+ iMeds.pl

Corsodyl 0,2% w/vUlotka Corsodyl

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

CORSODYL

0,2% w/v, płyn do stosowania w jamie ustnej

Chlorhexidinum gluconatum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 4 tygodni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Corsodyl i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Corsodyl

3.    Jak stosować lek Corsodyl

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Corsodyl

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Corsodyl i w jakim celu się go stosuje

Płyn do stosowania w jamie ustnej Corsodyl zawiera glukonian chlorheksydyny o działaniu przeciwbakteryjnym.

Wskazania do stosowania płynu Corsodyl:

Hamowanie tworzenia się płytki nazębnej.

Pomocniczo w leczeniu i zapobieganiu zapalenia dziąseł oraz do utrzymania higieny jamy ustnej, zwłaszcza w sytuacjach, gdy nie można właściwie szczotkować zębów (np. po zabiegach chirurgicznych w obrębie jamy ustnej oraz u pacjentów upośledzonych fizycznie lub umysłowo).

Do stosowania po zabiegach chirurgicznych na przyzębiu w celu przyspieszenia gojenia się dziąseł.

Wspomaganie leczenia aft oraz zakażeń jamy ustnej drożdżakami (np. odprotezowe zapalenie jamy ustnej oraz pleśniawki).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Corsodyl Kiedy nie stosować leku Corsodyl

Jeśli pacjent ma uczulenie na chlorheksydynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku wymienionych w punkcie 6.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Corsodyl należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Tylko do stosowania w jamie ustnej (do użytku zewnętrznego). Chronić oczy i uszy przed kontaktem z preparatem.

Jeżeli płyn dostanie się do oczu, należy je niezwłocznie i dokładnie przemyć wodą.

Płynu nie należy połykać.

W razie bólu, opuchnięcia lub podrażnienia jamy ustnej należy zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem.

Należy zaprzestać stosowania leku Corsodyl i zgłosić się do lekarza w razie wystąpienia wysypki, obrzęku warg, języka, gardła, twarzy lub wystąpienia trudności z oddychaniem.

Może wystąpić powierzchniowe przebarwienie języka, które ustępuje po zaprzestaniu stosowania leku. Mogą również wystąpić przebarwienia zębów i wypełnień. Zabarwienie to nie jest trwałe i można mu w znacznym stopniu zapobiec poprzez ograniczenie spożycia kawy, herbaty i czerwonego wina oraz codzienne szczotkowanie zębów pastą do zębów przed zastosowaniem płynu, a w przypadku protez, czyszczenie ich środkiem do czyszczenia protez. Jednakże w pewnych przypadkach, aby całkowicie usunąć plamy może być konieczne profesjonalne polerowanie zębów. Niedokładnie oczyszczone przebarwione wypełnienia o nierównych brzegach lub szorstkiej powierzchni mogą wymagać wymiany. W sytuacji, gdy szczotkowanie zębów nie jest możliwe, jak na przykład w urazach twarzoczaszki leczonych z wykorzystaniem wyciągów międzyszczękowych lub stosowaniu aparatów ortodontycznych, również może być wymagane usunięcie kamienia nazębnego i polerowanie zębów.

Płyn Corsodyl jest niezgodny ze środkami anionowymi, które zazwyczaj występują w pastach do zębów. Dlatego zanim zastosuje się Corsodyl po umyciu zębów należy dokładnie wypłukać jamę ustną wodą i odczekać 5 minut. Można też zastosować Corsodyl o innej porze dnia.

W początkowym okresie używania płynu do stosowania w jamie ustnej mogą wystąpić przejściowe zaburzenia zmysłu smaku oraz odczuwanie pieczenia, mrowienia lub zdrętwienia języka. Oddziaływanie to zazwyczaj słabnie przy dalszym stosowaniu płynu.

Jeśli wyżej wymienione objawy utrzymują się należy zgłosić się do lekarza.

W przypadku wystąpienia złuszczania się błony śluzowej jamy ustnej, należy rozcieńczyć płyn taką samą ilością wody i wymieszać, co często pozwala na dalsze jego stosowanie.

Lek Corsodyl a inne leki

Chlorheksydyna jest niezgodna z substancjami anionowymi, m.in. składnikami past do zębów.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Lek do użytku zewnętrznego. Nie zaleca się specjalnych środków ostrożności.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek do stosowania zewnętrznego. Nie jest znany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Lek Corsodyl zawiera glicerol i sorbitol.

3. Jak stosować lek Corsodyl

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Stosowanie u dorosłych

Sposób użycia: dwa razy na dobę, przez około jedną minutę dokładnie płukać jamę ustną 10 ml płynu.

Przed zabiegiem stomatologicznym: płukać jamę ustną przez jedną minutę 10 ml płynu.

W leczeniu zapalenia dziąseł, zaleca się kurację trwającą około jednego miesiąca.

W przypadku aft oraz drożdżakowego zakażenia jamy ustnej leczenie należy kontynuować przez 48 godzin od uzyskania klinicznych objawów wyleczenia. W leczeniu zapalenia jamy ustnej wywołanym przez protezy zębowe należy po umyciu protez dwa razy dziennie moczyć je w płynie Corsodyl przez piętnaście minut.

Płynu nie należy stosować dłużej niż 4 tygodnie, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku i dzieci w wieku powyżej 12 lat

Brak jest specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku i dzieci w wieku powyżej 12 lat. Zazwyczaj stosowana dawka dla dorosłych jest odpowiednia o ile inaczej nie zaleci lekarz dentysta.

Stosowanie u dzieci

Nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat bez zalecenia lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Corsodyl

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

Przypadkowe połknięcie

Chlorheksydyna po podaniu doustnym wchłania się słabo. Nawet w przypadku połknięcia znacznych ilości wystąpienie objawów ogólnoustrojowych jest mało prawdopodobne.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane zostały wymienione poniżej zgodnie częstością występowania.

Mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:

Bardzo częste działania niepożądane (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów)

-    obłożony język

Częste działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 10 pacjentów, ale u więcej niż 1 na 100 pacjentów)

-    suchość i uczucie pieczenia w jamie ustnej

-    brak smaku/zaburzenie smaku

-    ból języka

-    zaburzenia czucia (parestezje)/niedoczulica w obrębie jamy ustnej

Pojedyncze zgłoszenia

-    przebarwienie zębów i języka

-    podrażnienie jamy ustnej

-    złuszczanie się i (lub) obrzęk błony śluzowej jamy ustnej

-    obrzęk ślinianek przyusznych

-    trudności z oddychaniem

-    wysypka

-    nadwrażliwość i reakcje anafilaktyczne (obrzęk warg, języka, gardła twarzy)

U niektórych osób w czasie stosowania leku Corsodyl mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych , Al. Jerozolimskie 181c, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Corsodyl

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 oC.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Corsodyl

-    Substancją czynną leku jest glukonian chlorheksydyny.

-    Pozostałe składniki to: glicerol, makrogologlicerolu hydroksystearynian, sorbitol ciekły niekrystalizujący, aromat Optamint 291616, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Corsodyl i co zawiera opakowanie

Butelka 300 ml

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53,

02-697 Warszawa

Wytwórca

Omega Pharma Manufacturing GmbH&Co.

KG, Benzstrasse 25,

D-71083 Herrenberg,

Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

4

Corsodyl

Charakterystyka Corsodyl

CHARAKTRYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Corsodyl, 0,2% w/v, płyn do stosowania w jamie ustnej

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Chlorheksydyny glukonian (Chlorhexidinum gluconatum) 0,2% w/v Substancje pomocnicze o znanym działaniu: produkt zawiera glicerol i sorbitol.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Płyn do stosowania w jamie ustnej .

Bezbarwny płyn.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Hamowanie tworzenia się płytki nazębnej.

Pomocniczo w leczeniu i zapobieganiu zapalenia dziąseł, oraz do utrzymania higieny jamy ustnej, zwłaszcza w sytuacjach, gdy nie można właściwie szczotkować zębów (np. po zabiegach chirurgicznych w obrębie jamy ustnej oraz u pacjentów upośledzonych fizycznie lub umysłowo). Do stosowania po zabiegach chirurgicznych na przyzębiu w celu przyspieszenia gojenia się dziąseł. Wspomaganie leczenia aft oraz zakażeń jamy ustnej drożdżakami (np. odprotezowe zapalenie jamy ustnej oraz pleśniawki).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli

Sposób użycia: dwa razy na dobę, przez około jedną minutę dokładnie płukać jamę ustną 10 ml płynu. Płyn należy wypluć.

Przed zabiegiem stomatologicznym: płukać jamę ustną przez jedną minutę 10 ml płynu.

W leczeniu zapalenia dziąseł, zaleca się kurację trwającą około jednego miesiąca.

W przypadku aft oraz drożdżakowego zakażenia jamy ustnej leczenie należy kontynuować przez 48 godzin od uzyskania klinicznych objawów wyleczenia.

W leczeniu zapalenia jamy ustnej wywołanym przez protezy zębowe należy po umyciu protez dwa razy dziennie moczyć je w płynie Corsodyl przez piętnaście minut.

Płyn Corsodyl jest niezgodny ze środkami anionowymi, które zazwyczaj występują w pastach do zębów. Dlatego nie należy stosować płynu Corsodyl bezpośrednio po umyciu zębów.

Płynu nie należy stosować dłużej niż 4 tygodnie, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku.

Pacjenci w podeszłym wieku i dzieci w wieku powyżej 12 lat

Brak jest specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku i dzieci w wieku powyżej 12 lat. Zazwyczaj stosowana dawka dla dorosłych jest odpowiednia o ile inaczej nie zaleci lekarz dentysta.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat

Nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat bez zalecenia lekarza.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na chlorheksydynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Tylko do stosowania w jamie ustnej (do użytku zewnętrznego).

Chronić oczy i uszy przed kontaktem z preparatem.

Jeżeli płyn do stosowania w jamie ustnej dostanie się do oczu, należy je niezwłocznie i dokładnie przemyć wodą.

Płynu nie należy połykać.

W razie bólu, opuchnięcia lub podrażnienia jamy ustnej należy zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem.

Należy zaprzestać stosowania produktu i zgłosić się do lekarza w razie wystąpienia obrzęku lub trudności z oddychaniem.

W początkowym okresie używania płynu do stosowania w jamie ustnej mogą wystąpić przejściowe zaburzenia zmysłu smaku oraz odczuwanie pieczenia, mrowienia lub zdrętwienia języka. Oddziaływanie to zazwyczaj słabnie przy dalszym stosowaniu płynu.

Jeśli objawy nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem.

Może wystąpić powierzchniowe przebarwienie języka, które ustępuje po zaprzestaniu stosowania leku. Mogą również wystąpić przebarwienia zębów i wypełnień. Zabarwienie to nie jest trwałe i można mu w znacznym stopniu zapobiec poprzez zmniejszenie spożycia kawy, herbaty i czerwonego wina oraz codzienne szczotkowanie zębów pastą do zębów przed zastosowaniem płynu lub w przypadku protez, czyszczenie ich środkiem do czyszczenia protez. Jednakże w pewnych przypadkach, aby całkowicie usunąć plamy może być konieczne profesjonalne polerowanie zębów. Niedokładnie oczyszczone przebarwione wypełnienia o nierównych brzegach lub szorstkiej powierzchni mogą wymagać wymiany. W sytuacji, gdy szczotkowanie zębów nie jest możliwe, jak na przykład w urazach twarzoczaszki leczonych z wykorzystaniem wyciągów międzyszczękowych lub stosowaniu aparatów ortodontycznych, również może być wymagane usunięcie kamienia nazębnego i polerowanie zębów.

W przypadku wystąpienia złuszczania się błony śluzowej jamy ustnej, należy rozcieńczyć płyn taką samą ilością wody i wymieszać, co często pozwala na dalsze jego stosowanie.

Chlorheksydyna jest niezgodna z substancjami anionowymi, które są między innymi składnikami past do zębów. Dlatego przed zastosowaniem leku po umyciu zębów należy dokładnie wypłukać jamę ustną lub też zastosować Corsodyl o innej porze dnia.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Chlorheksydyna jest niezgodna z substancjami anionowymi takimi jak np. laurylosiarczan sodu.

Patrz punkt 4.4.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Lek do użytku zewnętrznego. Nie zaleca się specjalnych środków ostrożności.

Karmienie piersią

Lek do użytku zewnętrznego. Nie zaleca się specjalnych środków ostrożności.

Płodność

Lek do użytku zewnętrznego. Nie zaleca się specjalnych środków ostrożności.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

Nie zgłoszono i nie jest znany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Jak każdy lek, Corsodyl może powodować działania niepożądane.

Działania niepożądane zostały wymienione poniżej zgodnie z klasyfikacją układów i narządów. Częstość występowania określono jako bardzo często (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów) oraz często (występujące u mniej niż 1 na 10 pacjentów, ale u więcej niż 1 na 100 pacjentów).

Dane pochodzące z badań klinicznych są szacunkowe. Dane po wprowadzeniu leku do obrotu odnoszą się do wskaźnika raportowania działań niepożądanych.

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często:    obłożony język

Często:    suchość i uczucie pieczenia w jamie ustnej

Zaburzenie układu nerwowego

Często:    brak smaku/zaburzenie smaku, ból języka, zaburzenia czucia

(parestezje)/niedoczulica w obrębie jamy ustnej

Dane po wprowadzeniu leku do obrotu

Zaburzenia żołądka i jelit

Pojedyncze zgłoszenia: przebarwienie zębów i języka (patrz punkt 4.4)

podrażnienie jamy ustnej (patrz punkt 4.4)

złuszczanie się i (lub) obrzęk błony śluzowej jamy ustnej (patrz punkt 4.4) obrzęk ślinianek przyusznych.

Zaburzenia układu immunologicznego

Pojedyncze zgłoszenia: nadwrażliwość i reakcje anafilaktyczne (patrz punkt 4.3 i 4.4)

Działania niepożądane są na ogół łagodne i mają charakter miejscowy.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

Przypadkowe połknięcie

Chlorheksydyna po podaniu doustnym wchłania się słabo. Nawet w przypadku połknięcia znacznych ilości wystąpienie objawów ogólnoustrojowych jest mało prawdopodobne. Jednak może być niezbędne przeprowadzenie płukania żołądka z zastosowaniem mleka, surowych jaj, żelatyny lub roztworu łagodnego mydła. W razie konieczności należy zastosować odpowiednie leczenie wspomagające.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Środki przeciwzakaźne i antyseptyczne do stosowania w jamie ustnej. Chlorheksydyna.

Kod ATC: A01A B03

Płyn do stosowania w jamie ustnej Corsodyl zawiera 0,2% w/v roztwór glukonianu chlorheksydyny, który jest preparatem o działaniu przeciwbakteryjnym do stosowania zewnętrznego. Jest on skuteczny wobec szerokiego zakresu wegetatywnych bakterii Gram-ujemnych i Gram-dodatnich, drożdżaków, grzybów wywołujących grzybice skórne oraz lipofilnych wirusów. Działa na szeroki zakres ważnych organizmów patogennych bytujących w jamie ustnej stąd też jest skuteczny w leczeniu wielu powszechnie występujących chorób jamy ustnej.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Ze względu na swój kationowy charakter chlorheksydyna wiąże się silnie z błoną śluzową oraz tkankami i dlatego bardzo słabo się wchłania. Po podaniu doustnym nie stwierdzano jej wykrywalnych stężeń we krwi.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Niekliniczne badania bezpieczeństwa przeprowadzone z glukonianem chlorheksydyny nie ujawniły żadnych mających związek z omawianym tematem wniosków odnoszących się do zalecanego dawkowania i stosowania produktu, które nie zostałyby już wymienione w innych częściach niniejszej Charakterystyki.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Glicerol, makroglicerolu hydroksystearynian, sorbitol ciekły niekrystalizujący, aromat Optamint 291616, woda oczyszczona.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Chlorheksydyna jest niezgodna z czynnikami o charakterze anionowym. Na tkaninach, które uprzednio miały styczność z preparatami zawierającymi chlorheksydynę, wybielacze na bazie podchlorynów mogą spowodować wystąpienie brązowych plam.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania Pojemnik:

Butelka z tereftalanu polietylenu (PET) w kolorze bursztynowym o nominalnej pojemności 300 ml. Zamkniecie

Zakrętka bez podkładki wykonana z białego polipropylenu.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53,

02-697 Warszawa

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

13030

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 29 październik 1999 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 11 grudzień 2008

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Corsodyl