+ iMeds.pl

Contix 20 mgUlotka Contix

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

CONTIX, 20 mg, tabletki dojelitowe

(Pantoprazolum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Contix i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Contix

3.    Jak stosować lek Contix

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Contix

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Contix i w jakim celu się go stosuje

Lek Contix zawiera, jako substancję czynną, pantoprazol, któiy zmniejsza wydzielanie kwasu solnego, wytwarzanego przez komórki okładzinowe błony śluzowej żołądka. Pantoprazol silnie i długotrwale hamuje wydzielanie kwasu solnego na czczo oraz wydzielanie pobudzane poprzez różne bodźce, np. pokarm, stres.

Maksymalne działanie pantoprazolu występuje po około 2 - 2,5 godzinach po zażyciu leku Contix.

Lek Contix stosowany jest w:

•    łagodnej postaci refluksowego zapalenia przełyku,

•    zapobieganiu nawrotom i długotrwałym leczeniu refluksowego zapalenia przełyku,

•    celu ochrony błony śluzowej żołądka i dwunastnicy przed powstaniem owrzodzeń u pacjentów z grupy zwiększonego ryzyka, stosujących długotrwale nieselektywne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Contix Kiedy nie stosować leku Contix:

-jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-jeśli pacjent stosuje lek zawierający atazanawir ( w leczeniu zakażenia HIV);

-jeśli pacjent nie ukończył 18 roku życia;

- w przypadku ciąży lub karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Contix należy omówić to z lekarzem:

-jeśli po 4 tygodniach stosowania leku objawy nie ustępują pacjent powinien zgłosić się do lekarza w celu wykonania badań.

-jeśli pacjent ma ponad 55 lat i codziennie stosuje leki na niestrawność wydawane bez recepty;

-jeśli pacjent ma ponad 55 lat i zauważył nowe niepokojące objawy lub zmienił się charakter objawów dotychczasowych;

-jeśli pacjent przebył chorobę wrzodową żołądka lub przeszedł operację żołądka;

-jeśli pacjent ma problemy z wątrobą lub żółtaczkę (zażółcenie skóry i oczu);

-jeśli pacjent jest pod stałą opieka lekarza z powodu innych ciężkich dolegliwości lub chorób.

Przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć występowanie nowotworu przełyku lub żołądka, ponieważ pantoprazol może maskować objawy choroby nowotworowej,

Długotrwałe stosowanie pantoprazolu może spowodować zmniejszenie wchłaniania witaminy B12. Leczenie pantoprazolem może spowodować niewielkie zwiększenie ryzyka zakażeń żołądkowo-jelitowych spowodowanych przez takie bakterie, jak Salmonella i Campylobacter.

Należy natychmiast poinformować lekarza przed lub po zastosowaniu tego leku, jeśli pacjent zauważy pojawienie się następujących objawów, mogących być oznaką innych, poważniejszych chorób:

-    niezamierzona utrata masy ciała (nie związana z dietą lub ćwiczeniami);

-    wymioty szczególnie nawracające;

-    krwawe wymioty, które mogą wyglądać jak ciemne fusy po kawie;

-    krew w kale, kał czarny lub smolisty;

-    problemy z połykaniem lub ból w trakcie przełykania;

-    bladość i osłabienie (niedokrwistość);

-    ból w klatce piersiowej;

-    ból brzucha;

-    ciężkie i (lub) uporczywe biegunki (ponieważ stosowanie leku Contix wiąże się z niewielkim zwiększeniem ryzyka biegunki zakaźnej).

Lekarz może zdecydować o konieczności wykonania dodatkowych badań.

Jeśli pacjent ma mieć wykonane badanie krwi, powinien poinformować lekarza o przyjmowaniu tego leku.

Możliwe jest, że pacjent stwierdzi złagodzenie objawów refluksu i zgagi już po jednym dniu stosowania leku Contix. Nie jest to jednak lek przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów. Nie należy go stosować zapobiegawczo.

Jeżeli od pewnego czasu pacjent cierpi z powodu nawracającej zgagi lub objawów niestrawności, powinien pozostawać pod regularną kontrolą lekarza.

Dzieci i młodzież

Leku Contix nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Lek Contix a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Lek Contix może wpływać hamująco na skuteczność działania innych leków, zwłaszcza zawierających jedną z następujących substancji czynnych:

-    ketokonazol (stosowany w zakażeniach grzybiczych);

-    warfaryna i fenprokumon (wpływają na gęstość krwi i zapobiegają zakrzepom). Może być konieczne dodatkowe badanie krwi;

-    atazanawir (stosowany w leczeniu HIV). Nie należy stosować leku Contix jednocześnie z atazanawirem;

-    metotreksat (stosowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, łuszczycy i chorób nowotworowych). W przypadku stosowania metotreksatu lekarz może czasowo przerwać stosowanie leku Contix.

Nie należy stosować leku Contix wraz z innym lekami zmniejszającymi ilość kwasu produkowanego w żołądku, takimi jak inne inhibitory pompy protonowej (omeprazol, lanzoprazol lub rabeprazol) lub antagoniści H2 (np. ranitydyna, famotydyna).

Nie zaobserwowano oddziaływania pantoprazolu z lekami zobojętniającymi kwas solny w żołądku (np. magaldrat, kwas alginowy, sodu wodorowęglan, glinu wodorotlenek, magnezu węglan lub ich połączenia).

Contix z jedzeniem i piciem

Lek Contix należy przyjmować na godzinę przed posiłkiem.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jeśli u pacjenta wystąpią działania niepożądane, takie jak zawroty głowy lub zaburzenia widzenia, nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn.

3. Jak stosować lek Contix

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletek nie należy rozgryzać ani żuć; zażywać na godzinę przed posiłkiem, popijając tabletkę odpowiednią ilością płynu, np. szklanką wody.

•    łagodna postać refluksowego zapalenia przełyku

Zalecana dawka leku to 20 mg pantoprazolu (jedna tabletka) raz na dobę. Objawy ustępują zazwyczaj w ciągu 2 do 4 tygodni. W przypadku niezadowalających efektów leczniczych, czas podawania leku można przedłużyć o kolejne 4 tygodnie.

•    zapobieganie nawrotom i długotrwałe leczenie refluksowego zapalenia przełyku

W leczeniu długotrwałym zaleca się stosowanie 20 mg pantoprazolu (jednej tabletki) raz na dobę. Jeśli objawy ulegają nasileniu, dawkę leku można zwiększyć dwukrotnie, do 40 mg pantoprazolu raz na dobę. Po ustąpieniu ostrych objawów zaleca się zmniejszenie dawki do 20 mg pantoprazolu podawanych raz na dobę.

Ponieważ brak jest dostatecznych danych, lek Contix można stosować dłużej niż jeden rok jedynie w przypadku, gdy korzyści wynikające z leczenia przewyższają potencjalne ryzyko.

•    ochrona błony śluzowej żołądka i dwunastnicy przed powstaniem owrzodzeń u pacjentów z grupy zwiększonego ryzyka, stosujących długotrwale nieselektywne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)

Zalecane dawkowanie to 20 mg pantoprazolu raz na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Contix nie powinien być stosowany przez dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Nie ma konieczności zmiany dawki leku Contix u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby nie należy stosować dawki leku większej niż 20 mg (1 tabletka) na dobę. Lekarz powinien również zalecić kontrolę aktywności enzymów wątrobowych we krwi, a w przypadku zwiększenia ich aktywności zaleci odstawienie leku.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) nie ma konieczności zmiany dawki leku Contix.

Jeśli po 4 tygodniach przyjmowania leku Contix objawy nie ustąpią, należy ponownie zgłosić się do lekarza, w celu przeprowadzenia ponownych szczegółowych badań lekarskich.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Contix

W razie przyjęcia dawki leku większej niż zalecana, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Jeżeli to możliwe należy zabrać ze sobą lek i ulotkę. Objawy przedawkowania nie są znane.

Pominięcie zastosowania leku Contix

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną, zaplanowaną dawkę, kolejnego dnia o zwykłej porze.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast poinformować lekarza lub skontaktować się z najbliższym szpitalem, jeśli wystąpi jakiekolwiek z poniższych ciężkich działań niepożądanych. Jednocześnie należy zaprzestać stosowania tego leku, ale zabrać ze sobą ulotkę i (lub ) tabletki.

-    Ciężkie reakcje uczuleniowe (rzadko): Reakcje nadwrażliwości, tak zwane reakcje anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy. Typowe objawy to: obrzęk twarzy, warg, ust, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w przełykaniu lub oddychaniu, pokrzywka, ciężkie zawroty głowy z przyspieszonym biciem serca i obfitym poceniem się.

-    Ciężkie reakcje skórne (częstość nieznana): wysypka z obrzękiem, pęcherzami lub łuszczeniem się skóry, płatowe łuszczenie się skóry, krwawienie z okolic oczu, nosa, ust lub narządów płciowych oraz szybkie pogarszanie się stanu ogólnego. Wysypka po ekspozycji na słońce.

-    Inne ciężkie reakcje (częstość nieznana): zażółcenie skóry i białkówek oczu (spowodowane ciężkim uszkodzeniem wątroby), problemy z nerkami przejawiające się bolesnym oddawaniem moczu, bólem w dolnej części pleców z towarzysząca gorączką.

Występowanie działań niepożądanych definiuje się w oparciu o określoną częstość ich występowania:

Bardzo często: częściej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów

Często: od Ido 10 na 100 leczonych pacjentów

Niezbyt często: od Ido 10 na 1000 leczonych pacjentów

Rzadko: od Ido 10 na 10 000 leczonych pacjentów

Częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych Niezbyt często:

Zaburzenia snu, ból głowy; zawroty głowy; biegunka; nudności; wymioty; wzdęcia i wzdęcia z oddawaniem gazów; zaparcia; suchość w jamie ustnej; ból i dyskomfort w obrębie brzucha; wysypka skórna lub pokrzywka; swędzenie skóry; złamania kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa; osłabienie, wyczerpanie lub złe samopoczucie; zwiększona aktywność enzymów wątrobowych w badaniu krwi.

Rzadko:

Zaburzenia lub całkowity brak odczuwania smaku; zaburzenia wzroku, takie jak niewyraźne widzenie; bóle stawów; bóle mięsni; zmiany masy ciała; podwyższona temperatura ciała; obrzęk kończyn; reakcje alergiczne; depresja; zwiększone stężenie bilirubiny i lipidów we krwi (stwierdzone w badaniach krwi); powiększenie piersi u mężczyzn; wysoka gorączka i nagłe zmniejszenie ilości krążących granulocytów- białych krwinek (stwierdzane w badaniach krwi).

Bardzo rzadko:

Dezorientacja; zmniejszenie liczby płytek krwi, co może powodować zwiększoną tendencje do krwawień i tworzenia się wybroczyn na skórze („siniaków”); zmniejszenie liczby białych krwinek, co może sprzyjać częstszym zakażeniom; współistniejące, nieprawidłowe zmniejszenie liczby czerwonych i białych krwinek, jak również płytek krwi (stwierdzane w badaniach).

Częstość nieznana:

Omamy, splatanie (szczególnie u pacjentów, u których występowały takie objawy); uczucie kłucia i pieczenia (parestezje); zmniejszenie stężenia sodu we krwi; zmniejszenie stężenia magnezu we krwi, zmniejszenie stężenia potasu we krwi.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, PL-02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301,

Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Contix

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca..

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C, w suchym miejscu. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Contix

Substancją czynną leku jest pantoprazol - 20 mg (w postaci 22,6 mg półtorawodzianu pantoprazolu sodu)

Pozostałe składniki to:

w skład rdzenia tabletki wchodzą: skrobia żelowana 1500, sodu stearylofumaran, krzemionka koloidalna bezwodna, krospowidon, mannitol, celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza, sodu wodorowęglan;

w skład otoczki wchodzą: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek, makrogol 3350, talk, kopolimer kwasu metakrylowego typu C, trietylu cytrynian, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu wodorowęglan, sodu laurylosiarczan, żelaza tlenek czerwony, żelaza tlenek żółty.

Jak wygląda lek Contix i co zawiera opakowanie

Tabletki są okrągłe, obustronnie wypukłe, koloru różowobeżowego. Opakowanie zawiera 14, 28 lub 84 tabletki.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. ul. Ostrzykowizna 14 A 05-170 Zakroczym

Tel. nr: (48) (22) 785 27 60

Fax nr: (48) (22) 785 27 60 wew. 106

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6

Contix

Charakterystyka Contix

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO CONTIX, 20 mg, tabletki dojelitowe

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka dojelitowa produktu leczniczego Contix zawiera 20 mg pantoprazolu (Pantoprazolum) w postaci 22,6 mg półtorawodzianu pantoprazolu sodu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka dojelitowa.

Tabletki są okrągłe, obustronnie wypukłe, koloru różowobeżowego.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

•    łagodna postać refluksowego zapalenia przełyku,

•    zapobieganie nawrotom i długotrwałe leczenie refluksowego zapalenia przełyku,

•    ochrona błony śluzowej żołądka i dwunastnicy przed powstaniem owrzodzeń u pacjentów z grupy zwiększonego ryzyka, stosujących długotrwale nieselektywne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ).

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Łagodna postać refluksowego zapalenia przełyku

Zalecana dawka preparatu wynosi 20 mg pantoprazolu raz na dobę. Objawy ustępują zazwyczaj w ciągu 2 do 4 tygodni. W przypadku niezadowalającej skuteczności terapeutycznej czas podawania preparatu można przedłużyć o kolejne 4 tygodnie.

Zapobieganie nawrotom i długotrwałe leczenie refluksowego zapalenia przełyku W leczeniu długoterminowym zaleca się stosowanie 20 mg pantoprazolu raz na dobę, jako dawkę podtrzymującą. Jeśli objawy ulegają nasileniu, dawkę można zwiększyć dwukrotnie, do 40 mg pantoprazolu raz na dobę. W tym przypadku zaleca się stosowanie produktu leczniczego Contix tabletki dojelitowe 40 mg. Po ustąpieniu ostrych objawów zaleca się zmniejszenie dawki do 20 mg pantoprazolu podawanego raz na dobę.

Z powodu braku dostatecznych danych, preparat można stosować dłużej niż jeden rok jedynie w przypadku, gdy korzyści wynikające z leczenia przeważają potencjalne ryzyko.

Ochrona błony śluzowej żołądka i dwunastnicy przed powstaniem owrzodzeń u pacjentów z grupy zwiększonego ryzyka, stosujących długotrwale nieselektywne NLPZ

Zalecane dawkowanie wynosi 20 mg pantoprazolu raz na dobę.

Tabletek nie należy rozgryzać ani żuć; należy je przyjmować na godzinę przed posiłkiem, popijając tabletkę odpowiednią ilością płynu, np. szklanką wody.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, pochodne benzimidazolwe lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby podczas terapii pantoprazolem należy regularnie kontrolować aktywność enzymów wątrobowych, zwłaszcza podczas terapii długotrwałej. W przypadku wzrostu aktywności enzymów wątrobowych leczenie pantoprazolem należy przerwać.

Terapia skojarzona

W przypadku terapii skojarzonej należy zapoznać się z charakterystykami produktów leczniczych jednocześnie stosowanych leków.

Obecność objawów alarmowych

W przypadku pojawienia się objawów alarmowych (np. znacząca utrata masy ciała niespowodowana celowym odchudzaniem, nawracające lub krwawe wymioty, dysfagia, niedokrwistość, smołowate stolce) oraz w sytuacji gdy stwierdzono lub podejrzewa się obecność wrzodu żołądka należy wykluczyć podłoże nowotworowe choroby. Leczenie pantoprazolem może bowiem złagodzić objawy ciężkiej choroby i opóźnić jej rozpoznanie.

Należy rozważyć konieczność wykonania dodatkowych badań, jeśli pomimo odpowiedniego leczenia objawy się utrzymują.

Jednoczesne podawanie z atazanawirem

Równoczesne podawanie atazanawiru z inhibitorami pompy protonowej nie jest zalecane (patrz punkt 4.5). Jeśli połączenie atazanawiru z inhibitorami pompy protonowej zostało ocenione jako nieuniknione zaleca się ścisłą kontrolę wiremii oraz zwiększenie dawki atazanawiru do 400 mg w połączeniu ze 100 mg rytonawiru. Dawka pantoprazolu nie powinna przekraczać 20 mg na dobę.

Wpływ na wchłanianie witaminy Bo

U pacjentów z zespołem Zollinger-Ellison oraz innymi hipersekrecyjnymi stanami chorobowymi wymagającymi długotrwałego leczenia, pantoprazol tak jak wszystkie leki hamujące wydzielanie kwasu żołądkowego może zmniejszyć wchłanianie witaminy Bi2 (cyjanokobalaminy). Spowodowane jest to hipochlorhydrią lub achlorhydrią. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów, u których występują czynniki ryzyka zmniejszonego wchłaniania witaminy Bi2, u pacjentów podczas długotrwałej terapii oraz u pacjentów, u których zaobserwowano odpowiednie objawy kliniczne.

Terapia długotrwała

Podczas długotrwałego leczenia, zwłaszcza przekraczającego okres 1 roku, pacjenci powinni podlegać regularnej kontroli lekarskiej.

Brak skuteczności leczenia po 4 tygodniach stosowania pantoprazolu wymaga ponownej diagnostyki.

Zakażenia żoładkowo-ielitowe spowodowane przez bakterie

Pantoprazol, jak wszystkie inne inhibitory pompy protonowej może zwiększać ilość bakterii normalnie obecnych w przewodzie pokarmowym. Leczenie pantoprazolem może spowodować niewielkie zwiększenie ryzyka zakażeń żołądkowo-jelitowych wywołanych przez takie bakterie, jak SalmonellaCampylobacter i C. difficile.

Złamania kości

Inhibitory pompy protonowej, szczególnie stosowane w dużych dawkach oraz w długotrwałej terapii (powyżej 1 roku), mogą nieznacznie zwiększać ryzyko występowania złamań kości biodrowej, kości nadgarstka i kręgosłupa, szczególnie u osób w podeszłym wieku lub u pacjentów z innymi rozpoznanymi czynnikami ryzyka. Wyniki przeprowadzonych badań wykazują, że inhibitory pompy protonowej mogą zwiększać ogólne ryzyko złamań na poziomie 10-40%. Może być to również spowodowane innymi czynnikami ryzyka. Pacjenci z ryzykiem wystąpienia osteoporozy powinni otrzymać opiekę zgodnie z obecnymi wytycznymi klinicznymi oraz powinni przyjmować odpowiednią dawkę witaminy D oraz wapnia.

Hipomagnezemia.

U pacjentów leczonych inhibitorami pompy protonowej, jak pantoprazol, przez co najmniej trzy miesiące oraz u większości pacjentów przyjmujących inhibitory pompy protonowej przez rok, odnotowano przypadki występowania ciężkiej hipomagnezemii. Mogą występować ciężkie objawy hipomagnezeemii, takie jak zmęczenie, tężyczka, majaczenie, drgawki, zawroty głowy oraz arytmie komorowe, jednakże mogą one rozpocząć się niepostrzeżenie i pozostać niezauważone.

U pacjentów najbardziej dotkniętych chorobą, hipomagnezemia zmniejszyła się po uzupełnieniu niedoborów magnezu i odstawieniu inhibitorów pompy protonowej. U pacjentów, u których przypuszcza się, że leczenie będzie długotrwałe lub przyjmujących inhibitory pompy protonowej łącznie z digoksyną lub innymi lekami mogącymi wywołać hipomagnezemię (np. diuretyki), należy rozważyć pomiar stężenia magnezu we krwi przed rozpoczęciem leczenia inhibitorami pompy protonowej oraz okresowe pomiary w trakcie leczenia.

4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Wpływ pantoprazolu na wchłanianie innych produktów leczniczych

Pantoprazol silnie i długotrwale hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku, dlatego też może zmniejszać wchłanianie leków, których biodostępność zależy od pH soku żołądkowego (np. przeciwgrzybiczych azoli, takich jak: ketokonazol, itrakonazol, pozakonazol oraz innych leków takich jak np. erlotynib).

Atazanawir

Równoczesne podawanie atazanawiru oraz innych leków stosowanych w leczeniu zakażenia wirusem HIV z inhibitorami pompy protonowej może spowodować istotne zmniejszenie biodostępności tych leków oraz może mieć wpływ na skuteczność tych leków. Dlatego też jednoczesne podawanie atazanawiru z inhibitorami pompy protonowej nie jest zalecane (patrz punkt 4.4).

Pochodne kumaryny (fenprokumon lub warfaryna)

Na podstawie przeprowadzonych badań farmakokinetycznych nie stwierdzono występowania interakcji pomiędzy pantoprazolem i fenprokumonem lub warfaryną. W okresie po wprowadzeniu pantoprazolu do obrotu, w pojedynczych przypadkach podczas ich równoczesnego stosowania zaobserwowano zmiany wartości międzynarodowego współczynnika znormalizowanego - INR. Dlatego też u pacjentów leczonych przeciwzakrzepowo pochodnymi kumaryny (np. fenprokumonem lub warfaryną) zaleca się kontrolę czasu protrombinowego (INR) po rozpoczęciu, zakończeniu lub podczas nieregularnego stosowania pantoprazolu.

Metotreksat

U niektórych pacjentów zaobserwowano, że równoczesne stosowanie dużych dawek metotreksatau (np. 300 mg) z inhibitorami pompy protonowej prowadziło do zwiększenia stężenia metotreksatu. Dlatego też u pacjentów przyjmujących duże dawki metotreksatu, np. w chorobie nowotworowej lub łuszczycy należy rozważyć czasowe przerwanie stosowania inhibitorów pompy protonowej.

Inne interakcje

Pantoprazol jest metabolizowany w wątrobie przy udziale cytochromu P450. Głównym szlakiem metabolicznym jest demetylacja przez CYP2C19 oraz inne przemiany metaboliczne w tym utlenianie przez CYP 3A4. Nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji podczas jednoczesnego stosowania pantoprazolu z lekami metabolizowanymi tym samym szlakiem, takimi jak: karbamazepina, diazepam, glibenklamid, nifedypina oraz doustne środki antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel i etynyloestradiol.

Wyniki badań oceniających zakres interakcji wskazują, że pantoprazol nie wpływa na metabolizm substancji metabolizowanych przez CYP1A2 (takich jak kofeina, teofilina), CYP2C9 (takich jak piroksykam, diklofenak, naproksen), CYP2D6 (jak metoprolol), CYP2E1 (jak etanol). Pantoprazol nie zakłóca również wchłaniania digoksyny.

Nie zanotowano również interakcji podczas jednoczesnego stosowania pantoprazolu i leków zobojętniających kwas solny w żołądku.

Nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji podczas jednoczesnego stosowania pantoprazolu z antybiotykami takimi jak klarytromycyna, metronidazol, amoksycylina.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak jest wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania pantoprazolu u kobiet w ciąży. Badania przeprowadzone na zwierzętach wykazały jego toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko dla ludzi nie jest znane. Contix nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Badania na zwierzętach wykazały wydzielanie pantoprazolu do mleka samic. Odnotowano również wydzielanie pantoprazolu do mleka kobiet karmiących piersią. Zatem decyzja o przerwaniu/ kontynuacji karmienia piersią lub kontynuacji/przerwania terapii pantoprazolem powinna być oparta na korzyściach płynących z karmienia piersią dla dziecka oraz korzyściach z terapii pantoprazolem dla kobiety.

Płodność

Brak danych dotyczących wpływu pantoprazolu na płodność.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia (patrz punkt 4.8).

W takich przypadkach pacjenci nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

W przypadku około 5% pacjentów spodziewać się można wystąpienia działań niepożądanych. Wśród najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych, występujących u około 1% pacjentów wymienia się biegunkę i bóle głowy.

W poniższej tabeli działania niepożądane zostały uszeregowane według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania. Częstość występowania jest określona jako:

Bardzo często (>1/10); często (>1/100 to <1/10); niezbyt często (>1/1000 to <1/100); rzadko (>1/10000 to <1/1000); bardzo rzadko (<1/10000); częstość nieznana ( nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Nie dla wszystkich działań niepożądanych, zgłoszonych po wprowadzeniu pantoprazolu do obrotu, możliwe było przypisanie ich do określonej częstości występowania. Zostały one wymienione w tabeli jako częstość nieznana.

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Tabela nr 1: Działania niepożądane przy stosowaniu pantoprazolu w badaniach klinicznych i po wprowadzeniu do obrotu

Częstość

występowania

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Nieznana

Klasyfikacja układów i narządów

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Agranulocytoza

Małopłytkowość;

Leukopenia;

Pancytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość (w tym reakcje anafilaktyczne i wstrząs

anafilaktyczny)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Hiperlipidemie i zwiększone stężenie lipidów (trójglicerydy, cholesterol); Zmiana masy ciała

Hiponatremia; Hipomagnezemia (patrz punkt 4.4); Hipokalcemia w połączeniu z hipomagnezemią; Hipokaliemia

Zaburzenia

psychiczne

Zaburzenia snu

Depresja (i pogorszenie stanu

psychicznego)

Dezorientacja (i pogorszenie stanu

psychicznego)

Omamy; Splątanie (szczególnie u pacjentów podatnych, jak również nasilenie podobnych objawów w przypadku ich wcześniejszego występowania)

Zaburzenia układu nerwowego

Bóle głowy; Zawroty głowy

Zaburzenia smaku

Parastezje

Zaburzenia oka

Zaburzenia

widzenia/

niewyraźne

widzenie

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka; Nudności/wymioty; Uczucie pełności w jamie brzusznej i wzdęcia;

Zaparcia;

Suchość w jamie ustnej;

Ból i dyskomfort w nadbrzuszu

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększona

aktywność

enzymów

wątrobowych

(aminotransferaz

y-GT)

Zwiększenie stężenia bilirubiny

Uszkodzenia komórek wątroby; żółtaczka; niewydolność wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka skórna/ Rumień/ wykwity skórne; Świąd

Pokrzywka;

Obrzęk

naczynioruchowy

Zespół Stevens-Johnsona;

Zespół Lyella; Rumień

wielopostaciowy; Nadwrażliwość na światło

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Złamania kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa (patrz punkt 4.4)

Bóle stawów; Bóle mięsni

Skurcze mięśni jako rezultat zaburzeń elektrolitowych

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Śródmiąższowe zapalenie nerek (z możliwością rozwoju niewydolności nerek)

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Osłabienie,

Zmęczenie,

Złe samopoczucie

Podwyższenie temperatury ciała; Obrzęki obwodowe

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych:

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, PL-02-222 Warszawa, Tek: + 48 22 49 21 301,

Faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9. Przedawkowanie

Nie są znane objawy przedawkowania pantoprazolu u ludzi.

Dawki pantoprazolu do 240 mg podawane dożylnie przez 2 minuty były dobrze tolerowane.

Ponieważ pantoprazol w znacznym stopniu wiąże się z białkami osocza, trudno poddaje się dializie.

W przypadku przedawkowania z klinicznymi objawami zatrucia, brak specyficznych zaleceń dotyczących leczenia, poza leczeniem objawowym i wspomagającym.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki stosowane w chorobie wrzodowej i chorobie refluksowej przełyku. Inhibitory pompy protonowej; kod ATC: A02BC02

Mechanizm działania

Pantoprazol zmniejsza wydzielanie kwasu solnego produkowanego przez komórki okładzinowe błony śluzowej żołądka. Pantoprazol przekształcany jest w postać czynną w środowisku kwaśnym, w komórkach okładzinowych błony śluzowej żołądka, a następnie hamuje aktywność enzymu KThEATP-azy. Zahamowanie wydzielania kwasu solnego przez pantoprazol jest zależne od dawki i wpływa zarówno na podstawowe jak i pobudzone wydzielanie kwasu solnego.

Podobnie jak w przypadku innych inhibitorów pompy protonowej oraz antagonistów receptora H2, stosowanie pantoprazolu powoduje zmniejszenie pH soku żołądkowego i zwiększenie stężenia gastryny, w stopniu proporcjonalnym do zmiany odczynu pH. Zwiększenie stężenia gastryny jest odwracalne. Ponieważ pantoprazol wiąże się z pompą protonową na dystalnym odcinku receptora komórkowego, wpływa na wydzielanie kwasu solnego niezależnie od innych substancji (acetylocholina, histamina, gastryna). Niezależnie od drogi podania (p. o., i.v.) efekt działania pantoprazolu jest taki sam.

Stężenie gastiyny oznaczane na czczo wzrasta po podaniu pantoprazolu i podczas krótkotrwałego podawania preparatu nie przekracza zwykle górnej granicy normy. Z kolei długotrwale leczenie pantoprazolem prowadzi często do dwukrotnego zwiększenia stężenia gastryny, jednak tylko w pojedynczych przypadkach dochodzi do nadmiernego zwiększenia stężenia gastryny. W wyniku długotrwałego podawania pantoprazolu dochodzi, w rzadkich przypadkach, do łagodnego lub umiarkowanego zwiększenia liczby specyficznych komórek wydzielania wewnętrznego (ECL) w żołądku (rozrost prosty do gruczolakowatego). Jednak zgodnie z dotychczas przeprowadzonymi badaniami, powstawanie zmian przedrakowiakowych (rozrost atypowy) czy rakowiaków żołądka, jakie stwierdzono w badaniach na zwierzętach, można wykluczyć u ludzi, u których leczenie pantoprazolem trwało do jednego roku.

Wyniki badań przeprowadzonych na zwierzętach nie wykluczają wpływu długotrwałego, powyżej jednego roku, leczenia pantoprazolem na parametry określające czynność tarczycy i aktywność enzymów wątrobowych.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie: biodostępność pantoprazolu po podaniu doustnym wynosi 77%. Jednoczesne przyjęcie pokarmu nie ma pływu na AUC, Cmaxi biodostępność pantoprazolu. Zmianie ulega jedynie wchłanianie -występuje opóźnienie wchłaniania preparatu oraz wzrost zmienności międzyosobniczej dotyczącej tego parametru. Pantoprazol szybko wchłania się z przewodu pokarmowego i po podaniu pojedynczej dawki doustnej, wynoszącej 20 mg, osiąga maksymalne stężenie w osoczu, przeciętnie po 2,0 - 2,5 godzinach. Maksymalne stężenie pantoprazolu w osoczu krwi wynosi około 1-1,5 pg/ml i wartość ta utrzymuje się po wielokrotnym podaniu preparatu.

Dystrybucja: pantoprazol jest wiązany z białkami osocza w około 98%. Objętość dystrybucji wynosi około 0,15 1/kg mc., a klirens 0,1 1/godz/kg mc.

Metabolizm i eliminacja: pantoprazol jest prawie wyłącznie metabolizowany w wątrobie. Głównym metabolitem zarówno w osoczu jak i w moczu jest desmetylopantoprazol, który wiąże się z siarczanami. Okres półtrwania pantoprazolu wynosi około 1 godziny, a okres półtrwania metabolitu wynosi około 1,5 godziny.

Opisano kilka przypadków pacjentów, u których czas eliminacji pantoprazolu był wydłużony. Z powodu specyficznej aktywacji pantoprazolu w komórkach okładzinowych żołądka, okres półtrwania w fazie eliminacji nie powoduje wydłużenia czasu działania preparatu lub wydłużenia hamowania wydzielania kwasu solnego. Parametry farmakokinetyczne nie zmieniają się po pojedynczym lub wielokrotnym podaniu preparatu. W zakresie dawek od 10 mg do 80 mg kinetyka pantoprazolu w osoczu jest prawie liniowa, zarówno po podaniu doustnym jak i dożylnym.

Metabolity pantoprazolu wydalane są w około 80% z moczem, pozostała część wydalana jest z kałem.

Nie ma konieczności zmiany dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, w tym u pacjentów dializowanych. Pantoprazol przechodzi przez błony dializacyjne w niewielkim stopniu. U pacjentów z niewydolnością nerek okres półtrwania głównego metabolitu ulega wydłużeniu do 2-3 godzin, niemniej jednak wydalanie pantoprazolu w tej grupie pacjentów jest szybkie i nie występuje kumulacja preparatu.

U pacjentów z marskością wątroby (typu A i B wg Child’a-Pugha), w porównaniu do wartości opisywanych u zdrowych ochotników, okres półtrwania ulega wydłużeniu do wartości od 3 do 6 godzin, AUC wzrasta od 3 do 5 razy, a maksymalne stężenie w osoczu wzrasta 1,3 -krotnie.

Obserwowano nieznaczny wzrost AUC i Cinaxu ochotników w podeszłym wieku w porównaniu z osobami młodymi. Nie ma on jednak znaczenia klinicznego.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne, oparte o wyniki badań farmakologicznych, toksyczności po wielokrotnym podaniu preparatu i genotoksyczności, nie wykazują szczególnego zagrożenia dla ludzi. Podczas, trwających 2 lata badań nad działaniem rakotwórczym pantoprazolu, przeprowadzanych na szczurach, stwierdzono występowanie nowotworów neuroendokrynnych. Opisano ponadto występowanie brodawczaka komórek nabłonka płaskiego w przedżołądku. Mechanizm prowadzący do powstania rakowiaka żołądka został dokładnie zbadany. Uważa się, iż jest to wtórna reakcja na znaczne zwiększenie stężenia gastryny w surowicy krwi, występująca u szczurów w wyniku długotrwałego podawania pantoprazolu. Podczas dwuletnich badań prowadzonych na szczurach i myszach płci żeńskiej, zaobserwowano zwiększenie częstości występowania guzów wątroby. Zostało to zinterpretowane jako wynik intensywnego metabolizmu pantoprazolu w wątrobie.

W grupie szczurów, otrzymujących najwyższe dawki pantoprazolu (200 mg/kg mc.) przez 2 lata, obserwowano nieznaczny wzrost częstości występowania zmian nowotworowych tarczycy. Uważa się, że powstanie tych nowotworów spowodowane jest zmianami w rozkładzie tyroksyny w wątrobie szczurów, wywołanymi przez pantoprazol. Nie należy spodziewać się wystąpienia takich zmian u ludzi, jeśli preparat jest stosowany w zakresie zalecanego dawkowania.

Brak jednoznacznych danych dotyczących wpływu pantoprazolu na płodność oraz rozwój zarodka i płodu. Badania na szczurach wykazały przenikanie pantoprazolu przez barierę łożyskową w zaawansowanej ciąży i zwiększenie jego stężenia w tkankach płodu krótko przed porodem.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

W skład rdzenia tabletki wchodzą: skrobia żelowana 1500, sodu stearylofumaran, krzemionka koloidalna bezwodna, krospowidon, mannitol, celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza, sodu wodorowęglan.

W skład otoczki wchodzą: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek, makrogol 3350, talk, kopolimer kwasu metakrylowego typu C, trietylu cytrynian, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu wodorowęglan, sodu laurylosiarczan, żelaza tlenek czerwony, żelaza tlenek żółty.

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

2 lata.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C, w suchym miejscu.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Al/Al w tekturowym pudełku. W opakowaniu znajduje się 14,28 lub 84 tabletki.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania produktu leczniczego

Nie dotyczy.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCENIE DO OBROTU

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. ul. Ostrzykowizna 14 A 05-170 Zakroczym

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie MZ nr: 11288

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

19.04.2004 r./ 23.09.2008 r./12.09.2013 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10

Contix