+ iMeds.pl

Cordarone 50 mg/mlUlotka Cordarone

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Cordarone

50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Amiodaroni hydrochloridum

{logo sanofi}

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Cordarone i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Cordarone

3.    Jak stosować Cordarone

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Cordarone

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Cordarone i w jakim celu się go stosuje

Lek Cordarone występuje w postaci roztworu do wstrzykiwań i zawiera substancję czynną amiodaronu chlorowodorek. Amiodaron jest silnym lekiem przeciwarytmicznym - stosowanym w leczeniu niemiarowego bicia serca.

Amiodaron podaje się dożylnie w sytuacjach, gdy konieczne jest uzyskanie szybkiego działania leku lub gdy podawanie doustne leku nie jest możliwe.

Stosuje się go w leczeniu groźnych dla życia zaburzeń rytmu serca:

-    zaburzeń rytmu w przebiegu zespołu Wolffa-Parkinsona-White’a

-    migotań i trzepotań przedsionków, napadowych tachyarytmii nadkomorowych: częstoskurczów nadkomorowych i węzłowych, gdy inne leki nie mogą być zastosowane

-    komorowych zaburzeń rytmu (częstoskurcz komorowy, migotanie komór), gdy inne leki przeciwarytmiczne są nieskuteczne.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Cordarone Kiedy nie stosować Cordarone:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na jod, amiodaron lub na którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6);

W razie wystąpienia objawów uczulenia tj. swędząca wysypka, trudności z przełykaniem i oddychaniem lub obrzęk warg, twarzy gardła i języka, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem;

-    u pacjentów z chorobami serca: bradykardią zatokową, blokiem zatokowo-przedsionkowym

i zespołem chorego węzła zatokowego, z wyjątkiem osób z wszczepionym stymulatorem lub założonym tymczasowo układem stymulacyjnym (ryzyko zahamowania czynności węzła);

-    u pacjentów z blokiem przedsionkowo-komorowym, blokiem dwu- lub trójwiązkowym z wyjątkiem osób z wszczepionym rozrusznikiem serca lub założonym tymczasowym układem stymulacyjnym;

-    jednocześnie z lekami, które mogą powodować zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca - typu

torsades de pointes (patrz: Inne leki i Cordarone);

-    jeśli pacjent ma chorobę tarczycy;

-    jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią;

-    w razie zapaści naczyniowej, ciężkiego niedociśnienia tętniczego;

-    w razie ciężkiej niewydolności układu oddechowego,

-    u pacjenta z kardiomiopatią zastoinową lub niewydolnością serca (dożylne podanie leku jest przeciwwskazane),

-    u wcześniaków, noworodków, niemowląt i dzieci w wieku do 3 lat.

Powyższe przeciwwskazania nie dotyczą przypadków, kiedy amiodaron jest stosowany w stanach nagłych podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej prowadzonej u pacjentów z migotaniem komór opornym na defibrylację.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Cordarone należy podawać dożylnie tylko na oddziale intensywnego nadzoru kardiologicznego, gdzie stan kliniczny pacjenta jest stale kontrolowany (zapis EKG, pomiary ciśnienia tętniczego).

-    Lek Cordarone powoduje zmiany w zapisie EKG - nie świadczy to jednak o zatruciu lekiem.

-    Lek Cordarone może wywoływać zaburzenia rytmu serca lub powodować pogorszenie leczonych zaburzeń rytmu serca zwłaszcza w rezultacie interakcji z niektórymi lekami (patrz: Inne leki

i Cordarone i punkt 4) i (lub) w przypadku zaburzeń elektrolitowych (zmniejszenia stężenia jonów potasu i (lub) magnezu we krwi). Nie należy dopuszczać do powstania zbyt niskiego stężenia potasu w organizmie (hipokaliemii) oraz uzupełniać niedobór.

-    Nie jest zalecane jednoczesne stosowanie leku Cordarone z następującymi lekami: leki beta-adrenolityczne, antagoniści kanału wapniowego zmniejszające czynność serca (werapamil, diltiazem), leki przeczyszczające, które mogą powodować hipokaliemię (patrz Inne leki

i Cordarone).

-    Lek Cordarone może powodować wystąpienie śródmiąższowego zapalenia płuc. Objawia się ono dusznościami oraz kaszlem bez odkrztuszania. W razie podejrzenia wystąpienia śródmiąższowego zapalenia płuc u pacjenta, lekarz wykona badanie radiologiczne klatki piersiowej i rozważy dalsze leczenie lekiem Cordarone, ponieważ śródmiąższowe zapalenie płuc zwykle ustępuje, jeżeli terapia lekiem zostanie szybko zakończona. Lekarz rozważy też leczenie kortykosteroidami.

-    Bardzo rzadko obserwowano występowanie ciężkich powikłań oddechowych, czasami śmiertelnych, zwykle w okresie bezpośrednio po zabiegu operacyjnym (patrz Inne leki i Cordarone i punkt 4).

-    Przed zabiegiem operacyjnym anestezjolog musi być poinformowany o tym, że pacjentowi podano lek Cordarone.

-    Podczas stosowania leku Cordarone oraz w ciągu 24 godzin od jego podania mogą wystąpić ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby prowadzące niekiedy do zgonu. Dlatego od początku terapii lekarz będzie regularnie zlecał badania czynności wątroby (określenie aktywności aminotransferaz we krwi). W razie wystąpienia zaburzeń czynności wątroby lekarz rozważy zmniejszenie dawki leku lub przerwanie leczenia.

-    W celu uniknięcia niepożądanego działania w miejscu podania, lek Cordarone podaje się poprzez dostęp do żył centralnych.

Cordarone a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie wolno stosować leku Cordarone jednocześnie z lekami mogącymi spowodować zagrażające

życiu zaburzenia rytmu serca (typu torsades de pointes). Do tych leków należą:

-    leki stosowane w leczeniu arytmii (nierównego bicia serca): chinidyna, dizopiramid, prokainamid, sotalol, bretylium, bepridil,

-    podawanie dożylne leków przeciwzakaźnych: erytromycyny, kotrimoksazolu lub leku pierwotniakobójczego - pentamidyny,

-    leki przeciwpsychotyczne, takie jak: chloropromazyna, tiorydazyna, flufenazyna, pimozyd, haloperidol, amisulpiryd, sertindol,

-    niektóre leki stosowane w innych chorobach psychicznych: preparaty litu i trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, np. doksepina, amitryptylina,

-    niektóre leki przeciwhistaminowe stosowane w leczeniu uczulenia: terfenadyna, astemizol, mizolastyna,

-    leki przeciw malarii: chinina, chlorochina, meflochina, halofantryna,

-    lek stosowany w leczeniu zaburzeń krążenia mózgowego, zawrotów głowy, szumu

w uszach, zaburzeń pamięci i uczenia się, zwłaszcza w podeszłym wieku - winkamina,

-    lek stosowany w leczeniu opóźnionego opróżniania żołądka - cyzapryd.

Nie zaleca się stosowania leku Cordarone jednocześnie z:

-    fluorochinolonami - lekami przeciw zakażeniom: cyprofloksacyną, ofloksacyną, lewofloksacyną,

-    beta-blokerami - lekami stosowanymi w chorobach serca np. propranololem,

-    antagonistami wapnia - lekami stosowanymi w dusznicy bolesnej (choroba serca) lub w nadciśnieniu tętniczym (za duże ciśnienie krwi): werapamilem, diltiazemem,

-    niektórymi lekami przeczyszczającymi (stosowanymi w leczeniu zaparć) wywołującymi za małe stężenie potasu we krwi: bisakodylem, senną,

-    lekami obniżającymi stężenie cholesterolu - statynami, np. symwastatyną, atorwastatyną, lowastatyną.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania następujących leków jednocześnie

z Cordarone:

-    leki moczopędne, np. furosemid,

-    leki przeciwzapalne - kortykosteroidy stosowane ogólnoustrojowo, np. hydrokortyzon, prednizolon,

-    tetrakozaktyd - lek stosowany do badania pewnych zaburzeń hormonalnych,

-    lek przecigrzybiczy - amfoterycyna B podawana dożylnie,

-    środki stosowane w znieczuleniu ogólnym lub duże stężenie tlenu podawane podczas zabiegów operacyjnych (patrz Ostrzeżenia i środki ostrożności w punkcie 2 i punkt 4).

Przed zabiegiem chirurgicznym należy poinformować anestezjologa o stosowaniu leku Cordarone,

-    fenytoina - stosowany w leczeniu napadów padaczkowych: należy prowadzić ścisłą obserwację pacjenta i natychmiast po wystąpieniu objawów przedawkowania zmniejszyć dawkę fenytoiny i oznaczyć stężenie fenytoiny w osoczu,

-    glikozyd naparstnicy np. digoksyna - stosowane w chorobach serca: lekarz zleci przeprowadzanie badań stężenia digoksyny w osoczu oraz wykonanie badania EKG

i zmieni dawkę glikozydu naparstnicy; pacjenta należy obserwować pod kątem wystąpienia objawów zatrucia glikozydami naparstnicy,

-    leki przeciwzakrzepowe - warfaryna, dabigatran: konieczne będzie regularne badanie krzepnięcia krwi, aby dostosować doustne dawki leków przeciwzakrzepowych, zarówno podczas leczenia jak i po zakończeniu leczenia lekiem Cordarone; może być konieczne dostosowanie dawki dabigatranu,

-    leki zapobiegające odrzuceniu przeszczepu - cyklosporyna, takrolimus,

-    flekainid - stosowany w leczeniu arytmii: leczenie będzie prowadzone pod ścisłą kontrolą lekarską; lekarz zmieni dawkę flekainidu,

-    fentanyl - silny lek przeciwbólowy,

-    lidokaina - środek znieczulający,

-    syldenafil - stosowany w leczeniu impotencji,

-    midazolam - stosowany w stanach lękowych i w celu uspokojenia przed zabiegami operacyjnymi,

-    triazolam - stosowany w bezsenności,

-    dihydroergotamina i ergotamina - leki przeciwmigrenowe,

-    kolchicyna - stosowana w leczeniu ostrych napadów dny moczanowej.

Cordarone z jedzeniem i piciem

Zaleca się unikanie spożywania soku z grejpfruta podczas leczenia lekiem Cordarone.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Ze względu na wpływ Cordarone na tarczycę płodu, stosowanie leku w okresie ciąży jest przeciwwskazane. Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Karmienie piersią

Stosowanie leku Cordarone w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane. Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W świetle danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania amiodaronu, lek nie powoduje ograniczenia zdolności prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Cordarone zawiera alkohol benzylowy

Cordarone zawiera alkohol benzylowy (20 mg/ml) jako środek konserwujący. Nie podawać wcześniakom lub noworodkom. Lek może powodować zatrucia i reakcje alergiczne u niemowląt i dzieci do 3 lat (patrz „Kiedy nie stosować Cordarone” w punkcie 2)

3. Jak stosować Cordarone

Lek podaje lekarz lub pielęgniarka zgodnie z zaleceniem lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Lek należy podawać dożylnie stale kontrolując stan pacjenta (zapis EKG, pomiary ciśnienia tętniczego).

Lek Cordarone przed podaniem pacjentowi jest rozcieńczany.

Lekarz dobiera odpowiednią wielkość dawki dla każdego pacjenta w zależności od masy ciała i schorzenia.

Zazwyczaj stosuje się następujące dawkowanie:

Dorośli:

Wlew dożylny

Dawka nasycająca: 5 mg/kg mc. podana w 250 ml 5% glukozy we wlewie trwającym od 20 minut do 2 godzin. Wlew można powtarzać 2 do 3 razy na dobę. Szybkość wlewu należy ustalić w oparciu o uzyskany efekt działania leku.

Dawka podtrzymująca: 10-20 mg/kg mc./dobę (zazwyczaj 600 do 800 mg/24 godziny do dawki 1200 mg/24 godziny) we wlewie w 250 ml 5% glukozy przez kilka dni.

Gdy tylko zostanie uzyskany pożądany efekt terapeutyczny, lekarz zaleci jednoczesne podawanie doustne leku zawierającego amiodaron w zwykłej dawce nasycającej (3 x 200 mg na dobę). Dawkę podawaną dożylnie zmniejsza się stopniowo.

W stanach nagłych stosuje się 150-300 mg amiodaronu w 10-20 ml 5% roztworu glukozy w powolnym, trwającym co najmniej 3 minuty wstrzyknięciu.

Następne wstrzyknięcie można powtórzyć nie wcześniej niż po 15 minutach, nawet jeżeli w pierwszym wstrzyknięciu podano tylko roztwór z jednej ampułki (150 mg). Jeżeli konieczne jest podanie następnych dawek amiodaronu, należy je podawać w formie wlewu dożylnego.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

W szczególnym przypadku resuscytacji krążeniowo-oddechowej pacjenta z migotaniem komór opornym na defibrylację, pierwszą dawkę 300 mg (lub 5 mg/kg) amiodaronu, rozcieńczając odpowiednią objętość roztworu leku Cordarone w 20 ml 5% roztworu glukozy, podaje się w wstrzyknięciu dożylnym. W przypadku utrzymywania się migotania komór można rozważyć podanie dodatkowej dożylnej dawki amiodaronu w wysokości 150 mg (lub 2,5 mg/kg).

Nie należy mieszać innych leków z lekiem Cordarone w tej samej strzykawce.

Nie należy wstrzykiwać innych leków w ten sam dostęp żylny.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Nie ma szczegółowych danych dotyczących dawkowania u osób w podeszłym wieku.

U pacjentów w podeszłym wieku należy zachować szczególne środki ostrożności.

Stosowanie u dzieci

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania amiodaronu u dzieci. Nie stosować leku Cordarone u wcześniaków, noworodków, niemowląt i dzieci w wieku do 3 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Cordarone

Ponieważ lek będzie podawany pacjentowi podczas pobytu w szpitalu, jest mało prawdopodobne aby zastosowano zbyt małą lub zbyt dużą dawkę leku, jeśli jednak pacjent będzie miał jakiekolwiek wątpliwości powinien poinformować o nich lekarza lub pielęgniarkę.

Pominięcie zastosowania Cordarone

Lek stosowany w lecznictwie zamkniętym.

Przerwanie stosowania Cordarone

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy zaprzestać stosowania Cordarone i niezwłocznie zasięgnąć porady medycznej w razie wystąpienia:

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

•    obrzęku warg, twarzy lub języka, trudności w oddychaniu i przełykaniu (obrzęk Quinckego); są to objawy reakcji uczuleniowych;

•    nieregularnego bicia serca, może to być objawem zagrażającej życiu arytmii typu torsades de pointes (patrz Ostrzeżenia i środki ostrożności oraz Inne leki i Cordarone w punkcie 2);

Bardzo rzadko (występuje rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

•    zawrotów głowy, dezorientacji i omdlenia, mogą to być objawy zagrażającego życiu wstrząsu anafilaktycznego (niedostateczny przepływ krwi w narządach w wyniku niewydolności krążenia);

•    zawrotów głowy, zmęczenia i krótkiego oddechu; mogą to być objawy znacznego zwolnienia rytmu serca, zatrzymania czynności węzła zatokowego, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniem czynności węzła zatokowego i (lub) u pacjentów w podeszłym wieku, wystąpienie nowego typu zaburzeń rytmu serca lub pogorszenie istniejących zaburzeń rytmu serca, czasami

z zatrzymaniem akcji serca;

•    zażółcenia oczu i skóry (żółtaczki), bólów brzucha, utraty apetytu, zmęczenia, gorączki, dużej aktywności aminotransferaz w badaniach krwi; są to objawy zagrażającego życiu ostrego zaburzenia czynności wątroby lub niewydolności wątroby;

•    duszności i kaszlu bez odkrztuszania; mogą to być objawy zagrażającego życiu śródmiąższowego zapalenia płuc (patrz Ostrzeżenia i środki ostrożności w punkcie 2) lub wystąpienia skurczu oskrzeli i (lub) bezdechu w przypadku ciężkiej niewydolności oddechowej i zwłaszcza u pacjentów z astmą oskrzelową;

•    bólu głowy nasilającego się rano lub po wysiłku, nudności, drgawek, omdlenia, zaburzeń widzenia lub dezorientacji, mogą to być objawy zaburzeń czynności mózgu z powodu zwiększonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego (rzekomy guz mózgu).

Pozostałe działania niepożądane leku Cordarone mogą wystąpić z następującą częstością:

Często (występuje u 1 do 10 na 100 pacjentów)

•    zwolnienie rytmu serca, zazwyczaj umiarkowane;

•    reakcje w miejscu podania leku, takie jak: ból, rumień, obrzęk, martwica, wynaczynienie krwi, naciek, stan zapalny, stwardnienie, zakrzepowe zapalenie żył, zapalenie żył, zapalenie tkanki łącznej, zakażenie, zmiany zabarwienia skóry;

•    obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, zwykle umiarkowane i przemijające, objawiające się zawrotami głowy, dezorientacją i omdleniem. Donoszono o przypadkach ciężkiego niedociśnienia tętniczego lub zapaści naczyniowej w następstwie przedawkowania leku lub zbyt szybkiego podania leku.

Bardzo rzadko (występuje rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

•    złe samopoczucie, uczucie dezorientacji lub słabości, nudności (mdłości), utrata apetytu. drażliwość. Może to oznaczać chorobę zwaną „zespołem nieadekwatnego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH)”;

•    nudności;

•    zwiększenie aktywności aminotransferaz uwidocznione w badaniach krwi, które jest zwykle umiarkowanie nasilone (1,5 do 3 razy powyżej górnej granicy normy), występujące na początku leczenia. Te nieprawidłowości mogą powrócić do wartości prawidłowych po zmniejszeniu dawki leku lub samoistnie;

•    bóle głowy;

•    pocenie się;

•    nagłe zaczerwienienie twarzy.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    bóle pleców, pokrzywka;

•    nadczynność tarczycy objawiajaca się pobudzeniem, zmniejszeniem masy ciała, zwiększoną potliwością.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać Cordarone

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Cordarone

-    Substancją czynną leku jest amiodaronu chlorowodorek 1 ampułka zawiera 150 mg amiodaronu chlorowodorku

-    Pozostałe składniki to: alkohol benzylowy, polisorbat 80,

woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Cordarone i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera 6 ampułek po 3 ml.

Podmiot odpowiedzialny:

Sanofi-Aventis France

1-13 boulevard Romain Rolland

75 014 Paryż

Francja

Wytwórca:

Sanofi-Winthrop Industrie 1, rue de la Vierge 33440 Ambares Francja

Sanofi Winthrop Industrie 6 boulevard de l'Europe 21800 Quetigny Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji ulotki: lipiec 2014

W celu uzyskania pełnej informacji o leku należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu

Leczniczego (ChPL).

Dawkowanie i sposób podawania

Cordarone, roztwór do wstrzykiwań należy stosować wyłącznie w ośrodkach intensywnej opieki dysponujących możliwością monitorowania kardiologicznego, defibrylacji i stymulacji serca. Lek należy stosować we wlewie dożylnym. W przypadku infuzji ciągłej lub powtarzanej amiodaron należy podawać przez dostęp do żył centralnych, aby uniknąć niepożądanych reakcji w miejscu podawania (patrz punkt 4.8 ChPL).

Ze względu na ryzyko wystąpienia ciężkiego niedociśnienia tętniczego i zapaści naczyniowej amiodaron we wstrzyknięciu dożylnym można podawać tylko w nagłych sytuacjach, gdy inne leki są nieskuteczne, wyłącznie na oddziale intensywnego nadzoru kardiologicznego, prowadząc ciągłe monitorowanie elektrokardiograficzne. Stosowana dawka wynosi około 5 mg/kg masy ciała.

Z wyjątkiem przypadków resuscytacji krążeniowo-oddechowej pacjentów z migotaniem komór opornym na defibrylację, wstrzyknięcie dawki amiodaronu powinno trwać minimum 3 minuty. Preparat Cordarone, roztwór do wstrzykiwań, wykazuje niezgodność z fizjologicznym roztworem chlorku sodu i może być stosowany wyłącznie z 5% roztworem glukozy. Roztwór amiodaronu o stężeniu mniejszym niż 300 mg (2 ampułki) w 500 ml roztworu glukozy 5% nie jest stabilny i nie należy go stosować.

Wlew dożylny

Dawka nasycająca: zwykle dawka nasycająca wynosi 5 mg/kg mc. podana w 250 ml 5% glukozy we wlewie trwającym od 20 minut do 2 godzin. Wlew można powtarzać 2 do 3 razy na dobę. Szybkość wlewu należy ustalić w oparciu o uzyskany efekt działania leku.

Efekt terapeutyczny pojawia się w ciągu kilku pierwszych minut i następnie stopniowo słabnie, dlatego w celu jego przedłużenia należy kontynuować podawanie leku we wlewie.

Dawka podtrzymująca: 10-20 mg/kg mc./dobę (zazwyczaj 600 do 800 mg/24 godziny do dawki 1200 mg/24 godziny) we wlewie w 250 ml 5% glukozy przez kilka dni. W każdym przypadku należy dążyć do podawania minimalnej skutecznej dawki.

Przejście z podawania dożylnego na doustne: gdy tylko zostanie uzyskany pożądany efekt terapeutyczny należy rozpocząć jednoczesne podawanie doustne amiodaronu w zwykłej dawce nasycającej (3 x 200mg na dobę). Dawkę podawaną dożylnie należy zmniejszać stopniowo.

Dawkowanie w nagłych sytuacjach: stosuje się 150-300 mg amiodaronu w 10-20 ml 5% roztworu glukozy w powolnym, trwającym co najmniej 3 minuty wstrzyknięciu.

Następne wstrzyknięcie można powtórzyć nie wcześniej niż po 15 minutach, nawet jeżeli w pierwszym wstrzyknięciu podano tylko roztwór z jednej ampułki (150 mg) ze względu na ryzyko wystąpienia zapaści naczyniowej. Jeżeli konieczne jest podanie następnych dawek amiodaronu, należy je podawać w formie wlewu dożylnego.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

W szczególnym przypadku resuscytacji krążeniowo-oddechowej pacjenta z migotaniem komór opornym na defibrylację, pierwszą dawkę 300 mg (lub 5 mg/kg) amiodaronu, rozcieńczając odpowiednią objętość roztworu produktu Cordarone w 20 ml 5% roztworu glukozy, podaje się w formie bolusu dożylnego. W przypadku utrzymywania się migotania komór można rozważyć podanie dodatkowej dożylnej dawki amiodaronu w wysokości 150 mg (lub 2,5 mg/kg).

Nie należy mieszać innych leków z amiodaronem w tej samej strzykawce.

Nie należy wstrzykiwać innych leków w ten sam dostęp żylny.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Nie ma szczegółowych danych dotyczących dawkowania u osób w podeszłym wieku.

Jednak u pacjentów w podeszłym wieku należy zachować szczególne środki ostrożności ze względu na możliwość wystąpienia ciężkiej bradykardii lub zaburzeń przewodzenia.

Dzieci i młodzież

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania amiodaronu u dzieci. Nie zaleca się stosowania leku u tych pacjentów. Dostępne obecnie dane są opisane w punktach 5.1. i 5.2 ChPL.

W skład amiodaronu do podawania dożylnego wchodzi alkohol benzylowy (patrz punkt 6.1 ChPL). Ze względu na obecność alkoholu benzylowego, podawanie dożylne amiodaronu jest przeciwwskazane u noworodków, niemowląt i dzieci w wieku do 3 lat. Donoszono o występowaniu „zespołu braku tchu”, ze skutkiem śmiertelnym u noworodków po podaniu dożylnym roztworów zawierających ten konserwant. Objawy obejmują gwałtowny początek „zespołu braku tchu”: niedociśnienie tętnicze, bradykardię i zapaść sercowo-naczyniową.

Sposób otwarcia ampułki:

Ampułkę należy przytrzymać w taki sposób, aby punkt kolorowy był skierowany w stronę osoby trzymającej (rys. 1). Górną część ampułki należy umieścić między kciukiem a palcem wskazującym (kciuk należy umieścić na kolorowym punkcie), a następnie należy nacisnąć ampułkę z tyłu (rys. 2 i

3).

Stosowanie materiałów medycznych z plastiku zawierających DEHP (2-dwuetyloheksyloftalan), w obecności roztworu amiodaronu do podawania dożylnego, może prowadzić do uwalniania DEHP. W celu minimalizowania ekspozycji pacjenta na DEHP zaleca się wykonanie końcowego rozcieńczenia amiodaronu przed infuzją i podawanie leku stosując zestawy nie zawierające DEHP.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Amiodaron może być podawany dożylnie tylko na oddziale intensywnego nadzoru kardiologicznego, gdzie pacjent jest starannie obserwowany (zapis EKG, wartości ciśnienia tętniczego).

Zaburzenia czynności serca

Działanie farmakologiczne amiodaronu powoduje zmiany w badaniu EKG: wydłużenie odstępu QT (związane z wydłużeniem okresu repolaryzacji) z możliwym powstaniem fali U. Jednak te zmiany nie świadczą o zatruciu amiodaronem.

Donoszono o wystąpieniu nowego typu zaburzeń rytmu serca lub pogorszeniu leczonych zaburzeń rytmu serca, czasami śmiertelnych. Ważne jest, ale trudne do rozróżnienia czy wynika to z braku skuteczności leku, który wykazuje działanie proarytmiczne, czy jest to związane z nasileniem zaburzeń rytmu serca. Rzadziej donoszono o działaniu proarytmicznym amiodaronu niż innych leków przeciwarytmicznych. Działanie proarytmiczne amiodaronu występuje zwłaszcza jako rezultat interakcji z lekami wydłużającymi odstęp QT i (lub) w przypadku zaburzeń elektrolitowych (patrz punkty 4.5 oraz 4.8 ChPL). Niezależnie od wydłużenia odstępu QT, amiodaron wykazuje niską aktywność wywoływania zaburzeń rytmu serca typu torsades de pointes. .

Zaburzenia układu oddechowego

Wystąpienie duszności oraz nieproduktywnego kaszlu może być związane z efektem toksycznym w stosunku do tkanki płucnej, jak np. śródmiąższowym zapaleniem płuc. Opisywano bardzo rzadkie przypadki śródmiąższowego zapalenia płuc po zastosowaniu amiodaronu w formie dożylnej. W przypadku podejrzenia takiego rozpoznania u pacjenta, u którego wystąpiła duszność wysiłkowa izolowana lub połączona z pogorszeniem staniu ogólnego pacjenta (zmęczenie, spadek masy ciała, gorączka), należy wykonać badanie radiologiczne klatki piersiowej. W takim przypadku należy ponownie ocenić zasadność dalszego leczenia amiodaronem, ponieważ śródmiąższowe zapalenie płuc jest zazwyczaj odwracalne po wczesnym odstawieniu amiodaronu (objawy kliniczne ustępują zazwyczaj po upływie 3 do 4 tygodni, z następową stopniową poprawą wyników badań radiologicznych oraz badań czynnościowych płuc, w okresie kilku miesięcy). Należy rozważyć także wprowadzenie leczenia z zastosowaniem kortykosteroidów

Obserwowano bardzo rzadkie przypadki ciężkich powikłań oddechowych, niekiedy prowadzących do zgonu, zazwyczaj w okresie bezpośrednio po zabiegach chirurgicznych (zespół ostrej niewydolności oddechowej dorosłych); wskazywano na możliwą interakcję z tlenem w wysokim stężeniu (patrz punkt 4.5 ChPL).

Zaburzenia czynności wątroby

Zaleca się regularne, ścisłe monitorowanie wyników prób czynnościowych wątroby (aminotransferazy) począwszy od momentu włączenia terapii amiodaronem. Ostre (włącznie z ciężką niewydolnością czynnościową komórki wątrobowej lub niewydolnością wątroby, prowadzącą niekiedy do zgonu) i przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą wystąpić podczas stosowania zarówno doustnej, jak i dożylnej formy leku, oraz w ciągu 24 godzin od podania amiodaronu w formie dożylnej. Dlatego, w przypadku wzrostu wartości stężeń aminotransferaz powyżej wartości trzykrotnie przekraczającej górną granicę normy należy zmniejszyć dawkę amiodaronu, lub przerwać leczenie. Nasilenie klinicznych i biologicznych objawów przewlekłych zaburzeń funkcji wątroby w wyniku doustnego stosowania amiodaronu może być minimalne (hepatomegalia, wzrost aktywności transaminaz do wartości 5-krotnie przekraczających górną granicę normy) i odwracalne po przerwaniu leczenia, niemniej opisywano także występowanie zaburzeń prowadzących do zgonu.

Oddziaływanie z innymi lekami (patrz punkt 4.5 ChPL)

Jednoczesne stosowanie amiodaronu z następującymi lekami: leki beta-adrenolityczne, antagoniści kanału wapniowego zmniejszające czynność serca (werapamil, diltiazem), pobudzające leki przeczyszczające, które mogą powodować hipokaliemię nie jest zalecane.

Znieczulenie

Należy poinformować anestezjologa przed zabiegiem operacyjnym o stosowaniu amiodaronu.

W celu uniknięcia niepożądanych reakcji w miejscu podania leku amiodaron należy podawać poprzez dostęp do żył centralnych (patrz punkt 4.8 ChPL).

Dzieci i młodzież

Amiodaron w postaci roztworu do wstrzykiwań zawiera alkohol benzylowy w stężeniu 20 mg/ml. Alkohol benzylowy może powodować reakcje toksyczne i alergiczne u niemowląt i dzieci w wieku do 3 lat.

Dalsze informacje dotyczące specjalnych ostrzeżeń przy przewlekłym stosowaniu amiodaronu zawarte są w Charakterystyce Produktu Leczniczego dla amiodaronu w tabletkach 200 mg (np. Cordarone, tabletki 200 mg).

Istnieje niewiele doniesień dotyczących przedawkowania amiodaronu.

Opisano sporadyczne przypadki bradykardii zatokowej, zaburzeń przewodzenia przedsionkowo - komorowego (blok serca), napadów częstoskurczu komorowego typu torsades de pointes, niewydolności krążenia i uszkodzenia wątroby.

Leczenie powinno być objawowe. Amiodaronu ani jego metabolitów nie można usunąć przez dializę.

11

Cordarone

Charakterystyka Cordarone

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

CORDARONE; 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 50 mg amiodaronu chlorowodorku (Amiodaroni hydrochloridum).

Jedna ampułka (3 ml) zawiera 150 mg amiodaronu chlorowodorku.

Pełny wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.1.

Jedna ampułka zawiera 60 mg alkoholu benzylowego.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Roztwór do wstrzykiwań

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Amiodaron podaje się dożylnie w sytuacjach, gdy konieczne jest uzyskanie szybkiego działania leku lub gdy podawanie doustne leku nie jest możliwe.

Leczenie groźnych dla życia zaburzeń rytmu serca:

-    zaburzenia rytmu w przebiegu zespołu Wolffa-Parkinsona-White’a

-    migotanie i trzepotanie przedsionków, napadowe tachyarytmie nadkomorowe: częstoskurcz nadkomorowy i węzłowy, gdy inne leki nie mogą być zastosowane

-    komorowe zaburzenia rytmu (częstoskurcz komorowy, migotanie komór), gdy inne leki przeciwarytmiczne są nieskuteczne.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Cordarone, roztwór do wstrzykiwań należy stosować wyłącznie w ośrodkach intensywnej opieki dysponujących możliwością monitorowania kardiologicznego, defibrylacji i stymulacji serca. Lek należy stosować we wlewie dożylnym. W przypadku infuzji ciągłej lub powtarzanej amiodaron należy podawać przez dostęp do żył centralnych, aby uniknąć niepożądanych reakcji w miejscu podawania (patrz punkt 4.8).

Ze względu na ryzyko wystąpienia ciężkiego niedociśnienia tętniczego i zapaści naczyniowej amiodaron we wstrzyknięciu dożylnym można podawać tylko w nagłych sytuacjach, gdy inne leki są nieskuteczne, wyłącznie na oddziale intensywnego nadzoru kardiologicznego, prowadząc ciągłe monitorowanie elektrokardiograficzne. Stosowana dawka wynosi około 5 mg/kg masy ciała.

Za wyjątkiem przypadków resuscytacji krążeniowo-oddechowej pacjentów z migotaniem komór opornym na defibrylację, wstrzykniecie dawki amiodaronu powinno trwać minimum 3 minuty. Preparat Cordarone, roztwór do wstrzykiwań, wykazuje niezgodność z fizjologicznym roztworem chlorku sodu i może być stosowany wyłącznie z 5% roztworem glukozy. Roztwór amiodaronu o stężeniu mniejszym niż 300 mg (2 ampułki) w 500 ml roztworu glukozy 5% nie jest stabilny i nie należy go stosować.

Wlew dożylny

Dawka nasycająca: zwykle dawka nasycająca wynosi 5 mg/kg mc. podana w 250 ml 5% glukozy we wlewie trwającym od 20 minut do 2 godzin. Wlew można powtarzać 2 do 3 razy na dobę. Szybkość wlewu należy ustalić w oparciu o uzyskany efekt działania leku.

Efekt terapeutyczny pojawia się w ciągu kilku pierwszych minut i następnie stopniowo słabnie, dlatego w celu jego przedłużenia należy kontynuować podawanie leku we wlewie.

Dawka podtrzymująca: 10-20 mg/kg mc./dobę (zazwyczaj 600 do 800 mg/24 godziny do dawki 1200 mg/24 godziny) we wlewie w 250 ml 5% glukozy przez kilka dni. W każdym przypadku należy dążyć do podawania minimalnej skutecznej dawki.

Przejście z podawania dożylnego na doustne: gdy tylko zostanie uzyskany pożądany efekt terapeutyczny należy rozpocząć jednoczesne podawanie doustne amiodaronu w zwykłej dawce nasycającej (3 x 200mg na dobę). Dawkę podawaną dożylnie należy zmniejszać stopniowo.

Dawkowanie w nagłych sytuacjach: stosuje się 150-300 mg amiodaronu w 10-20 ml 5% roztworu glukozy w powolnym, trwającym co najmniej 3 minuty wstrzyknięciu.

Następne wstrzyknięcie można powtórzyć nie wcześniej niż po 15 minutach, nawet jeżeli w pierwszym wstrzyknięciu podano tylko roztwór z jednej ampułki (150 mg) ze względu na ryzyko wystąpienia zapaści naczyniowej. Jeżeli konieczne jest podanie następnych dawek amiodaronu, należy je podawać w formie wlewu dożylnego.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

W szczególnym przypadku resuscytacji krążeniowo-oddechowej pacjenta z migotaniem komór opornym na defibrylację, pierwszą dawkę 300 mg (lub 5 mg/kg) amiodaronu, rozcieńczając odpowiednią objętość roztworu produktu Cordarone w 20 ml 5% roztworu glukozy, podaje się w formie bolusu dożylnego. W przypadku utrzymywania się migotania komór można rozważyć podanie dodatkowej dożylnej dawki amiodaronu w wysokości 150 mg (lub 2,5 mg/kg).

Nie należy mieszać innych leków z amiodaronem w tej samej strzykawce.

Nie należy wstrzykiwać innych leków w ten sam dostęp żylny.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Nie ma szczegółowych danych dotyczących dawkowania u osób w podeszłym wieku.

Jednak u pacjentów w podeszłym wieku należy zachować szczególne środki ostrożności ze względu na możliwość wystąpienia ciężkiej bradykardii lub zaburzeń przewodzenia.

Dzieci i młodzież

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania amiodaronu u dzieci. Nie zaleca się stosowania leku u tych pacjentów. Dostępne obecnie dane są opisane w punktach 5.1. i 5.2.

W skład amiodaronu do podawania dożylnego wchodzi alkohol benzylowy (patrz punkt 6.1).

Ze względu na obecność alkoholu benzylowego, podawanie dożylne amiodaronu jest przeciwwskazane u noworodków, niemowląt i dzieci w wieku do 3 lat. Donoszono o występowaniu „zespołu braku tchu”, ze skutkiem śmiertelnym u noworodków po podaniu dożylnym roztworów zawierających ten konserwant. Objawy obejmują gwałtowny początek „zespołu braku tchu”: niedociśnienie tętnicze, bradykardię i zapaść sercowo-naczyniową.

4.3. Przeciwwskazania

-    nadwrażliwość na jod, amiodaron lub na którykolwiek inny składnik leku;

-    bradykardia zatokowa, blok zatokowo-przedsionkowy i zespół chorego węzła zatokowego, z wyjątkiem osób z wszczepionym stymulatorem serca lub założonym tymczasowym układem stymulacyjnym (ryzyko zahamowania czynności węzła),

-    blok przedsionkowo-komorowy, blok dwu-lub trójwiązkowy, z wyjątkiem osób z wszczepionym stymulatorem serca lub założonym tymczasowym układem stymulacyjnym,

-    jednoczesne stosowanie z innymi lekami, które mogą powodować zaburzenia rytmu serca typu torsades depointes (patrz punkt 4.5);

-    choroby tarczycy;

-    ciąża,

-    okres karmienia piersią;

-    zapaść naczyniowa, ciężkie niedociśnienie tętnicze;

-    dożylne podanie leku jest przeciwwskazane w przypadku ciężkiej niewydolności układu oddechowego, kardiomiopatii zastoinowej oraz niewydolności serca,

-    ze względu na obecność alkoholu benzylowego, podawanie dożylne amiodaronu jest przeciwwskazane u noworodków, niemowląt i dzieci w wieku do 3 lat.

Powyższe przeciwwskazania nie dotyczą przypadków, kiedy amiodaron jest stosowany w stanach nagłych podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej pacjentów z migotaniem komór opornym na defibrylację .

4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Amiodaron może być podawany dożylnie tylko na oddziale intensywnego nadzoru kardiologicznego, gdzie pacjent jest starannie obserwowany (zapis EKG, wartości ciśnienia tętniczego).

Zaburzenia czynności serca

Działanie farmakologiczne amiodaronu powoduje zmiany w badaniu EKG: wydłużenie odstępu QT (związane z wydłużeniem okresu repolaryzacji) z możliwym powstaniem fali U. Jednak te zmiany nie świadczą o zatruciu amiodaronem.

Donoszono o wystąpieniu nowego typu zaburzeń rytmu serca lub pogorszeniu leczonych zaburzeń rytmu serca, czasami śmiertelnych. Ważne jest, ale trudne do rozróżnienia czy wynika to z braku skuteczności leku, który wykazuje działanie proarytmiczne, czy jest to związane z nasileniem zaburzeń rytmu serca. Rzadziej donoszono o działaniu proarytmicznym amiodaronu niż innych leków przeciwarytmicznych. Działanie proarytmiczne amiodaronu występuje zwłaszcza jako rezultat interakcji z lekami wydłużającymi odstęp QT i (lub) w przypadku zaburzeń elektrolitowych (patrz punkt 4.5 i 4.8). Niezależnie od wydłużenia odstępu QT, amiodaron wykazuje niską aktywność wywoływania zaburzeń rytmu serca typu torsades de pointes.

Zaburzenia układu oddechowego

Wystąpienie duszności oraz nieproduktywnego kaszlu może być związane z efektem toksycznym w stosunku do tkanki płucnej, jak np. śródmiąższowym zapaleniem płuc. Opisywano bardzo rzadkie przypadki śródmiąższowego zapalenia płuc po zastosowaniu amiodaronu w formie dożylnej. W przypadku podejrzenia takiego rozpoznania u pacjenta, u którego wystąpiła duszność wysiłkowa izolowana lub połączona z z pogorszeniem staniu ogólnego pacjenta (zmęczenie, spadek masy ciała, gorączka), należy wykonać badanie radiologiczne klatki piersiowej. W takim przypadku należy ponownie ocenić zasadność dalszego leczenia amiodaronem, ponieważ śródmiąższowe zapalenie płuc jest zazwyczaj odwracalne po wczesnym odstawieniu amiodaronu (objawy kliniczne ustępują zazwyczaj po upływie 3 do 4 tygodni, z następową stopniową poprawą wyników badań radiologicznych oraz badań czynnościowych płuc, w okresie kilku miesięcy). Należy rozważyć także wprowadzenie leczenia z zastosowaniem kortykosteroidów.

Obserwowano bardzo rzadkie przypadki ciężkich powikłań oddechowych, niekiedy prowadzących do zgonu, zazwyczaj w okresie bezpośrednio po zabiegach chirurgicznych (zespół ostrej niewydolności oddechowej dorosłych); wskazywano na możliwą interakcję z tlenem w wysokim stężeniu (patrz punkt 4.5.

Zaburzenia czynności wątroby

Zaleca się regularne, ścisłe monitorowanie wyników czynności prób czynnościowych wątroby (aminotransferazy) począwszy od momentu włączenia terapii amiodaronem. Ostre (włącznie z ciężką niewydolnością czynnościową komórki wątrobowej lub niewydolnością wątroby, prowadzącą niekiedy do zgonu) i przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą wystąpić podczas stosowania zarówno doustnej, jak i dożylnej formy leku, oraz w ciągu 24 godzin od podania amiodaronu w formie

3

dożylnej. Dlatego, w przypadku wzrostu wartości stężeń aminotransferaz powyżej wartości trzykrotnie przekraczającej górną granicę normy należy zmniejszyć dawkę amiodaronu, lub przerwać leczenie. Nasilenie klinicznych i biologicznych objawów przewlekłych zaburzeń funkcji wątroby w wyniku doustnego stosowania amiodaronu może być minimalne (hepatomegalia, wzrost aktywności transaminaz do wartości 5-krotnie przekraczających górną granicę normy) i odwracalne po przerwaniu leczenia, niemniej opisywano także występowanie zaburzeń prowadzących do zgonu.

Oddziaływanie z innymi lekami (patrz punkt 4.5)

Jednoczesne stosowanie amiodaronu z następującymi lekami: leki beta-adrenolityczne, antagoniści kanału wapniowego zmniejszające czynność serca (werapamil, diltiazem), pobudzające leki przeczyszczające, które mogą powodować hipokaliemię nie jest zalecane.

Znieczulenie

Należy poinformować anestezjologa przed zabiegiem operacyjnym o stosowaniu amiodaronu.

W celu uniknięcia niepożądanych reakcji w miejscu podania leku amiodaron należy podawać poprzez dostęp do żył centralnych (patrz punkt 4.8).

Dzieci i młodzież

Amiodaron w postaci roztworu do wstrzykiwań zawiera alkohol benzylowy w stężeniu 20 mg/ml. Alkohol benzylowy może powodować reakcje toksyczne i alergiczne u niemowląt i dzieci w wieku do 3 lat.

Dalsze informacje dotyczące specjalnych ostrzeżeń przy przewlekłym stosowaniu amiodaronu zawarte są w Charakterystyce Produktu Leczniczego dla amiodaronu w tabletkach 200 mg (np. Cordarone, tabletki 200 mg).

4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Interakcje farmakodynamiczne

• Leki wywołujące zaburzenia rytmu serca typu torsades de pointes lub wydłużające odstęp QT

-    Leki wywołujące zaburzenia rytmu serca typu torsades de pointes Stosowanie amiodaronu wraz z innymi lekami mogącymi spowodować zaburzenia rytmu serca typu torsades de pointes jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3); do tych leków należą:

-    leki przeciwarytmiczne: chinidyna, dizopiramid, prokainamid, sotalol, bretylium, bepridil,

-    podawanie dożylne erytromycyny, kotrimoksazolu lub pentamidyny;

-    leki przeciwpsychotyczne, takie jak: chloropromazyna, tiorydazyna, flufenazyna, pimozyd, haloperidol, amisulpiryd, sertindol,

-    preparaty litu i trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, np. doksepina, amitryptylina,

-    niektóre leki przeciwhistaminowe: terfenadyna, astemizol, mizolastyna,

-    leki przeciwmalaryczne: chinina, chlorochina, meflochina, halofantryna,

-    winkamina,

-    cyzapryd.

-    Leki wydłużające odstęp QT

Jednoczesne podawanie amiodaronu z lekami o znanym działaniu wydłużającym odstęp QT musi być oparte na ostrożnej ocenie ryzyka i korzyści dla każdego pacjenta, ponieważ może wzrosnąć ryzyko zaburzeń rytmu serca typu torsades de pointes (patrz punkt 4.4) i pacjenta należy monitorować pod kątem wydłużenia odstępu QT.

Należy unikać podawania fluorochinolonów u pacjentów otrzymujących amiodaron.

•    Leki zwalniające rytm pracy serca lub wywołujące zaburzenia automatyzmu, lub przewodzenia serca

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania amiodaronu z ww. lekami.

Beta-blokery oraz niektórzy antagoniści wapnia (werapamil, diltiazem), mogą spowodować zaburzenia automatyzmu węzła (znaczna bradykardia) i zaburzenia przewodzenia.

•    Leki mogące wywołać hipokaliemię

-    Nie zaleca się jednoczesnego stosowania amiodaronu zjekami przeczyszczającymi wywołującymi hipokaliemię, co zwiększa ryzyko wystąpienia „torsades depointes”, inne leki przeczyszczające mogą być stosowane.

-    Należy zachować ostrożność podczas stosowania amiodaronu z następującymi lekami mogącymi wywołać hipokaliemię i (lub) hipomagnezemię:

-    lekami moczopędnymi,

-    kortykosteroidami stosowanymi ogólnoustrojowo, tetrakozaktydem,

-    amfoterycyną B podawaną dożylnie.

Nie należy dopuszczać do rozwoju hipokaliemii oraz wyrównać istniejącą hipokaliemię.

Należy monitorować odstęp QT. W przypadku wystąpienia zaburzeń rytmu typu torsades de pointes nie należy stosować leków przeciwarytmicznych.

   Znieczulenie ogólne (patrz punkt 4.4 oraz 4.8)

Obserwowano potencjalnie ciężkie powikłania u pacjentów poddawanych znieczuleniu ogólnemu: bradykardia (nie odpowiadająca na atropinę), niedociśnienie, zaburzenia przewodzenia, zmniejszenie pojemności minutowej serca.

Obserwowano kilka bardzo rzadkich przypadków ciężkich zaburzeń oddechowych (zespół ostrych zaburzeń oddechowych dorosłych), czasami kończących się śmiercią, występujących zwykle tuż po zakończeniu zabiegu operacyjnego. Może być to związane z interakcją z tlenem podawanym w dużym stężeniu. Przed zabiegiem chirurgicznym należy poinformować anestezjologa o stosowaniu amiodaronu.

Wpływ Cordarone na inne produkty lecznicze

Amiodaron i (lub) jego metabolit, desetylamiodaron, hamują CYP3A4, CYP2C9, CYP2D6 i glikoproteinę P i mogą zwiększać ekspozycję na ich substraty.

Z powodu długiego okresu półtrwania amiodaronu, interakcje mogą być obserwowane nawet po kilku miesiącach od zakończenia leczenia amiodaronem.

•    Substraty glikoproteiny P

Amiodaron jest inhibitorem glikoproteiny P. Przypuszcza się, że jednoczesne stosowanie amiodaronu z substratami glikoproteiny P zwiększa ekspozycję organizmu pacjenta na ich działanie.

-    Glikozydy naparstnicy:

Mogą pojawić się zaburzenia automatyzmu (nadmierna bradykardia) oraz przewodzenia przedsionkowo-komorowego (działanie synergiczne); dodatkowo możliwy jest wzrost stężenia digoksyny w osoczu ze względu na spadek klirensu digoksyny.

Należy monitorować EKG oraz stężenie digoksyny w osoczu. Pacjenta należy obserwować pod kątem klinicznych objawów toksyczności glikozydów naparstnicy. Może być konieczne dostosowanie dawki glikozydów naparstnicy.

-    Dabigatran

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania amiodaronu z dabigatranem ze względu na ryzyko krwawienia. Może być konieczne dostosowanie dawki dabigatranu zgodnie z jego wskazaniami.

•    Substraty CYP2C9

Amiodaron zwiększa stężenie w osoczu substratów CYP2C9 takich jak warfaryna lub fenytoina przez hamowanie cytochromu CYP2C9.

-    Warfaryna

Połączenie warfaryny i amiodaronu może nasilać działanie doustnego leku przeciwzakrzepowego, stąd ryzyko krwawienia. Konieczne jest regularne monitorowanie czasu protrombinowego (międzynarodowy współczynnik znormalizowany - INR), aby dostosować doustne dawki leków przeciwzakrzepowych, zarówno podczas leczenia amiodaronem, jak i po zakończeniu leczenia amiodaronem.

-    Fenytoina

Połączenie fenytoiny i amiodaronu może prowadzić do przedawkowania fenytoiny, wywołującego objawy neurologiczne. Należy prowadzić ścisłą obserwację pacjenta i natychmiast po wystąpieniu objawów przedawkowania zmniejszyć dawkę fenytoiny i oznaczyć stężenie fenytoiny w osoczu.

•    Substraty CYP2D6

-    Flekainid

Jednoczesne stosowanie amiodaronu i flekainidu może powodować zwiększenie stężenia flekainidu w osoczu na skutek hamowania cytochromu CYP2D6. Dlatego należy dostosować dawkowanie flekainidu.

•    Substraty CYP3A4

Jednoczesne stosowanie leków metabolizowanych przez cytochrom CYP3A4 i amiodaronu, inhibitora CYP3A4, może powodować zwiększenie stężenia tych leków w surowicy i zwiększenia ich toksycznego działania.

-    Cyklosporyna

Jednoczesne stosowanie z amiodaronem może powodować zwiększenie stężenia cyklosporyny w osoczu. Należy dostosować dawkę cyklosporyny.

-    Fentanyl

Jednoczesne stosowanie z amiodaronem może nasilać działanie fentanylu i zwiększać ryzyko jego toksycznego działania.

-    Statyny metabolizowane przez CYP3A4 np. symwastatyna, atorwastatyna, lowastatyna (zwiększone ryzyko wystąpienia działania toksycznego na układ mięśniowy).

-    Inne leki metabolizowane przez CYP3A4:

lidokaina, takrolimus, syldenafil, midazolam, triazolam, dihydroergotamina, ergotamina, kolchicyna.

Wpływ innych produktów leczniczych na Cordarone

Inhibitory CYP3A4 oraz CYP2C8 mogą potencjalnie hamować metabolizm amiodaronu i zwiększać ekspozycję na niego.

Zaleca się unikania, inhibitorów CYP3A4 (np. soku z grejpfruta oraz pewnych leków) podczas leczenia amiodaronem.

4.6. Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Ze względu na wpływ amiodaronu na tarczycę płodu, stosowanie leku w okresie ciąży jest przeciwwskazane.

Karmienie piersią

Amiodaron jest wydzielany do mleka kobiecego. Stosowanie leku w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

W świetle danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania amiodaronu lek nie powoduje ograniczenia zdolności prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

Następujące działania niepożądane są wymienione na podstawie klasyfikacji układów i narządów i przy użyciu następującej konwencji: bardzo często >1/10, często >1/100 do <1/10, niezbyt często >1/1 000 do <1/100, rzadko >1/10 000 do <1/1 000, bardzo rzadko <1/10 000, nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia serca:

Często:

bradykardia, zazwyczaj umiarkowana.

Bardzo rzadko:

znaczna bradykardia, zatrzymanie czynności węzła zatokowego wymagające zakończenia leczenia amiodaronem, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniem czynności węzła zatokowego i (lub) u pacjentów w podeszłym wieku, wystąpienie nowego typu zaburzeń rytmu serca lub pogorszenie istniejących zaburzeń rytmu serca, czasami z zatrzymaniem akcji serca (patrz punkt 4.4 i 4.5).

Nieznana:

torsades depointes (patrz punkt 4.4 oraz 4.5).

Zaburzenia żołądka i jelit:

Bardzo rzadko: nudności.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Często:

reakcje w miejscu podania leku, takie, jak: ból, rumień, obrzęk, martwica, wynaczynienie krwi, naciek, stan zapalny, stwardnienie, zakrzepowe zapalenie żył, zapalenie żył, zapalenie tkanki łącznej, zakażenie, zmiany zabarwienia skóry.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych (patrz punkt 4.4):

Bardzo rzadko:

izolowane zwiększenie aktywności aminotransaferaz w surowicy, które jest zwykle umiarkowanie nasilone (1,5 do 3 razy powyżej górnej granicy normy), występujące na początku leczenia. Te nieprawidłowości mogą powrócić do wartości prawidłowych po zmniejszeniu dawki leku lub samoistnie;

ostre zaburzenia czynności wątroby z dużym stężeniem aminotransferaz w surowicy i (lub) żółtaczką, w tym niewydolność wątroby, czasami ze skutkiem śmiertelnym (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia układu immunologicznego:

Bardzo rzadko: wstrząs anafilaktyczny.

Częstość nieznana:

obrzęk naczynioruchowy (obrzęk Quinckego).

Zaburzenia endokrynologiczne:

Bardzo rzadko:

zespół nieadekwatnego wydzielania hormonu antydiuretycznego (ang. Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion, SIADH)

Częstość nieznana: nadczynność tarczycy

Zaburzenia układu nerwowego:

Bardzo rzadko:

nieznaczne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe (rzekomy guz mózgu), bóle głowy.

Zaburzenia układu mieśniowo-szkieletowego

Częstość nieznana:

bóle odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia:

Bardzo rzadko:

śródmiąższowe zapalenie płuc (patrz punkt 4.4),

ciężkie powikłania oddechowe (zespół ostrej niewydolności oddechowej typu dorosłych), czasami z zejściem śmiertelnym (patrz punkt 4.4 i 4.5),

skurcz oskrzeli i (lub) bezdech w przypadku ciężkiej niewydolności oddechowej i zwłaszcza u pacjentów z astmą oskrzelową.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Bardzo rzadko: pocenie się.

Częstość nieznana: pokrzywka

Zaburzenia naczyń:

Często:

obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, zwykle umiarkowane i przemijające;

donoszono o przypadkach ciężkiego niedociśnienia tętniczego lub zapaści naczyniowej w następstwie przedawkowania leku lub zbyt szybkiego podania.

Bardzo rzadko:

nagłe zaczerwienienie twarzy.

Szczegółowe informacje dotyczące działań niepożądanych w przypadku przedawkowania amiodaronu podawanego doustnie zawarte są w Charakterystyce Produktu Leczniczego amiodaronu w tabletkach 200 mg (Cordarone, tabletki 200 mg).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.:

+ 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9. Przedawkowanie

Istnieje niewiele doniesień dotyczących przedawkowania amiodaronu.

Opisano sporadyczne przypadki bradykardii zatokowej, zaburzeń przewodzenia przedsionkowo - komorowego (blok serca), napadów częstoskurczu komorowego typu torsades de pointes, niewydolności krążenia i uszkodzenia wątroby.

Leczenie powinno być objawowe. Amiodaronu ani jego metabolitów nie można usunąć przez dializę.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwarytmiczne, preparaty należące do klasy III kod ATC; C 01 BD 01

Właściwości przeciwarytmiczne:

Wydłużenie fazy 3 potencjału czynnościowego komórek mięśnia sercowego powodujące zwolnienie przepływu jonów potasu (vaugham Williams klasa III).

Zwolnienie czynności serca na skutek obniżenia automatyzmu węzła zatokowego, działanie to nie jest znoszone przez atropinę.

Działanie antyadrenergiczne na receptory alfa i beta.

Zwolnienie przewodzenia na poziomie węzła zatokowo-przedsionkowego, przedsionków i węzła przedsionkowo-komorowego - im szybszy rytm serca tym działanie bardziej nasilone; brak wpływu na przewodzenie śródkomorowe.

Wydłużenie okresu refrakcji i zmniejszenie pobudliwości komórek mięśnia sercowego na poziomie przedsionków, węzła przedsionkowo-komorowego i komór.

Zwolnienie przewodzenia i wydłużenie okresu refrakcji w dodatkowych szlakach przedsionkowo-komorowych.

Brak ujemnego działania inotropowego.

Nie przeprowadzono kontrolowanych badań u dzieci.

W opublikowanych badaniach, bezpieczeństwo stosowania amiodaronu oceniono u 1118 dzieci z różnymi zaburzeniami rytmu serca.

Następujące dawki leku zostały zastosowane w klinicznych badaniach pediatrycznych:

Podanie dożylne:

-    dawka nasycająca: 5 mg/kg m.c. podana w czasie od 20 minut do 2 godzin,

-    dawka podtrzymująca: 10 do 15 mg/kg m.c./dobę podana we wlewie ciągłym trwającym od kilku godzin do kilku dni.

W razie konieczności, można rozpocząć jednoczesne leczenie amiodaronem podawanym doustnie. Stosowanie amiodaronu w resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania amiodaronu w formie dożylnej u pacjentów z zatrzymaniem krążenia w warunkach pozaszpitalnych w mechanizmie migotania komór opornego na defibrylację oceniano w dwóch badaniach przeprowadzonych z zastosowaniem podwójnie ślepej próby: w badaniu ARREST (porównanie amiodaronu z placebo), oraz badaniu ALIVE (porównanie amiodaronu z lidokainą). Pierwszorzędowym punktem końcowym w obu badaniach było przeżycie do momentu przyjęcia do szpitala. W badaniu ARREST 504 pacjentów z zatrzymaniem krążenia w warunkach pozaszpitalnych w mechanizmie migotania komór lub komorowej częstoskurczu komorowego bez tętna, opornych na trzykrotną lub większą liczbę defibrylacji i adrenalinę, poddano randomizacji do zastosowania amiodaronu w dawce 300 mg, rozpuszczonego w 20 ml 5% glukozy, podanego w szybkim wstrzyknięciu do żyły obwodowej (246 pacjentów), lub placebo (258 pacjentów). Wśród 197 chorych (39%), którzy przeżyli do momentu przyjęcia do szpitala, zastosowanie amiodaronu w istotny sposób zwiększało szansę na skuteczną resuscytację i przyjęcie do szpitala: 44% chorych w grupie, w której zastosowano amiodaron w porównaniu do 34% w grupie, w której stosowano placebo [p=0,03]. Po dokonaniu korekty względem innych niezależnych czynników rokowniczych, skorygowana wartość ilorazu szans dla przeżycia do momentu przyjęcia do szpitala wyniosła 1,6 dla amiodaronu w porównaniu z grupą placebo (95% przedział ufności, 1,1 do 2,4; p=0,02).

9

W grupie, w której stosowano amiodaron    odnotowano częstsze występowanie niedociśnienia

(59% wobec 25%, p=0,04) i bradykardii (41% wobec 25%, p=0,004) niż w grupie placebo.

W badaniu ALIVE 347 pacjentów z migotaniem komór opornym na trzykrotną defibrylację, podanie adrenaliny z następową, kolejną defibrylacją, lub z nawrotem migotania komór po początkowej, skutecznej defibrylacji, zostało poddanych randomizacji do grup, w których stosowano amiodaron (5 mg / kg szacowanej masy ciała, rozpuszczone w 30 ml 5% glukozy) z placebo odpowiadającym lidokainie, lub lidokainę (1,5 mg / kg w stężeniu 10 mg/ml) z placebo odpowiadającym amiodaronowi, zwierającym ten sam rozpuszczalnik (polisorbat 80). Spośród 347 pacjentów włączonych do badania, w przypadku podania amiodaronu uzyskano istotny wzrost szans na skuteczną resuscytację i przyjęcie do szpitala: 22,8% chorych w grupie, w której stosowano amiodaron (41 spośród 180 pacjentów) i 12% w grupie, w której stosowano lidokainę (20 spośród 167 pacjentów) [p=0,009]. Po dokonaniu korekty względem innych czynników, mogących wpływać na prawdopodobieństwo przeżycia, skorygowana wartość ilorazu szans na przeżycie do momentu przyjęcia do szpitala u chorych otrzymujących amidaron, w porównaniu z pacjentami otrzymującymi lidokainę, wyniosła 2,49 (95% przedział ufności, 1,28 do 4,85; p=0,007). Nie stwierdzono różnic pomiędzy grupami w zakresie odsetka pacjentów, którzy wymagali leczenia bradykardii z zastosowaniem atropiny lub leczenia presyjnego z zastosowaniem dopaminy, lub w zakresie odsetka chorych, którzy otrzymali dodatkowo lidokainę w otwartego próbie otwartej.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Amiodaron jest głównie metabolizowany przez CYP3A4, a także przez CYP2C8.

Amiodaron i jego metabolit, desetylamiodaron, wykazuje in vitro potencjał hamowania CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A4, CYP2A6, CYP2B6 oraz 2C8. Amiodaron i desetylamiodaron mają również potencjał hamowania niektórych transporterów takich jak glikoproteina P i organiczne transportery kationowe (OCT2). [jedno badanie wykazało 11% wzrostu poziomu kreatyniny (substratu OCT2) w surowicy].

Dane in vitro opisują interakcje amiodaronu z substratami CYP3A4, CYP2C9, CYP2D6 oraz glikoproteiny P.

Stężenie amiodaronu podawanego dożylnie bardzo szybko zmniejsza się we krwi, przy czym wysycenie tkanek jest duże. Maksymalne działanie we krwi występuje po około 15 minutach i utrzymuje się przez okres około 4 godzin.

Złożona farmakokinetyka amiodaronu nie została całkowicie wyjaśniona. Głównym metabolitem jest desetylamiodaron. Amiodaron silnie wiąże się z białkami osocza (> 95%). Wydalany jest głównie z kałem przy nieznacznej eliminacji przez nerki. Badanie przeprowadzone zarówno na zdrowych ochotnikach, jak i osobach chorych, którym dożylnie podano amiodaron wykazało, że wyliczone objętości dystrybucji oraz całkowity klirens krwi przy wykorzystaniu modelu dwukompartmentowego były podobne w obu grupach. Eliminacja amiodaronu po dożylnym podaniu okazała się zgodna z rozkładem dwuwykładniczym z fazą dystrybucji trwającą około 4 godzin. Bardzo duża objętość dystrybucji w połączeniu ze stosunkowo niewielką pozorną objętością w kompartmencie centralnym sugeruje znaczne rozmieszczenie tkankowe. Okres półtrwania po podaniu 400 mg amiodaronu w szybkim wstrzyknięciu dożylnym (bolusie) wyniósł w przybliżeniu 11 godzin.

Nie przeprowadzono kontrolowanych badań z udziałem dzieci i młodzieży.

W nielicznie opublikowanych, dostępnych danych dotyczących stosowania amiodaronu u dzieci, nie stwierdzono różnic w porównaniu z dorosłymi.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W 2-letnim badaniu rakotwórczości u szczurów, zaobserwowano u obu płci istotny klinicznie wpływ amiodaronu na wzrost guzów pęcherzykowych tarczycy [gruczolaki i (lub) raki]. Ponieważ nie stwierdzono mutagennego działania amiodaronu, przypuszcza się, że amiodaron indukuje ten rodzaj nowotworu raczej przez wpływ na różnicowanie się komórek niż przez działanie genotoksyczne.

U myszy nie zaobserwowano raka, jednak pojawił się zależny od dawki pęcherzykowy rozrost

10

tarczycy. Wystąpienie tych objawów w tarczycach szczurów i myszy najprawdopodobniej wiązało się z wpływem amiodaronu na syntezę i (lub) uwalnianie hormonów tarczycy. Znaczenie tych wyników w odniesieniu do ludzi jest małe.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Alkohol benzylowy Polisorbat 80 Woda do wstrzykiwań

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Stosowanie materiałów medycznych z plastiku zawierających DEHP (2-dwuetyloheksyloftalan), w obecności roztworu amiodaronu do podawania dożylnego, może prowadzić do uwalniania DEHP. W celu minimalizowania ekspozycji pacjenta na DEHP zaleca się wykonanie końcowego rozcieńczenia amiodaronu przed infuzją i podawanie leku stosując zestawy niezawierające DEHP.

Preparat Cordarone podawany dożylnie wykazuje także niezgodność z fizjologicznym roztworem chlorku sodu i może być stosowany wyłącznie z 5% roztworem glukozy. Roztwór amiodaronu o stężeniu mniejszym niż 300 mg (2 ampułki) w 500 ml roztworu glukozy 5% nie jest stabilny i nie należy go stosować.

6.3.    Okres ważności

2 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 250C.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

6 ampułek z bezbarwnego szkła po 3 ml w tekturowym pudełku.

6.6.    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu lecznicznego do stosowania

Brak specjalnych wymagań oprócz podanych w punkcie 4.2. Dawkowanie i sposób podawania.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJACY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sanofi-Aventis France

1-13 boulevard Romain Rolland

75 014 Paryż

Francja

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/1636

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 30 sierpnia 1979 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 13 stycznia 2014

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

07/2014

12

Cordarone