+ iMeds.pl

Contractubex (50 j.m. + 10 mg + 100 mg)/gUlotka Contractubex

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla pacjenta Contractubex, (50 IU + 100 mg + 10 mg)/g, żel

Heparyna sodowa, wyciąg płynny z cebuli, alantoina

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem. Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Contractubex i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Contractubex

3.    Jak stosować Contractubex

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Contractubex

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    CO TO JEST CONTRACTUBEX I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Contractubex jest lekiem na blizny stosowanym po całkowitym wyleczeniu rany. Contractubex wykazuje działanie antyproliferacyjne, przeciwzapalne, wygładzające i rozluźniające tkankę blizny.

Wskazania

Blizny ograniczające ruch, powiększone (przerostowe, obrzmiałe, o kształcie bliznowca), nieestetyczne blizny pooperacyjne, blizny po amputacjach, blizny pooparzeniowe i powypadkowe, przykurcze np. palców (przykurcz Dupuytrena), przykurcze ścięgien spowodowane urazami oraz kurczeniem się blizny.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CONTRACTUBEX Kiedy nie stosować leku Contractubex:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;

-    na niewyleczone rany;

-    na uszkodzoną skórę;

-    na błony śluzowe.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Contratubex należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Stosować po całkowitym wyleczeniu rany. Leczenie należy rozpoczynać jak najwcześniej po pojawieniu się blizny. W razie stwierdzenia objawów nadwrażliwości należy przerwać stosowanie leku Contractubex. Podczas leczenia dużych powierzchni skóry mogą wystąpić objawy związane z ogólnoustrojowym działaniem heparyny.

Contractubex a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie stwierdzono interakcji leku Contractubex z innymi lekami.

Ciąża karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak danych dotyczących ryzyka stosowania leku Contractubex w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Contractubex nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku

Contractubex zawiera parahydroksybenzoesan metylu, który może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Contractubex zawiera kwas sorbinowy, który może powodować miejscowe reakcje skórne np. kontaktowe zapalenie skóry.

3. JAK STOSOWAĆ CONTRACTUBEX

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, lek zwykle stosuje się kilka razy na dobę, wcierając delikatnie w tkankę blizny.

W przypadku blizn stwardniałych i zadawnionych można założyć opatrunek z lekiem Contractubex na noc.

Leczenie trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od wielkości blizny lub występowania przykurczu.

Podczas leczenia świeżych blizn należy unikać bodźców fizycznych, takich jak: niskie temperatury, promieniowanie UV oraz zbyt silne wcieranie i inne podrażnienia mechaniczne.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących użycia tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Contractubex

Nie odnotowano przypadku przedawkowania leku.

Podczas leczenia dużych powierzchni skóry mogą wystąpić objawy związane z ogólnoustrojowym działaniem heparyny.

Pominięcie zastosowania leku Contractubex

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były reakcje w miejscu zastosowania leczenia.

Poniższe działania niepożądane zgłaszano w trakcie badania przeprowadzonego u 592 pacjentów leczonych żelem Contractubex.

Często (występują u 1 do 10 osób na 100): świąd; rumień; rozszerzenie naczyń włosowatych na skórze; pogłębienie blizny.

Niezbyt często (występują u 1 do 10 osób na 1 000): przebarwienie skóry; ścienienie skóry. Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): obrzęk; ból w miejscu podania; pokrzywka; wysypka; świąd; rumień; podrażnienie skóry; grudki; zapalenie skóry; pieczenie skóry; uczucie ściskania w skórze; nadwrażliwość (reakcja alergiczna); wysypka krostowa.

Contractubex jest dobrze tolerowany, nawet podczas długotrwałego stosowania. Podczas stosowania leku Contractubex obserwowano występowanie świądu, który jest wynikiem zmian bliznowatych i nie wymaga przerwania leczenia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}

e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ CONTRACTUBEX

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby - 6 miesięcy.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera Contractubex

Substancjami czynnymi leku są:

heparyna sodowa, wyciąg płynny z cebuli i alantoina.

Substancje pomocnicze:

kwas sorbinowy, metylu parahydroksybenzoesan, guma ksantan, makrogol 200, substancja poprawiająca zapach Fragrance 231616, woda oczyszczona.

Jak wygląda Contractubex i co zawiera opakowanie

Żel w tubie zapakowanej w tekturowe pudełko.

Dostępne opakowania: tuby zawierające 20 g, 50 g lub 100 g żelu.

Podmiot odpowiedzialny

Merz Pharmaceuticals GmbH Eckenheimer Landstrasse 100 60318 Frankfurt/Main Niemcy

Wytwórca

Merz Pharma GmbH & Co. KGaA Eckenheimer Landstrasse 100 60318 Frankfurt/Main Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Polska

Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o. ul. Nocznickiego 31 01-918 Warszawa tel. +48 22 56 98 200

fax. +48 22 835 15 57

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Contractubex

Charakterystyka Contractubex

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Contractubex, (50 IU + 100 mg + 10 mg)/g, żel

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g żelu zawiera 50 IU heparyny sodowej (Heparinum natricum), 100 mg wyciągu płynnego z cebuli (Allii cepae extractum) i 10 mg alantoiny (Allantoinum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: metylu parahydroksybenzoesan i kwas sorbinowy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Żel

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Blizny ograniczające ruch, powiększone (hipertroficzne, obrzmiałe, o kształcie bliznowca) oraz nieestetyczne blizny pooperacyjne, po amputacjach, blizny pooparzeniowe i powypadkowe, przykurcze, np. palców (przykurcz Dupuytrena), a także przykurcze ścięgien spowodowane urazami oraz kurczeniem się blizny.

Dzieci

Brak danych dotyczących stosowania u dzieci.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Kilka razy na dobę wcierać delikatnie żel w skórę lub tkankę blizny, aż do całkowitego wchłonięcia.

W przypadku blizn stwardniałych i zadawnionych można założyć na noc opatrunek z żelem.

Leczenie trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od wielkości blizny lub występowania przykurczu.

Podczas leczenia świeżych blizn należy unikać bodźców fizycznych, takich jak: niskie temperatury, promieniowanie UV oraz zbyt silne wcieranie i inne podrażnienia mechaniczne.

4.3 Przeciwwskazania

Nie stosować produktu leczniczego:

-    w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne - heparynę, wyciąg płynny z cebuli, alantoinę lub którąkolwiek substancję pomocniczą ;

-    na niewyleczone rany;

-    na blizny obejmujące duże powierzchnie skóry;

-    na uszkodzoną skórę;

-    na błony śluzowe.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Stosować po całkowitym wyleczeniu rany. Leczenie należy rozpoczynać jak najwcześniej po pojawieniu się blizny. W razie stwierdzenia objawów nadwrażliwości należy przerwać stosowanie produktu leczniczego Contractubex.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u dzieci.

Podczas leczenia dużych powierzchni skóry mogą wystąpić objawy związane z ogólnoustrojowym działaniem heparyny.

Ze względu na zawartość parahydroksybenzoesanu metylu lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Contractubex zawiera kwas sorbinowy, który może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzano badań dotyczących interakcji.

Dotychczas nie stwierdzono występowania interakcji.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak danych dotyczących wpływu na płodność, ciążę i laktację.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco:

bardzo często często

niezbyt często rzadko

bardzo rzadko


(>1/10);

(>1/100 do <1/10); (>1/1000 do <1/100); (>1/10 000 do <1/1000); (<1/10 000);

nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były reakcje w miejscu zastosowania leczenia.

Poniższe działania niepożądane zgłaszano w trakcie farmakoepidemiologicznego badania kohortowego (obserwacyjnego) u 592 pacjentów leczonych produktem leczniczym Contractubex:

Choroby skóry i tkanki podskórnej:

często: świąd; rumień; rozszerzenie naczyń włosowatych na skórze; pogłębienie blizny; niezbyt często: przebarwienie skóry; ścienienie skóry.

Działania niepożądane wymienione poniżej zostały zgłoszone spontanicznie:

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: częstość nieznana: obrzęk; ból w miejscu podania.

Choroby skóry i tkanki podskórnej:

częstość nieznana: pokrzywka; wysypka; świąd; rumień; podrażnienie skóry; grudki; zapalenie skóry; pieczenie skóry; uczucie ściskania w skórze.

Zaburzenia układu odpornościowego:

częstość nieznana: nadwrażliwość (reakcja alergiczna).

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: częstość nieznana: wysypka krostowa.

Contractubex jest dobrze tolerowany, nawet podczas długotrwałego stosowania. Podczas stosowania produktu leczniczego Contractubex obserwowano występowanie świądu, który jest wynikiem zmian bliznowatych i nie wymaga przerwania leczenia.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie odnotowano przypadków przedawkowania leku Contractubex. Podczas leczenia dużych powierzchni skóry mogą wystąpić objawy związane z ogólnoustrojowym działaniem heparyny.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne preparaty zabliźniające.

Kod ATC: D03AX

Contractubex wykazuje działanie antyproliferacyjne, przeciwzapalne, wygładzające i rozluźniające tkankę blizny.

Wyciąg płynny z cebuli działa przeciwzapalnie poprzez hamowanie uwalniania mediatorów zapalnych i przeciwalergicznie. Hamuje wzrost fibroblastów różnego pochodzenia, a w szczególności fibroblastów bliznowców i zmniejsza wytwarzanie elementów macierzy zewnątrzkomórkowej z fibroblastów (np. proteoglikanów).

Ponadto wyciąg z cebuli działa bakteriobójczo. Dzięki tym właściwościom stymuluje gojenie się rany i przeciwdziała niefizjologicznemu tworzeniu się blizny.

Heparyna działa przeciwzapalnie, przeciwalergicznie, antyproliferacyjnie, zwiększa nawodnienie tkanki. Ponadto rozluźnia strukturę kolagenu.

W leczeniu blizn działanie przeciwzapalne oraz wpływ heparyny na elementy macierzy tkanki łącznej są bardziej istotne niż jej działanie przeciwzakrzepowe.

Alantoina przyspiesza gojenie się rany, wpływa na odnowę naskórka i zwiększa zdolność wiązania wody przez tkankę. Ponadto jej właściwości keratolityczne i stymulujące przenikanie nasilają działanie pozostałych substancji czynnych leku Contractubex.

Synergistyczne działanie składników czynnych powoduje dodatkowe hamowanie proliferacji fibroblastów, a szczególnie patologicznego zwiększenia syntezy kolagenu.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Brak danych.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dotychczas nie wykazano działania mutagennego, teratogennego ani rakotwórczego leku.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Kwas sorbinowy

Metylu parahydroksybenzoesan

Guma ksantan Makrogol 200

Substancja poprawiajaca zapach Fragrance 231616 Woda oczyszczona.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby - 6 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa z wewnętrzną warstwą z żywicy polimerowej, zamknięta membraną z zakrętką HDPE, w tekturowym pudełku.

1 tuba po 20 g 1 tuba po 50 g 1 tuba po 100 g

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Merz Pharmaceuticals GmbH Eckenheimer Landstrasse 100 60318 Frankfurt/Main Niemcy

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/3065

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 24.02.1993 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Contractubex