Imeds.pl

Corotrope 1 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Corotrope, 1 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań (Milrinonum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tą ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Corotrope i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Corotrope

3.    Jak stosować lek Corotrope

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Corotrope

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Corotrope i w jakim celu się go stosuje

Lek Corotrope zawiera jako substancję czynną milrynon. Milrynon jest syntetycznym związkiem o działaniu zwiększającym siłę skurczu mięśnia sercowego i rozszerzającym naczynia krwionośne.

Lek Corotrope jest przeznaczony do krótkotrwałej terapii dożylnej niewydolności krążenia, w tym zespołów małego rzutu po operacjach kardiochirurgicznych.

Dzieci i młodzież:

-    Krótkotrwałe leczenie (do 35 godzin) ciężkiej zastoinowej niewydolności serca (gdy serce nie może pompować wystarczającej ilości krwi do reszty ciała), gdy inne leki okazały się nieskuteczne;

-    Krótkotrwałe leczenie (do 35 godzin) ostrej niewydolności serca po operacji serca, tzn. gdy serce ma trudności w pompowaniu krwi w organizmie.

2.    Zanim zastosuje się lek Corotrope

Nie należy stosować leku w przypadku:

-    nadwrażliwości na milrynon lub którykolwiek składnik leku

-    ciężkiej hipowolemii (zmniejszenie objętości krwi krążącej)

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Corotrope:

-    u pacjentów z ciężką postacią zwężenia zastawki aorty lub tętnicy płucnej oraz z przerostowym zwężeniem podzastawkowym aorty,

-    u pacjentów w ostrej fazie zawału mięśnia sercowego,

-    u pacjentów, u których przed włączeniem i (lub) w czasie leczenia milrynonem wystąpi nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi,

-    u pacjentów z grupy dużego ryzyka obserwowano komorowe i nadkomorowe zaburzenia rytmu serca,

-    u pacjentów stosujących leki moczopędne. Lekarz może zalecić kontrolę ciśnienia tętniczego, częstości rytmu serca i objawów klinicznych,

-    u pacjentów stosujących glikozydy naparstnicy,

-    u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek,

-    u pacjentów z obniżonym poziomem płytek krwi lub hemoglobiny;

-    u pacjentów z obniżonym poziomem potasu we krwi.

Podczas leczenia milrynonem lekarz dokładnie będzie kontrolować ciśnienie krwi, częstość bicia serca, stan kliniczny, EKG, równowagę płynową, elektrolity i czynność nerek (np. stężenie kreatyniny w surowicy krwi). W razie wystąpienia zaburzeń personel medyczny podejmie działania wyrównujące.

W wyniku działania leku Corotrope dochodzi do zwiększenia objętości wydalanego moczu. Może to spowodować niedobór potasu we krwi. W takim przypadku personel medyczny poda potas.

Brak jest danych z badań klinicznych dotyczących stosowania milrynonu infuzji przez okres dłuższy niż 48 godzin.

Obserwowano przypadki odczynów w miejscu podania (patrz punkt „Możliwe działania niepożądane”). Dlatego należy starannie obserwować miejsce podania, aby uniknąć podania pozanaczyniowego.

Nie ma specjalnych zaleceń dla pacjentów w podeszłym wieku.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek należy zmodyfikować (patrz punkt 3).

Dzieci i młodzież:

Przed podaniem w infuzji leku Corotrope, lekarz sprawdzi wiele parametrów, takich jak rytm serca i ciśnienie krwi. Lekarz zaleci również badania krwi.

Podanie w infuzji nie rozpocznie się, jeśli rytm serca i ciśnienie krwi dziecka nie są stabilne.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli:

-    dziecko ma problemy z nerkami,

-    dziecko jest wcześniakiem lub ma niską masę urodzeniową,

-    dziecko ma wadę serca - przetrwały przewód tętniczy: połączenie między 2 dużymi naczyniami krwionośnymi (aortą i tętnicą płucną), które utrzymuje się, chociaż powinno być zamknięte.

W takich przypadkach lekarz zadecyduje, czy dziecko będzie leczone lekiem Corotrope.

Stosowanie leku Corotrope z jedzeniem i piciem Lek do stosowania dożylnego.

Ciąża

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Wpływ leku Corotrope na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn nie jest znany. Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które są wydawane bez recepty.

Wstrzyknięcie furosemidu lub bumetanidu i milrynonu do tego samego zestawu do wstrzykiwań dożylnych powoduje wytrącenie osadu. Tak więc furosemidu ani bumetanidu nie należy podawać z milrynonem tym samym zestawem kroplówkowym.

Nie należy rozcieńczać milrynonu w roztworze wodorowęglanu sodu.

Podanie leku Corotrope może skutkować koniecznością zmniejszenia dawki leku moczopędnego.

Pacjentom leczonym jednocześnie lekiem Corotrope i glikozydami naparstnicy należy wnikliwie badać stężenie potasu we krwi i uzupełniać niedobór, ponieważ niedobór potasu może spowodować szczególnie u tych pacjentów zaburzenia rytmu serca.

Równoczesne stosowanie leku Corotrope i innych leków o dodatnim działaniu inotropowym, czyli wzmacniającym siłę skurczu serca, skutkuje nasileniem ww. działania leku Corotrope.

3. Jak stosować lek Corotrope

Przed podaniem należy sprawdzić, czy roztwór w ampułce jest bezbarwny i klarowny.

Leczenie milrynonem rozpoczyna się dawką nasycającą, podając następnie dawkę podtrzymującą we wlewie ciągłym według poniższego schematu:

Dawka nasycająca: 50 pg/kg mc. podane powoli dożylnie przez co najmniej 10 minut.

W poniższej tabeli przedstawiono dawkę nasycającą milrynonu (dla stężenia 1 mg/ml) w mililitrach w przeliczeniu na masę ciała pacjenta (kg).

DAWKA NASYCAJĄCA (ml) (dla stężenia 1 mg/ml)

Masa ciała pacjenta (kg) a dawka nasycająca milrynonu (ml)

kg

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

ml

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

Dawkę nasycającą można podawać w postaci nierozcieńczonej, jednak rozcieńczenie do zaokrąglonej objętości całkowitej wynoszącej 10 ml lub 20 ml może ułatwić obserwację natężenia wlewu (w czasie 10 minut).

Do rozcieńczenia zawartości ampułki można użyć następujących roztworów: 0,45% chlorku sodu, 0,9% chlorku sodu lub 5% roztworu glukozy.

Leku Corotrope nie należy rozcieńczać wodorowęglanem sodu. Rozcieńczony roztwór należy zużyć w ciągu 24 godzin.

Dawka podtrzymująca: 0,375 do 0,75 pg/kg mc./min. Szybkość podawania należy dostosować do odpowiedzi hemodynamicznej i klinicznej.

Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 1,13 mg/kg mc.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek:

Dane uzyskane na podstawie badań u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek, ale bez cech niewydolności krążenia wykazały, że w przypadku niewydolności nerek okres półtrwania milrynonu w osoczu ulega znacznemu wydłużeniu.

Nie ma potrzeby zmiany dawki początkowej, ale dawkę podtrzymującą należy zmniejszyć zgodnie z poniższą tabelą:

Klirens kreatyniny (ml/min/1,73m2)

Szybkość podawania (ąg/kg mc./min)

5

0,20

10

0,23

20

0,28

30

0,33

40

0,38

50

0,43

Czas trwania leczenia należy dostosować do obserwowanej poprawy stanu pacjenta.

Nie stosować dłużej niż przez 5 dni.

Stosowanie u dzieci

-    Lekarz powinien podać dziecku pierwszą dawkę w zakresie od 50 do 75 mikrogramów na kilogram masy ciała dziecka, w czasie od 30 do 60 minut.

-    Następnie podaje się dawkę od 0,25 do 0,75 mikrogramów na każdy kilogram masy ciała dziecka na minutę w zależności od odpowiedzi klinicznej organizmu dziecka na leczenie i występowanie działań niepożądanych. Lek Corotrope może być podawany do 35 godzin.

Podczas infuzji dziecko będzie ściśle monitorowane: lekarz będzie sprawdzał wiele parametrów, takich jak rytm serca oraz ciśnienie krwi. Zostanie także pobrana próbka krwi celem oceny odpowiedzi na leczenie i występowania działań niepożądanych.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma specjalnych zaleceń dla pacjentów w podeszłym wieku. Nie zaobserwowano związku między częstością występowania objawów niepożądanych a wiekiem pacjenta. Kontrolowane badania farmakokinetyczne nie ujawniły związanych z wiekiem różnic w dystrybucji i wydalaniu milrynonu.

W przypadku zażycia większej dawki leku Corotrope niż zalecana

Stosowanie dużych dawek milrynonu może powodować obniżenie ciśnienia tętniczego i zaburzenia rytmu serca.

W takich przypadkach podawanie milrynonu należy przerwać aż do ustabilizowania się stanu klinicznego pacjenta.

Specyficzne antidotum nie jest znane.

Leczenie jest objawowe. Należy stosować środki podtrzymujące układ krążenia.

W przypadku pominięcia dawki leku Corotrope

Nie należy przyjmować dwóch dawek leku jednocześnie lub w krótkim odstępie czasu.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane przedstawiono zgodnie z malejącą częstością występowania jest określona przy użyciu następującej konwencji:

Często: dotyczą 1 do 10 na 100 pacjentów

Niezbyt często: dotyczą 1 do 10 na 1000 pacjentów

Bardzo rzadko: dotyczą 1 do 10 na 100 000 pacjentów

Częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Często:

-    komorowe skurcze dodatkowe, nietrwały lub trwały częstoskurcz komorowy, nadkomorowe zaburzenia rytmu serca, niedociśnienie tętnicze, bóle głowy, na ogół łagodne lub

o umiarkowanym nasileniu.

Niezbyt często:

-    migotanie komór, dławica piersiowa - bóle w klatce piersiowej, niedobór płytek krwi, nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby, drżenia, zmniejszone stężenie potasu we krwi.

Bardzo rzadko:

-    zaburzenia typu torsades de pointes (polimorficzny częstoskurcz komorowy), wstrząs anafilaktyczny, skurcz oskrzeli, reakcje skórne takie jak wysypka.

Częstość nieznana:

-    zmniejszenie liczby czerwonych krwinek i (lub) hemoglobiny

-    odczyn w miejscu podania

Następujące działania niepożądane odnotowano u dzieci:

Częstość nieznana:

-    krwawienie do obszarów wypełnionych płynem (komór) otaczających mózg (krwotok dokomorowy)

-    przetrwały przewód tętniczy - wada serca polegająca na utrzymaniu się połączenia między dwoma dużymi naczyniami (aortą i tętnicą płucną), które powinno być zamknięte. Może to spowodować nadmiar płynu w płucach, krwawienia, uszkodzenie jelit lub części jelita i może prowadzić do zgonu.

W porównaniu do osób dorosłych, zmniejszenie liczby płytek krwi wydaje się występować częściej u dzieci, a ryzyko wystąpienia tego działania niepożądanego zwiększa się wraz z czasem trwania infuzji leku Corotrope.

Wydaje się, że problemy z rytmem serca występują rzadziej u dzieci niż u dorosłych.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Corotrope mogą wystąpić inne działania niepożądane.

W przypadku wystąpienia wymienionych lub innych działań niepożądanych należy poinformować o tym lekarza.

5. Przechowywanie leku Corotrope

Przechowywać w temperaturze poniżej 250C. Nie zamrażać.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Corotrope

-    Substancją czynną leku jest milrynon. 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 1 mg milrynonu.

-    Pozostałe składniki to: kwas mlekowy, glukoza bezwodna, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Corotrope i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera 10 ampułek po 10 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Sanofi-Aventis France

1-13 boulevard Romain Rolland

75 014 Paryż

Francja

Wytwórca:

Sanofi-Winthrop Industrie 6, boulevard de l’Europe 21800 Quetigny Francja

Sanofi-Winthrop Industrie 1, rue de la Vierge 33440 Ambares Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Sanofi - Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6