+ iMeds.pl

Coronal 10 10 mgUlotka Coronal 10

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

CORONAL 5, 5 mg, tabletki powlekane CORONAL 10, 10 mg, tabletki powlekane

Bisoprololi fumaras

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Coronal i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Coronal

3.    Jak stosować Coronal

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Coronal

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Coronal i w jakim celu się go stosuje

Coronal zawiera jako substancję czynną bisoprolol, który należy do grupy beta-adrenolityków.

Lek powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego, zwolnienie czynności serca i osłabienie siły skurczu mięśnia serca, co powoduje zmniejszenie zapotrzebowania na tlen.

Wskazania do stosowania:

■    nadciśnienie tętnicze;

■    dławica piersiowa.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Coronal Kiedy nie stosować leku Coronal

■    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

■    jeśli u pacjenta występuje: ostra niewydolność serca lub epizod niewyrównanej niewydolności serca wymagającej dożylnego podania leków o działaniu inotropowym dodatnim; wstrząs kardiogenny; blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia (bez rozrusznika); zespół chorej zatoki; blok zatokowo-przedsionkowy; bradykardia (częstość pracy serca < 60 uderzeń na minutę przed rozpoczęciem leczenia); niedociśnienie tętnicze (wartość ciśnienia skurczowego < 100 mmHg); ciężka astma oskrzelowa lub ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc; zaawansowana choroba zarostowa tętnic obwodowych i zespół Raynauda; nieleczony guz chromochłonny rdzenia nadnerczy; kwasica metaboliczna.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować ostrożność:

■    jeśli u pacjenta występuje niewydolność serca;

■    w przypadku stanów skurczowych oskrzeli (astma oskrzelowa, choroba obturacyjna dróg oddechowych);

■    jeśli jednocześnie są stosowane anestetyki wziewne;

■    w przypadku cukrzycy z dużymi wahaniami stężenia glukozy we krwi; lek może maskować objawy hipoglikemii;

■    podczas ścisłej głodówki;

■    w przypadku prowadzenia leczenia odczulającego;

■    w przypadku bloku przedsionkowo-komorowego I stopnia;

■    jeśli występuje dławica piersiowa typu Printzmetala;

■    w przypadku choroby zarostowej tętnic obwodowych (objawy mogą ulec nasileniu zwłaszcza na początku leczenia).

U pacjentów z astmą oskrzelową lub inną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, która może powodować wystąpienie objawów, należy jednocześnie stosować leczenie rozszerzające oskrzela. U pacjentów z astmą może wystąpić zwiększony opór dróg oddechowych, z tego względu może zaistnieć konieczność zwiększenia dawki leków beta-2 adrenomimetycznych.

Tak jak w przypadku innych beta-adrenolityków bisoprolol może zarówno zwiększać wrażliwość na alergeny, jak i nasilać reakcje anafilaktyczne. Leczenie adrenaliną nie zawsze przynosi spodziewany skutek.

U pacjentów z łuszczycą lub łuszczycą w wywiadzie, leki beta-adrenolityczne należy stosować tylko po starannym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka.

U pacjentów z guzem chromochłonnym nadnerczy nie wolno stosować bisoprololu bez jednoczesnej blokady receptorów alfa-adrenergicznych.

Podczas leczenia bisporololem objawy nadczynności tarczycy mogą być maskowane.

U pacjentów z chorobą niedokrwienną serca nie należy nagle przerywać leczenia.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania antagonistów wapnia, klonidyny lub inhibitorów monoaminooksydazy (z wyjątkiem inhibitorów MAO-B).

Dzieci i młodzież

Nie ma doświadczenia dotyczącego stosowania bisoprololu u dzieci, z tego względu nie zaleca się stosowania.

Inne leki i Coronal

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie zalecane jednoczesne stosowanie

Antagoniści wapnia - werapamil i, w mniejszym stopniu, diltiazem: ujemny wpływ na kurczliwość, przewodzenie przedsionkowo-komorowe i ciśnienie tętnicze krwi. Dożylne podanie werapamilu pacjentom leczonym beta-adrenolitykami może powodować znaczne niedociśnienie tętnicze i blok przedsionkowo-komorowy.

Klonidyna: zwiększone ryzyko nadciśnienia „z odbicia”, jak również wyraźne zwolnienie czynności serca i przewodzenia.

Inhibitory monoaminooksydazy (z wyjątkiem inhibitorów MAO-B): nasilenie działania hipotensyjnego beta-adrenolityków, ale również ryzyko przełomu nadciśnieniowego.

Jednoczesne stosowanie, podczas którego należy zachować ostrożność

Antagoniści wapnia z grupy pochodnych dihydropirydyny (np. nifedypina): zwiększone ryzyko niedociśnienia. U pacjentów z bezobjawową niewydolnością serca, jednoczesne stosowanie beta-adrenolityków może prowadzić do niewydolności serca.

Leki przeciwarytmiczne klasy I (np. dyzopiramid, chinidyna): możliwość zwiększenia wpływu na czas przewodzenia przedsionkowego i nasilenia działania inotropowego ujemnego.

Leki przeciwarytmiczne klasy III (np. amiodaron): możliwość zwiększenia wpływu na czas przewodzenia przedsionkowego.

Leki parasympatykomimetyczne: możliwość wydłużenia czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego.

Inne beta-adrenolityki, w tym w postaci kropli do oczu, wykazują działanie addytywne.

Insulina i doustne leki przeciwcukrzycowe: nasilenie działania zmniejszającego stężenie cukru we krwi. Blokada receptorów beta-adrenergicznych może maskować objawy hipoglikemii.

Środki znieczulające: osłabienie tachykardii odruchowej i zwiększenie ryzyka niedociśnienia. Utrzymująca się blokada receptorów beta-adrenergicznych zmniejsza ryzyko arytmii podczas indukcji znieczulenia i intubacji. Należy poinformować anestezjologa o stosowaniu bisoprololu.

Glikozdy naparstnicy: zwolnienie czynności serca, wydłużenie czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego.

Leki hamujące syntezę prostaglandyn: osłabione działanie hipotensyjne.

Pochodne ergotaminy: nasilenie zaburzeń krążenia obwodowego.

Leki sympatykomimetyczne: jednoczesne stosowanie z bisoprololem może osłabić działanie obu leków. Leczenie reakcji alergicznych może wymagać większych dawek epinefryny.

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, barbiturany, pochodne fenotiazyny oraz inne leki przeciwnadciśnieniowe: nasilone działanie obniżające ciśnienie tętnicze krwi.

Ryfampicyna: niewielkie skrócenie okresu półtrwania bisoprololu, prawdopodobnie w wyniku indukcji enzymów wątrobowych odpowiadających za metabolizm leków. Zazwyczaj nie jest konieczne dostosowanie dawki.

Moksysylit: prawdopodobieństwo ciężkiego niedociśnienia ortostatycznego.

Jednoczesne stosowanie wymagające rozważenia Meflochina: zwiększone ryzyko bradykardii.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Ciąża

Bisoprolol może szkodliwie wpływać na ciążę i (lub) płód/noworodka. Ogólnie, leki blokujące receptory beta-adrenergiczne zmniejszają przepływ przez łożysko, co jest przyczyną opóźnienia wzrostu, śmierci wewnątrzmacicznej, poronienia lub przedwczesnego porodu. U płodu i noworodka mogą wystąpić działania niepożądane (np. hipoglikemia i bradykardia). Jeżeli konieczne jest stosowanie leków blokujących receptory beta-adrenergiczne, zaleca się stosowanie leków blokujących selektywnie receptory betal-adrenergiczne.

Podczas ciąży nie należy stosować bisprololu bez wyraźnej konieczności. W przypadku, gdy konieczne jest leczenie bisoprololem, należy monitorować przepływ krwi przez macicę i łożysko oraz wzrost płodu. W przypadku szkodliwego działania na ciążę lub płód należy rozważyć inne leczenie. Należy monitorować stan noworodka. Objawy hipoglikemii i bradykardii zazwyczaj występują w ciągu pierwszych 3 dni.

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy bisoprolol przenika do mleka kobiet karmiących. Z tego względu nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania bisoprololu.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W badaniu przeprowadzonym z udziałem pacjentów z chorobą niedokrwienną serca bisoprolol nie zaburzał zdolności prowadzenia pojazdów. Jednak, ze względu na możliwe indywidualne różnice w reakcji na leczenie, nie można wykluczyć wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy wziąć to pod uwagę szczególnie na początku leczenia, podczas zmiany leczenia oraz w przypadku jednoczesnego picia alkoholu.

3. Jak stosować Coronal

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W raziewątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy stosować doustnie.

Dorośli: zazwyczaj stosowana dawka to 10 mg raz na dobę, maksymalna dawka dobowa wynosi 20 mg. U niektórych pacjentów wystarczająca może być dawka 5 mg na dobę. U pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 20 ml/min) lub niewydolnością wątroby dawka nie powinna być większa niż 10 mg raz na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku: nie jest wymagane dostosowanie dawkowania, choć u niektórych pacjentów wystarczająca może być dawka 5 mg na dobę. Tak jak dla pozostałych pacjentów dorosłych w przypadku zaburzenia czynności nerek i (lub) wątroby może być konieczne dostosowanie dawkowania.

Dzieci: nie ma doświadczenia dotyczącego stosowania bisoprololu u dzieci, z tego względu nie zaleca się stosowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Coronal

Najczęściej obserwowanymi objawami przedawkowania beta-adrenolityków są: bradykardia, niedociśnienie, skurcz oskrzeli, ostra niewydolność serca i hipoglikemia. W przypadku przypadkowego przedawkowania lub przyjęcia leku przez dziecko należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Stosuje się leczenie objawowe i podtrzymujące czynności życiowe. Skuteczność dializy jest niewielka.

Pominięcie zastosowania leku Coronal

W razie przypadkowego pominięcia dawki leku, należy ją przyjąć jak najszybciej. Jeśli zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki, nie należy przyjmować pominiętej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 spośród 100 pacjentów): uczucie zziębnięcia lub drętwienia kończyn; zmęczenie*, wyczerpanie*, zawroty głowy*, ból głowy*; nudności, wymioty, biegunka, zaparcie.

* Te objawy występują zazwyczaj na początku leczenia. Ogólnie są łagodne i najczęściej ustępują w ciągu 1 do 2 tygodni leczenia.

Niezbyt często (u 1 do 10 spośród 1 000 pacjentów) występuje osłabienie i skurcze mięśni; bradykardia, zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego, nasilenie niewydolności serca, niedociśnienie ortostatyczne; zaburzenia snu, depresja; skurcz oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową lub chorobą obturacyjną dróg oddechowych w wywiadzie.

Rzadko (u 1 do 10 spośród 10 000 pacjentów) odnotowano koszmary senne, omamy; reakcje nadwrażliwości (świąd, zaczerwienienie, wysypka); zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AspAT, AlAT), zapalenie wątroby; zwiększone stężenie triglicerydów w osoczu; zaburzenia potencji; zaburzenia słuchu, alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa; zmniejszone wydzielanie łez (należy wziąć pod uwagę w przypadku pacjentów używających soczewek kontaktowych).

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 spośród 10 000 pacjentów) odnotowano zapalenie spojówek, zaburzenia widzenia; wystąpienie lub nasilenie łuszczycy, wysypkę łuszczycopodobną, łysienie; ból w klatce piersiowej.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać Coronal

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Coronal

Substancją czynną leku jest bisoprololu fumaran. Jedna tabletka powlekana zawiera 5 mg (Coronal 5) lub 10 mg (Coronal 10) bisoprololu fumaranu.

Pozostałe składniki to:

Coronal 5

rdzeń - celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, sodu laurylosiarczan, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian; otoczka - hypromeloza, makrogol 400, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172)

Coronal 10

rdzeń - celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, sodu laurylosiarczan, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian; otoczka - hypromeloza, makrogol 400, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek czerwony (E 172)

Jak wygląda lek Coronal i co zawiera opakowanie

Coronal 5 to jasnożółte, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z linią podziału.

Coronal 10 to jasnoróżowe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z linią podziału.

Wielkości opakowań: 30, 60 lub 100 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny

Zentiva, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Republika Słowacka Wytwórca

Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Republika Słowacka

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.

Tel. (0.22) 280 80 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: styczeń 2014

5

Coronal 10

Charakterystyka Coronal 10

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

CORONAL 5, 5 mg, tabletki powlekane CORONAL 10, 10 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Coronal 5: 1 tabletka powlekana zawiera 5 mg bisoprololu fumaranu (Bisoprololi fumaras). Coronal 10: 1 tabletka powlekana zawiera 10 mg bisoprololu fUmaranu (Bisoprololi fumaras).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

Coronal 5: jasnożółte, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z linią podziału. Coronal 10: jasnoróżowe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z linią podziału.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Nadciśnienie tętnicze Dławica piersiowa

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie doustne.

Zalecane dawkowanie

Dorośli: zazwyczaj stosowana dawka to 10 mg raz na dobę, maksymalna dawka dobowa wynosi 20 mg.

U niektórych pacjentów wystarczająca może być dawka 5 mg na dobę. U pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 20 ml/min) lub niewydolnością wątroby dawka nie powinna być większa niż 10 mg raz na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku: nie jest wymagane dostosowanie dawkowania, choć u niektórych pacjentów wystarczająca może być dawka 5 mg na dobę. Tak jak dla pozostałych pacjentów dorosłych, w przypadku zaburzenia czynności nerek i (lub) wątroby może być konieczne dostosowanie dawkowania.

Dzieci: nie ma doświadczenia dotyczącego stosowania bisoprololu u dzieci; z tego względu nie zaleca się stosowania.

4.3.    Przeciwwskazania

Bisoprolol jest przeciwwskazany u pacjentów z następującymi zaburzeniami:

■    ostra niewydolność serca lub epizod niewyrównanej niewydolności serca wymagającej dożylnego podania leków o działaniu inotropowym dodatnim;

■    wstrząs kardiogenny;

■    blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia (bez rozrusznika);

■    zespół chorej zatoki;

■    blok zatokowo-przedsionkowy;

■    bradykardia (częstość pracy serca < 60 uderzeń na minutę przed rozpoczęciem leczenia);

■    niedociśnienie tętnicze (wartość ciśnienia skurczowego < 100 mmHg);

■    ciężka astma oskrzelowa lub ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc;

■    zaawansowana choroba zarostowa tętnic obwodowych i zespół Raynauda;

■    nieleczony guz chromochłonny rdzenia nadnerczy -phaeochromocytoma (patrz punkt 4.4);

■    kwasica metaboliczna;

■    nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować ostrożność podczas stosowania bisoprololu w następujących przypadkach:

■    niewydolność serca (leczenie stabilnej przewlekłej niewydolności serca bisoprololem należy rozpoczynać od małych, ostrożnie zwiększanych dawek);

■    stany skurczowe oskrzeli (astma oskrzelowa, choroba obturacyjna dróg oddechowych);

■    jednoczesne stosowanie anestetyków wziewnych (patrz punkt 4.5);

■    cukrzyca z dużymi wahaniami stężenia glukozy we krwi; może maskować objawy hipoglikemii;

■    ścisła głodówka;

■    prowadzenie leczenia odczulającego;

■    blok przedsionkowo-komorowy I stopnia;

■    dławica piersiowa typu Printzmetala;

■    choroba zarostowa tętnic obwodowych (objawy mogą ulec nasileniu zwłaszcza na początku leczenia).

U pacjentów z astmą oskrzelową lub inną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, która może powodować wystąpienie objawów, należy jednocześnie stosować leczenie rozszerzające oskrzela. U pacjentów z astmą może wystąpić zwiększony opór dróg oddechowych i dlatego może zaistnieć konieczność zwiększenia dawki leków beta-2-adrenomimetycznych.

Tak jak w przypadku innych beta-adrenolityków, bisoprolol może zarówno zwiększać wrażliwość na alergeny, jak i nasilać reakcje anafilaktyczne. Leczenie adrenaliną nie zawsze przynosi spodziewany skutek. U pacjentów z łuszczycą lub łuszczycą w wywiadzie, leki beta-adrenolityczne należy stosować tylko po starannym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka.

U pacjentów z guzem chromochłonnym nadnerczy nie wolno stosować bisoprololu bez jednoczesnej blokady receptorów alfa-adrenergicznych.

Podczas leczenia bisporololem objawy nadczynności tarczycy mogą być maskowane.

U pacjentów z chorobą niedokrwienną serca nie należy nagle przerywać leczenia.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania antagonistów wapnia, klonidyny lub inhibitorów monoaminooksydazy (z wyjątkiem inhibitorów MAO-B) (patrz punkt 4.5).

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie zalecane jednoczesne stosowanie

Antagoniści wapnia - werapamil i, w mniejszym stopniu, diltiazem: ujemny wpływ na kurczliwość, przewodzenie przedsionkowo-komorowe i ciśnienie tętnicze krwi. Dożylne podanie werapamilu pacjentom leczonym beta-adrenolitykami może powodować znaczne niedociśnienie tętnicze i blok przedsionkowo-komorowy.

Klonidyna: zwiększone ryzyko nadciśnienia „z odbicia”, jak również wyraźne zwolnienie czynności serca i przewodzenia.

Inhibitory monoaminooksydazy (z wyjątkiem inhibitorów MAO-B): nasilenie działania hipotensyjnego beta-adrenolityków, ale również ryzyko przełomu nadciśnieniowego.

Antagoności wapnia z grupy pochodnych dihydropirydyny (np. nifedypina): zwiększone ryzyko niedociśnienia. U pacjentów z bezobjawową niewydolnością serca, jednoczesne stosowanie beta-adrenolityków może prowadzić do niewydolności serca.

Leki przeciwarytminczne klasy I (np. dyzopiramid, chinidyna): możliwość zwiększenia wpływu na czas przewodzenia przedsionkowego i nasilenia działania inotropowego ujemnego.

Leki przeciwarytmiczne klasy III (np. amiodaron): możliwość zwiększenia wpływu na czas przewodzenia przedsionkowego.

Leki parasympatykomimetyczne: możliwość wydłużenia czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Inne beta-adrenolityki, w tym w postaci kropli do oczu, wykazują działanie addytywne.

Insulina i doustne leki przeciwcukrzycowe: nasilenie działania zmniejszającego stężenie glukozy we krwi. Blokada receptorów beta-adrenergicznych może maskować objawy hipoglikemii.

Środki znieczulające: osłabienie tachykardii odruchowej i zwiększenie ryzyka niedociśnienia. Utrzymująca się blokada receptorów beta-adrenergicznych zmniejsza ryzyko arytmii podczas indukcji znieczulenia i intubacji. Należy poinformować anestezjologa o stosowaniu bisoprololu.

Glikozdy naparstnicy: zwolnienie czynności serca, wydłużenie czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego.

Leki hamujące syntezę prostaglandyn: osłabione działanie hipotensyjne.

Pochodne ergotaminy: nasilenie zaburzeń krążenia obwodowego.

Leki sympatykomimetyczne: jednoczesne stosowanie z bisorpololem może osłabić działanie obu leków. Lecznie reakcji alergicznych może wymagać większych dawek adrenaliny.

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, barbiturany, pochodne fenotiazyny oraz inne leki przeciwnadciśnieniowe: nasilone działanie obniżające ciśnienie tętnicze krwi.

Ryfampicyna: niewielkie skrócenie okresu półtrwania bisoprololu, prawdopodobnie w wyniku indukcji enzymów wątrobowych odpowiadających za metabolizm leków. Zazwyczaj nie jest konieczne dostosowanie dawki.

Moksysylit: prawdopodobieństwo ciężkiego niedociśnienia ortostatycznego.

Jednoczesne stosowanie wymagające rozważenia Meflochina: zwiększone ryzyko bradykardii.

4.6. Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Działanie farmakologiczne bisoprololu może szkodliwie wpływać na ciążę i (lub) płód/noworodka. Ogólnie, leki blokujące receptory beta-adrenergiczne zmniejszają przepływ przez łożysko, co jest przyczyną opóźnienia wzrostu, śmierci wewnątrzmacicznej, poronienia lub przedwczesnego porodu. U płodu i noworodka mogą wystąpić działania niepożądane (np. hipoglikemia i bradykardia). Jeżeli konieczne jest stosowanie leków blokujących receptory beta-adrenergiczne, zaleca się stosowanie leków blokujących selektywnie receptory beta1-adrenergiczne.

Podczas ciąży nie należy stosować bisprololu bez wyraźnej konieczności. W przypadku, gdy konieczne jest leczenie bisoprololem, należy monitorować przepływ krwi przez macicę i łożysko oraz wzrost płodu.

W przypadku szkodliwego działania na ciążę lub płód należy rozważyć inne leczenie. Należy monitorować stan noworodka. Objawy hipoglikemii i bradykardii zazwyczaj występują w ciągu pierwszych 3 dni.

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy bisoprolol przenika do mleka kobiet karmiących. Z tego względu nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania bisoprololu.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

W badaniu przeprowadzonym z udziałem pacjentów z chorobą niedokrwienną serca bisoprolol nie zaburzał zdolności prowadzenia pojazdów. Jednak, ze względu na możliwe indywidualne różnice w reakcji na leczenie, nie można wykluczyć wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych. Należy wziąć to pod uwagę szczególnie na początku leczenia, podczas zmiany leczenia oraz w przypadku jednoczesnego picia alkoholu.

4.8.    Działania niepożądane

Często

(>1/100 do <1/10)

Zaburzenia naczyniowe: uczucie zziębnięcia lub drętwienia kończyn

Zaburzenia układu nerwowego: zmęczenie*, wyczerpanie*, zawroty głowy*, ból głowy*

Zaburzenia żołądka i jelit: nudności, wymioty, biegunka, zaparcie

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: osłabienie i skurcze mięśni

Zaburzenia serca i naczyniowe: bradykardia, zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego, nasilenie niewydolności serca, niedociśnienie ortostatyczne

Zaburzenia układu nerwowego: zaburzenia snu, depresja

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: skurcz oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową lub chorobą obturacyjną dróg oddechowych w wywiadzie

Rzadko

(>1/10 000 do <1/1 000)

Zaburzenia układu nerwowego: koszmary senne, omamy

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: reakcje nadwrażliwości (świąd, zaczerwienienie, wysypka)

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AspAT, AlAT), zapalenie wątroby

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: zwiększone stężenie triglicerydów w osoczu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: zaburzenia potencji

Zaburzenia ucha i błędnika: zaburzenia słuchu

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa

Zaburzenia oka: zmniejszone wydzielanie łez (należy wziąć pod uwagę w przypadku pacjentów używających soczewek kontaktowych)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Zaburzenia oka: zapalenie spojówek, zaburzenia widzenia

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: beta-adrenolityki mogą powodować lub nasilać łuszczycę lub wywołać wysypkę łuszczycopodobną, łysienie

Zaburzenia serca: ból w klatce piersiowej

* Te objawy występują zazwyczaj na początku leczenia. Ogólnie są łagodne i najczęściej ustępują w ciągu 1 do 2 tygodni leczenia.

4.9. Przedawkowanie

Najczęściej obserwowanymi objawami przedawkowania beta-adrenolityków są: bradykardia, niedociśnienie, skurcz oskrzeli, ostra niewydolność serca i hipoglikemia. Dotychczas odnotowano jedynie kilka przypadków przedawkowania bisoprololu (maksymalna dawka 2000 mg). Stwierdzono bradykardię i (lub) niedociśnienie. Wszyscy pacjenci powrócili do zdrowia. Istnieje szeroki zakres indywidualnej wrażliwości na duże dawki bisoprololu.

W przypadku przedawkowania należy przerwać leczenie bisoprololem i wdrożyć leczenie podtrzymujące i objawowe. Dostępne dane wskazują na niewielką skuteczność dializy. Na podstawie spodziewanego działania farmakologicznego i zaleceń dotyczących innych beta-adrenolityków należy rozważyć poniższe, ogólne zasady postępowania w warunkach szpitalnych.

Bradykardia: dożylne podanie atropiny. W przypadku niezadowalającej reakcji należy podać izoprenalinę lub inny lek o działaniu chronotropowym dodatnim, zachowując ostrożność. W niektórych przypadkach może być konieczne przeznaczyniowe wprowadzenie rozrusznika.

Niedociśnienie: należy podać dożylnie płyny i preparaty o działaniu zwężającym naczynia. Może być pomocne dożylne podanie glukagonu.

Blok przedsionkowo-komorowy (II lub III stopnia): Należy uważnie monitorować pacjentów i podawać izoprenalinę we wlewie dożylnym lub przeznaczyniowo wprowadzić rozrusznik.

Ostre nasilenie niewydolności serca: należy podać dożylnie leki moczopędne, leki o działaniu inotropowym dodatnim, leki o działaniu rozszerzającym naczynia krwionośne.

Skurcz oskrzeli: podać leki rozszerzające oskrzela, takie jak izoprenalina, beta2 sympatykomimetyki i (lub) aminofilina.

Hipoglikemia: należy podać dożylnie glukozę.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: wybiórcze beta-adrenolityki kod ATC: C07AB07

Bisoprolol jest silnym, wysoce wybiórczym lekiem blokującym receptory beta1-adrenergiczne, pozbawionym wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej i właściwości stabilizujących błonę komórkową.

Tak jak w przypadku innych beta-adrenolityków mechanizm działania w nadciśnieniu nie jest jasny, wiadomo jednak, że bisoprolol znacząco zmniejsza stężenie reniny w osoczu.

U pacjentów z dławicą piersiową, blokada receptorów beta—adrenergicznych powoduje zwolnienie czynności serca i w konsekwencji zmniejszenie zapotrzebowania na tlen. Z tego względu bisoprolol skutecznie eliminuje lub zmniejsza objawy.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Bisoprolol wchłania się z przewodu pokarmowego niemal całkowicie. W połączeniu z niewielkim metabolizmem pierwszego przejścia w wątrobie skutkuje to dużą biodostępnością, wynoszącą około 90%. Wydalany jest przez wątrobę i nerki.

Okres półtrwania w fazie eliminacji (10 do 12 godzin) zapewnia 24-godzinną skuteczność w przypadku dawkowania raz na dobę. Około 95% substancji czynnej wydalane jest przez nerki, połowa w postaci niezmienionego bisoprololu. U ludzi nie powstają czynne metabolity.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie dotyczy.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.


6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Coronal 5

Celuloza mikrokrystaliczna Skrobia kukurydziana Sodu laurylosiarczan Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian Hypromeloza Makrogol 400 Tytanu dwutlenek (E 171)

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Coronal 10

Celuloza mikrokrystaliczna Skrobia kukurydziana Sodu laurylosiarczan Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian Hypromeloza Makrogol 400 Tytanu dwutlenek (E 171)

Żelaza tlenek czerwony (E 172).

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Aluminium/Aluminium lub PVC/PE/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku. 30 szt. (3 blistry po 10 szt. lub 2 blistry po 15 szt.)

60 szt. (6 blistrów po 10 szt. lub 4 blistry po 15 szt.)

100 szt. (10 blistrów po 10 szt.)

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zentiva a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Republika Słowacka

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Coronal 5: pozwolenie nr 14323 Coronal 10: pozwolenie nr 14324

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 16.01.2008 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 14.06.2013 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10/2013

7

Coronal 10