Imeds.pl

Concoram 10 Mg + 5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Concoram, 5 mg + 5 mg, tabletki Concoram, 5 mg + 10 mg, tabletki Concoram, 10 mg + 5 mg, tabletki Concoram, 10 mg + 10 mg, tabletki

Bisoprololi fumaras + Amlodipinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Concoram i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Concoram

3.    Jak przyjmować lek Concoram

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Concoram

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Concoram i w jakim celu się go stosuje

Concoram jest wskazany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, zastępując jednocześnie podawane poszczególne substancje czynne w takich samych dawkach jak w leku Concoram, lecz w oddzielnych tabletkach, u pacjentów, u których uzyskano odpowiednią kontrolę ciśnienia tętniczego.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Concoram

Kiedy nie przyjmować leku Concoram

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na amlodypinę, bisoprolol, pochodne dihydropirydyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    Jeśli pacjent ma istotne zwężenie drogi odpływu z lewej komory serca (np. dużego stopnia zwężenie zastawki aorty).

-    Jeśli pacjent ma ostrą niewydolność serca, niestabilną niewydolność serca po ostrym zawale serca lub niewydolność serca wymagającą dożylnego podawania leków w celu zwiększenia siły skurczu mięśnia sercowego.

-    Jeśli u pacjenta wystapił wstrząs spowodowany nieprawidłową czynnością serca (w takich przypadkach ciśnienie krwi jest bardzo niskie z zagrażającą zapaścią krążeniową).

-    Jeśli pacjent ma chorobę serca objawiającą się bardzo wolną lub nieregularną czynnością serca (blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia, blok zatokowo-przedsionkowy, zespół chorej zatoki).

-    W przypadku bardzo niskiego ciśnienia tętniczego (pierwsza wartość jest stale poniżej 100 mmHg).

-    W przypadku ciężkiej astmy oskrzelowej.

-    W przypadku zespołu Raynauda, objawiającego się drętwieniem, bólem i blednięciem palców rąk i stóp po narażeniu na zimno.

-    W przypadku nieleczonego guza chromochłonnego, czyli rzadko występującego guza rdzenia nadnerczy.

-    W przypadku stanów metabolicznych, w których odczyn krwi staje się kwaśny.

Jeśli którekolwiek z wyżej wymienionych zaburzeń dotyczy pacjenta, należy zapytać lekarza o możliwość przyjmowania tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Concoram należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

W niektórych przypadkach konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas stosowania leku Concoram, dlatego należy poinformować lekarza, jeśli którykolwiek z poniższych stanów dotyczy pacjenta:

-    podeszły wiek,

-    niewydolność serca,

-    cukrzyca z dużymi wahaniami stężenia cukru we krwi,

-    ścisła dieta,

-    jednoczesne leczenie przeciwalergiczne (odczulające) (np. w celu zapobiegania alergicznemu zapaleniu błony śluzowej nosa),

-    łagodne zaburzenia układu przewodzącego serca (blok przedsionkowo-komorowy I stopnia),

-    zaburzenia przepływu wieńcowego (dławica Prinzmetala),

-    choroba naczyniowa kończyn, cechująca się zmniej szeniem przepływu krwi,

-    łuszczyca,

-    nadczynność tarczycy,

-    choroba wątroby lub nerek,

-    leczony guz chromochłonny, który jest rzadko występującym guzem nadnerczy,

-    astma oskrzelowa lub inna przewlekła obturacyjna choroba płuc,

-    jeśli jest planowana operacja, należy poinformować anestezjologa o przyjmowaniu leku Concoram.

Jeśli występuje którakolwiek z powyższych sytuacji, lekarz może uznać za konieczne wdrożenie specjalnego postępowania (np. dodatkowego leczenia).

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Concoram u dzieci w wieku poniżej 18 lat, z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania.

Lek Concoram a inne leki

Lecznicze i niepożądane działania tego leku mogą zmieniać się pod wpływem innych, jednocześnie przyjmowanych leków.

Oddziaływanie między lekami jest możliwe, nawet jeśli inny lek jest stosowany tylko przez krótki czas.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie zaleca się stosowania jednocześnie z lekiem Concoram następujących leków

Antagoniści wapnia typu werapamilu i diltiazemu: leki te są stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego i przewlekłej stabilnej dławicy piersiowej .

Leki przeciwnadciśnieniowe o działaniu ośrodkowym (np. klonidyna, metylodopa, moksonidyna, rylmenidyna): nie należy przerywać przyjmowania tych leków bez konsultacji z lekarzem.

Niżej wymienione leki można stosować jednocześnie z lekiem Concoram tylko w niektórych sytuacjach, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem lekarza

Niektóre leki przeciwarytmiczne (chinidyna, dyzopiramid, lidokaina, fenytoina, flekainid, propafenon, amiodaron). Leki te są stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca.

Miejscowo stosowane leki beta-adrenolityczne: (np. krople do oczu stosowane w leczeniu jaskry).

Parasympatykomimetyki: leki te są stosowane w celu nasilenia czynności mięśni gładkich w chorobach żołądka, jelit, pęcherza moczowego oraz w jaskrze.

Insulina i doustne leki przeciwcukrzycowe.

Leki nasenne, środki znieczulające.

Glikozydy nasercowe (glikozydy naparstnicy): leki stosowane w leczeniu niewydolności serca.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ): leki te mogą być stosowane w leczeniu bólu i zapalenia stawów.

Sympatykomimetyki (np. izoprenalina, dobutamina, noradrenalina, adrenalina): leki te są stosowane w leczeniu ciężkich zaburzeń krążenia, w stanach nagłych.

Wszystkie leki obniżające ciśnienie tętnicze, jako działanie pożądane lub niepożądane (np. leki przeciwnadciśnieniowe, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, barbiturany, fenotiazyny).

Symwastatyna, lek zmniejszający stężenie cholesterolu.

Potencjalne działanie leków, których _jednoczesne stosowanie z lekiem Concoram wymaga rozważenia _przez lekarza.

Meflochina: stosowana w celu zapobiegania lub leczenia malarii.

Inhibitory monoaminooksydazy (MAO): (z wyjątkiem inhibitorów MAO-B), stosowane w leczeniu depresji.

Leki wpływające na metabolizm amlodypiny lub bisoprololu (np. ryfampicyna, ketokonazol, itrakonazol, erytromycyna, rytonawir i ziele dziurawca).

Pochodne ergotaminy (leki stosowane w leczeniu krwawień ginekologicznych).

Concoram z alkoholem

Alkohol może nasilać działanie leku polegające na obniżaniu ciśnienia.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża

Ze względu na brak wystarczającego doświadczenia klinicznego, dotyczącego stosowania u kobiet ciężarnych, lek można przyjmować tylko po starannej ocenie stosunku korzyści do ryzyka związanego z leczeniem, dokonanej przez lekarza. W związku z tym w razie ciąży lub planowania ciąży koniecznie należy powiedzieć o tym lekarzowi.

W przypadku stosowania leku w czasie ciąży konieczne może być staranne monitorowanie stanu płodu i noworodka.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku Concoram podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Concoram może zaburzać prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn ponieważ mogą wystąpić zawroty głowy, ból głowy, zmęczenie lub nudności - szczególnie na początku leczenia, w okresie zmiany leczenia i w razie spożycia alkoholu - z tego względu lekarz indywidualnie podejmuje decyzję, po zastosowaniu jakiej dawki można prowadzić samochód lub obsługiwać maszyny.

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka: jedna tabletka o mocy przepisanej przez lekarza.

Zwykle nie ma potrzeby modyfikowania dawkowania w przypadku łagodnego lub umiarkowanego zaburzenia czynności wątroby lub nerek.

W ciężkim zaburzeniu czynności wątroby lub nerek dawki mogą być zmienione.

Osoby w podeszłym wieku

Nie ma potrzeby modyfikowania dawkowania u osób w podeszłym wieku, jakkolwiek zaleca się ostrożność w przypadku zwiększania dawki.

Sposób stosowania

Tabletkę leku Concoram należy przyjmować rano, z posiłkiem lub bez, popijając niewielką ilością płynu, bez rozgryzania.

Linia podziału na tabletce tylko ułatwia jej rozkruszenie w celu łatwiejszego połknięcia.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Concoram tabletki jest zbyt silne lub za słabe należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Concoram

W razie przyjęcia większej niż zalecana ilości tabletek leku Concoram, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Concoram

Należy jak najszybciej przyjąć pominiętą dawkę. Jeśli zbliża się pora przyjęcia następnej dawki, nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej, gdyż wyrównanie pominiętej dawki jest niemożliwe, natomiast istnieje ryzyko przedawkowania.

Przerwanie przyjmowania leku Concoram

Nie należy przerywać przyjmowania leku w sposób nagły ani zmieniać zalecanej dawki bez porozumienia z lekarzem, gdyż w takich przypadkach może dojść do przemijajacego nasilenia niewydolności serca. Leczenia nie należy przerywać nagle, szczególnie u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Jeśli konieczne jest przerwanie leczenia, lekarz zaleci stopniowe zmniejszanie dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często: (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10pacjentów)

Ból głowy, zawroty głowy, senność (zwłaszcza na początku leczenia), kołatanie serca, nagłe zaczerwienienie (zwłaszcza twarzy), ból brzucha, obrzęk wokół kostek, obrzęk, zmęczenie, uczucie marznięcia lub drętwienia kończyn, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, jak nudności, wymioty, biegunka, zaparcie.

Niezbyt często: (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów)

Bezsenność, zmiany nastroju (w tym niepokój), depresja, chwilowa utrata przytomności (omdlenie), niedoczulica, parestezja, zaburzenia smaku, drżenie, zaburzenia widzenia (w tym podwójne widzenie), szum uszny, niedociśnienie, duszność, zapalenie błony śluzowej nosa, zmiana rytmu wypróżnień (w tym biegunka i zaparcie), niestrawność, suchość błony śluzowej jamy ustnej, łysienie, małe krwawienia w obrębie skóry i błon śluzowych (plamica), przebarwienia skóry, nasilone pocenie, świąd, wysypka, wykwit, ból stawów, ból mięśni, kurcze mięśni, ból pleców, częste oddawanie moczu, zaburzenia oddawania moczu, oddawanie

moczu w nocy, impotencja, powiększenie piersi u mężczyzn, ból w klatce piersiowej, osłabienie, ból, złe samopoczucie, zwiększenie masy ciała, zmniejszenie masy ciała, zaburzenia snu, zaburzenia przewodzenia w sercu, nasilenie istniejącej wcześniej niewydolności serca, wolna czynność serca (poniżej 50 skurczów na minutę), niskie ciśnienie tętnicze, skurcz oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową lub z obturacyjną chorobą płuc w wywiadzie, osłabienie i kurcze mięśni, wyczerpanie*.

*Te objawy występują zwłaszcza na początku leczenia, zazwyczaj są łagodne i często ustępują w ciągu 1-2 tygodni.

Rzadko: (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 pacjentów)

Dezorientacja, zwiększenie stężenia trój glicerydów, koszmary senne, złudzenia, czyli nieprawidłowe odczucia bez wykrywalnych bodźców, podobne do prawdziwych i wydające się prawdziwe (omamy), zmniejszone wydzielanie łez (należy o tym pamiętać w razie używania soczewek kontaktowych), zaburzenia słuchu, alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa, zapalenie wątroby, reakcje nadwrażliwości, takie jak swędzenie, nagłe zaczerwienienie, wysypka, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Bardzo rzadko: (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000pacjentów)

Zmniejszenie liczby krwinek białych i płytek krwi, reakcje alergiczne, zwiększenie stężenia cukru we krwi, wzmożone napięcie, neuropatia obwodowa, zawał serca, zaburzenia rytmu serca, zapalenie małych naczyń krwionośnych, kaszel, zapalenie żołądka, rozrost dziąseł, zapalenie trzustki, żółtaczka, ostry obrzęk skóry lub błon śluzowych, najczęściej powiek, warg, stawów, okolicy narządów płciowych, głośni, gardła i języka (obrzęk naczynioruchowy), ciężkie zapalenie skóry lub błon śluzowych z czerwonymi pęcherzykami (rumień wielopostaciowy), pokrzywka, rozlany rumień i łuszczenie skóry (złuszczające zapalenie skóry), ciężkie, pęcherzowe uszkodzenia skóry i błon śluzowych jamy ustnej, okolicy narządów płciowych i odbytu, z gorączką, bólem gardła i zmęczeniem (zespół Stevensa-Johnsona), nadwrażliwość na światło, zapalenie spojówek. eki o mechanizmie działania podobnym do bisoprololu (czynny składnik leku) mogą wywołać lub nasilić łuszczycę (przewlekła choroba skóry, w której występują obszary swędzącej, łuszczącej się i zaczerwienionej skóry) albo wywołać łuszczycopodobne zmiany skórne, zaburzenie złożone, obejmujące ruchy mimowolne, sztywność i kurcze mięśni, drżenie (zespół pozapiramidowy).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Concoram

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie przyjmować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i blistrze (rok/miesiąc). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie wolno przyjmować tego leku jeśli zauważy się oznaki zepsucia (zmiana koloru).

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

6.


Co zawiera lek Concoram

-    Substancjami czynnymi leku Concoram, 5 mg + 5 mg, tabletki są:

5 mg bisoprololu fumaranu i 5 mg amlodypiny (w postaci bezylanu) Concoram, 5 mg + 10 mg, tabletki;

5 mg bisoprololu fumaranu i 10 mg amlodypiny (w postaci bezylanu) Concoram, 10 mg + 5 mg, tabletki;

10 mg bisoprololu fumaranu i 5 mg amlodypiny (w postaci bezylanu) Concoram, 10 mg + 10 mg, tabletki;

10 mg bisoprololu fumaranu i 10 mg amlodypiny (w postaci bezylanu).

-    Ponadto lek zawiera: krzemionkę koloidalną bezwodną, magnezu stearynian, karboksymetyloskrobię

sodową (typ A), celulozę mikrokrystaliczną

Jak wygląda lek Concoram i co zawiera opakowanie

Concoram, 5 mg + 5 mg, tabletki: białe lub prawie białe, bezzapachowe, podłużne, lekko wypukłe tabletki z linią podziału po jednej stronie oraz wytłoczeniem MS po drugiej stronie.

Concoram, 5 mg + 10 mg, tabletki: białe lub prawie białe, bezzapachowe, okrągłe, płaskie tabletki ze ściętymi krawędziami, z linią podziału po jednej stronie oraz wytłoczeniem MS po drugiej stronie.

Concoram, 10 mg + 5 mg, tabletki: białe lub prawie białe, bezzapachowe, owalne, lekko wypukłe tabletki z linią podziału po jednej stronie oraz wytłoczeniem MS po drugiej stronie.

Concoram, 10 mg + 10 mg, tabletki: białe lub prawie białe, bezzapachowe, okrągłe, lekko wypukłe tabletki z linią podziału po jednej stronie oraz wytłoczeniem MS po drugiej stronie.

Opakowanie:

28, 30, 56 lub 90 tabletek w blistrach z OPA/Aluminium/PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Merck Sp. z.o.o. ul. Jutrzenki 137 02-231 Warszawa Polska

Wytwórca

EGIS Pharmaceuticals PLC Kereszturi ut 30-38 H-1106 Budapeszt Węgry

EGIS Pharmaceuticals PLC Bókenyfóldi ut 118-120 H-1165 Budapeszt Węgry

Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Bułgaria

Concor AM

Czechy

Concor Combi

Węgry

Concor AMLO

Łotwa

Concor AM

Litwa

Concor AM

Polska

Concoram

Rumunia

Concor AM

Słowacja

Concor Combi

Słowenia

Concor AM

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 13.02.2015

7