę we wlewie lub przeznaczyniowo wszczepić stymulator serca.

Ostre nasilenie niewydolności serca: należy podać dożylnie leki moczopędne, leki działające inotropowo dodatnio oraz rozszerzające naczynia krwionośne.

Skurcz oskrzeli: należy podać leki rozszerzające oskrzela, takie jak izoprenalinę, P2-sympatykomimetyki i (lub) aminofilinę.

Hipoglikemia: należy dożylnie podać glukozę.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: wybiórcze beta-adrenolityki.

Kod ATC: C07AB07

Bisoprolol jest wysoce wybiórczym lekiem blokującym receptory betai- adrenergiczne, pozbawionym wewnętrznego działania agonistycznego i znaczącego działania stabilizującego błony komórkowe.

Wykazuje jedynie niewielkie powinowactwo do receptorów beta2 mięśni gładkich oskrzeli i naczyń krwionośnych oraz do receptorów beta2 związanych z regulacją metabolizmu. Dlatego, na ogół bisoprolol nie wpływa na opór oskrzelowy i efekty metaboliczne zależne od receptorów beta2.

Jego wybiórczość względem receptorów betai-adrenergicznych wykracza poza zakres terapeutyczny.

Do badania CIBIS II włączono ogółem 2647 pacjentów. 83% pacjentów (n=2202) miało niewydolność serca klasy III wg NYHA, a 17% (n=445) klasy IV wg NYHA. Wszyscy pacjenci mieli stabilną objawową niewydolność serca (frakcja wyrzutowa określona w echokardiografii <35%). Całkowita śmiertelność zmniejszyła się z 17,3% do 11,8% (względne zmniejszenie o 34%). Zaobserwowano zmniejszenie liczby nagłych zgonów (3,6% w porównaniu z 6,3%, względne zmniejszenie o 44%) i liczby epizodów niewydolności serca wymagających hospitalizacji (12% w porównaniu z 17,6%, względne zmniejszenie o 36%). Wykazano także istotną poprawę stanu klinicznego pacjentów, ocenianego według klasyfikacji NYHA. W okresie włączania bisoprololu i zwiększania dawki pacjenci byli przyjmowani do szpitala z powodu bradykardii (0,53%), niedociśnienia (0,23%) i ostrej dekompensacji niewydolności serca (4,97%), ale częstość hospitalizacji w grupie pacjentów przyjmujących bisoprolol nie była większa niż w grupie pacjentów przyjmujących placebo (odpowiednio 0%, 0,3% i 6,74%). W całym okresie trwania badania u 20 pacjentów w grupie pacjentów przyjmujących bisoprolol i u i5 pacjentów w grupie pacjentów przyjmujących placebo doszło do udaru zakończonego zgonem lub inwalidztwem.

Badanie CIBIS III obejmowało 1010 pacjentów w wieku >65 lat z przewlekłą niewydolnością serca o nasileniu łagodnym do umiarkowanego (CHF; NYHA klasa II lub III) i frakcją wyrzutową lewej komory <35%, którzy nie byli uprzednio leczeni inhibitorami ACE, beta-adrenolitykami oraz antagonistami receptora angiotensyny. Pacjenci byli leczeni bisoprololem i enalaprylem przez 6 do 24 miesięcy po 6-miesięcznym okresie monoterapii bądź to bisoprololem bądź też enalaprylem. Zauważono tendencję do większej częstości pogorszenia przewlekłej niewydolności serca w grupie leczonej przez początkowe 6 miesięcy bisoprololem.

W analizie per protocol nie udowodniono równoważności początkowej terapii bisoprololem vs. enalaprylem, choć obie strategie rozpoczynania leczenia przewlekłej niewydolności serca miały na zakończenie badania podobny odsetek występowania złożonego punktu końcowego w postaci zgonu i hospitalizacji (32,4% w grupie leczonej początkowo bisoprololem vs. 33,1% w grupie rozpoczynającej terapię od enalaprylu, populacja per protocol). Wyniki badania wskazują, że bisoprolol może być stosowany także u osób w podeszłym wieku z łagodną do umiarkowanej przewlekłą niewydolnością serca.

Bisoprolol jest ponadto stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego i dławicy piersiowej.

W przypadku doraźnego podania pacjentom z chorobą wieńcową, ale bez przewlekłej niewydolności krążenia, bisoprolol zmniejsza częstość skurczów serca i objętość wyrzutową, a co za tym idzie - pojemność minutową serca i zużycie tlenu. Podczas długotrwałego podawania początkowo zwiększony opór obwodowy zmniejsza się.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym bisoprolol jest wchłaniany niemal w całości z przewodu pokarmowego, a jego biodostępność wynosi około 90%.

Dystrybucja

Objętość dystrybucji wynosi 3,5 l/kg. Bisoprolol wiąże się z białkami osocza w ok. 30%.

Metabolizm i eliminacja.

Bisoprolol jest wydalany z organizmu dwiema drogami. W 50% jest metabolizowany w wątrobie do nieczynnych metabolitów, wydalanych z organizmu przez nerki. Pozostałe 50% jest wydalane przez nerki w postaci niezmienionej. Całkowity klirens wynosi około 15 l/h. Okres półtrwania w osoczu wynoszący 10-12 godzin zapewnia działanie leku przez całą dobę w przypadku podawania raz na dobę.

Liniowość

Kinetyka bisoprololu jest liniowa i nie zależy od wieku pacjenta.

Szczególne grupy pacjentów

Na ogół nie ma potrzeby dostosowywania dawkowania u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby i nerek, ponieważ eliminacja zachodzi w takim samym stopniu przez wątrobę i nerki. Nie badano farmakokinetyki u pacjentów ze stabilną przewlekłą niewydolnością serca oraz zaburzeniami czynności wątroby lub nerek.

U pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca (klasa III wg NYHA) stężenia bisoprololu w osoczu są większe, a okres półtrwania dłuższy niż u zdrowych ochotników. W przypadku podawania dawki dobowej 10 mg bisoprololu maksymalne stężenie w osoczu w stanie równowagi dynamicznej wynosi 64+21 ng/ml, zaś okres półtrwania wynosi 17+ 5 godzin.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne uzyskane z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności i potencjalnego działania rakotwórczego nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka. Podobnie jak inne beta-adrenolityki, bisoprolol podawany w dużych dawkach był toksyczny dla ciężarnych zwierząt (powodował zmniejszenie przyjmowania pokarmu i zmniejszenie masy ciała) oraz dla zarodków i płodów (zwiększał ryzyko resorpcji płodów, zmniejszał masę urodzeniową potomstwa i opóźniał jego fizyczny rozwój), ale nie działał teratogennie.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Concor Cor 1,25 mg

Rdzeń tabletki: Krzemionka koloidalna bezwodna, Magnezu stearynian, Krospowidon, Skrobia żelowana, Skrobia kukurydziana, Celuloza mikrokrystaliczna, Wapnia wodorofosforan bezwodny.

Skład otoczki: Dimetykon, talk, Makrogol 400, Tytanu dwutlenek (E171), Hypromeloza.

Concor Cor 2,5 mg

Rdzeń tabletki: Krzemionka koloidalna bezwodna, Magnezu stearynian, Krospowidon, Celuloza mikrokrystaliczna, Skrobia kukurydziana,Wapnia wodorofosforan bezwodny.

Skład otoczki: Dimetykon, Makrogol 400, Tytanu dwutlenek (E171), Hypromeloza.

Concor Cor 3,75 mg

Rdzeń tabletki: Krzemionka koloidalna bezwodna, Magnezu stearynian, Krospowidon, Celuloza mikrokrystaliczna, Skrobia kukurydziana, Wapnia wodorofosforan bezwodny.

Skład otoczki: Żelaza tlenek żółty ( E172), Dimetykon, Makrogol 400, Tytanu dwutlenek (E171), Hypromeloza.

Concor Cor 5 mg

Rdzeń tabletki: Krzemionka koloidalna bezwodna, Magnezu stearynian, Krospowidon, Celuloza mikrokrystaliczna, Skrobia kukurydziana, Wapnia wodorofosforan bezwodny.

Skład otoczki: Żelaza tlenek żółty ( E172), Dimetykon, Makrogol 400, Tytanu dwutlenek (E171), Hypromeloza.

Concor Cor 7,5 mg

Rdzeń tabletki: Krzemionka koloidalna bezwodna, Magnezu stearynian, Krospowidon, Celuloza mikrokrystaliczna, Skrobia kukurydziana, Wapnia wodorofosforan bezwodny.

Skład otoczki: Żelaza tlenek żółty ( E172), Dimetykon, Makrogol 400, Tytanu dwutlenek (E171), Hypromeloza.

Concor Cor 10 mg

Rdzeń tabletki: Krzemionka koloidalna bezwodna, Magnezu stearynian, Krospowidon, Celuloza mikrokrystaliczna, Skrobia kukurydziana, Wapnia wodorofosforan bezwodny.

Skład otoczki: Żelaza tlenek czerwony ( E172), Żelaza tlenek żółty ( E172), Dimetykon, Makrogol 400, Tytanu dwutlenek (E171), Hypromeloza.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Concor Cor 1,25, 2,5 i 3,75 3 lata.

Concor Cor 5,7,5 i 10 5 lat.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Concor Cor 1,25, 2,5 i 3,75 Przechowywać w temperaturze poniżej 250C.

Concor Cor 5, 7,5 i 10

Przechowywać w temperaturze poniżej 300C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii AL/PVC w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90 i 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, Niemcy.

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Concor Cor 1,25

8589

Concor Cor 2,5

8590

Concor Cor 3,75

8591

Concor Cor 5

8592

Concor Cor 7,5

8593

Concor Cor 10

8594

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 02.02.2001 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 23.10.2012

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11

M/Reg.Affairs/Preparaty/Concor Cor/Variations/QRD/Labelling/Out/ PL_Concor Cor _QRD_SPC_20140917_clean

Concor Cor 2,5